TARJOUSPYYNTÖ: MIKKELIN KYLÄVERKKOHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ: MIKKELIN KYLÄVERKKOHANKE"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ: MIKKELIN KYLÄVERKKOHANKE Kohde: Mikkelin kaupungin kyläverkkohanke Tarjouksen jättöaika: klo Tarjous voimassa: Tarjousvertailua varten vähintään kuusi kuukautta tarjouksen jättämiseen varatun ajan päättymisestä. HANKINNAN KOHDE Mikkelin kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon rakentamisesta hankealueelle sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonnasta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Hankinnat ehdot on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Viestintäverkkoa koskevana teknisenä vähimmäisvaatimuksena on, että sen avulla voidaan tarjota hankealueen loppuasiakkaille tällä hetkellä vähintään 100 Mbit/s symmetrisiä liittymiä. Olennaista on, että loppuasiakkaalla on mahdollisuus vähintään 100 Mbit/s symmetriseen liittymään. Halutessaan loppuasiakas voi valita käyttöönsä hitaamman laajakaistaliittymän, mikäli näitä on tarjolla. Hankkeessa rakennettava viestintäverkon omistusoikeus jää ensivaiheessa kunnan omaisuudeksi. Verkon hallintaoikeus on alusta alkaen verkon toteuttajalla. Julkisen rahoituksen määräajan umpeuduttua (5 vuotta) verkon omistusoikeus siirtyy toteuttajalle kumppanuussopimuksen mukaisesti ilman erillistä korvausta. Verkon rakentavalla ja sitä ylläpitävällä yrityksellä tai yhteisöllä on oikeus periä verkkoon liittyviltä loppuasiakkailta liittymis- ja käyttömaksuja. Lisäksi se voi periä vuokraa muiden teleyritysten käyttöön luovutetusta verkon kapasiteetista ja maksuja muista tukkutason palveluista. Tarjouksen on pidettävä sisällään runkoverkon rakentaminen sekä tilaajaverkkoyhteyksien, verkkopalvelun ja viestintäpalvelujen tarjonta. Kunta ei hyväksy avoimessa menettelyssä hanke-ehdotuksia, jotka kattavat vain osan tässä tarjouspyynnössä määritellystä hankealueesta. Mikäli tarjoajat ovat kuitenkin tehneet osatarjouksia, kunta varaa itselleen oikeuden siirtyä hankinnassa neuvottelumenettelyyn tässä tarjouspyynnössä mainituin ehdoin. Hankkeen sisältämä kokonaispalvelu voidaan tuottaa yhteistyössä yhden tai useamman muun toimijan kanssa siten, että ne yhdessä muodostaa hanke-ehdotuspyynnössä esitetyt vaatimukset täyttävän kokonaisuuden. Edellä kuvatun hankealueen lisäksi Mikkelin kaupunki haluaa edistää laajakaistapalveluiden saatavuutta taajamien ulkopuolelle jäävillä alueilla. Tarjoajan tuleekin liittää tarjoukseensa suunnitelma laajakaistapalveluiden edistämiseksi tämän tarjouspyynnön ulkopuolisilla alueilla. Kyseinen suunnitelma on tämän tarjouspyynnön pakollinen liite.

2 HANKINTAMENETTELY JA NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET Hankinnassa käytettävä hankintamenettely on avoin. Hankkeen hankintailmoitus on lähetetty julkaistavasi tämän tarjouspyynnön päiväyksen mukaisena ajankohtana HILMA-kanavassa. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä lakia täydentävää asetusta. Kunta varaa oikeuden siirtyä hankintalain 25 mukaisesti neuvottelumenettelyyn, jos avoimessa menettelyssä saadut tarjoukset eivät sisällöltään vastaa tarjouspyyntöä tai ne eivät sisällä vertailun kannalta tarvittavia tietoja. Hankkeen luonteesta johtuen neuvottelumenettelyyn siirtyminen on mahdollista erityisesti seuraavista syistä: - hankitalain 47 mukaisesta syystä liittyen vaihtoehtoisiin tarjouksiin vaikka niitä ei ole erikseen pyydetty - hankitalain 56 mukaisesta syystä liittyen tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta (erityisesti tilaajamääräehto), - hankintalain 59 mukaisesta syystä liittyen palvelun tekniseen suorituskykyyn (sekä nyt että tulevaisuudessa) - muista hankinnan luonteesta liittyvistä syistä (esim. tarve käyttäjätarpeiden mukaiseen joustavuuteen sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteisjärjestelyistä johtuvista seikoista) Mahdollisesta neuvottelumenettelyyn siirtymisestä ei julkaista uutta hankintailmoitusta, sillä tarjouspyynnön mukaisia sopimusehtoja ei muuteta olennaisesti ja neuvottelumenettelyyn otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät hankintalain mukaisesti asetetut vähimmäisedellytykset ja jotka ovat edeltävässä menettelyssä tehneet tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen. HINNOITTELUPERUSTTEET Tarjous tulee hinnoitella liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle. Hinnat tulee esittää arvonlisäverottomina nettohintoina. Tarjouksessa ilmoitettujen hintojen tulee sisältää kaikki kustannukset mukaan lukien matkakorvaukset, päivärahat jne. Kaikki hinnat otetaan huomioon tarjousvertailussa sellaisenaan ilman indeksi- tai muita tarkistuksia. HANKKEEN RAHOITUS Tämä hankeen rahoitukseen haetaan tukea Manner-Suomen maaseutuohjelmasta, jonka mukaan hankkeen rahoitus muodostuu seuraavista osista: - Yksityinen rahoitus vähintään 30 % kokonaiskustannuksista - Julkinen rahoitus enintään 70 % kokonaiskustannuksista Tarjouksen tekijä sitoutuu vastaamaan hankkeen yksityisestä rahoituksesta kokonaisuudestaan. Koska hanke on tarkoitus osarahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varoista, hankkeeseen toteutuksessa huomioidaan seuraavat ehdot: - Investointituki laajakaistaverkon kehittämiseen on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.

3 - Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia: a) investointikustannukset, joita aiheutuu passiivisen laajakaistainfrastruktuurin käyttöönotosta; b) investointikustannukset, joita aiheutuu laajakaistaan liittyvistä kaivaus- ja rakennustöistä; c) investointikustannukset, joita aiheutuu peruslaajakaistaverkkojen käyttöönotosta; ja d) investointikustannukset, joita aiheutuu seuraavan sukupolven liityntäverkkojen (NGAverkkojen) käyttöönotosta. - Investointi on tehtävä alueella, jolla ei ole samaan luokkaan kuuluvaa infrastruktuuria (joko peruslaajakaistaverkkoa tai NGA-verkkoa) ja jolla tällaista infrastruktuuria ei todennäköisesti kehitetä kaupallisin ehdoin kolmen vuoden kuluessa suunnitellun tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta, mikä on myös varmistettava avoimella julkisella kuulemisella. - Tuki on myönnettävä avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän tarjouskilpailumenettelyn perusteella, jossa noudatetaan teknologianeutraaliuden periaatetta. - Verkko-operaattorin on tarjottava muille operaattoreille mahdollisimman laajat aktiiviset ja passiiviset tukkutason käyttöoikeudet tämän asetuksen 2 artiklan 139 alakohdan mukaisesti oikeudenmukaisin ja syrjimättömin ehdoin, mukaan lukien fyysinen eriyttäminen NGA-verkkojen tapauksessa. Tukkutason käyttöoikeudet on myönnettävä vähintään seitsemän vuoden ajaksi eikä kaapelikanavien tai mastojen käyttöoikeutta saa rajoittaa ajallisesti. Kun on kyse tuesta kaapelikanavien rakentamiseen, kanavien on oltava riittävän tilavia useille kaapeliverkoille ja erilaisille verkkotopologioille. - Tukkutason käyttöoikeuksien hinnan on perustuttava kansallisen sääntelyviranomaisen vahvistamiin hinnoitteluperiaatteisiin ja viitearvoihin, jotka vallitsevat muilla kyseisen jäsenvaltion tai unionin vastaavilla alueilla, joilla on enemmän kilpailua, ja hinnassa on otettava huomioon verkko-operaattorin saama tuki. Kansallista sääntelyviranomaista on kuultava käyttöoikeusehdoista, mukaan lukien hinnoittelu, ja kun käyttöoikeuden hakijoiden ja tuetun infrastruktuurioperaattorin välillä on erimielisyyttä. - Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön seuranta- ja takaisinperintämenettely, jos hankkeelle myönnetyn tuen määrä ylittää 10 miljoonaa euroa. TARJOUKSEN LAATIMINEN Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Julkisessa hankinnassa tarjous voidaan hylätä. mikäli se ei vastaa tarjouspyyntöä tai se on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Tarjouksessa on oltava saatekirje ja seuraavat liitteet tässä esitetyssä järjestyksessä: - Saatekirje sisältäen ainakin: o Tarjoajan yleisesittelyn, o Tarjouksen voimassaolon, o Päiväyksen ja o Allekirjoituksen - Liite 1: Tarjouksen yleisesittely sisältäen ainakin: o Suunnitelma viestintäverkon rakentamisesta, josta ilmenee ainakin viestintäverkon ja aktiivilaitetilojen maatieteellinen sijainti ja verkon rakentamisessa käytettävät tekniset ratkaisut.

4 o Hankkeen aikataulu, josta ilmenee ainakin hankkeen suunniteltu aloitus- ja valmistumisajankohta sekä mahdollinen ehdotus hankkeen vaiheittaiseksi toteuttamiseksi. o Selvitys tarjoajan olemassa olevan verkon hyödyntämisestä hankkeen toteutuksessa. o Selvitys mahdollisesta yhteisrakentamisesta muiden yhteiskuntaa palvelevien johtojen ja rakennelmien asentamisen yhteydessä. o Selvitys siitä miten käyttäjiltä perittävät maksut seuraavan viiden vuoden aikana seuraavat ns. markkinaehtoisten alueiden hinnoittelua. o Hanke-ehdotuksen laatijan selvitys siitä, onko hankkeelle haettu tai saatu muuta julkista tukea. o Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, toimintakertomus tai muu kuvaus yrityksen toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. - Liite 2: Tilaajavastuulain mukaiset enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset: o Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. o Kaupparekisteriote. o Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. o Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. o Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista - Liite 3: Tarjouslomake (lomake on tämän tarjouspyynnön liitteenä) - Liite 4: Tarjouksen liikesalaisuuksia sisältävät osat (lomake on tämän tarjouspyynnön liitteenä) - Liite 5: Selvitys taajamien ulkopuolelle jäävien alueiden tietoliikennepalveluiden parantamiseksi sisältäen ainakin o Käytettävän tekniikan ja sen tarjoamat nopeudet o Mahdollisen toteutustavan (esimerkiksi olemassa olevien tukiasemien kuiduttaminen, uusien tukiasemien rakentaminen tai muu toteutustapa) o Kattavuus eli alue jolla palvelu on tarjolla o Arvio rakentamiskustannukset o Arvio asiakkailta perittävistä kerta- ja kuukausimaksuista - Muut mahdolliset liitteet TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittely suoritetaan seuraavissa vaiheissa: Vaihe 1: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jota koskee jokin hankintalain 53 tai 54 :ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintalain 71 :n mukaisesti tarjouskilpailusta voidaan myös sulkea pois tarjoaja tai ehdokas, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Toimittaja ilmoittaa tätä hankintaa koskevien kelpoisuusehtojen täyttämisestä tilaajavastuulain mukaisilla tiedoilla ja selvityksillä. Mikäli tarjouksen jättäjä on ulkomainen yritys, on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

5 Vaihe 2: Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos - Tarjous ei täytä tarjouksen muodolle asettuja vaatimuksia - Tarjouksessa ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin - Tarjous ei vastaa pyydettyjä teknisiä ja kaupallisia vaatimuksia - Tarjouksessa on esitetty tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai - Tarjouksessa on jätetty käsittelemättä yksi tai useampia vaatimuksia Vaihe 3: Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi Kolmannessa vaiheessa tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset, vertaillaan alla olevien vertailuperusteiden mukaisesti. Valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavien vertailutekijöiden perusteella. Teoreettinen enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Kustakin vertailutekijästä voi saada sen enimmäispistemäärän. Hintapisteet (vertailutekijät A, B ja C) lasketaan kaavalla [hinnaltaan edullisimman hyväksytyn tarjouksen hinta] / [hinta ko. tarjouksessa] * enimmäispistemäärä. Kokonaispistemäärä on eri vertailutekijöistä saatujen pistemäärien summa. VERTAILUTEKIJÄ PISTEITÄ ENINTÄÄN A. Verkon rakentamisen kustannukset 50 B. Käyttäjiltä perittävät liittymismaksut B1: Langalliset tilaajaliittymät: Vertailussa käytetään hintakoria, joka sisältää seuraavien asiakkaiden liittymismaksut: 20 liittymismaksu alle 100 metrin päässä runkoverkossa olevalle tilaajalle, kun tilaajaliittymä rakennetaan runkoverkon toteuttamisen yhteydessä liittymismaksu alle 100 metrin päässä runkoverkossa olevalle tilaajalle, kun tilaajaliittymä rakennetaan runkoverkon rakentamisen jälkeen liittymismaksu 300 metrin päässä runkoverkosta olevalle tilaajalle, kun hankeehdotuksen laatija vastaa kaikesta ja yhteys rakennetaan runkoverkon toteuttamisen yhteydessä liittymismaksu 300 metrin päässä runkoverkosta olevalle tilaajalle, kun loppuasiakas vastaa kaapelireitin kaivamisesta ja peittämisestä ja yhteys rakennetaan runkoverkon toteuttamisen yhteydessä B2: Langattomat tilaajaliittymät: Jos vastaavan palvelutason tarjoava tilaajayhteys esitetään toteutettavaksi langattomana, hanke-ehdotuksen pisteityksessä käytetään hintakoria, johon sisältyy yksi loppukäyttäjän liittymismaksu runkoverkon rakentamisen yhteydessä ja yksi liittymismaksu runkoverkon rakentamisen jälkeen. Toteutustavasta riippumatta vertailussa käytetään mainittujen liittymismaksujen

6 keskiarvoa. C. Käyttäjiltä perittävät muut maksut Vertailussa käytetään hintakoria, joka sisältää seuraavat asiakkailta perittävät maksut: yhden symmetrisen, vähintään 100 Mbit/s liittymän kuukausimaksut vuodessa yhden asymmetrisen, vähintään 100/10 Mbit/s liittymän kuukausimaksut vuodessa* yhden symmetrisen, vähintään 10 Mbit/s liittymän kuukausimaksu vuodessa* yhden verkkopäätteen (tai vastaavan asiakaspäätteen) hankintahinta yhden liittymän nopeuden nostosta perittävän palvelumaksun hinta yhden liittymän nopeuden laskusta perittävän palvelumaksun hinta 10 Vertailussa käytetään edellä mainittujen maksujen yhteenlaskettua hintaa. * Mikäli tarjolla ei ole kyseistä nopeusluokkaa, käytetään vertailussa 100/100 Mbit/s kuukausimaksua. D. Sitoutuminen 10 vuoden vähimmäisaikaa pitempään palvelun tarjonta-aikaan 15 Tästä vertailutekijästä saa 1 pisteen jokaiselta 10 vuoden vähimmäisajan ylittävältä vuodelta 25 vuoteen saakka. E. Hankkeen toteutukselle asetettu tilaajamääräehto 5 Tarjouksen tekijä voi asettaa minimitilaajamäärän. Tilaajamääräehto ilmoitetaan kappaleina (esimerkiksi vähintään 100 tilaajaa yhteensä). Tästä vertailutekijästä saadaan pisteitä seuraavasti: - Ei tilaajamääräehtoa: 5 pistettä - Vähintään 200 tilaajaa: 4 pistettä - Vähintään 400 tilaajaa: 3 pistettä - Vähintään 600 tilaajaa: 2 pistettä - Vähintään 800 tilaajaa: 1 piste - Yli 1000 tilaajan ehdot: 0 pistettä YHTEENSÄ 100 Jos tarjouksia on useampi samalla kokonaispistemäärällä, ratkaistaan valinta vertaamalla pisteitä seuraavassa järjestyksessä: Verkon rakentamisen kustannukset, sitoutuminen vähimmäisaikaa pidempään palvelun tarjonta-aikaan, käyttäjiltä perittävät liittymismaksut, käyttäjiltä perittävät muut maksut, tilaajamääräehto. Vertailutekijöiden laskenta-arvot ilmoitettuna kahden desimaalin tarkkuudella tulee merkitä tarjouslomakkeelle. Vertailtava kokonaispistemäärä näytetään kahdella desimaalilla (esimerkiksi 88,15 pistettä) normaalien taulukkolaskentaohjelman pyöristyssääntöjen eli esitettävien desimaalien määrän mukaan (88,145=>88,15, 88,144=>88,14). Vertailupisteiden laskenta suoritetaan käyttäen taulukkolaskentaohjelmaa ja taulukossa osakohteiden pisteet näytetään myös 2 desimaalilla. Jos ilmoitettu pistelaskennan perusteena oleva vertailutekijä on 0 (nolla), vertailutekijän pistemäärän laskennassa käytetään arvoa 0,001 koska laskentakaava ei anna muutoin tulosta vertailutekijälle. Esimerkiksi liittymänopeuden muutoksen hinta voi olla 0 eli ilmainen. Muissa mahdollisissa hankeehdotuksissa ilmoitettua hintaa verrataan siten arvoon 0,001 pistelaskennassa. ALIHANKKIJAT Tarjoaja voi käyttää verkon toteutuksessa alihankkijoita, mutta tarjouksen jättänyt organisaatio on päävastuussa tarjotusta kokonaisuudesta ja vastaa kaikista alihankkijoiden työsuorituksista kuin omistaan.

7 Lisäksi tarjoaja vastaa siitä, että kaikki sen käyttämät alihankkijat täyttävät tilaajavastuulain mukaiset ehdot. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat liitteineen ovat julkisia, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Tarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot tarjouksessaan siihen varatulla liitteellä. Kunta harkitsee ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hinta ei voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. LISÄTIEDOT Hankintaan mahdollisesti liittyviä lisätietoja voi kysyä vain kirjallisesti sähköpostilla hankinnan hankintaasiamiehenä toimivalta Mikkelin kaupungin hankintapäällikkö Jarmo Autereelta osoitteesta jarmo.autere(at)mikkeli.fi. Lisätietopyynnöt tulee lähettää viimeistään klo mennessä. Vastaukset lisäkysymyksiin julkaistaan hankintapalveluiden nettisivuilla mennessä osoitteessa: Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. TARJOUSTEN VOIMASSAOLO JA VASTAANOTTO Tarjous on tehtävä sitovasti ja sen on oltava voimassa sivulla 1 esitetyn mukaisesti. Tarjoajalla on kuitenkin oikeus vetäytyä hankkeesta, mikäli hakijan asettama minimitilaajaehto ei täyty. Tarjous on täydellisenä kaikkine liitteineen toimitettava sivulla 1 esitettyyn määräaikaan mennessä seuraavilla kahdella toimitustavalla (kummallakin): a) kirjallisesti, suljetussa kirjekuoressa varustettuna tunnuksella Mikkelin kyläverkot osoitteella: Mikkelin kaupunki, Hankintapalvelut PL 33, Mikkeli b) sähköpostilla osoitteeseen jarmo.autere(at)mikkeli.fi, viestin otsikkokenttään merkitään Mikkelin kyläverkot. Lähettäjä on vastuussa lähetyksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä. Mikkelissä MIKKELIN KAUPUNKI Jarmo Autere hankintapäällikkö

8 LIITTEET: Liite 1 Kuvaus hankealueista Liite 2 Hankinnan ehdot Liite 3 Tarjouslomakkeen täyttöohjeet Liite 4 Tarjouslomake (liitetään tarjoukseen täytettynä) Liite 5 Tarjouksen ammattisalaisuuksia sisältävät osat (liitetään tarjoukseen täytettynä)

9 LIITE 1: KUVAUS HANKEALUEISTA HANKKEEN NIMI JA SIJAINTI Mikkelin kaupungin kyläverkkohanke alla olevien karttojen mukaisesti Mikkelin kaupungin alueella. Kuva 1. Anttolan hankealue

10 Kuva 2. Haukivuoren hankealue

11 Kuva 3. Otavan hankealue

12 Kuva 4. Ristiinan hankealue

13 Kuva 5. Suomenniemen hankealue VERKON JA TILAAJAYHTEYDEN PITUUS Rakennettavan runkoverkon pituus on esitetty alla olevassa taulukossa 1 taajamittain. Runkoverkon yhteispituus noin 31,7 km. Runkoverkon kilometrimäärä perustuu tässä tarjouspyynnössä esitettyyn runkoverkon oletusreittiin, joka on esitetty oheisissa kartoissa sinisellä viivalla. Tarjouksen tekijä vastaa tarkemmasta verkon suunnittelusta ja toteutustavasta. Tässä tarjouspyynnössä olevia karttakuvien runkoverkon oletusreittejä käytetään yksittäisten tilaajajohtojen pituuden määrittelemiseen tässä tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla. Vakituisia asuntoja (asuntokuntia) on 100 metrin päässä runkoverkosta yhteensä kpl ja niiden jakautuminen taajamittain on esitetty taulukossa 1.

14 Taulukko 1. Runkoverkon pituus ja asuntokunnat taajamittain TOTEUTTAMISAIKATAULU Kunta edellyttää, että hankeen tulee olla kokonaisuudessaan valmis mennessä.

15 LIITE 2: HANKINNNAN EHDOT YLEISET VAATIMUKSET Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon rakentamisesta hankealueelle sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonnasta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Tarjouksen on pidettävä sisällään runkoverkon rakentaminen sekä tilaajaverkkoyhteyksien, verkkopalvelun ja viestintäpalvelujen tarjonta. Kunta ei hyväksy hanke-ehdotuksia, jotka kattavat vain osan tästä. Hankkeen sisältämä kokonaispalvelu voidaan kuitenkin tuottaa yhteistyössä yhden tai useamman muun toimijan kanssa siten, että se yhdessä muodostaa hanke-ehdotuspyynnössä esitetyt vaatimukset täyttävän kokonaisuuden. Mikäli tarjoajat ovat kuitenkin tehneet osatarjouksia, kunta varaa kuitenkin itselleen oikeuden siirtyä hankinnassa neuvottelumenettelyyn tarjouspyynnössä mainituin ehdoin. Hankkeessa rakennettava viestintäverkon omistusoikeus jää ensivaiheessa kunnan omaisuudeksi. Verkon hallintaoikeus on alusta alkaen verkon toteuttajalla. Julkisen rahoituksen määräajan umpeuduttua (5 vuotta) verkon omistusoikeus siirtyy toteuttajalle kumppanuussopimuksen mukaisesti ilman erillistä korvausta. Verkon rakentavalla ja sitä ylläpitävällä yrityksellä tai yhteisöllä on oikeus periä verkkoon liittyviltä loppuasiakkailta liittymis- ja käyttömaksuja. Lisäksi se voi periä vuokraa muiden teleyritysten käyttöön luovutetusta verkon kapasiteetista ja maksuja muista tukkutason palveluista. TEKNISET VAATIMUKSET Kapasiteetti Vähimmäisvaatimus on, että rakennettavan verkon avulla kyetään tarjoamaan loppuasiakkaille tällä hetkellä vähintään 100 Mbit/s symmetrisiä liittymiä. Olennaista on, että loppuasiakkaalla on mahdollisuus vähintään 100 Mbit/s symmetriseen liittymään. Halutessaan loppuasiakas voi valita käyttöönsä myös hitaamman tarjolla olevan liittymän. Tarjoajan tulee varata verkkoon riittävästi kapasiteettia, että kaikkiin hankealueen vakituisiin asuin- tai sijaintipaikkoihin on mahdollista saada symmetrinen 100 Mbit/s-liittymä. Tarjoajan tulee jatkossa tarjota myös hankealueelle tai hankealueen läheisyyteen mahdollisesti syntyville osuuskunnille tai vastaaville, jotka rakentavat tai rakennuttavat viestintäverkkoa loppukäyttäjiä varten, palveluita kohtuulliseen hintaan. Verkon ulkoiset yhteydet tulee mitoittaa siten, että ne mahdollistavat edistyksellisten viestintäpalveluiden käytön sekä ovat muutoinkin teknisesti edistyksellisiä, toimintavarmoja ja turvallisia. Laajakaistaliittymän tulee teknisesti kyetä tarjottuun nimellisnopeuteen ja tarjota loppuasiakkaalle keskimäärin vähintään puolet tästä nopeudesta. Kapasiteetin kehittymisen osalta verkossa noudatetaan Laajakaistatukilain perustelujen (HE 176/2009) mukaisia periaatteitta, joiden mukaan palvelun tarjonta pitäisi pysyä ajankulumisesta ja markkinatilanteen kehittymisestä huolimatta suurin piirtein samantasoisena ja että käyttäjille tarjottavat palvelut olisivat tulevaisuudessakin yhtä lailla teknisesti kehittyneitä, turvallisia ja kohtuuhintaisia.

16 Langallisten tilaajayhteyksien vaatimukset Mikäli tilaajaverkko toteutetaan käyttäen kuituyhteyksiä, runkoverkkoa rakennettaessa on varattava vapaita kuitupareja niin, että kaikille potentiaalisille tilaajille on mahdollista tarjota liittymiä. Mikäli runkoverkko täytyy myöhemmin laajentaa, hanke-ehdotuksen tekijän on tehtävä se omalla kustannuksellaan. Verkon kaikki langallisten yhteyksien tarvitsemat kaapelit odotetaan asennettavan maan alle normaaliin asennussyvyyteen. Perustelluista syistä (esim. saaristossa) asennus voidaan toteuttaa myös ilmakaapelilla tai linkkiyhteydellä. Langattomien tilaajayhteyksien vaatimukset Mikäli yhteydet toteutetaan langattomilla yhteyksillä, hanke-ehdotuksen tekijä vastaa siitä, että radioyhteys saadaan toteutettua kaikkiin hankealueella oleviin kohteisiin. Tässä tapauksessa hankeehdotuksen tekijä vastaa myös yhteyden toteuttamisessa mahdollisesti tarvittavista vahvistimista, lisäantenneista, mastorakennelmista ja muista vastaavista aiheutuvista kustannuksista myös loppuasiakkaan päässä. Yleiset vaatimukset Hanke-ehdotuksia vertailtaessa käytetään edistyksellisten viestintäpalvelujen (IPTV jne.) tarjoamiseen soveltuvia liittymätyyppejä, myös symmetrinen 100 Mbit/s liittymä oltava mahdollinen tarjotulla tekniikalla (loppukäyttäjälle saakka). Tällaiset tilaajaliittymät voivat olla kiinteitä tai langattomia. Hanke-ehdotuksen laatija voi lisäksi tarjota myös muita liittymiä. Palvelun tarjoajan ja asiakkaan välinen rajapinta Loppuasiakkaan ja palvelun tarjoajan rajapintana on asiakaskohtainen verkkopääte. Asiakkaan oletetaan hankkivan itse verkkopäätteen. Palvelun tarjoajan tulee kuitenkin tarjota verkkoon soveltuvaa verkkopäätettä. Verkkopäätteessä tulee olla liitäntä palvelun tarjoajan verkkoon sekä vähintään neljä RJ45- liitännällä varustettua FastEthernet-porttia (vähintään 100 Mbit/s). Loppuasiakas vastaa itse kiinteistön sisäverkosta. Tarjottavia palveluja koskevat vaatimukset Palvelun tarjoajan tulee tarjota verkon asiakkaille pääsy julkiseen internet-verkkoon ja sen tarjoamiin kotija ulkomaisiin palveluihin. Tarjottuun laajakaistaliittymään tulee sisältyä viisi IP-osoitetta käytönajaksi (DHCP) enintään viidelle yhtäaikaisesti kytketylle tietokoneelle. HANKKEEN ETENEMINEN Hanke etenee seuraavissa vaiheissa ja tämä tarjouspyyntö koskee ensimmäistä vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa kunta pyytää teleyrityksiltä tarjouksia ja valitsee hankkeelle toteuttajat. Tämän jälkeen kyseisen hankealueen kunta tekee hakemuksen julkisen tuen saamiseksi hankkeelle Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.

17 Tarjoja käynnistää omalla kustannuksellaan aktiivisen liittymien myynti- ja markkinointityön liittymäsopimusten aikaansaamiseksi. Mikäli hankkeelle saadaan julkista tukea, kunta ja valittu toteuttaja tekevät kumppanuussopimuksen verkon toteuttamisesta, sen ylläpidosta ja muista ehdoista tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin. Verkko toteutetaan sopimuksen mukaisesti tässä tarjouspyynnössä määriteltyyn määräaikaan mennessä. Sekä kunnalla että tarjoajalla on kuitenkin oikeus vetäytyä hankkeesta tässä tarjouspyynnössä erikseen määrätyissä tapauksissa. Hankkeen peruuntuessa tarjouksen tekijällä ei ole missään olosuhteissa oikeutta saada erillistä korvausta tekemästään tarjouksesta, ennakkomarkkinoinnista tai muista aiheutuneista kustannuksista. Toteuttajan tulee toimittaa kunnalle rahoittajan vaatima erittely hankkeen toteutuneista kustannuksista Valmistunut verkko on kunnan omaisuutta (omistusoikeus), jonka kunta antaa korvauksetta valitun toteuttajan käyttöön. Valitulla toteuttajalla on alusta alkaen verkon hallintaoikeus ja velvollisuus tarjota verkossa tämän tarjouspyynnön mukaisia palveluja, huolehtia asiakaspalvelusta, myynnistä ja markkinoinnista, laskutuksesta, ylläpidosta, viankorjauksesta sekä kaikista muista viestintäverkkoon liittyvistä velvoitteista. Asiakkailta perittävät liittymis- ja kuukausimaksut jäävät valitulle toteuttajalle. Julkisen tuen edellyttämän viiden vuoden määräajan kuluttua kunta luovuttaa verkon omistusoikeuden toteuttajalle ilman erillistä korvausta. TILAAJAMÄÄRÄEHTO JA TARJOAJAN OIKEUS VETÄTYTYÄ HANKKEESTA Hakija voi asettaa tilaajamääräehdon eli hanke toteutetaan vain jos palveluun liittyy riittävästi asiakkaita. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa: Tarjoaja voi ilmoittaa tarjouksessaan minimitilaajamäärän. Tarjoaja voi tehdä hanke-ehdotuksen ilman etukäteen tehtyä kysyntäkartoitusta. Tarjoajalla on tietty aika tehdä tarvittavia markkinointitoimenpiteitä, liittymissopimuksia ja tarkempia suunnitelmia. Rakentamispäätös tulee tehdä toteutettavaksi esitetyistä alueista kunnan kanssa erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Tarjoajan aktiivisuus on tärkeää asiakkaiden saamiseksi, muutoin hanke ei toteudu. Kaupunki voi tarvittaessa olla mukana markkinoinnissa esimerkiksi järjestämällä jonkun kokoontumistilan markkinointitilaisuuden järjestämiseksi sekä muilla mahdollisilla ja kohtuullisilla tavoilla. Tarjoaja kuitenkin vastaa kaikista markkinoinnista ja myynnistä syntyvistä kustannuksista ja käytännön toimenpiteistä. Mikäli hanke ei toteudu, tarjoajalla ei ole oikeutta saada mitään korvausta kunnalta tehdyistä markkinointitoimenpiteistä. Toteutuvaan tilaajamäärään voidaan laskea kaikki liittyjät koko hankealueelta Tarjoaja tekee lopullisen rakentamispäätöksen ennakkomarkkinoinnin jälkeen ja se voi tehdä rakentamispäätöksen, vaikka asetettu tilaajamääräehto ei toteutuisi. KUNNAN OIKEUS VETÄYTYÄ HANKKEESTA Kunnalla on oikeus vetäytyä hankkeesta, mikäli tilaajamäärä jää liian alhaiseksi, verkon rakentamiskustannukset nousevat liian korkeiksi tai hankkeelle ei saada julkista tukea. Mikäli kunta päättää

18 vetäytyä hankkeesta edellä mainituista syistä, tarjouksen tekijällä ei ole missään olosuhteissa oikeutta saada erillistä korvausta tekemästään tarjouksesta tai muista aiheutuneista kustannuksista.. LIITE 3: TARJOUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE TARJOUSLOMAKKEELLA ESITETTÄVÄT KUSTANNUSTIEDOT Kaikki hinnat ja kustannukset tulee esittää arvonlisäverottomina kiinteinä enimmäishintoina. Hankeehdotuspyynnön mukainen hinnoittelu muodostuu kolmesta osasta: Verkon rakentamisen kustannukset Käyttäjiltä perittävät liittymismaksut Käyttäjiltä perittävät muut maksut Verkon rakentamiskustannukset Tarjouslomakkeella esitetään hankkeen kokonaiskustannukset. Näistä kustannuksista yksityisen rahoituksen osuus on vähintään 30 prosenttia ja tarjouksen tekijä sitoutuu rahoittamaan tämän osuuden. Käyttäjiltä perittävät maksut Tarjoajalla on oikeus periä verkon käyttäjiltä liittymis- ja kuukausimaksuja. Verkon kokonaistaloudellisen edullisuuden kannalta liittymis- ja palvelumaksut ovat merkittävä kustannustekijä, joka otetaan huomioon tarjouksia vertailtaessa. Käyttäjiltä perittävien enimmäishintojen tulee olla voimassa vähintään 24 kuukautta verkon valmistumisesta lukien. Lisäksi hintojen tulee jatkossa noudattaa ns. markkinaehtoisten alueiden (taajamien) hinnoittelua. Tarjouksen tekijän tulee liittää tarjoukseen selvitys miten tämä tasapuolinen hinnoittelu taataan vähintään seuraavan viiden vuoden aikana. Langallisen tilaajayhteyden liittymismaksu tulee hinnoitella siten, että perusmaksu sisältää vähintään 100 m tilaajayhteyden. Yli 100 m tilaajayhteyksille hanke-ehdotuksen tekijän tulee ilmoittaa enimmäismetrihinta (euroa per metri). Tällöin esimerkiksi 150 metrin tilaajayhteyden hinta on enintään perusmaksu + 50 m * metrihinta. Tilaajayhteyden pituus lasketaan loppuasiakkaan sijaintipaikasta tietä, vesijohtolinjaa tai muuta vastaavaa kaapelin asennukseen soveltuvaa reittiä pitkin runkoverkon kaapelireitille. Hanke-ehdotuksen tekijä voi itse määritellä runkoverkon jakopisteiden sijainnin, mutta tilaajayhteyden pituuden laskennassa oletetaan, että runkoverkkoon voidaan liittyä missä tahansa kaapelin varrella. Tässä tarjouspyynnössä olevan karttakuvan runkoverkon oletusreittiä käytetään yksittäisten tilaajajohtojen pituuden määrittelemiseen laskettaessa toteutettavan hankkeen tilaajien maksettavaksi tulevaa osuutta. Hankkeen toteuttaja saa päättää vapaasti suunnittelemansa verkon todellisen sijainnin ja tätä todellista sijaintitietoa voidaan käyttää tilaajien maksettavaksi tulevan osuuden laskennassa vain, mikäli tilaajan maksettavaksi osuudeksi tulee enintään sama kuin oletusreittiä käytettäessä. Näin tarjoukset ovat toteutustavasta riippumatta vertailukelpoisia. Lisäksi tarjouksen laatijan tulee huomioida hinnoittelussa erikseen verkkoon liittymisen ajankohta (runkoverkon rakentamisen yhteydessä vai sen jälkeen) sekä loppuasiakkaan rooli tilaajakaapelin

19 kaivamisessa. Tarjouksen laatijan tulee myös ilmoittaa päivämäärä, jonka jälkeen liittyjiä käsitellään runkoverkon rakentamisen jälkeisen hinnoittelumallin mukaisesti. Edellä olevan mukaisesti tarjouksen tekijän tulee antaa kiinteällä yhteydellä toteutetuille tilaajayhteyksille erilliset enimmäishinnat seuraavasti: Tilaajayhteys toteutetaan runkoverkon rakentamisen yhteydessä o liittymismaksu sisältäen enintään 100 metrin mittaisen liitäntäyhteyden runkoverkkoon käyttökuntoon rakennettuna o tilaajayhteyden metrihinta (yli 100 metrin tilaajayhteyksillä), kun hanke-ehdotuksen tekijä vastaa kokonaisuudessaan yhteyden toteuttamisesta o tilaajayhteyden metrihinta (yli 100 metrin tilaajayhteyksillä), kun loppuasiakas vastaa kaapelireitin kaivamisesta ja peittämisestä hanke-ehdotuksen tekijän ilmoittamien ohjeiden mukaisesti Tilaajayhteys toteutetaan runkoverkon rakentamisen jälkeen: o liittymismaksu sisältäen enintään 100 metrin mittaisen liitäntäyhteyden runkoverkkoon käyttökuntoon rakennettuna o tilaajayhteyden metrihinta (yli 100 metrin tilaajayhteyksillä), kun hanke-ehdotuksen tekijä vastaa kokonaisuudessaan yhteyden toteuttamisesta o tilaajayhteyden metrihinta (yli 100 metrin tilaajayhteyksillä), kun loppuasiakas vastaa kaapelireitin kaivamisesta ja peittämisestä hanke-ehdotuksen tekijän ilmoittamien ohjeiden mukaisesti Koska hankkeen toteuttajalla on hallintaoikeus verkkoon alusta alkaen, se vastaa verkon ylläpidosta kokonaisuudessa rakentamisajankohdasta ja kaapelireitin kaivajasta riippumatta. Muut käyttäjiltä perittävät maksut Tarjouslomakkeella tulee ilmoittaa vaatimusten mukaisen verkkopäätteen hankintahinta. Loppuasiakkaalla on kuitenkin oikeus hankkia tarjoajan ilmoittamien vaatimusten mukainen verkkopääte myös muualta. Tarjouslomakkeella tulee ilmoittaa edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjoamiseen soveltuvan laajakaistaliittymän kuukausimaksu. Vaikka verkon teknisenä vaatimuksena on tällä hetkellä vähintään 100 Mbit/s symmetrinen laajakaistayhteys, pyydetään tarjouksen tekijää ilmoittamaan enimmäishinnat kaikille seuraaville nopeusluokille: symmetrinen vähintään 100 Mbit/s laajakaistayhteys asymmetrinen vähintään 100/10 Mbit/s laajakaistayhteys (downlink 100 Mbit/s, uplink 10 Mbit/s) symmetrinen vähintään10 Mbit/s laajakaistayhteys Lisäksi tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa nopeusluokan muutoksesta aiheutuvan kertamaksun enimmäishinta.

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta.

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta. HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA Ohje 1 (6) Viestintämarkkinat ja -palvelut Yleispalvelun valvonta OHJE PILOTTIHANKKEIDEN KILPAILUTTAMISEKSI () 1. TAUSTA Valtioneuvosto on 4.12.2008 antamallaan periaatepäätöksellä asettanut hankkeen,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI 1 SOPIMUS SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI Sopijapuolet Tilaaja Suonenjoen kaupunki Keskuskatu 3, PL 13 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET Sisällys 1. Ostaja... 2 2. Kohteet... 2 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus... 3 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset... 4

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 1 ( 15 ) Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta Haapajärven kaupunki pyytää tarjouksia rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn hankinnasta

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua TARJOUSPYYNTÖ 1/17 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H087-12 / HEL 2015-000224 Päiväys 12.02.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H087-12 / HEL 2015-000224 Päiväys 12.02.2015 1/12 TARJOUSPYYNTÖ H087-12 / HEL 2015-000224 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi puh. +358 931031759 fax

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot