Sivla Valmistelijat: taloussihteeri , sivistystoimenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivla 13.11.2014 132 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542 062"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Talouden toteutuminen tammi-syyskuu /02/2014 Sivla Valmistelijat: taloussihteeri , sivistystoimenjohtaja Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall ) lau ta kun tien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten ta voit teiden sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain ta lous ar viovuo den aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tulosalueen ta voittei siin ja suoritteisiin nähden. Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot kesäkuun lopun tilas tees sa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma kesäkuun lopussa tu li si olla n. 75 %. Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat syyskuu lopussa 53 %, toimin ta ku lut 47,3 ja toimintakate 46,8 %. Sisäiset erät menojen osal ta on pääosin laskutettu ja kirjanpito lähes ajantasalla. Sisäisiä tu lo ja puut tuu kirjanpidosta. Ne ovat lähinnä lukuvuosittain las ku tet ta via tilo jen käyttökorvauksia eivätkä näyttele summana kovinkaan suur ta osaa kokonaistuloissa. Talouden toteumasta on laadittu tulosaluekohtainen yh teen ve to tauluk ko ja sanallinen selvitys, jossa on kunkin tulosaluejohtajan nä kemys kesäkuun lopun tilanteesta tulosalueellaan. Sanalliseen sel vi tykseen tulosalueittain on lisätty arvio talousarvioon asetettujen ta voittei den toteutumisesta alkuvuoden osalta. Talousarvioon ase tet tu jen tunnuslukujen toteutumista on arvioitu mahdollisuuksien mu kaan. Toiminta pääasiassa sivistystoimessa on lu ku vuo si pe ri aat teel la tapahtuvaa toimintaa ja budjetin seuranta tapahtuu ka len te ri vuo den mukaan. Tämä asettaa oman haasteen tunnuslukujen seu raa mi sel le kesken kalenterivuoden. Suoriteperusteinen raportointi mahdollistaa eri suoritteiden käyt tö kelpoi suu den arvioinnin. Kaupunginhallitus on edellyttänyt suo ri te ra portoin nin käyttöä. Työprosessien sujuvuuden ja arvioinnin ta sa laa tuisuu den näkökulmasta olisi toivottavaa ja perusteltua, että me net te lyta vat ja esimerkiksi laskentapohjat olisivat yhtenäiset koko kau pungis sa. Vuoden 2014 aikana on osittain otettu käyttöön uusi FBM-rapor toin tioh jel ma ja sen toivotaan tuovan apua suoritteiden ra por toinnis sa ja talouden toteuman enustettavuudessa. Ra por toin ti oh jel ma tulee tulosaluejohtajien käyttöön vielä vuoden 2014 lopulla.

2 Yhteenvetona koko toimialalta voidaan todeta, että talous näyttää toteu tu van suunnitellulla tavalla. Hallinto Hallinnon talous on toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti. Säh köinen kokousjärjestelmä on otettu käyttöön kevään aikana ja luot tamus jä se nil le on hankittu tarvittavat tietokoneet. Henkilöstösuunnitelman toimeenpano on hallinnon osalta toteutunut en na koi tua nopeammin. Olemassa olevia tehtäviä on jouduttu järjes te le mään uudelleen ja tehtäviä on priorisoitu. Tehtävien uu del leen or ga ni soin ti on aiheuttanut kokemuksen työn kuor mit ta vuu des ta ja tämän johdosta joudutaan uudelleen organisointia tekemään. Hallinnosta on johdettu ja valvottu henkilöstösuunnitelman toi meenpa noa koko toimialan osalta. Joitakin yksittäisiä hienosäätöjä on tehty, mutta ne eivät muuta asiantilan linjauksia ja isoa kuvaa suuntaan ei kä toiseen. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen joh ta mis jär jeste lyt alkaen on toteutettu. Koko toimialan osalta virat ja toimet niiltä osin kuin ne ovat käyneet tarpeettomiksi on lakkautettu ja uu det tehtäviä vastaavat nimikkeet otettu käyttöön. Kirjastopalvelujen uudelleen järjestelyt on toteutettu. Periaatepäätös lukion toteutuksesta on tehty.jämänkosken lukion lak kaut ta mis pro ses sia käynnistetään. Vuoropäiväkodin kalustamisen ja varustamisen valmistelu on käynnis tet ty. Jokivarren koulun lakkauttaminen valmistelussa. Hallinto on huolehtinut ja osallistunut osaltaan kaupungissa oleviin laa joi hin kehittämishankkeisiin:jämsän kaupungin palvelustrategia ja johtamisjärjestelmä, tuottavuushanke ja esimiesvalmennuksen suunnit te lu, toimistopalveluiden kehittäminen. Kuhmoisten ja Jämsän kuntajakoselvitystä valmistellaan. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on ollut aktiivinen toimija henkilöstöpalvelujen joh tamas sa rekrytointia kehittävässä toiminnassa. Maaliskuussa 2014 kau pun gin hal li tuk sen myöntämissä avoimien toimien täytöissä pi lotoi tiin uutta Laura-rekrytointijärjestelmää ja todettiin sen huo mat tavas ti vähentävän manuaalityötä ja nopeuttavan oleellisesti koko haku-/pro ses sia.

3 Varhaiskasvatuksen toimintakatteen toteuma yhdeksän kuu kau den osal ta on 68,9 %. Huono taloustilanne näkyy lap si per hei den arjessa edel leen. Hoitomaksukertymä on 70,8 %. Kotihoidontuen me no ke hi tys on tasaantunut, toteuma syyskuun lopussa on 75,2 %. Hen ki lös tö me no jen toteuma on 70,2%. Asiakaspalvelujen os to muilta kunnilta on ylittynyt, koska Pohjois-Kuoreveden lapsille on ostettu päi vä hoi to pal ve lut Mänttä-Vilppulasta, kun vanhempien työs sä käyn tisuun ta on ollut esim. Mänttä-Vilppula tai Keuruu. Varhaiskasvatuksen aluejako on uudistettu ja näin toimeenpantu hen ki lös tö suun ni tel mas sa määritelty johtamistehtävien uudelleen orga ni soin ti. Perusopetus Peruopetuksessa on toteutettu ulkoinen arviointikysely huoltajille ja hen ki lö kun nal le. Koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehitetään oppi mis ym pä ris tö jä parantamalla uudistamalla laitekantaa. Kou lu tuksel li sen tasa-arvon kehittämiseen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuu ri mi nis te riös tä euroa. Opetussuunnitelman valmistelu eteni suunnittelulla tavalla. Oppilaaksioton kriteerit valmisteltiin ja hy väksyt tiin otettavaksi käyttöön. Talousarvioon 2014 tehdyt rakenteelliset säästötoimenpiteet ovat muut tu neet Koskenpään koulun, Juokslahden koulun sekä Jo ki varren ja Vitikkalan koulun osalta. Kaupunginvaltuuston päätöksellä Juokslahden koulu sekä Koskenpään koulu jatkavat kolmi opet ta jai si na lv Kaupunginvaltuuston päätöksellä Jokivarren kouluun ja Vitikkalan kouluun lukuvuodeksi suunnitelluista yhdysluokkaratkaisuista luovutaan. Muut sääs tö rat kai sut toteutuivat suunnitellusti alkaen mm. aluereh to ri mal liin siirtyminen. Jämsän perusopetus on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa Ti ka puu tutkimuksessa. Yhteistyötahoina Jämsän perusopetuksen kans sa toimivat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän kaupunki. Tut kimuk seen osallistuvat kaikki syksyllä 2014 alakoulun 6. luokan aloit taneet oppilaat. Tutkimustulosten pohjalta on tarkoitus kehittää eri laisia tukiohjelmia ja ennaltaehkäiseviä toimia nuorten tueksi, joilla on op pi mis vai keuk sia tai muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. Perusopetuksen osalta toteuma on suunnitellun mukainen toi min takat teen ollessa syyskuun lopussa 73,8 %. Henkilöstökulujen en nakoi daan py sy vän budjetissa. Tarvikehankinnoissa to teu ma on kolman nen vuosineljänneksen jälkeen 83,3 %, ja tämä ennakoi pientä pai net ta loppuvuoden osalta, mutta suurin osa koulujen tar vi ke hankin nois ta on tehty tulevaa lukuvuotta varten kevään aikana, joten isoja hankintoja ei ole odotettavissa. Palvelujen ostot ovat to teu tu neet

4 66,7 %. Toimintaan varatut määrärahat tämän arvion pohjalta tu le vat riittämään. Lukiokoulutus Lukion toteuma toimintakatteen osalta on syyskuun lopussa ollut 72,5 %. Suurin menoerä ovat henkilöstökulut ja niiden toteuma on ol lut 75,7 %. Syyslukaukauden alkaessa tuntikehystä on leikattu huo mat ta vas ti. Myös koulusihteeripalveluja on vähennetty elokuun alus ta lähtien. Tammi-kesäkuun aikana lukion toiminta on ollut normaalia, vain toimin nan kannalta välttämättömiä hankintoja on tehty. Samaa linjaa jat ke taan koko vuoden ajan. Lukion huonon sisäilman vuoksi vuok rakus tan nuk set nousevat, jos väistötiloja joudutaan hankkimaan jo loppu vuo des ta. Tässä vaiheessa vuotta voidaan arvioida, että lukion talous ar vio tulee toteumaan suunnitellusti. Periaatepäätös lukion sijoittumisesta on tehty. Elämänlaatupalvelut Musiikkiopiston toimintakate on syyskuun lopussa 83,7 % ja työväen opis ton 78,9 %. Henkilöstövähennyk-set ja opetustuntimäärän vä hen nys näkyvät henkilöstökuluissa etenkin työväenopiston koh dalla. Musiikkiopiston kohdalla palkkakustannukset tulevat me ne mään loppuvuodesta yli arvioidun, koska kaikkia hen ki lös tö sääs töi hin liittyviä toimenpiteitä ei pystytty toteuttamaan suunnitellusti. Työ väenopis to jen osalta henkilöstökuluja sekä matkakustannuksia sääs tyy arvioitua enemmän. Syyskuun lopussa musiikkiopiston opintomaksujen laskutus on ollut me neil lään ja työväenopiston kurssi-maksujen laskutus syksyllä al kavien kurssien osalta vasta aluillaan. Musiikkiopistolle kertyy tuloja opin to-mak suis ta arvioitua enemmän ja työväenopistolle to den nä köises ti hieman arvioitua vähemmän, koska ope-tustuntimäärää on leikat tu edellisvuoteen verrattuna. Kirjastopalveluissa toimintakate on syyskuun lopussa 76,8 %. Palkka me nois sa tulee toteutumaan jonkin verran ylitystä, johtuen mm. hen ki lös tö sääs töis sä tapahtuneista tarkennuksista. Kokonaisuutena kir jas ton toteutuma pysynee kuitenkin talousarvion rajoissa. Toiminnallisesti kirjastossa on keskitytty lähikirjastojen va paa eh toistoi min nan alkutaipaleen tukemiseen, henkilöstösäästöjen johdosta työn jaon muutoksiin sekä kirjastoautotyön siirtymävaiheen hoi ta miseen. Kirjaston omia tai yhteistyössä tehtyjä tapahtumia ovat olleet mm. SeniorSurf, runomatinea, satutunnit ja Satuverstas. Kokonaiskäyttöluvuissa on toteutumassa muutaman prosentin ale ne-

5 ma johtuen Jämsänkosken kirjaston lopettamisesta. Kuoreveden kirjas ton käyttö on hyvässä kasvussa mm. lisätyn kouluyhteistyön johdos ta. Toimintaa on sopeutettu aiempien päätösten mukaisesti. Ke sä kauden näyttelyt onnistuivat järjestelyjen puolesta hyvin. Kivipankin näytte ly toi min ta jatkuu, Pälämäen museolle on laadittu kor jaus suun ni telma ja osa rakennuksista on katettu väliaikaisesti pressuilla. Vin nin jatkotoimenpiteistä on tehty periaatepäätökset. Määrärahat riittänevät kokonaisuudessaan, mutta yksittäisten me nokoh tien ylityksiä ja tulopuolella tavoitteeseen pääsy on epävarmaa. Vuo tuis juh lis ta tulee kustannuksia vielä itsenäisyysjuhlasta. Toi minta ka te syyskuun lopussa 83,1 %. Liikuntapalvelut järjesti heinäkuun ensimmäisellä viikolla kou lu lais ten kesäkerhotoimintaa Hallin uimarannalla. Heinäkuun toisella vii kol la järjestettiin ohjattuja jumppia Särkijärven kuntotalolla ja ve si lii kun taoh jaus ta Särkijärven uimarannalla. Elokuussa järjestettiin ui ma hal lil la WIbit vesihuvipuistopäivä sekä kuntosaliopastusta, kah va kuu lajump paa ja kehonhuoltotunteja syyskauden alkajaiseksi. Suo mi Mies Seikkailee rekkakiertuetapahtuma järjestettiin Jämsän Äi jän aukiolla Tapahtumassa tarjottiin miehille mak su ton ta kuntotestausta. Testejä tehtiin 244 miehelle. Himoksen ul koi lu rei tistö jen kokonaissuunnitelman laatimiselle otettiin lisäaikaa lokakuun lop puun saakka. Kokonaissuunnitelman lisäksi on toteutettu ny kyisten latureittien saneeraussuunnitelma. Liikuntapalvelujen alhainen toimintatuottoprosentti selittyy uimahallin si säi sen laskutuksen puuttumisena v osalta. Uimahallin toi misto pal ve lu ja on saatu järjestettyä alkaen pysyvämpään kuo siin. Uimahallille asetettuun tulo- ja asiakasmäärätavoitteeseen ei päästä ellei loppusyksy ole erityisen vilkas. Uimahallin kä vi jä mää rävä henemä 9/2014 oli hiukan alle viisi prosenttia. Liikuntapaikkojen hoidon laskutus on tehty saakka, mistä joh tuu liikuntapalvelujen toimintakulujen alhainen toteumaprosentti. Mää rä ra hat arvioidaan riittäviksi. Laajalla yhteistyöllä toteutettu kesätyöllistäminen onnistui hyvin. Työpaik ko ja saatiin yhteensä runsaat 450 kappaletta. Kerätyn pa lautteen mukaan nuorista saadut kokemukset olivat myönteisiä tai kannus ta via muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Erityisesti ke sä työse te li pai kat ovat saanet työnantajien ja nuorten kiitokset. Liikennepuiston kesä oli edellisvuotta parempi taloudellisesti ja käytös sä olleet maksut otettiin pääsääntöisesti hyvin vastaan. Lasten ke sä lei re jä järjestettiin yksi Särkilahden leirikeskuksessa.

6 Sytytä hanke on loppusuoralla ja sen myötä järjestöjen ja muiden toi mi joi den yhteistyö nuorten hyväksi on lisääntynyt. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema nuorten kiertävä neuvonta- ja tie do tus han ke käynnistyi käytännössä syyskuun alussa. Työ on saanut yhteistyötahoilta ja nuorilta hyvän vastaanoton ja yh teis työ kumppa nei den määrä on kasvanut. Yksittäisistä menotilien ylityksistä huolimatta määrärahojen ar vioidaan riittävän. Tulot ylittyvät huomattavasti laaditusta arvioista mm. eri tyis avus tuk sien ja Sytytä hankkeen ansiosta. Talouden toimintakate oli syyskuun lopussa 65,2 %. Taloussihteeri Anita Lahtinen selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman syyskuun lo pun ti lan tees ta Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Anita Lahtinen poistui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 15.10.2014 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 15.10.2014 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 09.10.2014 klo 16:00-20:35 Tauko klo 18.55-19.05 Paikka Jämsänkosken virastotalo, Jämsänkoski-sali Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 4.2.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 4.2.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.01.2015 klo 19:00-22:35 Paikka Jämsän kaupungintalo (2.krs) Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 254 Kaupunginvaltuusto 13.10.2014 Aika 13.10.2014 klo 17:00-20:55 tauko klo 19.00-19.10 Paikka Läsnä Kaupungintalon valtuustosali Luettelon mukaan Pykälät 73-90 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 57 16.09.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta 186/05.051/2014 KOULTK 57 Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Raami

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 85 01.09.2015 Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) 265/02.02.00/2015 YLK 85 Lisätiedot: yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot