PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS LAP 2008 R ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN HANKKEESTA VASTAAVA wpd Finland Oy Tapiolan keskustorni ESPOO Hankkeesta vastaavina toimivat Metsähallitus Laatumaa ja wpd Finland Oy. Hankekehitys perustuu osapuolten väliseen yhteistyösopimukseen. HAKEMUS HANKE Metsähallitus Laatumaa ja wpd Finland Oy ovat pyytäneet Lapin ympäristökeskukselta päätöstä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Muonioon suunnitteilla olevaan tuulipuistohankkeeseen. Hankkeesta vastaavat esittävät, että hankkeeseen sovellettaisiin YVA menettelyä YVA lain 6 :n mukaisella päätöksellä. Suunnitteilla oleva tuulipuisto muodostuisi yksikköteholtaan 2 3 MW tuulivoimalaitoksesta, jotka sijoittuisivat Muonion kunnan Yli Muonion kylässä sijaitsevalle Mielmukkavaaralle. Tuulipuiston kokonaisteho olisi toteutusvaihtoehdosta riippuen noin MW. Arvioitu vuotuinen sähköntuotanto olisi tällöin noin GWh, mikä vastaa noin neljännestä koko Tunturi Lapin vuotuisesta sähkönkulutuksesta ja olisi noin 2 kertaisesti Muonion kunnan koko sähkönkulutusta vastaava määrä. Vuotuinen käyntiaika olisi noin tuntia. Tuulivoimalaitokset sijoittuisivat valtion omistamalle ja Metsähallituksen hallinnoimalle kiinteistölle, vaaran lakialueelle, metrin välein toisistaan. Tuulivoimalaitosten tekninen käyttöikä on noin vuotta, mitä voidaan mahdollisesti pidentää uusimalla koneistoja tarpeen mukaan. Tuulivoimalaitoksen torni olisi korkeudeltaan metriä ja lavan pituus metriä. Tuulivoimalaitoksen lakikorkeus olisi tällöin enimmillään 150 metriä. Tuulivoimalaitokset varusteltaisiin ns. lentoestevaloin. Kunkin tuulivoimalaitoksen ympäriltä raivataan puusto ja muu korkeampi kasvillisuus enintään noin hehtaarin alueelta. Maanpäällisten perustusten betonilaattojen halkaisija vaihtelee noin metriin riippuen perustamistekniikasta. Korkeudeltaan ne ovat yhdestä kahteen metriä. Tuulivoimalaitokset kytketään toisiinsa maakaapeleilla, jotka kaivetaan maahan noin metrin syvyyteen ja pääsääntöisesti yhdysteiden yhteyteen. Tuulipuisto kytkettäisiin alueelliseen sähköverkkoon Muonion sähköosuuskunnan hallinnoimalla 110 kv sähköasemalla, mikä edellyttää noin km pitkän ja jännitetasoltaan todennäköisesti 45 kv:n ilmajohdon rakentamista. Postikatu 1 PL 8060, Rovaniemi Postikatu 1 PB 8060, FI Rovaniemi, Finland

2 2/6 ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET Wpd Finland Oy, Metsähallitus Laatumaa ja Lapin ympäristökeskus ovat neuvotelleet ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamistarpeesta puheena olevaan hankkeeseen Asia on tullut vireille Lapin ympäristökeskukseen wpd Finland Oy:n pyynnöllä. Viranomaiset kutsuttiin YVA lain 6 :n mukaiseen arviointimenettelyn tarpeesta järjestettävään neuvotteluun Neuvotteluun kutsuttiin Lapin liitto, Muonion kunta, Lapin lääninhallitus, Lapin TE keskus, Metsähallitus Luontopalvelut, Tiehallinto Lapin tiepiiri, Museovirasto, Norrbottenin lääninhallitus ja Pajalan kunta. Neuvottelua ei pidetty, koska suurin osa viranomaisista oli estyneitä osallistumaan ja viranomaiset eivät pitäneet neuvottelua tarpeellisena sekä ilmoittivat kantansa seuraavasti: Lapin liitto sähköposti : YVA menettely on tarpeellinen, koska hanke on niin suuri. Muonion kunta suullisesti Myllykangas/Ruokanen : YVAmenettely on tarpeen hankeen vaikutusten selvittämiseksi. Lapin lääninhallitus sähköposti : YVA menettely on tarpeen. Lapin TE keskus puhelu Selkälä/Ruokanen : YVA menettely ei ole tarpeen, koska hanke ei vaikuta niin haitallisesti maaseutuelinkeinoihin. Vaikutus matkailuun on sekä positiivinen että negatiivinen. Metsähallitus Luontopalvelut sähköposti : Hanke vaatii mittavuudessaan YVA menettelyn. Tiehallinto, Lapin tiepiiri sähköposti : YVA menettely on tarpeen, koska tuulivoimalaitos näkyy ja vaikuttaa laajalle alueelle, saattaa vaikuttaa Ruotsinkin puolelle. Museovirasto sähköposti : Varsinaiselta hankealueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä ole todennäköistä, että siellä olisi ennestään tuntemattomia arkeologisia kohteita, minkä vuoksi YVA menettely ei ole tarpeen. Vaikutukset ovat lähtökohtaisesti maisemalliset. Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta menettelytarpeesta kommentoi Museoviraston rakennushistorian osasto tai Tornionlaakson maakuntamuseo. Norrbottenin lääninhallitus sähköposti : YVA menettely on tarpeellinen, jotta Ruotsin puolella lähialueella asuvat ja kesämökkien omistajat saavat mahdollisuudet esittää näkökohtiaan hankkeessa. Pajalan kunta sähköposti : YVA menettely on tarpeen. Hankkeesta vastaaville on ilmoitettu neuvottelun peruuttamisesta. Tapaamisessa Rissanen/Tilja/Ruokanen hankkeesta vastaavat ilmoittivat, että tilaisuutta tulla kuulluksi ei ole tarpeen järjestää, koska pyyntökirjeessä on esitetty YVA menettelyn soveltamista hankkeeseen. HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Tuulivoimalaitokset eivät kuulu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2006) 6 :n hankeluetteloon, jonka mukaisiin hankkeisiin sovelletaan aina arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 :n 1 momentin nojalla.

3 3/6 Harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (458/2006) 4.2 :ssä tarkoitettuun hankkeeseen on edellä mainitun asetuksen 7 :n mukaan tarkasteltava erityisesti hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja vaikutusten luonnetta. Tarkasteltavia seikkoja ovat näin ollen mm. hankeen koko, nykyinen maankäyttö, vaikutusalueen laajuus ja suuruus, valtioiden rajat ylittävä vaikutus ja vaikutuksen kesto. Hankkeen ominaisuudet Hanke on edellä kuvatulla tavalla suuri. Sekä tuulivoimaloiden lukumäärä että voimalaitosten korkeudet ovat huomattavasti suurempia kuin aiemmat metsä ja tunturialueille sijoittuneet tuulivoiman tuotantoyksiköt. Tunturi Lapissa sijaitsevat Lammasoaivissa Enontekiöllä vuonna 1996 valmistuneet kaksi 450 ja yksi 600 kilowatin tuulivoimalaa ja Oloksella sijaitsee viisi 600 kilowatin voimalaitosta. Hankkeen sijainti Tunturi Lapin seutukaavassa alue on varattu maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M 4529). Lisäksi Mielmukkavaara on varattu tuulivoimala alueeksi (tv). Seutukaavan korvaava Tunturi Lapin maakuntakaava on laadittavana. Alueella ei ole muita kaavoja. Mielmukkavaara sijaitsee noin 16 km luoteeseen Muonion kuntakeskustasta ja on noin 6 km päässä Yli Muonion kylästä pohjois luoteeseen. Etäisyys Suomen ja Ruotsin rajajokeen, Muonionjokeen, on vaaran lakialueelta noin kolme ja puoli kilometriä. Lisäksi Mielmukkavaara sijaitsee lähellä Enontekiön kunnan rajaa (n. 12 km). Enontekiö on saamelaisten kotiseutualuetta. Hankealue on valtion maana kokonaisuudessaan poronhoitolain (848/1990) mukaista erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettua aluetta. Alue ei tämän hetken tietämyksen perusteella ole poronhoidollisesti tai laidunalueena merkittävä. Mielmukkavaara rajautuu sen länsipuolella pääpiirteissään Muonionjoen vartta seurailevaan Kilpisjärventiehen (valtatie 21) ja itäpuolella Mielmukkajärventiehen. Lähimmät yksittäiset asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,5 km päässä lähimmistä suunnitelluista tuulivoimalaitoksista länsipuolella Kilpisjärventien varressa ja itäpuolella Mielmukkajärven rannassa. Suunniteltu tuulivoimantuotantoalue ei sijaitse suojelualueella eikä ole tärkeää pohjavesialuetta. Lähimmät hankealueen läheisyyteen sijoittuvat erityiset alueet ja kohteet ovat: Pallas Yllästunturin kansallipuisto ja Pallas Ounastunturin Natura 2000 alue; rajat lähimmillään noin 10 km päässä tuulipuistosta Pallastunturien valtakunnallisesti arvokas maisema alue; alueen raja lähimmillään noin 15 km päässä tuulipuistosta Valtakunnallisesti arvokas Kajangin maisema alue; alueen raja lähimmillään noin 4 km päässä tuulipuistosta Yli Muonion kylä, rakennettu kulttuuriympäristö; alueen raja lähimmillään noin 4,5 km päässä tuulipuistosta Lähimmät kiinteät muinaisjäännökset ovat kivikautinen asuinpaikka (Ylinen Visantokoski) noin 3 km päässä ja muinainen työ ja valmistuspaikka Mielmukkajärven rannalla noin 2 km päässä

4 Vaikutusten luonne 4/6 Mielmukkavaara on eräs alueen korkeimmista metsäpeitteisistä vaaroista. Sen rinteet on osin hakattu. Kaukomaisemassa alueella ei kuitenkaan ole ihmisten tekemiä rakennelmia. Avautuessaan suoraan Kajangin kylään Mielmukkavaara on merkittävä osa kylämaisemaa. Hyvällä näkyväisyydellä voimalat näkyvät lähes kaikilta Pallas Ounastunturin kansallispuiston tuntureilta. Sekä kansallispuisto että sitä ympäröivät alueet ovat koko Suomen mittakaavassa merkittävä virkistys ja matkailualue. Asutuksen määrä lähialueella ei ole erityisen suuri, mutta haitallisia vaikutuksia viihtyisyyteen voi olla. Voimaloihin sijoitettavat valot vaikuttavat etenkin pimeän ajan maiseman muutokseen. Tuulivoimalaitosten käyntiäänen leviäminen ja vaikutus tulee selvittää. Suuret joet, kuten Muonionjoki, tiedetään lintujen muuttoreittejä ohjaaviksi. Lisäksi Muoniojärven ja Utkujoen alue tunnetaan valtakunnallisesti tärkeänä muuttolintujen levähdysalueena. Mielmukkavaaralla ei ole tiedossa suurten petolintujen pesäreviirejä (Metsähallitus), mutta niitä sijaitsee lähialueella 3 10 kilometrin säteellä aiotusta tuulipuistosta. Mielmukkavaaran lakialue on luonnonoloiltaan poikkeuksellisen pienipiirteistä pienten lampien, soiden ja kumpareiden mosaiikkia. Lakialueella on runsaasti avokalliota. Alueelta ei ole tiedossa uhanalaista lajistoa, mutta toisaalta sieltä ei ole tehty tarkkoja luontoselvityksiä. YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS Päätös Perustelut Lapin ympäristökeskus päättää, että hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Huomioon ottaen aiottujen tuulivoimaloiden määrä ja korkeus sekä niihin sijoitettavat valot, on hanke kokoluokaltaan mittava. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat maisemahaitat tulevat ulottumaan kymmenien kilometrien päähän. Aiotun tuulipuiston sijainti valtakunnallisesti tärkeän matkailu ja virkistysalueen näkymässä sekä valtakunnanrajan välittömässä läheisyydessä siten, että rajan toisella puolella on asutusta ja loma asutusta lisäävät vaikutusten haitallisuutta. Puiston lähialueella, muutaman kilometrin säteellä, on valtakunnallisesti arvokas maisema alue. Samoin lähellä on asutusta, johon kohdistuva meluvaikutus on arvioitava. Vaikutusalueen linnustollinen merkitys on selvitettävä. Hanke edustaa myös ensimmäistä Lapin metsä tai tunturialueille sijoittuvaa merkittävän mittakaavan hanketta, jossa tuulivoimalaitosten yksikkökoko ja lukumäärä on selvästi olemassa olevia tunturituulivoimalaitoksia suurempi. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden alueidenkäytön soveltuvan niiden historialliseen kehitykseen. Tuulipuistosta aiheutuvat vaikutukset tulevat kestämään vähintään 20 vuotta, jopa huomattavasti kauemmin. Useimmat viranomaistahot, kuten hakijakin, pitävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tarpeellisena etenkin hankkeen koon ja vaikutusalueen laajuuden vuoksi. Mielmukkavaaraan rakennettavaksi aiottu tuulivoiman tuotantoalue aiheuttaa todennäköisesti laadultaan ja laajuudeltaan yva asetuksen hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin verrattavia merkittäviä haitallisia ympäristö

5 5/6 vaikutuksia. Näin ollen hankkeessa on tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Sovelletut oikeusohjeet Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 ja muutos 458/2006) 4, 6, 17 ja 19. Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006) 6 ja 7. Hallintolaki (434/2003) 60 MUUTOKSENHAKU Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Rovaniemen hallinto oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (LAP 01 R). Tähän päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 17 :n 2 momentissa tarkoitetut tahot saavat kuitenkin hakea muutosta tähän päätökseen samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hanketta koskevasta muun lain mukaisen lupaasian ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen kannalta muusta olennaisesta päätöksestä valitetaan. (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 19 3 momentti.) Johtaja Matti Hepola Ylitarkastaja Leena Ruokanen PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄOLO JAKELU JA MAKSUT Kuulutus Muonion kunnan ilmoitustaululla Päätös nähtävänä saman ajan kunnanvirastolla ja toistaiseksi sähköisesti internetissä osoitteessa hakupolkuna Lappi > ympäristönsuojelu> ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > YVA päätökset. Päätös Maksu Tiedoksi Hakijalle saantitodistuksin maksutta Ympäristöministeriö, Seija Rantakallio, Antti Irjala, sähköpostilla Suomen ympäristökeskus, Anna Leena Manner, Jorma Jantunen, sähköpostilla Lapin liitto Muonion kunta Lapin lääninhallitus Lapin TE keskus Metsähallitus Luontopalvelut

6 Tiehallinto Lapin tiepiiri Museovirasto Länsstyrelsen i Norrbottens län Pajala kommun LAP/ Mha, EL, TKä, PH, TO, sähköpostilla 6/6

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe)

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) 9M709004.BOR 7.10.2010 Muonion kunta Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) Vireilletulo 20.8.2009 9M706011 Mielmukkavaaran asemakaava, tuulipuiston

Lisätiedot

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto WPD FINLAND OY, METSÄHALLITUS LAATUMAA MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Maaliskuu 2009 ESIPUHE JA YHTEYSTIEDOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn)

Lisätiedot

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto WPD FINLAND OY METSÄHALLITUS LAATUMAA MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Huhtikuu 2010 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ OLO HANKKEEN TAHOT Yhteystiedot: Arviointiselostus on nähtävillä

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA SASTAMALAN SUODENNIEMEN IRRIÄSTIEN TUULIPUISTO-HANKKEESEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA SASTAMALAN SUODENNIEMEN IRRIÄSTIEN TUULIPUISTO-HANKKEESEEN Päiväys Datum Dnro Dnr 27.1.2009 PIR-2008-R-3-531 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA SASTAMALAN SUODENNIEMEN IRRIÄSTIEN TUULIPUISTO-HANKKEESEEN HANKKEESTA VASTAAVA Pertti Tuori

Lisätiedot

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.4.2013 päivitetty 8.1.2014 Luvian kunta / Eurajoen kunta LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue

Lisätiedot

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT HUHTIKUU 2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raahen itäiset tuulivoimapuistot I ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A wpd Finland Oy Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE Huhtikuu 2014 Palovaara Ahkiovaaran tuulivoimahanke FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ulkoasu FCG / Leila Väyrynen

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 -2- TIIVISTELMÄ Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan alueelle

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke

Soidinmäen tuulivoimahanke KESELY/14//07.04/2013 Keski-Suomi 17.1.2014 Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy/Megatuuli Oy Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Hanke: Soidinmäen

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston 6.8.2015 YHTEYSTIEDOT Kannuksen kaupunki Mittausteknikko Matti Salmela +358 44 4745 247 etunimi.sukunimi(a)kannus.fi Hanketoimija, Puhuri Oy Hankekehityspäällikkö Harri

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus Timo Huhtinen 2.6.2015 Kaavaselostus, luonnos 2 (58) 2.6.2015 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 8.1.2014

KAAVASELOSTUS 8.1.2014 KAAVASELOSTUS 8.1.2014 LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA LUONNOS 8.1.2014 Pöyry Finland Oy 1 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 3 2 JOHDANTO 4 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja ohjausvaikutus 5 2.2 Osallistuminen

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

JOUKHAISSELÄN JA TUORE KULVAKKOSELÄN TUULIPUISTOHANKE SODANKYLÄ

JOUKHAISSELÄN JA TUORE KULVAKKOSELÄN TUULIPUISTOHANKE SODANKYLÄ JOUKHAISSELÄN JA TUORE KULVAKKOSELÄN TUULIPUISTOHANKE SODANKYLÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LAPIN VESITUTKIMUS OY Kesäkuu 2012 i Metsähallitus Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 JOHDANTO... 6 2 HANKKEESTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Osayleiskaava... 3 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 16X187607.B004 Huhtikuu 2015 UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

SODANKYLÄ PALKISVAARA-KANNUSVAARA TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA (KELUJÄRVI-RAJALA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

SODANKYLÄ PALKISVAARA-KANNUSVAARA TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA (KELUJÄRVI-RAJALA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ PALKISVAARA-KANNUSVAARA TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA (KELUJÄRVI-RAJALA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.07.2013

Lisätiedot

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Ilmatar Hamina Oy Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) 18.12.2012 82144070 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TIIVISTELMÄ Voimavapriikki Oy on suunnitellut Forssan ja osaksi Tammelan kuntiin Kiimassuon Envitechalueelle

Lisätiedot

KANNUKSEN KUURONKALLION TUULIPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

KANNUKSEN KUURONKALLION TUULIPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vastaanottaja wdp Finland Oy Asiakirjatyyppi YVA-ohjelma Päivämäärä 26.8.2013 KANNUKSEN KUURONKALLION TUULIPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA KANNUKSEN KUURONKALLION TUULIPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013 VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Marraskuu 2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen laajennushankkeen

Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen laajennushankkeen Päiväys Datum Dnro Dnr 4.4.2008 KAI-2006-Y-209 Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta PL 119 90101 Oulu Viite / Hänvisning Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n aloitteet ja kirjelmät (29.11.2006, 28.12.2006, 16.1.2007,

Lisätiedot