KIINTEISTÖ OY MÄNTSÄLÄN TOIMISTOTALON RAKENNUTTAMISTEHTÄVÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖ OY MÄNTSÄLÄN TOIMISTOTALON RAKENNUTTAMISTEHTÄVÄT"

Transkriptio

1 KOy Mäntsälän toimistotalo TARJOUSPYYNTÖ 1(6) KIINTEISTÖ OY MÄNTSÄLÄN TOIMISTOTALON RAKENNUTTAMISTEHTÄVÄT 1. Hankinnan kohde Taustaa suunnittelusta Yhtiön perustamisvaiheessa oleva KOy Mäntsälän toimistotalo pyytää tarjoustanne rakennuttamistehtävistä oheisten asiakirjojen mukaisesti. Kyseessä on uudisrakentaminen osoitteeseen Kivistöntie, Mäntsälä. Tavoitteena on rakentaa Mäntsälän kuntaan toimistotalo Heikinkujan, Karhukujan ja Kivistöntiehen rajoittuvalle osalle kunnantalon tonttia. Kohde suunnitellaan ja rakennetaan KVR hankkeena. Tulevana rakennuttajana toimii perustettava kiinteistöyhtiö, jonka osakkaina ovat Mäntsälän kunta, Eteva kuntayhtymän omistama tytäryhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy. Hanketta varten on perustettu tilaajan puolelta projektiryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa hankkeen tavoitteiden toteutuminen. Hankkeen tavoitekerrosala on n kem². Tontin pinta-ala on m², jolla sijaitsee Mäntsälän kunnantalo (5.835 kem2). Tontti on kaavoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi. Kohteesta on aiemmin laadittu hankesuunnitelma, joka sisältää L2- tasoiset luonnokset. Kohteen kokonaissuunnittelusta on tarjouskilpailu parhaillaan käynnissä. Arkkitehtikilpailussa tarjottava kokonaissuunnittelu käsittää L2 luonnosten tarkentamisen pääpiirustusvaiheeseen sekä näihin piirustuksiin perustuvan tavoitehinta-arvion. Rakennuslupapiirustusten lisäksi toimeksianto käsittää tilaajan tahdonilmaisun kuvaamisen mm. materiaalien ja järjestelmien suhteen niin tarkasti, että näillä asiakirjoilla voidaan kilpailuttaa hankkeen toteutus KVR- urakkamuotoa käyttäen rakennusliikkeiden kesken. Suunnittelutyön ohjaukseen kuuluu myös piha-alueen suunnittelu paikoitusalueineen viher- ja istutusalueineen sekä valaistuksineen asemapiirustustasoisena. Istutuksista kasvualustoineen vastaa kunnan vihersuunnittelija. Pihan kuivatussuunnittelu kuuluu työhön. Suunnitelmien tulee olla valmiit helmikuun 2011 loppuun mennessä. Urakkakilpailu käydään maalis- ja huhtikuun aikana. Tavoitteena on, että rakennustyöt käynnistyvät toukokuussa -11 ja valmistuvat kesäkuun -12 loppuun mennessä. Rakennuttamistehtävät Rakennuttajan tehtävät ovat Rakennuttamisen tehtäväluettelon RAP 95 mukaiset tehtävät. Palkattava rakennuttaja toimii hankkeen sivutoimisena projektipäällikkönä, joka vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista tilaajalle. Tehtävä koostuu mm seuraavista osista: - suunnittelu-/projektiryhmän johtaminen

2 KOy Mäntsälän toimistotalo TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Tilaajan tehtävät - suunnittelun aika-, laatu ja kustannusohjaus tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisesti - viranomaisyhteyksien ja lupa-asioiden hoitaminen yhdessä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa - liittymäselvitykset ja sopimukset - kilpailuttaa hanke tilaajan lukuun julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti - hyväksyttää valittava urakoitsija tilaajalla - laatia urakkasopimus YSE 1998 mukaisesti. - viranomaisten vaatimien aloitus- ja seurantakokousten (rakennustekniset työt, talotekniikka) johtaminen - valvoa, että asiakirjoissa edellytetty huoltokirja tulee laadituksi - takuuajan välitarkastus 1. vuoden jälkeen sekä 2-vuotistakuutarkastuksen tehtävät jälkitarkastuksineen - konsultin tulee olla työmaalla/tavoitettavissa kahden tunnin sisällä Solmittavassa sopimuksessa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE Tilaajan tehtäviä ovat mm. suunnittelijan valinta, urakoitsijan valinta, rahoitus sekä hankkeen johto ja ohjaus. 2. Hankinnan ennakoitu arvo 3. Tarjouksen tiedot Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon. Kirjallisesta tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 1. viite: Mäntsälän toimistotalon rakennuttamistehtävät 2. tarjouksen tekijän yleiset tiedot: yhteystiedot, Y-tunnus, lyhyt esittely, tarjouksen tekijän yhteyshenkilö yhteystietoineen 3. työhön tarjottujen henkilöiden aiempi kokemus toimitilarakennusten rakennuttamisesta ja valvonnasta 4. mahdollinen alihankkijoiden käyttö 5. rakennuttamistehtävien kokonaishinta (alv 0) työmääräarvioineen. 6. yksikkö-/tuntihinnat 7. henkilöstöresurssit 8. normaalien kokousmuistioiden yms. papereiden kopiointi ja postitus sisältyy palkkioon 9. matkakorvauksien tulee sisältyä kokonaishintaan 4. Hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), jäljempänä hankintalaki ja valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on hankintalain 15 :n mukainen kansallinen hankinta. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus HILMA- järjestelmässä nro:lla (www.hankintailmoitukset.fi).

3 KOy Mäntsälän toimistotalo TARJOUSPYYNTÖ 3(6) Tarjouksen tekijällä ei ole oikeutta saada korvausta tarjouksen tekemisestä. 5. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Asiakirjojen julkisuuteen sekä asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan hankintalain 75 :n mukaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). 6. Tarjoajien kelpoisuus Hankintamenettelystä suljetaan pois tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi (hankintalaki 71 9 tai jonka tarjous on olennaisilta osiltaan puutteellinen tai tarjouspyynnön vastainen (hankintalaki 46 ). Tarjoajien poissulkemiseksi noudatetaan soveltuvin osin mitä hankintalain :ssä säädetään. 7. Referenssit Tarjouksen antajalla tulee olla riittävää kokemusta ja asiantuntemusta vastaavanlaisista hankkeista. Tarjousliitteessä tulee antaa tiivistetysti selvitys referensseistään. Hyväksyttävät referenssit tulee olla toimistorakennusten rakennuttamis- ja valvontatehtävien toteutuksia. 8. Raportointi Valitun konsultin tulee raportoida toiminnastaan perustettavalle yhtiölle. Konsulttisopimuksessa sovitaan erikseen miten ja millä aikataululla raportointi toteutetaan. 9. Alihankinta Konsultti voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Alihankkijoiden käyttö tulee määritellä tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin valittua konsulttia (kohta 14 ja tilaajavastuulaki). Konsultti vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankinta hyväksytetään tilaajalla. 10. Tilaajavastuulain täyttäminen Hankintaan sovelletaan tilaajavastuulakia (1233/2006) ja tarjoajalta edellytetään sen ehtojen täyttämistä. Tilaaja varmistaa tilaajavastuulain toteutumisen viimeistään ennen hankintasopimuksen tekemistä. 11. Konsulttisopimus Toimeksiannosta tehdään tarjouskilpailun voittajan ja tilaajan välinen konsulttisopimus, joka laaditaan julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (1417/1993) perustuen. Solmittavassa sopimuksessa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 95 sekä kohdan 1 lisäyksin. Osapuolia sitova sopimus syntyy kirjallisen konsulttisopimuksen allekirjoittamisella.

4 KOy Mäntsälän toimistotalo TARJOUSPYYNTÖ 4(6) 12. Omistus- ja tekijänoikeudet Tilaajalla on vapaa käyttö-, muokkaus- ja levitysoikeus toimeksiannon tulokseen ja muuhun aineistoon kaikissa mahdollisissa levitysmuodoissa omassa toiminnassaan rajoittamattoman ajan. 13. Maksuehdot Maksu rakennuttamis- ja valvontatehtävistä maksetaan maksuehtojen mukaan, jotka määritellään tarkemmin konsulttisopimuksessa. Maksuaika laskuille on kaksikymmentäyksi (21) päivää. 14. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset Ehdokkaan vähimmäisvaatimukset ovat: 1. toteuttajan tulee olla ammattitaitoinen joko rakennusinsinööri (RI) tai diplomiinsinööri (DI) 2. tarjouksen antajan tulee olla kaupparekisteriin merkitty, 3. tarjouksen antajan tulee olla luottokelpoinen, 4. tarjouksen antajalla ei saa olla erääntynyttä verovelkaa tai muita erääntyneitä julkisoikeudellisia vastuita, 5. tarjouksen antajalla ei saa olla erääntynyttä eläkevakuutusvelkaa, 6. tarjouksen antajalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus, 7. tilaajan hyväksymä kokemus rakennuttamis- ja valvontatehtävistä 8. hyvä suomen kielen taito. 15. Tarjouksen hinnoittelu Kokonaistarjoushinta eriteltynä rakennuttamis- ja valvontatehtäviin, palkkio ja kulut ilmoitetaan arvonlisäverottomina ja arvonlisäverollisina euromääräisinä hintoina. Tarjousten vertailussa tarjoushintana käytetään kokonaishintaa, joka sisältää rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Kokouspalkkioiden ja matkakustannusten tulee sisältyä annettavaan tarjoushintaan. 16. Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet Tarjouskilpailu ratkaistaan käyttäen SKOL:in konsultin valintaohjetta (arviointimenettely) painottaen hinta- ja laatutekijöitä suhteessa 60/40. Laatua arvioidaan seuraavien osatekijöiden mukaisesti: Projektin vetäjä 20 %, referenssit 10 % sekä työohjelma ja työmääräarvio 10 %. Hintatarjous on annettava erillisessä suljetussa kuoressa, joka toimitetaan varsinaisen tarjouskuoren sisällä. Hinnan painoarvot pisteytetään siten, että halvin tarjoushinta saa 60 pistettä ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan kaavalla halvin tarjous/ tarjous x 60. Eniten pisteitä saanut tarjous valitaan konsultiksi. Pisteytyksen tulos ilmoitetaan päätöksenteon yhteydessä.

5 KOy Mäntsälän toimistotalo TARJOUSPYYNTÖ 5(6) 17. Tarjouspyynnön liitteet 1. Asemapiirros, Tilaohjelma 3. Arkkitehtikuvio Oy:n laatimat pohjapiirustukset 6 kpl, Havainnepiirustukset, 5 kpl, Hankesuunnitelma, LVIS-suunnittelupohjat Talo90 7. Rakennustapaselostus 18. Tarjouksen voimassaolo, määräaika ja jättäminen 19. Muutoksenhaku Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi kuukautta jättöajan jälkeen. Tarjoukset tulee toimittaa osoitteella: Mäntsälän kunta / Pekka Savolainen Heikinkuja 4, Mäntsälä) viimeistään perjantaina klo mennessä. Tarjouksia ei oteta vastaan sähköisesti. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia ei huomioida. Suljettuun kuoreen on merkittävä tunnus: tarjous Mäntsälän toimistotalon rakennuttamistehtävistä. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti neljätoista (14) päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (hakemusosoituksen). Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua sen lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemuksen tekijän on se allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeistaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintokäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (Hankintalain 82 ).

6 KOy Mäntsälän toimistotalo TARJOUSPYYNTÖ 6(6) Markkinaoikeuden yhteystiedot: Markkinaoikeus PL HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 puh fax sähköposti: 20. Lisätiedot Lisätietoja tarjouspyynnöstämme antaa: tekninen johtaja Pekka Savolainen, puh Mäntsälässä Pekka Savolainen tekninen johtaja Mäntsälän kunta Markku Lehtimäki toimitusjohtaja Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen 1 (8) Tarjouspyyntö: Sisällys 1. Hankinnan kohde... 2 1.1. HAAGA-HELIAn nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri... 2 2. Hankintamenettely, aikataulu ja muutoksenhaku... 2 2.1. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen...

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Johtamiskoulutus. Viite: 10/2014/JKT Petri Ronkainen 16.9.2014 Versio 0.

TARJOUSPYYNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Johtamiskoulutus. Viite: 10/2014/JKT Petri Ronkainen 16.9.2014 Versio 0. Viite: 10/2014/JKT Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ Johtamiskoulutus Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 JOHTAMISKOULUTUS... 4 1.1 Hankinnan kohde... 4 1.1.1

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KESKUSTABAROMETRIN LAATIMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun keskustabarometrin laadinnasta. Pyydämme jättämään

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta 24.1.2014 Määräaika toimittaa tarjoukset 10.3.2014 klo 12.00 mennessä ADHD-LIITTO RY:N MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle.

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle. TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) Tilaaja: Sipoon kunta PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo SIPOON BOXIN TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVA Sipoon kunnan pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 22.6.2015 VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Tilaaja on ilmoittanut

Lisätiedot