Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava"

Transkriptio

1 Muistio 1 (14) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely

2 Muistio 2 (14) Sisältö 1 Johdanto Yleispalveluun kuuluvat viestintäpalvelut Yleispalvelua koskevat yleiset vaatimukset Puhelinliittymä Laajakaistaliittymä Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden tekstiviestipalvelut mahdollistava liittymä Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden laajakaistaliittymä Näkövammaisten henkilöiden asiakaspalvelu ja laskutus Verkkopalvelu Turvaverkkomallin toteutuminen Nimeämistarpeen arviointi Nimeämistarpeen tunnistaminen Tarkasteltavat maantieteelliset alueet Kaupallinen saatavuus Palvelujen vapaaehtoinen tuottaminen alueelle Nimettävän yleispalveluyrityksen valinta Teleyrityksen taloudelliset edellytykset tarjota yleispalvelua Teleyritysten viestintäverkkojen vertailu Teleyrityksen valinta tasatilanteessa Yleispalvelupäätösten antaminen ja muuttaminen Yleispalveluyrityksen nimeäminen Tiedottaminen ja kuuleminen Velvoitteiden muuttaminen ja poistaminen... 14

3 Muistio 3 (14) 1 Johdanto Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 1 yleispalvelua koskevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa perustasoisten viestintäpalvelujen ja yhteystietopalvelujen tarjonta Suomessa. Yleispalvelulla tarkoitetaan puhelin- ja laajakaistapalveluja, jotka kaikkien kuluttajien ja yritysten tulee saada maantieteellisestä sijainnista riippumatta vakituiseen asuin- tai sijaintipaikkaansa. Lisäksi yleispalveluun kuuluu yleisen numeropalvelun ja puhelinluettelopalvelun tarjonta, joita tämä menettelymuistio ei kuitenkaan koske. Viestintäviraston tehtävänä on päättää yleispalvelujen tarjontaan velvollisten yritysten nimeämisestä. Tietoyhteiskuntakaaren 85 :n mukaan Viestintäviraston on päätöksellään nimettävä yksi tai useampi teleyritys yleispalveluyritykseksi, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Viestintäviraston noudattaman nimeämismenettelyn tulee olla tehokas, puolueeton, avoin ja syrjimätön. Viestintävirasto arvioi yleispalveluun kuuluvien viestintäpalvelujen saatavuutta Suomessa, ja nimeää arvioinnin perusteella yleispalveluvelvolliset yritykset alueille, joilla ei ole palvelujen kaupallista tarjontaa. Tässä muistiossa kuvataan menettely, jota Viestintävirasto noudattaa alueellisen nimeämistarpeen arvioinnissa sekä nimettävien yleispalveluyritysten valinnassa. Viestintävirasto pyrkii tehokkaalla valvonnalla sekä kevyellä ja yksinkertaisella nimeämismenettelyllä varmistamaan, että jokaisen oikeus yleispalveluun toteutuu kaikkialla Suomessa ja kaikille käyttäjäryhmille, ja että markkinoilla tapahtuviin muutoksiin voidaan tarvittaessa reagoida ketterästi. Tämä muistio korvaa nimeämismenettelyssä noudatettavista periaatteista julkaistun muistion (dnro 511/9510/2012). 2 Yleispalveluun kuuluvat viestintäpalvelut Yleispalveluun kuuluvat viestintäpalvelut on määritelty tietoyhteiskuntakaaren 12 luvussa sekä useissa lakia alemmantasoisissa säädöksissä. Internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa on säännelty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa 1163/2014 (jäljempänä liikenne- ja viestintäministeriön asetus). Kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista on säännelty valtioneuvoston asetuksessa 1247/2014 (jäljempänä valtioneuvoston asetus). Lisäksi Viestintävirasto on antanut määräyksen viestintä- 1 Eduskunta on hyväksynyt tietoyhteiskuntakaaren (HE 221/2013 vp), joka tulee voimaan

4 Muistio 4 (14) verkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta (Viestintävirasto 58 B / , jäljempänä Viestintäviraston määräys). Tietoyhteiskuntakaarella on pantu kansallisesti täytäntöön yleispalveludirektiivin 3 yleispalvelua koskevat säännökset. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti yleispalveluun kuuluvilta viestintäpalveluilta edellytettyjä ominaisuuksia. 2.1 Yleispalvelua koskevat yleiset vaatimukset 2.2 Puhelinliittymä Yleispalveluun kuuluu puhelin- ja laajakaistaliittymä kuluttajan tai yrityksen vakituiseen asuin- tai sijaintipaikkaan. Oikeus yleispalveluliittymään ei koske vapaa-ajan asuntoja. Lainsäädännössä on määritelty ne viestintäpalvelut, joita liittymällä on voitava käyttää, mutta ei liittymän teknistä toteutustapaa. Yleispalvelua tarjoava teleyritys saa itse päättää, millä tekniikalla se toteuttaa liittymän. Liittymä voidaan siten toteuttaa joko kiinteässä tai langattomassa verkossa. 4 Langattomassa verkossa toteutetun liittymän kuuluvuutta pidetään riittävänä, jos liittymällä voidaan käyttää puhelin- tai laajakaistapalveluja vähintään yhdessä pisteessä rakennuksen sisätiloissa. Liittymän toimivuus voi edellyttää kuuluvuuden parantamista pöytäantenniratkaisulla tai pienimuotoisen ulkoisen lisäantennin avulla. Yleispalveluvelvolliseksi nimetyn yrityksen tulee tarjota liittymä keskimääräisen käyttäjän kannalta kohtuullisella hinnalla ja kohtuullisessa ajassa tilauksesta. Liittymän tulee toimia moitteettomasti. Eri yleispalveluun kuuluvat viestintäpalvelut voidaan tarjota useamman liittymän välityksellä, jos siitä ei aiheudu käyttäjälle kohtuuttomia kustannuksia. Yleispalveluna tarjottujen viestintäpalvelujen toimintavarmuus ja laatu ovat keskeisiä vaatimuksia. 5 Yleispalveluun kuuluvan puhelinliittymän on mahdollistettava tavanomaisten puhelinpalvelujen käyttö. Liittymästä on voitava: soittaa ja vastaanottaa koti- ja ulkomaanpuheluja soittaa hätäpuheluja. 2 Määräys tulee voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla. Direktiiviä on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY. 4 HE 150/2006, s HE 150/2006, s. 22.

5 Muistio 5 (14) 2.3 Laajakaistaliittymä Yleispalveluna toteutetussa puhelinpalvelussa toimintavarmuus korostuu erityisesti hätäpuhelujen kohdalla. 6 Yleispalveluun kuuluvan laajakaistaliittymän vähimmäisnopeus määritellään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa. Tällä hetkellä yhteyden vähimmäisnopeuden on saapuvassa liikenteessä oltava 1 Mbit/s. Liittymän keskimääräinen nopeus on kuitenkin oltava vähintään: 750 kbit/s 24 tunnin mittausjakson aikana ja 500 kbit/s minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson aikana. Laajakaistaliittymän lähtevälle liikenteelle ei ole asetettu nopeusvaatimusta. 2.4 Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden tekstiviestipalvelut mahdollistava liittymä Yleispalveluun kuuluvan puhelinliittymän on mahdollistettava tavanomaisten puhelinpalvelujen käyttö myös vammaisille viestintäpalvelujen käyttäjille. Koska kuulo- ja puhevammaiset viestintäpalvelujen käyttäjät eivät pysty puheluiden välityksellä olemaan yhteydessä hätäkeskuksiin, on valtioneuvoston asetuksessa määritelty näille henkilöille yleispalveluun kuuluvaksi puhelinliittymä, jolla voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä vakituisessa asuinpaikassa. Mahdollisuus tekstiviestipalvelun käyttämiseen on tärkeä, jotta kuulo- ja puhevammaiset saavat hätätilanteessa yhteyden hätäkeskukseen. 2.5 Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden laajakaistaliittymä Kuulo- ja puhevammaiset henkilöt käyttävät puhelinpalveluja vastaavina palveluina videopuhelu- ja etätulkkauspalveluja. Koska näitä palveluja käytetään laajakaistaliittymän välityksellä, on valtioneuvoston asetuksessa määritelty näille henkilöille yleispalveluun kuuluvaksi laajakaistaliittymä, jonka nopeus on sekä saapuvassa että lähtevässä liikenteessä vähintään 512 kilobittiä sekunnissa. Nopeus saa tilapäisesti laskea alle vähimmäisnopeuden (512 kbit/s), mutta ei kuitenkaan alle 384 kilobittiin sekunnissa. Tiedonsiirron viive saa Viestintäviraston määräyksen mukaan olla symmetrisessä internetyhteydessä enintään 150 millisekuntia. 2.6 Näkövammaisten henkilöiden asiakaspalvelu ja laskutus Näkövammaisten henkilöiden mahdollisuus yleispalveluliittymän hallintaan ja laskutuksen esteettömyyteen on turvattu valtio- 6 HE 150/2006, s. 22.

6 Muistio 6 (14) 2.7 Verkkopalvelu neuvoston asetuksessa. Vaatimus koskee sekä puhelin- että laajakaistaliittymää. Asetuksen mukaan näkövammaisen henkilön on saatava yleispalveluliittymän asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat palvelut esteettömästi. Lisäksi liittymää koskeva lasku ja tietoyhteiskuntakaaren 134 :ssä tarkoitettu laskun erittely on toimitettava näkövammaiselle henkilölle esteettömässä muodossa. 7 Varsinaisessa yleispalvelussa on kysymys suoraan kuluttajille ja yrityksille tarjottavista viestintäpalveluista. Joissain tilanteissa verkkoyritys voidaan yleispalvelupäätöksellä velvoittaa tarjoamaan toiselle yleispalveluyritykselle verkkopalveluja. Viestintävirasto on aikaisemmassa käytännössään asettanut verkkopalvelun tarjontaa koskevan velvoitteen yritykselle, joka ei itse toiminut lainkaan palveluyrityksenä. Yleispalvelun tarjoajaksi nimetty verkkoyritys on tietoyhteiskuntakaaren 90 :n mukaan velvollinen tarjoamaan yleispalveluyritykseksi nimetylle palveluyritykselle viestintäverkkoon liittymiseksi tarvittavan verkkopalvelun kustannuksiin perustuvaan hintaan. 3 Turvaverkkomallin toteutuminen Viestintäviraston tehtävänä on yleispalveluun kuuluvien viestintäpalvelujen saatavuuden turvaaminen kaikille käyttäjäryhmille koko maassa. Yleispalvelua koskevan sääntelyn tarkoituksena on toimia turvaverkkona eli taata käyttäjille viestintäpalvelut silloin, kun niitä ei ole kaupallisesti tarjolla. Viestintävirasto seuraa yleispalveluun kuuluvien viestintäpalvelujen saatavuutta ja hinnoittelua säännöllisellä teleyrityskohtaisella valvonnalla, tapauskohtaisella viraston käsittelemiin asiakasvalituksiin perustuvalla valvonnalla ja sidosryhmäyhteistyön avulla. Viestintävirasto puuttuu seurannassa ilmeneviin ongelmiin valvontatoimenpitein, mikäli se ongelman luonne huomioon ottaen on mahdollista. Jos ongelmaan ei näin löydetä ratkaisua, käynnistyy nimeämismenettely viestintäpalvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Yleispalveluyrityksen nimeämisessä noudatettava menettely on kaksivaiheinen. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan yleispalveluun kuuluvien viestintäpalvelujen alueellista saatavuutta. Mikäli alueella ei ole saatavilla yleispalveluun kuuluvien viestintäpalvelujen kaupallista tarjontaa, tai kukaan alu- 7 Viestintäviraston määräyksessä M 58B/2014 täsmennetään mm. esteettömyyttä koskevia edellytyksiä.

7 Muistio 7 (14) eella toimivista teleyrityksistä ei ilmoittaudu vapaaehtoiseksi palveluntarjoajaksi, käynnistyy arvioinnin toinen vaihe eli nimettävän yleispalveluyrityksen valinta. Yleispalveluyritykseksi valitaan teleyritys, jolla on parhaat edellytykset yleispalvelun tarjontaan. Yleispalveluyrityksen nimeämisessä noudatettava menettely voidaan kuvata seuraavasti: Yleispalveluyrityksen nimeämisen välttämättömyyttä koskeva arviointi Onko alueella saatavilla kaupallista tarjontaa? tai Onko alueella vapaaehtoista palveluntarjoajaa? KYLLÄ Yleispalveluyritystä ei nimetä. EI Nimettävän yleispalveluyrityksen valinta Teleyritys, jolla on parhaat edellytykset toimia yleispalveluyrityksenä Tasatilanteessa huomioidaan velvoitteiden tasapuolinen jakautuminen teleyritysten kesken Päätös nimeämättä jättämisestä Päätös yleispalveluyrityksen nimeämisestä 4 Nimeämistarpeen arviointi 4.1 Nimeämistarpeen tunnistaminen Viestintävirasto arvioi yleispalveluyrityksen nimeämistarvetta ja nimettävien yritysten valintaa erikseen kaikkien yleispalveluun kuuluvien viestintäpalvelujen osalta. Viestintäviraston on päätöksellään nimettävä yksi tai useampi teleyritys yleispalveluyritykseksi, jos se on välttämätöntä yleispalvelutasoisen palveluntarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Turvaverkkomallin toteuttamiseksi tehtävässä nimeämistarpeen arvioinnissa tarkastellaan yleispalveluun kuuluvien viestintäpalvelujen tosiasiallista saatavuutta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli palvelujen saatavuudessa on alueellisia puutteita, voidaan nimeämistarve vielä välttää, mikäli joku alueella toimivista teleyrityksistä ilmoittautuu tarjoamaan palvelua vapaaehtoisesti. Nimeämistarpeen arviointi käynnistyy ensinnäkin, mikäli alueella ilmenee saatavuusongelmia, joita ei ole valvontaprosessissa saatu ratkaistua. Nimeämistarpeen käynnistää yksittäinenkin

8 Muistio 8 (14) valvonnassa tunnistettu ongelma yleispalvelutasoisten viestintäpalvelujen saatavuudessa, johon ei ole löydetty ratkaisua viraston valvontatoimenpiteillä. Yleispalveluun kuuluvien viestintäpalvelujen saatavuus tulee tällöin turvata nimeämällä alueelle yleispalveluyritys. Nimeämistarpeen arvioinnin käynnistävät myös merkitykselliset muutokset päätösten perusteissa, kuten laajemmat muutokset tarkasteltavien alueiden palveluntarjonnassa sekä muutokset lainsäädännössä. 4.2 Tarkasteltavat maantieteelliset alueet 4.3 Kaupallinen saatavuus 8 HE 150/2006, s. 21. Viestintävirasto nimeää yleispalveluvelvollisen teleyrityksen tietylle maantieteelliselle alueelle. Tarkasteltavien alueiden määrittely on lainsäädännössä jätetty Viestintäviraston harkintaan. Tarkasteltavien alueiden rajauksessa tulee Viestintäviraston näkemyksen mukaan huomioida muun muassa yleispalveluvelvoitteen teknologianeutraalisuus ja mahdollisuus määritellä yleispalveluvelvoitealueet viestintäpalvelujen käyttäjien kannalta yksiselitteisesti ja selkeästi. Viestintäviraston tavoitteena on, että yleispalveluvelvoitteet kohdistetaan vain niille alueille, joilla ei ole kaupallista saatavuutta tai joilla ilmenee ongelmia saatavuudessa, ja että velvoitteita asetetaan vain, jos vapaaehtoista yleispalvelun tarjoavaa teleyritystä ei löydy. Nimeämistarvetta arvioidessaan virasto pyrkii mahdollisimman tarkkaan maantieteelliseen tarkasteluun ottaen kuitenkin huomioon nimeämismenettelyn tehokkuusvaatimus. Esimerkkinä voidaan mainita tarkastelu postinumeroalueiden tasolla. Tarkan ja luotettavan alueellisen tarkastelun edellytyksenä on, että teleyritykset toimittavat Viestintävirastolle tiedot alueellisesta palveluntarjonnastaan riittävän tarkasti ja oikein. Yleispalveluyrityksen nimeämistä ei lain perustelujen mukaan yleensä ole pidettävä välttämättömänä, jos tarkastellun alueen palvelumarkkinoilla on kilpailua ja siten myös riittävästi yleispalvelun tarjontaa. 8 Yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen arviointi pohjautuu kaupallisten palvelujen saatavuuteen ja tässä yhteydessä katsotaan riittäväksi, mikäli alueella on saatavilla jokaiseen vakituiseen asuin- tai sijaintipaikkaan yleispalvelun vaatimukset täyttäviä puhelin- ja laajakaistapalveluja. Viestintäviraston näkemyksen mukaan yksi palveluntarjoaja riittää turvaamaan yleispalvelun saatavuuden alueella, kun ote-

9 Muistio 9 (14) taan huomioon, että Suomessa on valtakunnallisesti kolme kilpailevaa palvelujen tarjoajaa matkaviestinverkoissa. Tarjontaa täydentävät lisäksi kiinteissä verkoissa tarjottavat palvelut. Langattoman verkon saatavuusaluetta tarkasteltaessa huomioidaan lisäantennilla saavutettava sisätilapeitto. Lisäantennilla saavutettavan peittoalueen määrittelyssä on huomioitu pienimuotoisella ulkoisella, enintään viiden metrin korkeudella maan pinnasta olevalla suuntaavalla lisäantennilla saavutettava peittoalue. Peittoalueen määrittely arvioidaan uudelleen kuitenkin LTE-verkkojen rakentamisen edetessä ja ottaen huomioon matkaviestimille osoitetulla 800 MHz:n taajuusalueella myönnettyjen toimilupien edellyttämä sisätilapeitto. Uudelleenarviointi tehdään myös, mikäli lisäantennin tekninen toteutus tai sen aiheuttamat kustannukset muodostavat käytännössä yleispalvelun toteutumiselle tosiasiallisen esteen. 4.4 Palvelujen vapaaehtoinen tuottaminen alueelle Jos tietyllä alueella ei ole kaupallista saatavuutta tai alueella ilmenee saatavuusongelmia, Viestintävirasto kartoittaa alueella toimivat yleispalvelun tarjoamiseen kykenevät teleyritykset ja selvittää, löytyykö alueella vapaaehtoisesti yleispalvelun tuottamiseen tarjoutuvaa teleyritystä. Yleispalvelua vapaaehtoisesti tarjoaviksi teleyrityksiksi voi valikoitua mikä tahansa alueella toimiva tai sinne mahdollisesti toimintaansa laajentava teleyritys, joka kykenee turvaamaan yleispalvelun tarjonnan jatkuvuuden. Viestintävirasto pyytää menettelyssä teleyrityksiä ilmoittautumaan halutessaan vapaaehtoiseksi tarjoamaan tarkastellulla alueella yleispalvelutasoisia viestintäpalveluja. Vapaaehtoisuudella tarkoitetaan sitä, että teleyritys on ilmoittanut halukkuutensa tarjota joko kaikkia tai joitakin yleispalveluun kuuluvia puhelin- tai laajakaistapalveluja kaikille tarkasteltavan alueen käyttäjille. Viestintäviraston näkemyksen mukaan käyttäjien todellinen mahdollisuus saada palvelua varmistetaan parhaiten valitsemalla vapaaehtoinen teleyritys huolehtimaan tarkastellun alueen yleispalvelutasoisten viestintäpalvelujen tarjonnasta. Yleispalveluyrityksen nimeäminen ei ole välttämätöntä, jos yleispalvelun tarjonta taataan tarkastellulla alueella teleyrityksen vapaaehtoisuuteen perustuen. Viestintävirasto ilmoittaa internetsivuillaan yleispalveluvelvolliseksi nimettyjen teleyritysten lisäksi myös ne teleyritykset, jotka ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet palvelujen tarjontaan.

10 Muistio 10 (14) Nimeämistarpeen arvioinnissa käytetyt periaatteet voidaan kuvata seuraavalla kaaviolla: I. Nimeämistarpeen tunnistaminen Saatavuusongelmat: 1. ongelmia palvelujen saatavuudessa 2. ongelmia palvelujen tarjonnassa kohtuullisin hinnoin 3. ongelmia palvelujen tarjonnassa kohtuullisin toimitusehdoin 4. ongelmia palvelujen tarjonnassa joillekin käyttäjäryhmille 5. ongelmia näkövammaisten esteettömien palvelujen osalta Merkitykselliset muutokset päätösten perusteissa: 6. muutokset verkkojen peittoalueissa 7. muutokset alueen palveluntarjonnassa 8. lainsäädännön ja määräysten muutokset II. Palvelujen vapaaehtoinen tuottaminen alueelle Jos nimeämistarve, vapaaehtoisesti yleispalvelun tuottamiseen tarjoutuvan teleyrityksen selvittäminen Vapaaehtoinen löytyy -> ei nimeämistarvetta Vapaaehtoista ei löydy -> nimeämistarve Yleispalveluyrityksen valinta 5 Nimettävän yleispalveluyrityksen valinta Tietoyhteiskuntakaaren 85 :n mukaan Viestintäviraston on nimettävä yleispalveluyritykseksi yritys, jolla on parhaat edellytykset yleispalvelun tarjontaan. Nimeämismenettelyn on oltava tehokas, puolueeton, avoin ja syrjimätön. Nimettävien yleispalveluyritysten valinnassa on kysymys vertailusta, jossa teleyritykset asetetaan paremmuusjärjestykseen ennalta määriteltyjen vertailuperusteiden nojalla. Mikäli vertailun perusteella ei voida todeta eroja teleyritysten paremmuudessa, Viestintävirasto valitsee nimettävän yleispalveluyrityksen menettelyssä noudatettavia puolueettomuuteen ja syrjimättömyyteen perustuvia valintakriteerejä soveltaen. Viestintävirasto on määritellyt yleispalveluyrityksen valinnassa sovellettavat vertailuperusteet lain tavoitteisiin sekä nimeämismenettelyssä noudatettaviin tehokkuuden, avoimuuden,

11 Muistio 11 (14) puolueettomuuden ja syrjimättömyyden periaatteisiin perustuen. Nimettävien yritysten valinta toteutetaan vaiheittaisena arviointina siten, että arvioinnin seuraavaan vaiheeseen edetään ainoastaan, jos riittävää eroa vertailtavien teleyritysten välillä ei voida todeta. Yleispalveluyritykseksi valitaan taloudelliset edellytykset täyttävä, yleispalvelujen toteuttamiseen teknisten kriteerien kannalta arvioituna parhaiten soveltuva teleyritys. Mikäli teleyritysten välille ei näin arvioituna synny eroa, tehdään valinta noudattamalla puolueettomuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Vertailun vaiheet voidaan esittää seuraavalla kaaviokuvalla. I. Vertailtavien teleyritysten taloudelliset edellytykset toimia yleispalveluyrityksenä II. Vertailtavien teleyritysten viestintäverkkojen vertailu III. Nimettävän teleyrityksen valinta tasatilanteessa 5.1 Teleyrityksen taloudelliset edellytykset tarjota yleispalvelua Yleispalvelun tarjonnan jatkuvuudella on keskeinen merkitys viestintäpalvelujen käyttäjille. Käyttäjien edun turvaamiseksi yleispalveluyritysten valinnassa otetaan huomioon ainoastaan sellaiset teleyritykset, joiden voidaan olettaa kykenevän toimimaan yleispalveluyrityksenä tietyllä alueella myös pitkällä aikavälillä arvioituna. Arvioinnin lopputuloksena varsinaisen vertailun ulkopuolelle suljetaan yritykset, joiden taloudellisia edellytyksiä ei pidetä riittävinä. Teleyritysten taloudelliset edellytykset yleispalvelun tarjontaan arvioidaan käyttämällä kolmea yleisesti hyväksyttyä ja yrityksen toimintakykyä eri näkökulmista mittaavaa tunnuslukua. Tunnusluvut lasketaan koko yrityksen vahvistetusta tilinpäätöksestä ja ne on pisteytetty yleisesti käytössä olevien rajaarvojen mukaan. Käytetyistä mittareista omavaraisuusaste ja current ratio on luokiteltu Yritystutkimusneuvottelukunta ry:n (YTN) luokitustietojen mukaan. Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia mittaava pisteytys on määritelty vieraan pääoman käytöstä maksettavan korvauksen mukaan.

12 Muistio 12 (14) Current Ratio mittaa yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä selviytyä liiketoiminnan juoksevien kulujen maksuista. Laskukaava: (Vaihto-omaisuus + Rahoitusomaisuus) / Lyhytaikaiset velat Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta eli kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Laskukaava: 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma - tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut) Sijoitetun pääoman tuotto mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, tuottoa vaativalle pääomalle. Laskukaava: 100 * (nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk)) / sijoitettu pääoma Yleispalvelukelpoisen teleyrityksen tulee saada taloudellisten tunnuslukujen arvioinnista yhteensä vähintään 5 pistettä. Pisteytys: Current ratio: < 1 = 1 p, 1 2 = 2 p, 2 = 3 p Omavaraisuusaste: <20% = 1p, 20-40% = 2p, 40% = 3p Sijoitetun pääoman tuotto: < 3 % = 1 p, 3 10 = 2 p, > 10 % = 3 p Taloudellisten tunnuslukujen pisteytystä tarkastellaan tarvittaessa, mikäli yleisesti käytössä olevien raja-arvojen tasoissa tapahtuu olennaisia muutoksia. 5.2 Teleyritysten viestintäverkkojen vertailu Yleispalveluyrityksen valinnassa tulisi lain perustelujen mukaan pyrkiä ensisijaisesti varmistamaan palvelun tarjonta mahdollisimman kustannustehokkaasti. 9 Viestintävirasto katsoo, että lähtökohtaisesti parhaat edellytykset kustannustehokkaaseen yleispalvelun tarjontaan on teleyrityksellä, joka tarjoaa palveluja tietyllä maantieteellisellä alueella kattavimmin yleispalvelun tarjontaan soveltuvissa viestintäverkoissa. Tällä perusteella Viestintävirasto on katsonut teleyritysten käytössä olevien viestintäverkkojen vertailun ratkaisevaksi nimettävän yleispalveluyrityksen valintaperusteeksi. Viestintäverkkojen vertailussa tarkastellaan yleispalvelujen tarjontaan soveltuvia verkkoja. Tarkasteltavalla alueella eri tekniikoin toteutetut teleyritysten verkot huomioidaan kokonaisuutena. Yleispalveluyritykseksi tulee tällä perusteella valituksi teleyritys, jolla on muihin tarkastellulla alueella toimiviin teleyrityksiin verrattuna kattavin viestintäverkkojen kokonaisuus. 9 HE 150/2006, s. 22.

13 Muistio 13 (14) 5.3 Teleyrityksen valinta tasatilanteessa Tietoyhteiskuntakaaren 85 :n mukaan Viestintäviraston on yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettelyä, joka on puolueeton ja syrjimätön. Myös yleispalveludirektiivissä kiinnitetään huomiota siihen, että yleispalvelujen tarjonta varmistetaan markkinoilla siten, että kilpailu ei vääristy. Menettelyn puolueettomuus ja syrjimättömyys merkitsevät käytännössä sitä, että mikäli teleyritysten välillä ei kustannustehokkuuteen eli verkkojen kattavuuden tarkasteluun perustuvan vertailun jälkeen voida löytää merkityksellisiä eroja, tasapisteissä olevat teleyritykset tulevat yhtäläisesti huomioiduiksi yleispalveluyrityksen valinnassa. Tasatilanteessa ensisijainen kriteeri on velvoitteiden tasainen jakautuminen teleyritysten välille. Kysymyksessä on vertailun täydentävä kriteeri, jossa otetaan huomioon kokonaisarviointina velvoitteiden ja mahdollisten vapaaehtoisten sitoumusten kuormittavuutta nimettäville yleispalveluyrityksille. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa nimettävälle yleispalveluyritykselle kohdistuvien velvoitteiden määrä ja kuormittavuus. Tässä yhteydessä arvioidaan myös muodostuvien velvoitealueiden tarkoituksenmukaista yhtenäisyyttä. 6 Yleispalvelupäätösten antaminen ja muuttaminen 6.1 Yleispalveluyrityksen nimeäminen Tietoyhteiskuntakaaren 85 :n mukaan Viestintäviraston on päätöksellään nimettävä yksi tai useampi teleyritys yleispalveluyritykseksi, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Viestintäviraston on muutettava päätöstä, jos päätöksen perusteena olleissa seikoissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Viestintävirasto seuraa vähimmäistason viestintäpalvelujen tarjontaa ja yleispalveluvelvollisuuden asettamisen välttämättömyyteen vaikuttavia seikkoja sekä markkinoiden säännöllisin väliajoin suoritettavan arvioinnin että sen väliajoilla tehtävän jatkuvan seurannan avulla. Mikäli yleispalveluyrityksen nimeäminen on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella, tekee Viestintävirasto hallintopäätöksen, johon saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Lain 6 :n mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

14 Muistio 14 (14) 6.2 Tiedottaminen ja kuuleminen Päätös on voimassa pääsääntöisesti tiedoksisaannista lukien, ellei Viestintävirasto katso, että uusien yleispalvelupäätösten voimaanastumiselle olisi syytä asettaa tarkoituksenmukainen siirtymäaika. Siirtymäaika voi olla tarpeen esimerkiksi, jos asetetaan kokonaan uusia yleispalveluja. Päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes Viestintävirasto muuttaa päätöstä tietoyhteiskuntakaaren 85 :n edellyttämällä tavalla päätöksen perusteena olleissa seikoissa tapahtuneiden merkityksellisten muutosten johdosta. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Viestintävirasto tiedottaa alueella toimiville teleyrityksille erikseen nimeämismenettelyn aloittamisesta. Teleyrityksiltä pyydetään lausuntoa yleispalveluyritysten nimeämistä koskevista päätösluonnoksista perusteluineen. Lisäksi lausuntoa pyydetään erikseen sellaisilta viranomaisilta ja kansalaisjärjestöiltä, joiden toimintaympäristöön, tehtäviin tai edustamiin henkilöihin yleispalvelupäätöksillä voi olla vaikutusta. Yleispalvelua koskevalla ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kuluttajien ja yritysten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Viestintävirasto varaa tästä johtuen yleisen mahdollisuuden lausua mielipiteensä päätösluonnoksista. Yleinen vaikutusmahdollisuus toteutetaan julkaisemalla päätösluonnos ja ilmoitus kuulemisesta Viestintäviraston internetsivuilla. Päätösluonnos on mahdollista saada lausunnon antamista varten Viestintävirastosta. Yleispalvelua koskeva päätös annetaan tiedoksi yleispalveluvelvolliselle yritykselle postitse saantitodistuksin ja julkaistaan Viestintäviraston internetsivuilla sekä virallisessa lehdessä. 6.3 Velvoitteiden muuttaminen ja poistaminen Tietoyhteiskuntakaaren 85 :n mukaan Viestintäviraston on muutettava nimeämispäätöstä, jos päätöksen perusteena olleissa seikoissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Yleispalvelupäätösten muuttaminen tai poistaminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi yleispalvelun saatavuudessa, yleispalvelua koskevassa lainsäädännössä tai viestintäpalvelujen markkinoilla tapahtuneiden muutosten johdosta. Yleispalvelun saatavuuden kannalta merkityksellisiä voivat esimerkiksi olla yleispalvelun tarjontaan soveltuvien viestintäverkkojen peittoalueissa tapahtuneet olennaiset muutokset, kuten verkkojen peittoalueiden laajentuminen ja toisaalta verkon purkaminen. Merkityksellisiin muutoksiin voivat johtaa myös teleyritysten teleliiketoiminnan siirtymiset tai yrityskaupat, sekä teleyritysten palveluntarjonnassa tai taloudellisissa edellytyksissä tapahtuneet muutokset.

Viestintäviraston muistio Dnro 511/9510/2012 VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY

Viestintäviraston muistio Dnro 511/9510/2012 VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY n muistio Dnro VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. YLEISPALVELUT...1 2.1 Liittymä yleiseen viestintäverkkoon...1

Lisätiedot

Päätös 1 (5) DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA. Elisa Oyj (Y-tunnus: ) PL ELISA

Päätös 1 (5) DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA. Elisa Oyj (Y-tunnus: ) PL ELISA Päätös 1 (5) Dnro: 5.10.2016 1029/921/2016 Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä kuulo- ja puhevammaisille (512/512 kbit/s) tarjontaan 1. Teleyritys, jota päätös koskee 2. Viestintäviraston

Lisätiedot

DNA Oy. Päätös 1 (5) Dnro: /921/ Teleyritys, jota päätös koskee. DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA

DNA Oy. Päätös 1 (5) Dnro: /921/ Teleyritys, jota päätös koskee. DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 867/921/2013 DNA Oy Viestintäviraston päätös DNA Oy:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi kuulo- ja puhevammaisille henkilöille tarkoitetun symmetrisen internetyhteyden (512/512

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen Päätös 1 (5) Dnro: 5.10.2016 1029/921/2016 Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen tarjontaan 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Viestintäviraston päätös

Lisätiedot

Yhteystietopalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava

Yhteystietopalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava Muistio Luonnos 1 (11) Markkinat peruspalvelu Dnro: 01.12.2014 1338/921/2014 Yhteystietopalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely 2 (11) Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen Perustelumuistio 1 (44) LUONNOS Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen Perustelumuistio 2 (44) Sisältö 1 Nimeämismenettelyn vireilletulo ja asian käsittely Viestintävirastossa...

Lisätiedot

Elisa Oyj. Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 868/921/2013. 1. Teleyritys, jota päätös koskee. Elisa Oyj (Y-tunnus: 0116510-6) PL 1 00061 ELISA

Elisa Oyj. Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 868/921/2013. 1. Teleyritys, jota päätös koskee. Elisa Oyj (Y-tunnus: 0116510-6) PL 1 00061 ELISA Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 868/921/2013 Elisa Oyj Viestintäviraston päätös Elisa Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi kuulo- ja puhevammaisille henkilöille tarkoitetun symmetrisen internetyhteyden

Lisätiedot

Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan

Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan Päätösluonnos 1 (13) Dnro: 19.5.2015 184/921/2015 Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan 1 Tiivistelmä 2 Päätös Viestintäviraston tehtävänä on nimetä

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen . Perustelumuistio 1 (54) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen . Perustelumuistio 2 (54) Sisältö 1 Nimeämismenettelyn vireilletulo ja asian käsittely Viestintävirastossa...

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista. Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely

Yhteenveto lausunnoista. Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Yhteenveto 1 (12) Yhteenveto lausunnoista Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Yhteenveto 2 (12) Sisältö 1 Aluksi... 3 2 Yritykset... 3

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.7.2012 Taltionumero 1874 Diaarinumero 340/2/10 1 (73) Asia Valittaja Viestintämarkkinalain mukaista yleispalveluvelvollisuutta koskeva valitus TeliaSonera

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Elisa Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi internetyhteyspalvelujen

Viestintäviraston päätös Elisa Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi internetyhteyspalvelujen Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 856/921/2013 Elisa Oyj Viestintäviraston päätös Elisa Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi internetyhteyspalvelujen tarjontaan ja päätöksen 1866/9510/2009 kumoamisesta

Lisätiedot

Päivämäärä/Datum/Date

Päivämäärä/Datum/Date Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1646/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Päivämäärä/Datum/Date

Päivämäärä/Datum/Date Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1645/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 689/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Bromarv-Tenhola -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuus Tietoja tuotetaan... 1. Viestintävirastolle 2. viestintäpalvelujen käyttäjille 3. muihin

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

TeliaSonera Finland Oyj

TeliaSonera Finland Oyj Päätös 1 (5) Dnro: 12.6.2013 853/921/2013 TeliaSonera Finland Oyj Viestintäviraston päätös TeliaSonera Finland Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi tarjontaan 1. Teleyritys, jota päätös koskee 2.

Lisätiedot

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN PUHELINPALVELUJEN TARJONTAAN

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN PUHELINPALVELUJEN TARJONTAAN Viestintävirasto Perustelumuistio 30.12.2010 LIITE 1 YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN PUHELINPALVELUJEN TARJONTAAN Viestintävirasto Perustelumuistio 30.12.2010 2 (39) 1. NIMEÄMISMENETTELYN VIREILLETULO

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1702/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

YLEISPALVELUN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUDEN ARVIOINTI PU- HELIN- JA INTERNETYHTEYSPALVELUISSA

YLEISPALVELUN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUDEN ARVIOINTI PU- HELIN- JA INTERNETYHTEYSPALVELUISSA Muistio 1 (28) Dnro: 20.3.2015 1180/922/2014 YLEISPALVELUN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUDEN ARVIOINTI PU- HELIN- JA INTERNETYHTEYSPALVELUISSA 2 (28) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleispalvelun hinnoitteluun

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1705/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 27.2.2015 Dnro: 1202/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa Muistio 1 (5) Dnro: 2.12.2013 1196/940/2013 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue Muhos 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1748/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 42 (Nurmes) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1707/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus Päätös 1 (9) Dnro: 1.7.2015 158/929/2015 [Teleyritys] Viestintäviraston lausuntopyyntö 4.6.2015 dnro 158/929/2015 Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus 1 Tiivistelmä 2 Teleyritys,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) 1223/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Raasepori IIIb -hanke.

Lisätiedot

Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta

Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta Päätös 1 (9) Dnro: 28.6.2016 788/911/2016 Posti Oy Posti Group Oyj/lakiasiat PL 1 00011 POSTI Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta Yritys, jota päätös koskee Tiivistelmä Päätös Posti Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1266/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) 556/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) Markkina-analyysi koskee Kainuun maakuntayhtymän ilmoittamaa hankealuetta, joka kattaa koko Sotkamon kunnan.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI KIRJELÄHETYSTEN POSTIPALVELUN TARJONTAAN

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI KIRJELÄHETYSTEN POSTIPALVELUN TARJONTAAN Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1644/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA

YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA Lausuntoyhteenveto 1 (16) Dnro: 5.10.2016 1029/921/2016 YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen 2 (16) 1 Lausuntopyyntö Viestintävirasto

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 18.1.2013 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1736/9520/2012 Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN INTERNET- YHTEYSPALVELUJEN TARJONTAAN

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN INTERNET- YHTEYSPALVELUJEN TARJONTAAN Viestintäviraston perustelumuistio LIITE 1 Dnro 1543/9510/2009 23.12.2009 YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN INTERNET- YHTEYSPALVELUJEN TARJONTAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. NIMEÄMISMENETTELYN VIREILLETULO JA KÄSITTELY

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) 1025/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Karijoki

Lisätiedot

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (9) Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin Analyysi 1 (6) Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 4.4.2016 1071/9520/2011 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 31 (KOUVOLA)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1716/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Kainuun maakunnan liiton

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1830/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 14 (KIURUVESI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 14 (KIURUVESI) 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 14 (KIURUVESI) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Kiuruvesi Itäinen alue -hanke.

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ) 670/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Vieremä Eteläinen

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Viestintävirasto 28 I/2014 M 1 (5) Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt x päivänä yykuuta 2014 annetun

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettava menettely

Yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Muistio 1 (21) 11.3.2016 Dnro: 1190/911/2015 Yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettava menettely 2 (21) Sisältö 1 Johdanto... 3 2

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1766/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-A 1 (5) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot 1 Lähtökohdat 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio on laadittu osana keväällä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA HONKAJOKI (10) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA HONKAJOKI (10) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 4.3.2015 860/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA HONKAJOKI (10) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000)

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-A 1 (6) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot 1 Lähtökohdat 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio on laadittu osana keväällä

Lisätiedot

TIKU-vastausohje: matkaviestinverkko. Syksy 2015

TIKU-vastausohje: matkaviestinverkko. Syksy 2015 TIKU-vastausohje: matkaviestinverkko Syksy 2015 Toimitettavat tiedot matkaviestinverkko Matkaviestinverkoista toimitetaan peittoaluekartat Esri Shape (SHP) muotoisina karttakuvina Karttatiedostojen on

Lisätiedot

Yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettava menettely

Yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Muistio 1 (21) 4.5.2016 Dnro: 1190/911/2015 Yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettava menettely 2 (21) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yleispalveluun

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta

Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta Viestintävirasto 58 B/2014 1 (7) Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta Annettu Helsingissä x. päivänä yykuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt x. päivänä yykuuta 20xx

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjalan

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjalan Analyysi 1 (6) Dnro: 21.9.2017 937/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjalan hankealue Kontiolahti Taustaa Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Analyysi 1 (5) Dnro: 29.9.2017 992/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010 Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) YHTEENVETO YLEISPALVELUN INTERNET-YHTEYSPALVELUN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUTTA KOSKEVASTA MUISTIOSTA SAADUISTA LAUSUNNOISTA Teleyritykset TeliaSonera Finland

Lisätiedot

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Kuuluvuusongelmien tausta Nykyään kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset ovat johtaneet siihen, että

Lisätiedot

TIKU-tietopyynnön vastausohje

TIKU-tietopyynnön vastausohje TIKU-tietopyynnön vastausohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan kiinteän verkon saatavuusalue 2. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Analyysi 1 (5) Dnro: 21.9.2017 985/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Karjalan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI PIRKANMAA SASTAMALA (3)- HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI PIRKANMAA SASTAMALA (3)- HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 17.6.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 619/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI PIRKANMAA SASTAMALA (3)- HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

TeliaSonera Finland Oyj

TeliaSonera Finland Oyj Päätös 1 (6) Dnro: 12.6.2013 874/921/2013 TeliaSonera Finland Oyj Viestintäviraston päätös TeliaSonera Finland Oyj:n nimeämisestä yleispalveluyritykseksi kuulo- ja puhevammaisille henkilöille tarkoitetun

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn ja 30.11.2011 täsmennetyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 861/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake Tiedot hankkeesta ja hanke-ehdotuksen laatijasta Hankkeen nimi ja kunta Hämeenlinnan Hauhon laajakaistahanke,

Lisätiedot