Ohjeellisia vatauksia:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeellisia vatauksia:"

Transkriptio

1 Ohjeellisia vatauksia: 1. A. Tornadojen aiheuttamat tuhot (erityisesti rakennusten, puiden, mutta myös muun omaisuuden tuhoutuminen ja henkilövahingot). Tornadot ovat rajuja pyörretuulia, joiden synty liittyy kylmän ja lämpimän ilmamassan yhteentörmäykseen lauhkealla vyöhykkeellä. Karttaan merkityllä alueella esiintyy erityisesti keväällä kauas etelään ulottuvia kylmän ilman purkauksia. TAI Mississipin tulvat. Mississipin valuma-alue käsittää suuren osan Yhdysvaltojen alueesta. Ympäröiviltä vuoristoalueilta alkunsa saavat sivujoet tuovat runsaasti vettä pääuomaan, joka alajuoksullaan virtaa kilometrin matkalla laajan tasangon keskellä. Joki kuljettaa mukanaan runsaasti maa-ainesta, joka virtauksen hidastuessa muodostaa joen pohjalle särkkiä ja joen reunalle tulvavalleja. Jos vesi nousee joessa niin, että se ylittää tulvavallit, tulva levittäytyy laajoille alueille. MYÖS ajoittaiset lumimyrskyt, jäämyrskyt. B. Laivaliikenteen riskit: Myrskyt ja jäävuoret. Kap Hornin eteläpuoliset vedet kuuluvat länsituulten vyöhykkeeseen. Avoimella merellä tuulen voimakkuus kasvaa usein myrskylukemiin. Länsituulten synnyttämä merivirta kuljettaa Antarktiksen mannerjäätiköstä irronneita jäävuoria, joihin laivat voivat törmätä C. Sahelin alueen kuivuus ja siitä seuraava aavikoituminen. Aavikoitumisen riskiä lisäävät ajoittain toistuvat kuivat kaudet, jolloin kasvillisuus heikkenee eikä pysty sitomaan hiekkaa, jonka tuuli puhaltaa kohti etelää. Alueella väestönkasvu on nopeaa, mikä lisää painetta ympäristöä kohtaan. Alueen elinkeinona on paimentolaisuus, mikä erityisesti kuivana kautena kuluttaa kasvillisuutta. Alueen harvoja puita käytetään polttopuuna. D. Pyörremyrskyt. Taiwan sijaitsee alueella, jossa meriveden lämpötila kohoaa kesällä yli 26 ºC ja on kuitenkin niin kaukana päiväntasaajasta, että siellä coriolisilmiön vaikutuksesta syntyy pyörteisiä tuulia. Vallitseva tuulen suunta on kesäisin kaakosta. TAI Maanjäristykset ja tsunamit. Taiwan sijaitsee lähellä Filippiinien ja Euraasian laattojen rajakohtaa. 2. a. Luonnonriskit: Somalian sijainti kuivalla ja kuumalla ilmastovyöhykkeellä Kuivuusongelma; hellejaksot Pitkä rannikkoalue Vuoden 2004 tsunami aiheutti laajoja tuhoja Itä-Somaliassa Potentiaalista maanjäristysaluetta Ihmisen aiheuttamat ympäristöriskit: Aavikoituminen Vuoriston eroosio-ongelmat Maaperän köyhtyminen Perinteisen paimentolais- ja viljelyelinkeinojen väheneminen Kalakantojen väheneminen (kansainväliset troolarit) Kaivostoiminnan riskit: louhokset Tartuntataudit Muut sosiaaliset riskit Yleinen köyhyys Nälänhätä Korkea lapsikuolleisuus Alhainen koulutustaso Siirtomaataustan aiheuttama poliittinen epävakaus (sisällissota; pysyvän hallinnon puute) Pakolaisongelma

2 b. Merirosvouden taustatekijät: Somalialla Afrikan pisin rantaviiva Sijainti strategisesti tärkeässä kohdassa globaalin kuljetusreitin varrella (öljy, uraani, rauta, aseet, koneet rahtikuljetuksina Kiinaan kapean Adenin lahden läpi) Poliittisesti epävakaassa valtiossa hyvät mahdollisuudet harjoittaa laitonta toimintaa. Valtio ei puutu siihen. Osa merirosvoista entisiä kalastajia, joille ympäristö on tuttu Rahtikuljetukseen käytettävät tankkerit eivät ole aseistettuja, ja ne ajavat hitaasti kapeassa salmessa 3.A Kyseisissä maissa esiintyy monenlaisia riskejä: luonnontapahtumiin liittyviä riskejä, ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteeseen liittyviä ympäristöongelmia sekä sosiaalisia, ihmiskunnan riskejä. Nicaragua: Sijainti mannerlaattojen reunalla: maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, Sijainti kuumassa lämpövyöhykkeessä: trooppiset pyörremyrskyt, malaria, keltakuume, kolera, AIDS Nopea väestönkasvu: metsien liikahakkuu, rahakasvien viljely, varsinkin maaseudulla heikot sosiaaliset olot. Poliittinen epävakaus. Egypti: Kuivuus, vesipula, suolistosairaudet (kuten bilhartsioosi), kulkusirkat, kastelupeltojen suolaantuminen, kiistat vesivaroista naapurivaltioiden kanssa Assuanin padosta aiheutuvat haitat (kylien ja kulttuurikohteiden jääminen veden alle) Matkailun aiheuttamat riskit: Välimeren rannikon pilaantuminen, rahakasvien viljely Mosambik: kuivuus, trooppiset syklonit, tulvat, malaria, sairaudet (esim. keltakuume, AIDS), nopea väestönkasvu, poliittinen epävakaus. Vietnam: monsuunisateiden myöhästyminen tai liika runsaus (tulvia), taifuunit, malaria, suolistoloiset, AIDS, kulkusirkat, metsien liikahakkuu, osa rannikkovesistä pahoin pilaantunut, nopea väestökasvu, köyhyys, sodat ja sisäiset ristiriidat. B. Humanitaarinen apu: Ruokahuolto, puhdas vesi, lääkintähuolto: lääkkeet, lääkintähenkilökunta ja kenttäsairaalat, majoitus: teltat ja huovat, pakolaisleirien perustaminen ja niiden huolto, sotavankien avustaminen ja heidän olojensa tarkkailu, henkilöetsintä, perheiden yhdistäminen, koulujen jälleenrakennus, paikallisten asukkaiden kouluttaminen. Suomen Punainen Risti, UNICEF, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Pakolaisapu 4. Luonnonriskeistä, ympäristöriskeistä ja ihmiskunnan riskeistä esitellään monipuolisia esimerkkejä Venäjältä, esim. Luonnonriskit: pohjoisosien kylmä ilmasto ja ankarat talvet, jokien keväiset jääpadot ja tulvat sisämaan kuivuus ja kuumuus polaaririntaman ja itärannikon myrskyt Kamtšatkan rannikon tsunamit maanjäristykset Kaukasuksella, itäisillä vuoristoalueilla ja Kamtšatkan niemimaalla, jossa on myös tulivuoria tartuntataudit (HIV, tuberkuloosi, rabies) meteoriitit (suuri alue, suuri riski) Ihmisen kiihdyttämät ympäristöriskit: öljyn- ja kaasunporaus sekä kuljetus, radioaktiiviset aineet ydinvoimaloiden vanhentunut tekniikka maasto- ja metsäpalot ympäristön pilaantuminen; päästöt maaperään, vesistöihin ja ilmakehään

3 ilmastonmuutoksen vaikutukset: kasvillisuusvyöhykkeiden siirtyminen ym. (ikiroudan sulaminen ilmaston lämpenemisen takia eroosio tehomaatalouden ympäristövaikutukset metsien häviäminen (hakkuut) Ihmiskunnan riskit: väestön väheneminen ja lyhyt elinajanodote talousongelmat etnisten ryhmien ja uskontoryhmien väliset jännitteet, paikalliset sodat ja terrorismi, kiistat naapurimaiden kanssa suuret elintasoerot puutteet demokratiassa rikollisuus liikenneonnettomuudet 5. Valuma-alue Valuma-alueella tarkoitetaan vedenjakajan rajaamaa aluetta, jolta tietty allas kerää vetensä ojina ja jokina Vedenjakajana toimii maaston korkeimmat kohdat Korkealla vuoristossa uhkaavat lumivyöryt, joita myös ihminen voi laukaista, vulkaanisilla alueilla laavavirrat tai jäätikön alaisen tulivuorenpurkauksen aiheuttamat muravirrat sekä maanvieremät. Alempana rinteillä: metsän hakkuu lisää lumivyöryriskiä. Metsän tuhoaminen ja maanviljely lisää jyrkillä rinteillä eroosiota, jolloin maannos kuluu ja huuhtoutuu pois. Tämä johtaa helposti ekosysteemien yksipuolistumiseen sekä maanvieremiin Rinteen juurella ja tasangolla metsän hakkuu lisää lumivyöryriskiä. Metsän tuhoaminen ja maanviljely lisää jyrkillä rinteillä eroosiota, jolloin maannos kuluu ja huuhtoutuu pois. Tämä johtaa helposti ekosysteemien yksipuolistumiseen sekä maanvieremiin tulvariski varsinkin lumen sulaessa vuoristossa. Laaksoon rakennetun altaan padon sortuessa saattaa tapahtua tuhoisa tulva. Toisaalta veden patoaminen ja käyttö ylempänä voi aiheuttaa veden puutetta alajuoksulla. Alhaalla matalalla rannikolla ja joen laskiessa mereen (suistoalueella): Pyörremyrskyt ja tsunamit aiheuttavat tulvariskin. Lisääntynyt eroosio valuma-alueella liettää veden joessa ja meressä suiston edessä. Samoin padotut altaat voivat kerätä joen sedimentit, jolloin suistot alkavat kulua. Jokeen päässeet ympäristömyrkyt, muut kemikaalit ja ravinteet aiheuttavat terveys- ja rehevöitymisriskin päästökohteen alapuolisessa joen osassa. Joen eliöstö saattaa tuhoutua. Veden runsaasta käytöstä aiheutuva veden väheneminen saattaa edesauttaa veden laadun heikkenemiseen 6. A. Slummiutuminen / hallitsematon kaupungistuminen / hallitsematon kaupunkien kasvu Slummeja syntyy, kun kaupungistuminen on voimakasta ja köyhät ihmiset rakentavat huonokuntoisia hökkelikyliä laittomille, usein vaarallisille paikoille (esim. rinteet) kaupungin ympäristöön. Ilmiö on erityisesti ongelmana kehitysmaiden suurkaupungeissa, joihin suuri määrä maaseudun väkeä suuntaa toimeentuloa hakemaan (harmaa talous) Elintasoero slummien ja ympäröivien alueiden välillä on suuri. Slummeista puuttuvat palvelut (esim. terveydenhuolto ja koulutus) ja tekninen infrastruktuuri (kadut, vesi- ja viemäriverkosto, jätehuolto ym.). Taudit leviävät helposti ja mahdolliset luonnonkatastrofit (maanvieremät, tulvat) tekevät hökkelialueilla pahaa jälkeä. Rikollisuus. Esim. mm. Mumbain slummit, São Paulon favelat. B. aavikoituminen/kuivuus Aavikoitumista tapahtuu aavikon laajetessa ympäröivälle puoliaavikolle. Siihen vaikuttaa ensisijaisesti pitkäkestoinen kuivuus, joka vähentää kasvillisuutta. Voimakas väestönkasvu luo paineita ottaa käyttöön huonosti kulutusta kestäviä alueita. Usein kasvillisuus ja maan tuotanto- ja uusiutumiskyky häviävät liikalaidunnuksen, metsien

4 hakkuun ja kestämättömien viljelymenetelmien myötä. Kuivilla ja puolikuivilla alueilla kastelu lisää maan suolaantumista. Nälänhätä, vesipula ja niistä aiheutuvat konfliktit ajavat ihmisiä asuinalueiltaan. Ympäristöpakolaisuus. Esim. mm. Afrikan sarvi, Saharan eteläpuolinen Afrikka, Keski-Aasia, Australian sisäosat C. Öljyonnettomuus/ öljyvuoto merellä Meriteiden öljykuljetusten lisäännyttyä ja merellä sijaitsevien porauslauttojen yleistyttyä merkittävä riski. Arkiset alueet erityisen haavoittuvaisia Öljyn hajoaminen vedessä kestää ja osa siitä painuu pohjaan. Myrkylliset yhdisteet saattavat säilyä pohjassa pitkään. Merikasvillisuus saattaa paikoin hävitä, mikä vaikuttaa sekä alueen eliöihin että rantaan. Kala- ja lintukannat vähenevät, kalastus ja äyriäisten kasvatus rannikkovesissä on lopetettava, samoin alueiden käyttö virkistykseen ja matkailuun. Korvauskiistat alueiden puhdistamisessa Esim. mm. Meksikonlahti (2011) 7. Lähi-itä käsittää Lounais-Aasian: Välimeren itärannan ja Arabian niemimaan valtiot aina Iraniin saakka sekä Egyptin. Israelia lukuun ottamatta näitä maita yhdistää islamin uskonto (Huom! Lähi-itä määritellään eri tavoin eri lähteissä) Luonnonriskit: Maanjäristykset (Turkki, Iran, Irak) Tulivuoritoiminta (Turkki, Saudi-Arabia) Tsunamit (Välimeren itärannikko) Vesipula, kuivuus, Aavikoituminen, eroosio Tulvat (Niili, aavikkoalueet vuorten läheisyydessä) Tornadot (Syyria, Jordania), ukkoset, raemyrskyt kulkusirkat tartuntataudit runsas lumisade, maanvieremät, äkilliset massaliikunnot vuoristoalueilla (esim. Iran) Ihmisen kiihdyttämät ympäristöriskit: Öljyn tuotanto ja kuljetus, öljyonnettomuudet, merien saastuminen Merien biodiversiteetin heikkeneminen (Välimeren ympäristö) Vesien liikakäyttö, viljelymaan suolaantuminen Niilin patoaminen vähentää hedelmällisen lietteen leviämistä viljelyalueille, suistoalueet kutistuvat (vaikutukset paikalliseen hydrologiseen kiertoon) ruokapula Ilmaston lämpenemisestä mahdollisesti seuraava merenpinnan nousu (Egyptin pohjoisrannikko) ja alati lisääntyvä kuivuus sekä sateiden epäsäännöllisyys (tulevat liian myöhään tai liian runsaina) -> ongelmat ravinnontuotannossa Ihmiskunnan riskit: Kaupungistumisen riskit (slummit, rikollisuus; mm. Istanbul, Teheran, Bagdad) Varallisuuserot Suuret puolustusmenot Ihmisoikeusrikkomukset Diktatuurit, kansannousut Väestöryhmien väliset konfliktit (mm. muslimit, arabit, juutalaiset) konfliktit vedestä; suurvaltojen eturistiriidat; sota öljystä; pakolaiset; koulutetun väestön muutto alueelta; väestönkasvu; Iranin ydinuhka 8. Massaturismi sai alkunsa 1960-luvulla, jolloin keskiluokan vapaa-aika lisääntyi, liikennemuodot monipuolistuivat ja elintaso nousi kaikkialla länsimaissa. Alkuperäisväestöön ja -kulttuuriin kohdistuvat riskit:

5 Vanhat perinteet ja kulttuuripiirteet häviävät tai saavat matkailijoiden tuomia piirteitä (ns. kulttuurien homogenisoituminen ja globalisaatio) Kielet ja murteet kapenevat, mikä liittyy länsimaisten kulttuuripiirteiden kritiikittömään ihailuun Vanhaa rakennuskantaa puretaan loistohotellien ja turismin liitännäiselinkeinojen tieltä Mikäli turismi kausiluonteista, kausityöttömyys saattaa aiheuttaa elintason laskua Turistikohteen luonnonympäristöön kohdistuvat riskit: Kivikehä: roskaantuminen, likaantuminen, eroosio, paine luonnonvarojen liikakäyttöön Vesikehä: veden saannin vaikeutuminen Ilmakehä: liikenneruuhkien tuoma ilman laadun aleneminen (smog) Eliökehä: eläinten elinympäristöjen kapeneminen ja pirstoutuminen, häirintä Matkailijaan kohdistuvat riskit: Veden, ruoan, hyönteisten tai pisaratartunta kautta kulkeutuvat sairaudet kuten malaria Oma riskikäyttäytyminen: mm. laitesukeltaminen ilman pätevyyttä (extreme-lajit) Tuntemattoman ympäristön paikalliset yhtäkkiset luonnonkatastrofit: mm. tsunamit Turistikohteessa esiintyvä rikollisuus: ryöstöt, huijaukset, tuoteväärennökset Muut: liikenneonnettomuudet, kulttuurishokki Turismin hallitsemattomaan kasvuun liittyvät ongelmat: Elinkeinorakenne yksipuolistuu, jos väestö siirtyy perinteisten ammattien harjoittamisesta matkailuelinkeinojen piiriin Rakennetaan suunnittelemattomasti ja nopeasti huonolaatuista infrastruktuuria: viemäröinti, rakenteet, tieverkot Alkuperäisväestön oikeuksia rajoitetaan Kuilu paikallisväestön ja turistien tulotason välillä aiheuttaa tyytymättömyyttä yhteiskuntaa kohtaan ja konfliktialttiutta 9. Oheisissa taulukoissa on esitetty suurimpien luonnonkatastrofien aiheuttamat menetykset vuonna Miten menetykset ovat jakaantuneet alueellisesti maapallolla? Pohdi myös jakautumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Vastauksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, miten opiskelija osaa verrata luonnonkatastrofien vaikutuksia teollisuusmaissa ja kehitysmaissa sekä miten hän tuo esille alueellisiin eroihin vaikuttaneita syitä. Taulukoiden esittämien luonnonkatastrofien ensisijainen käynnistäjä on jokin luonnontapahtuma. Katastrofit ovat liittyneet ilmakehän tai vesikehän ilmiöihin sekä mannerlaattojen liikkeisiin. Monet luonnonkatastrofit ovat useampien luonnonprosessien tulosta. Esimerkiksi tsunamit esiintyvät maanjäristysten synnyttäminä hyökyaaltoina valtamerten rannikoilla. Luonnonkatastrofien uhkiin ihmiskunta on kulttuurikehityksensä aikana pyrkinyt sopeutumaan tai mukautumaan. Taloudellisesti suurimmat luonnonkatastrofit vuonna 2006 ovat liittyneet ilmakehän ja vesikehän ilmiöihin. Kaikkein suurimmat taloudelliset menetykset ovat aiheuttaneet trooppiset pyörremyrskyt (hurrikaanit) ja tornadot Yhdysvalloissa ja Australiassa sekä taifuuni Japanissa ja Etelä- Koreassa. Taustatekijänä: Trooppiset pyörremyrskyt syntyvät lämpimillä merialueilla, päiväntasaajan molemmin puolin. Synnyttyään ne liikkuvat länteen ja kääntyvät kohti napoja joko eteläisellä tai pohjoisella pallonpuoliskolla. Myrskyjen aiheuttamat taloudelliset menetykset Yhdysvalloissa ovat suuria, koska myrskyille alttiiden rannikkoalueiden infrastruktuuria on kehitetty voimakkaasti. Yhdysvalloissa oli myös suurimmat vakuutetut menetykset. Sen sijaan myrskyihin liittyvät kuolemantapaukset olivat Yhdysvalloissa, Japanissa ja Etelä-Koreassa vähäiset johtuen hyvistä varautumisjärjestelmistä. Intiassa heinä- ja elokuussa 2006 tapahtuneet tulvat aiheuttivat suuret taloudelliset menetykset. Sen sijaan Intian tulvien aiheuttamat vakuutetut menetykset olivat vähäisemmät. Intian tulvien aiheuttama kuolemantapausten määrä oli korkea, sillä väestönkasvuun liittyvät tekijät ovat pa-

6 kottaneet väestöä asumaan tulvaherkille alueille. Lisäksi köyhyydestä johtuen varautuminen tulviin on heikkoa. Taustatekijöitä: Tulviin vaikuttavat sateen määrä, rajuus ja kesto sekä valumaalueen ominaisuudet. Intiassa monsuunisateisiin liittyvien rajujen tulvien yhtenä syynä on vuoristometsien hakkuut Pohjois-Intiassa ja Nepalissa. Kylmyys ja talvimyrskyt aiheuttivat huomattavia taloudellisia menetyksiä Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suurimmat luonnonkatastrofeihin liittyvät kuolemantapausten määrät ovat vuonna 2006 olleet kehitysmaissa. Suuria ihmishenkien menetyksiä aiheuttaneille luonnonkatastrofeille on ominaista äkillisyys ja yllätyksellisyys. Eniten kuolemantapauksia liittyi Indonesian maanjäristykseen, joka sijaitsee litosfäärilaattojen törmäysalueella. Myös tulvissa ja myrskyissä menehtyi paljon ihmisiä kehitysmaissa. Menetysten alueellisen jakautumisen tarkastelu 3 p. ja jakautumiseen vaikuttaneiden tekijöiden tarkastelu

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry Biologi- och geografi lärarnas förbund BGLF r.f.

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry Biologi- och geografi lärarnas förbund BGLF r.f. Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry Biologi- och geografi lärarnas förbund BGLF r.f. YO-KOKEEN MAANTIETEEN TEHTÄVIEN PISTEYTYSSUOSITUS KEVÄT 14.3.2012 TYÖRYHMÄ: Anu Brunila-Kovanen, Pirjo

Lisätiedot

MAANTIETEEN KOE 15.9.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MAANTIETEEN KOE 15.9.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MAANTIETEEN KOE 15.9.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa arvostelussa käytettävistä

Lisätiedot

Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki

Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki Väestötietosarja 17 Väestötietosarja 17 Julkaisun ovat toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen. Kirjoittajat: Annukka Berg tekee

Lisätiedot

Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio. Nea Isaksson 7.c 2012

Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio. Nea Isaksson 7.c 2012 Nea Isaksson 7.c 2012 Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio Kuva 1: Uuden- Seelannin lippu. Sininen väri kuvastaa merta ja taivasta, punainen Etelän risti sijaintia Tyynellä valtamerellä. Kuva 2: Uusi-

Lisätiedot

Saksan pinta-ala on 357 022 km 2, josta maata on 348 672km 2 ja vesistöjä 8 350km 2. Rantaviivaa Saksalla on 2 389 kilometriä.

Saksan pinta-ala on 357 022 km 2, josta maata on 348 672km 2 ja vesistöjä 8 350km 2. Rantaviivaa Saksalla on 2 389 kilometriä. Saksa sijaitsee Euroopan sydämessä eli lähes keskellä Eurooppaa pohjoisella pallonpuoliskolla Euraasian mannerlaatalla. Se sijoittuu leveyspiirien 47,5-55 N ja pituuspiirien 6-15 E välille. Naapurivaltioita

Lisätiedot

MAAPALLON ELÄMÄN PERUSTA

MAAPALLON ELÄMÄN PERUSTA Tämän lehden on toteuttanut ATTAC yhdessä Maan ystävien kanssa. Ulkoasianministeriö on myöntänyt ATTACille tiedotustukimäärärahaa lehden toteuttamiseen. Ministeriö ei vastaa lehdessä esitetyistä tiedoista

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Sitran selvityksiä 74 Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Joulukuu 2013 2 Sisältö Esipuhe 3 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Mustan

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014

THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014 THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014 Ifin vuosikirja 2014 THE HEAT IS ON / 1 TORBJÖRN MAGNUSSON

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

Samaan aikaan toisaalla

Samaan aikaan toisaalla Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa Tarinoita, tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista Communicating the Baltic COBWEB SISÄLTÖ Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN: 978-952-9682-61-4 (nid.) ISBN: 978-952-9682-63-8 (pdf) ISSN 0789-922X EURA

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus 2 Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014... 3 2.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61 sivu 271 6 Sääoppi 6.A Ilmakehä Ihmiset ovat kautta aikojen olleet kiinnostuneita omasta ympäristöstään. Vähitellen olemme kyenneet voittamaan esteet, jotka ovat rajoittaneet liikkumistamme maalla, merellä,

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Kehitysmaat ja kestävä matkailu myönteisellä asenteella kohti muutosta?

Kehitysmaat ja kestävä matkailu myönteisellä asenteella kohti muutosta? Kehitysmaat ja kestävä matkailu myönteisellä asenteella kohti muutosta? Tutkimus suomalaisten kehitysmaamatkailijoiden asenteista, käyttäytymisestä ja valmiuksista edistää kestävää matkailua kehitysmaissa.

Lisätiedot

Tarinoita muuttuvalta planeetalta

Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita muuttuvalta planeetalta 45 Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita ovat kirjoittaneet Vaskivuoren lukion oppilaat ja WWF Suomen työntekijät. Toimitus: Essi Aarnio-Linnanvuori, Mira Hannuksela

Lisätiedot

Ympäristöpolitiikka: miten ympäristön muuttumista voi hallita?

Ympäristöpolitiikka: miten ympäristön muuttumista voi hallita? Ympäristöpolitiikka: miten ympäristön muuttumista voi hallita? Yrjö Haila & Tanja Helle & Ari Jokinen & Helena Leino & Nina Tynkkynen & Maria Åkerman Johdanto: ympäristön politisoituminen Tarve suojella

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Vantaanjoen ja sen sivujokien riskikartoitus

Vantaanjoen ja sen sivujokien riskikartoitus Vantaanjoen ja sen sivujokien riskikartoitus Virpi Pajunen, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Julkaisu 63 / 2009 ISSN 0357-6671 2 ALKUSANAT Hausjärveltä

Lisätiedot

VOIKO MATKAILU OLLA SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ?

VOIKO MATKAILU OLLA SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ? VOIKO MATKAILU OLLA SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ? Paikallisväestön asennoituminen matkailuun Kuusamon Rukalla Susanna Vanhamäki 142159 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut

ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut gp/armestre M.Barret/gp gp raportti 2005 ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ONGELMA raportti ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut ILMASTONMUUTOS

Lisätiedot

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.)

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.) K IRJA VEDESTÄ ANJA PORTIN (toim.) Tekstit: kirjoittajat Kuvat: valokuvaajat Suomennokset: englannista Olli-Pekka Haavisto (s. 29, 49, 65 ja 87), portugalista Anne Johansson (s. 81), indonesiasta Anu

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Kansallinen ennakointiverkosto. Ruokamuutos 2030. Toim. Riitta Nieminen-Sundell

Kansallinen ennakointiverkosto. Ruokamuutos 2030. Toim. Riitta Nieminen-Sundell Kansallinen ennakointiverkosto Ruokamuutos 2030 Toim. Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-655-3 Helsinki 2008 Lukijalle Sitran Elintarvike- ja ruokaohjelma ERA päätti toimintansa vuoden 2008 lopussa.

Lisätiedot

" # Kaisa Kosonen, Greenpeace 050 3688 488, kkosonen@nordic.greenpeace.org. Luku 1: Tuuli Kaskinen, SLL 050 514 9752, tuuli.kaskinen@sll.fi.

 # Kaisa Kosonen, Greenpeace 050 3688 488, kkosonen@nordic.greenpeace.org. Luku 1: Tuuli Kaskinen, SLL 050 514 9752, tuuli.kaskinen@sll.fi. 1!" " # Luku 1: Kaisa Kosonen, Greenpeace 050 3688 488, kkosonen@nordic.greenpeace.org Luku 2: Luvut 3-4: Luvut 5-6: Tuuli Kaskinen, SLL 050 514 9752, tuuli.kaskinen@sll.fi Lauri Myllyvirta, Maan ystävät

Lisätiedot

AFRIKKA. Savannia, aavikkoa, sademetsää

AFRIKKA. Savannia, aavikkoa, sademetsää AFRIKKA Savannia, aavikkoa, sademetsää Afrikan luonnon historia on täynnä jännittäviä tapahtumia. Miljoonien vuosien kuluessa olosuhteet Afrikassa ovat vaihdelleet. Tuloksena on suuri joukko erilaisia

Lisätiedot