Kunta. rki 1 ( 12) VÄLIAIKAINEN PU I T E S OPI MUS K L K H LEHTITILAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta. rki 1 ( 12) VÄLIAIKAINEN PU I T E S OPI MUS K L K H 9 9 2 0 1 5 LEHTITILAUKSET 2 0 1 6-2 0 1 9"

Transkriptio

1 rki 1 ( 12) VÄLIAIKAINEN PU I T E S OPI MUS K L K H LEHTITILAUKSET

2 Sisällysluettelo 1. Sopimuksen osapuolet Puitesopimuksen tausta ja tarkoitus, väliaikainen puitesopimus Sopimuksen kohde Sopimuskausi Hinnat ja hinnoitteluperusteet... 5 Hinnat ja hinnasto... 5 Hinnanm uutokset hankintojen palvelum aksu As iakas lasku tu s j a m ak su e ht o Asi aka sr apo rt ointi Toim itusehto ja -aika...8 Toimitusehto... 8 Toimitusaika Asiakas palvelu Toim ittajan vaihto ja perehdytys Lehtitilausten peruuttam inen ja lojaliteettivelvollisuus V i r h e e t ja pu u tt e et to i m i t uk s es s a s ek ä h y v i t y s Toim ituksen viivästym inen ja vahingonkorvaus Re k l a m a a ti o i d e n lähettäm inen j a kä s i t t e l y Toim ittajan ja alihankkijoiden vastuu Puitesopim uksen m arkkinointi ja viestintä Kartel liehto Ku n t a h a n k i n t o j e n t a r k a s t u s o i k e u s Er im ieli s yyks ien r at ka i se m i ne n Luo tta m uk sel lisuus ja sa las sap ito So p im u sa s i ak i rj o jen tu l ki n ta j ä rj e st ys So p i m u s k ap p a leet... 12

3 vauaikainen puitesopimus 1. Sopimuksen osapuolet KL-hankinnat Oy (Y-tunnus ) jäljempänä hankinnat osoite: Toinen linja 14, HELSINKI yhteyshenkilö: Pauliina Juntunen puh sähköposti: a l i i n a.juntunen kuntahankinnat.fi ja LM Ti etopalvelut O y (Y- tunnus ) jäljempänä Toim it taja osoite: Teollisuuskatu 21, Helsinki yhteyshenkilö: Aleksi Tykkä puh sähköposti: Molemmat jäljempänä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli". 2. Puite so p i m u ksen tau s ta j a tark o i tus, väl i ai kai n en p u i teso p i mu s hankinnat on kilpailuttanut tämän hankinnan yhteishankintana Asiakkailleen (Asiakkaat) ja vastaa myös sopimushallinnasta. hankinnat kilpailuttaa puitesopimuksia avoimina puitejärjestelyinä, joka mahdollistaa sen, että puitejärjestelyyn voi liittyä tai perustellusta syystä esiin. mahdollisen organisaatiomuutoksen yhteydessä erota Asiakkaita sopimuskauden aikana. Asiakkaat v oiv at hankkia tuotteita ja palveluita tämän puitesopimuksen perusteella järjestämättä erillistä omaa tarjouskilpailua. Tarjouskilpailun hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Hankinta järjestetään väliaikaisesti tarjouskilpailun voittaneelta toimittajalta valitusprosessin käsittelyn ajaksi. Tämä on hankintalain 93 mukainen väliaikainen puitesopimus. 3. Sopimuksen kohde Puitesopimus koskee lehtiä, joiden tilauskausi alkaa vuonna 2016 tai myöhemmin puitesopimuksen voimassaoloaikana. Sopimuksen kohteena ov at lehtitilaukset, jotka pitävät sisällään seuraavat lehtikategoriat: Lehtikategoria 1: Kotimaiset ammatti- ja aikakauslehdet Lehtikategoria 2: Ulkomaiset ammatti- ja aikakauslehdet Lehtikategoria 3: Kotimaiset sanomalehdet Lehtikategoria 4: Ulkomaiset sanomalehdet

4 vaiiaikainen puitesopimus 4 ( 1 1 ) Lehtikategoria 5: Lääketieteelliset lehdet Asiakas valitsee edellä mainituista lehtikategorioista haluamansa lehtikategoriat antaessaan sitoumuksensa puitesopimukseen osallistumisesta hankinnoille. Asiakas voi myöhemmin ottaa lisää kategorioita, jotka lisätään sitoumukseen. Valituissa lehtikategorioissa Asiakas sitoutuu pääasiassa tekemään uudet lehtitilaukset ja vuosittain tehtävät tilausten uusinnat valitulta Toimittajalta. Jos Asiakas ei ole hankinnoille antamassaan sitoumuksessa sitoutunut tilaamaan jonkin lehtikategorian lehtiä Toimittajalta, ei Toimittajan tarvitse antaa kyseiselle Asiakkaalle puitesopimuksen edellyttämiä alennuksia tai noudattaa ilmoittamaansa palvelumaksua. Asiakkaalla on oikeus hankkia vähäisissä määrin lehtiä myös muilta kuin sopimustoimittajalta esimerkiksi suoraan paikalliselta lehti kustantajalta. Lisäksi lehdet, jotka Asiakas on ennen tarjouspyynnön päivämäärää ( ) tilannut määräaikaisena / kestotilauksena suoraan kustantajalta saavat jatkua, mutta muuten lehtitilaukset ja tilausten uusinnat Asiakas tekee sitoumuksessa valitsemissaan lehtikategorioissa Toimittajan kautta. Jos jotain lehteä ei ole saatavilla Toim ittajan kautta, Asiakkaalla on oikeus tilata se suoraan kustantajalta. Lisäksi ne lehdet, jotka ovat saatavilla eri jäsenyyksien kaut ta, saadaan tilata suoraan kustantajalta / julkaisijalta. Mahdollisesti Asiakkaiksi m yöhem m in liittyvät oppilaitokset voivat tilata lehtiä myös Aikakausm edia ADS Oy:n kautta. Asiakkaat, jotka kuuluvat Yleisten kirjastojen konsortioon ja / tai FinElib - konsortioon, varaavat oikeuden hankkia verkkolehtiaineiston konsortion organisoiman kilpailutuksen perusteella. Asiakkaat voivat hankkia yksittäiset verkkolehdet valittav alta Toimittajalta, mikäli ne eivät sisälly käytettäviin tai erikseen kilpailutettaviin verkkolehtipalv eluihin tai eivät ole muun Toimittajan yksinmyynnissä. Jos e-lehti sisältyy jonkin lehden kohdalla painetun lehden hintaan, on Toimittajan järjestettävä Asiakkaalle maksuton pääsy myös verkkojulkaisuun. 4. Sopimuskausi Tämä puitesopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja voimassa valitusprosessin ajan. Mikäli markkinaoikeus tai muutoksenhaulla myöhemmin korkein hallinto-oikeus antaa asiassa ratkaisun, jolla hankintapäätöstä joudutaan muuttamaan, on hankintayksiköllä oikeus irtisanoa ilman korvausta t ämä sopimus päätt ymään välittömästi. Muissa kuin yllä mainitussa tapauksessa Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 6 kuukauden irtisanomisajalla kuitenkin siten, että sopimus päättyy aikaisintaan 1 vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulon jälkeen.

5 Vanaikamen puitesopimus Mikäli hankinnat irtisanoo puitesopimuksen lakkaa myös Asiakkaan sopimuskohtainen sitoumus, ellei sen jatkamiseen ole perusteltua syytä. Asiakas ei voi irtisanoa omaa sopimustaan sopimatta asiasta hankintojen kanssa. Toimittajan palvelumaksuvelvoite jatkuu puitesopimuksen päättymisen jälkeen puitesopimusaikana tilattujen tuotteiden ja palveluiden laskutuksen osalta. 5. Hinnat ja hinnoitteluperusteet Hinnat ja hinnasto Toimittajan (kustantajan listahinnasta riippuvat) hinnastot, kiinteät alennusprosentit ja palvelumaksu ovat liitteessä 2. Hinnoitteluperusteet ovat liitteessä 1. Hinnat sisältävät lehtien kuljettamisesta ja jakelusta aiheutuvat kustannukset (ns. pintaposti- ja rahtimaksut). Asiakkaan v alitsemat v aihtoehtoiset postitusmuodot (esim. kuriiripalvelut) eivät sisälly hintoihin. Toimittajan ilmoittamat alennusprosentit ja palvelumaksu ovat kiinteät neljän (4) vuoden ajan ja niitä sovelletaan lehtikategorioittain sekä tilausmuodoittain (määräaikainen ja kestotilaus) kaikkiin Asiakkaiden Toimittajalta tilaamiin lehtiin. Hinnanmuutokset Toimittajan tulee tehdä arvio tulevista hinnanmuutoksista yhden kerran vuodessa ja se on tehtävä syyskuun loppuun mennessä. Hinnanmuutosesitys voi koskea ainoastaan kustantajien voimassa olevia listahintoja. Lopullinen hinnanmuutosesitys tehdään lopullisten kustantajien listahintojen perusteella. Hinnanmuutosesitys on tehtävä kirjallisesti ja siinä on selvitettävä ennakoitu hintatasonmuutos prosentteina kustantajien voimassa oleviin listahintoihin sekä perusteet eriteltyinä kotimaisten ja ulkomaisten lehtien osalta, mikäli mahdollista. E- lehtien osalta hintataso on ilmoitettava aina erikseen. Jos muutosten suuruudesta ei päästä yhteisymmärrykseen, kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana sovelletaan ennen muutosesitystä voimassa olleita hintoja, alennusprosentteja ja palvelumaksua. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli kustantajan hinnastot ylittävät kotimaisissa ammatti - ja aikakauslehdissä sekä kotimaisissa sanomalehdissä viisi (5) prosenttia tilaushetken hinnasta, Toimittajan on esitettävä hankinnoille lehtikohtaisesti kirjallinen selvitys ennen hintojen soveltamista Toimittajan ja Asiakkaan välillä. Mahdollisesta lehden peruutuksesta hinnan nousun vuoksi ei saa aiheutua kustannuksia Asiakkaalle. Veroissa ja veroluonteisissa julkisissa maksuissa tapahtuvat muutokset sekä vira nomaismääräyksistä johtuvista tuotteiden laatu muutoksista aiheutuvat Toimittajan osoittamat kustannukset otetaan huomioon vaikutuksensa mukaisesti muutosten voimaantulohetkestä alkaen.

6 Valiaikainen punesopimus b ( 1 1 ) 6. hankintojen palvelumaksu Hintojen tulee sisältää hankintojen palvelumaksu, joka on 0,7 % tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta. massaoleva arvonlisävero. Mahdollisia asiakaskäynneistä johtuvia matka ja majoituskustannuksia, kuten lennot, hotellit sekä kilometrikorvaukset ei raportoida, eikä niistä peritä hankintojen palvelumaksua. Toim ittaja maksaa hankinnoille palvelum aksut kuukausittain jälkikäteen laskua vastaan seuraavan kuukauden puolen välin jälkeen. Maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko m yöhästyneestä suorituksesta peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti eräpäivästä alkaen. Toimittaja lähettää hankinnoille kuukausittain yhteenvedon kaikista puitesopimukseen liittyvistä tilauksista sekä hankinnoille tilitettävästä palvelumaksusta. Raportilla tulee olla seuraavat tiedot: - asiakkaan nimi - asiakkaan Y-tunnus - laskun numero - laskun päivämäärä - tuotenimike - tuotekoodi - tuoteryhmä (Kotimaiset ammatti-/aikakausilehdet, ulkomaiset ammatti- /aikakausilehdet, kotimaiset sanomalehdet, ulkomaiset sanomalehdet ja lääketieteelliset lehdet) - yksikköhinta (alv. 0 %) - määrä - euromäärä yhteensä (alv. 0 %) - palvelumaksu (alv. 0 %) Lisäksi Toimittaja toimittaa vuosiyhteenv edon kaikista puitesopimukseen liittyvistä tilauksista. Toimittaja lähettää hankinnoille tarjouspyynnössä mainitut palv elumaksuraportit laskutustapahtumaa seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Kun määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa palvelumaksuraportin toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli Toimittajan raportointi viivästyy sovitusta määräajasta, hankinnoilla on oikeus korvaukseen, joka on m äärältään 1 % raportoitavien Asiakkaiden ostojen / laskutuks en m äär ästä, k uitenki n vähint ään 200 euroa (alv 0 %) ja enintään euroa (alv 0 %). Mikäli Toimittaja on laskuttanut Asiakkaita raportoimatta laskutusta hankinnoille, hankinnoilla on oikeus arvioida raportoinnin ulkopuolelle jääneen las-

7 Vauaikainen puitesopimus kutuksen arvo ja veloittaa Toimittajaa enintään kaksinkertaisella määrällä palvelumaksujen arvosta sekä periä korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko. Jos Toimittaja osoittaa myynnin sisältyneen raportointiin tai että hankintojen tekemä arvio on virheellinen tai virhe johtuu muusta kuin Toimittajasta johtuvasta syystä, hankinnat oikaisee veloitettavaa määrää vastaavasti. 7. Asiakaslaskutus ja maksuehto Toimittaja laskuttaa Asiakasta Asiakkaan valinnan mukaisesti joko verkkolaskulla tai paperilaskulla. Laskutuslisiä eikä mitään muitakaan lisämaksuja hyväksytä. Kaikkien kuljetusmaksujen on sisällyttävä laskutettuun hintaan valitun kuljetustavan mukaan. Mikäli lehden kustantaja on eritellyt postimaksut, tulee laskulla olla eriteltynä nämä postimaksut. Maksuehto on 30 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskut tulee toimittaa ryhmiteltyinä lehtinimikkeittäin aakkosjärjestyksessä ja niiden tulee sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi ja osoite asiakkaan tilausnumero julkaisun nimi lehden listahinta (alv eriteltynä) alennusprosentti tilausten yhteenlaskettu kokonaishinta tilauskausi vuosikertatilausmäärä viitenumero tilaus-/toimituspäivä 8. Asiakasraportointi Asiakkaat saavat erikseen pyytäessään maksuttoman asiakas- / toimipistekohtaisen v uosiraportin tilauksistaan joko Toimittajan asiakaspalvelusta tai Toimittajan Asiakkaalle tarjoamasta sähköisestä tilausjärjestelmästä. Asi akasraport issa on olt ava seuraavat t iedot: asiakkaan nimi (toimituspiste ja toimituspisteen osasto) laskun numero laskun päivämäärä julkaisun nimi kohderyhmä (Kotimaiset ammatti-/aikakausilehdet, ulkomaiset ammatti- /aikakausilehdet, kotimaiset sanomalehdet, ulkomaiset sanomalehdet ja lääketieteelliset lehdet) julkaisun kieli hinta (aiv. eriteltynä) alennusprosentti

8 vanalkainen puitesopimus t$ ( 1 2 ) - määrä - hyvitys Lisäksi Asiakkaan tulee saada joko erikseen pyydettävällä raportilla tai suoraan tilausjärjestelmästä tieto reklamoiduista lehtinimikkeistä toimipiste- / osastokohtaisesti. Toimittaja lähettää Asiakkaalle erikseen pyydettäessä vuosiraportin tammikuun 15. päivään mennessä. 9. Toimitusehto ja -aika Toimitusehto Toimitusaika Toimitusehto on TOP " toimitettuna perille tilaajan nimeämään paikkaan " (TOP tilaajan nimeämä paikka, Finnterms 2001). Toimituksissa noudatetaan kustantajien ja halv imman suoratoimitustavan ehtoja, jollei erikseen jonkin lehden kohdalla toisin sovita. Toimittajan tulee vahvistaa oikeat toimitus- ja laskutusosoitteet sekä poikkeavat toimitustavat tilausvaiheessa. Tavoitteelliset toimitusajat ovat: kotimaisille julkaisuille 1-2 arkipäiv ää, skandinaavisille julkaisuille 2-3 arkipäivää, eurooppalaisille julkaisuille 2-8 arkipäivää ja Euroopan ulkopuolisista maista tilatuille julkaisuille 3-10 arkipäivää. 10. Asiakaspalvelu Toimittajan on tarjottava Asiakkaille maksutonta suomen- ja ruotsinkielistä asiakaspalvelua puhelimitse arkipäivisin joko klo tai klo Suomen aikaa. Toimittaja huolehtii siitä, että asiakaspalvelussa on toimivat sijaisjärjestelyt lomien, sairastapausten ja muiden poikkeustilanteiden varalle. Toimittajan tulee informoida Asiakkaita viipymättä merkittävistä muutoksista kuten esimerkiksi lehtien hinnankorotuksista, lehtien ilmestymisaikojen muutoksista ja lehtien lakkautuksista. 11. Toimittajan vaihto ja perehdytys Puitesopimuksen alkaessa tiedossa olevien Asiakkaiden asiakastilit on perustettava viikon kuluessa puitesopimuksen voimaantulosta. Toimittaja avustaa Asiakkaita tilausten siirtämisessä Asiakkaan edelliseltä Toimittajalta omiin järjestelmiinsä. Lisäksi Toimittaja järjestää Asiakkaan pyynnöstä maksuttoman 2-3 tuntia kestävän perehdytyksen palveluihinsa ja sähköisiin järjestelmiinsä. Toimittaja ei saa veloittaa Asiakkaalta matka- tai majoituskustannuksia kyseisen perehdytyksen toteuttamisesta. Perehdytys tapahtuu Asiakkaan kanssa sovittavana ajankohtana. Mikäli Asiakas ei pääse Toimittajan järjestämään perehdytykseen, tulee Toimittajan järjestää uusi perehdytys toisena Asiakkaalle sopivana ajankohtana.

9 vauaikainen pui tesopi mus KE, 9 (12) Toimittaja voi pitää perehdytyksen valintansa mukaan Asiakkaan toimitiloissa, videokoulutuksena tai esimerkiksi yhteistilaisuutena Toimittajan valitsemassa paikassa, joka ei kuitenkaan ole yli 150 kilometriä kauempana Asiakkaan toimitiloista. Puitesopimuksen solmimishetkellä tiedossa olevien Asiakkaiden kohdalla perehdytys on hoidettava 75 vuorokaudessa puitesopimuksen syntymisestä (jollei lykkäys johdu Asiakkaasta tai hankinnoista). Yhteishankintaan myöhemmin liittyvien Asiakkaiden kohdalla perehdytys on pyrittävä hoitamaan mahdollisimman ripeästi, kuitenkin v iimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa liittymissitoumuksen allekirjoittamisesta ja niin että tilausjaksot voisivat alkaa Asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Toimittaja sitoutuu myös auttamaan Asiakkaiden tilaustietojen siirrossa mahdollisen uuden Toimittajan järjestelmään ja muutenkin helpottamaan siirtymistä, kun Asiakkaan sitoutuminen puitesopimukseen päättyy. 12. Lehtitilausten peruuttaminen ja lojaliteettivelvollisuus Asiakkaan halutessa peruuttaa jo maksamansa lehtitilauksen, on Toimittajalla velvollisuus pyrkiä saamaan Asiakkaalle hyvitystä kustantajalta peruutuksen takia saamatta jääneistä lehden numeroista, Muutenkin Toimittajan on sopimusoikeudellisen lojaliteettivelvollisuuden mukaisesti toimittava kaikissa sopimussuhteeseen liittyvissä asioissa Asiakkaan edun mukaisesti, erityisesti roolissaan välittäjänä Asiakkaan ja kustantajan välillä. Lojaliteetin tulee näkyä peruutusten lisäksi etenkin laskutuskäytännöissä (mahdollisimman pitkälle asiakkaan toiveiden mukaisesti), hyvityksissä, reklamaatioiden ripeässä käsittelyssä, saapumattomien / v aurioituneiden lehtien uudelleen toimittamisessa. Lisäksi Toimittaja auttaa mahdollisessa Toimittajan vaihdoksessa sopimuskauden lopussa. Asiakkailla puolestaan vastaava lojaliteettivelvollisuus koskee erityisesti reklamaatioita, muutoksia, peruutuksia, yhteyshenkilömuutoksia ja kaikenlaisia ilmoituksia Toimittajalle, jotka Asiakkaan on pyrittäv ä tekemään mahdollisimman nopeasti niiden perusteen ilmettyä. 13. Virheet ja puutteet toimituksessa sekä hyvitys Jos jokin lehden numero saapuu Asiakkaalle vaurioituneena tai jää kokonaan saapumatta ja Asiakas on reklamoinut tästä reklamointiajan kuluessa, Toimittajan on pyrittävä toimittamaan tilalle uusi kappale. Jos jokin Asiakkaan tilauskannassa olevista lehdistä lakkautetaan, Toimittajan on ilmoitettav a asiasta Asiakkaalle viipymättä saatuaan siitä itse tiedon. Toimittajan on myös pyrittävä saamaan kustantajalta hyvitystä Asiakkaille lehdistä, jotka ovat lakanneet kesken tilauskauden taikka jääneet kokonaan tai osittain ilmestymättä. Hyvityksen suuruus määräytyy seuraav asti: tilauksesta maksettu hinta / ko. lehden ilmestymiskerrat x toimittamatta jääneiden lehden numeroiden määrä.

10 vaualkainen pultesopimus 1 u ( 1 Z ) 1 4. T o i mi tuksen vi i västymi n en j a vah i n g o n ko rvau s Toimittaja on velvollinen maksamaan Asiakkaalle viivästyssakkoa 2 prosenttia viivästyneen toimituksen arvosta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden ajanjaksolta, kuitenkin enintään 20 % viivästyneen toimituksen arv osta, jolla Toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa viivästyksestä, mikäli toimituksen viivästyminen johtuu kustantajasta, hankinnoista, Asiakkaasta tai ylivoimaisesta esteestä. Vahingonkorvaukseen sovelletaan JYSE-ehtoja. Välitön ja välillinen vahinko määritellään kauppalain 67 :ssä säädetyllä tavalla. Sopimussakot vähentävät vahingonkorvauksen määrää. Mikäli puitesopimus katsotaan tuomioistuimen päätöksellä tehottomaksi tai sen voimassaoloaikaa lyhennetään kilpailuttamisessa tapahtuneen virheen johdosta, Toimittajalla ei ole oikeutta saada Asiakkaalta tai hankinnoilta vahingonkorvausta. 15. Reklamaatioiden lähettäminen ja käsittely Asiakkaan tulee lähettää tuotteeseen ja palv eluun liittyvät reklamaatiot Toimittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua tuotteen vastaanottamisesta ja / tai palv elun käyttämisestä. Toimittaja on velvollinen tallentamaan sähköisesti vastaanottamansa rekla maati ot ja esitt ämään ne kootusti hankinnoille sopimusseurannan yhteydessä. Toimittajan tulee korjata reklamaatioiden syyt viipymättä sekä viipymättä ilmoitettava Asiakkaalle ja hankinnoille tehdyistä korjaustoimenpiteistä. 16. Toimittajan ja alihankkijoiden vastuu Toimittaja vastaa tuotteiden ja palvelun toimittamisesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, jotka Toimittaja ilmoittaa hankinnoille pyydettäessä. Toimittaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toiminnasta kuten omastaan. 17. Puitesopimuksen markkinointi ja viestintä Toimittajan tulee aktiivisesti markkinoida puitesopimusta organisaatioille, jotka voivat käyttää hankintojen palveluita ja tätä puitesopimusta, ja raportoida tuloksista hankinnoille. Toimittajan tulee laatia ensimmäiseen sopimuksen seurantapalaveriin suunnitelma markkinointitoimenpiteistä uusien Asiakkaiden hankkimiseksi sopimuskauden aikana. Markkinointitoimenpiteiden toteutusta ja niiden tuloksellisuutta seurataan koko sopimuskauden ajan. Toi m i ttaja ja Kunt ahanki nnat ti edot t avat puit esopim uksesta om i en viest intäkanaviensa kautta ja järjestävät erikseen sovittaessa yhteisiä tilaisuuksia tai osallistuvat muiden järjestäm iin tilaisuuksiin.

11 vauaikamen puitesopimus 1 1 ( 1 L ) Osapuolet sopivat miten sopimuksesta tiedotetaan ja viestitään. Ennen lopullisen version lähettämistä siihen on saatava hankintojen lupa. 18. Kartelliehto Toimittaja vahv istaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksentekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla. Mikäli Toimittaja todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), Toimittaja on velvollinen suorittamaan "Asiakkaalle" sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarv osta korkoineen vaatimuspäivästä lukien ja korv aamaan sopimussakon määrän ylittävät vahingot. Näiden lisäksi Toimittajan on korvattava "Asiakkaalle" asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Mikäli Toimittaja paljastaa kartellin ja vapautetaan kilpailulain 14 :n ( /948) perusteella kokonaan seuraamusmaksusta, Toimittaja v apautuu tämän ehdon mukaisen sopimussakon maksamisesta. 19. hankintojen tarkastusoikeus hankinnoilla tai Asiakkaalla on oikeus teettää ulkopuolisella puolueettomalla taholla (esim. laillistettu tilintarkastaja) tarkastus sen selv ittämiseksi, onko Toimittaja tai sen alihankkija toiminut sopimuksen mukaisesti myydessään tai toimittaessaan sopimuksen mukaisia palveluita tai tuotteita Asiakkaille. Kumpikin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan tarkastuksen osalta E r i m i e l i s y y k s i e n ra tk a i s em i n e n Mikäli kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin Helsingin käräjäoikeuteen., erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi 21. Luottamuksellisuus ja salassapito hankinnat ja Toimittaja sitoutuv at olemaan antamatta tätä sopimusta koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta, ellei tietojen antaminen ole tarpeen sopimuksen tarkoituksen ja sen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai sitä koskevan riitaisuuden ratkaisemiseksi tai ellei lainsäädäntö edellytä tietojen antamista. Kolmantena osapuolena ei pidetä Asiakasta tai mahdollista Asiakasta, joka voi liittyä hankintojen tekemään puitesopimukseen ja jonka kanssa hankinnat käy neuvotteluja puitesopimukseen liittymisestä. Luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskevat velv oitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisestä huolimatta.

12 vaualkainen puitesopimus 1 1 ( 1 L ) 22. Sopimusasiakirjojen tulkintajärjestys 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjouspyynnön liitteet: - Li it e 1 Asiakkaat Liite 2 Hintalomake Liite 3 KLKH 99 palvelumaksuraportti - Liite 4 Hinnoitteluohje Puitesopimus 3. JYSE 2014 TAVARAT 4. LM Tietopalvelut Oy:n tarjous liitteineen - Liite 1 Laatujärjestelmä - Liite 2 Hintalomake Liite Listahinnat - TarjousDokum entti Sopimuskappaleet Tätä sopimusta on tehty 2 yhdenmukaista kappaletta, 1 kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä KL-hankinnat Oy Raili Hilakari toimitusjohtaja LM Tietopalvelut Oy JY<ssi Kettunen / Varat oim itusjohtaja LIITTEET Li it e 1 Tarj ouspyynt ö liitteineen Liite 2 Toimittajan tarjous liitteineen

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

HUOM. sisältää täsmennykset

HUOM. sisältää täsmennykset Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 HUOM. sisältää täsmennykset 19.10.2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 6.10.2016 Urjalan yhtenäiskoulun luonnontieteiden opetusvälineiden hankinta

Lisätiedot

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi SOPIMUS 1/5 LuonnoS Oppilaskuljetuspalvelut 1. Sopijapuolet Tilaaja Palveluntuottaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Tuire Hatakka Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 LIITE 3 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Laura Inkinen Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Toimistopaperit KLKH76

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Toimistopaperit KLKH76 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 1 5. Sopimushallinta... 3 6. Sitoutuminen... 4 7. Eksaitti...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 2017/3 POSELY/269/2017 22.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Sopimusohje asiakkaille KLKH KALUSTEIDEN PUITESOPIMUKSEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE

Sopimusohje asiakkaille KLKH KALUSTEIDEN PUITESOPIMUKSEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE KALUSTEIDEN PUITESOPIMUKSEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja... 3 4. Sopimukseen liittyminen ja asiakkaan yhteyshenkilö...

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

PUITESOPIMUS MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUJEN HANKINNASTA

PUITESOPIMUS MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 6A PUITESOPIMUS MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUJEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: House of Lapland / Lapin Elämystuotanto Oy (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta

LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta SOPIMUSLUONNOS, liite 3 1/7 LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta 1. Sopijapuolet Tilaaja Imatran kaupunki 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi Yhteystiedot

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki osoite Vantaan kaupunki osoite Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: nn (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (7) Sopimus suurtehoväestöhälyttimien hankinnasta 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt: Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus 3. Sovellettavat yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

Oiva Akatemia-liikelaitos Ostolaskut PL Helsingin kaupunki

Oiva Akatemia-liikelaitos Ostolaskut PL Helsingin kaupunki IT- KOULUTUKSEN HANKINTA 1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitos (käyntiosoite Siltasaarenkatu 18 20 C, 7.krs) puhelin (09) 310 18000 sähköposti faksi (09)

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 KILJAVA Y-tunnus 2048008-0 Hyvinkään kaupunki Kankurinkatu 4-6, PL 86 05801

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT

I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT 1 SOPIMUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRALLISISTA LEHTI-ILMOITUKSISTA JA KUULUTUKSISTA I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT 1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin kaupungin virasto, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sopimusohje asiakkaille KLKH MAJOITUS- JA KOKOUSPALVELUIDEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE

Sopimusohje asiakkaille KLKH MAJOITUS- JA KOKOUSPALVELUIDEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE MAJOITUS- JA KOKOUSPALVELUIDEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja... 3 4. Sopimukseen liittyminen ja asiakkaan yhteyshenkilö...

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Mäntsälän kunta Y tunnus: 0129261-5 Osoite: Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Toimittaja: Y tunnus: Osoite: 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Mäntsälän kunta on kilpailuttanut omien toimipisteidensä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA

VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut LIITE 5 1 (9) VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki /Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Vantaan kaupunki /Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Porvoon

Lisätiedot

SULKUPORTIT 2013 HANKINTAOHJELMA HANKINTAOHJELMA 1(6) HANKINTA-AJANJAKSO ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS

SULKUPORTIT 2013 HANKINTAOHJELMA HANKINTAOHJELMA 1(6) HANKINTA-AJANJAKSO ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS HANKINTAOHJELMA 1(6) 10.12.2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAOHJELMA HANKINTA-AJANJAKSO 1.3.2013-31.12.2013 ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATU- JA VIHERTUOTANTO -LIIKELAITOS

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot