INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Kukkulatien ja Kukkulakujan vesihuollon ja katuinfran kaavataloudellinen selvitys Pöyry Finland Oy Degerbyntie Kukkulakujan kaava-alue Ilmakuva: Maanmittauslaitos (2006)

2

3 1 SISÄLTÖ 1 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SEKÄ KAAVATALOUDELLISEN SELVITYKSEN TAUSTAA VESIHUOLLON KUSTANNUSLASKENTA Laskentaperusteet Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehto 3, pelkkä vesijohto Johtopäätökset KATUINFRAN KUSTANNUSLASKENTA LASKELMIEN YHTEENVETO... 6 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Kaavan vaihtoehtotarkastelu. Ei tontteja Kukkulakujan kaava-alueella, ei suoria tontti liittymiä Degerbyntieltä. Kaavan vaihtoehtotarkasteltu. Ei tontteja Kukkulakujan kaava-alueella. Kaavan vaihtoehtotarkasteltu. Kukkulakujan kaava-alueelle osoitettu tontteja. Katuinfran kustannuslaskennan tiivistelmäraportti

4 2

5 3 1 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SEKÄ KAAVATALOUDELLI- SEN SELVITYKSEN TAUSTAA Asemakaava koskee osia tiloista RN:o 3:75, 2:9, 1:287, 1:11, 1:14 ja 2:1. Asemakaavan muutos koskee Degerbyn keskusta-alueen kortteleita 52 69, katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- ja erityisalueita sekä yleisen tien aluetta. Asemakaavalla muodostuu yleisten rakennusten korttelialuetta ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 52 70, katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- ja erityisalueet sekä yleisen tien alue. Asemakaavoitus tuli vireille Asemakaava ja asemakaavan muutos on tavoitteena käsitellä Inkoon kunnanhallituksessa keväällä 2010 ja asettaa tämän jälkeen kaavaluonnos nähtäville. Suunnittelutyön aikana tarkasteltiin muutamia erilaisia kaavavaihtoehtoja erityisesti voimassa olevan asemakaavan uusien asuinalueiden osalta. Erityisesti tarkasteltiin Degerbyntien pohjoisosan uutta asuinaluetta siten, että Degerbyntieltä ei olisi osoitettu suoria tonttiliittymiä (ks. Liite 1). Tämä vaihtoehto olisi ollut mahdollista yhdistää kunnan maalle osoitettuihin tontteihin Kukkulatien katuyhteyden avulla. Kunnan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Tekniselle lautakunnalle esiteltiin ( 6) kaavaluonnos, joka perustui voimassaolevaan vuonna 2002 hyväksyttyyn asemakaavaan, mutta jossa maisemallisesti arvokkaan peltoalueen keskelle osoitettu Kukkulakujan asuinalue oli poistettu (ks. Liite 2). Aiemmin mainittu Liitteen 1 mukainen suunnitelma esiteltiin vaihtoehtona. Tekninen lautakunta päätti kuitenkin yksimielisesti noudattaa vuonna 2002 hyväksyttyä asemakaavaa ja pitää kyseiset Kukkulakujan asuintontit kaavassa mukana. (ks. Liite 3) Tämän jälkeen kunnanhallitus teki ( 9) päätöksen, jonka mukaisesti kaavaluonnos palautetaan tekniselle lautakunnalle täydennettäväksi kortteleita 67, 68 ja 69 koskevalla kaavataloudellisella selvityksellä. Perusteluna oli, että kunnallistekniikan ja teiden rakentamisen saattaa tulla kalliiksi suhteessa tonttien lukumäärään. Maanvaihto tonttimaan saamiseksi muualta voi siksi tulla edullisemmaksi. Pöyry Finland Oy:ssä on laadittu kaavamuutokseen liittyvät vesihuollon ja katuinfran kustannuslaskelmat sekä arvioitu näiden vaikutuksia kuntataloudelle. Vesihuollon kustannukset on arvioinut RKM Olli Vepsä. Katurakentamisen kustannukset on arvioinut DI Tapio Karvonen.

6 4 2 VESIHUOLLON KUSTANNUSLASKENTA 2.1 Laskentaperusteet Vesihuollon kustannusten arvioinnissa laskettiin kolme eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 olettamuksena on pidetty, että Degerbyntiellä on vesijohto ja gravitaatioviemäri, johon päästään gravitaatioviemärillä liittymään Kukkulatien suunnalta. Vaihtoehdossa 2 olettamuksena on pidetty, että Degerbyntiellä on vesijohto ja paineviemäri, tai gravitaatioviemäri sillä syvyydellä, että siihen ei gravitaatioviemärillä päästä liittymään Kukkulatien suunnalta, vaan tarvitaan jätevedenpumppaamo ja paineviemäri. Kolmannessa vaihtoehdossa olemme arvioineet vain pelkän vesijohdon rakentamiskustannukset. Vesijohtojen ja viemäreiden rakentaminen jälkeenpäin kadun rakentamisen jälkeen ei ole missään mielessä järkevää, ja tällaista vaihtoehtoa ei ole tarkasteltu. Hulevesiviemäröinnin kustannukset on esitetty kadun rakennuskustannuksissa. Vesi- ja viemärijohtojen maanrakennuskustannukset on laskettu katujen alla tien rakennekerrosten alapintaan, eli tasausviivasta 1 m alaspäin. Yläosan rakenteet ovat kadun rakennuskustannuksia. Kustannukset on arvioitu InfraRyl-kustannuslaskentaohjelmalla. Kustannukset on eritelty Kukkulakujan alueen 11 tontin ja Kukkulatien ja Degerbyntien risteyksen molemmin puolin olevien 6 tontin kesken. Kustannuksissa on mukana ns. yleiskustannukset, jotka sisältävät suunnittelun, rakennuttamisen, jne. tilaajan kustannukset sekä työmaatehtävät. Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. 2.2 Vaihtoehto 1 Vaihtoehdossa 1 kaduille rakennetaan DN 160 mm gravitaatiojätevesiviemäri ja 110 mm vesijohto. Kortteleiden 68 ja 67 alarinteen puolelle rakennetaan gravitaatioviemäri DN 160 mm pellon ja tonttien alareunan tuntumaan. Tähän viemäriin liitetään kortteleiden 67 ja 68 tontit 6 kpl. Rakennuskustannukset muodostuvat seuraaviksi: - Kukkulakujan alueen osuus Risteysalueen osuus Yhteensä Vaihtoehto 2 Vaihtoehdossa 2 kaduille rakennetaan DN 160 mm gravitaatiojätevesiviemäri ja 110 mm vesijohto. Kortteleiden 68 ja 67 alarinteen puolelle rakennetaan gravitaatioviemäri DN 160 mm pellon ja tonttien alareunan tuntumaan. Tähän viemäriin liitetään kortteleiden 67 ja 68 tontit 6 kpl.

7 5 Risteysalueen tonteille rakennetaan gravitaatiolinja 160 M joka johdetaan Kukkulatien tontin 7 läheisyyteen pellolle rakennettavaan pumppaamoon. Pumppaamosta rakennetaan paineviemäri 110 M Degerbyntien viemäriin. Rakennuskustannukset muodostuvat seuraaviksi: - Kukkulakujan alueen osuus Risteysalueen osuus Yhteinen pumppaamo ja paineviemäri Yhteensä Vaihtoehto 3, pelkkä vesijohto - Kukkulakujan alueen osuus Risteysalueen osuus Yhteensä Johtopäätökset Tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan kustannuksista huolimatta pitää sitä, että vesihuoltojärjestelmien rakentamista ei pitäisi eriyttää katurakentamisesta, vaan rakentaa molemmat yhdessä. Vesijohtovaihtoehdossa esitetyn yhteisen umpisäiliön tilavuus olisi järkevää mitoittaa siten, että tyhjennyskaluston täyttökapasiteetti tulisi aina yhdellä tyhjennyskerralla täyteen. Kaluston tilavuudeksi voidaan määrittää 10 m 3. Jätevesien keräys yhteiseen lokasäiliöön edellyttää joka tapauksessa viemäreiden rakentamista ja kun tarkastellaan koko aluetta, voidaan todeta lokasäiliöitä tarvittavan vähintään kaksi kappaletta. Toinen sijoittuisi Kukkulakujan alueelle ja toinen risteysalueelle. Rakentamisen alussa tyhjennyksiä tulisi harvakseltaan, mutta esimerkiksi kun puolet alueista on rakennettu, tyhjennys tulisi suorittaa kerran 1,5 2 viikossa aiheuttaen kustannuksia. Mikäli lokasäiliöratkaisuun päädytään, esitämme, että jokaisella tontilla on oma säiliössä. Tällöin vältytään keräilyviemäreiden rakentamiselta.

8 6 3 KATUINFRAN KUSTANNUSLASKENTA Katuinfran laskentaperusteet ovat olleet seuraavat: - Rakennetaan tonttikatu, jonka leveys on 5,5 metriä. - Kadulle rakennetaan katuvalaistus. - Alueen pehmeä pohjamaa on otettu laskelmissa huomioon routivuutena. - Katua on yhteensä 530 m. Kukkulakuja on mitoitettu Kukkulatietä kapeammaksi. Pohjamaan laadusta ei ole saatavilla tarkkoja tietoja. Mikäli alue stabiloitaisiin, hinta olisi esitettyä kalliimpi. Stabiloinnin arvioidut kustannukset ovat 4 m syvyydellä 195 / m, 6 m syvyydellä 270 / m ja 8 m syvyydellä 340 / m. Katuinfran rakentamiskustannukset (ei stabilointia) ovat noin Kun lisätään summaan suunnittelun ja rakennuttamisen osuus, saadaan katuinfran rakentamisen kokonaiskustannukseksi Katuinfran eritelty kustannuslaskentaraportti on Liitteenä 4. 4 LASKELMIEN YHTEENVETO Laskennallinen hinta kunnan maa-alueella sijaitseville tonteille on välillä / tontti. Alueelle on kaavoitettu 11 tonttia. Siten Kukkulakujan maa-alueen arvioitu myyntihinta on Vesihuollon ja katuinfran rakentamisen kokonaiskustannukset vaihtelevat esitettyjen laskelmien perusteella välillä (ilman stabilointia). Laskelmissa ei ole huomioitu veroja, liittymismaksuja, muita korvauksia tai kunnalle koituvien kustannusten ja tuottojen pääomalle korkoa. Kaavan mahdollistaman rakentamisen vaikutuksia on arvioitu Degerbyn asemakaavaselostuksessa. Tässä kaavataloudellisessa tarkastelussa voidaan kuitenkin nostaa esiin, että Degerbyn kirkonkylä avoimine viljelymaisemineen kuuluu osana Degerbyn Pikkalanjoen Palojoen kulttuurimaisemaan (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995 valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista). Rakentaminen maisemallisesti eheän peltoalueen keskelle saattaa paikallisesti heikentää kyläkuvan ja maiseman arvoja.

9

10 Inkoo, Degerby, Asemakaavaluonnos 1:2000 Vaihtoehto: ei tontteja kunnan maalla

11 LIITE 3 Uusi alue kunnan maalla Inkoo, Degerby, Asemakaavaluonnos, ote 1:2000 (A3)

12 HANKEOSALASKENTAMENETELMÄ Hanke Inkoo, Degerby, Kukkulatie Laskija Tapio Karvonen/Pöyry pvm Aluekerroin = 100 Uudenmaan maakunta Hinnaston kustannustaso MAKU-indeksi 7/2008 = 141,4 Kustannusarvion kustannustaso = 141,4 1,00 Kustannustason vaikutus Hankkeen koon vaikutus 2,0 % -5 % suuri hanke, 0 % normaali hanke, 5% pieni hanke (oletus 2% Toteutusympäristö 4,0 % 0 % normaali, 2 % vaikea, 8% erittäin vaikea (oletus 4%) 1,06 Kokonaiskerroin hankeosahintaan Hankeosien kustannus (sisältää rakennusosanimikkeistön litterat ja ) Laajuus Hinta Ryhmä Hankeosan nimi Tyyppihankeosa Lisämääritys Määrä Yks hinta /yks Yhteensä Huom! Kukkulatie alku Ajorata 136 Tonttikatu 2 kaistaa: ajorata 5,50m erittäin routiva 125 m Kukkulatie alku Valaistus 1082 Katuvalaistus, kokoojakatu 2 kaistaa 125 m Kukkulatie Loppu Ajorata 136 Tonttikatu 2 kaistaa: ajorata 5,50m erittäin routiva 210 m Kukkulatie Loppu Valaistus 1082 Katuvalaistus, kokoojakatu 2 kaistaa 210 m Kukkulakuja Ajorata 137 Tonttikatu 1 kaista: ajorata 4,50m erittäin routiva 195 m Suunnittelutehtävät: % Suunnittelu lähtötiedot 1,0 % Yleissuunnittelu 2,5 % Tie-/Katu-/Ratasuunnittelu 2,5 % Rakennussuunnittelu 1,0 % Rakennusaik. täydentävä ja muutosten suunnittelu 0,5 % Rakennuttamis- ja omistajatehtävät: % Suunnittelun kilpailuttaminen ja ohjaus 0,5 % Rakentamisen valmistelu ja kilpailutus 0,5 % Rakennushankkeen kustannusohjaus 0,5 % Rakennustöiden sopimuksenmukainen valvonta 2,0 % Tilaaja ja sidosryhmäraportointi 0,5 % Hanketietotehtävät 0,0 % Omistajatehtävät 1,0 % Maa-alueet Toimintainvestoinnit Hankerahoitus 0,0 % Markkinointi 0,0 % Hintatason muutokset Suunnittelun aikaiset muutokset 0,0 % Rakennusaikaiset muutokset Ylläpidon aikaiset muutokset 0,0 % Muut varaukset 2,0 % Lisä- ja muutostyöt 1,0 % Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon.

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Nastolan kunta Ote pöytäkirjasta 1 Otteen saaja: Otteen antopäivä: Verkkosivujen ylläpito 22.4.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA Sijaintikartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

Pekka Muikkula KAUKOLÄMPÖVERKOSTON SUUNNITTELU SAARELAN KAAVA-ALUEELLE

Pekka Muikkula KAUKOLÄMPÖVERKOSTON SUUNNITTELU SAARELAN KAAVA-ALUEELLE Pekka Muikkula KAUKOLÄMPÖVERKOSTON SUUNNITTELU SAARELAN KAAVA-ALUEELLE KAUKOLÄMPÖVERKOSTON SUUNNITTELU SAARELAN KAAVA-ALUEELLE Pekka Muikkula Opinnäytetyö Kevät 2012 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA PÖYTYÄN KUNTA AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Auvaisten kylän asemakaava Pöytyän kunta, Auvaisten asemakaava-alue, korttelit 1, 2, 3, 4 Selostus

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVA, SAAPPAANPOHJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 16.6.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 722 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELI 7290 7293, ja niihin liittyvät

Lisätiedot

Sunny Car Center. Kirstulan alueen asemakaavamuutos. Vesihuolto Yleissuunnitelmaselostus

Sunny Car Center. Kirstulan alueen asemakaavamuutos. Vesihuolto Yleissuunnitelmaselostus Pöyry Environment Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 10 3311 Fax +358 10 33 26600 E-mail: environment.fi@poyry.com www.environment.poyry.fi

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALI, MATKUS 01.04.2013

Lisätiedot

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.6.2015

ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.6.2015 ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.6.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA

Lisätiedot

KOSKISUVANNON ALUE, 1. VAIHE

KOSKISUVANNON ALUE, 1. VAIHE LAPUAN KAUPUNKI KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KOSKISUVANNON ALUE, 1. VAIHE KAAVASELOSTUS 4.3.2008 Jouni Laitinen, Suvi-Elina Tervola LAPUAN KAUPUNKI Pitkänsillankatu 1, 67100

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2012 Alppikylä

Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2012 Alppikylä Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2012 Alppikylä Kaupunkipientaloja Malminkartanossa 19 SISÄLLYSLUETTELO HAKUKAAVAKKEET 1. JOHDANTO 1 2. TONTTIEN HAKUOHJEET 2 2.1 Hakijoiden tietojen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu 8.1.2014 päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro

Lisätiedot