MINÄKUVA-ARVION OHJEET (tulosta nämä sivut)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINÄKUVA-ARVION OHJEET (tulosta nämä sivut)"

Transkriptio

1 Karl-Magnus Spiik Ky IT-arvio / sivu 1 MINÄKUVA-ARVION OHJEET (tulosta nämä sivut) Arviossa on erilaisia tilanteita. Vastaamalla niihin saat kuvan ihmistyypistäsi. Mikään ihmistyyppi ei ole toistaan parempi ja siksi Sinulle itsellesi on eniten hyötyä, kun vastaat niin rehellisesti kuin mahdollista. Tämä ei ole esim. älykkyystesti, jossa mitataan paremmuutta. Siksi ei ole olemassa oikeita ja vääriä vastauksia. Kuvittele itsesi kuhunkin tilanteeseen ja valitse vastauksesi sen mukaan. Mitään kysymystä ei kannata miettiä kovin kauan, koska sen kohtia ei voi asettaa paremmuusjärjestykseen vain loogisesti päättelemällä. Tuntuman perusteella annetut vastaukset tuottavat parhaan tuloksen, koska niissä on mukana myös ihmisen persoonallisuus. * Arvioi yksi rivi kerrallaan. * Valitse ensin se vaihtoehto, joka kuvastaa sinua parhaiten ja merkitse siihen 3. * Valitse sen jälkeen se vaihtoehto, joka kuvastaa sinua vähiten ja merkitse siihen 0. * Toimi kahden jäljellä olevan kohdan kesken seuraavasti: merkitse siihen 2, joka kuvastaa toimintaasi vähän enemmän ja siihen 1, joka kuvastaa toimintaasi vähemmän. * Jokaiselle riville tulee siis yksi kappale kutakin numeroa ( 0, 1, 2, 3 ). Huom. nolla ei tarkoita huonoa. Numeroiden avulla vain asetat kohdat omalta kannaltasi järjestykseen. TÄRKEÄ TIETÄÄ PERSOONALLISUUSTESTEISTÄ Kun ihminen tekee kirjallista arviota tai testiä, niin paperille syntyvä tulos näyttää mitä hän ajatteli vastatessaan kysymyksiin. Todennäköisesti tuloksessa on paljon häntä itseään (persoonaa ym.), mutta siihen voi myös vaikuttaa sekä sisäiset että ulkoiset tekijät (tilannesidonnaisuus). Esim. tietoinen tai tiedostamaton pyrkimys johonkin suuntaan saattaa nousta jopa korostetun voimakkaasti esiin. Mihinkään arvioon tai testiin ei siksi pidä luottaa täysin; ei tähän eikä muihinkaan. Ne ovat mielenkiintoisia ja suuntaa antavia. Ne tarjoavat eräänlaisen peilikuvan, jonka avulla voi oppia paremmin ymmärtämään ensin itseään ja sitten muita. Tulokset eivät ole totuuksia persoonasta. Ihmisen persoona on niin laaja kokonaisuus, että sitä ei kyetä täysin määrittelemään paperille. Totuudetkin muuttuvat tarkastelukulmasta riippuen. Jos tulos ei vastaa käsitystäsi, on mielenkiintoista miettiä miksi se ei vastaa. Miksi tuloksessa korostui jotain, jota et ehkä tunnista itsessäsi? Ovatko ne ominaisuuksia, joita haluat ehkä kehittää itsessäsi? Arvion tai testin tulos ei ole tavoite, vaan tavoitteena on oppia tuntemaan itseään ja muita paremmin. Arvio on siis keino, jolla pääsemme lähemmäksi tavoitetta (parempaa ihmis- ja itsetuntemusta).

2 Karl-Magnus Spiik Ky IT-arvio / sivu 2 MINÄKUVA-ARVION KYSYMYKSET Työssä on Ryhmän tulok- Motivaatio ja Tehtävien järkevä Saavutetut tärkeintä: sellinen toiminta monipuolinen työ suunnittelu tulokset Työn laadun: Pitää tyydyt- On vastattava Tulee aina On tärkeä, mutta tää tilaajaa sovittuja normeja olla korkea ei aina tärkeintä Olen tyyty- Tavoitteet Asiat etenevät Saan julkista tun- Esimieheni huoväinen kun: saavutetaan johdonmukaisesti nustusta työstäni maa hyvät tulokseni Innostun työ- Saan suunni- Se on riittävän Tiedän, että mi- Työssä on selkeä hön, kun: tella sen itse haasteellinen nuun luotetaan tavoite Säännöt ja toi- Rajoittavat luo- Ovat tarpeellisia, Edesauttavat yh- Ovat välttämättömintaohjeet: vaa toimintaa mutta joskus ke- teistyötä ja estä- miä organisaatihityksen jarruja vät ristiriitoja ossa Tehtävän alus- Tietää kenen kans- Tietää pelisään- Lähteä nopeas- Tietää toimintatasa haluan: sa työ tehdään nöt ja odotukset ti liikkeelle vat ja menetelmät Toisten mieles- Pikkutarkka Liian huolellinen Liian pehmeä Kärsimätön tä olen joskus: Tukeudun toi- Omiin ajatuksiini Ihmisiin, joihin Sääntöihin ja toimi- Tutkittuun minnassani: voi luottaa viin menetelmiin tietoon Odotan esi- Hyviä ohjei- Selkeitä ohjeita Riittävästi tietoja Toimintavapautta mieheltäni: ta ja tukea ja toimivallan ja aikaa tehdä työ kunnolla Odotan toi- Toimintaa tavoit- Suunnitelmallisuut- Luottamusta ja tun- Ripeää ja joussilta: teiden ja pelisään- ta ja hyvää laatua nollista toimintaa tavaa toimintaa töjen mukaan

3 Karl-Magnus Spiik Ky IT-arvio / sivu Odotan ys- Mielenkiintoisia Yhteisiä har- Keskinäistä Hauskoja hetkiä täviltäni: keskusteluhetkiä rastuksia luottamusta ja mukavaa tekemistä Mietiskelen jos- Tähän asti Nykyistä tilannet- Tulevaisuuden Yleensä erilaisia kus tai usein: tapahtuneita ta ja ihmissuhteita mahdollisuuksia vaihtoehtoja Pidän: Joustavasta Luovasta ja nope- Perusteellisesta ja Täsmällisestä yhteistyöstä asta työskentelystä laadukkaasta työs- työskentelystä kentelystä Työskentelytapa- "Monta rautaa Hyvin suunnitel- Tarkkaa ja täsmäl- Työskentelen ni on seuraava: tulessa" tua toimintaa listä toimintaa muut huomioonottaen Olen: Asiallinen ja Ystävällinen ja Johdonmukainen Nopea ja täsmällinen kärsivällinen ja perusteellinen aktiivinen Haluan kiitok- Työni hyvät Miten taitavasti Miten hyvä Että minuun sena kuulla: tulokset etenin työssä olen työssäni voi luottaa Pukeudun Mukavasti, en Muodikkaasti ja Tavallisesti, en Asiallisesti ja yleensä: seuraa muotia joskus värikkäästi- herätä huomiota tilanteen mukaan tarkasti kin Työpöytäni Sekaisin Järjestyksessä Siisti ja miel- Ehkä sekaisin, on usein: lyttävä mutta kaikki löytyy Olemukseni on Ystävällinen Rauhallinen Reipas ja iloinen Asiallinen useimmiten: Harrastan asioi- Monipuolisia Mukavia Järkeviä Mielenkiintoisia ta jotka ovat:

4 Karl-Magnus Spiik Ky IT-arvio / sivu 4 MINÄKUVA-ARVION TULOSTUS Kerää kysymyslomakkeelta antamasi pisteet ja siirrä ne tälle lomakkeelle. Ole huolellinen. Vasemmalta oikealle ne eivät ole samassa järjestyksessä. Rivi Idea Sosiaalinen Päättäjä Tutkija Laske kaikki yhteen. A yhteensä = 120 Laske seuraavaksi laatikoissa olevien kohtien luvut samalla tavalla yhteen. Tulos kertoo minkälainen olet ilman työroolia. B yhteensä = 48

5 Karl-Magnus Spiik Ky IT-arvio / sivu 5 IHMISTYYPPISI Piirrä profiilisi A = Minäkuva-arvion kokonaistulos B = Yksityisprofiilin tulos (minkälainen olet vapaa-ajalla eli ilman työroolia) Merkitse arviosta laskemasi pisteet ko. tyypin viivoille (keskipiste on 0 ja ulkokehä 50). Yhdistä nämä neljä pistettä suorilla viivoilla, niin saat tarkemman kuvan itsestäsi. Katkoviivoilla on merkitty ns. keskiarvoihminen eli ihminen, jolla nämä kaikki neljä tyyppiä ovat yhtä voimakkaita. Se ei ole kuitenkaan mikään ihannetila. Me olemme erilaisia ja kaikki ovat omalla tavallaan hyviä. Idea Ihmiskeskeinen Sosiaalinen H a l l i t s e v a M u k a u t u v a Päättäjä Asiakeskeinen Tutkija Johtopäätökset eli miten voin tai haluan kehittää itseäni (missä tilanteissa jne.).

6 Karl-Magnus Spiik Ky IT-arvio / sivu 6 SEURAAVA ASKEL -> OMIN VOIMIN Arvio on nyt tehty. Seuraavaksi voit opetella tuntemaan itseäsi paremmin ja tehdä joitain johtopäätöksiä. Jos jonkun tyypin pisteet ylittivät 40, Sinussa saattaa näkyy ko. tyypin negatiiviset piirteet (kts. teoria). Sekään ei ole totuus. Tulokset ratkaisevat. Toisinaan ihmiset korostavat jostain syystä joitain asioita enemmän, ja se voi näkyä arvion tuloksessa. Hallitseva <-> Mukautuva * Oletko jonkun toisen ihmisen tai ryhmän kanssa liian hallitseva tai mukautuva? Kenen tai keiden kanssa, ja tiedätkö ehkä miksi? Johtuuko se enemmän Sinusta vai toisista? * Minkälaisissa tilanteissa yleisesti olet ehkä liian hallitseva tai mukautuva? * Voit arvioida itseäsi monissa tilanteissa: töissä, kotona, ystävien kanssa, ulkomailla... Ihmiskeskeinen <-> Asiakeskeinen * Missä tilanteissa ja kenen kanssa olet liian tunneherkkä kun pitäisi enemmän keskittyä asiaan? Minkälaisissa tilanteissa otat liikaa muita huomioon, ja annat tunteiden vaikuttaa, vaikka järki sanoo, että pitäisi toimia toisin? * Missä tilanteissa Sinun pitäisi ottaa muita huomion ja kommunikoida enemmän eikä vain keskittyä asiaan? Milloin Sinun pitäisi kuunnella enemmän sydäntäsi kuin järkeäsi? Tunneälyäkin voi harjoitella. Tavoitteena ei ole löytää totuutta, vaan oppia tuntemaan itsensä. Paremmalla itsetuntemuksella me voimme ohjata käyttäytymistämme paremmin. Miten voit toimia paremmin? Missä tilanteissa erityisesti Sinun kannattaa harjoitella toisenlaista käyttäytymistä? Kun pohdit itseäsi, havaitset todennäköisesti miten vuosien mittaan eri tilanteet ovat muokanneet Sinua, hioneet persoonaasi ja vaikuttaneet käyttäytymiseesi. Samaa muokkaamista voit tehdä itse asettamalle kehittymiselle tavoite, ja päättämällä missä tilanteissa harjoittelet uudenlaista toimintaa. Alku on yleensä hankala ja jopa teennäisen tuntuista, mutta harjoitus tekee mestarin. Kaikenlaisten taitojen opetteleminen vaatii aikaa ja vaivaa. Liian usein odotetaan ihmeitä eli kun jollekin on annettu palautetta, että kuuntele enemmän tai sano kerrankin mitä ajattelet, niin kuvitellaan, että muutos tapahtuu heti. Hiljaa hyvää tulee. Askel kerrallaan voi opetella kuuntelemaan, kunnes joskus huomaa, että ihan sydänkin on mukana. Askel kerrallaan voi oppia jämäkämmäksi, kunnes joskus huomaa, että ei alistu oikeastaan enää missään tärkeissä tilanteissa. Yksityisprofiili eli tulos ilman työroolia saattaa antaa toisenlaisen kuvan. Korostettakoon edelleen, että tavoitteena ei ole löytää totuutta, koska sellaista ei ole olemassa, vaan lisätä itsetuntemusta arvioimalla persoonaa ja toimintaa eri puolilta.

7 Karl-Magnus Spiik Ky IT-arvio / sivu 7 SEURAAVA ASKEL -> ULKOPUOLISIN VOIMIN YKSILÖ 1 Jos haluat saada tarkemman arvion tuloksesta, käytännön neuvoja ja toimenpide-ehdotuksia niin: * Lähetä meille tulokset, eli sivun 4. * Kerro myös itsestäsi, ja esitä kysymyksiä, joihin haluat saada vastauksia. Mitä tarkempia kysymykset ovat, sitä tarkempia ovat myös vastaukset. * Vastaus tulee 3-4 päivässä. Hinta on 50 euroa + alv. 2 Jos haluat jatkaa tästä eteenpäin, voi seuraava vaihe olla työnohjaus. Lähetä sähköposti tai soita niin keskustellaan tarkemmin tarpeistasi ja eri mahdollisuuksista. RYHMÄ (tiimi, johtoryhmä, projekti-, työ- tai muu ryhmä) 1 Jos haluatte saada tarkemman analyysin ryhmästänne ja sen toimivuudesta arvioiden pohjalta sekä joitain toimenpide-ehdotuksia niin: * Lähettäkää meille koko ryhmän tulokset, eli sivut 4. * Kertokaa ryhmästänne: mitä se tekee, miten kauan se on toiminut yhdessä, ryhmän keski-ikä, koulutus... Minkälainen on ryhmän yhteistyö: mikä sujuu hyvin ja missä tilanteissa on ongelmia. Miten ryhmä kykenee hoitamaan sille kuuluvat tehtävät. * Esittäkää kysymyksiä, joihin haluatte saada vastauksia. Mitä tarkempia kysymykset ovat, sitä tarkempia ovat myös vastaukset. * Vastaus tulee 3-5 päivässä. Hinta on euroa + alv. ja se perustuu käytettyyn työaikaan. 2 Seuraava vaihe voi olla yhteistyövalmennus. Toteutusvaihtoehtoja on useita. 2.1 Ryhmän yhteistyö. Ryhmän sijoittaminen ihmistuntemuskartalle ja tulosten kriittinen arviointi: vastaavatko tulokset omaa ja muiden käsityksiä. Palautteiden antaminen erilaisille ihmisille. Ryhmän henkilökemia. Avoimella vuorovaikutuksella = 3. Henkilökohtaiset palautteet: jäsenten vahvuudet ja kehittämistä edellyttävät ominaisuudet. 2.2 Ryhmän yhteistyö, pelisäännöt ja tuloksellisuus. Edellisen lisäksi tarkennetaan ryhmän päämäärä, vastuualueet, pelisäännöt, toimintatavat ym. Missä asioissa ryhmä toimii hyvin, ja missä on ongelmia. Parannusehdotusten tuottaminen pienryhmätyöskentelyllä. Mikään ryhmä tai tiimi ei ole koskaan valmis. Yhteistyötä ja ryhmän tuloksellisuutta voi kehittää jatkuvasti. Siksi valmennusohjelman suunnitteleminen edellyttää tarpeiden tarkempaa tietämistä. Jos valmennus kiinnostaa, ottakaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse niin keskustellaan tarkemmin tarpeista, kehittämisen tavoitteista ja toteutusvaihtoehdoista.

8 Karl-Magnus Spiik Ky IT-arvio / sivu 8 IHMISTUNTEMUKSEN KÄYTTÖ 1 ITSENSÄ KEHITTÄMINEN * oman tyypin tiedostaminen * henkilökohtaiset kehitysprojektit * käytännön harjoitukset A N A L Y Y S I N T U L O S 2 JOHTAMINEN * erilaisten ihmisten tunnistaminen, motivoiminen, kannustaminen ja johtaminen * keskenään hyvin ja huonosti toimeen tulevat tyypit * toimivien työparien ja -ryhmien muodostaminen * omien alaisten tunnistaminen ja luonteen mukainen johtaminen * johtamisen tilanneharjoitukset (mm. korjaava palaute) * henkilökohtaiset kehitysprojektit 3 JOHTORYHMÄ-,TIIMI-/RYHMÄTYÖSKENTELY * ryhmän työskentelyn tavoitteet * ristikkäisodotukset * kommentit (samaa/eri mieltä) * henkilökohtaiset kehitysprojektit 4 PALVELU JA MYYNTI * eri asiakkaiden / yhteistyökumppanien tarpeet ja käyttäytyminen * mitä palvelu- ja myyntitilanteessa pitää korostaa, mitä välttää * asiakkaiden päätöksiin vaikuttaminen * oma tyyppi <-> asiakkaan tyyppi * palvelun/myynnin tilanneharjoitukset * henkilökohtaiset kehitysprojektit 5 IHMISTEN VÄLISET YHTEISTYÖONGELMAT * ongelmien analysointia * ryhmätyöt ja johtopäätökset 6 PERHE JA YSTÄVÄT * puolisoiden välinen kemia * lasten ohjaus ja kannustus * erilaisuuden arvostus * suhteet sukulaisiin, ystäviin ja tuttaviin