Uudenkaupungin peruskoulujen kriisisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenkaupungin peruskoulujen kriisisuunnitelma"

Transkriptio

1 Uudenkaupungin peruskoulujen kriisisuunnitelma

2 Sisällysluettelo 2 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 1.1. Paloturvallisuus Tulipalojen ennaltaehkäisy Tulitöiden valvontasuunnitelma Koulun vakituinen tulityöluokka = Teknisen työn luokka Tuhopolttojen torjunta Oma palotarkastus Vaaralliset aineet Työsuojelu ja ensiapuvalmius 1.2. Rikosten ehkäisy 1.3. Tietoturvallisuus 1.4. Ympäristövahingot 1.5. Kiinteistönhoito 1.6. Väestönsuojat 2. Yhteistyö ja keskinäinen vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisitilanteissa 2.1. Koulun kriisiryhmän jäsenet 2.2. Kriisiryhmän pääasialliset tehtävät 2.3. Tiedottaminen kriisitilanteissa 3. Pelastussuunnitelman, koulun järjestyssääntöjen ja muiden turvallisuusohjeiden yhteen sovittaminen 4. Toimintaohjeet erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa 4.1. Kuolemantapaus 4.2. Onnettomuus tai tapaturma 4.3. Vakava väkivalta tai sen uhka Väkivallan tekijänä joku henkilökuntaan kuuluva Perheväkivallan epäily Väkivaltainen käyttäytyminen tai väkivallalla uhkaaminen 4.4. Tulipalo 4.5. Koulun ulkopuoliset kriisitilanteet Kemikaalivuoto tai tulipalo satamassa tai muussa ympäristössä tai säteilyonnettomuus 4.6. Toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi 5. Johtamisen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä koulujen ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet äkillisissä kriiseissä 6. Psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 7. Kriisisuunnitelmasta tiedottaminen, siihen perehdyttäminen ja toimintavalmiuksien harjoittelu 8. Kriisisuunnitelman päivitys ja arviointi 9. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 9.1. Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen 9.2. Väkivaltaiseen käyttäytymiseen puuttuminen 9.3. Häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 9.4. Koulumatkakuljetukset ja niiden turvallisuus

3 Kriisisuunnitelma = toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa 3 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumistoimenpiteet ovat koulukohtaisia ja perustuvat koulun todellisiin vaaratekijöihin. Kunkin koulun vaaratekijöiden mukaan laaditaan yksityiskohtainen kuvaus vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, tarvittavista toimenpiteistä ja toteutetuista järjestelyistä. Paloturvallisuus Paloturvallisuus on esitetty tarkemmin koulujen omissa pelastussuunnitelmissa. vastuuhenkilö: rehtori Tulipalojen ennaltaehkäisy Järjestys ja siisteys vastuu: kiinteistönhoitaja ja siistijä - Ylimääräisen palokuorman kertyminen estetään. - Roskat ja jätteet viedään niille varattuihin kannellisiin jäteastioihin koulurakennuksen ulkopuolelle. - Kulkutiet ja uloskäytävät pidetään vapaina. - Vapaa etäisyys sprinklereihin ja paloilmaisimiin on riittävä. Paloilmoitin ja sammutuslaitos vastuu: kiinteistönhoitaja - Huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. - Määräaikaistarkastukset suoritetaan ajallaan. Tulityöt yms. vastuu: teknisen työn opettaja - Tulitöissä on noudatettava suojeluohjetta. - Vastuuhenkilö valvoo ja vartioi tulitöitä. - Lupakaavakkeet täytetään. - Tulityötekijöillä (opettaja) on tulityökortti. - Kynttilöitä poltetaan vain opettajan luvalla ja aina palamattomalla alustalla. Palavat aineet vastuu: teknisen työn opettaja sekä fysiikan ja kemian opettaja - Tilassa, jossa tällaisia aineita säilytetään, ei pidetä ylimääräistä palokuormaa. - Aineiden määrät ovat koulussa mahdollisimman pienet. - Käyttö- ja merkitsemisohjeita noudatetaan. Koneet ja laitteet vastuu: opettaja vastaa oman luokkansa koneista ja laitteista - Laitteet ja koneet pidetään kunnossa ja vioista kerrotaan rehtorille välittömästi. - Sähkökoneet ja asennukset ovat määräysten mukaiset.

4 4 - Virta katkaistaan koneista työpäivän päättyessä, ellei toisin ole ohjeistettu. - Kuumissa sähkölaitteissa pidetään etäisyydet syttyviin aineisiin riittävänä. Osastoivat rakenteet vastuu: kiinteistönhoitaja - Palo-ovet ja savuluukut ovat kunnossa. - Palo-ovet pidetään kiinni (ei kiilata auki). - Läpiviennit on tukittu. Poistumistiet vastuu: kiinteistönhoitaja - Poistumistiet on merkitty. - Poistumistiet pidetään vapaana. - Henkilökunta ja oppilaat tutustutetaan ennakolta poistumisteihin. Poistumisharjoitus pidetään kaksi kertaa lukuvuodessa. Alkusammutuskalusto - Käsisammuttimet ovat paikallaan ja ne on tarkastettu ja huollettu. - Pikapalopostit ovat kunnossa. - Käsisammuttimien ja pikapalopostien edustat ovat vapaana. - Henkilökunta ja oppilaat tutustutetaan ennakolta sammuttimien käyttöön ja niiden sijaintiin esimerkiksi poistumisharjoitusten yhteydessä. Rakenteellinen paloturvallisuus vastuu: teknisten ja sisäisten palvelujen osasto - Rakennusten paloluokat - Toiminnan palovaarallisuusluokat - Rakennusten palo-osastot vastuu: kiinteistönhoitaja - Turva- ja merkintävalaistus tarkastetaan säännöllisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. - Rakennusten poistumistiet on merkitty vastuu: rehtori - Kokoontumispaikat Rehtori huolehtii, että poistumisalueet ovat kaikkien tiedossa. vastuu: kiinteistönhoitaja - Rakennusten suojaustasot - Alkusammutuskalusto Rehtori huolehtii, että henkilökunta tietää alkusammutuskaluston sijainnin (sammutuspeitteet, jauhesammuttimet ja palokaapit). - Paloilmoitinjärjestelmät Mikäli koulussa on tällainen järjestelmä, kiinteistönhoitaja huolehtii, että se on toimintakunnossa. - Sammutuslaitteistot Jos rakennuksessa on sammutuslaitteisto, kiinteistönhoitaja huolehtii sen toimintakunnosta. - Rakennusten savunpoisto Mikäli rakennuksessa on tällainen järjestelmä, kiinteistönhoitaja huolehtii sen toimintakunnosta. - Rakennusten ilmastointi ja hätäpysäytys Ilmastointi pysäytetään hätäkatkaisijasta. Opettajat opastetaan käyttämään hätäpysäytystä.

5 Tulitöiden valvontasuunnitelma 5 Velvoittavuus Tulitöitä tehtäessä on noudatettava suojeluohjetta Tulityöt ja Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt. Mikäli suojeluohjetta ei noudateta, voidaan korvausta vakuutussopimuslain mukaan vähentää tai se voidaan evätä. Määritelmät Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja joista aiheutuu palovaara. Ennen tulitöiden aloittamista tilapäisellä tulityöpaikalla tarkastetaan kyseinen alue ja varmistetaan, että syttyvät materiaalit, koneet ja palavat aineet on poistettu alueelta tai suojattu niin, että palonvaaraa ei ole. Tulityön turvatoimet määritetään jokaisesta tulityökohteesta kirjallista tulityölupaa annettaessa Koulun vakituinen tulityöpaikka = Teknisen työn luokka Kaikki muut alueet ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja. Jokaisesta tulityöstä tilapäisellä tulityöpaikalla tehdään erillinen kirjallinen tulityölupa ja työn tekijöillä sekä vartiointia suorittavilla on voimassa oleva tulityökortti. Koulun tulitöistä vastaavat ja antavat luvat tulitöihin: kiinteistönhoitaja ja rehtori Henkilöt ovat perehtyneet tulityöohjeisiin ja paloturvallisuuteen. Tulityövartioinnista vastaa: Teknisentyön opettaja (teknisen työn luokka) tai tilapäisen tulityön suorittaja. Jälkivartiointi on vähintään yksi (1) tunti. Tulityöpaikan alkusammutuskalustosta vastaa: kiinteistönhoitaja. Tulityöpaikalla on vähintään yksi 12 kg 43 A 183 B C (AB III E) käsisammutin ja läheisyydessä toinen vastaava, joka voidaan korvata kahdella 6 kg 27 A 144 B C (AB III E) käsisammuttimella. Tulityöpaikan työvälineiden kunnosta vastaa: rehtori, teknisen työn opettaja ja kiinteistönhoitaja Tulityöpaikan suojauksesta ja järjestyksestä vastaa: rehtori, teknisen työn opettaja ja kiinteistönhoitaja

6 Tuhopolttojen torjunta 6 vastuuhenkilö: rehtori vartiointijärjestelyt Järjestelyt ovat koulukohtaisia. kulunvalvonta Järjestelyt ovat koulukohtaisia. kohdesuojaus Yövalaistus lukitus ja murtosuojaus Järjestelyt ovat koulukohtaisia. jätteiden säilytyspaikat Jäteastiat on sijoitettu turvalliselle etäisyydelle rakennuksesta Oma palotarkastus palotarkastusryhmä: Pelastuslaitoksen palotarkastaja Palotarkastus suoritetaan kerran vuodessa. Palotarkastuksessa havaittujen puutteiden korjauksista vastaa: Teknisten ja sisäisten palvelujen osasto Vaaralliset aineet vastuuhenkilö: rehtori ja teknisen työn opettaja Varastoitavat, käytettävät ja kuljetettavat aineet ja niiden määrät Hitsauskaasut (muutama pullo), kemialliset aineet (pieniä määriä), puhdistusaineet (pieniä määriä) Käyttöturvallisuustiedotteet Asianomaisissa luokissa Työsuojelu ja ensiapuvalmius Työsuojelukysely ja vaarojen arviointi suoritetaan kaupungissa joka kolmas vuosi. Työsuojelupäällikkö vastaa toiminnasta Työsuojelun toimintaohjelma Tarkistetaan joka vuosi. Ensiapujärjestelyt Terveydenhoitaja antaa ensiapua ja hänen poissa ollessaan apua haetaan terveysasemalta tai terveyskeskuksesta.

7 Ensiapukoulutetut Tavoitteena on, että kaikilla opettajilla olisi hätäensiapukoulutus. 7 Ensiapukaapit ja tarvikkeet Luokissa oleviin poistumiskarttoihin on merkitty ensiapukaappien sijainti. Kaikkien kaappien sisältö on sama Rikosten ehkäisy vastuuhenkilö: rehtori ja kiinteistönhoitaja Arvio, mitä rikoksista voi sattua. Vaaratekijöinä ovat mm. ilkivalta, väkivalta, murrot, varkaudet, pahoinpitelyt, tuhopoltot ja pommiuhka Miten näitä rikoksia voidaan estää? Lukitaan ulko- ja sisäovet oppituntien ja koulupäivien päätteeksi. Oppilaat säilyttävät tavaroitaan lukittavissa lokeroissaan, jos koulussa on sellaiset. Huolehditaan riittävästä valvonnasta pahoinpitelyjen välttämiseksi. Toiminnallinen turvallisuus Lukitaan tarvittaessa koulun ulko-ovet myös koulupäivien aikana. Vartiointi Koulussa ei ole vartiointia. Avainten hallinta Rehtori luovuttaa avaimia kuittausta vastaan. Lukitukset Kiinteistönhoitaja huolehtii, että ulko-ovet ovat lukossa koulupäivien päätyttyä. Ovien ja ikkunoiden suojaus Ei erityisiä suojauksia. Portit ja aidat Koulussa ei ole portteja eikä aitoja. Valaistus Yövalaistus Hälytys- ja valvontajärjestelmät Hälytys- ja valvontajärjestelmät ovat koulukohtaisia. Automaattinen valvonta Valvontajärjestelmät ovat koulukohtaisia.

8 1.3. Tietoturvallisuus 8 vastuuhenkilö: rehtori ja koulun tietotekniikkavastaava Arvio mitä tietojen ja tietojärjestelmien toimimattomuudesta, virheistä ja tietovuodosta voi seurata Tietoa voisi joutua vääriin käsiin. Tietoa voisi hävitä. Miten näitä voidaan estää? Virustorjunta pidetään ajan tasalla, opettajilla henkilökohtaiset salasanat, opetuksella ja hallinnolla erilliset verkot. Tietoaineiston turvaaminen Kaikki sähköiset tiedostot tallennetaan kaupungin palvelimelle yksittäisten koneiden sijasta. Varmuuskopiointi tehdään päivittäin. Paperiset tiedostot säilytetään kassakaapissa. Tietoaineiston käsittely Huolellisuus, vain oikeisiin käsiin. Tietoaineiston jakelu Vain oikeisiin käsiin. Tietoaineiston säilytys Paperiset lukitussa tilassa, koneilla opettajakohtaiset salasanat. Tietoaineiston hävittäminen Silppuri Henkilötietojen käsittely ja salassapito Henkilötietoja on vain sisäisessä verkossa. Opettajilla on rajoitetut oikeudet tietojen saantiin. Tietotekninen ja sähköpostin turvallisuus sekä Internetin käyttö Tietohallinto-osasto huolehtii ohjelmien turvallisuudesta ja virustorjunnasta. Henkilökunnalla on rajattu internetin käyttöoikeus. Ohjeet annetaan henkilökunnalle Opastusta annetaan opettajienkokouksissa ja kirjallisena Ympäristövahingot vastuuhenkilö: rehtori Arvio ympäristön vaaroista Ei suurta vaaraa koululle tai siellä työskenteleville. Tulipalossa syntyvät ympäristöriskit Materiaaleista syntyvät palokaasut Toimintaan tai henkilöstöön vaikuttavat ulkopuoliset ympäristöriskit Riski on vähäinen.

9 Vaaralliset kaasut Teknisen työn luokassa olevat kaasupullot voivat aiheuttaa vikojen ilmetessä pienessä määrin vahinkoa. 9 Kemikaalit Kemian ja biologian opetuksessa käytetään vähäisessä määrin kemikaaleja. Opettajan ohjatessa niiden asiallista käyttöä, riskit ovat vähäisiä. Säteily Ulkopuolinen aiheuttaja voi aikaansaada tarpeen väestönsuojan käyttöönottoon. Väestönsuoja saadaan tarvittaessa käyttöön määräysten mukaisessa ajassa. Riski säteilylle on vähäinen Kiinteistönhuolto vastuuhenkilö: kiinteistönhoitaja Kiinteistön ja tuotantolaitteistojen huoltojärjestelyt vastuu: Teknisten ja sisäisten palvelujen osasto Sähköverkko- ja sähköntoimittaja Vakka-Suomen Voima Varavoima Poistumisteiden valoissa on akut. Muuntajat ja sähköpääkeskukset Sijainnit esitellään koulujen omissa pelastussuunnitelmissa. Lämmitysjärjestelmät Öljykeskuslämmitys Vesi- ja viemärijärjestelmät Kaupungin verkko Veden pääsulkujen sijainti Sijainnit esitellään koulujen omissa pelastussuunnitelmissa. Varavesijärjestelmät Mahdolliset varajärjestelmät esitellään koulujen omissa pelastussuunnitelmissa. Ilmastointi Kouluissa on koneellinen ilmastointi. Hätäkatkaisijoiden sijainti on kirjattu koulujen omiin pelastussuunnitelmiin. Konehuoneiden sijainti Konehuoneiden sijainnit ja niihin kulku on esitelty koulujen pelastussuunnitelmissa. Teknisten ja sisäisten palvelujen osasto huolehtii säännöllisestä puhdistuksesta.

10 Jätehuolto ja ongelmajätteet Kaupungin järjestämä jätehuolto. 10 Hissihuolto Kaupungin järjestämä huolto. Turvamerkkien ja turvamerkki-valaistuksen huolto Kaupungin järjestämä huolto Väestönsuojat Suojat, niiden sijainti ja ottaminen suojakäyttöön on esitelty koulujen omissa pelastussuunnitelmissa. 2. Yhteistyö ja keskinäinen vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisitilanteissa Kriisitilanteessa vastuu on rehtorilla kunnes poliisi tai pelastuslaitos saapuu paikalle ja ilmoittaa vastuun siirtymisestä heille. Vastuun siirtyminen rehtorin poissa ollessa 1. Mikäli rehtoria ei tavoiteta -> soitetaan vararehtorille. 2. Mikäli vararehtoria ei tavoiteta, tilanteen hoitaa se opettaja, joka saa ensimmäisenä siitä tiedon Koulun kriisiryhmän jäsenet Kriisiryhmä on yleensä koulun oppilashuoltoryhmä. Rehtori ratkaisee ketkä kuuluvat ryhmään ja milloin ryhmä kutsutaan koolle Kriisiryhmän pääasialliset tehtävät - ylläpitää kriisivalmiutta perehdyttämällä uudet työntekijät riisisuunnitelmaan sekä järjestämällä koko henkilöstölle vuosittain siihen liittyvää tiedotusta ja koulutusta - tiedottaa suunnitelmasta oppilaille, vanhemmille sekä yhteistyökumppaneille - organisoida toiminta kriisitilanteissa - selvittää kriisitilanteissa tärkeät yhteistyötahot - huolehtia välittömistä henkisen tuen tarpeista sekä mahdollisista jatkotoimista - arvioida kriisitilanteissa toteutettuja toimia ja tehdä kriisisuunnitelmaan tarvittavat muutokset - pitää koulun kriisisuunnitelma ajan tasalla

11 2.3. Tiedottaminen kriisitilanteissa 11 Rehtori tai rehtorin ollessa poissa vararehtori vastaa koulun osalta kaikesta tiedottamisesta. Hän tiedottaa työntekijöille, oppilaille ja oppilaiden koteihin. Hän huolehtii tarvittaessa median kanssa toimimisesta, ellei poliisin, pelastus-laitoksen tai opetustoimen johdon kanssa toisin sovita. 3. Pelastussuunnitelman, koulun järjestyssääntöjen ja muiden turvallisuusohjeiden yhteensovittaminen Koulujen pelastussuunnitelmat on laadittu yhteistyössä poliisin ja pelastus-toimen kanssa. Koulujen järjestyssääntöjä laadittaessa on noudatettu perusopetuslakia ja valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita sekä pelastussuunnitelmaa soveltuvin osin. 4. Toimintaohjeet erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa Kouluilla on käytössä yhteinen ohje kriisitilanteessa toimimiseen. Ohjeen tiedot pidetään ajan tasalla joka koulussa Kuolemantapaus - Rehtori saa tiedon asiasta. - Rehtori on yhteydessä poliisiin, jos kuolema tapahtunut koulussa tai koulumatkalla. Poliisi vie tiedon perheelle. - Huolehditaan oppilaiden turvallisesta kotimatkasta. - Rehtori on yhteydessä uhrin kotiin ja sopii toimintatavoista: Mitä saa tiedottaa koulussa? Mahdollisesta muistojuhlasta sopiminen? Surutyö koulussa. - Rehtori tiedottaa henkilökuntaa: Kuka tekee, mitä tekee, kenen kanssa ja milloin? - Rehtori kertoo kuolemasta niille, joita se koskee ja niille joista kodin kanssa on sovittu. Tiedotus tapahtuu kaikille oppilaille samanaikaisesti sovituista tosiasioista. - Keskustelu luokissa opettajan tai kriisiryhmäläisen johdolla. Päivänavaus Avauksen aikana kerrotaan, mitä on tapahtunut ja mitä lähituntien aikana tapahtuu ja miksi. Painotetaan puhumisen tärkeyttä, koska se auttaa ymmärtämään tapahtunutta. Sovitaan keskustelun säännöistä Luottamuksellisuus. Oppilaiden ajatuksista, tunteista ja peloista ei kerrota ulkopuolisille. Jokainen puhuu omasta puolestaan. Oppilaiden puhuminen on vapaaehtoista.

12 Tosiasiat Ajatukset Jokainen saa kertoa käsityksistään, mutta huhut erotetaan tosiasioista. Konkreettiset tiedot ovat tärkeitä. Luodaan kokonaiskäsitys, joka auttaa ymmärtämään myös jälkivaikutuksia. Ei Miltä tuntuu kysymyksiä vaan esimerkiksi Mitä ajattelit / mikä tuntui pahimmalta? Luokissa on mahdollisesti kynttilä ja musiikkia Suruliputus, kun kaikki oppilaat tietävät asiasta. - Yhteys kriisiryhmän kautta muihin ammattiauttajiin. - Huolehditaan oppilaiden ja henkilökunnan jälkihoidosta. - Muut toimenpiteet ja surutyö jatkossa - Rehtori huolehtii uhrin kodin kanssa sovitun tiedon välittämisestä muiden - lasten koteihin. - Rehtori keskustelee kodin ja kriisiryhmän kanssa muistotilaisuuden järjes- - tämisestä koulussa. Seurakunta huolehtii muistotilaisuuden etenemisestä. - Uhrin kotiin toimitetaan adressi tai kukkia ja mahdollistetaan oppilaiden - surun- ja osanotontoivotusten toimittaminen ja hautajaisiin osallistuminen. - Seurataan oppilaiden toipumista ja mahdollista tuen tarvetta 4.2. Onnettomuus tai tapaturma ENSIN 1. Arvioi mitä on tapahtunut ja minkälaista apua tarvitaan. 2. Estä lisävahinkojen syntyminen. 3. Anna ensiapua! Uhrin tila on saatava vakaaksi. 4. Estä muiden oppilaiden tulo onnettomuuspaikalle. 5. Pyydä muita opettajia tai henkilökuntaa avuksi. 6. Tilaa tarvittaessa ambulanssi (112) tai järjestä kuljetus terveyskeskukseen muulla tavoin. 7. Ota yhteys huoltajaan mahdollisimman pian! 8. Selvitä, mitä tapahtui, kuka näki tapahtuneen ja ketkä ovat muut mahdolliset osalliset. SEURAAVAKSI 1. Kerro asiasta rehtorille tai muille kriisiryhmän jäsenille. 2. Sovi rehtorin kanssa menettelytavoista. Jos rehtori ei ole paikalla, sovi kriisiryhmän tai opettajien kanssa oppilaille ja muille tiedottamisesta. 3. Oppilaiden kanssa keskustellaan asiasta mahdollisimman pian selkeästi ja konkreettisesti. Anna oppilaiden puhua tunteistaan ja ajatuksistaan vapaasti. Selvennä tosiasiat ja hälvennä huhut. Huolehdi tarvittaessa oppilaiden turvallisesta kotiin pääsystä.

13 JÄLKITYÖ Jälkikeskustelu henkilökunnan ja oppilaiden kanssa 1-3 vuorokauden sisällä. 2. Mieti ulkopuolisen avun käyttö. 3. Laadi kirjallinen tapaturmailmoitus ja muut mahdolliset asiakirjat. 4. Seuraa oppilaiden reaktioita. 5. Oppilaan tai oppilaiden kouluun paluuta on tuettava ja seurattava Vakava väkivalta tai sen uhka 1. TOIMI älä käänny pois tilanteesta. 2. Ole rauhallinen ja harkitseva arvioidessasi tilannetta. 3. Kehota oppilaita lopettamaan väkivalta. 4. Pyri rauhoittamaan tilanne. 5. Hae apua muilta aikuisilta. 6. Anna ensiapu ja toimita hoitoon; Ilmoita terveydenhoitajalle. 7. Ilmoita rehtorille. Rehtori tiedottaa vanhemmille, tarvittaessa poliisille ja sosiaalityöntekijälle. Väkivaltatilanne selvitetään mahdollisimman pian kaikkien osapuolten läsnäollessa. Kriisiryhmä järjestää tarvittaessa kriisiapua Väkivallan tekijänä joku henkilökuntaan kuuluva Rehtorin on puututtava asiaan välittömästi. Tapahtuneesta kuullaan oppilaita, työntekijää ja vanhempia. Tarvittaessa käytetään ulkopuolista asiantuntija-apua Perheväkivallan epäily Mikäli on syytä epäillä perheväkivaltaa, kysy sitä suoraan oppilaalta. Jos epäily vahvistuu oikeaksi, toimi kuuntelevana aikuisena ja ohjaa lapsi koulupsykologin tai terveydenhoitajan vastaanotolle Jos lapsessa näkyy fyysisen pahoinpitelyn merkkejä, ohjaa hänet terveyden-hoitajalle. Tee lastensuojeluilmoitus. Kriisiryhmä toimii ohjaavana tukena Väkivaltainen käyttäytyminen tai väkivallalla uhkaaminen 1. Havaittaessa oudosta tai väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö koulun läheisyydessä, varoitetaan lähellä olijoita ja ilmoitetaan asiasta heti aikuiselle. 2. Uhkaavalle jätetään tilaa ja säilytetään hänen reviirinsä. 3. Hänelle puhutaan selkeästi, lyhyesti ja myötäillen. 4. Omat kädet pidetään näkyvissä. 5. Pysy rauhallisena. 6. Vältä tuijottamista. 7. Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta.

14 8. Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä. 9. Älä käännä selkääsi. 10. Vältä äkkinäisiä liikkeitä. 11. Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen henkilön harhoja. 12. Voita aikaa niin, että muita tulisi paikalle. 13. Pyri ilmoittamaan / hälyttämään niin, että uhkaaja ei huomaa. 14 Äärimmäisessä väkivaltatilanteessa PYSY SISÄLLÄ LUKITTAVISSA TILOISSA (esim. luokissa). Noudata tarkasti aikuisten ohjeita. 1. Pysy matalana mahdollisten kiviseinien läheisyydessä. 2. Seuraa tiedotuksia, älä poistu luokasta ennen lupaa Tulipalo 1. Havaitessasi tulipalon koulussa tai sen läheisyydessä, varoita palon lähellä vaarassa olevia ja kerro heti jollekin aikuiselle. 2. Kun poistumiskäsky annetaan keskusradiolla, kuuntele ohjeet ja noudata niitä tarkasti. Toimi ohjeiden mukaan ripeästi, mutta älä ryntäile. 3. Luokasta poistutaan vasta kun opettaja antaa luvan ja seurataan tarkasti opettajan neuvoja. 4. Sillä aikaa, kun opettaja tarkastaa luokan ja lukitsee oven, oppilaat järjestyvät jonoon käytävälle ryhmän muiden oppilaiden kanssa. Niitä, joiden kulkeminen on hankalaa, pitää auttaa pois rakennuksesta. 5. Opettaja johtaa ryhmänsä oikeaan suuntaan ulos rakennuksesta. 6. Poistumissuunta ei välttämättä ole se, mihin on totuttu, mutta siitä huolimatta seurataan opettajaa. 7. Kun ryhmä saapuu kokoontumispaikalle, pysytään tiukasti omassa ryhmässä ja kuunnellaan ohjeita. 8. Heti kokoontumispaikalle saavuttua opettaja pitää ryhmälle nimenhuudon nimilistan mukaan ja ilmoittaa mahdollisesti puuttuvat henkilöt Koulun ulkopuoliset kriisitilanteet Monet koulun ulkopuoliset kriisitilanteet tuntuvat myös koulun toiminnassa. Ne voivat vaihdella koulun läheisyydessä tapahtuneesta onnettomuudesta paikkakuntaa tai koko maata koskevaan suruun. Myös monet kansainväliset katastrofit ja muut kriisitilanteet tuntuvat koulussa asti. Mitä läheisemmästä tapahtumasta on kyse, sitä nopeammin koulun on reagoitava tapahtuneeseen. Keskeisellä sijalla on koulun kriisiryhmä. Sen tulee seurata tapahtumia ja tarpeen vaatiessa ottaa ne esille opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.

15 Koulu- tai muut viranomaiset voivat pyytää koulua tiedottamaan asiasta. Usein tällöin koulu saa valmista tiedotusmateriaalia. 15 Rehtori ilmoittaa tai sopii kriisiryhmän kanssa, kuinka asia otetaan esille oppilaiden kanssa. o Asiasta voidaan keskustella luokissa opettajien johdolla o Rehtori voi tiedottaa asiasta keskusradion kautta tai jossakin yhteistilaisuudessa o Asiasta voidaan tiedottaa koteihin kirjeellä o Voidaan järjestää vanhempainiltoja Jos tapahtumalla on voimakkaita vaikutuksia henkilökunnan tai oppilaiden reaktioihin, pitää hankkia ulkopuolista apua Kemikaalivuoto tai tulipalo satamassa tai muussa ympäristössä tai säteilyonnettomuus 1. Kaikki siirtyvät välittömästi sisätiloihin mieluummin rakennuksen yläkerrokseen. 2. Kaasu on yleensä ilmaa raskaampaa, joten yläkerroksissa on todennäköisemmin puhtaampaa ilmaa. 3. Välituntivalvojat vastaavat siitä, ettei kukaan jää koulun ulkopuolelle. 4. Sulje ikkunat ja ovet ja jos mahdollista tiivistä esim. teipillä tai vaatteilla vuotavat kohdat. 5. Ilmanvaihdon sulkemisesta vastaa talonmies. Opettaja osaa myös sulkea ilmanvaihdon. 6. Kuuntele mahdollisuuksien mukaan paikallisradion kanavilta viranomaisten ohjeita. 7. Puhelimen käyttöä on vältettävä, jotta puhelinlinjat eivät ruuhkautuisi. Todellinen hätätilanne voi tulla milloin tahansa. Toiminnastasi saattaa riippua monen muunkin henki. Toimi siis aina ohjeiden mukaan ja tosissasi! 4.6. Toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi Rehtori pitää kriisisuunnitelman ajan tasalla ja perehdyttää uudet työntekijät suunnitelmaan sekä järjestää koulutusta henkilöstölle. Kriisisuunnitelmasta tiedotetaan työyhteisölle ja kodeille vuosittain. 5. Johtamisen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä koulujen ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet äkillisissä kriiseissä Rehtorin pitää saada tieto kaikista kriiseistä välittömästi mahdollisen viran-omaiselle tehdyn hälytyksen jälkeen. Rehtori sopii viranomaisten kanssa tiedottamisesta yleensä ja tiedottaa kriisistä heti myös opetuksen järjestäjälle. Opetuksen järjestäjä päättää tämän jälkeen tiedottamisesta koulun osalta. Mahdollisten uhrien omaiset päättävät omalta osaltaan tiedottamisesta.

16 6. Psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 16 Koulun kriisiryhmä ratkaisee mahdollisen ulkopuolisen lisätuen hankkimisesta. Ryhmä pyytää tarvittaessa apua jälkihoidon järjestämiseen. 7. Kriisisuunnitelmasta tiedottaminen, siihen perehdyttäminen ja toimintavalmiuksien harjoittelu Kriisisuunnitelmasta tiedotetaan huoltajille ja oppilaille koulun lukukausi- tai lukuvuositiedotteissa, koulun kotisivuilla ja huoltajatilaisuuksissa. Henkilökunta perehdytetään suunnitelman sisältöön lukuvuosittaisilla harjoituksilla ja suunnitelman päivityksin. 8. Kriisisuunnitelman päivitys ja arviointi Suunnitelman tiedot päivitetään vähintään kerran lukukaudessa. Suunnitelman ja toiminnan arviointia suoritetaan harjoitusten ja mahdollisten kriisien jälkeen. Arvioinnissa käytetään apuna mukana olleita viranomais-tahoja. 9. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 9.1. Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen Uudenkaupungin kouluissa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Kouluissa tulee olla valmiudet ja keinot puuttua mahdolliseen kiusaamiseen välittömästi. Kiusaamiseen ja sen ennalta ehkäisyyn pyritään vaikuttamaan kolmella eri tasolla. Koulun taso: - Kiusaamista ennaltaehkäistään kehittämällä kouluyhteisön myönteistä ja erilaisuutta hyväksyvää ilmapiiriä. - Turvallista ilmapiiriä luodaan yhteisillä säännöillä, kiusaamista ei hyväksytä ja siihen puututaan. - Kiusaamistapauksia hoidetaan kouluissa käytössä olevan toimintamallin mukaisesti. - Koulun henkilökunta tunnistaa, että kiusaamista on yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti ja tahallisesti kohdistuva vihamielinen käytös, joka voi olla suoraa sanallista tai fyysistä kiusaamista, kuten nimittely, haukkuminen, töniminen, lyöminen tai epäsuoraa kiusaamista kuten pahan puhuminen selän takana, ryhmän ulkopuolelle jättäminen. - Oppilaita ja huoltajia rohkaistaan kertomaan kiusaamisesta. - Kouluissa teetetään säännöllisesti kiusaamista kartoittavia kyselyjä.

17 17 Luokan taso: - Oppilaille kerrotaan, että kiusaamista on yhteen ja samaan oppilaaseen tahallisesti ja toistuvasti kohdistuva suora sanallinen, fyysinen tai epäsuora kiusaaminen. - Oppilaiden kanssa käsitellään kiusaamista ryhmäilmiönä, jossa jokaisella luokan oppilaalla on oma sosiaalinen roolinsa. - Oppilaat ovat tietoisia koulussa käytössä olevasta kiusaamisen vastaisesta toimintamallista. - Oppilaita ohjataan tiedostamaan ja tarkkailemaan omaan toimintaansa sekä kantamaan vastuuta koko luokan hyvinvoinnista Yksilötaso: - Kiusaamistapauksen tullessa ilmi luokanopettaja / luokanvalvoja vastaa tapauksen selvittelystä ja seurannasta. - Luokanopettaja / luokanvalvoja huolehtii siitä, että tieto kiusaamisesta välittyy rehtorille ja molempien osapuolten huoltajille. - Tapauksen selvittelyn yhteydessä päätetään yhteistyössä rehtorin kanssa, onko tarvetta konsultoida muita asiantuntijoita, kuten koulupsykologia tai kuraattoria vai siirtyykö asian käsittely oppilashuoltoryhmälle ja samalla sovitaan henkilöstä, joka dokumentoi kirjallisesti tapahtuneen ja koulun suorittamat toimenpiteet. - Kahdenkeskiset keskustelut eri osapuolten kanssa toteutetaan aina ja tapauskohtaisesti kiusatun ja kiusaajan / kiusaajien yhteistapaaminen. - Tapaamisissa sovitaan tilanteen seurannasta ja mahdollisista seuraamuksista sekä tarvittavan tuen antamisesta molemmille osapuolille. - Kiusaamisen jatkuessa koulu voi ottaa käyttöön kurinpidolliset toimenpiteet ja kiusatun huoltaja voi ryhtyä oikeudellisiin toimiin. Kouluissa on käytössä erilaisia toimintamalleja väkivallan ja kiusaamisen ennalta ehkäisemiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi Kivakoulu- ja Frieds-projektit sekä Lions Questkoulutuksen toimintamallit sekä vertaissovittelu-toiminta Väkivaltaiseen käyttäytymiseen puuttuminen Kaikenlainen väkivalta kouluissa on kielletty. Väkivaltaan puututaan koulussa välittömästi. Mikäli väkivalta on vakavaa tai toistuvaa, oppilaan huoltajaa ohjataan olemaan yhteydessä poliisiin. Jos väkivaltaa tapahtuu koulussa, uhri viedään tarvittaessa terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen vammojen todentamista ja hoitamista varten. Tarvittaessa koulu kutsuu paikalle poliisin selvittämään väkivallantekoa. Väkivallanteosta ollaan aina yhteydessä sekä väkivallan tekijän että uhrin huoltajaan Häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen Perusopetuslaissa vaaditaan, että jokaisella oppilaalla tulee olla oikeus häiriöttömään opiskeluun ja opettajalla oikeus häiriöttömästi suorittaa opetustyötä. Häirinnästä määrätään erikseen koulun järjestyssäännöissä.

18 Oppituntia häiritsevä oppilas voidaan poistaa lopputunnin ajaksi luokasta työskentelemään valvonnan alaisena erillään omasta ryhmästä. Mikäli häiriökäyttäytyminen jatkuu, koululla on omat suunnitelmansa häirinnän lopettamiseksi Koulumatkakuljetukset ja niiden turvallisuus - Koulumatkakuljetusten järjestämisessä noudatetaan liikenneministeriön päätöstä koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä. - Lisäksi kuljetusten järjestämisen ohjeistuksena on käytettävissä Uudenkaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma, joka on osa Vakka- Suomen seutukunnan alueellista liikenneturvallisuussuunnitelmaa. - Koulukuljetuksia järjestettäessä kiinnitetään erityistä huomiota kuljetusreittien ja aikataulujen asianmukaisuuteen. - Pysäkkien ja taksikuljetuksissa kokoontumispaikkojen on oltava turvallisia ja helposti saavutettavissa. - Koulun piha-alueella sallitaan vain tarpeellinen ajoneuvoliikenne ja pihan kulkuväylät ja lastauspaikat järjestetään ottaen huomioon turvallisuusnäkökohdat. - Kuljetuskaluston on oltava koulukuljetuksiin soveltuvaa, samoin kuljettajilta edellytetään soveltuvuutta kohtaamaan lapset ja nuoret. - Liikennekasvatusta annetaan aina lukuvuoden alussa, talvisten säiden alkaessa ja osana mm. terveystiedon opetusta. - Koulukuljetuksissa käytettävissä linja-autoissa ja takseissa pitää olla alkolukot.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kriisisuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kriisisuunnitelma UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kriisisuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 3 1.1. Paloturvallisuus 3 1.1.1. Tulipalojen ennaltaehkäisy 3 1.1.2. Tulitöiden valvontasuunnitelma

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toimintaohjeet kiusaamistilanteessa Jokainen aikuinen, joka näkee tilanteen, jossa joku oppilas on joutunut sanallisen tai

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

Ankkuri-työ koulun arjessa

Ankkuri-työ koulun arjessa Ankkuri-työ koulun arjessa Kiusaamisen tunnistaminen ja siihen liittyvien ilmiöiden torjunta AVI, Rovaniemi 7.9.2017 Susanne Nyman, Syväkankaan koulu Kiusaamisen vastainen työ koko henkilökunnan vastuulla

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2017 2 1. KOULUN NIMI: Euran Kirkonkylän koulu 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Koulun järjestyssääntöjen

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA Järvenpään perusopetuksessa toteutettiin syksyllä 2008 koulukiusaamista koskeva kysely, johon vastasivat lähes kaikki perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaat. Kyselyn

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Askolan kunnassa on käytössä KiVa Koulu ohjelma. Ohjelman tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja tehokas puuttuminen kiusaamiseen. 2 1.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 1. TIEDOT YKSIKÖSTÄ Päiväkoti Tuulenpesä * 4 ryhmää, 3 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 2. KIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ Kiusaaminen on

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa 1 (7) Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa Yhteistyötoimikunta 23.8.2010 32 Kunnanhallitus 30.8.2010 227 2 (7) Sisällysluettelo 1.Mitä on henkinen väkivalta? 3 2.Mitä on fyysinen

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 LIITE 7 EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 EURAN LUKION KRIISIVALMIUS Euran lukion opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma

Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma 1 KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN KRIISISUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ihmisen elämässä on väistämättä erilaisia kriisejä. Osa kriiseistä on kasvuun ja kehitykseen liittyviä,

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 2017 KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 9.5.2017 1 Sisällys Tärkeitä puhelinnumeroita:... 2 Mikä on kriisi... 2 Kriisityön tavoitteet... 2 Tiedottaminen kriisitilanteissa... 2 Kriisitilanteen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA Ulvilan Kaupunki Suosmeren koulu TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tämä suunnitelma on tehty paloviranomaisten ohjeiden mukaan ja sen on kirjalliseen muotoon saattanut Suosmeren koulun rehtori. Ulvilassa 31.3.2004

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 9/2010 1. JOHDANTO 1.1. Mitä koulukiusaaminen on? 1.2. Yleisohjeita kiusaamiseen puuttumisesta 1.3. Ongelmia kiusaamiseen puuttumisessa 2. KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ Sisällys 1. Koulukiusaamisen ehkäiseminen Helsingin yhteislyseossa... 3 Kiusaamisen määritelmä...

Lisätiedot

KIUSAAMINEN. Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään?

KIUSAAMINEN. Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään? KIUSAAMINEN Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään? MITÄ KIUSAAMINEN ON? Kiusaaminen on sitä, kun samalle ihmiselle aiheutetaan TAHALLAAN

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

Koulukuljetus- vanhempainilta

Koulukuljetus- vanhempainilta Koulukuljetus- vanhempainilta 31.08.2016 Keinoja, jolla voidaan edistää koulukuljetuksen onnistumista: Eri osapuolet osallistuvat koulukuljetusvanhempainiltaan Liikennöitsijät / kuljettajat, koulukuljetuksen

Lisätiedot

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma Asiakirja tallennetaan nk. I-asemalle/levylle ja siitä tulostetaan paperikopio, jota säilytetään esiopetusyksikössä paloturvallisessa paikassa. Taustatiedot

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 17.9.2015 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 8 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS Työturvallisuuslaki, pelastustoimilaki ja kemikaalilaki

Lisätiedot

Nopolan koulun koulukuljetusopas

Nopolan koulun koulukuljetusopas Nopolan koulun koulukuljetusopas 2017-2018 Kyyjärvellä lukuvuonna 2017 2018 kuljetusoppilaita esikoulusta peruskoulun päättäviin on yhteensä noin 63. Tämä opas on laadittu sen vuoksi, että jokaisella oppilaalla

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. TULITYÖSUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS 2. TULITYÖN MÄÄRITTELY Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen

Lisätiedot

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa Keihäslahden esiopetuksen ja Kurun PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ryhmät: Vanamot (Keihäslahti) Naavat (Kurun päiväkoti) 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainillan tavoitteet Saada tietoa ja keskustella kiusaamisesta ilmiönä. Antaa vanhemmille keinoja ja välineitä käsitellä kiusaamista yhdessä lapsen ja koulun kanssa.

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa 2012 Lähestymiskulma kiusaamisen ehkäisyyn NYKssa Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan. Kasvaminen on kuitenkin prosessi, jossa sattuu

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tulityökurssi

Tulevaisuuden Tulityökurssi Tulevaisuuden Tulityökurssi 1 Tulityöt 2014-2024 Vuorovaikutteinen osittain, kouluttaja ei aktiivisesti opeta, vaan johtaa keskustelua, pohdintoja Koulutettavat jaetaan heti rooleihin istuttamalla koulutettavat

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 2.1. Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus

Lisätiedot

Opetustoimen varautuminen

Opetustoimen varautuminen Opetustoimen varautuminen ml. varhaiskasvatus, liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimi STM:n Valmiusseminaari 15.-16.5.2017 Haikon kartano Tiina Mäkitalo 16.5.2017 1 Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot YTS,

Lisätiedot

Avain. Pelastussuunnitelma. Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja. Laadinta pvm:

Avain. Pelastussuunnitelma. Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja. Laadinta pvm: Avain Pelastussuunnitelma Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, 08200 Lohja Laadinta pvm: 25.09.201 Päivitys pvm: 20.10.201 Sivu 2 / 14 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1. Säädösperusteet

Lisätiedot

Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sivistyslautakunta 11.10.2016 94 1 1. Oppilaan oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen seurakuntakeskus Pappilantie 15, 14820, Tuulos Raporttipäivä: 10.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 2 (10) Tuuloksen seurakuntakeskus sisällysluettelo

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

Harri Koskenranta 24.2. 2005

Harri Koskenranta 24.2. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ylöjärvellä yksikkökohtainen esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma liitetään lukuvuosisuunnitelmaan. Päiväkodinjohtaja on vastuussa oppilashuoltosuunnitelmasta

Lisätiedot

KIRKKO- RAKENNUSTEN TURVALLISUUS

KIRKKO- RAKENNUSTEN TURVALLISUUS KIRKKO- RAKENNUSTEN TURVALLISUUS RISKIENHALLINTA 1999 1 Kirkkorakennusten turvallisuus TUHOPOLTOT Tulipalo on aina ollut kirkkorakennusten suurin uhka. Palojen syttymissyynä olivat aikaisemmin salamaniskut

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

Asumisyksikkö Muistokatu

Asumisyksikkö Muistokatu Asumisyksikkö Muistokatu Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat 1 (6) TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJE Yleistä Tilapäisen majoittumisen ohje on suunnattu henkilöille jotka eivät ole toimintakykyrajoitteisia tai kuuluvat erityisryhmiin. Tätä ohjetta on noudatettava majoitettaessa

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA OHJE 1 (5) OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA Ohje on laadittu yhteistyössä kumppanuusverkoston pelastuslaitosten ja Kuntaliiton kesken ja sen tavoitteena on alueiden

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

11/8/2012. Toimitilaturvallisuus 12.11.2012. Yleistä kampusalueesta

11/8/2012. Toimitilaturvallisuus 12.11.2012. Yleistä kampusalueesta Toimitilaturvallisuus 12.11.2012 Yleistä kampusalueesta LUT- AMK- Technopolis yhteensä n. 10.000 ihmistä LUT on jo yksinään suuryritys, henkilökuntaa n. 1000 Pinta-ala 62.000m2 + Saimian 11.000m2 Yliopiston

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot