Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan"

Transkriptio

1 Päätösluonnos 1 (13) Dnro: /921/2015 Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan 1 Tiivistelmä 2 Päätös Viestintäviraston tehtävänä on nimetä yksi tai useampi yritys tarjoamaan yleispalveluun kuuluvia puhelinluettelo- ja numeropalveluita eli yhteystietopalveluita, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi. Viestintävirasto on selvittänyt yhteystietopalveluiden saatavuuden Suomessa sekä kuluttajien tosiasialliset mahdollisuudet käyttää yhteystietopalveluita ja arvioinut tältä pohjalta tarvetta nimetä yleispalveluyritys. Yhteystietopalveluita on selvityksen perusteella saatavilla koko maassa usealta eri palveluntarjoajalta. Vaikka puhelimitse tarjottavien yhteystietopalvelujen hinnoittelu vaihtelee merkittävästi, on palveluja saatavilla internetin kautta kohtuullisin hinnoin. Viestintäviraston tiedossa ei ole myöskään yhteystietopalvelujen tosiasialliseen saatavuuteen vaikuttavia kohtuuttomia sopimusehtoja. Merkittävä osa näkövammaisista henkilöistä ei pysty käyttämään internetin kautta tarjottavia yhteystietopalveluita. Tämän vuoksi Viestintävirasto on arvioinut näkövammaisille käyttäjille esteettömien, puhelimitse tarjottavien numeropalveluiden tosiasiallista saatavuutta näkövammaisten henkilöiden kannalta. Puhelimitse tarjottavat numeropalvelut ovat hinnaltaan huomattavasti internetissä käytettäviä palveluita kalliimpia, mutta näkövammaisten henkilöiden yhteystietopalvelut on turvattu markkinatoimijoiden vapaaehtoiseen sopimukseen perustuvalla erityishinnoitellulla yhteystietopalvelulla, jota käytetään puhelimitse. Selvityksen perusteella yleispalveluun kuuluvia yhteystietopalveluita on Suomessa saatavilla kohtuuhintaisesti ja esteettömästi kaikille käyttäjäryhmille. Yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi ei siten ole välttämätöntä nimetä yleispalveluyritystä. Yleispalveluyritysten nimeämistarvetta koskevan arvioinnin lopputuloksena Viestintävirasto katsoo, että yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi ei ole tietoyhteiskuntakaaren 85 :n nojalla

2 2 (13) 3 Asian vireilletulo 4 Sovellettavat säännökset välttämätöntä nimetä yleispalveluun kuuluvien yhteystietopalveluiden tarjontaan velvollista yleispalveluyritystä. Viestintävirasto ei nimeä yhteystietopalveluiden tarjontaan velvollista yleispalveluyritystä. Päätöksen perustelut on esitetty luvussa 7. Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) voimaantulon myötä puhelinluettelo- ja numeropalvelut (jäljempänä myös yhteystietopalvelut) tulivat yleispalvelusääntelyn piiriin Viestintäviraston tehtävänä on päättää yleispalvelun tarjontaan velvollisten yritysten nimeämisestä. Viestintävirasto arvioi tässä päätöksessä yleispalveluun kuuluvien yhteystietopalvelujen saatavuutta, esteettömyyttä ja kohtuuhintaisuutta Suomessa. Viestintäviraston on arvioinnissaan selvitettävä yhteystietopalvelujen saatavuus esteettömästi kaikille käyttäjäryhmille ja arvioitava palveluja koskevat markkinat ja erityisryhmien tarpeet yhteystietopalvelujen toteuttamisessa. Yleispalveluna tarjottavia yhteystietopalveluita koskevat säännökset sisältyvät tietoyhteyskuntakaaren 12 ja 23 lukuun. Lain 85 :n 1 momentin mukaan yleispalveluun kuuluu yleisen numeropalvelun ja puhelinluettelopalvelun tarjonta. Pykälän 2 momentin mukaan Viestintäviraston on päätöksellään nimettävä yksi tai useampi teleyritys tai yhteystietopalvelua tarjoava yritys yleispalveluyritykseksi, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Nimeämismenettelyn on oltava tehokas, puolueeton, avoin ja syrjimätön. Yleispalveluyritykseksi on nimettävä se yritys, jolla on parhaat edellytykset yleispalvelun tarjontaan. Viestintäviraston on 85 :n 3 momentin mukaan muutettava nimeämispäätöstä, jos sen perusteena olleissa seikoissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Tietoyhteiskuntakaaren 89 :n mukaan yritys, jonka Viestintävirasto on 85 :ssä tarkoitetulla tavalla nimennyt numeropalvelussa tai puhelinluettelopalvelussa yleispalveluyritykseksi, on velvollinen tarjoamaan käyttäjien ja tilaajien saataville yleisen, kattavan ja keskimääräisen käyttäjän kannalta kohtuuhintaisen numeropalvelun tai puhelinluettelopalvelun. Puhelinluettelopalvelua voidaan 2 momentin mukaan tarjota painetussa tai sähköisessä muodossa ja sen tiedot on päivitettävä vähintään kerran vuodessa. Viestintäviraston määräyksellä voidaan 89 :n 3 momentin mukaan antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa mainitun velvollisuuden täyttämiseksi välttämättömistä teknisistä toimenpiteistä. Lain esitöiden mukaan yleispalvelun hinnan kohtuullisuutta arvioidaan keskimääräisen käyttäjän kannalta, jolloin hinnan ja palveluiden käyttökustannusten tulisi olla keskimääräisen käyttäjän kannalta kohtuullisia. Tavoitteena on parantaa esimerkiksi

3 3 (13) pienituloisten käyttäjien mahdollisuutta saada yleispalveluun kuuluvat tuotteet ja palvelut tosiasiallisesti käyttöönsä. Kohtuullisen hinnan arvioinnissa on mahdollista huomioida myös palvelun tuottamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset. 1 Yleispalvelun tarkoituksena on kuitenkin taata kohtuuhintaiset peruspalvelut kaikille käyttäjille, joten käyttäjän kannalta tarkastellun hinnoittelun kohtuullisuuden tulee olla arvioinnissa ensisijainen yleispalveluyritykselle aiheutuviin kustannuksiin nähden. 2 Tietoyhteiskuntakaaren perusteluissa on nostettu esiin pyrkimys edistää vammaisten henkilöiden valmiutta käyttää puhelinpalveluita ja sähköisiä palveluita sekä parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta eri käyttäjäryhmien kannalta. Samat tavoitteet on myös tuotu esille Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa Yhteystietopalveluiden osalta on tärkeää varmistua siitä, että ne ovat myös käytännössä kaikkien saatavilla. Eri käyttäjäryhmien tarpeiden selvittämiseksi Viestintäviraston on esitöiden mukaan arvioitava palveluja koskevat markkinat ja erityisryhmien tarpeet yhteystietopalvelujen toteuttamisessa. Tämä voi vammaisten käyttäjien osalta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palvelun tulisi olla käytettävissä vammaisten omilla apuvälineillä. Tavoitteena on varmistua siitä, että kaikki käyttäjät saavat nämä palvelut käyttöönsä tosiasiallisesti, sillä esimerkiksi aistivammaiset eivät voi käyttää yhteystietopalveluja samalla tavoin kuin muut käyttäjät. 4 Yhteystietopalvelujen sisällyttämisellä yleispalvelun piiriin tavoitteena on varmistua siitä, että kaikkien käyttäjien saatavilla on esteettömät ja kohtuuhintaiset yhteystietopalvelut. 5 Yleispalveluun kuuluvat yhteystietopalvelut Tietoyhteiskuntakaaressa käytetty yhteystietopalveluiden käsite kattaa aiemmin lainsäädännössä 5 käytetyt käsitteet puhelinluettelo, numerotiedotuspalvelu, numerotiedotus, tilaajaluettelo ja muu tilaajaluettelo. Esimerkkeinä mahdollisista yhteystietopalveluista lain esitöissä on mainittu puhelin- ja tekstiviestipalvelut ja internetissä tarjottavat palvelut. 6 Tietoyhteiskuntakaaren määritelmän mukaan yhteystietopalvelu sisältää numeropalvelun ja puhelinluettelopalvelun. Numeropalvelulla tarkoitetaan palvelua, josta saadaan esimerkiksi puhelimitse tai tekstiviestin välityksellä tieto puhelinpalveluiden tilaajien ja käyttäjien puhelinnumeroista ja osoitteista. Puhelinluettelopalvelu on määritelty palveluksi, josta saadaan tiedot puhelinpalvelujen tilaajien ja käyttäjien puhelinnumeroista ja osoit- 1 HE 221/2013, s HE 221/2013, s HE 221/2013, s HE 221/2013, s Viestintämarkkinalaki (393/2003) ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004). 6 HE 221/2013, s. 168.

4 4 (13) teista sähköisesti taikka painettuna, ja sen tiedot on päivitettävä vähintään kerran vuodessa. 7 Internetissä toteutetut palvelut toimivat käyttäjien tekemien hakujen perusteella. Näiden sähköisten yhteystietopalveluiden käyttötarkoitus kuitenkin täyttää sekä numeropalvelun että puhelinluettelopalvelun määritelmän: palvelun avulla saadaan tiedot puhelinpalveluiden tilaajien ja käyttäjien puhelinnumeroista ja osoitteista. Vaikka numeropalvelu ja puhelinluettelopalvelu on määritelty erikseen, kummankin palvelun kohdalla lähtökohtana on lain esitöiden mukaan tekniikkaneutraali lähestymistapa. Puhelinluettelopalveluiden osalta on nimenomaisesti mainittu mahdollisuus toteuttaa palvelu myös sähköisesti, eikä käsitteen määritelmään sisälly vaatimusta siitä, että yhteystietojen tulisi olla palvelussa selailtavissa luettelona. Näin ollen internetin kautta käytettävät sähköiset yhteystietopalvelut voidaan Viestintäviraston tulkinnan mukaan ottaa huomioon arvioitaessa sekä numeropalveluiden että puhelinluettelopalveluiden tarjontaa. Edellä mainitun perusteella Viestintävirasto pitää perusteltuna tarkastella yhteystietopalveluiden saatavuutta kokonaisuutena arvioidessaan yleispalveluyrityksen nimeämistarvetta. 6 Yhteystietopalveluiden tarjonta Viestintävirasto on yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen arvioimiseksi selvittänyt yhteystietopalveluiden tarjonnan, yhteystietopalveluita tarjoavat yritykset, palveluiden hinnat sekä kuluttajien tosiasialliset mahdollisuudet käyttää yhteystietopalveluita. Tiedot tarjonnasta kerättiin kyselyllä (dnro 106/920/2015) niiltä yrityksiltä, jotka tarjoavat yhteystietopalveluita kuluttajille ja yrityksille. Lisäksi kysely lähetettiin puhelinliittymiä tarjoaville teleyrityksille. Tämän päätöksen liitteenä 1 olevassa taulukossa on esitetty kooste yhteystietopalveluiden tarjonnasta. Kyselyssä selvitettiin muun muassa eri palvelumuotojen tarjonta (puhelin, internet ja painettu puhelinluettelo), maantieteellinen kattavuus, palvelun sisältö, hinnoittelumalli sekä keskimääräisen yhteydenoton veloitus. Perinteisiä puhelimella käytettäviä palveluita ovat soittaminen numeropalveluun tai tekstiviestitse tapahtuva yhteystietokysely. Yleinen yhteystietopalvelu on saatavilla koko Suomessa puhelinpalveluna keskitetysti numerosta 118. Palvelu on toteutettu siten, että numeroon soitettaessa asiakkaan puhelu ohjautuu hänen puhelinliittymänsä tarjoavan teleyrityksen omaan tai teleyrityksen käyttämän yhteistyökumppanin palvelukeskukseen. Useat teleyritykset eivät toteuta numeropalvelua itse, vaan hankkivat sen toisilta yrityksiltä. Tämän palvelun hinnat vaihtelevat teleyrityskohtaisesti. Keskimääräisen 118-puhelun hinta on yli 5 euroa. 118 numeron lisäksi puhelimitse yhteystietopalveluita tarjoaa omista palvelunumeroistaan (esim , , ) useampi yritys. Tyypillinen hinnoittelu- 7 HE 221/2013, s. 168.

5 5 (13) malli näissä palveluissa muodostuu puhelukohtaisesta aloitusmaksusta (keskimäärin noin 2-3 ) ja puhelun kestoon perustuvasta aikaveloituksesta (keskimäärin alle 1 /10 sekuntia). Tekstiviestillä tilattavia yhteystietopalveluja tarjoavat yhteystietopalveluyritysten lisäksi myös teleyritykset. Näiden palveluiden hinnat ovat soittamalla saatavia palveluita edullisempia. Hakujen hinnat vaihtelevat alle kahdesta eurosta noin neljään euroon. Palveluita tarjoaa kolme yhteystietopalveluyritystä (Oy Eniro Finland Ab, Fonecta Oy, Suomen Oy) ja kaksi teleyritystä (TeliaSonera Finland Oyj, Ålands Telekommunikation Ab). Palvelu on käytettävissä matkaviestinverkon liittymillä, koska se toimii tekstiviestien avulla. Kuluttajille suunnattuja internetin kautta käytettäviä koko maan kattavia yhteystietopalveluja tarjoaa kolme yritystä (Fonecta Oy, Suomen Numerokeskus Oy, Suomen Oy). Palveluita on hinnoittelumalliltaan kolmea eri tyyppiä: 1) Käyttäjä voi rekisteröityä kertakorvauksella asiakkaaksi (alle 0,5 ), minkä jälkeen tietokanta on hänen käytettävissään. 2) Käyttäjä voi maksaa jokaisesta hausta erikseen (alle 0,1 /haku). 3) Käyttäjä voi maksaa kiinteää kuukausimaksua 45 /kk sisältäen 500 hakua/kk. Kaikki edellä mainitut palvelumuodot ovat sisällöllisesti kattavia eli niistä löytyy tiedot puhelinpalveluiden tilaajien ja käyttäjien nimistä, osoitteista sekä puhelinnumeroista. Näiden lisäksi internetissä on ilmaisia, yrityshakemistotietoja sisältäviä palveluja sekä teleyritysten omien asiakkaidensa asiakastietoja tarjoavia palveluita, jotka eivät kuitenkaan täytä tietoyhteiskuntakaaren yhteystietopalvelun määritelmää. Painettuja puhelinluetteloja on saatavilla telealuekohtaisesti veloituksetta. Jokainen luettelo kattaa kuluttaja- ja yritysliittymien yhteystiedot kyseiseltä alueelta. Luettelossa on lähtökohtaisesti alueen kiinteän verkon puhelinliittymien tilaajatiedot osoitteineen. Koko maan kattavasti painettuja luettelopalveluja tuottaa yksi yritys (Fonecta Oy). Osalla teleyrityksistä on käytössään omien asiakkaidensa tietoja sisältäviä alueellisia painettuja puhelinluetteloita (Saaristo puhelinluettelo, Ålands Telefonkatalog). Yhteystietopalveluiden kohtuuhintainen ja esteetön saatavuus näkövammaisille käyttäjille on toteutettu erityisjärjestelyin. Tälle käyttäjäryhmälle esim. internetin kautta toimivat edullisemmat palvelut saattavat olla hankalia tai mahdottomia käyttää. Yhteystietopalveluiden tarjoajat sekä teleyritykset ovat vapaaehtoisesti sopineet tarjoavansa 118-numeropalvelua normaalia markkinahintaa olennaisesti edullisemmalla hinnalla 8. Henkilöi- 8 Vapaaehtoisesta järjestelystä on allekirjoitettu sopimukset Fonecta Oy:n ja Näkövammaisten keskusliitto ry:n välillä sekä Oy Eniro Finland Ab:n (Sentraali) ja Näkövammaisten keskusliitto ry:n välillä. Sopimuksia sovelletaan sopimusten liitteissä mainittuihin, 118- palveluntarjoajina toimiviin teleyrityksiin. Erillinen sopimus vapaaehtoisesta järjestelystä on lisäksi tehty DNA Oy:n ja Näkövammaisten keskusliitto ry:n välillä Lisäksi Ahvenanmaan teleyrityksistä Ålands Telekommunikation Ab ja Mariehamns Telefon Ab ovat ilmoittaneet

6 6 (13) 7 Päätöksen perustelut den, joiden lääkärin toteama, näkövammasta aiheutuva haittaaste on vähintään 50 prosenttia, on mahdollista rekisteröityä Näkövammaisten Keskusliiton ylläpitämään rekisteriin, joka toimitetaan palveluntarjoajille. Tässä rekisterissä olevista puhelinliittymistä soitettaessa 118-numeropalveluun yksittäisen puhelun hinta on 0,67 /puhelu. Kiinteä hinta sisältää myös puhelun yhdistämisen numeropalvelusta. Käyttäjän oma liittymäoperaattori laskuttaa erikseen paikallispuhelu- tai matkapuhelinmaksun mahdollisesti yhdistetystä puhelusta. 7.1 Yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen arvioinnin kriteerit Tietoyhteiskuntakaaren 85 :n 2 momentin mukaan Viestintäviraston on päätöksellään nimettävä yksi tai useampi teleyritys tai yhteystietopalvelua tarjoava yritys yleispalveluyritykseksi, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Nimeämismenettelyn on oltava tehokas, puolueeton, avoin ja syrjimätön. Yleispalveluyritykseksi on nimettävä se yritys, jolla on parhaat edellytykset yleispalvelun tarjontaan. Viestintävirasto on julkaissut muistion 9 (dnro 1338/921/2014), jossa on määritelty nimeämismenettelyssä noudatettavat periaatteet. Yhteystietopalvelujen tarjoajille, teleyrityksille, palvelujen käyttäjille ja näitä edustaville tahoille varattiin mahdollisuus lausua näkemyksensä muistiosta. Nimeämismenettelyssä noudatettavat periaatteet kuvataan tässä pääpiirteittäin. Yleispalveluyrityksen nimeämismenettely muodostuu kahdesta vaiheesta. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan yleispalvelukriteerit täyttävien yhteystietopalvelujen saatavuutta. Viestintävirasto tarkastelee yhteystietopalveluluiden saatavuutta erikseen näkövammaisten henkilöiden osalta, koska näkövammaisten henkilöiden mahdollisuudet käyttää yhteystietopalveluja poikkeavat muiden käyttäjien mahdollisuuksista. Mikäli kaikkien käyttäjäryhmien ja yritysasiakkaiden saatavilla ei ole yleispalvelutasoisia palveluja, käynnistyy arvioinnin toinen vaihe eli nimettävän yleispalveluyrityksen valinta. Yleispalveluyritykseksi valitaan tietoyhteiskuntakaaren 85 :n 2 momentin mukaan yritys, jolla on parhaat edellytykset yleispalvelun tarjontaan. Yleispalveluyrityksen nimeämistarvetta arvioidaan kaupallisten yleispalvelutasoisten yhteystietopalveluiden saatavuuden perusteella. Mikäli tarkastelun kohteena olevalle käyttäjäryhmälle on tarjolla yleispalvelun kriteerit täyttäviä yhteystietopalveluja vähintään yhdeltä palveluntarjoajalta, ei yleispalveluyrityksen ni- Viestintävirastolle vastaavanlaisesta vapaaehtoisesta järjestelystä kyselyyn (dnro 106/920/2015) antamissaan vastauksissa. 9 Yhteystietopalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely, saatavilla osoitteesta: https://www.viestintavirasto.fi/attachments/yhteystietopalvelujen_muistio.pdf

7 7 (13) meämistä ole pidettävä välttämättömänä. Yleispalvelun kriteerit täyttävillä yhteystietopalveluilla tarkoitetaan myös yhteystietopalvelujen sisällöllistä kattavuutta. Täyttääkseen yleispalvelun kriteerit yhteystietopalvelun avulla täytyy saada kaikki laissa määritellyt yhteystiedot eli puhelinpalveluiden tilaajien ja käyttäjien nimitiedot, osoitteet ja puhelinnumerot. Myös hinnoittelun ja sopimusehtojen kohtuullisuus ovat erityisasemassa arvioinnissa, sillä ne voivat muodostaa tosiasiallisen esteen palvelun saatavuudelle. Yhteystietopalveluiden kohtuullista hintaa arvioidaan ensisijaisesti käyttäjän näkökulmasta. Näkövammaisten käyttäjien osalta tarkastellaan puhelimitse tarjottavien yhteystietopalveluiden tosiasiallista saatavuutta. Nimeämistarpeen arviointi on toteutettu vaiheittain siten, että jos jokin edellytyksistä ei tarkastellulla alueella ole täyttynyt, on yleispalveluyrityksen nimeämistä pidetty välttämättömänä. Tällöin muiden edellytysten täyttymistä ei ole erikseen tutkittu. Mikäli kaikki edellytykset ovat täyttyneet tarkastellulla alueella, ei alueelle ole nimetty yleispalveluyritystä. Nimeämistarpeen arvioinnissa käytetyt periaatteet voidaan kuvata seuraavalla kaaviolla: I. Yleispalvelun saatavuus 1. Alueella on saatavilla sisällöllisesti kattavia yhteystietopalveluja vähintään yhdeltä palveluntarjoajalta. Jos 1. edellytys ei täyty, alueelle nimetään yleispalveluyritys II. Käyttäjien tosiasiallinen mahdollisuus saada yleispalvelua 2. Palveluja on saatavilla kohtuullisin sopimusehdoin ja kohtuullisin hinnoin. 3. Näkövammaisten henkilöiden osalta palveluja on saatavilla esteettömästi Jos 2. tai 3. edellytys ei täyty, alueelle nimetään yleispalveluyritys Alueet, joille ei nimetä yleispalveluyritystä Alueet, joille nimetään yleispalveluyritys. Koska yleispalvelun lähtökohtana on lain esitöiden mukaan numeropalvelun ja puhelinluettelopalvelun osalta tekniikkaneutraali lähestymistapa, Viestintävirasto on tarkastellut yhteystietopalveluiden saatavuutta kokonaisuutena arvioidessaan yleispalveluyrityksen nimeämistarvetta 10. Internetin kautta käytettävät sähköiset yhteystietopalvelut on siten otettu huomioon 10 Ratkaisua tarkastella numeropalvelua ja puhelinluettelopalvelua yhdessä on perusteltu tarkemmin päätöksen luvussa 5.

8 8 (13) arvioitaessa sekä numeropalveluiden että puhelinluettelopalveluiden tarjontaa. Yleispalvelupäätöksen muuttamisesta säädetään tietoyhteiskuntakaaren 85 :n 3 momentissa. Viestintäviraston on muutettava nimeämistä koskevaa päätöstään, jos päätöksen perusteena olleissa seikoissa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia. Viestintävirasto noudattaa edellä kuvattua menettelyä myös yleispalvelupäätösten muutostarvetta arvioidessaan. 7.2 Tarkasteltavat maantieteelliset alueet Tietoyhteiskuntakaaren 195 :llä on pyritty turvaamaan, että käyttäjien saatavilla kaikkialla Suomessa on kattavia ja kohtuuhintaisia numero- ja puhelinluettelopalveluja. Vaikka lähtökohtana voidaan pitää sitä, että laissa teleyrityksille ja muille palveluntarjoajille asetetut velvoitteet turvaavat yleispalvelun saatavuuden, tulee Viestintäviraston selvittää nimeämistarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot yleispalvelun alueellisesta tarjonnasta, palveluntarjoajista, yleispalvelujen hinnoista sekä eri käyttäjäryhmien tosiasiallisista mahdollisuuksista saada palveluja esteettömästi ja kohtuuhintaisesti. Nimeämistarpeen arvioinnissa tarkasteltavien maantieteellisten alueiden määrittely on lainsäädännössä jätetty Viestintäviraston harkintaan. Sekä perinteiset puhelimella käytettävät palvelut (soittaminen numeropalveluun tai tekstiviestitse tapahtuva yhteystietokysely) että internetin kautta käytettävät palvelut ovat saatavilla Viestintäviraston keräämien tietojen perusteella koko Suomessa. Tätä valtakunnallista tarjontaa täydentää lisäksi alueellisesti rajoitetut painetut puhelinluettelot. Koska tarjottavien yhteystietopalvelujen markkinat ovat valtakunnalliset, tarkastelee Viestintävirasto lähtökohtaisesti nimeämistarvetta valtakunnallisella tasolla. 7.3 Yhteystietopalveluiden esteetön tarjonta Viestintäviraston on selvitettävä nimeämistarpeen arvioinnissa yhteystietopalvelujen saatavuutta, kohtuuhintaisuutta ja esteettömyyttä kaikille käyttäjäryhmille ja erityisryhmien tarpeita yhteystietopalvelujen toteuttamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö teetti vuonna 2005 selvityksen aistivammaisten käytettävissä olevista luettelopalveluista 11. Selvityksen mukaan ensisijainen ongelma luettelopalveluiden käytössä näkövammaisille henkilöille olivat palveluiden käytöstä aiheutuvat kustannukset. Selvityksessä todetaan, että noin puolet näkövammaisista henkilöistä ei pysty käyttämään painettuja puhelinluetteloita, vaan he joutuvat käyttämään maksullisia numeropalveluita. Selvityksen mukaan luettelopalvelujen käytön kustannusten osalta osa näkövammaisista ei ole tasavertaisessa asemassa verrattuna 11 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 63/2005, saatavilla osoitteesta

9 9 (13) koko väestöön keskimäärin. Puhelimitse käytettävät numeropalvelut olivat selvityksen ilmestymisen aikaan vuonna 2005 näkövammaisille saavutettavuudeltaan, esteettömyydeltään ja tietojen kattavuudeltaan sähköisiä luettelopalveluja parempia. 12 Viestintävirasto teetti syksyllä 2014 tutkimuksen 13 näkövammaisten henkilöiden mahdollisuuksista käyttää yhteystietopalveluita. Tutkimuksen mukaan merkittävä osa näkövammaisista ei pysty käyttämään internetiä eikä myöskään internetin kautta käytettäviä yhteystietopalveluita. Koska näkövammaiset henkilöt eivät välttämättä voi käyttää yhteystietopalveluja samalla tavoin kuin muut käyttäjät, Viestintävirasto arvioi erikseen yhteystietopalvelujen saatavuutta näkövammaisten henkilöiden osalta. Muista erityisryhmistä esimerkiksi kuurot ja kuulovammaiset henkilöt eivät selvityksen mukaan kokeneet luettelopalveluiden saatavuutta ja esteettömyyttä erityisinä ongelmina. Selvityksen mukaan sähköisten palveluiden kehitys on parantanut käytettävissä olevien palveluiden tarjontaa heidän osaltaan. 14 Sähköisten yhteystietopalveluiden tarjonta on viimeisen kymmenen vuoden aikana monipuolistunut, kun internetin kautta käytettävät palvelut ovat yleistyneet. Yhteystietopalveluiden saatavuus kuurojen ja kuulovammaisten henkilöiden kannalta on siis parantunut edelleen. 7.4 Nimeämistarpeen arviointi Yleispalvelun saatavuus Nimeämistarpeen arvioinnissa tarkastellaan ensin, onko koko Suomen alueella saatavilla sisällöllisesti kattavia yhteystietopalveluja vähintään yhdeltä palveluntarjoajalta. Yhteystietopalveluiden tarjontaa on selostettu luvussa 6. Yhteystietopalveluita on saatavilla koko maassa usealta eri palveluntarjoajalta monessa eri muodossa. Puhelimitse soittamalla tarjottuja numeropalveluita tarjoaa kolme yritystä ja tekstiviestillä käytettävää numeropalvelua kolme yritystä. Lisäksi kolme yritystä tarjoaa internetissä käytettävää yhteystietopalvelua. Tarjolla on lisäksi älypuhelinsovellus, jolla voi hakea yhteystietoja. Tietoyhteiskuntakaaren määritelmän mukaan yhteystietopalveluihin kuuluu tieto puhelinpalveluiden tilaajien ja käyttäjien puhelinnumeroista ja osoitteista. Puhelinluettelopalvelun osalta tiedot on päivitettävä vähintään kerran vuodessa. Tarjolla olevat palvelut täyttävät tietoyhteiskuntakaaren määritelmän ja ovat siten sisällöllisesti kattavia. 12 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 63/2005, s Tutkimus näkövammaisten henkilöiden mahdollisuudesta käyttää yhteystietopalveluita esteettömästi, dnro 1228/230/ Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 63/2005, s

10 10 (13) Käyttäjän tosiasiallinen mahdollisuus saada palveluita Kaikki käyttäjät Palveluiden tosiasiallisen saatavuuden kannalta on olennaista, että niitä on saatavilla kohtuullisin hinnoin ja kohtuullisin sopimusehdoin. Lain esitöiden mukaan yleispalvelun hinnan kohtuullisuutta arvioidaan keskimääräisen käyttäjän kannalta, jolloin hinnan ja palveluiden käyttökustannusten tulisi olla keskimääräisen käyttäjän kannalta kohtuullisia. Tavoitteena on parantaa esimerkiksi pienituloisten käyttäjien mahdollisuutta saada yleispalveluun kuuluvat tuotteet ja palvelut tosiasiallisesti käyttöönsä. Kohtuullisen hinnan arvioinnissa on mahdollista huomioida myös palvelun tuottamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset. 15 Yleispalvelun tarkoituksena on kuitenkin taata kohtuuhintaiset peruspalvelut kaikille käyttäjille, joten käyttäjän kannalta tarkastellun hinnoittelun kohtuullisuuden tulee olla arvioinnissa ensisijainen yleispalveluyritykselle aiheutuviin kustannuksiin nähden. 16 Suomessa tällä hetkellä tarjolla olevien yhteystietopalveluiden hinnoittelu vaihtelee merkittävästi. Puhelimitse numerosta 118 tarjottavan yleisen yhteystietopalvelun keskimääräinen hinta on yli 5 euroa/puhelu. Toisaalta tarjolla on myös internetin kautta käytettäviä yhteystietopalveluita, joilla saa edullisimmillaan 0,25 euron rekisteröitymismaksun jälkeen tehdä hakuja ilman lisämaksua. Internetissä tarjottavien palveluiden hinnat ovat siten käyttäjän kannalta selkeästi kohtuullisella tasolla. Koska kohtuuhintaisia internetin kautta käytettäviä palveluja on saatavilla koko maassa, Viestintävirasto ei ole arvioinut puhelimitse tarjottavien yhteystietopalvelujen hinnoittelun kohtuullisuutta tässä yhteydessä. Tietoyhteiskuntakaaren 89 :n 2 momentissa on erikseen mainittu, että puhelinluettelopalvelua voidaan tarjota painetussa tai sähköisessä muodossa. Internetissä tarjottavat yhteystietopalvelut on siis tunnustettu lain tasolla yhdenvertaiseksi tavaksi tarjota palveluita kuin perinteiset puhelimitse tarjottavat palvelut tai paperiset puhelinluettelot. Suomessa jokaisella on tietoyhteiskuntakaaren 85 :n nojalla asuinpaikastaan riippumatta oikeus toimivaan ja kohtuuhintaiseen laajakaistayhteyteen. Viestintävirasto turvaa tämän oikeuden nimeämällä yleispalveluyrityksen niille alueille, joilla laajakaistayhteyksiä ei ole saatavilla kaupallisesti. 17 Internetin kautta käytettävät yhteystietopalvelut ovat siten tosiasiallisesti kaikkien saatavilla, koska jokaisella on mahdollisuus saada käyttöönsä kohtuuhintainen laajakaistayhteys. Internetissä tar- 15 HE 221/2013, s HE 221/2013, s Päätökset ovat saatavilla osoitteesta: https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/yleispalvelu/yleispalvelupaatokset/internetyhte yspalveluidenyleispalvelupaatokset.html

11 11 (13) jottavat palvelut voidaan siten ottaa huomioon tarkasteltaessa kohtuuhintaisten palveluiden tosiasiallista saatavuutta. Hinnan ohella yhteystietopalveluiden tosiasiallinen saatavuus edellyttää, että palveluiden tarjonnassa ei sovelleta kohtuuttomia sopimusehtoja. Viestintäviraston toimivaltaan ei kuulu yhteystietopalveluiden sopimusehtojen arviointi muuten kuin siltä osin kun ehtojen kohtuuttomuus voi muodostaa uhan palveluiden saatavuudelle. Ongelmallisiksi voisivat siten muodostua esimerkiksi ehdot, joilla suljetaan tietty ryhmä ihmisiä palvelun käytön ulkopuolelle tai esimerkiksi sidotaan käyttäjä pitkään määräaikaiseen sopimukseen. Viestintäviraston tiedossa ei ole tämänkaltaisia palvelun tosiasialliseen saatavuuteen vaikuttavia sopimusehtoja tarkasteltujen palveluiden osalta. Näkövammaiset käyttäjät Yhteystietopalveluita koskevalla yleispalvelusääntelyllä pyritään varmistamaan, että myös aistivammaisilla henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus käyttää yhteystietopalveluita. 18 Viestintäviraston syksyllä 2014 teettämän tutkimuksen mukaan merkittävä osa näkövammaisista ei pysty käyttämään internetiä eikä myöskään internetin kautta käytettäviä yhteystietopalveluita. Näiden henkilöiden kannalta saavutettavissa oleva ja esteetön yhteystietopalvelu on puhelimitse tarjottava numeropalvelu. Näkövammaisten henkilöiden osalta yhteystietopalveluiden tosiasiallista saatavuutta arvioidaan siten puhelimitse tarjottavien numeropalveluiden osalta. Puhelimitse tarjottavat numeropalvelut ovat hinnaltaan huomattavasti internetissä käytettäviä palveluita kalliimpia. Palveluiden perushinnoittelu asettaa siten näkövammaiset käyttäjät eriarvoiseen asemaan suhteessa käyttäjiin, joilla ei ole näkövammaa. Näkövammaisille henkilöille on tarjolla vapaaehtoiseen sopimukseen perustuva edullisemmin hinnoiteltu puhelimitse käytettävä numeropalvelu, joka otettiin käyttöön Näkövammaisten Keskusliitto ry (NKL), yhteystietopalveluita tarjoavat yritykset ja teleyritykset ovat tehneet sopimuksen 118- numeropalvelun edullisemmasta hinnoittelusta näkövammaisille käyttäjille. Edullisempaan hintaan ovat oikeutettuja näkövammaiset henkilöt, joiden näkövammasta johtuva haitta-aste on vähintään 50 prosenttia. NKL ylläpitää rekisteriä, johon palveluun oikeutettu käyttäjä voi rekisteröidä puhelinnumeronsa. Palvelun käyttö ei edellytä, että näkövammainen henkilö on NKL:n jäsen. 18 HE 221/2013, s Vapaaehtoisesta järjestelystä on allekirjoitettu sopimukset Fonecta Oy:n ja Näkövammaisten keskusliitto ry:n välillä sekä Oy Eniro Finland Ab:n (Sentraali) ja Näkövammaisten keskusliitto ry:n välillä. Sopimuksia sovelletaan liitteissä mainittuihin, 118-palveluntarjoajina toimiviin teleyrityksiin. Erillinen sopimus vapaaehtoisesta järjestelystä on lisäksi tehty DNA Oy:n ja Näkövammaisten keskusliitto ry:n välillä Lisäksi Ahvenanmaan teleyrityksistä Ålands Telekommunikation ab ja Mariehamns Telefon Ab ovat ilmoittaneet Viestintävirastolle vastaavanlaisesta vapaaehtoisesta järjestelystä kyselyyn (dnro 106/920/2015) antamissaan vastauksissa.

12 12 (13) Kun käyttäjä on rekisteröitynyt NKL:lle ja päivitetty rekisteri on toimitettu yhteystietopalveluiden tarjoajille, numerotiedustelu numerosta 118 maksaa puhelukohtaisen kiinteän hinnan 0,67 euroa. Hinta sisältää tarvittaessa myös puhelun yhdistämisen käyttäjän oman liittymäoperaattorin veloittamaa paikallispuhelu- tai matkapuhelinmaksua lukuun ottamatta. Edullisemmin hinnoiteltu palvelu otettiin käyttöön Viestintävirasto katsoo, että yllä kuvattu vapaaehtoinen järjestely turvaa näkövammaisten henkilöiden oikeuden esteettömiin ja kohtuuhintaisiin yhteystietopalveluihin. Järjestelyn ansiosta myös näkövammaisilla käyttäjillä on siis tosiasiallinen mahdollisuus saada palveluita. Koska kohtuuhintaista palvelua on saatavilla vapaaehtoisen järjestelyn kautta näkövammaisille henkilöille koko maassa, Viestintävirasto ei ole arvioinut puhelimitse tarjottavien kaupallisten yhteystietopalvelujen hinnoittelun kohtuullisuutta tämän arviointikriteerin yhteydessä. Tietoyhteiskuntakaaren 85 :n 3 momentin mukaan Viestintäviraston on muutettava nimeämispäätöstä, jos sen perusteena olleissa seikoissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Yllä kuvattu järjestely perustuu yhteystietopalveluiden tarjoajien, teleyritysten ja NKL:n keskinäiseen sopimukseen. Jos järjestely muuttuu olennaisilta osin niin, että on kyseenalaista turvaako se enää näkövammaisten henkilöiden oikeuden yleispalveluun, Viestintävirasto tulee tarkastelemaan nimeämistarvetta uudelleen. 8 Lainkohdat Tietoyhteiskuntakaaren 85 :n 1 ja 2 mom., 89 :n 1 ja 2 mom. 9 Päätöksen voimassaolo 10 Muutoksenhaku Päätös on voimassa tiedoksisaannista lukien toistaiseksi, jollei Viestintävirasto muuta päätöstä tietoyhteiskuntakaaren 85 :n 3 momentin edellyttämällä tavalla päätöksen perusteena olleissa seikoissa tapahtuneiden merkityksellisten muutosten johdosta. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Lain 6 :n mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä 2.

13 13 (13) LIITE 1. Kooste yhteystietopalvelujen tarjonnasta

Yhteystietopalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava

Yhteystietopalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava Muistio Luonnos 1 (11) Markkinat peruspalvelu Dnro: 01.12.2014 1338/921/2014 Yhteystietopalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely 2 (11) Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen Päätös 1 (5) Dnro: 5.10.2016 1029/921/2016 Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen tarjontaan 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Viestintäviraston päätös

Lisätiedot

Päätös 1 (5) DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA. Elisa Oyj (Y-tunnus: ) PL ELISA

Päätös 1 (5) DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA. Elisa Oyj (Y-tunnus: ) PL ELISA Päätös 1 (5) Dnro: 5.10.2016 1029/921/2016 Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä kuulo- ja puhevammaisille (512/512 kbit/s) tarjontaan 1. Teleyritys, jota päätös koskee 2. Viestintäviraston

Lisätiedot

DNA Oy. Päätös 1 (5) Dnro: /921/ Teleyritys, jota päätös koskee. DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA

DNA Oy. Päätös 1 (5) Dnro: /921/ Teleyritys, jota päätös koskee. DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 867/921/2013 DNA Oy Viestintäviraston päätös DNA Oy:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi kuulo- ja puhevammaisille henkilöille tarkoitetun symmetrisen internetyhteyden (512/512

Lisätiedot

Päivämäärä/Datum/Date

Päivämäärä/Datum/Date Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1646/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava Muistio 1 (14) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Muistio 2 (14) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yleispalveluun kuuluvat viestintäpalvelut...

Lisätiedot

Päivämäärä/Datum/Date

Päivämäärä/Datum/Date Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1645/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

Selvitys aistivammaisten käytettävissä olevista luettelopalveluista. Loppuraportti, kalvot 26.5.2005

Selvitys aistivammaisten käytettävissä olevista luettelopalveluista. Loppuraportti, kalvot 26.5.2005 Selvitys aistivammaisten käytettävissä olevista luettelopalveluista Loppuraportti, kalvot Selvityksen tavoitteet Tavoitteena selvittää vammaisten käytettävissä olevia luettelopalveluja Valikoimaa puhelinluettelot,

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

TeliaSonera Finland Oyj

TeliaSonera Finland Oyj Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 853/921/2013 TeliaSonera Finland Oyj Viestintäviraston päätös TeliaSonera Finland Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi tarjontaan 1. Teleyritys, jota päätös koskee 2.

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Elisa Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi internetyhteyspalvelujen

Viestintäviraston päätös Elisa Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi internetyhteyspalvelujen Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 856/921/2013 Elisa Oyj Viestintäviraston päätös Elisa Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi internetyhteyspalvelujen tarjontaan ja päätöksen 1866/9510/2009 kumoamisesta

Lisätiedot

Viestintäviraston muistio Dnro 511/9510/2012 VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY

Viestintäviraston muistio Dnro 511/9510/2012 VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY n muistio Dnro VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. YLEISPALVELUT...1 2.1 Liittymä yleiseen viestintäverkkoon...1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1748/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 42 (Nurmes) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Elisa Oyj. Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 868/921/2013. 1. Teleyritys, jota päätös koskee. Elisa Oyj (Y-tunnus: 0116510-6) PL 1 00061 ELISA

Elisa Oyj. Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 868/921/2013. 1. Teleyritys, jota päätös koskee. Elisa Oyj (Y-tunnus: 0116510-6) PL 1 00061 ELISA Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 868/921/2013 Elisa Oyj Viestintäviraston päätös Elisa Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi kuulo- ja puhevammaisille henkilöille tarkoitetun symmetrisen internetyhteyden

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI KIRJELÄHETYSTEN POSTIPALVELUN TARJONTAAN

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI KIRJELÄHETYSTEN POSTIPALVELUN TARJONTAAN Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1644/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa Muistio 1 (5) Dnro: 2.12.2013 1196/940/2013 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue Muhos 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1705/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta

Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta Päätös 1 (9) Dnro: 28.6.2016 788/911/2016 Posti Oy Posti Group Oyj/lakiasiat PL 1 00011 POSTI Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta Yritys, jota päätös koskee Tiivistelmä Päätös Posti Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1702/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1266/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1250/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus Päätös 1 (9) Dnro: 1.7.2015 158/929/2015 [Teleyritys] Viestintäviraston lausuntopyyntö 4.6.2015 dnro 158/929/2015 Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus 1 Tiivistelmä 2 Teleyritys,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1707/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.7.2012 Taltionumero 1874 Diaarinumero 340/2/10 1 (73) Asia Valittaja Viestintämarkkinalain mukaista yleispalveluvelvollisuutta koskeva valitus TeliaSonera

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1732/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan liiton

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 27.2.2015 Dnro: 1202/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010 Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) YHTEENVETO YLEISPALVELUN INTERNET-YHTEYSPALVELUN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUTTA KOSKEVASTA MUISTIOSTA SAADUISTA LAUSUNNOISTA Teleyritykset TeliaSonera Finland

Lisätiedot

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 18.1.2013 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1736/9520/2012 Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA

YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA Lausuntoyhteenveto 1 (26) Dnro: 20.3.2015 1180/922/2014 YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA Yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arviointi puhelin- ja internetyhteyspalveluissa 2 (26) 1 Asia 2 Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen . Perustelumuistio 1 (54) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen . Perustelumuistio 2 (54) Sisältö 1 Nimeämismenettelyn vireilletulo ja asian käsittely Viestintävirastossa...

Lisätiedot

TELIASONERA FINLAND OYJ:N JA KONEYRITTÄJIEN LIITTO RY:N VÄLINEN PUITESOPIMUS, LIITE SONERAN YRITYSSOPIMUKSEEN

TELIASONERA FINLAND OYJ:N JA KONEYRITTÄJIEN LIITTO RY:N VÄLINEN PUITESOPIMUS, LIITE SONERAN YRITYSSOPIMUKSEEN SOPIMUS 1 (6) TELIASONERA FINLAND OYJ:N JA KONEYRITTÄJIEN LIITTO RY:N VÄLINEN PUITESOPIMUS, LIITE SONERAN YRITYSSOPIMUKSEEN TeliaSonera Finland Oyj ja KONEYRITTÄJIEN LIITTO RY, Y-tunnus: 0201722-8, ovat

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista. Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely

Yhteenveto lausunnoista. Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Yhteenveto 1 (12) Yhteenveto lausunnoista Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Yhteenveto 2 (12) Sisältö 1 Aluksi... 3 2 Yritykset... 3

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON LAUSUNTO KOSKIEN VIESTINTÄMARKKINALAIN 57 :N YHTEYSTIETOJEN LUOVUTUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON LAUSUNTO KOSKIEN VIESTINTÄMARKKINALAIN 57 :N YHTEYSTIETOJEN LUOVUTUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 6.10.2004 518/532/2004 Suomen Numeropalvelu Oy Malminrinne 1 B 00180 HELSINKI Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Suomen Numeropalvelu Oy:n tulkintapyyntö VIESTINTÄVIRASTON

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen Perustelumuistio 1 (44) LUONNOS Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen Perustelumuistio 2 (44) Sisältö 1 Nimeämismenettelyn vireilletulo ja asian käsittely Viestintävirastossa...

Lisätiedot

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Päätös 1 (5) Dnro: 14.5.2013 274/512/2013 Mundio Mobile (Finland) Ltd 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Asian tausta Asian käsittely Viestintävirastossa Viestintävirasto

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1830/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1749/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 43 (Outokumpu) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Viestintävirasto 28 I/2014 M 1 (5) Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt x päivänä yykuuta 2014 annetun

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1780/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) 1223/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Raasepori IIIb -hanke.

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös käyttöoikeuden myöntämisestä pilotointikäyttöön

Viestintäviraston päätös käyttöoikeuden myöntämisestä pilotointikäyttöön Päätös 1 (5) Dnro: 23.8.2017 1153/952/2017 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Hakemuksenne 7.8.2017 (Lasse Ilkka) Viestintäviraston päätös käyttöoikeuden myöntämisestä pilotointikäyttöön

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1716/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Kainuun maakunnan liiton

Lisätiedot

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin Analyysi 1 (6) Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 4.4.2016 1071/9520/2011 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 31 (KOUVOLA)

Lisätiedot

Yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettava menettely

Yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Muistio 1 (14) Yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Muistio 2 (14) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yleispalveluun kuuluvat

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1766/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN PUHELINPALVELUJEN TARJONTAAN

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN PUHELINPALVELUJEN TARJONTAAN Viestintävirasto Perustelumuistio 30.12.2010 LIITE 1 YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN PUHELINPALVELUJEN TARJONTAAN Viestintävirasto Perustelumuistio 30.12.2010 2 (39) 1. NIMEÄMISMENETTELYN VIREILLETULO

Lisätiedot

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI)

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Analyysi 1 (7) Tämä analyysi korvaa Dnro: 28.10.2011 päivätyn analyysin. 14.1.2016 1081/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan

Lisätiedot

UUSI POSTILAKI -mitä muuttuu ja miksi? Hallituksen esityksen esittely

UUSI POSTILAKI -mitä muuttuu ja miksi? Hallituksen esityksen esittely UUSI POSTILAKI -mitä muuttuu ja miksi? Hallituksen esityksen esittely 21.10.2010 1 Soveltamisala ja voimaantulo kokonaan uusi laki postipalvelulain tilalle soveltamisala ennallaan; osoitteellisten kirjelähetysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA 28.12.2011 1356/9230/2011 DNA Oy PL 41 01741 VANTAA PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA I SELVITYSTYÖN TAUSTA 1. Asian vireilletulo 2.

Lisätiedot

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle LAUSUNTO 1(6) Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle HE 221/2013 vp hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) 1025/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Karijoki

Lisätiedot

13.5.2013. Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalla tietoyhteiskuntakaareksi (LVM/1353/03/2011)

13.5.2013. Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalla tietoyhteiskuntakaareksi (LVM/1353/03/2011) LAUSUNTO 1(6) Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalla tietoyhteiskuntakaareksi (LVM/1353/03/2011) Liikenne- ja viestintäministeriössä on

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 1 (5) LIITE 2 SOVELLETTAVAT LAINKOHDAT Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Maksuvelvollisuuden perusteet Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista toimintaa harjoittava

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 2.3.2016 Kreetta Simola VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden 2015

Lisätiedot

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet Aino Still 23.8.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Viranomaisen valtuudesta antaa määräyksiä Perustuslain

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot