Kunta. rki 1 ( 12) VÄLIAIKAINEN PU I T E S OPI MUS K L K H LEHTITILAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta. rki 1 ( 12) VÄLIAIKAINEN PU I T E S OPI MUS K L K H 9 9 2 0 1 5 LEHTITILAUKSET 2 0 1 6-2 0 1 9"

Transkriptio

1 rki 1 ( 12) VÄLIAIKAINEN PU I T E S OPI MUS K L K H LEHTITILAUKSET

2 Sisällysluettelo 1. Sopimuksen osapuolet Puitesopimuksen tausta ja tarkoitus, väliaikainen puitesopimus Sopimuksen kohde Sopimuskausi Hinnat ja hinnoitteluperusteet... 5 Hinnat ja hinnasto... 5 Hinnanm uutokset hankintojen palvelum aksu As iakas lasku tu s j a m ak su e ht o Asi aka sr apo rt ointi Toim itusehto ja -aika...8 Toimitusehto... 8 Toimitusaika Asiakas palvelu Toim ittajan vaihto ja perehdytys Lehtitilausten peruuttam inen ja lojaliteettivelvollisuus V i r h e e t ja pu u tt e et to i m i t uk s es s a s ek ä h y v i t y s Toim ituksen viivästym inen ja vahingonkorvaus Re k l a m a a ti o i d e n lähettäm inen j a kä s i t t e l y Toim ittajan ja alihankkijoiden vastuu Puitesopim uksen m arkkinointi ja viestintä Kartel liehto Ku n t a h a n k i n t o j e n t a r k a s t u s o i k e u s Er im ieli s yyks ien r at ka i se m i ne n Luo tta m uk sel lisuus ja sa las sap ito So p im u sa s i ak i rj o jen tu l ki n ta j ä rj e st ys So p i m u s k ap p a leet... 12

3 vauaikainen puitesopimus 1. Sopimuksen osapuolet KL-hankinnat Oy (Y-tunnus ) jäljempänä hankinnat osoite: Toinen linja 14, HELSINKI yhteyshenkilö: Pauliina Juntunen puh sähköposti: a l i i n a.juntunen kuntahankinnat.fi ja LM Ti etopalvelut O y (Y- tunnus ) jäljempänä Toim it taja osoite: Teollisuuskatu 21, Helsinki yhteyshenkilö: Aleksi Tykkä puh sähköposti: Molemmat jäljempänä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli". 2. Puite so p i m u ksen tau s ta j a tark o i tus, väl i ai kai n en p u i teso p i mu s hankinnat on kilpailuttanut tämän hankinnan yhteishankintana Asiakkailleen (Asiakkaat) ja vastaa myös sopimushallinnasta. hankinnat kilpailuttaa puitesopimuksia avoimina puitejärjestelyinä, joka mahdollistaa sen, että puitejärjestelyyn voi liittyä tai perustellusta syystä esiin. mahdollisen organisaatiomuutoksen yhteydessä erota Asiakkaita sopimuskauden aikana. Asiakkaat v oiv at hankkia tuotteita ja palveluita tämän puitesopimuksen perusteella järjestämättä erillistä omaa tarjouskilpailua. Tarjouskilpailun hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Hankinta järjestetään väliaikaisesti tarjouskilpailun voittaneelta toimittajalta valitusprosessin käsittelyn ajaksi. Tämä on hankintalain 93 mukainen väliaikainen puitesopimus. 3. Sopimuksen kohde Puitesopimus koskee lehtiä, joiden tilauskausi alkaa vuonna 2016 tai myöhemmin puitesopimuksen voimassaoloaikana. Sopimuksen kohteena ov at lehtitilaukset, jotka pitävät sisällään seuraavat lehtikategoriat: Lehtikategoria 1: Kotimaiset ammatti- ja aikakauslehdet Lehtikategoria 2: Ulkomaiset ammatti- ja aikakauslehdet Lehtikategoria 3: Kotimaiset sanomalehdet Lehtikategoria 4: Ulkomaiset sanomalehdet

4 vaiiaikainen puitesopimus 4 ( 1 1 ) Lehtikategoria 5: Lääketieteelliset lehdet Asiakas valitsee edellä mainituista lehtikategorioista haluamansa lehtikategoriat antaessaan sitoumuksensa puitesopimukseen osallistumisesta hankinnoille. Asiakas voi myöhemmin ottaa lisää kategorioita, jotka lisätään sitoumukseen. Valituissa lehtikategorioissa Asiakas sitoutuu pääasiassa tekemään uudet lehtitilaukset ja vuosittain tehtävät tilausten uusinnat valitulta Toimittajalta. Jos Asiakas ei ole hankinnoille antamassaan sitoumuksessa sitoutunut tilaamaan jonkin lehtikategorian lehtiä Toimittajalta, ei Toimittajan tarvitse antaa kyseiselle Asiakkaalle puitesopimuksen edellyttämiä alennuksia tai noudattaa ilmoittamaansa palvelumaksua. Asiakkaalla on oikeus hankkia vähäisissä määrin lehtiä myös muilta kuin sopimustoimittajalta esimerkiksi suoraan paikalliselta lehti kustantajalta. Lisäksi lehdet, jotka Asiakas on ennen tarjouspyynnön päivämäärää ( ) tilannut määräaikaisena / kestotilauksena suoraan kustantajalta saavat jatkua, mutta muuten lehtitilaukset ja tilausten uusinnat Asiakas tekee sitoumuksessa valitsemissaan lehtikategorioissa Toimittajan kautta. Jos jotain lehteä ei ole saatavilla Toim ittajan kautta, Asiakkaalla on oikeus tilata se suoraan kustantajalta. Lisäksi ne lehdet, jotka ovat saatavilla eri jäsenyyksien kaut ta, saadaan tilata suoraan kustantajalta / julkaisijalta. Mahdollisesti Asiakkaiksi m yöhem m in liittyvät oppilaitokset voivat tilata lehtiä myös Aikakausm edia ADS Oy:n kautta. Asiakkaat, jotka kuuluvat Yleisten kirjastojen konsortioon ja / tai FinElib - konsortioon, varaavat oikeuden hankkia verkkolehtiaineiston konsortion organisoiman kilpailutuksen perusteella. Asiakkaat voivat hankkia yksittäiset verkkolehdet valittav alta Toimittajalta, mikäli ne eivät sisälly käytettäviin tai erikseen kilpailutettaviin verkkolehtipalv eluihin tai eivät ole muun Toimittajan yksinmyynnissä. Jos e-lehti sisältyy jonkin lehden kohdalla painetun lehden hintaan, on Toimittajan järjestettävä Asiakkaalle maksuton pääsy myös verkkojulkaisuun. 4. Sopimuskausi Tämä puitesopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja voimassa valitusprosessin ajan. Mikäli markkinaoikeus tai muutoksenhaulla myöhemmin korkein hallinto-oikeus antaa asiassa ratkaisun, jolla hankintapäätöstä joudutaan muuttamaan, on hankintayksiköllä oikeus irtisanoa ilman korvausta t ämä sopimus päätt ymään välittömästi. Muissa kuin yllä mainitussa tapauksessa Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 6 kuukauden irtisanomisajalla kuitenkin siten, että sopimus päättyy aikaisintaan 1 vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulon jälkeen.

5 Vanaikamen puitesopimus Mikäli hankinnat irtisanoo puitesopimuksen lakkaa myös Asiakkaan sopimuskohtainen sitoumus, ellei sen jatkamiseen ole perusteltua syytä. Asiakas ei voi irtisanoa omaa sopimustaan sopimatta asiasta hankintojen kanssa. Toimittajan palvelumaksuvelvoite jatkuu puitesopimuksen päättymisen jälkeen puitesopimusaikana tilattujen tuotteiden ja palveluiden laskutuksen osalta. 5. Hinnat ja hinnoitteluperusteet Hinnat ja hinnasto Toimittajan (kustantajan listahinnasta riippuvat) hinnastot, kiinteät alennusprosentit ja palvelumaksu ovat liitteessä 2. Hinnoitteluperusteet ovat liitteessä 1. Hinnat sisältävät lehtien kuljettamisesta ja jakelusta aiheutuvat kustannukset (ns. pintaposti- ja rahtimaksut). Asiakkaan v alitsemat v aihtoehtoiset postitusmuodot (esim. kuriiripalvelut) eivät sisälly hintoihin. Toimittajan ilmoittamat alennusprosentit ja palvelumaksu ovat kiinteät neljän (4) vuoden ajan ja niitä sovelletaan lehtikategorioittain sekä tilausmuodoittain (määräaikainen ja kestotilaus) kaikkiin Asiakkaiden Toimittajalta tilaamiin lehtiin. Hinnanmuutokset Toimittajan tulee tehdä arvio tulevista hinnanmuutoksista yhden kerran vuodessa ja se on tehtävä syyskuun loppuun mennessä. Hinnanmuutosesitys voi koskea ainoastaan kustantajien voimassa olevia listahintoja. Lopullinen hinnanmuutosesitys tehdään lopullisten kustantajien listahintojen perusteella. Hinnanmuutosesitys on tehtävä kirjallisesti ja siinä on selvitettävä ennakoitu hintatasonmuutos prosentteina kustantajien voimassa oleviin listahintoihin sekä perusteet eriteltyinä kotimaisten ja ulkomaisten lehtien osalta, mikäli mahdollista. E- lehtien osalta hintataso on ilmoitettava aina erikseen. Jos muutosten suuruudesta ei päästä yhteisymmärrykseen, kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana sovelletaan ennen muutosesitystä voimassa olleita hintoja, alennusprosentteja ja palvelumaksua. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli kustantajan hinnastot ylittävät kotimaisissa ammatti - ja aikakauslehdissä sekä kotimaisissa sanomalehdissä viisi (5) prosenttia tilaushetken hinnasta, Toimittajan on esitettävä hankinnoille lehtikohtaisesti kirjallinen selvitys ennen hintojen soveltamista Toimittajan ja Asiakkaan välillä. Mahdollisesta lehden peruutuksesta hinnan nousun vuoksi ei saa aiheutua kustannuksia Asiakkaalle. Veroissa ja veroluonteisissa julkisissa maksuissa tapahtuvat muutokset sekä vira nomaismääräyksistä johtuvista tuotteiden laatu muutoksista aiheutuvat Toimittajan osoittamat kustannukset otetaan huomioon vaikutuksensa mukaisesti muutosten voimaantulohetkestä alkaen.

6 Valiaikainen punesopimus b ( 1 1 ) 6. hankintojen palvelumaksu Hintojen tulee sisältää hankintojen palvelumaksu, joka on 0,7 % tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta. massaoleva arvonlisävero. Mahdollisia asiakaskäynneistä johtuvia matka ja majoituskustannuksia, kuten lennot, hotellit sekä kilometrikorvaukset ei raportoida, eikä niistä peritä hankintojen palvelumaksua. Toim ittaja maksaa hankinnoille palvelum aksut kuukausittain jälkikäteen laskua vastaan seuraavan kuukauden puolen välin jälkeen. Maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko m yöhästyneestä suorituksesta peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti eräpäivästä alkaen. Toimittaja lähettää hankinnoille kuukausittain yhteenvedon kaikista puitesopimukseen liittyvistä tilauksista sekä hankinnoille tilitettävästä palvelumaksusta. Raportilla tulee olla seuraavat tiedot: - asiakkaan nimi - asiakkaan Y-tunnus - laskun numero - laskun päivämäärä - tuotenimike - tuotekoodi - tuoteryhmä (Kotimaiset ammatti-/aikakausilehdet, ulkomaiset ammatti- /aikakausilehdet, kotimaiset sanomalehdet, ulkomaiset sanomalehdet ja lääketieteelliset lehdet) - yksikköhinta (alv. 0 %) - määrä - euromäärä yhteensä (alv. 0 %) - palvelumaksu (alv. 0 %) Lisäksi Toimittaja toimittaa vuosiyhteenv edon kaikista puitesopimukseen liittyvistä tilauksista. Toimittaja lähettää hankinnoille tarjouspyynnössä mainitut palv elumaksuraportit laskutustapahtumaa seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Kun määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa palvelumaksuraportin toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli Toimittajan raportointi viivästyy sovitusta määräajasta, hankinnoilla on oikeus korvaukseen, joka on m äärältään 1 % raportoitavien Asiakkaiden ostojen / laskutuks en m äär ästä, k uitenki n vähint ään 200 euroa (alv 0 %) ja enintään euroa (alv 0 %). Mikäli Toimittaja on laskuttanut Asiakkaita raportoimatta laskutusta hankinnoille, hankinnoilla on oikeus arvioida raportoinnin ulkopuolelle jääneen las-

7 Vauaikainen puitesopimus kutuksen arvo ja veloittaa Toimittajaa enintään kaksinkertaisella määrällä palvelumaksujen arvosta sekä periä korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko. Jos Toimittaja osoittaa myynnin sisältyneen raportointiin tai että hankintojen tekemä arvio on virheellinen tai virhe johtuu muusta kuin Toimittajasta johtuvasta syystä, hankinnat oikaisee veloitettavaa määrää vastaavasti. 7. Asiakaslaskutus ja maksuehto Toimittaja laskuttaa Asiakasta Asiakkaan valinnan mukaisesti joko verkkolaskulla tai paperilaskulla. Laskutuslisiä eikä mitään muitakaan lisämaksuja hyväksytä. Kaikkien kuljetusmaksujen on sisällyttävä laskutettuun hintaan valitun kuljetustavan mukaan. Mikäli lehden kustantaja on eritellyt postimaksut, tulee laskulla olla eriteltynä nämä postimaksut. Maksuehto on 30 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskut tulee toimittaa ryhmiteltyinä lehtinimikkeittäin aakkosjärjestyksessä ja niiden tulee sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi ja osoite asiakkaan tilausnumero julkaisun nimi lehden listahinta (alv eriteltynä) alennusprosentti tilausten yhteenlaskettu kokonaishinta tilauskausi vuosikertatilausmäärä viitenumero tilaus-/toimituspäivä 8. Asiakasraportointi Asiakkaat saavat erikseen pyytäessään maksuttoman asiakas- / toimipistekohtaisen v uosiraportin tilauksistaan joko Toimittajan asiakaspalvelusta tai Toimittajan Asiakkaalle tarjoamasta sähköisestä tilausjärjestelmästä. Asi akasraport issa on olt ava seuraavat t iedot: asiakkaan nimi (toimituspiste ja toimituspisteen osasto) laskun numero laskun päivämäärä julkaisun nimi kohderyhmä (Kotimaiset ammatti-/aikakausilehdet, ulkomaiset ammatti- /aikakausilehdet, kotimaiset sanomalehdet, ulkomaiset sanomalehdet ja lääketieteelliset lehdet) julkaisun kieli hinta (aiv. eriteltynä) alennusprosentti

8 vanalkainen puitesopimus t$ ( 1 2 ) - määrä - hyvitys Lisäksi Asiakkaan tulee saada joko erikseen pyydettävällä raportilla tai suoraan tilausjärjestelmästä tieto reklamoiduista lehtinimikkeistä toimipiste- / osastokohtaisesti. Toimittaja lähettää Asiakkaalle erikseen pyydettäessä vuosiraportin tammikuun 15. päivään mennessä. 9. Toimitusehto ja -aika Toimitusehto Toimitusaika Toimitusehto on TOP " toimitettuna perille tilaajan nimeämään paikkaan " (TOP tilaajan nimeämä paikka, Finnterms 2001). Toimituksissa noudatetaan kustantajien ja halv imman suoratoimitustavan ehtoja, jollei erikseen jonkin lehden kohdalla toisin sovita. Toimittajan tulee vahvistaa oikeat toimitus- ja laskutusosoitteet sekä poikkeavat toimitustavat tilausvaiheessa. Tavoitteelliset toimitusajat ovat: kotimaisille julkaisuille 1-2 arkipäiv ää, skandinaavisille julkaisuille 2-3 arkipäivää, eurooppalaisille julkaisuille 2-8 arkipäivää ja Euroopan ulkopuolisista maista tilatuille julkaisuille 3-10 arkipäivää. 10. Asiakaspalvelu Toimittajan on tarjottava Asiakkaille maksutonta suomen- ja ruotsinkielistä asiakaspalvelua puhelimitse arkipäivisin joko klo tai klo Suomen aikaa. Toimittaja huolehtii siitä, että asiakaspalvelussa on toimivat sijaisjärjestelyt lomien, sairastapausten ja muiden poikkeustilanteiden varalle. Toimittajan tulee informoida Asiakkaita viipymättä merkittävistä muutoksista kuten esimerkiksi lehtien hinnankorotuksista, lehtien ilmestymisaikojen muutoksista ja lehtien lakkautuksista. 11. Toimittajan vaihto ja perehdytys Puitesopimuksen alkaessa tiedossa olevien Asiakkaiden asiakastilit on perustettava viikon kuluessa puitesopimuksen voimaantulosta. Toimittaja avustaa Asiakkaita tilausten siirtämisessä Asiakkaan edelliseltä Toimittajalta omiin järjestelmiinsä. Lisäksi Toimittaja järjestää Asiakkaan pyynnöstä maksuttoman 2-3 tuntia kestävän perehdytyksen palveluihinsa ja sähköisiin järjestelmiinsä. Toimittaja ei saa veloittaa Asiakkaalta matka- tai majoituskustannuksia kyseisen perehdytyksen toteuttamisesta. Perehdytys tapahtuu Asiakkaan kanssa sovittavana ajankohtana. Mikäli Asiakas ei pääse Toimittajan järjestämään perehdytykseen, tulee Toimittajan järjestää uusi perehdytys toisena Asiakkaalle sopivana ajankohtana.

9 vauaikainen pui tesopi mus KE, 9 (12) Toimittaja voi pitää perehdytyksen valintansa mukaan Asiakkaan toimitiloissa, videokoulutuksena tai esimerkiksi yhteistilaisuutena Toimittajan valitsemassa paikassa, joka ei kuitenkaan ole yli 150 kilometriä kauempana Asiakkaan toimitiloista. Puitesopimuksen solmimishetkellä tiedossa olevien Asiakkaiden kohdalla perehdytys on hoidettava 75 vuorokaudessa puitesopimuksen syntymisestä (jollei lykkäys johdu Asiakkaasta tai hankinnoista). Yhteishankintaan myöhemmin liittyvien Asiakkaiden kohdalla perehdytys on pyrittävä hoitamaan mahdollisimman ripeästi, kuitenkin v iimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa liittymissitoumuksen allekirjoittamisesta ja niin että tilausjaksot voisivat alkaa Asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Toimittaja sitoutuu myös auttamaan Asiakkaiden tilaustietojen siirrossa mahdollisen uuden Toimittajan järjestelmään ja muutenkin helpottamaan siirtymistä, kun Asiakkaan sitoutuminen puitesopimukseen päättyy. 12. Lehtitilausten peruuttaminen ja lojaliteettivelvollisuus Asiakkaan halutessa peruuttaa jo maksamansa lehtitilauksen, on Toimittajalla velvollisuus pyrkiä saamaan Asiakkaalle hyvitystä kustantajalta peruutuksen takia saamatta jääneistä lehden numeroista, Muutenkin Toimittajan on sopimusoikeudellisen lojaliteettivelvollisuuden mukaisesti toimittava kaikissa sopimussuhteeseen liittyvissä asioissa Asiakkaan edun mukaisesti, erityisesti roolissaan välittäjänä Asiakkaan ja kustantajan välillä. Lojaliteetin tulee näkyä peruutusten lisäksi etenkin laskutuskäytännöissä (mahdollisimman pitkälle asiakkaan toiveiden mukaisesti), hyvityksissä, reklamaatioiden ripeässä käsittelyssä, saapumattomien / v aurioituneiden lehtien uudelleen toimittamisessa. Lisäksi Toimittaja auttaa mahdollisessa Toimittajan vaihdoksessa sopimuskauden lopussa. Asiakkailla puolestaan vastaava lojaliteettivelvollisuus koskee erityisesti reklamaatioita, muutoksia, peruutuksia, yhteyshenkilömuutoksia ja kaikenlaisia ilmoituksia Toimittajalle, jotka Asiakkaan on pyrittäv ä tekemään mahdollisimman nopeasti niiden perusteen ilmettyä. 13. Virheet ja puutteet toimituksessa sekä hyvitys Jos jokin lehden numero saapuu Asiakkaalle vaurioituneena tai jää kokonaan saapumatta ja Asiakas on reklamoinut tästä reklamointiajan kuluessa, Toimittajan on pyrittävä toimittamaan tilalle uusi kappale. Jos jokin Asiakkaan tilauskannassa olevista lehdistä lakkautetaan, Toimittajan on ilmoitettav a asiasta Asiakkaalle viipymättä saatuaan siitä itse tiedon. Toimittajan on myös pyrittävä saamaan kustantajalta hyvitystä Asiakkaille lehdistä, jotka ovat lakanneet kesken tilauskauden taikka jääneet kokonaan tai osittain ilmestymättä. Hyvityksen suuruus määräytyy seuraav asti: tilauksesta maksettu hinta / ko. lehden ilmestymiskerrat x toimittamatta jääneiden lehden numeroiden määrä.

10 vaualkainen pultesopimus 1 u ( 1 Z ) 1 4. T o i mi tuksen vi i västymi n en j a vah i n g o n ko rvau s Toimittaja on velvollinen maksamaan Asiakkaalle viivästyssakkoa 2 prosenttia viivästyneen toimituksen arvosta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden ajanjaksolta, kuitenkin enintään 20 % viivästyneen toimituksen arv osta, jolla Toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa viivästyksestä, mikäli toimituksen viivästyminen johtuu kustantajasta, hankinnoista, Asiakkaasta tai ylivoimaisesta esteestä. Vahingonkorvaukseen sovelletaan JYSE-ehtoja. Välitön ja välillinen vahinko määritellään kauppalain 67 :ssä säädetyllä tavalla. Sopimussakot vähentävät vahingonkorvauksen määrää. Mikäli puitesopimus katsotaan tuomioistuimen päätöksellä tehottomaksi tai sen voimassaoloaikaa lyhennetään kilpailuttamisessa tapahtuneen virheen johdosta, Toimittajalla ei ole oikeutta saada Asiakkaalta tai hankinnoilta vahingonkorvausta. 15. Reklamaatioiden lähettäminen ja käsittely Asiakkaan tulee lähettää tuotteeseen ja palv eluun liittyvät reklamaatiot Toimittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua tuotteen vastaanottamisesta ja / tai palv elun käyttämisestä. Toimittaja on velvollinen tallentamaan sähköisesti vastaanottamansa rekla maati ot ja esitt ämään ne kootusti hankinnoille sopimusseurannan yhteydessä. Toimittajan tulee korjata reklamaatioiden syyt viipymättä sekä viipymättä ilmoitettava Asiakkaalle ja hankinnoille tehdyistä korjaustoimenpiteistä. 16. Toimittajan ja alihankkijoiden vastuu Toimittaja vastaa tuotteiden ja palvelun toimittamisesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, jotka Toimittaja ilmoittaa hankinnoille pyydettäessä. Toimittaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toiminnasta kuten omastaan. 17. Puitesopimuksen markkinointi ja viestintä Toimittajan tulee aktiivisesti markkinoida puitesopimusta organisaatioille, jotka voivat käyttää hankintojen palveluita ja tätä puitesopimusta, ja raportoida tuloksista hankinnoille. Toimittajan tulee laatia ensimmäiseen sopimuksen seurantapalaveriin suunnitelma markkinointitoimenpiteistä uusien Asiakkaiden hankkimiseksi sopimuskauden aikana. Markkinointitoimenpiteiden toteutusta ja niiden tuloksellisuutta seurataan koko sopimuskauden ajan. Toi m i ttaja ja Kunt ahanki nnat ti edot t avat puit esopim uksesta om i en viest intäkanaviensa kautta ja järjestävät erikseen sovittaessa yhteisiä tilaisuuksia tai osallistuvat muiden järjestäm iin tilaisuuksiin.

11 vauaikamen puitesopimus 1 1 ( 1 L ) Osapuolet sopivat miten sopimuksesta tiedotetaan ja viestitään. Ennen lopullisen version lähettämistä siihen on saatava hankintojen lupa. 18. Kartelliehto Toimittaja vahv istaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksentekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla. Mikäli Toimittaja todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), Toimittaja on velvollinen suorittamaan "Asiakkaalle" sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarv osta korkoineen vaatimuspäivästä lukien ja korv aamaan sopimussakon määrän ylittävät vahingot. Näiden lisäksi Toimittajan on korvattava "Asiakkaalle" asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Mikäli Toimittaja paljastaa kartellin ja vapautetaan kilpailulain 14 :n ( /948) perusteella kokonaan seuraamusmaksusta, Toimittaja v apautuu tämän ehdon mukaisen sopimussakon maksamisesta. 19. hankintojen tarkastusoikeus hankinnoilla tai Asiakkaalla on oikeus teettää ulkopuolisella puolueettomalla taholla (esim. laillistettu tilintarkastaja) tarkastus sen selv ittämiseksi, onko Toimittaja tai sen alihankkija toiminut sopimuksen mukaisesti myydessään tai toimittaessaan sopimuksen mukaisia palveluita tai tuotteita Asiakkaille. Kumpikin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan tarkastuksen osalta E r i m i e l i s y y k s i e n ra tk a i s em i n e n Mikäli kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin Helsingin käräjäoikeuteen., erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi 21. Luottamuksellisuus ja salassapito hankinnat ja Toimittaja sitoutuv at olemaan antamatta tätä sopimusta koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta, ellei tietojen antaminen ole tarpeen sopimuksen tarkoituksen ja sen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai sitä koskevan riitaisuuden ratkaisemiseksi tai ellei lainsäädäntö edellytä tietojen antamista. Kolmantena osapuolena ei pidetä Asiakasta tai mahdollista Asiakasta, joka voi liittyä hankintojen tekemään puitesopimukseen ja jonka kanssa hankinnat käy neuvotteluja puitesopimukseen liittymisestä. Luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskevat velv oitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisestä huolimatta.

12 vaualkainen puitesopimus 1 1 ( 1 L ) 22. Sopimusasiakirjojen tulkintajärjestys 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjouspyynnön liitteet: - Li it e 1 Asiakkaat Liite 2 Hintalomake Liite 3 KLKH 99 palvelumaksuraportti - Liite 4 Hinnoitteluohje Puitesopimus 3. JYSE 2014 TAVARAT 4. LM Tietopalvelut Oy:n tarjous liitteineen - Liite 1 Laatujärjestelmä - Liite 2 Hintalomake Liite Listahinnat - TarjousDokum entti Sopimuskappaleet Tätä sopimusta on tehty 2 yhdenmukaista kappaletta, 1 kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä KL-hankinnat Oy Raili Hilakari toimitusjohtaja LM Tietopalvelut Oy JY<ssi Kettunen / Varat oim itusjohtaja LIITTEET Li it e 1 Tarj ouspyynt ö liitteineen Liite 2 Toimittajan tarjous liitteineen