Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen"

Transkriptio

1 . Perustelumuistio 1 (54) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen

2 . Perustelumuistio 2 (54) Sisältö 1 Nimeämismenettelyn vireilletulo ja asian käsittely Viestintävirastossa Asian vireilletulo Nimeämismenettely Sovellettavat säännökset ja voimassaolevat yleispalveluvelvoitteet Sähköisen viestinnän direktiivit Yleispalveluyrityksen nimeäminen Yleisten puhelinpalveluiden tarjontaa ja verkkopalvelua koskevat yleispalveluvelvollisuudet Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista Viestintäviraston määräys viestintäverkkojen ja palvelujen laadusta ja yleispalvelusta Viestintäviraston yleispalvelupäätökset Yleispalveluun kuuluvat palvelut Liittymä käyttäjän vakituiseen asuin- tai sijaintipaikkaan Puhelinpalvelut Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden tekstiviestipalvelut Internetyhteys Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden symmetrinen internetyhteys Näkövammaisten henkilöiden liittymältä edellytetyt ominaisuudet Verkkopalvelu Yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen arviointi Tarkasteltavat maantieteelliset alueet Yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen arvioinnin kriteerit Yleispalveluiden tarjonnan arviointi Puhelinpalveluiden tarjonta Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden tekstiviestipalvelut Mbit/s -internetyhteyden tarjonta Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden symmetrinen internetyhteys Käyttäjien mahdollisuus saada yleispalveluja Viestintäviraston käsittelemät valitukset Teleyritysten käyttämien sopimusehtojen arviointi ja teleyritysten ilmoittamat kieltäytymistapaukset... 34

3 . Perustelumuistio 3 (54) Käyttäjien mahdollisuus saada yleispalveluja kohtuullisella hinnalla Käyttäjien mahdollisuus saada yleispalveluja kohtuullisessa toimitusajassa Palvelujen esteettömyys näkövammaisille käyttäjille Yhteenveto yleispalveluyritysten nimeämistarpeesta Yleispalveluyrityksen valinta Yleispalveluyritysten valinnassa käytetyt perusteet ja menettely Vertailtavien teleyritysten edellytykset toimia yleispalveluyrityksenä Teleyritysten taloudelliset edellytykset Teleyritysten viestintäverkkojen vertailu Teleyritysten voimassa olevat yleispalveluvelvoitteet Teleyritysten taloudellis-toiminnallisten edellytysten kokonaisvertailu Teleyritysten palveluiden laatu ja hinta Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä ja voimassa olevien yleispalvelupäätösten kumoamisesta Yleisten puhelinpalveluiden tarjontaan velvolliset yleispalveluyritykset Kuulo- ja puhevammaisille henkilöille tarkoitettujen tekstiviestipalveluiden tarjontaan velvolliset yleispalveluyritykset Tarkoituksenmukaisen internetyhteyden (1 Mbit/s) tarjontaan velvolliset yleispalveluyritykset Kuulo- ja puhevammaisille henkilöille tarkoitetun symmetrisen internetyhteyden (512/512 kbit/s) tarjontaan velvolliset yleispalveluyritykset Voimaantulo Lainkohdat Liitteet... 54

4 . Perustelumuistio 1 (54) 1 Nimeämismenettelyn vireilletulo ja asian käsittely Viestintävirastossa 1.1 Asian vireilletulo Viestintämarkkinalain (313/2003) yleispalvelua koskevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa perustasoisten viestintäpalveluiden tarjonta Suomessa. Yleispalvelulla tarkoitetaan viestintäpalveluja, jotka kaikkien käyttäjien tulee saada vakituiseen asuin- tai sijaintipaikkaansa. Viestintäviraston tehtävänä on päättää yleispalveluiden tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisestä. Viestintämarkkinalain mukaan Viestintäviraston on nimettävä yksi tai useampi teleyritys, numerotiedotuspalvelua tarjoava yritys tai puhelinluettelopalvelua tarjoava yritys yleispalveluyritykseksi, jos nimeäminen on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Viestintäviraston on muutettava päätöstään, jos päätöksen perusteena olleissa seikoissa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia. Viestintävirasto on antamillaan yleispalvelupäätöksillä 1 nimennyt neljä teleyritystä puhelinpalvelujen tarjontaan velvollisiksi yleispalveluyrityksiksi sekä ja antamillaan päätöksillä 2 26 teleyritystä internetyhteyspalvelun tarjontaan velvollisiksi yleispalveluyrityksiksi. Lisäksi Digita Oy on nimetty internetyhteyspalvelun tarjonnassa tarvittavan verkkopalvelun tarjontaan velvolliseksi yritykseksi. Viestintävirasto on tässä perustelumuistiossa arvioinut uudelleen sekä puhelinpalveluja että internetyhteyspalveluja koskevien yleispalveluvelvoitteiden tarpeellisuuden koko Suomen alueella. Arviointiin on ryhdytty, koska aikaisempien yleispalvelupäätösten perusteina olleissa seikoissa on arvioitu tapahtuneen useita sellaisia muutoksia, joilla saattaa olla merkitystä yleispalveluvelvoitteiden tarpeellisuuteen. Yleispalvelua koskeva lainsäädäntö on ensinnäkin uudistunut siten, että lakiin ja lakia täsmentävään asetukseen on kirjattu vammaisten henkilöiden oikeus saada puhelinpalvelua vastaavia palveluja. Yleispalvelun saatavuuden kannalta puolestaan merkityksellistä saattaa olla, että matkapuhelin- ja laajakaistaverkkojen peittoalueiden on arvioitu laajentuneen ja toisaalta perinteistä kupariverkkoa on purettu runsaasti. Viestintävirasto on nimeämismenettelyssä huomioinut myös Digita Oy:n laajakaistaliiketoiminnan siirtymisen Datame Oy:lle sekä TeliaSonera Oyj:n loppuvuodesta 2011 alkaen tarjoamien satelliittilaajakaistapalveluiden tarjonnan vaikutuksen yleispalvelun saatavuuteen. TeliaSonera Finland Oyj on kuitenkin ilmoittanut Viestintävirastolle luopuneensa uusien satelliittilaajakaistaliittymien myynnistä kuluttajaasiakkaille lähtien. Tässä muistiossa kuvattu yleispalveluyrityksen nimeämismenettely on perustunut Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämiin viestintäverkkoja ja palveluntarjontaa koskeviin tietoihin. Tiedot on kerätty Dnrot /9510/ Dnrot /9510/2009.

5 . Perustelumuistio 2 (54) 1.2 Nimeämismenettely päivätyllä kyselyllä (dnro 486/9510/2012) ja tarvittaessa täydentävinä tietoina on käytetty aiempia yleispalvelukyselyjä. Viestintämarkkinalain 59 :n 1 momentin mukaan Viestintäviraston on nimettävä yksi tai useampi teleyritys yleispalveluyritykseksi, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Yleispalveluyritykseksi tulee nimetä se yritys, jolla on parhaat edellytykset viestintämarkkinalain tavoitteet täyttävän yleispalvelun tarjontaan. Yleispalveluyritysten nimeämismenettely muodostuu kahdesta vaiheesta. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan yleispalvelun alueellista tarjontaa. Mikäli käyttäjien saatavilla ei tietyllä maantieteellisellä alueella ole riittävästi vaihtoehtoisia palveluja, on tälle alueelle välttämätöntä nimetä yleispalveluyritys. Tällöin käynnistyy arvioinnin toinen vaihe, eli nimettävän yleispalveluyrityksen valinta. Yleispalveluyritykseksi valitaan teleyritys, jolla on parhaat edellytykset yleispalvelun tarjontaan. 3 Yleispalveluyrityksen nimeämisessä noudatettava menettely voidaan kuvata seuraavasti: 1. Yleispalveluyrityksen nimeämisen välttämättömyyttä koskeva harkinta Onko tietyllä maantieteellisellä alueella riittävästi yleispalvelun tarjontaa? EI KYLLÄ Jos yleispalvelun tarjonta on riittävää, alueelle ei nimetä yleispalveluyritystä 2. Nimettävän yleispalveluyrityksen valinta Millä teleyrityksellä on parhaat edellytykset toimia yleispalveluyrityksenä? Yleispalvelupäätöksen muuttamisesta puolestaan säädetään viestintämarkkinalain 59 :n 3 momentissa. Viestintäviraston on muutettava päätöstään, jolla teleyritys on nimetty tietyllä alueella yleispalveluyritykseksi, jos päätöksen perusteena olleissa seikoissa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia. Viestintävirasto noudattaa edellä kuvattua menettelyä myös yleispalvelupäätösten muutostarvetta arvioidessaan. 3 Viestintävirasto on julkaissut muistion (Dnro 511/9510/2012), jossa on määritelty nimeämismenettelyssä noudatettavat periaatteet. Muistio on perustunut Viestintäviraston vuosina 2009 ja 2010 laatimiin nimeämismenettelyn kuvauksiin, joista teleyrityksille, palvelujen käyttäjille ja näitä edustaville tahoille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä. Muistiossa kuvattuja periaatteita on päivitetty vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevilta osin.

6 . Perustelumuistio 3 (54) 2 Sovellettavat säännökset ja voimassaolevat yleispalveluvelvoitteet 2.1 Sähköisen viestinnän direktiivit 2.2 Yleispalveluyrityksen nimeäminen Yleispalvelusta säädetään viestintämarkkinalaissa (393/2003) sekä useissa lakia alemmantasoisissa säädöksissä. Tähän lukuun on koottu yleispalveluyrityksen nimeämismenettelyn ja yleispalveluyritykseksi nimetyn teleyrityksen velvollisuuksien kannalta keskeinen sääntely. Viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevat säännökset perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 4. Direktiivissä on EU:n tasolla määritelty palvelut, joiden tulee jäsenvaltioiden alueilla olla kaikkien loppukäyttäjien saatavilla tietyn laatuisina maantieteellisestä sijainnista riippumatta ja kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen kohtuuhintaan. Yleispalvelusta säädetään viestintämarkkinalain 6a luvussa. Lain 59 :n (70/2007) mukaan Viestintäviraston on päätöksellään nimettävä yksi tai useampi teleyritys, numerotiedotuspalvelua tarjoava yritys tai puhelinluettelopalvelua tarjoava yritys yleispalveluyritykseksi, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Nimeämismenettelyn tulee olla tehokas, puolueeton, avoin ja syrjimätön. Yleispalveluyritykseksi tulee nimetä se yritys, jolla on parhaat edellytykset lain 1 :ssä säädetyt tavoitteet täyttävän yleispalvelun tarjontaan. Viestintäviraston on muutettava 1 momentissa tarkoitettua päätöstä, jos päätöksen perusteena olleissa seikoissa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia. 2.3 Yleisten puhelinpalveluiden tarjontaa ja verkkopalvelua koskevat yleispalveluvelvollisuudet Viestintämarkkinalain 60 c :n (363/2011) mukaan teleyritys, jonka Viestintävirasto on 59 :ssä tarkoitetulla tavalla nimennyt yleisissä puhelinpalveluissa yleispalvelun tarjoajaksi, on velvollinen tarjoamaan maantieteellisestä paikasta riippumatta kohtuullisella hinnalla liittymän yleiseen viestintäverkkoon käyttäjän vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Teleyrityksen on toimitettava liittymä kohtuullisessa ajassa tilauksesta. Pykälän 2 momentin mukaan tarjottavan liittymän tulee olla sellainen, että kaikki käyttäjät, myös vammaiset, voivat käyttää hätäpalveluita, soittaa ja vastaanottaa kotimaan ja ulkomaan puheluita sekä käyttää 4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla. Direktiiviä on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY.

7 . Perustelumuistio 4 (54) muita tavanomaisia puhelinpalveluita. Liittymän on lisäksi mahdollistettava kaikille käyttäjille tarkoituksenmukainen internetyhteys, ottaen huomioon tilaajien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus, tekninen toteutettavuus ja kustannukset. Teleyritys voi tarjota edellä tarkoitettuja palveluita myös useamman liittymän välityksellä, jos siitä ei aiheudu käyttäjälle kohtuuttomia lisäkustannuksia. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään edellä 2 momentissa tarkoitetun tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin edellä 2 momentissa tarkoitetuista eri käyttäjäryhmistä ja heidän erityistarpeistaan yleispalveluvelvollisuuden puitteissa. Ennen asetuksen antamista Viestintäviraston on tarvittaessa laadittava selvitys tiedonsiirtopalveluiden markkinoista, tilaajien enemmistön käytössä olevasta yhteysnopeudesta ja teknisestä kehitystasosta, arvio sääntelyn taloudellisista vaikutuksista teleyrityksille sekä selvitys vammaisten erityistarpeista. Viestintävirasto voi pykälän 3 momentin mukaan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten liittymä tulee teknisesti toteuttaa tai mitä teknisiä ominaisuuksia liittymässä tulee olla, jotta myös vammaiset voivat sitä käyttää. Yleispalveluyrityksellä on pykälän 4 momentin mukaan oikeus kieltäytyä tekemästä käyttäjän kanssa sopimusta 1 momentissa tarkoitetusta liittymästä, jos käyttäjä on asetettu syytteeseen tai viimeisen vuoden aikana tuomittu jonkin teleyrityksen liittymää hyväksi käyttäen tehdystä tietoliikenteen häiritsemisestä taikka jos käyttäjällä on toisen yleispalveluyrityksen liittymän käytöstä aiheutuneita maksamattomia, erääntyneitä ja riidattomia velkoja. Viestintämarkkinalain 60 d :n (331/2009) mukaan verkkoyritys, jonka Viestintävirasto on 59 :ssä tarkoitetulla tavalla nimennyt yleispalvelun tarjoajaksi, on velvollinen tarjoamaan yleispalveluyritykseksi nimetylle palveluyritykselle viestintäverkkoon liittymiseksi tarvittavan verkkopalvelun kustannuksiin perustuvaan hintaan. 2.4 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa Yleispalveluun kuuluvasta internetyhteyspalvelusta on säädetty Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella (732/2009) tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa (jäljempänä liikenne- ja viestintäministeriön asetus). Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 1 :n mukaan Viestintämarkkinalain (393/2003) 60 c :n 2 momentissa tarkoitetun tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 1 Mbit/s. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, riittää, että internetyhteyden keskimääräinen vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 750 kbit/s 24 tunnin mittausjakson aikana ja 500 kbit/s minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson aikana.

8 . Perustelumuistio 5 (54) 2.5 Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista Valtioneuvoston kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista antamassa asetuksessa (1/2012 jäljempänä valtioneuvoston asetus) on määritelty vammaisten henkilöiden yleispalveluun liittyvät erityistarpeet. Valtioneuvoston asetuksen 1 :n mukaan kuulo- tai puhevammaiselle käyttäjälle tarjottavan viestintämarkkinalain (393/2003) 60 c :ssä tarkoitetun liittymän tulee mahdollistaa videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käyttämistä varten internetyhteys, jonka nopeus on saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä vähintään 512 kilobittiä sekunnissa. Nopeus saa tilapäisesti laskea alle vähimmäisnopeuden, ei kuitenkaan alle 384 kilobittiin sekunnissa. Lisäksi liittymällä tulee voida hätäpalveluiden käyttämistä varten lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä. Valtioneuvoston asetuksen 2 :n mukaan näkövammaisen käyttäjän on saatava 1 :n 1 momentissa tarkoitetun liittymän asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat palvelut esteettömästi. Lisäksi liittymää koskeva lasku ja viestintämarkkinalain 80 :ssä tarkoitettu laskuerittely on toimitettava hänelle esteettömässä muodossa. Valtioneuvoston asetuksen 3 :n mukaan käyttäjän on teleyrityksen pyynnöstä esitettävä selvitys vammastaan ja sen edellyttämistä erityistarpeista. 2.6 Viestintäviraston määräys viestintäverkkojen ja palvelujen laadusta ja yleispalvelusta Viestintäviraston määräyksessä viestintäverkkojen ja palvelujen laadusta ja yleispalvelusta (Viestintävirasto 58 A / 2012 M, jäljempänä Viestintäviraston määräys) on säännelty yleispalveluna tarjottavien liittymien teknisiä ominaisuuksia. Viestintäviraston määräyksen 8 :n mukaan yleispalveluyritykseksi nimetyllä palveluyrityksellä tulee olla valmius todentaa, että sen yleispalveluna tarjoama internetyhteyspalvelu täyttää viestintämarkkinalain 60 c :stä (363/2011) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta (732/2009) johtuvat palvelun laatua koskevat erityiset vaatimukset. Todentaminen on suoritettava laskevaan tiedonsiirtosuuntaan mittauksella yleispalveluyrityksen verkossa sijaitsevasta pisteestä asiakkaan liittymään. Mittaus suoritetaan UDP- tai TCP-protokollalla ja nopeuden laskentaperusteena käytetään vastaavasti joko UDP- tai TCPliikenteen hyötykuormaa. Mittauksen kesto on 24 tuntia. Mittauksen ei tarvitse olla jatkuva, vaan mittaus voidaan suorittaa myös seuraavalla otannalla: Mittausvälin tulee olla alle 2 minuuttia. Yhden näytteen pituuden tulee olla vähintään 10 sekuntia.

9 . Perustelumuistio 6 (54) Viestintäviraston määräyksen 9 :n mukaan kuulo- ja puhevammaisille videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käyttämistä varten tarjottavan yleispalveluliittymän tiedonsiirron yhdensuuntainen viive saa olla yleispalveluyrityksen liityntäverkossa enintään 150 ms. Yleispalveluyrityksellä tulee olla valmius todentaa, että sen kuulo- ja puhevammaisille videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käyttämistä varten tarjoama yleispalveluliittymä täyttää viestintämarkkinalain 60 c :n (363/2011), valtioneuvoston asetuksen (1/2012) sekä tämän pykälän 1 momentin palvelun laatua koskevat erityiset vaatimukset. Todentaminen on suoritettava sekä laskevaan että nousevaan tiedonsiirtosuuntaan mittauksella yleispalveluyrityksen verkossa sijaitsevasta pisteestä asiakkaan liittymään. Tiedonsiirtonopeuden mittaus suoritetaan UDP- tai TCP-protokollalla ja nopeuden laskentaperusteena käytetään vastaavasti joko UDP- tai TCP-liikenteen hyötykuormaa. 2.7 Viestintäviraston yleispalvelupäätökset Viestintävirasto on antamillaan yleispalvelupäätöksillä 5 nimennyt neljä teleyritystä puhelinpalvelujen tarjontaan velvollisiksi yleispalveluyrityksiksi sekä ja antamillaan päätöksillä 6 26 teleyritystä internetyhteyspalvelun tarjontaan velvollisiksi yleispalveluyrityksiksi. Digita Oy on lisäksi nimetty internetyhteyspalvelun tarjonnassa tarvittavan verkkopalvelun tarjontaan velvolliseksi yritykseksi. Nimetyt teleyritykset ovat tällä hetkellä päätöksissä yksilöidyillä alueilla velvollisia tarjoamaan voimaan tulleen viestintämarkkinalain 60 c :ssä (331/2009) tarkoitetut päätöksissä yksilöidyt palvelut mahdollistavan liittymän käyttäjien vakituisiin asuin- tai sijaintipaikkoihin. Voimassa olevien päätösten mukaiset yleispalveluvelvoitteet kattavat puhelinpalvelun, jolla voidaan soittaa hätäpuheluita, soittaa ja vastaanottaa kotimaan ja ulkomaan puheluita sekä käyttää muita tavanomaisia puhelinpalveluita sekä tarkoituksenmukaisen internetyhteyden, jonka vähimmäisnopeudeksi on määritelty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella (732/2009) 1 Mbit/s. Päätöksiin ei sisälly vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevia velvoitteita. 3 Yleispalveluun kuuluvat palvelut 3.1 Liittymä käyttäjän vakituiseen asuin- tai sijaintipaikkaan Yleispalveluun kuuluvia puhelin- ja internetyhteyspalveluja käytetään liittymän välityksellä. Viestintämarkkinalaissa on asetettu yleispalveluliittymälle eräitä yleisiä vaatimuksia. Näiden yleisten vaatimusten lisäksi liittymän välityksellä kulloinkin käytetyt yleispalvelut asettavat liittymille toisistaan eroavia teknisiä vaatimuksia. Viestintämarkkinalain 60 c :n mukaan teleyritys, jonka Viestintävirasto on nimennyt yleisissä puhelinpalveluissa yleispalvelun tarjoajak- 5 Dnrot /9510/ Dnrot /9510/2009.

10 . Perustelumuistio 7 (54) 3.2 Puhelinpalvelut si, on velvollinen tarjoamaan maantieteellisestä paikasta riippumatta kohtuullisella hinnalla liittymän yleiseen viestintäverkkoon käyttäjän vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Teleyrityksen on toimitettava liittymä kohtuullisessa ajassa tilauksesta. Viestintämarkkinalaissa ei ole määritelty liittymän teknistä toteutustapaa. Lain perustelujen mukaan käyttäjälle tarjottava liittymä voi olla kiinteä tai langaton, mutta liittymän tulee toimia moitteettomasti käyttäjän vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa. 7 Viestintävirasto on tästä johtuen huomioinut nimeämismenettelyssä kaikki sellaiset yleiset viestintäverkot, joista voidaan liittymän välityksellä tarjota yleispalveluja. Kulloinkin tarkastellut viestintäverkot on yksilöity jäljempänä kunkin yleispalvelun saatavuuden arvioinnin yhteydessä. Viestintävirasto on aikaisemmassa käytännössään pitänyt langattoman liittymän kuuluvuutta käyttäjän asuin- tai sijaintipaikassa riittävänä, jos liittymällä voidaan käyttää yleispalveluun kuuluvia puhelintai internetyhteyspalveluja kiinteästi vähintään yhdessä paikassa rakennuksen sisätiloissa. Käyttäjän voidaan Viestintäviraston näkemyksen mukaan edellyttää parantavan liittymän kuuluvuutta esimerkiksi päätelaitteen antennin tai pienimuotoisen ulkoisen lisäantennin avulla. Käyttäjän kannalta kohtuullisena ratkaisuna on pidetty enintään viiden metrin korkeudella maanpinnasta sijaitsevaa suuntaavaa antennia. Lisäantennista ei kuitenkaan saa aiheutua käyttäjälle kohtuuttomia kustannuksia. 8 Viestintämarkkinalain 60 c :n mukaan yleispalvelut voidaan tarjota useamman liittymän välityksellä, jos siitä ei aiheudu käyttäjälle kohtuuttomia kustannuksia. Viestintävirasto on huomioinut tämän säännöksen yleispalveluyritysten nimeämistarvetta arvioidessaan ja nimettäviä yrityksiä valitessaan siten, että palvelut, jotka asettavat yleispalveluliittymälle erilaisia teknisiä vaatimuksia, on käsitelty erikseen. Tämä on perusteltua siitäkin syystä, että teleyrityksiltä kerättyjen markkinatietojen perusteella on voitu todeta eri yleispalveluiden tarjontaan soveltuvien viestintäverkkojen peittoalueiden eroavan toisistaan. Yleispalvelun tarjontaan soveltuvien verkkojen kattavuutta käsitellään tarkemmin tämän perustelumuistion luvussa 4.3 Yleispalvelun tarjonnan arviointi. Viestintämarkkinalain 60 c :n mukaan yleispalveluliittymällä tulee voida soittaa hätäpuheluja, soittaa ja vastaanottaa kotimaan ja ulkomaan puheluja sekä käyttää muita tavanomaisia puhelinpalveluja. Viestintämarkkinalaissa tarkoitettuina muina tavanomaisina puhelinpalveluina on pidetty esimerkiksi telekopioita, jotka yleispalveludirektiivin mukaan kuuluvat yleispalveluun. Tekstiviestipalvelujen sen si- 7 HE 150/2006, s HE 150/2006, s. 24. Ks. myös esim. Viestintäviraston puhelinpalveluja koskeviin yleispalvelupäätöksiin liittyvä perustelumuistio , Dnro 1776/9510/2010.

11 . Perustelumuistio 8 (54) jaan ei ole katsottu kuuluvan viestintämarkkinalaissa tarkoitettuihin tavanomaisiin puhelinpalveluihin. 9 Viestintävirasto on voimassaolevissa yleispalvelupäätöksissään 10 katsonut, että viestintämarkkinalain 60 c :stä johtuvien vaatimusten ja yleispalveludirektiivin liitteen I perusteella yleispalveluyrityksen käyttäjälle tarjoamissa yleisissä puhelinpalveluissa tulee olla seuraavat ominaisuudet: Numerointi: Palvelun numerointi on toteuttava Viestintäviraston yleisen puhelinverkon numeroinnista antaman määräyksen mukaisesti. Yleinen ulkomaantunnus: Palvelusta tulee viestintämarkkinalain 54 :n mukaisesti voida soittaa ulkomaille käyttämällä yleistä ulkomaantunnusta 00. Hätäliikenne: Teleyrityksen tulee viestintämarkkinalain 55 :n mukaisesti osaltaan huolehtia siitä, että käyttäjät saavat yhteyden maksutta yleiseen hätänumeroon 112 sekä muihin Viestintäviraston 48 :ssä tarkoitetulla päätöksellä poliisille ja pelastusviranomaisille osoittamiin erityisiin hätänumeroihin. Teleyrityksen on noudatettava Viestintäviraston määräystä hätäliikenteen ohjauksesta ja varmistamisesta. Äänitaajuusvalinta ja soittajan tunnistus: Palvelun käyttäjälle on tarjottava viestintämarkkinalain 64 :n mukaisesti äänitaajuusvalintaa. Äänitaajuusvalinnalla tarkoitetaan paitsi itse numerovalintaa myös mahdollisuutta käyttää äänitaajuusvalintaa muihin tarkoituksiin. Käyttäjälle on lisäksi tarjottava palvelua, jonka avulla puhelun vastaanottaja näkee soittajan numeron ennen puheluun vastaamista. Teleyrityksen tulee noudattaa Viestintäviraston määräystä viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta. Käyttäjän oikeus rajoittaa liittymän käyttöä: Teleyrityksen on viestintämarkkinalain 79 :n mukaisesti käyttäjän pyynnöstä estettävä korvauksetta liittymän käyttö muuhun kuin viestintäpalveluun ja liittymän lähtevä liikenne tiettyyn liikennetyyppiin, jos esto on teknisesti helposti toteutettavissa. Käyttäjälle on tarjottava vähintään Viestintäviraston teleliikenteen estoluokkia koskevassa määräyksessä edellytetyt estoluokat. Laskuerittely: Palvelusta aiheutuva lasku on eriteltävä viestintämarkkinalain 80 :n mukaisella tavalla siltä osin kuin liittymän laskutus perustuu liittymän käytön määrään. Yleispalvelutuotteena tarjottujen puhelinpalvelujen osalta palvelun toimintavarmuus ja turvallisuus ovat keskeisessä asemassa. 15 Toimin- 9 Ks. HE 238/2010, s Dnrot /9510/ Tällä hetkellä voimassa oleva määräys on 32 P/2011 M. 12 Tällä hetkellä voimassaoleva määräys on 33 E/2011 M. 13 Tällä hetkellä voimassaoleva määräys on 28 H/2010 M. 14 Tällä hetkellä voimassaoleva määräys on 35 P/2011 M. 15 HE 150/2006, s. 22.

12 . Perustelumuistio 9 (54) tavarmuus korostuu erityisesti hätäpuhelujen kohdalla. Edellä lueteltujen liittymän ominaisuuksia koskevien vaatimusten lisäksi käyttäjälle tarjottujen palvelujen tulee täyttää laista ja Viestintäviraston määräyksistä johtuvat tekniset vaatimukset. Palvelujen suorituskyvyn ja laadun arvioinnissa otetaan huomioon Viestintäviraston määräyksissä ja suosituksissa kiinteän verkon puhelinpalvelulle määriteltyjen suorituskykyä, tehonsyöttöä, suojausta, verkonhallintaa ja varmentamista koskevien vaatimusten täyttyminen kyseisissä palveluissa. Lisäksi yleispalvelun laatua arvioidaan yleispalveludirektiivin liitteessä III määriteltyjen muuttujien perusteella. 16 Seurattavia muuttujia ovat tällä hetkellä perusliittymän toimitusaika, asiakaspalvelun vastausaika sekä eräiden asiakkaiden ilmoittamien vika- ja häiriötilanteiden korjausajat. Seurattavat muuttujat on määritelty tarkemmin Viestintäviraston määräyksissä 57 ja Viestintävirasto katsoo, että yllä kuvatut yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvat puhelinpalvelut voidaan lähtökohtaisesti tarjota käyttäjälle esimerkiksi kiinteällä puhelinliittymällä, matkapuhelinliittymällä tai laajakaistaliittymän ja VoIP-palvelun yhdistelmänä. VoIP-palvelua on mahdollista tarjota kiinteissä laajakaistaverkoissa ja matkapuhelinverkoissa. Suomessa TeliaSonera Finland Oyj tarjoaa satelliittilaajakaistaliittymiä Skylogic Ltd:n verkossa. Satelliittilaajakaistapalveluiden osalta ongelmaksi kuitenkin muodostuu tiedonsiirron viive. Viiveen ja viiveen vaihtelun vaikutuksia puhelinpalvelujen laatuun on käsitelty ITU-T:n standardissa G Standardin mukaan puhelinpalveluille hyväksyttävä yhdensuuntainen päästä-päähän viive on alle 400 ms. Satelliittiverkot eivät täytä tätä vaatimusta, mistä johtuen ne eivät sovellu yleispalveluun kuuluvien puhelinpalveluiden tarjontaan. TeliaSonera Finland Oyj on ilmoittanut Viestintävirastolle luopuneensa uusien satelliittilaajakaistaliittymien myynnistä kuluttaja-asiakkaille lähtien. Eräitä erityiskysymyksiä liittyy matkapuhelinverkossa käytössä olevilla prepaid-liittymillä tarjottuihin matkapuhelinpalveluihin. Prepaidliittymällä tarkoitetaan matkapuhelinliittymää, johon asiakas lataa etukäteen maksettua puheaikaa. Tavallisimmin prepaid-liittymästä ei tehdä erillistä liittymäsopimusta eikä palvelun käyttäjää tunnisteta liittymää hankittaessa (ns. anonyymi liittymä). Jotkut teleyritykset kuitenkin tarjoavat prepaid-liittymiä, joista tehdään asiakkaan kanssa kirjallinen liittymäsopimus. Tällöin sopimuksessa määritellään käyttäjä, jolla on oikeus hallinnoida liittymää. Tällainen sopimuksellinen prepaid-liittymä eroaa jälkilaskutettavasta liittymästä käytännössä ainoastaan maksutavan ja eräiden palvelun ehtojen osalta. Viestintävirasto katsoo, että yleispalvelun vaatimukset täyttävinä puhelinpalveluina voidaan lähtökohtaisesti pitää prepaid-liittymistä ainoastaan sopimuksellisia liittymiä, joissa palvelun käyttäjä tunnetaan HE 150/2006, s Tällä hetkellä voimassaolevat määräykset ovat 57 A/2012 M ja 58 A/2012 M. 18 ITU-T suositus G.114 (05/2003): One-way transmission time: 19 Matkapuhelinyrityksistä DNA Oy tarjoaa sopimuksellista DNA Arvo ja Elisa Oyj Saunalahden lataus liittymää, joissa asiakas ei ole anonyymi ja joihin asiakkaalla on mahdollisuus hankkia esimerkiksi estopalvelut ja siirtää numero. Liittymät eivät kuitenkaan sisällä VML 73 :n mukaista suojaa käytön rajoittamiselta.

13 . Perustelumuistio 10 (54) Ns. anonyymien liittymien osalta teleyrityksillä ei Viestintäviraston näkemyksen mukaan ole mahdollisuutta varmistua siitä, toimiiko liittymä moitteettomasti käyttäjän vakituisessa sijaintipaikassa. Anonyymit prepaid-liittymät jäävät lisäksi Viestintäviraston teleliikenteen estoluokkia koskevan määräyksen 35 soveltamisalan ulkopuolelle, eivätkä niitä tarjoavat teleyritykset usein myöskään käytännössä tarjoa näihin liittymiin estopalveluja. Nykyisin markkinoilla olevien sopimuksellisten prepaid-liittymien osalta ongelmallista on teleyrityksen toimesta tapahtuva liittymän käytön rajoittaminen. Yleispalvelua koskevaan sääntelyyn liittyy keskeisesti ajatus käyttäjän suojaamisesta peruspuhelinpalvelujen äkilliseltä tai yllättävältä sulkemiselta. Teleyrityksen oikeudesta rajoittaa liittymän käyttöä tai sulkea liittymä käyttäjästä johtuvasta syystä säädetään viestintämarkkinalain 73 :ssä. Tällä hetkellä tarjolla olevissa prepaidliittymissä liittymän käyttöä kuitenkin rajoitetaan heti, kun liittymässä ei enää ole jäljellä ennalta maksettua puheaikaa. Sosiaalisten suoritusesteiden tilanteisiin liittyvää käyttäjää suojaava sääntelyä ei siten ole prepaid-liittymien osalta huomioitu. Lisäksi teleyritykset ovat varanneet itselleen oikeuden sulkea liittymän tietyn ajan kuluttua viimeisestä puheajan latauksesta. Viestintävirasto katsoo tästä johtuen, että myöskään nykyisin markkinoidut sopimukselliset prepaidmatkapuhelinliittymät eivät täytä yleispalveluna tarjotulle puhelinpalvelulle laissa asetettuja vaatimuksia. 3.3 Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden tekstiviestipalvelut 3.4 Internetyhteys Viestintämarkkinalain 60 c edellyttää, että myös vammaisten henkilöiden tulee voida käyttää yleispalveluliittymällä puhelinpalveluja. Lakia täsmentävän valtioneuvoston asetuksen 1 :n 2 momentin mukaan kuulo- ja puhevammaiselle käyttäjälle tarjottavalla yleispalveluliittymällä tulee hätäpalveluiden käyttämistä varten voida lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä. Viestintävirasto toteaa, että tällä hetkellä hätätekstiviestin lähettäminen onnistuu vain matkapuhelimista, joten käytännössä toiminnon käyttö vaatii matkapuhelimella tai pöytä-gsm laitteella käytettävän matkaviestinverkon liittymän. Hätäkeskuksilla on nykyisin käytössä alueellisia matkaviestinnumeroita, joihin on mahdollista lähettää tekstiviestejä. Tulevaisuudessa hätätekstiviestejä on mahdollista lähettää suoraan numeroon 112. Viestintämarkkinalain 60 c :n mukaan yleispalveluyrityksen käyttäjälle tarjoaman liittymän tulee mahdollistaa tarkoituksenmukainen internet-yhteys, ottaen huomioon tilaajien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus, tekninen toteutettavuus ja kustannukset. Tarkoituksenmukainen internet-yhteys on lain perustelujen mukaan käsite, jonka on tarkoitettu muuttuvan ajan myötä tekniikan ja käyttötottumusten kehittyessä 20. Internet-yhteydestä on säädetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa internet-yhteyden vähimmäis- 20 HE 112/2002, s. 154.

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava Muistio 1 (14) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Muistio 2 (14) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yleispalveluun kuuluvat viestintäpalvelut...

Lisätiedot

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 Viestintävirasto MPS 58 1 (45) SISÄLLYS 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia,

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevaa sääntelyä täydennettäisiin komission virallisen huomautuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 70/2007. Kansanpuhelin lankapuhelimesta kännykkään

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 70/2007. Kansanpuhelin lankapuhelimesta kännykkään LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 70/2007 Kansanpuhelin lankapuhelimesta kännykkään Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.12.2007 Tekijä Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Julkaisun

Lisätiedot

Määräyksen 58 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 58 perustelut ja soveltaminen 19.12.2014 Määräyksen 58 perustelut ja soveltaminen viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta MPS 58 MPS 58 1 (73) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Muutokset...

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Elisa Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi internetyhteyspalvelujen

Viestintäviraston päätös Elisa Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi internetyhteyspalvelujen Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 856/921/2013 Elisa Oyj Viestintäviraston päätös Elisa Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi internetyhteyspalvelujen tarjontaan ja päätöksen 1866/9510/2009 kumoamisesta

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

Määräyksen 54 perustelut ja soveltaminen. Viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista

Määräyksen 54 perustelut ja soveltaminen. Viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista 17.12.2014 Määräyksen 54 perustelut ja soveltaminen Viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista MPS 54 MPS 54 1 (55) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö Elisa Oyj 1 (36) Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntönne 4.4.2013, LVM 1353/03/2011 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS TIETOYHTEISKUNTAKAARESTA Elisa Oyj (Elisa) kiittää mahdollisuudesta lausua tietoyhteiskuntakaarta

Lisätiedot

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa 1/2009 Veloituksen toteutus viestintäverkoissa Työryhmäraportti 1/2009 1 (46) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Veloituksen toteutus viestintäverkoissa -työryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 25.2.2009

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille 1 (18) KAISANET OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Ehdot perustuvat Tietoliikenteen ja tietotekniikan

Lisätiedot

Alta löydät liittymätilaustasi koskevat tiedot. Tämän kirjeen kääntöpuolelta löydät lisätietoja liittymän toimituksesta ja käyttöönotosta.

Alta löydät liittymätilaustasi koskevat tiedot. Tämän kirjeen kääntöpuolelta löydät lisätietoja liittymän toimituksesta ja käyttöönotosta. Priority PP Finlande 122931 Itella Posti Oy PL 8 00061 ELISA Sirpa Kerppilä Kerppiläntie 161 15880 HOLLOLA FINLAND GSM-LIITTYMÄSI TILAUSVAHVISTUS 13.02.2012 Tervetuloa Saunalahden GSM-asiakkaaksi! Olet

Lisätiedot

KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille KYMP OY osa elisaa www.kymp.fi PL 12, 48101 KOTKA TAKOJANTIE 23, 48230 Kotka Puh. (05) 22 111 Fax. (05) 226 4200 Y-tunnus: 2298364-2 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Viestintämarkkinalaki - Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY - Puitedirektiivi 2002/21/EY - Neuvotteluvelvollisuus -

Lisätiedot

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille APO vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Muilta osin palvelun käytön, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on omalla vastuullasi, joten suojaathan

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen 17.12.2014 Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen Teletoiminnan häiriötilanteista MPS 66 MPS 66 1 (74) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 4 1 Muutokset... 4 2 Muutoshistoria... 6

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta. viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Voimassa 10.10.2012 alkaen toistaiseksi

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta. viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Voimassa 10.10.2012 alkaen toistaiseksi Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Voimassa 10.10.2012 alkaen toistaiseksi Sisällys PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE... 1 Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika...

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton, FiCom ry:n suosittelemat ja niiden sisällöstä

Lisätiedot

DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Nämä ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa neuvotellut sopimusehdot.

Lisätiedot

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa

Lisätiedot

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus Sisällysluettelo 1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus...2 2. Assuratum Oy...3 3. Digita Oy...9 4. Elcoteq Oyj...16 5. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ja Matkaviestintoimittajat ry...17 6. Elisa Oyj...19 7.

Lisätiedot

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 2 (65) Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 Markkina-analyysin ja huomattavan markkinavoiman tarkastelun lähtökohdat... 5 2.1 Markkina-analyysin rakenne

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.4.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Teleyrityksiin kohdistuvaa

Lisätiedot