Tunteiden ilmaisu ja havaitseminen varhaislapsuudessa: syyt ja seuraukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunteiden ilmaisu ja havaitseminen varhaislapsuudessa: syyt ja seuraukset"

Transkriptio

1 Tunteiden ilmaisu ja havaitseminen varhaislapsuudessa: syyt ja seuraukset Mikko Peltola Tutkijakollegium Institute for Advanced Social Research (IASR) Tampereen yliopisto

2 Sisältö Normatiivinen kehitys Varhainen tunneilmaisu ja tunteisiin vastaaminen Kehityksen mekanismeja Kehityksen ennustaminen

3 Varhainen tunneilmaisu ja tunteiden havaitseminen

4 Havainnointi Kehityksellisen emootiotutkimuksen menetelmiä Temperamentti = tunneilmaisun viriämisherkkyys, kesto, intensiteetti ja säätely Yksilö- ja dyadinen havainnointi Mikro- ja makro-observointi Kyselylomakkeet Katseluaika/tarkkaavaisuusparadigmat Habituaatio dishabituaatio

5 Kehityksellisen emootiotutkimuksen menetelmiä Silmänliikemittaus Reaaliaikainen katseen seuranta EEG (elektroenkefalografia) Aivojen sähköinen aktivaatio Tarkkaavaisuus, aistitiedon erottelu EKG (elektrokardiografia) Syketaajuusvaihtelu Tarkkaavaisuus, stressireaktioiden säätely Geneettinen variaatio Kaksostutkimukset Yksittäisten geenien alleelivariaatio

6 Ensimmäisten kuukausien tunneilmaisu Diskreettien (tarkkarajaisten) kasvonilmeiden esiintyminen epäjohdonmukaista ensimmäiset 12 kk Distress-ilme tyypillinen negatiivisen tunnetilan ilmaisu, uniikki tälle kehitysvaiheelle Eriytyminen vauvaiän jälkeen diskreetteihin ilmekategorioihin (suuttumus, pelko, suru) Funktiona hoivan varmistaminen Hymy alkaa erottua aikaisemmin Sosiaalinen hymy 1-2kk alkaen

7 Tunneilmaisu 6-12 kk Itsenäinen liikkumiskyky kehittyy 6-12 kk Suuttumuksen ja erityisesti pelon ilmaisun lisääntyminen Yksilölliset temperamenttierot selvemmin näkyviin Pelkoreaktiivisuuden kasvu 4-16 kk Kasvonilmeet Ääntely/itku Kehon asennot/liikkeet PELOKKUUS Funktio: vaarojen tunnistaminen, kiintymyksen lujittuminen Normatiivinen kasvu Yksilölliset erot Braungart-Rieker ym. (2010)

8 Tunteiden havaitsemisen varhaiskehitys Kehityksen edellytyksiä: Kiinnostus kasvoihin Tarkkaavaisuuden automaattinen ohjautuminen kasvoihin edistää kasvojen oppimista Visuaalinen (tai auditiivinen) erottelukyky Kasvonilmeiden/äänensävyn muutosten erottelu Tarkkaavaisuus ja silmänliikekontrolli Huomion kohdistaminen informaation kannalta keskeisiin piirteisiin

9 Tunteiden havaitsemisen varhaiskehitys 4-8 kk iässä vauvat alkavat luokitella kasvonilmeitä tyypillisiin ilmekategorioihin Kategorioiden muodostaminen identiteetti- ja intensiteettivariaation ylitse Luokittelukyvyn ilmenemistä aikaistavat Multimodaalinen stimulaatio (ääni ja kasvo yhdessä; Flom & Bahrick, 2007) Mallin tuttuus (oman vanhemman kasvonilmeet opitaan tunnistamaan aikaisemmassa vaiheessa; Walker-Andrews ym., 2001)

10 Assosiatiivinen oppiminen Tunneilmaisujen luokittelukyky ei edellytä niiden sisällön ymmärtämistä Vanhempien lisääntynyt distaalinen tunteiden ilmaisu vauvan itsenäisen liikkumisen myötä 6-12 kk Laajempi tunneilmaisujen kirjo Assosiatiivinen oppiminen n. 8-12kk: Oman käyttäytymisen säätely toisten tunneilmaisujen avulla Esim. näköjyrkännetehtävä (Sorce ym., 1985)

11 Tehostunut uhkasignaalien havaitseminen n. 5-7 kk iässä alkaa näkyä lisääntynyt tarkkaavaisuus uhkaan liittyviin signaaleihin Pelkoa ja suuttumusta ilmaisevat kasvot, äänet ja kehon eleet ja liikkeet Voidaan havaita: Katseluajan pituudessa (voimakkaampi tarkkaavaisuuden kiinnittyminen) Aivojen tarkkaavaisuusvasteissa Sydämen sykkeen hidastumisessa Ajoituksen vastaavuus pelkoreaktiivisuuden kasvun sekä itsenäisen liikkumisen alkamisen kanssa Yhtenevä kehityskulku esim. apinoilla ja jyrsijöillä Assosiatiivisen oppimisen tehostuminen Peltola ym. (2009, 2011), Zieber ym. (2013), Grossmann ym. (2010), Leppänen & Nelson (2012)

12 Kehityksen mekanismit

13 Tunteiden ilmaisun taustatekijöitä Temperamentin periytyvyys kohtalaisen suuri erityisesti negatiivisen emotionaalisen reaktiivisuuden osalta (Goldsmith ym., 1999) Positiivisessa emotionaalisuudessa ja tunteiden säätelyssä voimakkaampi ympäristön osuus Ympäristön ja vanhemmuuden vaikutus temperamentin muovautumiseen Periytyvyys muu uma omuus Sensitiivinen vuorovaikutus turvallinen kiintymyssuhde ja kehittyneempi tunteiden hallinta Braungart-Rieker ym. (2010): äidin sensitiivisyys ennustaa matalampaa pelokkuuden kasvua. Varhainen reagointi vauvan hätään lapselle jää enemmän resursseja omien säätelykeinojen käyttöön Braungart-Rieker ym. (2010)

14 Tunteiden ilmaisun taustatekijöitä Fetal programming: raskausajan stressin vaikutus lapsen tunteiden kehitykseen Bergman ym. (2007): äidin raskausajan stressi ennusti korkeampaa lapsen pelokkuutta 1-2 v iässä riippumatta syntymänjälkeisestä stressistä Vaikutusmekanismina stressihormonien (glukokortikoidit) vaikutus sikiön stressinsäätelyjärjestelmän kehittymiseen

15 Tunteiden havaitsemisen taustatekijöitä Perimä: serotoniinijärjestelmän toimintaan liittyvä geneettinen variaatio muokkaa vauvojen luonnollista taipumusta ohjata tarkkaavaisuus kohti uhkaa viestiviä ärsykkeitä TPH2-geenin T-alleeli korkeampi serotoniinisynteesi suurempi tarkkaavaisuusvinouma pelkoa ilmaiseviin kasvoihin Forssman ym. (2014), Leppänen ym. (2011)

16 Tunteiden havaitsemisen taustatekijöitä Vanhemmuus ja vuorovaikutus: äidin stressi ja depressio voimistaa vauvojen tarkkaavaisuusvinoumaa pelkoa ilmaiseviin kasvoihin Geeni ympäristö yhdysvaikutus: äidin stressin ja depression vaikutus suurin niillä vauvoilla, jotka kantavat TPH2-geenin T-alleelia Forssman ym. (2014)

17 Kehityksen ennustaminen

18 Temperamentin jatkuvuus Fenotyyppitasolla temperamenttipiirteissä kohtalainen pysyvyys Endofenotyyppitason mekanismit? Mitkä tekijät välittävät varhaisen temperamentin ja ympäristötekijöiden vaikutusta myöhempään tunne-elämään ja käyttäytymiseen? Tarkkaavaisuuden säätely & tunteiden havaitsemisherkkyys?

19 Internalisointiongelmat: korostunut tarkkaavaisuusvinouma uhkaa viestiviin kasvoihin on kausaalisesti yhteydessä lasten ahdistuneisuusongelmiin Tarkkaavaisuusvinouman vaimentaminen harjoittelun avulla vähentää ahdistuneisuutta (Bar-Haim ym., 2011) Eksternalisointiongelmat: varhaislapsuuden kaltoinkohtelu tehostaa lasten kykyä havaita aggressiota kasvonilmeistä (Pollak & Kistler, 2002) Adaptiivinen suojautumiskeino vihamielisessä ympäristössä, mutta maladaptiivinen turvallisessa kontekstissa (esim. toveripiiri)

20 Pitkittäistutkimus: tunteiden havaitseminen ja sosioemotionaalinen kehitys Ennustaako tarkkaavaisuuden säätely kasvonilmeisiin vauvaiässä myöhempää sosiaalista ja emotionaalista kehitystä Suorat ja välittävät yhteydet Käynnissä 4 seurantatutkimusta Tampere, Turku & Leiden, N=600 Mittauksia raskausajalta n. 4v ikään Yhteyksiä tutkitaan seuraaviin muuttujiin Kiintymyssuhde (12 kk) Internalisointi- ja eksternalisointiongelmat (24 kk & 48 kk) Temperamentti (24 kk & 48 kk) Tunteiden tunnistaminen (24 kk & 48 kk) Empatia ja prososiaalisuus (24 kk) Impulssikontrolli (24 kk & 48 kk) Mielen Teorian kehitys (48 kk)

21 Kehityksellinen plastisiteetti Korostunut huomion ohjautuminen uhkasignaaleja kohtaan voi altistaa ahdistuneisuudelle TOISAALTA: korkeampi herkkyys tunnistaa pelkoa toisista ihmisistä on yhteydessä prososiaaliseen käyttäytymiseen (Marsh ym., 2007) Vähäinen huomion ohjautuminen uhkasignaaleja kohtaan voi olla ahdistukselta suojaava taipumus TOISAALTA: vähäinen herkkyys pelon ilmaisuille on yhteydessä antisosiaaliseen käyttäytymiseen (Dadds ym., 2006) Differential susceptibility (Belsky ym., 2007) Kehityksellinen plastisiteetti: tunteiden havaitsemisherkkyyden vaikutus myöhemmälle kehitykselle (adaptiivinen vai maladaptiivinen) riippuu ympäristön laadusta?

22 Kehityksellinen plastisiteetti Belsky ym. (2007)

23 Kehityksellinen plastisiteetti Belsky ym. (2007)

24 Varhainen temperamentti & kehityksellinen plastisiteetti Heikkolaatuinen päivähoito ennusti korkeampia käytösongelmia 4v iässä niillä lapsilla, jotka olivat vauvaiässä emotionaalisesti hyvin reaktiivisia Mutta: samat lapset myös hyötyivät suhteellisesti enemmän hyvälaatuisesta hoidosta Pluess & Belsky (2009)

25 Yhteenveto Tunteiden ilmaisu eriytyy ja erottelukyky harjaantuu runsaasti ensimmäisen vuoden aikana Varhain ilmeneviin yksilöllisiin eroihin vaikuttavat lapsen perimä, vuorovaikutuksen laatu ja jopa raskaudenaikaiset tekijät Hyvin vähän tietoa, kuinka varhainen emootioiden prosessointi on yhteydessä kykyihin ja ongelmiin myöhemmän kehityksen aikana Variaatio vauvojen herkkyydessä tunneilmaisuille voi heijastella kehityksellistä plastisiteettia, joka auttaa lapsia sopeutumaan erilaisiin ympäristöihin

Näkökulmia vauvan itsesäätelyn ja unen erityispiirteisiin. LL Sanni Penttilä 2.10.2010 Rotinat

Näkökulmia vauvan itsesäätelyn ja unen erityispiirteisiin. LL Sanni Penttilä 2.10.2010 Rotinat Näkökulmia vauvan itsesäätelyn ja unen erityispiirteisiin LL Sanni Penttilä 2.10.2010 Rotinat Itsesäätely Mielialan ja tunteiden säätely Mielihyvän ja mielipahan säätely Tarkkaavaisuuden säätely Käyttäytymisen

Lisätiedot

Varhainen vuorovaikutus, päihteet ja mielenterveys

Varhainen vuorovaikutus, päihteet ja mielenterveys Varhainen vuorovaikutus, päihteet ja mielenterveys LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Mirjami Mäntymaa Tays, lasten traumapsykiatrian yksikkö Tampere 12.10.2011 Geenit ja ympäristö Lapsen kehitykseen

Lisätiedot

Hanna Korkiala & Susanna Skrabb

Hanna Korkiala & Susanna Skrabb Hanna Korkiala & Susanna Skrabb SYLITTELYÄ, PUSUTTELUA, LAULUA JA KATSEKONTAKTEJA Vanhempien kokemuksia varhaisesta vuorovaikutuksesta sekä sen tukemisesta tehostetussa perhevalmennuksessa Opinnäytetyö

Lisätiedot

AIVOT, OPPIMISEN VALMIUDET JA KOULUNKÄYNTI

AIVOT, OPPIMISEN VALMIUDET JA KOULUNKÄYNTI Teija Kujala, Christina M. Krause, Nina Sajaniemi, Maarit Silvén, Timo Jaakkola & Kari Nyyssölä (toim.) AIVOT, OPPIMISEN VALMIUDET JA KOULUNKÄYNTI Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosionomi Tanja Lehtimäki & Minna Puntti SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN Opinnäytetyö 2012

Lisätiedot

Niin rakas ja niin raivostuttava. Tutkielma haastavien lasten temperamenttipiirteistä

Niin rakas ja niin raivostuttava. Tutkielma haastavien lasten temperamenttipiirteistä Niin rakas ja niin raivostuttava Tutkielma haastavien lasten temperamenttipiirteistä Mirja Heikkala Pro gradu - tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Kaarina Määttä Kevät 2012 2 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2014 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Annika Hakamaa ja Minna Palovaara

Annika Hakamaa ja Minna Palovaara Annika Hakamaa ja Minna Palovaara Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Kevät 2013 Vanhemmille suunnattuja osioita opinnäytetyöstä: Sensitiivisyyttä, hoivaa ja rajoja - Opas lapsen kiintymyssuhteen tukemiseen ja

Lisätiedot

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli elämänkaaren vaiheet elämän kehitysvaiheisiin kuuluvat sikiöaika, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus, jotka jokainen jakautuvat puolestaan

Lisätiedot

OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä

OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä Oulun yliopisto KTK/ Varhaiskasvatus Leena Isojärvi Laura Kangas Maaliskuu 2008 Tiivistelmä

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy. Työryhmäraportti

Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy. Työryhmäraportti Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy Työryhmäraportti 24.2.2005 2 LAPSI- JA NUORISOVÄKIVALLAN EHKÄISY Rikoksentorjuntaneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto on saanut hallituksen iltakoulussa 5.2.2003 tehtäväkseen

Lisätiedot

KOHTUVAUVAN ÄÄNI Matkalla vanhemmuuteen

KOHTUVAUVAN ÄÄNI Matkalla vanhemmuuteen KOHTUVAUVAN ÄÄNI Matkalla vanhemmuuteen 0 Hyvät tulevat vanhemmat, Raskaus ja vanhemmaksi tulo on yksi merkittävimpiä elämän siirtymävaiheita. Tulevan uuden roolin omaksuminen on molemmilla vanhemmilla

Lisätiedot

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Riku Rautamäki & Cecilia Storgård NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Sosiaali- ja terveysala 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riku Rautamäki ja

Lisätiedot

Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia ARTIKKELIT 3 Erja Tuompo-Johansson & Anitta Toivanen Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia Lapsi elää perheessään, päiväkodissaan, koulussaan ja harrastuksissaan erilaisissa ryhmissä. Niinpä aikuisten

Lisätiedot

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti, Theraplay-terapeutti Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet osasto, THL

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA Omahoitajalta äidille ja isälle Autan lastasi muistamaan sinut. Vaikka hän oppii tuntemaan minut, ja luottamaan minuun, hän turvautuu sinuun. Minä olen lapselle laina.

Lisätiedot

MAAILMASSA MONTA ON IHMEELLISTÄ ASIAA -Tapaustutkimus kuulonäkövammaisen lapsen kommunikaation kehityksestä

MAAILMASSA MONTA ON IHMEELLISTÄ ASIAA -Tapaustutkimus kuulonäkövammaisen lapsen kommunikaation kehityksestä MAAILMASSA MONTA ON IHMEELLISTÄ ASIAA -Tapaustutkimus kuulonäkövammaisen lapsen kommunikaation kehityksestä Karoliina Wuorela Logopedian pro gradu-tutkielma Tammikuu 2004 Fonetiikan laitos Helsingin yliopisto

Lisätiedot

DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA

DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA Riitta Piirainen Logopedian pro gradu -tutkielma Tammikuu 2004 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007

Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007 Väitökset Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007 Hurtig, Tuula (2007). Adolescent ADHD and family environment - an epidemiological and clinical study of ADHD in the Northern

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Sisältö. Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelma

Sisältö. Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelma Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksynyt 9.10.2013 Sisältö 1 Varhaiskasvatus Kauniaisissa... 2 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman kehykset... 2 1.2 Vahvat juuret, kantavat siivet - kunnallisia

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Päivitetty 23.6.2015 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

EI TUNTUNUT MILTÄÄN, EI TUNTUNUT OMALTA TAI MITTÄÄN Äitien kokemuksia ilottomasta äitiydestä

EI TUNTUNUT MILTÄÄN, EI TUNTUNUT OMALTA TAI MITTÄÄN Äitien kokemuksia ilottomasta äitiydestä EI TUNTUNUT MILTÄÄN, EI TUNTUNUT OMALTA TAI MITTÄÄN Äitien kokemuksia ilottomasta äitiydestä Eeva Ikäheimonen Reetta Knuutila Opinnäytetyö Syyskuu 2011 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot