Uudenkaupungin peruskoulujen kriisisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenkaupungin peruskoulujen kriisisuunnitelma"

Transkriptio

1 Uudenkaupungin peruskoulujen kriisisuunnitelma

2 Sisällysluettelo 2 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 1.1. Paloturvallisuus Tulipalojen ennaltaehkäisy Tulitöiden valvontasuunnitelma Koulun vakituinen tulityöluokka = Teknisen työn luokka Tuhopolttojen torjunta Oma palotarkastus Vaaralliset aineet Työsuojelu ja ensiapuvalmius 1.2. Rikosten ehkäisy 1.3. Tietoturvallisuus 1.4. Ympäristövahingot 1.5. Kiinteistönhoito 1.6. Väestönsuojat 2. Yhteistyö ja keskinäinen vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisitilanteissa 2.1. Koulun kriisiryhmän jäsenet 2.2. Kriisiryhmän pääasialliset tehtävät 2.3. Tiedottaminen kriisitilanteissa 3. Pelastussuunnitelman, koulun järjestyssääntöjen ja muiden turvallisuusohjeiden yhteen sovittaminen 4. Toimintaohjeet erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa 4.1. Kuolemantapaus 4.2. Onnettomuus tai tapaturma 4.3. Vakava väkivalta tai sen uhka Väkivallan tekijänä joku henkilökuntaan kuuluva Perheväkivallan epäily Väkivaltainen käyttäytyminen tai väkivallalla uhkaaminen 4.4. Tulipalo 4.5. Koulun ulkopuoliset kriisitilanteet Kemikaalivuoto tai tulipalo satamassa tai muussa ympäristössä tai säteilyonnettomuus 4.6. Toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi 5. Johtamisen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä koulujen ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet äkillisissä kriiseissä 6. Psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 7. Kriisisuunnitelmasta tiedottaminen, siihen perehdyttäminen ja toimintavalmiuksien harjoittelu 8. Kriisisuunnitelman päivitys ja arviointi 9. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 9.1. Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen 9.2. Väkivaltaiseen käyttäytymiseen puuttuminen 9.3. Häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 9.4. Koulumatkakuljetukset ja niiden turvallisuus

3 Kriisisuunnitelma = toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa 3 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumistoimenpiteet ovat koulukohtaisia ja perustuvat koulun todellisiin vaaratekijöihin. Kunkin koulun vaaratekijöiden mukaan laaditaan yksityiskohtainen kuvaus vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, tarvittavista toimenpiteistä ja toteutetuista järjestelyistä. Paloturvallisuus Paloturvallisuus on esitetty tarkemmin koulujen omissa pelastussuunnitelmissa. vastuuhenkilö: rehtori Tulipalojen ennaltaehkäisy Järjestys ja siisteys vastuu: kiinteistönhoitaja ja siistijä - Ylimääräisen palokuorman kertyminen estetään. - Roskat ja jätteet viedään niille varattuihin kannellisiin jäteastioihin koulurakennuksen ulkopuolelle. - Kulkutiet ja uloskäytävät pidetään vapaina. - Vapaa etäisyys sprinklereihin ja paloilmaisimiin on riittävä. Paloilmoitin ja sammutuslaitos vastuu: kiinteistönhoitaja - Huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. - Määräaikaistarkastukset suoritetaan ajallaan. Tulityöt yms. vastuu: teknisen työn opettaja - Tulitöissä on noudatettava suojeluohjetta. - Vastuuhenkilö valvoo ja vartioi tulitöitä. - Lupakaavakkeet täytetään. - Tulityötekijöillä (opettaja) on tulityökortti. - Kynttilöitä poltetaan vain opettajan luvalla ja aina palamattomalla alustalla. Palavat aineet vastuu: teknisen työn opettaja sekä fysiikan ja kemian opettaja - Tilassa, jossa tällaisia aineita säilytetään, ei pidetä ylimääräistä palokuormaa. - Aineiden määrät ovat koulussa mahdollisimman pienet. - Käyttö- ja merkitsemisohjeita noudatetaan. Koneet ja laitteet vastuu: opettaja vastaa oman luokkansa koneista ja laitteista - Laitteet ja koneet pidetään kunnossa ja vioista kerrotaan rehtorille välittömästi. - Sähkökoneet ja asennukset ovat määräysten mukaiset.

4 4 - Virta katkaistaan koneista työpäivän päättyessä, ellei toisin ole ohjeistettu. - Kuumissa sähkölaitteissa pidetään etäisyydet syttyviin aineisiin riittävänä. Osastoivat rakenteet vastuu: kiinteistönhoitaja - Palo-ovet ja savuluukut ovat kunnossa. - Palo-ovet pidetään kiinni (ei kiilata auki). - Läpiviennit on tukittu. Poistumistiet vastuu: kiinteistönhoitaja - Poistumistiet on merkitty. - Poistumistiet pidetään vapaana. - Henkilökunta ja oppilaat tutustutetaan ennakolta poistumisteihin. Poistumisharjoitus pidetään kaksi kertaa lukuvuodessa. Alkusammutuskalusto - Käsisammuttimet ovat paikallaan ja ne on tarkastettu ja huollettu. - Pikapalopostit ovat kunnossa. - Käsisammuttimien ja pikapalopostien edustat ovat vapaana. - Henkilökunta ja oppilaat tutustutetaan ennakolta sammuttimien käyttöön ja niiden sijaintiin esimerkiksi poistumisharjoitusten yhteydessä. Rakenteellinen paloturvallisuus vastuu: teknisten ja sisäisten palvelujen osasto - Rakennusten paloluokat - Toiminnan palovaarallisuusluokat - Rakennusten palo-osastot vastuu: kiinteistönhoitaja - Turva- ja merkintävalaistus tarkastetaan säännöllisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. - Rakennusten poistumistiet on merkitty vastuu: rehtori - Kokoontumispaikat Rehtori huolehtii, että poistumisalueet ovat kaikkien tiedossa. vastuu: kiinteistönhoitaja - Rakennusten suojaustasot - Alkusammutuskalusto Rehtori huolehtii, että henkilökunta tietää alkusammutuskaluston sijainnin (sammutuspeitteet, jauhesammuttimet ja palokaapit). - Paloilmoitinjärjestelmät Mikäli koulussa on tällainen järjestelmä, kiinteistönhoitaja huolehtii, että se on toimintakunnossa. - Sammutuslaitteistot Jos rakennuksessa on sammutuslaitteisto, kiinteistönhoitaja huolehtii sen toimintakunnosta. - Rakennusten savunpoisto Mikäli rakennuksessa on tällainen järjestelmä, kiinteistönhoitaja huolehtii sen toimintakunnosta. - Rakennusten ilmastointi ja hätäpysäytys Ilmastointi pysäytetään hätäkatkaisijasta. Opettajat opastetaan käyttämään hätäpysäytystä.

5 Tulitöiden valvontasuunnitelma 5 Velvoittavuus Tulitöitä tehtäessä on noudatettava suojeluohjetta Tulityöt ja Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt. Mikäli suojeluohjetta ei noudateta, voidaan korvausta vakuutussopimuslain mukaan vähentää tai se voidaan evätä. Määritelmät Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja joista aiheutuu palovaara. Ennen tulitöiden aloittamista tilapäisellä tulityöpaikalla tarkastetaan kyseinen alue ja varmistetaan, että syttyvät materiaalit, koneet ja palavat aineet on poistettu alueelta tai suojattu niin, että palonvaaraa ei ole. Tulityön turvatoimet määritetään jokaisesta tulityökohteesta kirjallista tulityölupaa annettaessa Koulun vakituinen tulityöpaikka = Teknisen työn luokka Kaikki muut alueet ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja. Jokaisesta tulityöstä tilapäisellä tulityöpaikalla tehdään erillinen kirjallinen tulityölupa ja työn tekijöillä sekä vartiointia suorittavilla on voimassa oleva tulityökortti. Koulun tulitöistä vastaavat ja antavat luvat tulitöihin: kiinteistönhoitaja ja rehtori Henkilöt ovat perehtyneet tulityöohjeisiin ja paloturvallisuuteen. Tulityövartioinnista vastaa: Teknisentyön opettaja (teknisen työn luokka) tai tilapäisen tulityön suorittaja. Jälkivartiointi on vähintään yksi (1) tunti. Tulityöpaikan alkusammutuskalustosta vastaa: kiinteistönhoitaja. Tulityöpaikalla on vähintään yksi 12 kg 43 A 183 B C (AB III E) käsisammutin ja läheisyydessä toinen vastaava, joka voidaan korvata kahdella 6 kg 27 A 144 B C (AB III E) käsisammuttimella. Tulityöpaikan työvälineiden kunnosta vastaa: rehtori, teknisen työn opettaja ja kiinteistönhoitaja Tulityöpaikan suojauksesta ja järjestyksestä vastaa: rehtori, teknisen työn opettaja ja kiinteistönhoitaja

6 Tuhopolttojen torjunta 6 vastuuhenkilö: rehtori vartiointijärjestelyt Järjestelyt ovat koulukohtaisia. kulunvalvonta Järjestelyt ovat koulukohtaisia. kohdesuojaus Yövalaistus lukitus ja murtosuojaus Järjestelyt ovat koulukohtaisia. jätteiden säilytyspaikat Jäteastiat on sijoitettu turvalliselle etäisyydelle rakennuksesta Oma palotarkastus palotarkastusryhmä: Pelastuslaitoksen palotarkastaja Palotarkastus suoritetaan kerran vuodessa. Palotarkastuksessa havaittujen puutteiden korjauksista vastaa: Teknisten ja sisäisten palvelujen osasto Vaaralliset aineet vastuuhenkilö: rehtori ja teknisen työn opettaja Varastoitavat, käytettävät ja kuljetettavat aineet ja niiden määrät Hitsauskaasut (muutama pullo), kemialliset aineet (pieniä määriä), puhdistusaineet (pieniä määriä) Käyttöturvallisuustiedotteet Asianomaisissa luokissa Työsuojelu ja ensiapuvalmius Työsuojelukysely ja vaarojen arviointi suoritetaan kaupungissa joka kolmas vuosi. Työsuojelupäällikkö vastaa toiminnasta Työsuojelun toimintaohjelma Tarkistetaan joka vuosi. Ensiapujärjestelyt Terveydenhoitaja antaa ensiapua ja hänen poissa ollessaan apua haetaan terveysasemalta tai terveyskeskuksesta.

7 Ensiapukoulutetut Tavoitteena on, että kaikilla opettajilla olisi hätäensiapukoulutus. 7 Ensiapukaapit ja tarvikkeet Luokissa oleviin poistumiskarttoihin on merkitty ensiapukaappien sijainti. Kaikkien kaappien sisältö on sama Rikosten ehkäisy vastuuhenkilö: rehtori ja kiinteistönhoitaja Arvio, mitä rikoksista voi sattua. Vaaratekijöinä ovat mm. ilkivalta, väkivalta, murrot, varkaudet, pahoinpitelyt, tuhopoltot ja pommiuhka Miten näitä rikoksia voidaan estää? Lukitaan ulko- ja sisäovet oppituntien ja koulupäivien päätteeksi. Oppilaat säilyttävät tavaroitaan lukittavissa lokeroissaan, jos koulussa on sellaiset. Huolehditaan riittävästä valvonnasta pahoinpitelyjen välttämiseksi. Toiminnallinen turvallisuus Lukitaan tarvittaessa koulun ulko-ovet myös koulupäivien aikana. Vartiointi Koulussa ei ole vartiointia. Avainten hallinta Rehtori luovuttaa avaimia kuittausta vastaan. Lukitukset Kiinteistönhoitaja huolehtii, että ulko-ovet ovat lukossa koulupäivien päätyttyä. Ovien ja ikkunoiden suojaus Ei erityisiä suojauksia. Portit ja aidat Koulussa ei ole portteja eikä aitoja. Valaistus Yövalaistus Hälytys- ja valvontajärjestelmät Hälytys- ja valvontajärjestelmät ovat koulukohtaisia. Automaattinen valvonta Valvontajärjestelmät ovat koulukohtaisia.

8 1.3. Tietoturvallisuus 8 vastuuhenkilö: rehtori ja koulun tietotekniikkavastaava Arvio mitä tietojen ja tietojärjestelmien toimimattomuudesta, virheistä ja tietovuodosta voi seurata Tietoa voisi joutua vääriin käsiin. Tietoa voisi hävitä. Miten näitä voidaan estää? Virustorjunta pidetään ajan tasalla, opettajilla henkilökohtaiset salasanat, opetuksella ja hallinnolla erilliset verkot. Tietoaineiston turvaaminen Kaikki sähköiset tiedostot tallennetaan kaupungin palvelimelle yksittäisten koneiden sijasta. Varmuuskopiointi tehdään päivittäin. Paperiset tiedostot säilytetään kassakaapissa. Tietoaineiston käsittely Huolellisuus, vain oikeisiin käsiin. Tietoaineiston jakelu Vain oikeisiin käsiin. Tietoaineiston säilytys Paperiset lukitussa tilassa, koneilla opettajakohtaiset salasanat. Tietoaineiston hävittäminen Silppuri Henkilötietojen käsittely ja salassapito Henkilötietoja on vain sisäisessä verkossa. Opettajilla on rajoitetut oikeudet tietojen saantiin. Tietotekninen ja sähköpostin turvallisuus sekä Internetin käyttö Tietohallinto-osasto huolehtii ohjelmien turvallisuudesta ja virustorjunnasta. Henkilökunnalla on rajattu internetin käyttöoikeus. Ohjeet annetaan henkilökunnalle Opastusta annetaan opettajienkokouksissa ja kirjallisena Ympäristövahingot vastuuhenkilö: rehtori Arvio ympäristön vaaroista Ei suurta vaaraa koululle tai siellä työskenteleville. Tulipalossa syntyvät ympäristöriskit Materiaaleista syntyvät palokaasut Toimintaan tai henkilöstöön vaikuttavat ulkopuoliset ympäristöriskit Riski on vähäinen.

9 Vaaralliset kaasut Teknisen työn luokassa olevat kaasupullot voivat aiheuttaa vikojen ilmetessä pienessä määrin vahinkoa. 9 Kemikaalit Kemian ja biologian opetuksessa käytetään vähäisessä määrin kemikaaleja. Opettajan ohjatessa niiden asiallista käyttöä, riskit ovat vähäisiä. Säteily Ulkopuolinen aiheuttaja voi aikaansaada tarpeen väestönsuojan käyttöönottoon. Väestönsuoja saadaan tarvittaessa käyttöön määräysten mukaisessa ajassa. Riski säteilylle on vähäinen Kiinteistönhuolto vastuuhenkilö: kiinteistönhoitaja Kiinteistön ja tuotantolaitteistojen huoltojärjestelyt vastuu: Teknisten ja sisäisten palvelujen osasto Sähköverkko- ja sähköntoimittaja Vakka-Suomen Voima Varavoima Poistumisteiden valoissa on akut. Muuntajat ja sähköpääkeskukset Sijainnit esitellään koulujen omissa pelastussuunnitelmissa. Lämmitysjärjestelmät Öljykeskuslämmitys Vesi- ja viemärijärjestelmät Kaupungin verkko Veden pääsulkujen sijainti Sijainnit esitellään koulujen omissa pelastussuunnitelmissa. Varavesijärjestelmät Mahdolliset varajärjestelmät esitellään koulujen omissa pelastussuunnitelmissa. Ilmastointi Kouluissa on koneellinen ilmastointi. Hätäkatkaisijoiden sijainti on kirjattu koulujen omiin pelastussuunnitelmiin. Konehuoneiden sijainti Konehuoneiden sijainnit ja niihin kulku on esitelty koulujen pelastussuunnitelmissa. Teknisten ja sisäisten palvelujen osasto huolehtii säännöllisestä puhdistuksesta.

10 Jätehuolto ja ongelmajätteet Kaupungin järjestämä jätehuolto. 10 Hissihuolto Kaupungin järjestämä huolto. Turvamerkkien ja turvamerkki-valaistuksen huolto Kaupungin järjestämä huolto Väestönsuojat Suojat, niiden sijainti ja ottaminen suojakäyttöön on esitelty koulujen omissa pelastussuunnitelmissa. 2. Yhteistyö ja keskinäinen vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisitilanteissa Kriisitilanteessa vastuu on rehtorilla kunnes poliisi tai pelastuslaitos saapuu paikalle ja ilmoittaa vastuun siirtymisestä heille. Vastuun siirtyminen rehtorin poissa ollessa 1. Mikäli rehtoria ei tavoiteta -> soitetaan vararehtorille. 2. Mikäli vararehtoria ei tavoiteta, tilanteen hoitaa se opettaja, joka saa ensimmäisenä siitä tiedon Koulun kriisiryhmän jäsenet Kriisiryhmä on yleensä koulun oppilashuoltoryhmä. Rehtori ratkaisee ketkä kuuluvat ryhmään ja milloin ryhmä kutsutaan koolle Kriisiryhmän pääasialliset tehtävät - ylläpitää kriisivalmiutta perehdyttämällä uudet työntekijät riisisuunnitelmaan sekä järjestämällä koko henkilöstölle vuosittain siihen liittyvää tiedotusta ja koulutusta - tiedottaa suunnitelmasta oppilaille, vanhemmille sekä yhteistyökumppaneille - organisoida toiminta kriisitilanteissa - selvittää kriisitilanteissa tärkeät yhteistyötahot - huolehtia välittömistä henkisen tuen tarpeista sekä mahdollisista jatkotoimista - arvioida kriisitilanteissa toteutettuja toimia ja tehdä kriisisuunnitelmaan tarvittavat muutokset - pitää koulun kriisisuunnitelma ajan tasalla

11 2.3. Tiedottaminen kriisitilanteissa 11 Rehtori tai rehtorin ollessa poissa vararehtori vastaa koulun osalta kaikesta tiedottamisesta. Hän tiedottaa työntekijöille, oppilaille ja oppilaiden koteihin. Hän huolehtii tarvittaessa median kanssa toimimisesta, ellei poliisin, pelastus-laitoksen tai opetustoimen johdon kanssa toisin sovita. 3. Pelastussuunnitelman, koulun järjestyssääntöjen ja muiden turvallisuusohjeiden yhteensovittaminen Koulujen pelastussuunnitelmat on laadittu yhteistyössä poliisin ja pelastus-toimen kanssa. Koulujen järjestyssääntöjä laadittaessa on noudatettu perusopetuslakia ja valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita sekä pelastussuunnitelmaa soveltuvin osin. 4. Toimintaohjeet erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa Kouluilla on käytössä yhteinen ohje kriisitilanteessa toimimiseen. Ohjeen tiedot pidetään ajan tasalla joka koulussa Kuolemantapaus - Rehtori saa tiedon asiasta. - Rehtori on yhteydessä poliisiin, jos kuolema tapahtunut koulussa tai koulumatkalla. Poliisi vie tiedon perheelle. - Huolehditaan oppilaiden turvallisesta kotimatkasta. - Rehtori on yhteydessä uhrin kotiin ja sopii toimintatavoista: Mitä saa tiedottaa koulussa? Mahdollisesta muistojuhlasta sopiminen? Surutyö koulussa. - Rehtori tiedottaa henkilökuntaa: Kuka tekee, mitä tekee, kenen kanssa ja milloin? - Rehtori kertoo kuolemasta niille, joita se koskee ja niille joista kodin kanssa on sovittu. Tiedotus tapahtuu kaikille oppilaille samanaikaisesti sovituista tosiasioista. - Keskustelu luokissa opettajan tai kriisiryhmäläisen johdolla. Päivänavaus Avauksen aikana kerrotaan, mitä on tapahtunut ja mitä lähituntien aikana tapahtuu ja miksi. Painotetaan puhumisen tärkeyttä, koska se auttaa ymmärtämään tapahtunutta. Sovitaan keskustelun säännöistä Luottamuksellisuus. Oppilaiden ajatuksista, tunteista ja peloista ei kerrota ulkopuolisille. Jokainen puhuu omasta puolestaan. Oppilaiden puhuminen on vapaaehtoista.

12 Tosiasiat Ajatukset Jokainen saa kertoa käsityksistään, mutta huhut erotetaan tosiasioista. Konkreettiset tiedot ovat tärkeitä. Luodaan kokonaiskäsitys, joka auttaa ymmärtämään myös jälkivaikutuksia. Ei Miltä tuntuu kysymyksiä vaan esimerkiksi Mitä ajattelit / mikä tuntui pahimmalta? Luokissa on mahdollisesti kynttilä ja musiikkia Suruliputus, kun kaikki oppilaat tietävät asiasta. - Yhteys kriisiryhmän kautta muihin ammattiauttajiin. - Huolehditaan oppilaiden ja henkilökunnan jälkihoidosta. - Muut toimenpiteet ja surutyö jatkossa - Rehtori huolehtii uhrin kodin kanssa sovitun tiedon välittämisestä muiden - lasten koteihin. - Rehtori keskustelee kodin ja kriisiryhmän kanssa muistotilaisuuden järjes- - tämisestä koulussa. Seurakunta huolehtii muistotilaisuuden etenemisestä. - Uhrin kotiin toimitetaan adressi tai kukkia ja mahdollistetaan oppilaiden - surun- ja osanotontoivotusten toimittaminen ja hautajaisiin osallistuminen. - Seurataan oppilaiden toipumista ja mahdollista tuen tarvetta 4.2. Onnettomuus tai tapaturma ENSIN 1. Arvioi mitä on tapahtunut ja minkälaista apua tarvitaan. 2. Estä lisävahinkojen syntyminen. 3. Anna ensiapua! Uhrin tila on saatava vakaaksi. 4. Estä muiden oppilaiden tulo onnettomuuspaikalle. 5. Pyydä muita opettajia tai henkilökuntaa avuksi. 6. Tilaa tarvittaessa ambulanssi (112) tai järjestä kuljetus terveyskeskukseen muulla tavoin. 7. Ota yhteys huoltajaan mahdollisimman pian! 8. Selvitä, mitä tapahtui, kuka näki tapahtuneen ja ketkä ovat muut mahdolliset osalliset. SEURAAVAKSI 1. Kerro asiasta rehtorille tai muille kriisiryhmän jäsenille. 2. Sovi rehtorin kanssa menettelytavoista. Jos rehtori ei ole paikalla, sovi kriisiryhmän tai opettajien kanssa oppilaille ja muille tiedottamisesta. 3. Oppilaiden kanssa keskustellaan asiasta mahdollisimman pian selkeästi ja konkreettisesti. Anna oppilaiden puhua tunteistaan ja ajatuksistaan vapaasti. Selvennä tosiasiat ja hälvennä huhut. Huolehdi tarvittaessa oppilaiden turvallisesta kotiin pääsystä.

13 JÄLKITYÖ Jälkikeskustelu henkilökunnan ja oppilaiden kanssa 1-3 vuorokauden sisällä. 2. Mieti ulkopuolisen avun käyttö. 3. Laadi kirjallinen tapaturmailmoitus ja muut mahdolliset asiakirjat. 4. Seuraa oppilaiden reaktioita. 5. Oppilaan tai oppilaiden kouluun paluuta on tuettava ja seurattava Vakava väkivalta tai sen uhka 1. TOIMI älä käänny pois tilanteesta. 2. Ole rauhallinen ja harkitseva arvioidessasi tilannetta. 3. Kehota oppilaita lopettamaan väkivalta. 4. Pyri rauhoittamaan tilanne. 5. Hae apua muilta aikuisilta. 6. Anna ensiapu ja toimita hoitoon; Ilmoita terveydenhoitajalle. 7. Ilmoita rehtorille. Rehtori tiedottaa vanhemmille, tarvittaessa poliisille ja sosiaalityöntekijälle. Väkivaltatilanne selvitetään mahdollisimman pian kaikkien osapuolten läsnäollessa. Kriisiryhmä järjestää tarvittaessa kriisiapua Väkivallan tekijänä joku henkilökuntaan kuuluva Rehtorin on puututtava asiaan välittömästi. Tapahtuneesta kuullaan oppilaita, työntekijää ja vanhempia. Tarvittaessa käytetään ulkopuolista asiantuntija-apua Perheväkivallan epäily Mikäli on syytä epäillä perheväkivaltaa, kysy sitä suoraan oppilaalta. Jos epäily vahvistuu oikeaksi, toimi kuuntelevana aikuisena ja ohjaa lapsi koulupsykologin tai terveydenhoitajan vastaanotolle Jos lapsessa näkyy fyysisen pahoinpitelyn merkkejä, ohjaa hänet terveyden-hoitajalle. Tee lastensuojeluilmoitus. Kriisiryhmä toimii ohjaavana tukena Väkivaltainen käyttäytyminen tai väkivallalla uhkaaminen 1. Havaittaessa oudosta tai väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö koulun läheisyydessä, varoitetaan lähellä olijoita ja ilmoitetaan asiasta heti aikuiselle. 2. Uhkaavalle jätetään tilaa ja säilytetään hänen reviirinsä. 3. Hänelle puhutaan selkeästi, lyhyesti ja myötäillen. 4. Omat kädet pidetään näkyvissä. 5. Pysy rauhallisena. 6. Vältä tuijottamista. 7. Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta.

14 8. Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä. 9. Älä käännä selkääsi. 10. Vältä äkkinäisiä liikkeitä. 11. Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen henkilön harhoja. 12. Voita aikaa niin, että muita tulisi paikalle. 13. Pyri ilmoittamaan / hälyttämään niin, että uhkaaja ei huomaa. 14 Äärimmäisessä väkivaltatilanteessa PYSY SISÄLLÄ LUKITTAVISSA TILOISSA (esim. luokissa). Noudata tarkasti aikuisten ohjeita. 1. Pysy matalana mahdollisten kiviseinien läheisyydessä. 2. Seuraa tiedotuksia, älä poistu luokasta ennen lupaa Tulipalo 1. Havaitessasi tulipalon koulussa tai sen läheisyydessä, varoita palon lähellä vaarassa olevia ja kerro heti jollekin aikuiselle. 2. Kun poistumiskäsky annetaan keskusradiolla, kuuntele ohjeet ja noudata niitä tarkasti. Toimi ohjeiden mukaan ripeästi, mutta älä ryntäile. 3. Luokasta poistutaan vasta kun opettaja antaa luvan ja seurataan tarkasti opettajan neuvoja. 4. Sillä aikaa, kun opettaja tarkastaa luokan ja lukitsee oven, oppilaat järjestyvät jonoon käytävälle ryhmän muiden oppilaiden kanssa. Niitä, joiden kulkeminen on hankalaa, pitää auttaa pois rakennuksesta. 5. Opettaja johtaa ryhmänsä oikeaan suuntaan ulos rakennuksesta. 6. Poistumissuunta ei välttämättä ole se, mihin on totuttu, mutta siitä huolimatta seurataan opettajaa. 7. Kun ryhmä saapuu kokoontumispaikalle, pysytään tiukasti omassa ryhmässä ja kuunnellaan ohjeita. 8. Heti kokoontumispaikalle saavuttua opettaja pitää ryhmälle nimenhuudon nimilistan mukaan ja ilmoittaa mahdollisesti puuttuvat henkilöt Koulun ulkopuoliset kriisitilanteet Monet koulun ulkopuoliset kriisitilanteet tuntuvat myös koulun toiminnassa. Ne voivat vaihdella koulun läheisyydessä tapahtuneesta onnettomuudesta paikkakuntaa tai koko maata koskevaan suruun. Myös monet kansainväliset katastrofit ja muut kriisitilanteet tuntuvat koulussa asti. Mitä läheisemmästä tapahtumasta on kyse, sitä nopeammin koulun on reagoitava tapahtuneeseen. Keskeisellä sijalla on koulun kriisiryhmä. Sen tulee seurata tapahtumia ja tarpeen vaatiessa ottaa ne esille opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.

15 Koulu- tai muut viranomaiset voivat pyytää koulua tiedottamaan asiasta. Usein tällöin koulu saa valmista tiedotusmateriaalia. 15 Rehtori ilmoittaa tai sopii kriisiryhmän kanssa, kuinka asia otetaan esille oppilaiden kanssa. o Asiasta voidaan keskustella luokissa opettajien johdolla o Rehtori voi tiedottaa asiasta keskusradion kautta tai jossakin yhteistilaisuudessa o Asiasta voidaan tiedottaa koteihin kirjeellä o Voidaan järjestää vanhempainiltoja Jos tapahtumalla on voimakkaita vaikutuksia henkilökunnan tai oppilaiden reaktioihin, pitää hankkia ulkopuolista apua Kemikaalivuoto tai tulipalo satamassa tai muussa ympäristössä tai säteilyonnettomuus 1. Kaikki siirtyvät välittömästi sisätiloihin mieluummin rakennuksen yläkerrokseen. 2. Kaasu on yleensä ilmaa raskaampaa, joten yläkerroksissa on todennäköisemmin puhtaampaa ilmaa. 3. Välituntivalvojat vastaavat siitä, ettei kukaan jää koulun ulkopuolelle. 4. Sulje ikkunat ja ovet ja jos mahdollista tiivistä esim. teipillä tai vaatteilla vuotavat kohdat. 5. Ilmanvaihdon sulkemisesta vastaa talonmies. Opettaja osaa myös sulkea ilmanvaihdon. 6. Kuuntele mahdollisuuksien mukaan paikallisradion kanavilta viranomaisten ohjeita. 7. Puhelimen käyttöä on vältettävä, jotta puhelinlinjat eivät ruuhkautuisi. Todellinen hätätilanne voi tulla milloin tahansa. Toiminnastasi saattaa riippua monen muunkin henki. Toimi siis aina ohjeiden mukaan ja tosissasi! 4.6. Toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi Rehtori pitää kriisisuunnitelman ajan tasalla ja perehdyttää uudet työntekijät suunnitelmaan sekä järjestää koulutusta henkilöstölle. Kriisisuunnitelmasta tiedotetaan työyhteisölle ja kodeille vuosittain. 5. Johtamisen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä koulujen ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet äkillisissä kriiseissä Rehtorin pitää saada tieto kaikista kriiseistä välittömästi mahdollisen viran-omaiselle tehdyn hälytyksen jälkeen. Rehtori sopii viranomaisten kanssa tiedottamisesta yleensä ja tiedottaa kriisistä heti myös opetuksen järjestäjälle. Opetuksen järjestäjä päättää tämän jälkeen tiedottamisesta koulun osalta. Mahdollisten uhrien omaiset päättävät omalta osaltaan tiedottamisesta.

16 6. Psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 16 Koulun kriisiryhmä ratkaisee mahdollisen ulkopuolisen lisätuen hankkimisesta. Ryhmä pyytää tarvittaessa apua jälkihoidon järjestämiseen. 7. Kriisisuunnitelmasta tiedottaminen, siihen perehdyttäminen ja toimintavalmiuksien harjoittelu Kriisisuunnitelmasta tiedotetaan huoltajille ja oppilaille koulun lukukausi- tai lukuvuositiedotteissa, koulun kotisivuilla ja huoltajatilaisuuksissa. Henkilökunta perehdytetään suunnitelman sisältöön lukuvuosittaisilla harjoituksilla ja suunnitelman päivityksin. 8. Kriisisuunnitelman päivitys ja arviointi Suunnitelman tiedot päivitetään vähintään kerran lukukaudessa. Suunnitelman ja toiminnan arviointia suoritetaan harjoitusten ja mahdollisten kriisien jälkeen. Arvioinnissa käytetään apuna mukana olleita viranomais-tahoja. 9. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 9.1. Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen Uudenkaupungin kouluissa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Kouluissa tulee olla valmiudet ja keinot puuttua mahdolliseen kiusaamiseen välittömästi. Kiusaamiseen ja sen ennalta ehkäisyyn pyritään vaikuttamaan kolmella eri tasolla. Koulun taso: - Kiusaamista ennaltaehkäistään kehittämällä kouluyhteisön myönteistä ja erilaisuutta hyväksyvää ilmapiiriä. - Turvallista ilmapiiriä luodaan yhteisillä säännöillä, kiusaamista ei hyväksytä ja siihen puututaan. - Kiusaamistapauksia hoidetaan kouluissa käytössä olevan toimintamallin mukaisesti. - Koulun henkilökunta tunnistaa, että kiusaamista on yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti ja tahallisesti kohdistuva vihamielinen käytös, joka voi olla suoraa sanallista tai fyysistä kiusaamista, kuten nimittely, haukkuminen, töniminen, lyöminen tai epäsuoraa kiusaamista kuten pahan puhuminen selän takana, ryhmän ulkopuolelle jättäminen. - Oppilaita ja huoltajia rohkaistaan kertomaan kiusaamisesta. - Kouluissa teetetään säännöllisesti kiusaamista kartoittavia kyselyjä.

17 17 Luokan taso: - Oppilaille kerrotaan, että kiusaamista on yhteen ja samaan oppilaaseen tahallisesti ja toistuvasti kohdistuva suora sanallinen, fyysinen tai epäsuora kiusaaminen. - Oppilaiden kanssa käsitellään kiusaamista ryhmäilmiönä, jossa jokaisella luokan oppilaalla on oma sosiaalinen roolinsa. - Oppilaat ovat tietoisia koulussa käytössä olevasta kiusaamisen vastaisesta toimintamallista. - Oppilaita ohjataan tiedostamaan ja tarkkailemaan omaan toimintaansa sekä kantamaan vastuuta koko luokan hyvinvoinnista Yksilötaso: - Kiusaamistapauksen tullessa ilmi luokanopettaja / luokanvalvoja vastaa tapauksen selvittelystä ja seurannasta. - Luokanopettaja / luokanvalvoja huolehtii siitä, että tieto kiusaamisesta välittyy rehtorille ja molempien osapuolten huoltajille. - Tapauksen selvittelyn yhteydessä päätetään yhteistyössä rehtorin kanssa, onko tarvetta konsultoida muita asiantuntijoita, kuten koulupsykologia tai kuraattoria vai siirtyykö asian käsittely oppilashuoltoryhmälle ja samalla sovitaan henkilöstä, joka dokumentoi kirjallisesti tapahtuneen ja koulun suorittamat toimenpiteet. - Kahdenkeskiset keskustelut eri osapuolten kanssa toteutetaan aina ja tapauskohtaisesti kiusatun ja kiusaajan / kiusaajien yhteistapaaminen. - Tapaamisissa sovitaan tilanteen seurannasta ja mahdollisista seuraamuksista sekä tarvittavan tuen antamisesta molemmille osapuolille. - Kiusaamisen jatkuessa koulu voi ottaa käyttöön kurinpidolliset toimenpiteet ja kiusatun huoltaja voi ryhtyä oikeudellisiin toimiin. Kouluissa on käytössä erilaisia toimintamalleja väkivallan ja kiusaamisen ennalta ehkäisemiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi Kivakoulu- ja Frieds-projektit sekä Lions Questkoulutuksen toimintamallit sekä vertaissovittelu-toiminta Väkivaltaiseen käyttäytymiseen puuttuminen Kaikenlainen väkivalta kouluissa on kielletty. Väkivaltaan puututaan koulussa välittömästi. Mikäli väkivalta on vakavaa tai toistuvaa, oppilaan huoltajaa ohjataan olemaan yhteydessä poliisiin. Jos väkivaltaa tapahtuu koulussa, uhri viedään tarvittaessa terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen vammojen todentamista ja hoitamista varten. Tarvittaessa koulu kutsuu paikalle poliisin selvittämään väkivallantekoa. Väkivallanteosta ollaan aina yhteydessä sekä väkivallan tekijän että uhrin huoltajaan Häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen Perusopetuslaissa vaaditaan, että jokaisella oppilaalla tulee olla oikeus häiriöttömään opiskeluun ja opettajalla oikeus häiriöttömästi suorittaa opetustyötä. Häirinnästä määrätään erikseen koulun järjestyssäännöissä.

18 Oppituntia häiritsevä oppilas voidaan poistaa lopputunnin ajaksi luokasta työskentelemään valvonnan alaisena erillään omasta ryhmästä. Mikäli häiriökäyttäytyminen jatkuu, koululla on omat suunnitelmansa häirinnän lopettamiseksi Koulumatkakuljetukset ja niiden turvallisuus - Koulumatkakuljetusten järjestämisessä noudatetaan liikenneministeriön päätöstä koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä. - Lisäksi kuljetusten järjestämisen ohjeistuksena on käytettävissä Uudenkaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma, joka on osa Vakka- Suomen seutukunnan alueellista liikenneturvallisuussuunnitelmaa. - Koulukuljetuksia järjestettäessä kiinnitetään erityistä huomiota kuljetusreittien ja aikataulujen asianmukaisuuteen. - Pysäkkien ja taksikuljetuksissa kokoontumispaikkojen on oltava turvallisia ja helposti saavutettavissa. - Koulun piha-alueella sallitaan vain tarpeellinen ajoneuvoliikenne ja pihan kulkuväylät ja lastauspaikat järjestetään ottaen huomioon turvallisuusnäkökohdat. - Kuljetuskaluston on oltava koulukuljetuksiin soveltuvaa, samoin kuljettajilta edellytetään soveltuvuutta kohtaamaan lapset ja nuoret. - Liikennekasvatusta annetaan aina lukuvuoden alussa, talvisten säiden alkaessa ja osana mm. terveystiedon opetusta. - Koulukuljetuksissa käytettävissä linja-autoissa ja takseissa pitää olla alkolukot.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kriisisuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kriisisuunnitelma UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kriisisuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 3 1.1. Paloturvallisuus 3 1.1.1. Tulipalojen ennaltaehkäisy 3 1.1.2. Tulitöiden valvontasuunnitelma

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 9/2010 1. JOHDANTO 1.1. Mitä koulukiusaaminen on? 1.2. Yleisohjeita kiusaamiseen puuttumisesta 1.3. Ongelmia kiusaamiseen puuttumisessa 2. KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa 2012 Lähestymiskulma kiusaamisen ehkäisyyn NYKssa Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan. Kasvaminen on kuitenkin prosessi, jossa sattuu

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Arvot. Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo

Arvot. Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo Arvot Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo AGENDA Koulujen turvallisuus 1. Itsestäni 2. Viitekehyksenä Viherkallion koulu 3. Kouluturvallisuuden kokonaisuus 4. Varautuminen 5. Turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sivistyslautakunta 11.10.2016 94 1 1. Oppilaan oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia. Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia. Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin 1 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen Oppilaalla

Lisätiedot

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 41 29.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 92 15.12.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 5 02.02.2011 Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Sipoon kouluissa / Perusopetuslain

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Janne Mäkinen Mäntsälän kunta opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) Marjaana Mäkinen Nurmijärven kunta rehtori Rajamäen ja Suomiehen

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2016 1 Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostorjunta Sisällysluettelo 1 Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 2 2 Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet...

Lisätiedot

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma 1/6 Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma Asiakirja tallennetaan nk. I-asemalle/levylle ja siitä tulostetaan paperikopio, jota säilytetään esiopetusyksikössä paloturvallisessa paikassa. Taustatiedot

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Parisuhde- ja perheväkivallasta kysyminen Haastavat tilanteet vastaanotolla. RutiiNiksi koulutus 2013 Sirkka Perttu THM, työnohjaaja

Parisuhde- ja perheväkivallasta kysyminen Haastavat tilanteet vastaanotolla. RutiiNiksi koulutus 2013 Sirkka Perttu THM, työnohjaaja Parisuhde- ja perheväkivallasta kysyminen Haastavat tilanteet vastaanotolla Mukailtu lähteestä: Perttu S & Kaselitz V 2006. Parisuhdeväkivalta puheeksi opas terveydenhuollon ammattihenkilöstölle äitiyshuollossa

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN

VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 ARVOT JA NÄKEMYS, MITÄ KIUSAAMINEN ON... 3 KIUSAAMISEN EHKÄISYN KEINOT:... 4

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa -Tiedote vanhemmille Tämän tiedotteen tarkoitus on lujittaa vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kiusaamisen ehkäisyssä.

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0) 1 LIITE 1 (O ph, 20 13) LIITE 2/1 2 LIITE 2/2 PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: ENNEN PALAVERIA: LUOKANOPETTAJA/ AINEENOPETTAJA LAATII TARVITTAESSA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILASTA OPETTAVIEN OPETTAJIEN KANSSA

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kokkolan kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Sä pääset meijän leikkiin Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa KT Laura Repo

Sä pääset meijän leikkiin Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa KT Laura Repo Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa - seminaarit Mannerheimin Lastensuojeluliitto 4.3.2016 Turku 7.4.2016 Helsinki 14.4.2016 Rovaniemi 18.4.2016 Hämeenlinna 21.4.2016 Jyväskylä Sä pääset meijän

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MIKÄ OHJAA MEITÄ SUOJAAMAAN LAPSIA KIUSAAMISELTA? YK:n lasten oikeuksien sopimus Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Päivähoitoa

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJE OHJE 1/2008 1(5) TOIMINTAOHJE ASIATTOMIEN TAI UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISTILANTEESSA

TURVALLISUUSOHJE OHJE 1/2008 1(5) TOIMINTAOHJE ASIATTOMIEN TAI UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISTILANTEESSA OHJE 1/2008 1(5) TURVALLISUUSOHJE Tämä ohje on laadittu yleisohjeeksi henkilökunnalle ja opiskelijoille asiattomien tai uhkaavan henkilön kohtaamistilanteisiin. Ohjeet löytyvät myös kiinteistöihin laadituista

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot