MAANTIETEEN KOE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANTIETEEN KOE 12.3.2014"

Transkriptio

1 MAANTIETEEN KOE BMOL:n pisteytyssuositus Laatineet: Jarmo Kankkunen, Jonna Killström, Terhi Korpela, Minna-Maria Mattila, Hanna Mustonen, Sirpa Lappalainen, Hanna Pohjonen, Mari Sorvali, Johanna Tanskanen HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Maantieteen kokeessa arvioidaan kokelaan maantieteellisen ajattelun kehittyneisyyttä sekä tietojen että taitojen suhteen. Tällöin keskeistä on se, miten hyvin kokelas osaa eritellä ja jäsentää asioita alueellisesti ja havaita alueellisia riippuvuuksia. Maantieteen kokeessa arvioidaan kokelaan kykyä tarkastella luonnonympäristön ja ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita eri aluetasoilla, globaalilta tasolta paikalliselle tasolle. Arvioinnin kohteina ovat maantieteen peruskäsitteiden hallinta, maantieteellinen ymmärrys sekä maantieteellisen tiedon analysointi- ja käsittelytaidot. Kokeessa arvioidaan kokelaan taitoa tulkita karttoja, diagrammeja, kuvia, tilastoja ja tekstipohjaisia aineistoja, taitoa soveltaa ja arvioida kriittisesti maantieteellistä tietoa sekä kykyä hyödyntää vastauksessa ajankohtaista tietoa. Maantieteen kokeessa kiinnitetään huomiota myös kokelaan graafisiin esittämistaitoihin. Tehtävä 1 Kasvillisuuden vyöhykkeisyys muuttuu ylöspäin mentäessä korkeuden ja kylmenevän vuoristoilmaston mukaisesti: vuoristometsistä mataliksi pensaikoiksi ja edelleen vuoristoniityiksi sekä tundrakasvillisuuden varvikoiksi. Jäätiköityneitä huippuja ympäröivissä kivikoissa vallitsevat sammalet ja jäkälät. Lauhkean vyöhykkeen lehtimetsät muuttuvat ylempänä havumetsiksi. Kuivilla alueilla arot ja savannit muuttuvat ylempänä vuoristometsiksi. Kasvillisuuden kuvailu 2 p. Vyöhykkeisyyteen vaikuttavat: alueen sijainti ja ilmasto 2 p. - leveysaste vaikuttaa Auringon säteilyn tulokulmaan säteilyn intensiteetin vaihtelu eri tulokulmilla (eri leveyspiireillä) - korkeus merenpinnasta - säteilyolot ja valaistus (kasvukauden pituus) - lämpötila ja sademäärä - tuulisuus paikalliset tekijät 1 p. - rinteen ilmansuunta (ekspositio) - jyrkkyys ja rinteen stabiilisuus - maaperän paksuus - kivikot ja alueen kasvilajisto - myös talvisen lumipeitteen paksuus vaikuttaa. Kasvillisuusvyöhykkeiden erot johtuvat sijainnista eri ilmastovyöhykkeillä, Mont Blanc on lauhkeassa ja Kilimanjaro trooppisessa ilmastovyöhykkeessä. Alppiniityt alkavat n m:n korkeudelta, jossa Kilimanjarolla on vuoristosademetsiä. 1 p.

2 Tehtävä 2 a) Kartalta voidaan nimetä kaksi seuraavista: Virtaavan veden kasaamia muodostumia (syntyvät virtaavan veden työn loputtua) ovat: Joen suisto eli delta näkyy kartalla tasaisina, viuhkamaisen uomaston erottamina särkkinä. Jokisärkät ovat virtaussuunnassa pitkulaisia, ylävirran puolelta ne kuluvat, alavirran puolella ainesta kasautuu. Virtaavan veden kulutusmuotoja ovat: Jokiuoma ja -laakso. Korkeuskäyrien mukaan laakso on matala ja loivapiirteinen. Meanderit, joen mutkittelu on syntynyt virtauksen kuluttaessa uomien ulkokaarteita (törmiä) ja aineksen kasautuessa sisäkaarteisiin (särkkiä). Raviini, lyhyt jyrkkäreunainen uoma jokilaakson rinteessä. Pisteytys: piste/muodostuma 0,5 p. nimeäminen ja 0,5 p. syntytavan kuvailu b) Asutuksen sijoittumiseen on vaikuttanut sopivan viljelymaan sijainti jokilaaksossa (tulvien tuomat lietteet), talot sijaitsevat peltojen yhteydessä. Talot on kuitenkin rakennettu hieman korkeammalle maalle toistuvien tulvien ulottumattomiin. Jokivartta kulkeva tiestö yhdistää vanhoja taloja, myös uudemmat talot on rakennettu teiden varteen, raittikylät. Kalastus vaikuttaa asutukseen Pohjanmaan jokisuistoissa ja rannikoilla. 2 p., piste/asia perusteluineen c) Noin km 2 1 p. Vastauksen pitää olla oikein, mikäli siinä ei näy laskutoimitusta. Jos laskutoimitus näkyy, voi vastauksessa olla suurempi heitto (30 35 km 2 ). Mittakaavan 500 m:n jana on 1,2 cm pitkä. Kartan neliön sivu on 13,9 cm pitkä. Näillä luvuilla neliön sivun pituus luonnossa olisi noin 5,8 km, jolloin kartan pinta-ala olisi 5,8 km x 5,8 km = n. 33 km 2. d) Suojellut alueet ovat jokisuistoa ja merestä kohoavia matalikkoja, ruovikoita ja lietteisiä särkkiä, jotka ovat hyviä lintujen pesimä- ja levähdyspaikkoja. Monet uhanalaiset kasvilajit ovat pioneerilajeja, joille merestä paljastuva maa tarjoaa kasvupaikan. Maankohoamisrannikko on muutoinkin suojelun arvoinen. 1 p., 2 mainittava Lisäansio: maininta Vaasan edustan maankohoamisrannikosta (vaikkei Siikajoen rannikko ko. alueeseen kuulukaan) geologisena erikoisuutena, on Unescon maailmanperintökohde.

3 Tehtävä 3 Globalisaation määrittely tai tulee näkyä vastauksesta, että kokelas hallitsee globalisaation käsitteen. 0,5 p. Globalisaation hyötyjä - Talouden globaalistuminen: Maailmankauppa vapautuu, yritykset siirtävät toimintoja kehittyviin maihin. Lisää työmahdollisuuksia, myös etätyötä Bruttokansantuote kasvaa, lisää tavaroita ja palveluita - Politiikan globaalistuminen: Päätöksenteko laajenee valtioiden ulkopuolelle. Ihmisoikeus- ja työsuojelurikkomukset havaitaan, nuorten tietoisuus omista oikeuksista kasvaa Ympäristön pilaamiseen puututaan Valtioiden väliset sopimukset vähentävät sotilaallisia selkkauksia - Kulttuurien globaalistuminen: Kehittyvien maiden nuoret verkostoituvat kansainvälisesti. Tehokas viestintä ja sosiaaliset verkostot Nuorisokulttuuri yhtenäistyy Paikalliskulttuuri voi vahvistua Kielitaito lisääntyy Matkailu ja muu liikkuminen lisääntyvät, esim. opiskelijavaihto Kulttuuri muuttuu moniarvoisemmaksi Pisteytys: 2,5 p., vaaditaan monipuolinen käsittely, esimerkkejä kaikista ryhmistä (2-3 kohtaa/ryhmä) Globalisaation haittoja Taloudellinen toiminta keskittyy ydinalueille, periferian nuorten asema heikkenee Tuloerot kasvavat Kehittyviin maihin siirretty tuotanto voi olla jalostusasteeltaan alhaista, palkat pieniä, työoloissa ja -ehdoissa voi olla puutteita Monikansallisten yhtiöiden valta kasvaa ja toimintoja siirretään valtioista toiseen Demokratia voi heiketä, vähentää nuorten vaikutusmahdollisuuksia Ihmiskauppa lisääntyy Maailmantalous on suhdanneherkkää, työt voivat loppua yllättäen Ympäristön tila heikkenee voi heiketä esim. teollisen tuotannon ja liikenteen lisääntyessä Tartuntataudit leviävät, mm. AIDS Kulttuurin omaleimaisuus heikkenee Pisteytys: 2,5 p., 0,5 p/kohta Vastaus on rakennettava niin että lähtökohtana on nuoren näkökulma. Vastauksessa on ilmettävä, että globalisaation vaikutus nuoriin vaihtelee sekä maiden sisällä että erityisesti maiden välillä suuresti 0,5 p. Täysiin pisteisiin vaaditaan globalisaation määrittelyä.

4 Tehtävä 4 Kartasta erottuvat seuraavat ihmisen toiminnan alueelliset rakenteet: Globaalit ydinalueet, lentoreittien solmukohtia: teollistuneet, kaupungistuneimmat, asutukseltaan tiheimmät alueet, maailmankaupan keskukset; esimerkiksi Eurooppa, Yhdysvallat, Japani Globaalit periferiat, lentoliikenne vähäistä: sijainniltaan ja luonnonoloiltaan eristyneet, väestöltään vähäisimmät alueet, esimerkiksi Antarktis, Sahara, Euraasian ja Pohjois- Amerikan pohjoisosat Keskusten hierarkia lentoliikenneverkon hierarkiana: Globaalit suurkaupungit vilkkaimpina solmukohtina, laajat vaikutusalueet. Esimerkiksi Frankfurt, Tokio, New York Pääkaupungit ja aluekeskukset vähemmän vilkkaina solmukohtina. Esimerkiksi Buenos Aires, Johannesburg, Melbourne Globalisaatio ja vuorovaikutuksen kasvu Pisteytys: Kolme ensimmäistä kohtaa: 1 piste/kohta, neljäs kohta ½ pistettä lisäansio korvaamaan jotain puuttuvaa asiaa Reittiverkoston alueellisiin eroihin vaikuttavat: Luonnonolot: ilmasto, kasvillisuus, pinnanmuodot, saavutettavuus Väentiheys ja väestön varallisuus Elinkeinorakenne ja talous, erityisesti Aasian nopea kaupungistuminen ja teollistuminen Alueiden välinen kysyntä ja tarjonta esim. työpaikkojen, matkailun tai teollisuuden näkökulmasta Poliittiset päätökset, kuten maksut, lentoliikenteen tukeminen ja verotus Kaupunkien välisen liikenteen vetovoimamalli: vuorovaikutuksen määrä paikkojen välillä on suoraan verrannollinen paikkojen kokoon ja kääntäen verrannollinen niiden väliseen etäisyyteen. Liikennevirrat kasvavat uusia lentoreittejä perustettaessa, koska alueiden saavutettavuus paranee Maiden sisäisten liikenneverkkojen erot Pisteytys 0,5 p./kohta

5 Tehtävä 5 Tutkimusalueen sijaintia kuvaava kartta (indeksikartta): Laaditun kartan luonne riippuu tutkimusalueen aluetasosta (kylä- ja kaupunginosatasosta aina maanosatasolle saakka). Kartasta tulee selkeästi erottua tutkimusalue osana laajempaa alueellista kokonaisuutta. Kartan arvioinnissa kiinnitetään huomiota kartan oikeellisuuteen ja selkeyteen. Kartta sisältää otsikon, mittakaavan, pohjoisnuolen, mahdolliset selitteet sekä nimistöä. 2p Tutkimusalueen sijainnin kuvaus ja sijainnin vaikutus alueen luonnonoloihin: leveyspiiri, mantereisuus/mereisyys Luonnonmaantieteellinen sijainti: Vaikutus alueen ilmastoon ja mahdollisesti myös sääoloihin (ilmasto-/lämpövyöhyke mainittava) Vaikutus alueen maannokseen ja kasvillisuuteen (mahdollisesti myös maaperään ja kallioperään sekä eläimistöön) Vaikutus alueen korkeuteen merenpinnantasosta ja vaikutus alueen pinnanmuotoihin Vaikutus alueen vesistöisyyteen Vaikutus siihen, onko alueella maanjäristyksiä, tulivuoritoimintaa, hirmumyrskyjä, tornadoja, kuivuutta, metsäpaloja, tulvia ja muita luonnonkatastrofeja 3-4 p Kulttuurimaantieteellinen sijainti: Ihmisen toiminnan mahdolliset vaikutukset alueen luonnonoloihin (lämpötila kaupunkialueilla, muutokset maaperässä, kallioperässä, maanpinnan muodoissa, vesistöissä, ilman laadussa, kasvillisuudessa jne.) 0-1p. Tehtävä 6 a) Päiväkodin sijainnista päätettäessä tarvitaan seuraavia paikkatietoaineistoja: Pohjakartta, satelliitti- tai ilmakuva Luonnonympäristö: korkeuskäyrät; vesistöt, metsät ja muu luonnonympäristö Rakennettu ympäristö: tieverkko, rakennukset, maankäyttö ja kaavoitus Väestörekisterit alueen asukkaista, ikärakenteesta ja väestön kehityksestä Kyselyt ja haastattelut asukkaiden tarpeista Jokaisesta kohdasta jokin esimerkki, pisteitä 2-3 p. b) Päätöksenteossa voidaan hyödyntää seuraavia analyysitapoja: Visuaaliset analyysit. Sijoitetaan eri paikkatietoaineistoja päällekkäin, esim. maankäytön muodot ja päiväkotien mahdolliset rakennuspaikat. Paikkatietokyselyt. Kyselyt tietokannoista, esim. poimitaan kartalta rakennukset, joissa asuu pieniä lapsia tai nuoria perheitä. Laskennalliset analyysit. Lasketaan etäisyysanalyysillä kaikkien lapsiperheiden etäisyydet nykyisiin ja suunniteltuihin päiväkoteihin tai luodaan etäisyys- eli puskurivyöhykkeet päiväkotien ympärille. Päällekkäisanalyysillä voidaan yhdistää tietoa esimerkiksi tiestöstä, joukkoliikenteen reiteistä ja lapsiperheistä. Vähintään kolme mainittava selityksineen, 3-4 p.

6 Tehtävä 7 a) Tulvatilanteen ovat synnyttäneet poikkeuksellisen voimakkaat sateet Rio de Janeiron alueella. Rankkasateet voivat liittyä ilmastonmuutokseen (ja La Niña -ilmiöön). 1 p. b) Alueen tulvat ovat aiheuttaneet maanvyöryjä (koska rakennettu jyrkille rinteille, kasvillisuutta poistettu -> vaikuttaa veden imeytymiseen lisäten pintavaluntaa -> maanvyöryjen riski lisääntynyt), infrastruktuurin tuhoutumista (talot: kodit sekä julkiset rakennukset, tiet, sähköjohdot, kaasujohdot, viemäröinti, liikenne ei toiminut miljoonakaupungissa, lennot myöhästelivät...), ihmisten menehtymistä, omaisuuden menetystä, puhtaan veden puutetta, nälkää, tautien leviämistä (esim. ripuli, kolera), johon liittyy vesi- ja viemäriverkostojen sekoittuminen. Infrastruktuurin tuhoutumisen seurauksena koulut, sairaalat ja muut yhteiskunnan palvelut eivät toimi pitkiin aikoihin. jne. Pisteytys 3 p. - 0,5 pistettä/seuraus kuvailuineen, pelkästä luettelosta vain yksi piste c) Alueen tulvatuhot ovat olleet suuret, koska alue on köyhää, alueella on tiheä asutus, asutus (slummit) on sijoittunut riskialttiille rinnealueille väestönpaineesta johtuen ja katastrofitiedotus on puutteellista. Ei välttämättä tulvariskien hallintaa - maankäytön suunnittelua, tulvakartoitusta alueella. Pelastusviranomaisten resurssit voivat olla puutteelliset, ihmisillä ei vakuutuksia, jälleenrakentaminen hidasta. Infran tuhoutuminen hidastaa myös pelastustöitä, apua vaikea saada perille, jos sillat romahtaneet, teitä ei ole. Tulvatuhot ovat suuria, koska sadevesi- ja muu viemäröinti ei ole riittävän tehokas. Pisteytys 2 p. - 0,5 pistettä/syy

7 Tehtävä 8 Alueen määrittely: Sahelin alue sijaitsee Afrikassa, Saharan eteläpuolella. Sahel on kuivaa pensassavannia puoliaavikkoa. Alueella asuu maanviljelyä harjoittavia paimentolaisia.0,5 p. Sahelin pääongelma on kasvava väkimäärä, joka ylittää ympäristön kantokyvyn. 0,5 p. Luonnon ongelmia: Kuivuudesta seuraavat maastopalot Sateiden aiheuttamat ajoittaiset tulvat loistaudit, kulkusirkat syitä: sijainti pysyvän korkeapainealueen reunalla mantereisuus kuiva- ja sadekauden kesto vaihtelee suuresti vuosittain, korkea lämpötila läpi vuoden 1 p. Ihmisen ja ympäristön riippuvuuden ongelmia: kastelumaiden suolaantuminen pula juoma- ja käyttövedestä, hygieniaongelmat maaperän köyhtyminen aavikoituminen ja eroosio karjakuolemat, huonot sadot, nälänhätä syitä: ilmastonmuutoksen voimistava kuivuus, voimakas haihdunta, liian intensiivinen viljely ja laidunnus puiden keruu ja hakkuu 1-2 p. Ihmiskunnan ongelmia ja syitä pohdittuna, pääsyynä väestönkasvu ja köyhyys Lapsikuolleisuus tartuntataudit (AIDS) Sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus, heikko koulutustaso Pakolaisuus Konfliktit 1-2 p. Miten ongelmia voidaan ratkaista Väestönkasvun rajoittaminen, naisten kouluttaminen Aavikoitumisen leviämisen estäminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen kansainvälisin sopimuksin Paikkatiedon hyödyntäminen tilanteen kartoittamisessa, seurannassa ja ennakoinnissa Kehitysyhteistyö Kansainvälinen avustustoiminta ja puuttuminen konflikteihin 1-2 p. Kartassa oikea sijainti: Kartassa tulee näkyä Afrikka ja Sahelin sijainti Afrikassa. 1 p. Vastauksessa tulee esitellä useampi syy & seuraus luonnon, ihmisen + ympäristön riippuvuuden sekä ihmiskunnan ongelmista, sekä useampi ratkaisuehdotus.

8 Tehtävä +9 a) Ympäristöriskit Ilmansaasteet, savusumu Lämpösaarekkeet, inversio Happamat laskeumat, jätevedet, tulvat Maaperän saastuminen Jätteet Luonnonvarojen kulutus; makea vesi Luonnon monimuotoisuuden väheneminen Kaupunkialueilla luonnononnettomuuksien aiheuttamat tuhot usein suuria Pisteytys: 4 vaaditaan, yht. 2 p. Ihmiskunnan riskit: fyysinen rakenne, sosiaaliset ja kulttuuriset riskit Kaupungin leviäminen ja hajautuminen Keskustojen näivettyminen Liikenneruuhkat ja -onnettomuudet Tietoliikenteen riskit Energiantuotannon riskit Väestönkasvu Slummiutuminen Köyhyys, taloudellinen polarisaatio Segregaatio Työttömyys, sosiaaliset ongelmat, rikollisuus ja huumeet Turvattomuus Konfliktit ja terrorismi Epätasa-arvoisuus, katulapset Terveysongelmat Maailmantalouden riippuvuus kaupungeista Pisteytys: 6 vaaditaan, yht. 3 pistettä Riskejä tarkastellaan eri aluetasoilla, esim. globaalit vaikutukset teollisuusmaat ja kehittyvät maat kaupunkialueiden sisäiset erot Vastauksessa tuodaan esille alueellisia esimerkkejä. Pisteytys: aluetasot näkyvät vastauksessa 1 p. b) Segregaatio on epätoivottua alueellista erilaistumista ja huono-osaisuuden kasautumista. Se näkyy väestöryhmien alueellisena eriytymisenä esim. sosiaalisen tai etnisen taustan mukaan. Chicagon alueet ovat erilaistuneet asukkaiden etnisen taustan ja tulotason mukaan. Tulotaso ja etninen tausta vaihtelevat alueellisesti samalla tavalla. Pisteytys: Segregaation määrittely 1p, tulotason ja etnisen taustan huolellinen kuvailu sekä korrelaation löytäminen niiden välille 2p. Lisäansiona selitys siitä, miten segregaatio kehittyy. Samoin lisäansio, mikäli opiskelija on huomannut oikeanpuoleisessa kartassa olevan punaisen värin, jota selitteessä ei ole.

9 Tehtävä +10 a) Ihmisen voimistama ilmastonmuutos nostaa merten pinnankorkeutta. Jäätiköistä sulaa meriin vettä, ja lämmennyt merivesi laajenee. Paras arvio nousun suuruudesta on cm vuoteen 2100 mennessä, on myös esitetty 200 cm:n nousua. Merenpinnan nousu on kiihtynyt. 1 p. Merivesi muuttuu nykyistä happamammaksi, koska ilmakehän hiilidioksidi muodostaa hiilihappoa veteen. Koralliriutat kärsivät lämpenevästä ja happamasta vedestä sekä voimistuvista myrskyistä, mistä seuraa korallien vaalenemista ja riuttojen kuolemia. Jääpeite pienenee Jäämerellä, mikä mm. ajaa jääkarhut rannikoille. Lämpenevä merivesi voimistaa hirmumyrskyjä ja saattaa vaikuttaa meriveden kiertoon ja merivirtoihin. muutokset merien ravintoketjuissa 2 p., kahteen pisteeseen vaaditaan 3-4 kohtaa b) Alavilla rannikkoalueilla asuu miljoonia ihmisiä (esim. Bangladesh, Intia, Nigeria), joita kohoava merenpinta ja voimistuvat myrskyt (esim. Pohjois-Amerikan itärannikko) uhkaavat. Pienet koralliriutoista muodostuneet saarivaltiot (esim. Malediivit, Seychellit) ovat uhattuina. Inhimilliset ja taloudelliset menetykset ovat suuria. muuttoliikkeet Jäämeren pienenevä jääpeite avaa uusia laivaväyliä (Koillisväylä, Luoteisväylä), mikä lyhentää matka-aikoja ja pienentää kuljetuskustannuksia. Uusia öljyn- ja kaasunporausalueita otetaan käyttöön, kun arktinen merijää sulaa. Lisää taloudellisia tuloja, mutta on uhka herkälle pohjoiselle ekosysteemille. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa meriveden kiertoon. Riski nopeille alueellisille ilmastonmuutoksille, kuten Golf-virran heikkeneminen ja Pohjois-Euroopan viileneminen. Todennäköisyys on kuitenkin pieni. Korallien kuolemat vaikutus matkailuun (Malediivit, Meksiko, Australia); happamoitunut merivesi pienentää kalansaaliiden määriä. ravinnontuotannon vaikeutuminen rannikkoalueilla, kun viljelyalue jää veden alle esim. Bangladesh, Kiina, Egypti (pohjaveden, viljelymaiden suolaantuminen) merenpinnan nousun torjuntakustannukset (esim. Alankomaat) 3 p., kolmeen pisteeseen vaaditaan 4-5 kohtaa. Alueellisia esimerkkejä mainittava. Ansiokkailla alueellisilla esimerkeillä tai ajankohtaisuudella voi korvata pieniä puutteita. c) Kansainvälisesti valtioiden väliset päätökset esim. Kioton sopimus, Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n suositukset, päästökauppa Valtion tasolla ohjaus lakien, verotuksen ja tukien avulla. Esimerkiksi määräykset uusien asuntojen energiatehokkuudesta, autoverotus tai tuki tuulivoimaloille. Kunnissa päätöksiä esimerkiksi kaavoituksesta, joukkoliikenteestä tai energiansäästöistä kunnan rakennuksissa. Yksilötasolla merkittävimmät mahdollisuudet vaikuttaa ovat liikenne ja lomamatkat, asuminen ja lämpimän veden käyttö sekä ruokailutottumukset. 3 p. Kolmeen pisteeseen vaaditaan esimerkki jokaiselta tasolta.

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VAI VASTUUTONTA VALLANKÄYTTÖÄ?

SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VAI VASTUUTONTA VALLANKÄYTTÖÄ? Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja 14 Helsinki University of Technology Water Resources Publications 14 Espoo 2007 TKK-VTR-14 SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Lisätiedot

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Sisällysluettelo Yhteenveto 5 1: Vesitrendit 8 2: Vesijalanjälki 11 3: Suomen vesijalanjälki ulkomailla 15 4: Suomen vesijalanjäljen vaikutusten

Lisätiedot

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.)

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.) K IRJA VEDESTÄ ANJA PORTIN (toim.) Tekstit: kirjoittajat Kuvat: valokuvaajat Suomennokset: englannista Olli-Pekka Haavisto (s. 29, 49, 65 ja 87), portugalista Anne Johansson (s. 81), indonesiasta Anu

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 20.6.2012 klo 12:00 Suuri hämmennys Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot