HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma

2 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 SIVLK 3 Valmistelija: talous ja suunnittelupäällikkö Markku Karppinen, p. (08) , , Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 perustuu valtuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan Sen mukaan sivistyspalvelujen ulkoisten ja sisäisten menojen sitova nettosumma on euroa, missä on kasvua edellisen vuoden talousarvioon nähden euroa eli 3,9 prosenttia. Käyttösuunnitelma sisältää myös tuloskortit 2011, henkilöstösuunnitelman ja investointiohjelman Käyttösuunnitelman määrärahoja on karsittu euroa sivistyslautakunnan hyväksymään talousarvioehdotukseen verrattuna. Määrärahojen karsinta kohdistettiin perusopetuksen ja aamu ja iltapäivätoiminnan palkkoihin. Perusopetuksen talousarvion toteutumista seurataan tuntikehyksen avulla ja tarvittaessa tuntikehykseen tehdään muutoksia. Käyttösuunnitelman tarkoituksena on osoittaa kaikille sivistyspalvelujen sisältämille tulosyksiköille eritellysti määrärahat toimintaan ja hankintoihin sekä arvioida myös toiminnan tuotot. Tulosyksiköille jakamattomia menoja on ainoastaan osa kalustohankintamäärärahoista siitä syystä, että sillä hankitaan pääasiassa pulpetteja kasvavalle oppilasmäärälle. Käyttösuunnitelma seuraa esityslistan liitteenä. Talous ja suunnittelupäällikkö esittää käyttösuunnitelman hyväksymistä käytettäväksi sivistyspalvelujen taloudellisena toimintaohjeena kuluvana vuonna. Sivistysjohtaja: Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Sivistyslautakunta hyväksyi päätösesityksen. Investointiohjelmasta jätettiin pöydälle lähiliikuntapaikkojen kunnostamistarpeen selvittämiseksi kunnanvaltuuston hyväksymän ponnen perusteella kohdat Virpiniemen varastorakennus ja Kuntoreitit.

3 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUJEN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTATUOTOT TA 2010 TA 2011 Muutos Muutos % Hallinto ja tukipalvelut ,0 Opetus ,6 Vapaaaikatoimi ,8 Sivistyspalvelut yht ,4 TOIMINTAKULUT TA 2010 TA 2011 Muutos Muutos % Hallinto ja tukipalvelut ,9 Opetus ,1 Vapaaaikatoimi ,7 Sivistyspalvelut yht ,9 NETTO TA 2010 TA 2011 Muutos Muutos % Hallinto ja tukipalvelut ,2 Opetus ,8 Vapaaaikatoimi ,3 Sivistyspalvelut yht ,9 Netto, ulkoinen ,5

4 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut Esimiehille ja laskujen hyväksyjille Sivistyslautakunta hyväksyi tämän käyttösuunnitelman vuodelle 2011 kokouksessaan Tähän sivistyspalvelujen talousarvion käyttösuunnitelmaan on koottu kaikki sivistyspalvelujen toimintaa ja taloudenpitoa kuluvana vuonna ohjaavat asiakirjat ja ohjeet, tuloskortit, henkilöstösuunnitelma, investointiohjelma, talousarvio kustannuspaikoittain, tilikartta, tilit, tunnisteet ja tiliöintiohjeita. Tililuettelossa on korostettu tummalla taustalla ne tilit, jotka ovat tavallisesti käytössä sivistyspalveluissa. Uusien tilien käyttöön ottoa tulee huolellisesti harkita. Kouluilla ei voi taloustilaston mukaan olla maksuja. Maksunluontoiset tulot, joissa ei ole alv:a, kirjataan tilille 3141 Muut tuotot. Henkilöstön koulutusmenoissa käytetään tilejä ilmoittamaan menolajeja: 4440 Henkilöstön koulutusmaksut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut. Tilinumeroa täydennetään joko tunniste 3:lla 3001 Koulutuskustannukset tai, jos se on jo käytössä, niin tunniste 4:lla 4600 Koulutuskustannukset. Sisäisten tuottojen ja kulujen tilinumero on muutoin sama kuin ulkoisten, mutta perään lisätään viidenneksi numeroksi yksi (1). On vielä kiinnitettävä huomiota siihen, että kuluja kirjattaessa sisäisinä, niitä vastaavat sisäiset tuotot myös kirjataan jossakin toisessa hallintokunnassa (esim. monistuskeskuksessa, ruokahuollossa ja vesilaitoksessa). Koulujen uimahallimaksut kirjataan tilille Sisäiset koulutus ja kulttuuripalvelut. Sivistyspalvelujen laskujen hyväksyjät ja tarkastajat on esitelty heti talousarvion jälkeen. Laskussa vastaanottaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Laskun hyväksyjä vastaa menon aiheellisuudesta, määrärahan riittävyydestä ja kirjausten oikeellisuudesta. Vastaanottotarkastuksella vahvistetaan, että tavara tai palvelu on saapunut sekä määrä ja laatu ovat laskutuksen mukaisia. Osa menoista on mahdoton tarkistaa vastaanotetuksi (esim. avustukset, jäsenmaksut jne.), tällöin tositteeseen merkitään viittaus päätökseen tai lainkohtaan.

5 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Jotta kunta saa menosta arvonlisäverovähennyksen, tulee laskussa olla merkintä ALV rek sekä eriteltynä veroton myyntihinta ja myyntiin sisältyvän veron määrä eri verokantojen osalta. Samoin käteiskuitissa tulee olla eriteltynä arvonlisäveron määrä. Tiliöinnissä käytettävät ALVkoodit ovat käyttösuunnitelman lopussa. Perusopetuksen kustannuspaikkaan 5026 Yhteiset jakamattomat menot on varattu määrärahat kalustohankintoihin, yhteiseen henkilöstön koulutukseen, kansainväliseen toimintaan ja projekteihin. Tulosyksikön määrärahojen käytöstä vastaa sivistysjohtaja. Investointiosassa opetustoimen irtaimistohankinnat kirjataan kouluittain käyttäen koulun tunniste 1:tä, joka löytyy eofficesta. Tilinumerointi: tasetili 1163, kp 9541, tunniste1, investointi 9031 ja alv 222. Vastaavasti muut sivistyspalvelujen investoinnit: kp 9542 Vapaaaikatoimen irtaimisto, kp 9668 Koulujen korjaukset ja kp 9669 Koulujen pihat. Tunnisteluettelot ovat käyttösuunnitelman loppusivuilla, Markku Karppinen talous ja suunnittelupäällikkö

6 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TULOSKORTIT 2011 Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Ennaltaehkäisevä työote (oppilashuolto, opintojen ohjaus, erityisopetus, oppilaan yleisen tuen eri muodot) Turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimintaympäristöt Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Asiakastyytyväisyys palvelujen esimiehet vaikuttavuus Palvelutarpeiden ennakointi, sivj= arviointi ja palveluiden sivistysjohtaja kehittäminen vuosikellon tasu=talousja kehittäminen paremmin toimintaa suunnittelupäälli tukevaksi v kkö vaptp=vapaaai katoimen päällikkö esimiehet Osallistutaan seudulliseen vaptp kehittämiseen sähköisessä atksuunnittelija asioinnissa esimiehet Sähköiset yhteistyövälineet otetaan käyttöön Kunnan ensimmäisen Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit lähtötason korottaminen Yksikköjen pelastus ja turvallisuussuunnitelmien päivittäminen v Uusien toimintamallien kehittäminen Kuulemistilaisuudet, palautekanavat mm. nuorisovaltuusto, oppilaskuntatoiminta, kyläyhdistysten aktiivisuuden hyödyntäminen vaptp atksuunnittelija esimiehet sivipan jory (sivistyspalveluj en johtoryhmä) esimiehet sivj esimiehet sivj esimiehet Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Kunnan hallittu kasvu Kunnan kasvutavoitteita vastaava palveluverkko Mittarit ja tavoitetasot Palvelujen ennakointi vähintään viisi vuotta eteenpäin Vastuutaho sivj tasu sivipan jory

7 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Yhteisöllinen elinympäristö Koko kunta kasvattaa Monipuoliset harrastus ja kokoontumismahdolli suudet Haukiputaan mallin jalkauttaminen (TUKEVAkehittämishanke) Vapaaajan palveluiden määrän, laadun ja käytön seuranta ja arviointi sivipan jory erityisnuorisoo hjaaja vaptp kirjtj (=kirjastotoimen johtaja) uimahallivast (= uimahallivastaa va) apipkoord (=aamu ja iltapäivätoiminn an koordinaattori) Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Hyvinvoiva ja Henkilöstön motivoitunut osaaminen ja henkilöstö jaksaminen Hyvä johtaminen Työyhteisön fyysinen ja henkinen hyvinvointi Osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus Ennakoiva, suunnitelmallinen, vuorovaikutteinen ja läpinäkyvä johtaminen Mittarit ja tavoitetasot Koulutussuunnittelu vuotuisen suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen (kunta/yksikkötaso) Koulutusmäärärahat / 1,0 % sivistyspalvelujen palkkakustannuksista TYHYindeksi vähintään normaalitasolla Kehityskeskustelut 100 % Henkilöstöraportti/ henkilöstöraportin tietojen hyödyntäminen (sairaspoissaolot jne.) Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset (kpl/vuosi) Palautteen huomioiminen suunnittelussa Vuosikellon oikeaaikainen toteuttaminen Uuden Oulun organisaatiomallin mukaisen toimivan johtamisjärjestelmän kehittäminen Vastuutaho sivj esimiehet kaikki työntekijät sivj esimiehet sivj esimiehet kaikki työntekijät sivj esimiehet kaikki työntekijät sivj esimiehet kaikki työntekijät esimiehet sivj tasu esimiehet sivj tasu esimiehet

8 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Taloudellinen Optimaalinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko palveluverkko Mittarit ja tavoitetasot Investointien ennakoiva suunnittelu/väestöennusteet ja maankäyttö Vastuutaho sivj tasu sivipan jory Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen Tarpeet/resurssit (resurssien optimaalinen kohdentaminen) Opintojen ohjauksen suunnitelman jalkauttaminen 19 luokat (osana OPOkehittämishanketta) Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen (kehittämishankkeet tukevat perustehtävää) sivj tasu sivipan jory sivj tasu esimiehet sivj tasu esimiehet Talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Tasapainoinen ja Suunnittelun, kestävä talous ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Tulojen suotuisa kehitys Mittarit ja tavoitetasot Budjettikuri kustannusten oikea kohdentaminen ja toteuman säännöllinen seuranta kustannuspaikkatasolla Kuljetusten suunnittelun kehittäminen Tarkoituksenmukaiset taksat ja maksut Vastuutaho sivj tasu esimiehet sivj tasu esimiehet sivj tasu vaptp

9 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT TUKIPALVELUT sivistysjohtaja 1 talous ja suunnittelupäällikkö 1 1 koulukuraattori 1 koulupsykologi 1 toimistosihteeri 1 palvelusihteeri 1 atksuunnittelija 1 mikrotukihenkilö 1 kalustonhuoltaja 1 koordinaattori (ma) 1 ohjaaja (ma) 14,5 OPETUSTOIMI Perusopetus rehtori (vuosiluokat 16) 4 rehtori (vuosiluokat 79) 2 rehtori (vuosiluokat 19) 1 lehtori (vuosiluokat 16) 7 lehtori (vuosiluokat 79) 64 2 luokanopettaja 84 2 erityisluokanopettaja 12 erityisopettaja 8 1 koulusihteeri 5 koulunkäyntiavustaja (78 91%) koulunkäynninohjaaja (78 91%) 27 tuntiopettaja (ma) 9,5 erityisopetuksen tuntiopettaja (ma) 3 erityisluokanopettaja (ma) 3 koulunkäyntiavustaja (78 91%) (ma) koulunkäynninohjaaja (78 91%) (ma) 14 Keskiasteen koulutus (lukio) rehtori 1 lehtori 19 koulusihteeri 1 tuntiopettaja (ma) 1 VAPAAAIKATOIMI Kirjasto kirjastotoimenjohtaja 1 osastonjohtaja 1

10 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA kirjastonhoitaja 3 kirjastovirkailija kirjastosihteeri 6 Muu vapaaaikatoimi Liikuntatoimi vapaaaikatoimenpäällikkö 1 liikunta ja nuorisonohjaaja 1 erityisliikunnanohjaaja 1 Nuorisotoimi nuorisoohjaajaraittiusihteeri 1 nuorisoohjaaja 1 erityisnuorisoohjaaja 1 nuorisotilan valvoja ( asti) 1 Jatuli vahtimestari 4 Uimahalli uimahallivastaava 1 uimaopettaja/ valvoja 6 palvelupisteenhoitaja 1 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

11 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi osuus 9500 SIVISTYSPALVELUT 9540 IRTAIN OMAISUUS 9541 Opetustoimi Kiviniemen koulu Haukiputaan yläkoulu Kirkonkylän koulu Lukio Kaluston uushankinnat (taito ja taideaineet) Menot Tulot Vapaaaikatoimi Ulkoalueiden kaluston korvaushankinnat Hoitotraktorin vaihto 50 Siirrettävät katsomot 30 Pientraktorin vaihto 20 Latukoneen vaihto 80 Moottorikelkat Menot Tulot Sivistyspalvelujen irtain omaisuus yhteensä 9500 Menot Tulot Nettomenot YMPÄRISTÖPALVELUT 9660 TALONRAKENNUS 9666 Sivistyspalvelut 9667 K o u l u t 9668 Koulujen korjaukset HYKn tilamuutokset 53 Parkumäen koulun rappuset Koulujen pihat Martinniemen koulun piha Kiviniemen koulun laajennus ja peruskorjaus Kellon koulun muutostyöt (aineluokat) Haukiputaan yläkoulun peruskorjaus Lukion uudisrakennus Kirkonkylän koulun peruskorjaus Menot Tulot K i r j a s t o Pääkirjaston laajennus Menot Tulot

12 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA V a p a a a i k a t o i m i Jatulin varasto 9678 Keskusurheilukentän huoltorakennus Virpiniemen varastorakennus Menot Tulot Sivistyspalvelujen talonrakennus yhteensä 9666 Menot Tulot Nettomenot JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 9690 Liikuntapaikat Kuntoreitit Hiihtokeskuksen ylikulkusillan uusiminen Uimarannat Meriniemi Ulkokentät Länsituulen koulun ulkoliikuntapaikka Keskusurheilukentän uusiminen Kellon koulukeskuksen kentän uusiminen Lukion kentän uusiminen 150 Martinniemen koulun kentän uusiminen 100 Aseman kentän uusiminen 100 Jatulin tenniskentän uusiminen 30 Kiviniemen koulun lähiliikuntapaikkojen uusiminen 40 Kk:n koulun pallokentän uusiminen 0 Kk:n kaukalon pohjan uusiminen Aseman kaukalon uusiminen 25 Martinniemen kaukalon uusiminen 25 Kellon kaukalon uusiminen 0 Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat Menot Tulot SIVISTYSPALVELUT Menot Tulot Nettomenot

13 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TAITO JA TAIDEAINEIDEN HANKINNAT 2011 KUVATAIDE Kuivaustelineet Paperileikkurit Haukiputaan yläkoulu (iso) Kellon koulu (iso) Kirkonkylän koulu (2 pientä) Keiskan koulu (pieni) Martinniemen koulu (2 pientä) Aseman koulu (2 pientä) Kiviniemen koulu (pieni) Martinniemen koulu Aseman koulu Määrärahavaraus yhteensä LIIKUNTA Kellon koulukeskus korkeushyppypatjojen päälliset yleisurheiluvälineitä (erill. hankintalista) Martinniemen koulu voimistelumatto, Hercules x 10 harjoitusaidat x 10 Aseman koulu voimistelumatto, Hercules x 6 harjoitusaidat x 10 Takkurannan koulu harjoitusaidat x 10 Kirkonkylän koulu / Keiskan koulu pallokompressori harjoitusaidat x 20 HYK kaukalopallomaalivahdin räpylät, patjat Määrärahavaraus yhteensä 7 000

14 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA MUSIIKKI Keiska Orava Hietala Jokikylä Parkumäki Asema Kirkonkylä Martinniemi Takkuranta HYK Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Akustiset kitarat x7 Akustiset kitarat x10 Akustiset kitarat x13 Akustiset kitarat x13 Akustiset kitarat x7 Sähkökitara Kitaravahvistin Määrärahavaraus yhteensä TEKNINEN TYÖ Aseman koulu 4oppilaan höyläpenkki 2 Keiskan koulu 4oppilaan höyläpenkki 1 Kellon yläkoulu Sähkömittaustyöpöytä 1 Kello, Asema, Martinniemi, Keiska Oppilaiden suojatakkeja 100 TEKSTIILITYÖ Määrärahavaraus yhteensä Ompelukoneet: Bernina 330 Aseman koulu 2 kpl Kellon yläkoulu 2 kpl Takkurannan koulu 2 kpl Saumurit: Bernina 1150 MDA Kellon koulu 1 kpl Kirkonkylän koulu 1 kpl Martinniemen koulu 1 kpl Kudontakehykset: Kellon koulu 10 kpl Kirkonkylän koulu 10 kpl Martinniemen koulu 10 kpl Määrärahavaraus yhteensä 6 300

15 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuntikehyksen käyttösuunnitelma (ilman valtionosuutta) Lukuvuosi Koulu Oppilaat lv.1011 Erotus Kasvu % POR Kasvu Tunnit AI/MA LI EN FYKE KS A2 TO ET Ortod Erityist. Yht. lv Erotus kasvu % Asema ,54 % , ,93 % Kello ,33 % ,5 559,5 601,5 42 6,98 % Kirkonkylä ,93 % ,5 575,5 602,5 27 4,48 % Kiviniemi ,07 % ,5 211, ,5 11,13 % Länsituuli ,25 % ,0 384,5 17,5 4,55 % Martinniemi ,33 % , ,27 % Takkuranta ,73 % ,5 167, ,5 0,89 % 1 6 yht ,86 % ,5 2728,0 2848, ,23 % HYK ,40 % , ,84 % KYK ,32 % ,5 602, ,5 2,19 % Länsituuli ,08 % ,5 422, ,5 54,76 % 7 9 yht ,21 % , ,21 % Yhteensä ,58 % ,5 4495,0 4560,5 65,5 1,44 %

16 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO VUODELLE SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT HALLINTO, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3100 Myyntitulot kunnilta Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myyntituotot 3530 Muut tuotot Muut tuotot, sis TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Määräaikaiset Kokouspalkkiot Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 500 Henkilöstökorvaukset, 500 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Varhaiseläkemeno Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut ATKpalvelut Painatukset Sis. painatukset Ilmoitukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut 2 000

17 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Majoituspalvelut Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus Muut yhteistoimintaosuudet 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % Merkkipäivä ja muut lahjat/alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet 4580 Kalusto Rakennusmateriaali 4591 Työaineet 4600 Muu materiaali 500 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4611 Kansainvälinen toiminta Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

18 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT ATKPALVELUT, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki Tuet ja avustukset 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT 200 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Määräaikaiset 4012 Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4345 ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet Käyttöoikeusmaksut Sis. painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Ateriapalvelut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 500

19 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Kirjallisuus Kalusto Rakennusmateriaali 4600 Muu materiaali 300 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

20 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT KALUSTON HUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 700 Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4361 Puhelin/Telepalvelut Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus Muut palvelut 700 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 4530 Vaatteisto Hoitotarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet Sähkö Sis. vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Muut vuokrat Vuokrat

21 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 400 Suunnitelman mukaiset poistot 400 Poistot ja arvonalentumiset 400 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

22 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT OPPILASHUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut tuotot, sis TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta 200 Asiakaspalvelujen ostot 200 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Sis. painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Majoituspalvelut Ateriapalvelut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus 500 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 200

23 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Kirjallisuus Kalusto 400 Ostot tilikauden aikana 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 900 Muut toimintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 300 Vuokrat 300 Muut toimintakulut 300 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

24 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulut Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 4001 Sijaiset Määräaikaiset Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4011 Luontoisedut Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot

25 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muiden palvelujen ostot Sis. painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Muut palvelut 4612 Merkkipäivä ja muut lahjat/alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet Sis. vesi Kalusto Muu materiaali Sis, Muu materia Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

26 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEH.VERKOSTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3302 Muut tuet ja avust Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4004 Määräaikaiset 4010 Muut palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4411 Ateriapalvelut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 4520 Elintarvikkeet Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 VUOSIKATE 0 TILIKAUDEN TULOS 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0

27 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3100 Myyntitulot kunnilta Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulut Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3302 Muut tuet ja avust 3327 Matalapalkkatuki 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset 3530 Muut tuotot Muut tuotot, sis TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4009 Kokouspalkkiot Muut palkkiot 4011 Luontoisedut Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Varhaiseläkemeno Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut

28 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta 200 Asiakaspalvelujen ostot 200 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Painatukset Sis. painatukset Ilmoitukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset 4375 Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut Raken.ja alueiden 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Sis, koneiden ja 4410 Majoituspalvelut Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut Edustus ja lahjat, alv 0 % Merkkipäivä ja muut lahjat/alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet Sähkö Sis. vesi Kalusto Rakennusmateriaali Työaineet 4600 Muu materiaali Sis, Muu materia Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat 100

29 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4611 Kansainvälinen toiminta Välilliset verot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

30 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue KIRKONKYLÄN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 700 Myyntituotot 700 Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokrat Vuokratuotot Vakuutus ja muut korvaukset 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Kokouspalkkiot Muut palkkiot 4011 Luontoisedut Lomarahat Muut palkat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot

31 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset Sis. painatukset Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset Puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sis. muut palvelut 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Sis, elintarvikk 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4580 Kalusto Työaineet Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

32 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue ASEMAN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 200 Muut suoritteiden myyntituotot 200 Myyntituotot 200 Vuokratuotot 3460 Muut vuokratuotot Vuokratuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Tuntipalkat 4009 Kokouspalkkiot Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset Sis. painatukset 3 200

33 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sis. muut palvelut 200 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4541 Hoitotarvikkeet 4580 Kalusto Työaineet Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

34 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue HAUKIPUTAAN YLÄKOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset 3140 Muut myyntituotot Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 500 Myyntituotot 500 Maksutuotot Muut palvelumaksut 3296 Sähkönkäyttömaksu Muut palvelumaksut Maksutuotot 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT 500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Kokouspalkkiot Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit

35 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Painatukset Sis. painatukset Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Sis, matkustus 4421 Kilometrikorvaukset Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sis. muut palvelut Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö 4580 Kalusto Rakennusmateriaali 4591 Työaineet Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot Muut kulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 4 000

36 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

37 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset Muut myyntituotot Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Muut palvelumaksut 3296 Sähkönkäyttömaksu Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokrat Muut vuokratuotot Vuokratuotot Vakuutus ja muut korvaukset 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Tuntipalkat 4009 Kokouspalkkiot Muut palkkiot 4011 Luontoisedut Lomarahat Muut palkat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut

38 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset Sis. painatukset Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sis. muut palvelut Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Sis, elintarvikk 4530 Vaatteisto Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö 4580 Kalusto Rakennusmateriaali 4591 Työaineet Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot 8 600

39 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muut kulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

40 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Läntinen koulualue MARTINNIEMEN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 400 Myyntituotot 400 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokrat 3460 Muut vuokratuotot 400 Vuokratuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Kokouspalkkiot 4010 Muut palkkiot Luontoisedut Lomarahat Muut palkat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 3.12.2007 Valtuusto 15.12.2007 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 3.12.2007 Valtuusto 15.12.2007 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 3.12.2007 Valtuusto 15.12.2007 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut Tekninen lautakunta 27.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut Yritysten toimitilat Kaupunginhallitus 9.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Välitilinpäätös II 2011

Välitilinpäätös II 2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II 2011 1.1. - 31.8.2011 KH 26-9.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TAMPR Konsernimääräys 1 (53) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TUOSTIIT... 9 TOIMINTATUOTOT... 9 MYYNTITUOTOT... 9 MAKSUTUOTOT... 10 TUT JA AVUSTUKST... 10 MUUT TOIMINTATUOTOT...

Lisätiedot

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 luonnos KH 20.9.2010

Lisätiedot

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet...4 2.3. Toteutus ja seuranta...6

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 7.1.2014 Kh 21.1.2014 Liite asiaan nro Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2014 2016

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

13.12.2010 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2011 ja taloussuunnitelma

13.12.2010 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2011 ja taloussuunnitelma LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2011 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö 1. PERUSPALVELUKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 3 2. LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET 2011 2013

Lisätiedot