Ulkomaisen opiskelijan ohjaus työssäoppimispaikalla. Käsikirja työpaikkaohjaajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaisen opiskelijan ohjaus työssäoppimispaikalla. Käsikirja työpaikkaohjaajille"

Transkriptio

1 Käsikirja työpaikkaohjaajille Ulkomaisen opiskelijan ohjaus työssäoppimispaikalla FIN-00-B-P-PP This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community or the National Agency, nor does it involve any responsibility on the part. The expansion of the transnational module and development of the work placement supervising. The ETM-pilot project FIN-00-B-P-PP

2 Sisältö Käsikirja työpaikkaohjaajille Johdanto Hyvä ohjaaja 2 1. Työpaikalla tapahtuva oppiminen 1.1. Mitä oppimisella ymmärretään Reflektio oppimisessa 6 2. Ohjauksen hyvät käytännöt 2.1. Ohjaajan rooli Ohjauksen hyvät käytännöt Alkuvalmistelut Aloitus Opiskelijan tavoitteet Oppimisen ja reflektion tukeminen Arviointi 3.1. Arviointi jatkuvana prosessina Opiskelijan itsearvionti Arviointikeskustelu Väliarviointi Loppuarviointi Arvoinnin kohteet 16 Appendices Appendix 1. Assessment Table 20 Appendix 2. Responsibilities and Duties of the Student, Supervisor and Tutor 22 Appendix 3. Checklist for Organising Work Placements 25 Appendix 4. National Information 27 (Finland, Germany, Ireland, The Netherlands, Scotland, Sweden)

3 Johdanto.Tämä opas on tehty Leonardo da Vinci-ohjelman puitteissa The Expansion of the Transnational Module and Development of Work Placement Supervising -projektina vuosina (FIN-00-B-P-PP ). Toivomme tämän käsikirjan tehostavan opiskelijoiden ulkomailla tapahtuvaa työssäoppimista. Opiskelijoiden ja työssäoppimisen ohjaajien aiemmat kokemukset osoittavat että on tarvetta yhtenäistää työssäoppimisen menetelmiä ja käytäntöjä eurooppalaisella tasolla. Yhteinen näkemys ohjauksesta helpottaa opiskelijan sopeutumista ulkomaiseen työssäoppimispaikkaan ja edistää opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisprosessin laatua. Projektin yhteistyökumppaneina on toiminut sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten opettajia jaopiskelijoita sekä sosiaali- ja terveysalan työelämän edustajia kuudesta Euroopan maasta. Saksa Alankomaat Irlanti Suomi Ruotsi Skotlanti Fachseminar für Altenpflege, Mönchengaldbach, Alten- und Pflegeheime der Pfarre St. Gereon, Hückelhoven: Altenpflegeheime der Pfarre St. Gereon Da Vinci College, Dordrecht Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden (COKD), Dordrecht Centrum voor verpleeghuiszorg Waerthove, Sliedrecht Whitehall College of Further Education, Dublin Childcare Development, City of Dublin V.E.C. Tara Winthrop Private Clinic, Swords/Dublin Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos (HESOTE), Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Helsingin kaupungin terveysvirasto, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto (SuPer) Birgittaskolan i Linköping, Anders Ljungstedt Gymnasium, Linköping Omsorg City Aspen, Linköping Linghemsskolan, Linköping Dundee College _placements_abroad

4 Hyvä työpaikkaohjaaja Ulkomaalaisen opiskelijan ohjaaminen on haaste työpaikkaohjaajalle. Ohjaaminen vie aikaa sekä voimavaroja mutta antaa samalla työpaikkaohjaajalle mahdollisuuden tarkastella omaa työtään ja sen merkitystä uudesta näkökulmasta. Parhaimmillaan työpaikkaohjaaja saa uusia näkemyksiä ja ajatuksia sekä mahdollisuuden kehittää omaa työtään ja vaikuttaa tuleviin työntekijöihin. Työpaikkaohjaaja on avainhenkilö opiskelijan oppimisen tukemisessa ja ammatillisessa kasvussa. Työssäoppimisen jakso ulkomailla on haaste myös opiskelijalle. Hän kohtaa uuden kulttuurin, kielen ja vaihtoehtoisia tapoja tehdä työtä. Käsikirjan ensimmäisessä luvussa on lyhyt johdanto työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Oppiminen nähdään jatkuvana prosessina, jossa pohdinnalla ja analysoinnilla (reflektiolla) on merkittävä osuus. Toisessa luvussa tarkastellaan ohjausprosessia ja pääpaino on opiskelijan oppimisprosessin tukemisessa. Ohjaajan rooleja kuvataan myös lyhyesti. Luvussa on myös suosituksia parhaiksi ohjauskäytännöiksi. Kolmas luku käsittelee oppimisen arviointia ja palautteen antamista. Käsikirjan ensimmäisessä liitteessä on arviointitaulukko, jota voidaan hyödyntää opiskelijan työssäoppimista arvioitaessa. Toinen liite sisältää yhteenvedon opiskelijan, ohjaajan ja tutor-opettajan tehtävistä ja vastuista. Kolmannessa liitteessä on muistilista, jota voidaan hyödyntää järjestettäessä työssäoppimisen jaksoa ulkomaalaiselle opiskelijalle. Neljännessä liitteessä on maakohtaisesti tietoa työssäoppimista säätelevistä normeista ja suosituksista. Oheiset liitteet 3-4 ovat englanniksi. Toivomme, että Käsikirja työpaikkaohjaajille voisi auttaa sinua ulkomaalaisen opiskelijan ohjaamisessa ja arvioinnin toteuttamisessa. 3

5 4

6 1. Työpaikalla tapahtuva oppiminen.työssäoppiminen ammatillisessa koulutuksessa on ohjattua ja arvioitavaa toimintaa, joka perustuu opetussuunnitelmaan sekä opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa ja käyttää omaksumiaan tietoja ja taitoja todellisessa työympäristössä sekä oppia uusia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Euroopan maissa ammatillisessa koulutuksessa työssäoppimisjaksojen laajuudet vaihtelevat maasta toiseen. Jokaisessa maassa tutkintojen tavoitetaso perustuu opetussuunnitelmaan, jossa ilmenee vaadittu osaaminen ja teoreettinen tietämys Mitä ymmärrämme oppimisella.oppiminen on jatkuva prosessi, joka tähtää ammatilliseen osaamiseen. Oppimisen avulla opiskelija saavuttaa tietoja ja taitoja, joita edellytetään työelämässä. Opiskelija muokkaa jatkuvasti käsityksiään ja ymmärrystään yhdistelemällä olemassa olevia tietoja, taitoja ja kokemuksia uudeksi tiedoksi. Lisäksi opiskelijan oletetaan siirtävän opittua tietoa ja taitoa uusiin tilanteisiin. Täten opiskelija saavuttaa laajemman osaamisen, jota hän voi käyttää työelämässä. Opiskelija on aina vastuussa omasta oppimisestaan. Hän on aktiivinen oppija, joka etsii tietoa ja kysyy apua tarvittaessa. Oppimisprosessin - tapahtuipa se työ- Taidot Kokemukset Siirtovaikutus Tiedot paikalla tai oppilaitoksessa - tulisi johtaa opittujen tietojen ja taitojen parempaan ymmärtämiseen. On tärkeää muistaa, että jokaisella opiskelijalla on oma tapansa oppia uusia asioita. Oppiminen tapahtuu oppijan mielessä ja vain osa siitä on näkyvää muille. Opiskelijan ja ohjaajan välisessä dialogissa (=keskustelussa, kohtaamisessa) näkymättömästä tulee näkyvää. Siinä opiskelija ja ohjaaja yhdessä havainnoivat, pohtivat ja muokkaavat käsitystä itsestään, muista ja työstään. Oppimista tapahtuu opiskelijan jakaessa ajatuksiaan ja käsityksiään yhdessä työtovereidensa kanssa. Työssäoppimisessa aktiivisuus ja yhteinen ymmärrys ovat tärkeitä. Dialogi ja ohjaus tukevat opiskelijan oppimisprosessia kohti ammatillisia tavoitteita. Jatkuvaa dialogia tarvitaan myös mahdollistamaan onnistunut reflektio (= pohdinta). On tärkeää, että kaikki työntekijät tukevat ja rohkaisevat opiskelijan oppimisprosessia ja osallistuvat dialogiin. 5

7 1.2. Reflektio oppimisessa.reflektiolla tarkoitetaan sitä, että opiskelija pohtii ja analysoi omia kokemuksiaan, tietoaan ja taitojaan. Jotkut opiskelijat ovat tietoisempia omasta reflektiotaidoistaan kuin toiset. Reflektio tukee ammatillista kasvua sekä osaamista ja sen avulla opiskelija tulee tietoisemmaksi omasta oppimisestaan. Parhaimmillaan reflektio jatkuu työssäoppimisen jälkeenkin jolloin uusia tietoja ja taitoja otetaan käyttöön uusissa tilanteissa. Reflektion tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoisuutta siitä mitä olen saavuttanut tähän asti mitä minun tulee vielä tehdä miten minun tulee tehdä miksi minun tulee tehdä. miten uusi tieto ja taidot voidaan siirtää uuteen tilanteseen ammatillisella tavalla. Opiskelija reflektoi oppimisprosessiaan suhteessa työssäoppimisjaksolle asetettuihin tavoitteisiin. Vuorovaikutus ja keskustelu auttavat ohjaajaa ymmärtämään opiskelijan ajattelua ja reflektioprosessia kokonaisuudessaan. Ohjaaja ohjaa ja tukee opiskelijan oppimista kohti asetettuja tavoitteita. Yhteenveto 1. Aktiivinen oppiminen. Oppiminen on opiskelijan oman toiminnan tulosta: opiskelija on aloitteellinen, kokeilee ja analysoi toimintaansa sekä soveltaa uutta käytäntöön - ohjauksen alaisena. 2. Ohjaus. Opiskelijaa ohjataan saavuttamaan jaksolle asetetut oppimistavoitteet. 3. Yhteistoiminannallinen oppiminen. Opiskelija oppii työtovereiltaan ja yhteistyössä heidän kanssaan. Muu henkilöstö tukee myös opiskelijan oppimista. 4. Reflektio. Ohjaaja esittää kysymyksiä ja auttaa opiskelijaa analysoimaan kokemuksiaan ja työskentelyään. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan. 5. Siirtovaikutus. Opiskelija siirtää oppimaansa uusiin tilanteisiin ohjauksen alaisena. 6

8 2. Ohjauksen parhaat käytännöt 2.1. Ohjaajan roolit.työpaikkaohjaajana olet keskeinen henkilö ulkomaalaisen opiskelijan ammatillisen kasvun tukijana hänen työssäoppimisen jaksonsa aikana. Keskeistä ohjauksessa on dialogi, jolla tuetaan opiskelijan itsearviointia ja itseohjautuvuutta. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Ohjaajan tehtävät ja rooli vaihtelevat jakson aikana, mutta reflektiivisyyteen kannustaminen on jatkuvaa oppimisprosessin aikana. Työssäoppimisen jakson alussa opiskelijan ja ohjaajan yhteistyö ja vuorovaikutus on tiivistä, ja opiskelija ei myöskään tunne hyvin asiakkaita ja suhde heihin on vasta syntymässä. Jakson loppua kohden opiskelijan työskentelystä tulee itsenäisempää ja ohjaaja voi olla enemmän taka-alalla. Ohjaajalla on aina päävastuu asiakkaista koko jakson ajan. Sinun tulee seurata opiskelijan työskentelyä jatkuvasti ja arvioida hänen kykyään työskennellä itsenäisesti. Ohjaajana sinun tulee muistaa, että opiskelijan itsenäisyys ja oma-aloitteisuus on yksilöllistä ja vaihtelee opiskelijasta toiseen. Mitä pidempi työssäoppimisen jakso on ajallisesti, sen näkyvimpiä ovat muutokset opiskelijan kyvyssä toimia itsenäisesti. Työn kokonaiskuvan laajempi hahmottaminen on jopa mahdotonta lyhyessä ajassa. Muutoksia ohjaajan rooleissa työssäoppimisen jakson aikana voidaan kuvata seuraavasti: Jakson alussa Jakson lopussa Ohjaaja Opiskelija Ohjaaja Opiskelija Asiakas Asiakas 7

9 Opiskelijalla voi olla erilaisia odotuksia sinun ja hänen välisestä vuorovaikutuksesta. Opiskelija myös havainnoi sinua ohjaajana erilaisista näkökulmista. Voit ymmärtää paremmin opiskelijan odotuksia, kun mietit niitä rooliesi kautta. On huomattava, että eri roolit ovat hyvin lähellä toisiaan ja jotkut niistä ovat jopa päällekkäisiä. Kaikki roolit ovat tärkeitä ja niiden merkitys vaihtelee jakson aikana. Useimmat roolit näkyvät päivittäisessä työssäsi ja siten sinun on hyvä olla niistä tietoinen. Ohjaajan roolit ovat: Ohjaaja kulttuurin tulkkina - auttaa opiskelijaa ymmärtämään työn kulttuurinen näkökulma - selittää ja antaa perusteluja menetelmiin ja käytäntöihin - muistaa oman asemasa laillistettuna ja koulutettuna ammattilaisena Ohjaaja käytännön asioiden järjestelijänä - esittelee työympäristön, henkilökunnan ja asiakkaat - kertoo talon säännöt ja työturvallisuussäännökset - järjestää käytännön asiat mm. työaikataulut, arviointikeskustelut Ohjaaja osaamisen arvioijana - on tietoinen opiskelijan tavoitteista - antaa palautetta ja arvioi opiskelijan osaamista - tukee opiskelijan itsearviointia Ohjaaja opiskelijan oppimisen tukijana - on tietoinen opiskelijan ammatillisista ja henkilökohtaisista tavoitteista - mahdollistaa opiskelijan oppimista - on jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa Ohjaaja ammattilaisen roolimallina - antaa opiskelijalle ammattilaisen malli - tukee ja innostaa opiskelijaa reflektiivisyyteen - vahvistaa opiskelijan eettistä työotetta Ohjaaja työtoverina - hyväksyy opiskelijan yhdeksi työryhmän jäseneksi - hyväksyy opiskelijan noviisina ja arvostaa hänen työtään 8

10 2.2. Ohjauksen hyvät käytännöt.ulkomaalaisen opiskelijan ohjaaminen on haastava tehtävä. Erot kulttuuritaustoissa, normeissa, arvoissa, historiassa, uskonnossa ja koulutuksessa ovat haasteita sekä sinulle että opiskelijalle. Työn käytäntöjen ja sen taustalla olevien lähtökohtien ymmärtäminen vie aikaa. Myös vieraalla kielellä kommunikointi, omien tunteiden ja itsensä selkeästi ilmaiseminen voi olla vaikeaa. Joskus myös sanojen merkitykset ja vieraskielinen terminologia voivat hämmentää Alkuvalmistelut.Ennen kuin ulkomaalainen opiskelija saapuu työpaikalle, sinun tulee tehdä tiettyjä valmisteluja etukäteen. Koska opiskelijan kulttuurinen tausta ja koulutus ovat erilaisia, on hyvä että perehtyisit hänen kotimaansa koulutukseen ja työskentelytapoihin tutustumalla mm. Handbook for Students-oppimateriaaliin. Sinulle voisi olla hyödyllistä olla säännöllisessä yhteydessä yhteistyöoppilaitoksen tutoropettajaan. Kannattaa myös valmistautua englannin kielen käyttöön esimerkiksi palauttamalla mieleen keskeisimpiä työhön liittyviä käsitteitä. On suositeltavaa, että työpaikkaohjaaja ja tutor-opettaja tapaavat toisensa ennen opiskelijan saapumista. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, jos ohjaaja ohjaa ensimmäistä kertaa ulkomaalaista opiskelijaa. Ohjaaja tuki minua hyvin ja yhteistyömme oli hyvää. Työskentelimme parina niin kauan, että opin työn rutiinit ja olin valmis työskentelemään itsenäisesti. Ohjaaja luotti minuun ja tämä lisäsi varmuuttani. Hän antoi myös palautetta aina kun siihen oli syy. Hän oli tietoinen työtehtävistä, joita tein ja oli läsnä aina tarvittaessa. Tämä teki ohjauksesta helppoa hänelle ja minulle. (Opiskelija 2002) Ulkomaalaisen opiskelijan tulee kirjoittaa itsestään esittelykirje, jonka saat tutoropettajalta. Siinä tulisi olla seuraavat asiat: Esittelykirje:. Lyhyt kuvaus itsestä (harrastukset, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta, muut mielenkiinnon kohteet). Mikäli tarpeen: terveydentila (esim. allergiat, muut huomioitavat terveyteen liittyvät seikat) 9

11 Aikaisempi työkokemus, opinnot ja työhistoria Opetussuunnitelman tavoitteet Henkilökohtaiset tavoitteet työssäoppimisen jaksolle. Toiveet työssäoppimisen paikasta (millainen asiakasryhmä, millainen työympäristö). Opiskelijan valokuva Esittelykirje auttaa sinua luomaan käsityksen opiskelijasta henkilönä ja oppijana. Henkilökohtaisen esittelykirjeen ohessa lähettävä oppilaitos lähettää sinulle englanninkieliset opetussuunnitelman tavoitteet opintojaksolle ja työssäoppimisen jaksolle. Työssäoppimisjakson perustana ovat opetussuunnitelman ammatilliset tavoitteet joihin opiskelijan omat tavoitteet pohjautuvat. Luettuasi opiskelijan esittelykirjeen, voit miettiä seuraavia kysymyksiä: Mitä oppimistavoitteita opiskelija voi saavuttaa työyksikössäni. Mitä oppimistavoitteita ei voi saavuttaa yksikössäni Omien odotusten kirjaaminen voi auttaa sinua keskittymään ohjauksen näkökulmasta olennaisiin asioihin Aloitus.Ensimmäinen vaikutelma työpaikasta ja työtovereista on opiskelijalle tärkeä. Lämmin vastaanotto ja myönteisen ilmapiirin luominen helpottavat opiskelijan alussa tuntemaa jännitystä. Tehtävänäsi on myös tiedottaa ja orientoida muu henkilökunta vastaanottamaan ulkomaalainen opiskelija kertomalla hänen tavoitteistaan ja tehtävistään. On tärkeää, että koko henkilökunta tukee opiskelijan sopeutumista. On myös hyvä, että keskustelet työtovereittesi kanssa heidän opiskelijaa koskevista odotuksista ja kommunikoinnista vieraalla kielellä sekä työskentelystä ulkomaalaisen opiskelijan kanssa. Pohtikaa yhdessä, miten henkilökunta voisi helpottaa opiskelijan sopeutumista työpaikallanne. 10

12 Varaa riittävästi aikaa alkuesittelyyn (2-3 päivää), joka sisältää: Talon esittely. Selitä talon tavat ja säännöt ja anna ne myös kirjallisesti (englanniksi tai muulla kielellä) Selitä käytännön asiat kuten vaatetus, ruokailu- ja muut tauot* Selitä työaikataulu ja työntekijöiden tehtävät (työn kuvaukset) Kerro työympäristöstä, toimintaperiaatteista ja -filosofiasta Perehdytä opiskelija asiakkaisiin Näytä työvälineet ja muut apuvälineet ja selitä niiden käyttö. Selitä työturvallisuussäännöt. ja miten toimitaan hätätilanteessa *Katso Oppaan liitteestä maakohtaiset tiedot normeista ja säännöistä Esittelyn aikana tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Miten ohjaus tapahtuu käytännössä (sovi tapaamisista) Millaisia toiveita opiskelijalla ja sinulla on tulevalle jaksolle. Opiskelijan tavoitteet (opetussuunnitelma ja henkilökohtaiset). Katso seuraava kappale.. Millainen työkokemus opiskelijalla jo on? Käytännöllisten asioiden hoitaminen sisältää myös työvuoroista sopimisen ja keskustelun mahdollisista tutustumiskäynneistä muihin työyksiköihin. Keskustelkaa ja sopikaa opiskelijan kanssa siitä, kuinka monta arviointikeskustelua tulette pitämään. Käydessänne lävitse opiskelijan tavoitteita, pyrkikää asettamaan ne realistiselle tasolle ja sopikaa työtehtävistä jo työssäoppimisjakson alussa. Työssäoppimisjakson ensimmäisinä päivinä uuden tiedon määrä on suuri, samoin kommunikointi vieraalla kielellä voi olla opiskelijalle vaikeaa. Alussa jatkuva tuki, selittäminen ja kannustaminen ovat tärkeitä positiivisen työskentelysuhteen muodostamiseksi. Keskustelkaa avoimesti, miten vieraan kielen käyttö voi vaikuttaa vuorovaikutukseen työssäoppimisen jakson aikana. On todennäköistä että väärinymmärryksiä tapahtuu sanoissa ja käsitteiden käytössä. Siksi on tärkeää, että ohjeita antaessasi tai selittäessäsi varmistat, että opiskelija on ymmärtänyt sinut oikein. Kielen käytössä tapahtunee virheitä kaikesta huolimatta, mutta opiskelijaa tulisi aina kannustaa kommunikoimaan. 11

13 Ensimmäisten päivien aikana ohjaajan tehtävänä on seurata ja ohjata opiskelijaa kädestä pitäen. Opiskelijalla voi olla mielessään monia kysymyksiä sekä huolenaiheita kuten:. Osaanko riittävästi Millainen ohjaajani on ja tulenko hänen kanssaan toimeen Mitä minun odotetaan tekevän. Suoriudunko työtehtävistäni. Selviydynkö asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa englannin kielellä Sinun on ohjaajana hyvä olla sensitiivinen ja osoittaa empatiaa opiskelijan ajatuksia ja tunteita kohtaan Opiskelijan tavoitteet.ennen työssäoppimisen jakson alkua olet voinut tutustua opiskelijan tavoitteisiin saatuasi ne hänen esittelykirjeensä mukana. Opiskelijan saavuttua varatkaa aikaa käydäksenne tavoitteet yhdessä läpi. Yhteinen keskustelu antaa sinulle mahdollisuuden esittää kysymyksiä opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työssäoppimisen kokemuksista. Samoin opiskelija voi kertoa omasta tavastaan oppia. Vastaavasti voit selvittää opiskelijalle, kuinka hänen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteensa on mahdollista saavuttaa työyksikössäsi. Opetussuunnitelman tavoitteet ovat keskeisin perusta suunnitellessanne ja sopiessanne opiskelijan työtehtäviä. Tarpeen vaatiessa voitte yhdessä tarkentaa tavoitteita jakson aikana. Kertokaa myös muulle henkilökunnalle opiskelijan tavoitteista. Kun keskustelet opiskelijan kanssa sopikaa, miten annat hänelle palautteen. Palautteen antamisella ohjaaja tukee opiskelijan työssäoppimisen prosessia. Palautteen antaminen ja arviointi on osa välillänne tapahtuvaa vuorovaikutusta ja dialogia. Arvioinnin tulee kohdistua siihen, miten opiskelija on saavuttanut tavoitteet. Olisi hyvä, että ohjaaja tuntee opiskelijan tavoitteet, ja mikäli tarpeen auttaa opiskelijaa laittamaan ne realistiselle tasolle, jotta ne voidaan saavuttaa siinä työyksikössä. (Opiskelija 2002) 12

14 Oppimisen ja reflektion tukeminen Mikäli opiskelijalla ei ole paljon työkokemusta ohjaajan tulisi ensin näyttää mallia, sitten näyttää kädestä pitäen ja lopuksi antaa opiskelijan kokeilla itsenäisesti. (Opiskelija 2002).Tavoitteelliset ohjauskeskustelut opiskelijan ja ohjaajan välillä ovat oppimisen tärkein osa. Ohjaajalla tulee olla laaja ymmärrys opiskelijan työssäoppimisen tavoitteista ja hänen tulee ohjata opiskelijalähtöisesti keskustelua niitä kohden. Reflektiivisen oppimisen näkökulmasta opiskelijaa tulee kannustaa analysoimaan ja hyödyntämään oppimaansa ja aikaisempia kokemuksiaan. Työpaikkaohjaajan näkökulmasta on olennaista auttaa opiskelijaa ymmärtämään omaa oppimisprosessiaan - ja auttaa häntä löytämään ratkaisuja kuinka päästä oppimisessa eteenpäin. Esimerkkejä avoimista kysymyksistä ohjauksessa: miten ajattelet... mihin perustuu... miltä sinusta tuntuu.. miten ymmärrät... miten ajattelet toimia tai tehdä.... miten sinun mielestäsi tämä tulisi tehdä... Ohjaajan tulee kuunnella opiskelijaa, antaa hänelle palautetta sekä olla kriittinen - kannustavalla tavalla. Reflektiivisen oppimisen etuna on, että opiskelija tottuu etsimään itsenäisesti ratkaisuja ja kehittää omia ongelmanratkaisukykyjään. Opiskelijan tutustuttua työyksikköön, asiakkaisiin ja käytäntöihin hänelle voidaan antaa uusia haasteita. Hyvänä vaiheistettuna menetelmänä uusien asioiden opettamisessa voisi olla, että: 1. näytät esimerkin ja selität miksi kyseinen tehtävä tai toimenpide tehdään 2. annat opiskelijan yrittää itse samalla kun seuraat tilannetta 3. annat opiskelijan yrittää itsenäisesti Työssäoppimisen jakson edettyä voit, sekä sinun tulisi, antaa enemmän tilaa opiskelijan itsenäiselle työskentelylle. Ei ole olemassa mitään selkeää ohjetta siitä, milloin tämä vaihe on saavutettu, vaan paras ohje on oma kokemuksesi opiskelijoiden ohjaamisesta sekä havaintosi opiskelijan edistymisestä. Oppiminen toisessa maassa antaa opiskelijalle mahdollisuuden laajentaa käsityksiään alalla tehtävästä työstä. Perustaltaan tehtävä työ on melko samankaltaista kuin opiskelijan kotimaassakin, mutta eroavuudet nousevat kulttuurisista perusteluista, syistä ja lähestymistavoista. Täten erojen ja niiden perusteluiden vertaileminen onkin erinomainen pohja reflektiiviselle oppimiselle. Olisi hyvä mikäli ohjaaja voisi selittää erilaisia asioita ja käytäntöjä kulttuurisesta näkökulmasta. Kyky selittää opiskelijalle toimintoja ja asioita kulttuurista käsin edellyttää myös ohjaajalta reflektiivisyyttä ja tietoisuutta oman työnsä perusteista. 13

15 3. Arviointi 3.1. Arviointi jatkuvana prosessina Arvioinnin läpikäyminen keskustelemalla on hyvä. Olisi myös kiva, mikä tutor-opettaja voisi olla paikalla. Arviointilomakkeet olisi myös hyvä täyttää yhdessä. (Opiskelija 2002) Arviointi alkaa heti jakson alussa käydessäsi opiskelijan kanssa lävitse hänen tavoitteensa, aikaisemmat työssäoppimisjaksot ja opinnot. Arvioinnin lähtökohtana ovat opetussuunnitelman yleiset ja työssäoppimisen jakson tavoitteet sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Arviointi on jatkuva prosessi, jonka avulla opiskelijan oppimista tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa. Voit antaa palautetta osana päivittäisiä keskusteluja. Perustelujen ja palautteen saaminen myös muilta työntekijöiltä on tärkeää..arviointi on osa oppimisprosessia ja sitä tapahtuu koko työssäoppimisjakson ajan. Arviointi auttaa opiskelijaa saamaan realistisemman kuvan omista taidoistaan ja tiedostaan sekä suuntaamaan oppimistaan On tärkeää, että opiskelija saa palautteen kohti jakson tavoitteita. toiminnastaan välittömästi, jolloin positiivinen palaute motivoi opiskelijaa Arvioinnin tehtävänä on: ja tukee oppimista. Palautteen antaminen tukea opiskelijan oppimista ei ole aina helppoa, erityisesti silloin kun motivoida ja rohkaista opiskelijan tulisi parantaa suoritustaan tai tukea positiivisen minäkuvan muuttaa käyttäytymistään. kehittymistä kehittää opiskelijan itsearvioinnin Palautteen antamisen periaatteet: taitoja. antaa tietoa opiskelijan oppimisen tulee miettiä etukäteen tasosta opiskelijalle, työpaikalle ja tulee kohdistaa osaamiseen oppilaitokselle ei saa kohdistua opiskelijan persoonallisuuteen antaa palautetta työssäoppimisen tulee kohdistaa määriteltyihin antaa tietoa ammatillisesta osaamisesta jaksosta yleisellä tasolla tavoitteisiin. ehkäistä opiskelijaa toistamasta tulee olla helposti ymmärrettävää, vääränlaisia työtapoja tai virheitä selkeää ja oikea-aikaista positiivisten ja negatiivisten kommenttien tulee olla tasapainossa. tulee antaa henkilökohtaisesti ja yksityisesti 14

16 Palautteen saaminen voi olla uutta opiskelijalle ja sillä voi olla vaikutusta vain silloin, kun saaja kuulee sen. On tärkeää, että ohjaajan ja opiskelijan välillä on luottamuksellinen suhde. Voit aloittaa antamalla positiivista palautetta niistä asioista, joissa olet havainnut opiskelijan onnistuneen hyvin. Tämän jälkeen voitte yhdessä sopia, missä asioissa opiskelijan tulee kehittää itseään tai muuttaa toimintaansa. Lopuksi voitte keskustella, miten tarvittava muutos voidaan saavuttaa. Muista, että opiskelijat haluavat yleensä suoraa palautetta Opiskelijan itsearviointi.kyky arvioida itseään on osa ammatillisia taitoja ja perusta jatkuvalle ammatilliselle kasvulle. Voit tukea opiskelijaa kehittymään itsearvioinnissa esittämällä kysymyksiä, joiden kautta hän joutuu tarkastelemaan omia asenteitaan, taitojaan ja oppimistavoitteitaan. Useimpien opiskelijoiden odotetaan täyttävän erillisen itsearviointilomakkeen työssäoppimisen ajalta Arviointikeskustelu.Arviointikeskustelun tavoitteena on saada tietoa siitä, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. On suositeltavaa, että ennen keskustelua opiskelija ja ohjaaja kävisivät lävitse arvioinnin kriteerit (ja esitäyttäisivät lomakkeet). Molempien käyttäessä vierasta kieltä, etukäteen valmistautuminen helpottaa keskustelua ja yhteisten käsitteiden löytymistä. On suositeltavaa sopia yhteisistä arviointikeskusteluajoista jo jakson alussa samalla kun sovitaan muistakin käytännön asioista. Hyvä ohjauskeskustelu: perustuu työssäoppimisjaksolle asetettuihin tavoitteisiin. selkiyttää opiskelijan tavoitteet ja antaa tietoa miksi ja miten hän on (ei ole) saavuttanut ne (niitä) auttaa opiskelijaa tulemaan tietoisemmaksi oppimisestaan tukee opiskelijaa arvioimaan tavoitteitaan antaa tietoa opiskelijan vahvuuksista ja kehittämisalueista. antaa opiskelijalle mahdollisuuden keskustella kokemuksistaan ja esittää kysymyksiä Pitkän aikavälin vaikutukset: motivaatio jatkuvaan oppimiseen lisääntyy. aktiivinen osallistuminen omaan oppimiseen lisääntyy Jakson aikana suositellaan pidettäviksi kaksi varsinaista arviointikeskustelua päivittäisten palautteiden antamisen lisäksi. Nämä ovat väli- ja loppuarviointikeskustelut, joihin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja tarvittaessa tutoropettaja. 15

17 Väliarviointi.Väliarviointikeskustelussa keskitytään siihen, miten työssäoppiminen on edennyt ja miten alussa asetetut tavoitteet on saavutettu. Palautteen avulla opiskelijan tulisi tulla tietoiseksi siitä, miten hän voi parantaa toimintaansa ja mitä hänen tulee vielä oppia. Väliarvioinnin merkitys korostuu pidemmillä työssäoppimisen jaksoilla. Mikäli työssäoppimisen jakso etenee hyvin ja osapuolet ovat tästä yksimielisiä, tutor-opettajan läsnäolo väliarvioinnissa ei ole välttämättä tarpeen. On kuitenkin tärkeää, että tutor-opettaja saa tiedon keskustelun sisällöistä Loppuarviointi.Loppuarviointi pidetään työssäoppimisjakson lopussa. Keskustelu kohdistuu saavutettuihin tavoitteisiin ja siihen miten ammatillinen osaaminen on lisääntynyt jakson aikana. Loppuarvioinnissa tehdään yhteenveto opiskelijan osaamisesta ja mihin tavoitteisiin hänen tulee keskittyä tulevaisuudessa. Loppuarvioinnin painopiste on ammatillisen kasvun prosessissa, jossa on otettava huomioon opiskelijan kokemukset, tausta ja ikä. Loppuarvioinnissa opiskelijalla ja sinulla on mahdollisuus esittää mielipiteenne ja perustella näkemyksiänne. Muun henkilöstön näkemykset tulee ottaa huomioon tarvittaessa. Keskustelun tulisi olla rehellistä, objektiivista ja perustua havaintoihin opiskelijan osaamisesta. Sinun ja opiskelijan tulee täyttää arviointilomakkeet yhteistyössä. Opiskelija vie arviointilomakkeet ja oppimistehtävänsä omaan oppilaitokseensa. Opiskelijan oman oppilaitoksen tutoropettajan tarkistettua oppimistehtävät ja luettua työssäoppimisjakson arvioinnin, opiskelijalla ja tutor-opettajalla on yhteinen arviointikeskustelu. Mikäli oman oppilaitoksen tutor-opettajalle jää epäselvyyksiä, hän voi tarvittaessa soittaa työpaikkaohjaajalle. Lopullinen arvosana perustuu opiskelijan osaamiseen työpaikalla ja annettuihin tehtäviin Arvioinnin kohteet.työpaikkaohjaaja arvioi työelämässä tarvittavan ammatillisen osaamisen. Arvioinnin tavoitteena on antaa selkeä kuva siitä, miten opiskelija suoriutuu tehtävistään. Ammatillisessa osaamisessa on kolme osa-aluetta: arvot, taidot ja tietoperusta. Arvioinnissa opiskelijan ammatillinen osaamisen tasoa arvioidaan. Työssäoppimisen jakso voidaan arvioida asteikolla hylätty, tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä. Opiskelijan ammatillisen osaamisen arviointi kohdistuu: 16

18 . Työskentelyyn asiakkaiden kanssa. Työskentelyyn työyhteisön jäsenenä. Ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Löydät Liitteestä 1. arviointitaulukon, jota voit käyttää apuna opiskelijaa arvioidessasi. Näiden arvioinnin kohteiden ohella opiskelijaa arvioidaan opetussuunnitelman ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Todennäköisesti opiskelijalla on mukanaan heidän oman oppilaitoksen arviointilomake. Oheinen Liitteen 1. taulukko toimii apuvälineenä, kun arvioit opiskelijan toimintaa ja hänelle asetettuja tavoitteita. Taulukko on laadittu, jotta arviointi olisi yhdenmukaisempaa eri maissa. 17

19 18

20 Appendices Appendix 1. Assessment Table Appendix 2. Responsibilities and Duties of the Student, Supervisor and Tutor Appendix 3. Checklist for Organising Work Placement Appendix 4. National Information 19

21 Appendix 1. Assessment Table Working with clients Unsuccessful 0 Fair 1 Attitude toward client work Shows no interest Shows some interest Interaction with clients Daily work with clients Client-centred approach Working methods Working as a Member of the Staff Working according the guidelines and rules of the work place Cooperation with co-workers Interaction with co-workers Professional growth and development Ability to make use of supervising Ability to set learning goals Self evaluation Attitude toward learning Does not make contact with clients Does not show initiative Does not observe clients needs Does not use working methods Unsuccessful 0 Does not obey rules or working hours Does not participate in teamwork and avoids contact Does not make contact with colleagues Unsuccessful 0 Does not make use of supervision even if advised Not able to set goals Not able to evaluate own actions Shows no interest in learning Seeks interaction with clients Needs continuous supervision in daily work Takes notice of clients needs and resources Makes use of working methods and equipment under supervision Fair 1 Obeys rules and working hours under supervision Acts passively and seeks support from others Participates in interaction Fair 1 Able to receive supervision and feedback Is able to set goals when supervised Tries to analyse one s strengths and areas of development when supervised Pays attention to new information and listens actively 20

22 Good 2 Shows empathy, respect and openness Promotes clients welfare and interaction Works independently Is able to plan, implement and evaluate client s individual needs and resources Is able to use appropriate working methods and equipment Good 2 Obeys rules and working hours Acts as a colleague in an active and responsible way Interacts actively Good 2 Asks for and receives supervision and feedback independently Sets goals for him/herself Recognises own limits, what one can do and what should still be learned Seeks new information and develops own abilities Excellent 3 Shows empathy, respect and openness in a professional way Acts naturally, creates and maintains interactive relationships Works intentionally and independently and is able to justify one s own actions Is independently able to plan, implement and evaluate clients individual needs and resources Is able to utilise working methods and equipment in a creative and versatile way Excellent 3 Obeys rules and shows flexibility when so needed Acts initiatively and creatively Expresses own viewpoints and gives feedback Excellent 3 Seeks supervision and feedback actively and makes use of it Sets new goals during learning process Reasons and evaluates own work in a critical and versatile way Seeks new information actively and independently and develops profession itself 21

23 Appendix 2. Responsibilities and Duties of the Student, Supervisor and Tutor The Student.The student has the responsibility for his/her own learning and doing his/her very best during the work placement period. The student is expected to act as an ambassador of his/her country and college. The student must:. Write a personal introduction letter to the hosting college and the workplace that includes: - Curriculum-based learning goals for the study module/course; - Curriculum-based learning goals for the work placement period; - Copies of the assessment forms to be used.. Carry out duties and tasks set out for him/her by the supervisor and other staff members of the work placement.. Follow the norms and rules of the workplace with regard to: - working hours, meal times and other breaks during a working day; - safety, integrity and confidentiality of the clients; - respect for both clients and staff.. Cooperate with both the clients and the staff.. Show an interest in the work placement activities and take initiative whenever it is possible. Take the initiative in communicating with both the clients and the staff.. Inform the supervisor or co-workers immediately in case of illness or other absence.. Compensate for any damage or loss if not covered by insurance of either the student or the workplace. The Supervisor.The supervisor works in close daily contact with the foreign student and becomes the key person for the student in the workplace who s/he can always turn to if needed. It is important to pay special attention to the intercultural differences and similarities. A good supervisor understands the process of supervising and knows how to build a supportive learning environment for the student. The supervisor must: give information about the workplace and the working team;. give information about working schedules, working hours, meal times and other breaks during a working day; 22

24 . talk about working clothes and how to protect oneself in ordinary daily work; give information about the client group;. inform about the confidentiality regulations of the workplace (e.g. client files, privacy of the client); inform the student about his/her role at the workplace;. give a clear job description and come to an agreement on the tasks to be done by the student;. encourage the student to participate in activities and communicate with co-workers at the workplace;. make clear agreements about who is responsible for the student s work placement during the days the supervisor is absent;. explain about weekly supervisory discussions/talks that focus on the performance of the student as a future professional;. inform about how to act in a safe manner in everyday work and what to do in case of an emergency;. tell the student about his/her liabilities in case of an accident (whether intentional or not). In cooperation with the tutor from the receiving college, the supervisor must: discuss the student s work placement assignments and goals; read, discuss and assess the work placement reports;. conduct an interim and a final assessment of the student. The Tutor.The student s tutoring teacher at the host college is the contact person between the workplace and the college. The tutor s main role and responsibility is to support both the supervisor and the student. The responsibilities of the tutor are:. To ensure all practical arrangements concerning to the foreign student s arrival and stay in the country.. To act as the contact person between the work placement organisation and the host college. To arrange accommodation for the student before arrival.. To ensure that the supervisor is aware of all relevant matters, such as the student s goals and the length of the work placement period.. To introduce the student at the workplace. The tutor makes appointments for possible visits at the workplace during the practical work period to discuss the student s progress. The tutor has the responsibility to safeguard the agreements made between the school and the work placement organisation.. To monitor that the students learning goals and activities are in accordance with the final curriculum-based objectives of the work placement. The tutor s role in the learning process of a foreign student is to cooperate with the student and the supervisor. S/he is responsible for ensuring that the student 23

25 receives the guidance and supervision s/he is entitled to. The tutor will brief the supervisor in how to promote the learning process of the foreign student (according to this Handbook). In cooperation with the student and the supervisor s/he will provide answers and solutions to possible problems that come up during the work placement learning period. If necessary, the tutor also participates in revising of the student s goals in beginning of the work placement period. The tutor must make sure that all parties involved fully comprehend the significance of foreign work placement period to the student in regard to limited knowledge of language and familiarity with the culture. The tutor is recommended to participate both in the interim and final assessment discussions with the student and the supervisor. Finally, the tutor functions on the background throughout the entire work placement period as the person to whom both the student and the supervisor can turn to with any concerns, questions or case of emergency. The tutor must:. Clarify the role of both the foreign student and the supervisor at the work place and emphasise that the student s primary duty is to learn;. Be responsible for all the practical arrangements, such as housing, introduction of the work placement and access to the internet;. Make sure that the student s daily tasks at the working unit are appropriate and according to the student s goals and the general objectives;. Supervise the student s process of attaining the proper attitude towards working as a professional;. Observe and monitor the individual learning process of the student in the light of the progress reports; Discuss the learning goals in the areas of knowledge, insight and skills;. Have the final responsibility for the interim and final assessment at the work place in cooperation with the supervisor;. Have the final responsibility for the assessment of the work placement assignments the student must carry out;. Support the student in planning his/her own specific goals for the work placement period emphasising the issue of professional growth;. Visit the foreign student s work place at least once during the placement period and more often if it is necessary in regard to providing support for both the supervisor and the student;. Participate in the assessment discussion with the student and the supervisor (if possible) and support open, positive and critical dialogue between the student and the supervisor;. Be available at short notice if so required by either the student or the supervisor (a backup / support system should be available for emergency situations). 24

26 Appendix 3. Checklist for Organising Work Placements.Both the sending and receiving schools must act according to the following list of deadlines in order to secure smooth and successful organisation of the work placements. All partners (whether they are sending or receiving students) are expected to inform the other partners about the exact dates as soon as possible. The students are supposed to arrive in their work placement country on the Monday of the first week and depart on the Thursday or Friday of the fourth or fifth week (depending on the total length of work placement period abroad). Regardless of the length of the total period abroad, the students work placement period must include 20 working days in total. Once the dates have been set, partners are to undertake the following activities: 1 = responsibility of sending country s school 2 = responsibility of receiving country s school wp = work placement 25

27 ACTIVITY 1 2 DEADLINE Inform partner about: number of students type of work placement x 4 months before wp general student profile Confirm receipt of all necessary information or ask for more information by x within 48 hours Find suitable work placements x Inform partner about: possibilities of work placement limitations x 3 months before wp description (in some detail) Confirm receipt of information or ask for more information by x within 48 hours Confirm acceptability of work placement x 2,5 months before wp Make travel arrangements (student prices, changeable tickets, etc.) x 2 months before wp Inform students about: definite choice of work placement description of wp x 2 months before wp job description at wp Students send personal information to school partner about: personal goals school and work experience x 1,5 months before wp expectations Confirm receipt of information or ask for more information x within 48 hours Brief the supervisors x 1 month before wp Arrange accommodation: cheap reasonable near wp (in terms of transport because of time and cost) x 1 month before wp together with other students cooking/washing facilities access to public transport and school 1 2 Brief students and/or parents about: financial affairs x 1 month before wp practical arrangements Inform partners about: accommodation arrangements cost x 2 weeks before wp arrival in foreign country other arrangements Confirm receipt of information or ask for more information x within 48 hours Inform partner of travel arrangements x 2 weeks before wp Confirm receipt of information or ask for more information x within 48 hours Reception of students: welcome students take students to accommodation x day of arrival introduce students to wp N.B. deadlines cannot be exceeded but of course activities can be carried out earlier.

28 Appendix 4. National Information Finland Contents 1. Qualified Supervisor 27.The Status and Tasks of a Work Placement Supervisor 2. Legislation and Regulations Safety and Health Regulations Risks and Dangers within Social and Health Care Work Some Specifications on Young Students under 18 Years of Age Other Issues Practical Arrangements Student s Working Hours Absences Cancellation Insurance Qualified Supervisor.The Status and Tasks of a Work Placement Supervisor A professional supervisor must be designated for each student during their work placement learning period. According to norms that regulate work placement learning, the supervisor must have adequate professional competence, as well as to be motivated and capable of supervising and guiding the student. A person who has completed vocational education in the social and health care sector can act as a qualified supervisor of a student. It is recommended that the supervisor is a practical nurse and that s/he has at least two years of work experience. Many vocational colleges provide training for supervisors according to the guidelines of the National Board of Education. When a person accepts the role of a supervisor for a student, s/he also agrees to fulfil all the tasks and duties that are expected from a supervisor. The main tasks of a supervisor are to act as a support person to the student at 27

29 the workplace, to guide and organise his/her practical study period, to inform the student about occupational safety regulations and practices, as well as to explain the clause of confidentiality to the student. 2. Legislation and Regulations.The following list presents the legislation and regulations that concern work placement learning in Finland: 1. The Act on Vocational Education (630/1998) 2. The Decree on Vocational Education (811/1998) 3. The Act on Occupational Safety and Health (299/1958) 4. The Act on Young Workers (998/ 1993) 5. The Decree on the Safety of Young Workers (508/1986) 6. The Ministry of Labour: Light Work Suitable for Young Workers (1431/ 1993) 7. The Ministry of Social Affairs and Health: Decree on the List of Examples of Work Unsafe for Young Workers (128/2002) 8. Act on Working Hours (605/1996) (http://www.edu.fi/tonet/fin/alakohtaista/index.html.) 3. Safety and Health Regulations.When the employer signs the contract concerning the work placement period of a student with the college, s/he also agrees to take the responsibility to arrange the work placement period. The employer must ensure that there are suitable conditions for training, supervision and evaluation of a student. All parties involved must be aware of the responsibilities and insurance concerning safety and health regulations, as well as accidents. The employer, represented by the student s supervisor, is responsible for all of the education of the student that takes place at the workplace. The employer who provides the work placement for the student is responsible for organising an orientation programme for the student. The programme must cover working conditions, clients, working methods and occupational safety, as well as how to act in emergency situations. The supervisor must make sure that the student is aware of and understands that s/he must obey given instructions. The student must be explained the regulations concerning confidentiality, and made aware that s/he has the same responsibilities in regard to confidentiality that any employed professionals. (Vocational Education Act (630/1998) ) According to the legislation on vocational education, the student has the right to a 28

30 safe working environment. It consists of both physical and mental environment. The supervisor is obliged to act in such a way that safe learning environment can be ensured for the student throughout the entire work placement period Risks and Dangers within Social and Health Care Work.According to norms regulating work placement learning, the supervisor has to ensure that the student is aware of equipment and auxiliary devices available at the workplace. The supervisor is expected to guide and inform student on how they are used and what the most ergonomic working methods (i.e. lifting and moving patients) are. The student is never to be left alone with the responsibility to carry out work duties Some Specifications on Young Students under 18 Years of Age. minors are prohibited from working alone whenever there is a risk of violence or a high accident risk. minors are not to work within care of psychiatric patients or socially or mentally disturbed patients. minors are not to work in conditions where they might be exposed to radiation, carcinogens or poisonous substances or in conditions that might harm their health on a longterm basis. special emphasis must be paid to conditions exposing student to biologically harmful factors, i.e. bacteria, viruses and other microbes.. minors are prohibited from working night shifts ( ); however, evening shifts can last until minors are prohibited from handling or transporting deceased people Other Issues. The main point of departure of work safety regulations is that it is the employer s responsibility is to make the working environment as safe as possible against potential risks. The term secondary protection refers to using materials to promote personal safety, such as appropriate working clothes and latex gloves. Personal safety items are provided by the employer / work placement organisation. The student him/herself is responsible for wearing appropriate working shoes for indoor use.. Every workplace must have clear and visible instructions on how to protect oneself against infections and contagious diseases, as well as on how used instruments and equipment, dirty laundry and waste are handled. The supervisor must make sure that the student is well aware of these matters and knows how to protect him/herself from the very beginning of the work placement period.. The dress code in work placements varies according to nature of the work. The supervisor must inform the student of how to dress appro- 29

31 priately. Clean and casual wear is recommended.. Depending on the nature of the work placement, wearing hand jewellery and piercings may be prohibited. The supervisor will brief the student over the matter.. A salmonella certificate is required from those who come from outside Europe, as well as those who have recently stayed outside Europe.. A criminal backgroung check is required for those employed permanently. Thus criminal background check is not necessary for students doing a work placement learning period.. Smoking is prohibited in all public facilities. Special smoking areas may be reserved for smokers.. The use of drugs is strictly prohibited in Finland and the use of drugs will lead to prosecution. 4. Practical Arrangements 4.1. Student s Working Hours.The length of the working week is approximately 40 hours, and the length of the work day is about 8 hours. Generally the student works the same shifts as the supervisor. The student should have the opportunity to work in all shifts, also in the evening and during weekends, but the main emphasis is on the regular morning shift Absences.Coping in working life requires regularity and punctuality. If the student is late for work, the matter will be immediately addressed. The student is expected to be reliable and responsible in his/her work. In case of illness or other acceptable reason for absence, the student must immediately inform the supervisor. If the student is absent from work for more than three days due to illness, s/he must provide a doctor s certificate. Individual decisions are made about whether the student must work extra hours to compensate for absence. If the student fails to inform the workplace about an absence, it will be recorded as an unjustified absence and the student is expected to compensate for the lost working hours Cancellation.On rare occasions the work placement learning period may be cancelled if the student fails to show adequate responsibility and punctuality or perform his/her duties. If such problems arise, the student, tutor and supervisor meet and discuss the situation. If the student s conduct does not change, the work placement period can be cancelled altogether 30

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Miksi mobiilioppiminen?

Miksi mobiilioppiminen? we mobilize change Miksi mobiilioppiminen? Pääsy Metodi Tulos Työryhmät Rajallinen Intensiiviset 1-2 päivää, sitten unohdus Vaihteleva Kasvokkain tapahtuva ohjaaminen Rajallinen Henkilökohtainen kouluttaja

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday?

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? The 2nd Joint Nordic Conference: Courage in Social Work June th 20, Helsinki Specialist Timo Suurnäkki The Centre for Occupational

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Verkkostartti 2 x 1,5 h Verkkotyöskenteltyöskenteltyöskentely Verkko- Verkko- 1. 2. 3. Lähipäivä Lähipäivä Lähipäivä * 25 h * 21 h

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10. Rekisterinpitäjä Anders Manager Oy Aurakatu 12 B 20100 Turku Y-tunnus: 1024785-9 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Matias Mäenpää +358 (0)45

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektisykli SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektin ideointi Arviointi Tarvittavien toimenpiteiden nimeäminen Toteutus Projektisuunnitelman muotoilu Rahoitus Projektin ideointi

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015 Rahoitushauissa huomioitavaa Tutkimuksen eettisten kysymysten luonteen yhteensopivuus rahoittajien edellyttämän tarkkuuden ja muodon kanssa? Tutkimuksen eettisiä kysymyksiä

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Country / Prison Form no /

Country / Prison Form no / 1 Finding Education for Female Inmates Questionnaire 2. / Staff Date / 2014 / 2014 Country / Prison Form no / Kysymyslomake 2. / Henkilökunta Maa / Vankila Lomakenro / 1. Occupational Group 1. Ammattiryhmä

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Study course code ects contents term other campus Community work methods

Study course code ects contents term other campus Community work methods Turku University of Applied Sciences, Degree Program of Social Services Courses in English International Semester 2014 Contact person Tiina Laakso Study code ects contents term other campus Community work

Lisätiedot