Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK. Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä 11.4.2002 Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK. Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET"

Transkriptio

1 Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET Mika Kaijanen Special Adviser /Automation Tel GSM Electrowatt-Ekono Oy P.O. Box 93 (Tekniikantie 4 A) FIN Espoo Finland Tel ; Fax

2 VAATIMUKSET JA OHJEET Tarkastustoimintaa ohjeistavat standardit (SFS, IEC ) ja toimintaa kansainvälisestikin yhtenäistävät normit (EN). Kansallisella tasolla on kehitetty lisäohjeita jotka ovat minimi vaatimuksena laitteistojen käyttämiselle ja esimerkiksi vakuuttamisessa (KLTK-ohjeet, TUKESsuositukset. ). Painelaitteista olevat asetukset (http://www.tukes.fi/) : Painelaitelaki (869/1999) Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista (890/1999) Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista (891/1999) KTMp painelaitteista (938/1999) KTMp yksinkertaisista painesäiliöistä (917/1999) KTMp painelaiteturvallisuudesta (953/1999) Automaation hankinta ohjeiden ja standardien mukaisesti (SFS 5712, 5713, KLTK-ohjeet -> IEC ) (KLTK

3 Painelaitesäädöksissä tarkoitetaan : painelaitteella säiliöitä, putkistoja, varolaitteita ja paineenalaisia lisälaitteita; painelaitteiden osiksi luetaan tarvittaessa myös paineenalaisiin osiin kiinnitetyt osat kuten laipat, yhteet, liittimet, nostokorvakkeet jne.; varolaitteella laitetta, jonka tarkoituksena on suojata painelaitteita sallittujen rajaarvojen ylittymiseltä; varolaitteita ovat: a) painetta suoraan rajoittavat laitteet kuten varoventtiilit, murtokalvot, nurjahdustangot, ohjatut varolaitteet; b) rajoitinlaitteet, jotka joko aktivoivat korjaavan toimen tai aiheuttavat katkaisun ja lukituksen, kuten paine-, lämpötila- tai pintakytkimet sekä turvallisuuteen liittyvät mittaus-, valvonta- ja säätölaitteet; käyttöturvallisuuteen vaikuttavilla laitteilla ja laitejärjestelmillä turvallisen käytön kannalta tarpeellisia teknisiä kokonaisuuksia, jotka suorittavat valvonta-, säätö-, ohjaus-, suojaus- tai lukitustoimintoja; kattilalaitoksella yhden tai useamman höyry- tai kuumavesikattilan ja niihin liittyvien putkistojen, painesäiliöiden, tukirakenteiden, polttoaineen ja syöttöveden syöttöjärjestelmien sekä rakennusten muodostamaa yhtenäistä kokonaisuutta;

4 Painelaitteen omistajan ja haltijan on huolehdittava laitoksensa turvallisuudesta ja mahdollisesti esimerkiksi arvioinnein osoitettava laitteistojen toiminnallisuus. Painelaite säädösten edellyttämä arviointi (10 ) Painelaitteen omistajan ja haltijan on: 1) huolehdittava siitä, että painelaite sijoitetaan sekä sitä käytetään, tarkastetaan ja valvotaan säädösten mukaisesti; 2) huolehdittava tarvittaessa vaaran arvioinnilla ja vaaratilanteisiin varautumalla siitä (20 ), että painelaite on turvallinen käyttöönoton jälkeen; (11 ) määräaikaistarkastuksessa ja käyttötarkastuksessa c) paineastiaa voidaan turvallisesti käyttää ja se voi toimia turvallisesti siinä järjestelmässä, johon se on liitetty; e) paineastiassa on riittävät käyttöturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja laitejärjestelmät, ja että ne toimivat asianmukaisesti; samalla on todettava, että mahdollisen elektronisen tai ohjelmoitavan, suojaus- ja lukitustoiminnot sisältävän automaatiojärjestelmän ja sen laitoskohtaisen toteutuksen asianmukaisuus on arvioitu ellei se ole sisältynyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn.

5 Tarkastuslaitosten tehtäviä 11 Ensimmäinen määräaikaistarkastus. 5) tarkastettava, että a) painelaitteen merkinnät sekä käyttöohjeet ja muut asiakirjat ovat asianmukaiset; b) painelaitteen sijoitus on 6 :ssä säädetyn mukainen; c) painelaitetta voidaan turvallisesti käyttää ja se voi toimia turvallisesti siinä järjestelmässä, johon se on liitetty; d) käytön valvojalla on riittävä pätevyys ja asiantuntemus; e) painelaitteessa on riittävät käyttöturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja laitejärjestelmät, ja että ne toimivat asianmukaisesti; samalla on arvioitava mahdollisen elektronisen tai ohjelmoitavan, suojaus- ja lukitustoiminnot sisältävän automaatiojärjestelmän ja sen laitoskohtaisen toteutuksen asianmukaisuus ellei arviointi ole sisältynyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn. Ulkoilman lämpötilassa käytettävästä painelaitteesta on tarkastettava 1 momentissa säädetyn lisäksi, kuinka huolehditaan painelaitteen käyttölämpötilan pysymisestä käytön aikana painelaitteelle sallituissa lämpötilarajoissa. Kattilalaitoksen osalta on 1 momentissa säädetyn lisäksi tarkastettava, että 1) kattilalaitoksen yleiset järjestelyt ovat sellaiset, että kattilan turvalliseen käyttöön on asianmukaiset edellytykset; 2) 20 :ssä säädetty vaaran arviointi on tehty asianmukaisesti; 3) höyry- ja kuumavesikattilan varustelu ja käytön valvonta täyttävät 26¾28 :ssä säädetyt vaatimukset; 4) käyttöhäiriötilanteissa laitteisto ohjautuu tai on ohjattavissa turvalliseen tilaan; 5) käyttöhäiriötilanteissa muodostuva paineenpurkaus aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa.

6 Vaaratilanteiden tunnistaminen ja sovelluksen asianmukaisuuden, riittävän varautumisen sekä vaatimusten täyttymisen riittävä osoittaminen (20 ) Vaaran arviointi ja hallinta Tunnistaminen: 1) kattilalaitoksen käyttöön liittyvät vaaratilanteet ja olosuhteet, joissa onnettomuus on mahdollinen; 2) kattilalaitoksen käyttötekniikasta, esimerkiksi erilaisista käyttötavoista, aiheutuvat vaaratilanteet; 3) kuvaus tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista sekä niihin johtavista käyttövirheistä, virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisista ja vaurioista ja muista syistä. Varautuminen: 1) vaaratilanteiden ehkäisemiseen varautuminen normaalikäytön ja korjausja huoltotöiden sekä erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä; 2) toimenpiteisiin tehtyjen selvitysten johdosta 3) millaisia suojausjärjestelmiä, mitä järjestelmien toiminnoilta ja luotettavuudelta vaaditaan ja miten näiden vaatimusten täyttyminen varmistettu.

7 Kattilalaitoksen omistaja ja haltija Tarkastuslaitokset Vaaran arviointi, sekä siihen liittyvät laitteistojen ja toimintojen luotettavuuksien osoitukset Laitoskohtaisen järjestelmän riittävyyden osoitus Henkilöstön pätevyyden hallinta Toimintaohjeet normaali- ja poikkeustilanteisiin

8 Riskit ja niihin varautuminen Ympäristö Laitos/prosessi Perusautomaatio sallittu/haluttu taso 2) Vaara- ja turvallisuusarvioinnit Riskien ja vaaratekijöiden summa 1) Varautumiskeinot : Ulkoiset riskin vähennyskeinot ja muut teknologiat rajoittimet, suojavallit/-seinät, murtolevyt ja heikot kohdat, varoventtiilit ja pikasulut, henkilökohtaiset suojaimet... sekä ohjeet ja turvallinen / laadukas toiminta 2) Turvallisuuteen liittyvä (ohjaus) järjestelmä [TLJ] 1)

9 Menetelmiä vaarojen arviointiin ja hallintaan Laitokseen liittyvät vaaratilanteet ja olosuhteet on saatava hallintaan Vaarojen arvioimiseen on olemassa monia eri menetelmiä, mutta kuitenkin lähes kaikki menetelmät sisältävät samoja perusasioita. 1. Vaarat on tunnistettava 2. Tunnistetut vaarat on luokiteltava / priorisoitava 3. On varauduttava sekä hallittava vaarat siten ettei synny henkilövahinkoja KATTILALAITOKSEN VAARATILANTEET JA RISKIT Kattilalaitoksen merkittävimpiä riskejä ovat: tulipesäräjähdykset, pöly- tai kaasuräjähdykset muualla kuin tulipesässä, paineastiaräjähdykset, kattilan kuiviinkiehuminen, suuret höyry- ja vesivuodot sekä tulipalot. (kts. KLTK-ohjeet) Soodakattiloissa lisäksi ns. sula-vesi räjähdys.

10 Arviointiin on saatava riittävä asiantuntemus Laitos ja laite tuntemus käyttöpäällikkö tai mestari, vuoromestari, vuorossa työskenteleviä henkilöitä valvomon hoitaja, lämmittäjä tms Sähkö-, automaatio- ja konekunnossapidosta vastaavia henkilöitä... Vaatimukset Kokemusta vastaavista laitoksista Käsittelyssä tarvittavia dokumentteja : Laitoksen toimintakuvaukset ja kaaviot ( kulkukaaviot jne) Laitoskohtaiset (yksityiskohtaiset) käyttöohjeet Turvallisuusohjeistus Asemapiirros, layout- ja sijoituspiirustukset PI-kaaviot Laitteistotiedot (Dokumenttien on oltava ajan tasalla olevia!)

11 Vaarojen tunnistus ja hallinta etenee vaiheittain ja sitä on uusittava tietyin väliajoin. Toiminta vaarojen tunnistamiseen päivittäiseksi toiminnaksi! Käyttöhenkilöstöllä on oltava keskeinen rooli vaarojen tunnistamisessa, sillä ulkopuoliset eivät voi tuntea käyttöominaisuuksia Kaikki vaarojen tunnistamiseen käytettävät vaiheet edellyttävät : - asiantuntemusta ja näkemystä vaaroista - tietoa toimintaympäristöstä - dokumentointia Tavoitteena on että laitoksen oma henkilöstö pystyy tarvittaessa ylläpitämään menetelmää, mutta jollei laitoksella itsellään ole resursseja varsinkin aloituksessa saattaa olla tarpeen käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

12 Vaaran arvioinnin vaiheet 1. Tarkastelun kohteen ja rajausten määrittely 2. Vaarojen tunnistaminen, nykyisen varautumisen selvittäminen ja toimenpideehdotusten kehittäminen 3. Vaarojen merkittävyyden arviointi (riskin arviointi) 4. Vaarojen hyväksyttävyydestä ja parannustoimenpiteistä päättäminen 5. Vaaran arviointi -selvityksen kokoaminen D o k u m e n t o i n t i 6. Seuranta ja päivitys

13 Vaarojen tunnistaminen: Toimintovirheet, häiriöt, poikkeamat, laite vikaantumiset ja muut vaaratilanteiden syntyyn vaikuttavat tekijät,... Vaarojen luokittelu: Seurausten kuvaus, Vakavuus, Esiintymistodennäköisyys... Vaaratilanteisiin varautuminen: Vaaratilanteiden estäminen, seurauksien rajoittaminen,... Toimintatavat, ohjeet, varolaitteet ja muut käyttöturvallisuuteen liittyvät järjestelmät (automaatio yms). Suojausjärjestelmien toiminnoilta ja luotettavuudelta edellytetyt vaatimukset sekä vaatimusten täyttymisen varmistaminen Vaarojen vähentämiseksi toimenpide-ehdotukset: Olemassaolevien keinojen riittävyyden arvioiminen sekä niiden saattaminen vaatimusten mukaisiksi. Tunistettujen vaarojen ja riskien hyväksyttävyydestä päättäminen ja parannustoimenpiteistä sopiminen.

14 Vaarat ja varautuminen kattilalaitoksella Tyypillisiä vaaratilanteita : Paineastia- tai tulipesäräjähdys Höyry-, vesi-, öljy- tai kaasupurkaukset Myrkytysvaara (kaasut, kemikaalit jne) Pöly- tai kaasuräjähdykset Tulipalot Laitehäiriö Vahinkokäynnistys Puristuminen (kuljettimet) Putoaminen (henkilö tai esine) Sähköturvallisuus Kulkuteillä olevat esteet Varautuminen : Mittaukset, kattilarakenne ja mitoitus Rakenne ja sijoitus, ohjeet Sijoitus, pitoisuuksien mittaus Pitoisuuksien mittaus ennakko hälytykset Palovaroittimet, sammuttimet, toimintaohjeet Ennakkohuolto, testaus, yllä- ja kunnossapito Työohjeet, rajoitukset Estolaitteet, ilmaisimet Esteet, kaiteet... Toimintaohjeet, pätevyyksien seuranta Yleinen siisteys......

15 Vaarojen luokittelu: Seurausten kuvaus ja luokittelu huomioiden riskin/vaaran vakavuus sekä esiintymistodennäköisyys... Riski = vaaran suuruus = onnettomuuden arvioitu esiintymistaajuus ja todennäköisyys sekä seurausten vakavuus C A X 1 W 3 W 2 W 1 a Riskin vähennysestimaatin aloituskohta C B F A F B P A P B P A X 2 X a a Yleinen kaavio (käytännön toteutuksissa voi riskigraafi olla ko. sovelluksille spesifinen) C C C D F A F B F A F B P B P A PB PA P B X 4 X 5 X b C = Seuraus F = Oleskelu taajuus ja alttiinaolon aika P = Vaaran välttämistodennäköisyys W = Ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys --- = Ei turvallisuusvaatimuksia a = Ei erityisiä turvallisuusvaatimuksia b = Yksittäinen TLJ ei ole riittävä 1, 2, 3, 4 =Turvallisuuden eheydeyden taso

16 Esimerkki kalibroinnista riskigraafiin : Seuraus (C) vaarallisen tapahtuman seuraus (henkilövahingot); 1-4 1=pieni henkilövahinko, 2=vakava vamma yhdelle tai useammalle /yksi kuolee, 3= kaksi kuolee, 4= useita kuolee Oleskelu (F) F a = Harvinainen tai harvemmin tapahtuva oleskelu vaarallisella alueella. Suhteellinen oleskelu alle 0.1 (relative stay time under 0.1) F b = Usein toistuva tai jatkuva altistus vaarallisella alueella (often recurrent or continuous staying on danger area) Normaalisti valittava F b, jollei perusteluja muulle (KLTK suosittaa F b :n valintaa) Todennäköisyys (P) vaarallisen tapahtuman välttämiseen, jos TLJ ei toimi. P a = 0.9 P b = 0 P A pitäisi valita vain, kun kaikki seuraava toteutuu: laitteita on käytettävissä varoittamaan operaattoria jos TLJ on epäkunnossa riippumattomia laitteita on käytössä alasajoon niin, että vaara voidaan välttää tai jotka sallivat henkilöiden paeta turvalliselle alueelle aika operaattorin varoittamisen ja vaarallisen tapahtuman välillä ylittää 1:n tunnin (/ riittävästi aikaa) Vaadetaajuus (W) kun ei ole suojausjärjestelmää W 1 = Vaadetaajuus alle 0,03 vuodessa (1 / 30 a) W 2 = Vaadetaajuus vuodessa (1 / 3 a) W 3 = Vaadetaajuus vuodessa (yli 1 / 3 a) Normaalisti valittava W 2, jollei perusteluja muulle (KLTK suosittaa F b :n valintaa)

17 KLTK Automaatio ja instrumentointi TLJ:n turvatoimintojen määritys (kpl 2.3) Vaara- ja riskianalyysi Henkilö-, ympäristö-, omaisuus-, tuotannonmenetys- ym riskit Turvatoiminnat Turvatoimintojen TET:n määritys Ohjeen taul.2 Riskigraafit.. Ohjeen kattavuus kattaa osittain Turvatoiminnan toteutus Good practice Standardit, esim. IEC Muut turvatoiminnat N kpl TLJ:llä toteutettavat turvatoiminnat Turvatoiminta A Turvatoiminnan A eheystasovaatimus TET, esim TET2 Turvatoiminnan A toteutus Esimerkkejä TLJ:llä toteutettavista turvatoiminnoista: - tulipesän ylipainesuojaus, -kuivakeittosuoja -... Turvatoiminta B... Turvatoiminta X Turvatoiminnan B eheystasovaatimus TET, esim TET1 Turvatoiminnan X eheystasovaatimus TET, esim TET3 Turvatoiminnan B toteutus Turvatoiminnan X toteutus

18 Vaaratilanteisiin on varauduttava Varautuminen voi tapahtua monella eri tavalla, kuten esim. ohjeistamalla toimintaa turvalliseksi, rajoittamalla liikkumista vaarallisilla alueilla tai suojalaitteilla jotka pyrkivät ohjaamaan prosessia turvalliseen tilaan. Painelaitteessa on oltava riittävät käyttöturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja laitejärjestelmät ja niiden on toimittava asianmukaisesti. Automaatiojärjestelmään ja sen laitoskohtaisen toteutuksen asianmukaisuus on arvioitava.

19 Tunnistettujen vaarojen poistaminen: Valitessaan tarkoituksenmukaisimpia menettelytapoja valmistajan on noudatettava seuraavia periaatteita annetussa järjestyksessä: vaarat poistetaan tai niitä pienennetään siinä määrin kuin kohtuudella on mahdollista, tarvittavia suojatoimenpiteitä sovelletaan sellaisten vaarojen varalta, joita ei voida poistaa, käyttäjille tiedotetaan tarvittaessa jäljelle jääneistä vaaroista ja ilmoitetaan, onko tarpeen toteuttaa asianmukaisia erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on pienentää vaaraa asennuksen ja/tai käytön aikana.

20 Tunnistamisen aikana löydetyt korjaavat toimenpiteet: annettava tiettyjen vastuuhenkilöiden hoidettavaksi useimmiten niiden toteutumista on seurattava edellyttävät usein laitehankintoja, joten on varauduttava myös taloudellisiin sijoituksiin Vaaran arvioinnin ja vaaratilanteiden tunnistamisen riittävyyttä varmistetaan: käyttämällä riittävää asiantuntemusta perustellaan tehdyt valinnat.

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 1 opas atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus atex räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 2 julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: Lauri Mannermaa Ulkoasu & taitto Hahmo Design Oy Paino: Multiprint,

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta julkaisutiedot Tekstit: Tukes ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Kuvat: Lauri Mannermaa, sivun 18 kuva Kari Rissa Ulkoasu & taitto Print Line

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA 1 Johdanto 3 2 Määritelmät 3 3 Soveltamisala 4 4 Käyttötoiminnan periaatteet ja perusvaatimukset 4 5 Käyttöorganisaatio, vastuut ja tehtävät 4 5.1 Käyttötoiminnan johtaja

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Ohje YVL E.7, Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet (15.11.2013)

Ohje YVL E.7, Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (27) Ohje YVL E.7, Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet (15.11.2013) 1 Johdanto Ydinvoimalaitoksen sähköjärjestelmiä ja -laitteita käytetään toisaalta sähkötehon

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ

TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ 21.6.2004 TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ Tekijät: Tilaaja: Mika Yli-Marttila, Jorma Järvenpää, Pekka Kivinen, Vesa Hämäläinen ja Heikki Marjamäki Työsuojelurahasto

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Luokitusta koskevat vaatimukset 3 3.1 Turvallisuusluokituksen periaatteet 3 3.2 Turvallisuustoimintoihin

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohjelmaan sisällytetään kunnossapitoon kuuluvina mm. seuraavaa niihin kuuluvine huolto, kunnossapito ja korjaustöineen: Riittävä sähköturvallisuuden edellyttämä kunnon ja

Lisätiedot

KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS

KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS Sisältö Johdanto...2 Onnettomuustilastot...3 Eri kattilatyypit ja niihin liittyvät riskit...4 Klapikattilajärjestelmä...5 Hake- ja pellettilämmitysjärjestelmät...6

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneen elinkaari Laki

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot