HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma

2 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 SIVLK 3 Valmistelija: talous ja suunnittelupäällikkö Markku Karppinen, p. (08) , , Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 perustuu valtuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan Sen mukaan sivistyspalvelujen ulkoisten ja sisäisten menojen sitova nettosumma on euroa, missä on kasvua edellisen vuoden talousarvioon nähden euroa eli 3,9 prosenttia. Käyttösuunnitelma sisältää myös tuloskortit 2011, henkilöstösuunnitelman ja investointiohjelman Käyttösuunnitelman määrärahoja on karsittu euroa sivistyslautakunnan hyväksymään talousarvioehdotukseen verrattuna. Määrärahojen karsinta kohdistettiin perusopetuksen ja aamu ja iltapäivätoiminnan palkkoihin. Perusopetuksen talousarvion toteutumista seurataan tuntikehyksen avulla ja tarvittaessa tuntikehykseen tehdään muutoksia. Käyttösuunnitelman tarkoituksena on osoittaa kaikille sivistyspalvelujen sisältämille tulosyksiköille eritellysti määrärahat toimintaan ja hankintoihin sekä arvioida myös toiminnan tuotot. Tulosyksiköille jakamattomia menoja on ainoastaan osa kalustohankintamäärärahoista siitä syystä, että sillä hankitaan pääasiassa pulpetteja kasvavalle oppilasmäärälle. Käyttösuunnitelma seuraa esityslistan liitteenä. Talous ja suunnittelupäällikkö esittää käyttösuunnitelman hyväksymistä käytettäväksi sivistyspalvelujen taloudellisena toimintaohjeena kuluvana vuonna. Sivistysjohtaja: Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Sivistyslautakunta hyväksyi päätösesityksen. Investointiohjelmasta jätettiin pöydälle lähiliikuntapaikkojen kunnostamistarpeen selvittämiseksi kunnanvaltuuston hyväksymän ponnen perusteella kohdat Virpiniemen varastorakennus ja Kuntoreitit.

3 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUJEN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTATUOTOT TA 2010 TA 2011 Muutos Muutos % Hallinto ja tukipalvelut ,0 Opetus ,6 Vapaaaikatoimi ,8 Sivistyspalvelut yht ,4 TOIMINTAKULUT TA 2010 TA 2011 Muutos Muutos % Hallinto ja tukipalvelut ,9 Opetus ,1 Vapaaaikatoimi ,7 Sivistyspalvelut yht ,9 NETTO TA 2010 TA 2011 Muutos Muutos % Hallinto ja tukipalvelut ,2 Opetus ,8 Vapaaaikatoimi ,3 Sivistyspalvelut yht ,9 Netto, ulkoinen ,5

4 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut Esimiehille ja laskujen hyväksyjille Sivistyslautakunta hyväksyi tämän käyttösuunnitelman vuodelle 2011 kokouksessaan Tähän sivistyspalvelujen talousarvion käyttösuunnitelmaan on koottu kaikki sivistyspalvelujen toimintaa ja taloudenpitoa kuluvana vuonna ohjaavat asiakirjat ja ohjeet, tuloskortit, henkilöstösuunnitelma, investointiohjelma, talousarvio kustannuspaikoittain, tilikartta, tilit, tunnisteet ja tiliöintiohjeita. Tililuettelossa on korostettu tummalla taustalla ne tilit, jotka ovat tavallisesti käytössä sivistyspalveluissa. Uusien tilien käyttöön ottoa tulee huolellisesti harkita. Kouluilla ei voi taloustilaston mukaan olla maksuja. Maksunluontoiset tulot, joissa ei ole alv:a, kirjataan tilille 3141 Muut tuotot. Henkilöstön koulutusmenoissa käytetään tilejä ilmoittamaan menolajeja: 4440 Henkilöstön koulutusmaksut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut. Tilinumeroa täydennetään joko tunniste 3:lla 3001 Koulutuskustannukset tai, jos se on jo käytössä, niin tunniste 4:lla 4600 Koulutuskustannukset. Sisäisten tuottojen ja kulujen tilinumero on muutoin sama kuin ulkoisten, mutta perään lisätään viidenneksi numeroksi yksi (1). On vielä kiinnitettävä huomiota siihen, että kuluja kirjattaessa sisäisinä, niitä vastaavat sisäiset tuotot myös kirjataan jossakin toisessa hallintokunnassa (esim. monistuskeskuksessa, ruokahuollossa ja vesilaitoksessa). Koulujen uimahallimaksut kirjataan tilille Sisäiset koulutus ja kulttuuripalvelut. Sivistyspalvelujen laskujen hyväksyjät ja tarkastajat on esitelty heti talousarvion jälkeen. Laskussa vastaanottaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Laskun hyväksyjä vastaa menon aiheellisuudesta, määrärahan riittävyydestä ja kirjausten oikeellisuudesta. Vastaanottotarkastuksella vahvistetaan, että tavara tai palvelu on saapunut sekä määrä ja laatu ovat laskutuksen mukaisia. Osa menoista on mahdoton tarkistaa vastaanotetuksi (esim. avustukset, jäsenmaksut jne.), tällöin tositteeseen merkitään viittaus päätökseen tai lainkohtaan.

5 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Jotta kunta saa menosta arvonlisäverovähennyksen, tulee laskussa olla merkintä ALV rek sekä eriteltynä veroton myyntihinta ja myyntiin sisältyvän veron määrä eri verokantojen osalta. Samoin käteiskuitissa tulee olla eriteltynä arvonlisäveron määrä. Tiliöinnissä käytettävät ALVkoodit ovat käyttösuunnitelman lopussa. Perusopetuksen kustannuspaikkaan 5026 Yhteiset jakamattomat menot on varattu määrärahat kalustohankintoihin, yhteiseen henkilöstön koulutukseen, kansainväliseen toimintaan ja projekteihin. Tulosyksikön määrärahojen käytöstä vastaa sivistysjohtaja. Investointiosassa opetustoimen irtaimistohankinnat kirjataan kouluittain käyttäen koulun tunniste 1:tä, joka löytyy eofficesta. Tilinumerointi: tasetili 1163, kp 9541, tunniste1, investointi 9031 ja alv 222. Vastaavasti muut sivistyspalvelujen investoinnit: kp 9542 Vapaaaikatoimen irtaimisto, kp 9668 Koulujen korjaukset ja kp 9669 Koulujen pihat. Tunnisteluettelot ovat käyttösuunnitelman loppusivuilla, Markku Karppinen talous ja suunnittelupäällikkö

6 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TULOSKORTIT 2011 Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Ennaltaehkäisevä työote (oppilashuolto, opintojen ohjaus, erityisopetus, oppilaan yleisen tuen eri muodot) Turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimintaympäristöt Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Asiakastyytyväisyys palvelujen esimiehet vaikuttavuus Palvelutarpeiden ennakointi, sivj= arviointi ja palveluiden sivistysjohtaja kehittäminen vuosikellon tasu=talousja kehittäminen paremmin toimintaa suunnittelupäälli tukevaksi v kkö vaptp=vapaaai katoimen päällikkö esimiehet Osallistutaan seudulliseen vaptp kehittämiseen sähköisessä atksuunnittelija asioinnissa esimiehet Sähköiset yhteistyövälineet otetaan käyttöön Kunnan ensimmäisen Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit lähtötason korottaminen Yksikköjen pelastus ja turvallisuussuunnitelmien päivittäminen v Uusien toimintamallien kehittäminen Kuulemistilaisuudet, palautekanavat mm. nuorisovaltuusto, oppilaskuntatoiminta, kyläyhdistysten aktiivisuuden hyödyntäminen vaptp atksuunnittelija esimiehet sivipan jory (sivistyspalveluj en johtoryhmä) esimiehet sivj esimiehet sivj esimiehet Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Kunnan hallittu kasvu Kunnan kasvutavoitteita vastaava palveluverkko Mittarit ja tavoitetasot Palvelujen ennakointi vähintään viisi vuotta eteenpäin Vastuutaho sivj tasu sivipan jory

7 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Yhteisöllinen elinympäristö Koko kunta kasvattaa Monipuoliset harrastus ja kokoontumismahdolli suudet Haukiputaan mallin jalkauttaminen (TUKEVAkehittämishanke) Vapaaajan palveluiden määrän, laadun ja käytön seuranta ja arviointi sivipan jory erityisnuorisoo hjaaja vaptp kirjtj (=kirjastotoimen johtaja) uimahallivast (= uimahallivastaa va) apipkoord (=aamu ja iltapäivätoiminn an koordinaattori) Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Hyvinvoiva ja Henkilöstön motivoitunut osaaminen ja henkilöstö jaksaminen Hyvä johtaminen Työyhteisön fyysinen ja henkinen hyvinvointi Osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus Ennakoiva, suunnitelmallinen, vuorovaikutteinen ja läpinäkyvä johtaminen Mittarit ja tavoitetasot Koulutussuunnittelu vuotuisen suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen (kunta/yksikkötaso) Koulutusmäärärahat / 1,0 % sivistyspalvelujen palkkakustannuksista TYHYindeksi vähintään normaalitasolla Kehityskeskustelut 100 % Henkilöstöraportti/ henkilöstöraportin tietojen hyödyntäminen (sairaspoissaolot jne.) Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset (kpl/vuosi) Palautteen huomioiminen suunnittelussa Vuosikellon oikeaaikainen toteuttaminen Uuden Oulun organisaatiomallin mukaisen toimivan johtamisjärjestelmän kehittäminen Vastuutaho sivj esimiehet kaikki työntekijät sivj esimiehet sivj esimiehet kaikki työntekijät sivj esimiehet kaikki työntekijät sivj esimiehet kaikki työntekijät esimiehet sivj tasu esimiehet sivj tasu esimiehet

8 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Taloudellinen Optimaalinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko palveluverkko Mittarit ja tavoitetasot Investointien ennakoiva suunnittelu/väestöennusteet ja maankäyttö Vastuutaho sivj tasu sivipan jory Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen Tarpeet/resurssit (resurssien optimaalinen kohdentaminen) Opintojen ohjauksen suunnitelman jalkauttaminen 19 luokat (osana OPOkehittämishanketta) Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen (kehittämishankkeet tukevat perustehtävää) sivj tasu sivipan jory sivj tasu esimiehet sivj tasu esimiehet Talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Tasapainoinen ja Suunnittelun, kestävä talous ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Tulojen suotuisa kehitys Mittarit ja tavoitetasot Budjettikuri kustannusten oikea kohdentaminen ja toteuman säännöllinen seuranta kustannuspaikkatasolla Kuljetusten suunnittelun kehittäminen Tarkoituksenmukaiset taksat ja maksut Vastuutaho sivj tasu esimiehet sivj tasu esimiehet sivj tasu vaptp

9 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT TUKIPALVELUT sivistysjohtaja 1 talous ja suunnittelupäällikkö 1 1 koulukuraattori 1 koulupsykologi 1 toimistosihteeri 1 palvelusihteeri 1 atksuunnittelija 1 mikrotukihenkilö 1 kalustonhuoltaja 1 koordinaattori (ma) 1 ohjaaja (ma) 14,5 OPETUSTOIMI Perusopetus rehtori (vuosiluokat 16) 4 rehtori (vuosiluokat 79) 2 rehtori (vuosiluokat 19) 1 lehtori (vuosiluokat 16) 7 lehtori (vuosiluokat 79) 64 2 luokanopettaja 84 2 erityisluokanopettaja 12 erityisopettaja 8 1 koulusihteeri 5 koulunkäyntiavustaja (78 91%) koulunkäynninohjaaja (78 91%) 27 tuntiopettaja (ma) 9,5 erityisopetuksen tuntiopettaja (ma) 3 erityisluokanopettaja (ma) 3 koulunkäyntiavustaja (78 91%) (ma) koulunkäynninohjaaja (78 91%) (ma) 14 Keskiasteen koulutus (lukio) rehtori 1 lehtori 19 koulusihteeri 1 tuntiopettaja (ma) 1 VAPAAAIKATOIMI Kirjasto kirjastotoimenjohtaja 1 osastonjohtaja 1

10 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA kirjastonhoitaja 3 kirjastovirkailija kirjastosihteeri 6 Muu vapaaaikatoimi Liikuntatoimi vapaaaikatoimenpäällikkö 1 liikunta ja nuorisonohjaaja 1 erityisliikunnanohjaaja 1 Nuorisotoimi nuorisoohjaajaraittiusihteeri 1 nuorisoohjaaja 1 erityisnuorisoohjaaja 1 nuorisotilan valvoja ( asti) 1 Jatuli vahtimestari 4 Uimahalli uimahallivastaava 1 uimaopettaja/ valvoja 6 palvelupisteenhoitaja 1 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

11 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi osuus 9500 SIVISTYSPALVELUT 9540 IRTAIN OMAISUUS 9541 Opetustoimi Kiviniemen koulu Haukiputaan yläkoulu Kirkonkylän koulu Lukio Kaluston uushankinnat (taito ja taideaineet) Menot Tulot Vapaaaikatoimi Ulkoalueiden kaluston korvaushankinnat Hoitotraktorin vaihto 50 Siirrettävät katsomot 30 Pientraktorin vaihto 20 Latukoneen vaihto 80 Moottorikelkat Menot Tulot Sivistyspalvelujen irtain omaisuus yhteensä 9500 Menot Tulot Nettomenot YMPÄRISTÖPALVELUT 9660 TALONRAKENNUS 9666 Sivistyspalvelut 9667 K o u l u t 9668 Koulujen korjaukset HYKn tilamuutokset 53 Parkumäen koulun rappuset Koulujen pihat Martinniemen koulun piha Kiviniemen koulun laajennus ja peruskorjaus Kellon koulun muutostyöt (aineluokat) Haukiputaan yläkoulun peruskorjaus Lukion uudisrakennus Kirkonkylän koulun peruskorjaus Menot Tulot K i r j a s t o Pääkirjaston laajennus Menot Tulot

12 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA V a p a a a i k a t o i m i Jatulin varasto 9678 Keskusurheilukentän huoltorakennus Virpiniemen varastorakennus Menot Tulot Sivistyspalvelujen talonrakennus yhteensä 9666 Menot Tulot Nettomenot JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 9690 Liikuntapaikat Kuntoreitit Hiihtokeskuksen ylikulkusillan uusiminen Uimarannat Meriniemi Ulkokentät Länsituulen koulun ulkoliikuntapaikka Keskusurheilukentän uusiminen Kellon koulukeskuksen kentän uusiminen Lukion kentän uusiminen 150 Martinniemen koulun kentän uusiminen 100 Aseman kentän uusiminen 100 Jatulin tenniskentän uusiminen 30 Kiviniemen koulun lähiliikuntapaikkojen uusiminen 40 Kk:n koulun pallokentän uusiminen 0 Kk:n kaukalon pohjan uusiminen Aseman kaukalon uusiminen 25 Martinniemen kaukalon uusiminen 25 Kellon kaukalon uusiminen 0 Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat Menot Tulot SIVISTYSPALVELUT Menot Tulot Nettomenot

13 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TAITO JA TAIDEAINEIDEN HANKINNAT 2011 KUVATAIDE Kuivaustelineet Paperileikkurit Haukiputaan yläkoulu (iso) Kellon koulu (iso) Kirkonkylän koulu (2 pientä) Keiskan koulu (pieni) Martinniemen koulu (2 pientä) Aseman koulu (2 pientä) Kiviniemen koulu (pieni) Martinniemen koulu Aseman koulu Määrärahavaraus yhteensä LIIKUNTA Kellon koulukeskus korkeushyppypatjojen päälliset yleisurheiluvälineitä (erill. hankintalista) Martinniemen koulu voimistelumatto, Hercules x 10 harjoitusaidat x 10 Aseman koulu voimistelumatto, Hercules x 6 harjoitusaidat x 10 Takkurannan koulu harjoitusaidat x 10 Kirkonkylän koulu / Keiskan koulu pallokompressori harjoitusaidat x 20 HYK kaukalopallomaalivahdin räpylät, patjat Määrärahavaraus yhteensä 7 000

14 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA MUSIIKKI Keiska Orava Hietala Jokikylä Parkumäki Asema Kirkonkylä Martinniemi Takkuranta HYK Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Akustiset kitarat x7 Akustiset kitarat x10 Akustiset kitarat x13 Akustiset kitarat x13 Akustiset kitarat x7 Sähkökitara Kitaravahvistin Määrärahavaraus yhteensä TEKNINEN TYÖ Aseman koulu 4oppilaan höyläpenkki 2 Keiskan koulu 4oppilaan höyläpenkki 1 Kellon yläkoulu Sähkömittaustyöpöytä 1 Kello, Asema, Martinniemi, Keiska Oppilaiden suojatakkeja 100 TEKSTIILITYÖ Määrärahavaraus yhteensä Ompelukoneet: Bernina 330 Aseman koulu 2 kpl Kellon yläkoulu 2 kpl Takkurannan koulu 2 kpl Saumurit: Bernina 1150 MDA Kellon koulu 1 kpl Kirkonkylän koulu 1 kpl Martinniemen koulu 1 kpl Kudontakehykset: Kellon koulu 10 kpl Kirkonkylän koulu 10 kpl Martinniemen koulu 10 kpl Määrärahavaraus yhteensä 6 300

15 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuntikehyksen käyttösuunnitelma (ilman valtionosuutta) Lukuvuosi Koulu Oppilaat lv.1011 Erotus Kasvu % POR Kasvu Tunnit AI/MA LI EN FYKE KS A2 TO ET Ortod Erityist. Yht. lv Erotus kasvu % Asema ,54 % , ,93 % Kello ,33 % ,5 559,5 601,5 42 6,98 % Kirkonkylä ,93 % ,5 575,5 602,5 27 4,48 % Kiviniemi ,07 % ,5 211, ,5 11,13 % Länsituuli ,25 % ,0 384,5 17,5 4,55 % Martinniemi ,33 % , ,27 % Takkuranta ,73 % ,5 167, ,5 0,89 % 1 6 yht ,86 % ,5 2728,0 2848, ,23 % HYK ,40 % , ,84 % KYK ,32 % ,5 602, ,5 2,19 % Länsituuli ,08 % ,5 422, ,5 54,76 % 7 9 yht ,21 % , ,21 % Yhteensä ,58 % ,5 4495,0 4560,5 65,5 1,44 %

16 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO VUODELLE SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT HALLINTO, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3100 Myyntitulot kunnilta Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myyntituotot 3530 Muut tuotot Muut tuotot, sis TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Määräaikaiset Kokouspalkkiot Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 500 Henkilöstökorvaukset, 500 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Varhaiseläkemeno Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut ATKpalvelut Painatukset Sis. painatukset Ilmoitukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut 2 000

17 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Majoituspalvelut Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus Muut yhteistoimintaosuudet 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % Merkkipäivä ja muut lahjat/alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet 4580 Kalusto Rakennusmateriaali 4591 Työaineet 4600 Muu materiaali 500 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4611 Kansainvälinen toiminta Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

18 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT ATKPALVELUT, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki Tuet ja avustukset 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT 200 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Määräaikaiset 4012 Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4345 ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet Käyttöoikeusmaksut Sis. painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Ateriapalvelut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 500

19 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Kirjallisuus Kalusto Rakennusmateriaali 4600 Muu materiaali 300 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

20 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT KALUSTON HUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 700 Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4361 Puhelin/Telepalvelut Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus Muut palvelut 700 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 4530 Vaatteisto Hoitotarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet Sähkö Sis. vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Muut vuokrat Vuokrat

21 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 400 Suunnitelman mukaiset poistot 400 Poistot ja arvonalentumiset 400 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

22 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT OPPILASHUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut tuotot, sis TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta 200 Asiakaspalvelujen ostot 200 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Sis. painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Majoituspalvelut Ateriapalvelut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus 500 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 200

23 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Kirjallisuus Kalusto 400 Ostot tilikauden aikana 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 900 Muut toimintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 300 Vuokrat 300 Muut toimintakulut 300 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

24 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulut Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 4001 Sijaiset Määräaikaiset Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4011 Luontoisedut Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot

25 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muiden palvelujen ostot Sis. painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Muut palvelut 4612 Merkkipäivä ja muut lahjat/alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet Sis. vesi Kalusto Muu materiaali Sis, Muu materia Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

26 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEH.VERKOSTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3302 Muut tuet ja avust Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4004 Määräaikaiset 4010 Muut palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4411 Ateriapalvelut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 4520 Elintarvikkeet Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 VUOSIKATE 0 TILIKAUDEN TULOS 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0

27 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3100 Myyntitulot kunnilta Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulut Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3302 Muut tuet ja avust 3327 Matalapalkkatuki 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset 3530 Muut tuotot Muut tuotot, sis TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4009 Kokouspalkkiot Muut palkkiot 4011 Luontoisedut Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Varhaiseläkemeno Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut

28 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta 200 Asiakaspalvelujen ostot 200 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Painatukset Sis. painatukset Ilmoitukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset 4375 Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut Raken.ja alueiden 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Sis, koneiden ja 4410 Majoituspalvelut Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut Edustus ja lahjat, alv 0 % Merkkipäivä ja muut lahjat/alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet Sähkö Sis. vesi Kalusto Rakennusmateriaali Työaineet 4600 Muu materiaali Sis, Muu materia Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat 100

29 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4611 Kansainvälinen toiminta Välilliset verot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

30 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue KIRKONKYLÄN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 700 Myyntituotot 700 Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokrat Vuokratuotot Vakuutus ja muut korvaukset 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Kokouspalkkiot Muut palkkiot 4011 Luontoisedut Lomarahat Muut palkat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot

31 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset Sis. painatukset Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset Puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sis. muut palvelut 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Sis, elintarvikk 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4580 Kalusto Työaineet Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

32 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue ASEMAN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 200 Muut suoritteiden myyntituotot 200 Myyntituotot 200 Vuokratuotot 3460 Muut vuokratuotot Vuokratuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Tuntipalkat 4009 Kokouspalkkiot Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset Sis. painatukset 3 200

33 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sis. muut palvelut 200 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4541 Hoitotarvikkeet 4580 Kalusto Työaineet Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

34 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue HAUKIPUTAAN YLÄKOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset 3140 Muut myyntituotot Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 500 Myyntituotot 500 Maksutuotot Muut palvelumaksut 3296 Sähkönkäyttömaksu Muut palvelumaksut Maksutuotot 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT 500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Kokouspalkkiot Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit

35 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Painatukset Sis. painatukset Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Sis, matkustus 4421 Kilometrikorvaukset Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sis. muut palvelut Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö 4580 Kalusto Rakennusmateriaali 4591 Työaineet Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot Muut kulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 4 000

36 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

37 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset Muut myyntituotot Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Muut palvelumaksut 3296 Sähkönkäyttömaksu Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokrat Muut vuokratuotot Vuokratuotot Vakuutus ja muut korvaukset 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Tuntipalkat 4009 Kokouspalkkiot Muut palkkiot 4011 Luontoisedut Lomarahat Muut palkat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut

38 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset Sis. painatukset Puhelin/Telepalvelut Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis. ateriapalvelut Sis. vahtimestaripalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sis. muut palvelut Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Sis, elintarvikk 4530 Vaatteisto Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö 4580 Kalusto Rakennusmateriaali 4591 Työaineet Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Sis. maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis. pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot 8 600

39 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muut kulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

40 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Läntinen koulualue MARTINNIEMEN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 400 Myyntituotot 400 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokrat 3460 Muut vuokratuotot 400 Vuokratuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset Määräaikaiset Kokouspalkkiot 4010 Muut palkkiot Luontoisedut Lomarahat Muut palkat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2012 SIVLK Valmistelija: talous ja suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2009 HALLINTOPALVELUT JA KESKUSHALLINTO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2009 HALLINTOPALVELUT JA KESKUSHALLINTO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2009 HALLINTOPALVELUT JA KESKUSHALLINTO HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelut tuottavat tukipalveluita eri vastuualueille. Hallintopalvelujen kokonaisuuden muodostavat laskentapalvelut, tietopalvelut,

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23 Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 70000 Liikuntatoiminta 13.9.2017 11:50:23 3140 Muut myyntituotot 1 111 5 000 Myyntituotot 1 111 5 000 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 1 111 5 000

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan

Lisätiedot

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 4000 VAKINAISTEN VIRANHAL -64.500,00-65.000,00 4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL -54.705,00-55.000,00 4062 KOKOUSPALKKIOT LUOTT -3.000,00 4064 VUOSIPALKKIOT

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Talousarvio Toteuma

Talousarvio Toteuma 60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot