HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma

2 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2012 SIVLK Valmistelija: talous ja suunnittelupäällikkö Markku Karppinen, p. (08) , ,

3 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut Esimiehille ja laskujen hyväksyjille Tämä on Haukiputaan kunnan sivistyspalvelujen viimeinen käyttösuunnitelma. Heti vuoden 2012 alussa siirtyvät Oulun alustalle koko vapaaaikatoimi, aamu ja iltapäivätoiminta sekä nuorten työpajatoiminta, joka samalla siirtyy sivistypalvelujen piiriin. Opetustoimi ja päivähoitotoiminta siirtyvät alkaen. Päivähoitotoiminta siirtyy sivistyspalveluihin Kunnan omina kuluina pysyvät vuoden 2012 ajan hallinto ja kiinteistökulut sekä suorat palvelujen ostot ja myönnettävät avustukset. Uusi Oulu tulee voimaan Talousarvioosassa on varsinaisten talousarviolukujen ohella nähtävissä Oulun alustalle siirtyvät erät ja näistä vielä se, kuinka suuri osa summista siirtyy Oulun kapungin kirjanpidon kautta kulkeviksi. Niistä Oulun kaupunki siirtää Haukiputaan kunnan maksettavaksi kuukausittain tasaisen erän ja tasaukset tehdäään välitilinpäätöksessä ja tilinpäätöksessä Sivistyslautakunta hyväksyi tämän käyttösuunnitelman vuodelle 2012 kokouksessaan xx.xx.xxxx. Tähän sivistyspalvelujen talousarvion käyttösuunnitelmaan on koottu kaikki sivistyspalvelujen toimintaa ja taloudenpitoa kuluvana vuonna ohjaavat asiakirjat ja ohjeet, tuloskortit, henkilöstösuunnitelma, investointiohjelma, talousarvio kustannuspaikoittain, tilikartta, tilit, tunnisteet ja tiliöintiohjeita. Tililuettelossa on korostettu tummalla taustalla ne tilit, jotka ovat tavallisesti käytössä sivistyspalveluissa. Uusien tilien käyttöön ottoa tulee huolellisesti harkita. Kouluilla ei voi taloustilaston mukaan olla maksuja. Maksunluontoiset tulot, joissa ei ole alv:a, kirjataan tilille 3141 Muut tuotot. Henkilöstön koulutusmenoissa käytetään tilejä ilmoittamaan menolajeja: 4440 Henkilöstön koulutusmaksut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut. Tilinumeroa täydennetään joko tunniste 3:lla 3001 Koulutuskustannukset tai, jos se on jo käytössä, niin tunniste 4:lla 4600 Koulutuskustannukset. Sisäisten tuottojen ja kulujen tilinumero on muutoin sama kuin ulkoisten, mutta perään lisätään viidenneksi numeroksi yksi (1). On vielä kiinnitettävä huomiota siihen, että kuluja kirjattaessa sisäisinä, niitä vastaavat sisäiset tuotot myös kirjataan jossakin toi

4 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA sessa hallintokunnassa (esim. monistuskeskuksessa, ruokahuollossa ja vesilaitoksessa). Koulujen uimahallimaksut kirjataan tilille Sisäiset koulutus ja kulttuuripalvelut. Sivistyspalvelujen laskujen hyväksyjät ja tarkastajat on esitelty heti talousarvion jälkeen. Laskussa vastaanottaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Laskun hyväksyjä vastaa menon aiheellisuudesta, määrärahan riittävyydestä ja kirjausten oikeellisuudesta. Vastaanottotarkastuksella vahvistetaan, että tavara tai palvelu on saapunut sekä määrä ja laatu ovat laskutuksen mukaisia. Osa menoista on mahdoton tarkistaa vastaanotetuksi (esim. avustukset, jäsenmaksut jne.), tällöin tositteeseen merkitään viittaus päätökseen tai lainkohtaan. Jotta kunta saa menosta arvonlisäverovähennyksen, tulee laskussa olla merkintä ALV rek sekä eriteltynä veroton myyntihinta ja myyntiin sisältyvän veron määrä eri verokantojen osalta. Samoin käteiskuitissa tulee olla eriteltynä arvonlisäveron määrä. Tiliöinnissä käytettävät ALVkoodit ovat käyttösuunnitelman lopussa. Perusopetuksen kustannuspaikkaan 5026 Yhteiset jakamattomat menot on varattu määrärahat kalustohankintoihin, yhteiseen henkilöstön koulutukseen, kansainväliseen toimintaan ja projekteihin. Tulosyksikön määrärahojen käytöstä vastaa sivistysjohtaja. Investointiosassa opetustoimen irtaimistohankinnat kirjataan kouluittain käyttäen koulun tunniste 1:tä, joka löytyy eofficesta. Tilinumerointi: tasetili 1163, kp 9541, tunniste1, investointi 9031 ja alv 223. Vastaavasti muut sivistyspalvelujen investoinnit: kp 9542 Vapaaaikatoimen irtaimisto, kp 9668 Koulujen korjaukset ja kp 9669 Koulujen pihat. Tunnisteluettelot ovat käyttösuunnitelman loppusivuilla, Markku Karppinen talous ja suunnittelupäällikkö

5 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TULOSKORTIT 2012 Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Sähköisen asioinnin kehittäminen Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Ennaltaehkäisevä työote (oppilashuolto, opintojen ohjaus, erityisopetus, varhaiskasvatus ja varhaiserityisopetus, oppilaan/lapsen tuen 3 portaisuus) Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen Mittarit ja tavoitetasot Asiakastyytyväisyys palvelujen vaikuttavuus Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen sähköisessä asioinnissa Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit lähtötason korottaminen Kehitetyt uudet toimintamallit (esim. kotikoulu toimikunnat, oppilaskunnat 1.6.lk:t) Vastuutaho esimiehet vaptp atksuunnittelija esimiehet sivipan jory (= sivistyspalvelujen johtoryhmä) esimiehet sivj esimiehet Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Joustava ja tehokas palveluverkko Investointien ennakoiva suunnittelu/väestöennusteet ja maankäyttö opetustilaneliöt/oppilas sivj tasu esimiehet Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetty alueellisesti Varhaiskasvatuksen palveluohjaus toimii Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen (kehittämishankkeet tukevat perustehtävää) Varhaiskasvatuspalveluiden painopiste siirtyy avopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin (avopalveluiden ja kevyempien palveluiden osuus kokopäivähoidosta) Uuden Oulun yhtenäisen aluemallin määrittely Hoito ja palvelutakuu lain edellyttämällä tavalla sivj= sivistysjohtaja päivähoidonjohtaja tasu=talousja suunn.päällikkö päivähoidonjohtaja esimiehet

6 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Työyhteisön fyysinen ja henkinen hyvinvointi Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Henkilöstön osaaminen Koulutusmäärärahat / 1,0 % si sivj ja jaksaminen vistyspalvelujen palkkakustan esimiehet nuksista Kehityskeskustelut 100 % Henkilöstöraportti/ henkilöstöraportin tietojen hyödyntäminen (sairaspoissaolot jne.) sivj esimiehet kaikki työntekijät Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Joustava ja tehokas palveluverkko Investointien ennakoiva suunnittelu/väestöennusteet ja maankäyttö opetustilaneliöt/oppilas sivj tasu esimiehet Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetty alueellisesti Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen (kehittämishankkeet tukevat perustehtävää) Varhaiskasvatuspalveluiden painopiste siirtyy avopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin (avopalveluiden ja kevyempien palveluiden osuus kokopäivähoidosta) Uuden Oulun yhtenäisen aluemallin määrittely sivj= sivistysjohtaja päivähoidonjohtaja tasu=talousja suunnittelupäällikkö

7 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Talous Strategiset päämäärät Tasapainoinen ja kestävä talous Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Tuottavuuden ja vaikuttavuuden Budjettikuri kustannusten oikea sivj edistä kohdentaminen ja toteuman tasu minen säännöllinen seuranta kustannuspaikkatasolla esimiehet Kuljetusten suunnittelun kehittäminen Kaikki toimintayksiköt pysyvät budjetissaan talouarvion mukaiset /06 v lapsi /perusopetuksen oppilas /lukioopiskelija Kuljetusoppilaiden lukumäärä sivj tasu esimiehet

8 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT Nuorten työpajatoiminta työpajaohjaaja 4 Työpajat yhteensä PÄIVÄHOITOPALVELUT Hallinto päivähoidonjohtaja 1 päivähoitosihteeri 2 erityislastentarhanopettaja varhaiskasvatuksen erityisopettaja 4 Päiväkodit ja perhepäivähoito päivähoidon ohjaaja 7 varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 lastentarhanopettaja 80 8 päivä/lastenhoitaja 83 5 emäntäkeittäjä 1 ravitsemustyöntekijä 5 laitoshuoltaja 6 1 laitosapulainen 2 avustaja 11 perhepäivähoitaja kotona 27 päiväkodeissa 3 1 ryhmäperhepäiväkodeissa 23 PÄIVÄHOITOPALVELUT YHTEENSÄ SIVISTYSPALVELUT TUKIPALVELUT sivistysjohtaja 1 talous ja suunnittelupäällikkö 1 1 koulukuraattori 1 koulupsykologi 1 toimistosihteeri 1 palvelusihteeri 1 atksuunnittelija 1 mikrotukihenkilö 1 kalustonhuoltaja 1 1 koordinaattori (ma) 1 ohjaaja (ma) 14,5 OPETUSTOIMI Perusopetus rehtori (vuosiluokat 16) 4 rehtori (vuosiluokat 79) 2

9 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT rehtori (vuosiluokat 19) 1 lehtori (vuosiluokat 16) 7 lehtori (vuosiluokat 79) 66 lehtori (mä>vak) 3 luokanopettaja 86 luokanopettaja (mä>vak) 1 erityisluokanopettaja 12 erityisluokanopettaja (mä>vak) 5 erityisopettaja 9 koulusihteeri 5 koulunkäyntiavustaja (78 91%) koulunkäynninohjaaja (78 91%) 27 tuntiopettaja (ma) 9,5 4 erityisopetuksen tuntiopettaja (ma) 3 2 erityisluokanopettaja (ma) 3 3 koulunkäyntiavustaja (78 91%) (ma) koulunkäynninohjaaja (78 91%) (ma) 14 Keskiasteen koulutus (lukio) rehtori 1 lehtori 19 koulusihteeri 1 tuntiopettaja (ma) 1 VAPAAAIKATOIMI Kirjasto kirjastotoimenjohtaja 1 osastonjohtaja 1 kirjastonhoitaja 3 kirjastovirkailija (ma) 1 kirjastosihteeri 6 Muu vapaaaikatoimi Liikuntatoimi vapaaaikatoimenpäällikkö 1 liikunta ja nuorisonohjaaja 1 erityisliikunnanohjaaja 1 Nuorisotoimi nuorisoohjaajaraittiusihteeri 1 nuorisoohjaaja 1 erityisnuorisoohjaaja 1 nuorisotilan valvoja ( asti) 1

10 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT Jatuli vahtimestari 4 Uimahalli uimahallivastaava 1 uimaopettaja/ valvoja 6 palvelupisteenhoitaja 1 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ

11 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi osuus 9500 SIVISTYSPALVELUT 9540 IRTAIN OMAISUUS 9444 Päivähoitopalvelut Martinniemen päiväkoti 0 Länsipuolen päiväkoti Kiviniemen pk:n laajennus Menot Tulot Opetustoimi Kiviniemen koulu Kellon koulu 20 Haukiputaan yläkoulu Kirkonkylän koulu Lukio Kaluston uushankinnat (taito ja taideaineet) Menot Tulot Vapaaaikatoimi Ulkoalueiden kaluston korvaushankinnat Hoitotraktorin vaihto 50 Siirrettävät katsomot 30 Pientraktorin vaihto 20 Latukoneen vaihto 80 Moottorikelkat Menot Tulot Sivistyspalvelujen irtain omaisuus yhteensä 9500 Menot Tulot Nettomenot YMPÄRISTÖPALVELUT 9660 TALONRAKENNUS 9665 Päivähoitopalvelut 9650 Päiväkotien pihat Päiväkotien muutostyöt Martinniemen päiväkodin laajennus 0 xxxx Länsipuolen päiväkoti 0 xxxx Haapakankaan päiväkoti Kiviniemen päiväkodin laajennus Päiväkotien hankesuunnitelmat 0 10 xxxx Proomupuiston pk:n muutos/laajennus 0 xxxx Kellon päiväkoti 0 Menot Tulot Sivistyspalvelut 9667 K o u l u t

12 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi osuus 9668 Koulujen korjaukset HYKn tilamuutokset Parkumäen koulun rappuset 9669 Koulujen pihat Kellon koulun katto Kiviniemen koulun laajennus ja peruskorjaus Kellon koulun muutostyöt (aineluokat) Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus Lukion uudisrakennus Kirkonkylän koulun uudisrakennus Menot Tulot K i r j a s t o Pääkirjaston laajennus Menot Tulot V a p a a a i k a t o i m i Jatulin varasto 9678 Keskusurheilukentän huoltorakennus Virpiniemen varastorakennus 0 20 Menot Tulot Sivistyspalvelujen talonrakennus yhteensä 9666 Menot Tulot Nettomenot JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 9690 Liikuntapaikat 9693 Kuntoreitit Hiihtokeskuksen ylikulkusillan uusiminen Uimarannat Meriniemi Ulkokentät Länsituulen koulun ulkoliikuntapaikka Keskusurheilukentän uusiminen Kellon koulukeskuksen kentän uusiminen 0 Lukion kentän uusiminen 150 Martinniemen koulun kentän uusiminen Aseman kentän uusiminen Jatulin tenniskentän uusiminen 30 Kiviniemen koulun lähiliikuntapaikkojen uusiminen 40 Kk:n koulun pallokentän uusiminen 0 Kk:n kaukalon pohjan 30 30

13 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi osuus uusiminen Aseman kaukalon uusiminen 25 Martinniemen kaukalon uusiminen 25 Kellon kaukalon uusiminen 0 Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat Menot Tulot SIVISTYSPALVELUT Menot Tulot Nettomenot

14 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TAITO JA TAIDEAINEIDEN HANKINNAT KUVATAIDE 2012 Keramiikkauuni 40 l Keiskan koulu Takkurannan koulu Aseman koulu Martinniemen koulu Määrärahavaraus yhteensä Saneerauksen yhteydessä näille kouluille: (Kiviniemen koulu ei laskettu yhteissummaan) (Kirkonkylän koulu ei laskettu yhteissummaan) 2013 Grafiikan pöytäprässi Videokamera Digijärkkäri Haukiputaan yläkoulu Martinniemen koulu Keiskan koulu Kirkonkylän koulu Martinniemen koulu Kirkonkylän koulu Määrärahavaraus yhteensä LIIKUNTA 2012 Kellon koulukeskus opetushenkilöstön sukset x 4 paria Oravan koulu, sukset x 1pari Hietalanmäen koulu, sukset x 1 pari opetuskartan päivitys Martinniemen koulu opetushenkilöstön sukset x 2 paria opetuskartan päivitys Aseman koulu opetushenkilöstön sukset x 2 paria Jokikylän koulu, sukset x 1 pari opetuskartan päivitys teroituskone (luistimet)

15 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Takkurannan koulu opetushenkilöstön sukset x 2 paria opetuskartan päivitys Kirkonkylän koulu / Keiskan koulu opetushenkilöstön sukset x 4 paria opetuskartan päivitys teroituskoneen koneistus / huolto Määrärahavaraus yhteensä MUSIIKKI 2012 Asema Martinniemi Takkuranta HYK Asema Syntetisaattori Syntetisaattori Syntetisaattori Sähköpianon uusiminen Rumpusetti yms. Määrärahavaraus yhteensä HYK KYK Kirkonkylä Takkuranta Martinniemi Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Metallofoni Laattasoitinteline Määrärahavaraus yhteensä 6 100

16 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TEKNINEN TYÖ 2012 Oppilaiden suojatakkeja Käsityökalujen uusintaa Sähkötyökalujen uusintaa Puutavaran yhteishankinta Tranta, KK Kaikki koulut Kaikki koulut Kaikki koulut Määrärahavaraus yhteensä TEKSTIILITYÖ 2012 Ompelukoneet: Bernina 330 Martinniemen koulu Kirkonkylän koulu 4 kpl 2 kpl Saumurit: Bernina 1150 MDA Aseman koulu 1 kpl Kellon koulu 1 kpl Takkurannan koulu 1 kpl Kudontakehykset: Aseman koulu Takkurannan koulu 10 kpl 10 kpl Määrärahavaraus yhteensä 6 200

17 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuntikehyksen käyttösuunnitelma (ilman valtionosuutta) Lukuvuosi Koulu Oppilaat lv.1011 Erotus Kasvu % POR Kasvu Tunnit AI/MA LI EN FYKE KS A2 TO ET Ortod Erityist. Yht. lv Erotus kasvu % h Asema ,22 % ,30 % Kello ,00 % ,5 70,5 11,72 % Kirkonkylä ,00 % ,5 573,5 602,5 29 4,81 % Kiviniemi ,00 % ,18 % Länsituuli ,93 % ,5 18,5 4,81 % Martinniemi ,42 % ,75 % Takkuranta ,45 % ,18 % Alaaste yht ,00 % ,5 2676,5 2848, ,04 % HP ya ,43 % ,79 % Kello ya ,32 % , , ,5 3,65 % Länsituuli ,02 % , ,5 49,27 % Yläaste yht ,00 % , ,88 % Yhteensä ,00 % ,5 4560, ,44 %

18 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT Elokuussa HALLINTO, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Kokouspalkkiot Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Varhaiseläkemenoperusteinen maksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

19 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut ATKpalvelut Painatukset Sis, painatukset Ilmoitukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Sis, vahtimestaripalvelu Matkustus ja kuljetuspalvelut Sis, matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % Merkkipäivä ja muut lahjat, alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Poltto ja voiteluaineet 4580 Kalusto Työaineet 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Kansainvälinen toiminta TOIMINTAKULUT

20 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

21 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT ATKPALVELUT, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki Työtoiminnan tuet Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) 4004 Määräaikaiset Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut

22 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4341 Pankkipalvelut 4345 ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Sis, painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Luottotappiot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

23 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT KALUSTON HUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 4001 Sijaiset (ei lääkärit) 4004 Määräaikaiset Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4361 Puhelin/Telepalvelut Puhtaanapito ja pesulapa Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus 4470 Muut palvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat

24 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 4530 Vaatteisto Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö Sis, vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat 500 Vuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 500 Suunnitelman mukaiset poistot 500 Poistot ja arvonalentumiset 500 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

25 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT OPPILASHUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut tuotot, sisäiset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4345 ATKpalvelut Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Sis, painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Majoituspalvelut

26 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

27 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tammikuussa 2012 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4011 Luontoisedut Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut

28 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sis, painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Merkkipäivä ja muut lahjat, alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4571 Sähkö Sis, vesi 4580 Kalusto Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Välilliset verot 4950 Luottotappiot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

29 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

30 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3302 Muut tuet ja avustukset valtiolta 3327 Matalapalkkatuki Työtoiminnan tuet Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut tuotot, sisäiset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4009 Kokouspalkkiot Muut palkkiot 4011 Luontoisedut Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot

31 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Varhaiseläkemenoperusteinen maksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut Pankkipalvelut ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Painatukset Sis, painatukset Ilmoitukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset 4380 Puhtaanapito ja pesulapa Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Sis, vahtimestaripalvelu Matkustus ja kuljetuspalvelut Sis, matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut

32 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Edustus ja lahjat, alv 0 % Merkkipäivä ja muut lahjat, alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö Vesi Sis, vesi Kalusto Rakennusmateriaali Työaineet 4600 Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Kansainvälinen toiminta Välilliset verot 4950 Luottotappiot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista 7150 Poistot koneista ja kalustosta 500 Suunnitelman mukaiset poistot 500 Poistot ja arvonalentumiset

33 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

34 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT OPETUS Elokuussa Perusopetus Itäinen koulualue KIRKONKYLÄN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokra Vuokratuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Kokouspalkkiot Muut palkkiot 4011 Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot

35 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset Sis, painatukset Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito ja pesulapa Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Sis, koneiden ja laitt Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Sis, vahtimestaripalvelu Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus Sis, koulutus ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut Sis, muut palvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Hoitotarvikkeet 4580 Kalusto Työaineet Muu materiaali Ostot tilikauden aikana

36 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, maa ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Välilliset verot Luottotappiot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

37 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue ASEMAN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3460 Muut vuokratuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Kokouspalkkiot Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut

38 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Sis, painatukset Postipalvelut 4361 Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito ja pesulapa Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Sis, vahtimestaripalvelu Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus Sis, koulutus ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut Sis, muut palvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet 4541 Hoitotarvikkeet 4580 Kalusto Rakennusmateriaali 4591 Työaineet Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, maa ja vesialueiden vuokrat 8 600

39 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Välilliset verot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

40 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue HAUKIPUTAAN YLÄKOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3134 Ateriamaksut, myyntituoto 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 3140 Muut myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Kokouspalkkiot Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut

41 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Sis, painatukset Postipalvelut 4361 Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Sis, koneiden ja laitt Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Sis, vahtimestaripalvelu Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Sis, koulutus ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut Sis, muut palvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö 4580 Kalusto Rakennusmateriaali 4591 Työaineet

42 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Välilliset verot Luottotappiot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

43 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3134 Ateriamaksut, myyntituoto 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut myyntituotot Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokra Muut vuokratuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Kokouspalkkiot Muut palkkiot Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 1 Sivistyslautakunta 3 18.1.2011 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 SIVLK 3

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 3.12.2007 Valtuusto 15.12.2007 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 3.12.2007 Valtuusto 15.12.2007 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 3.12.2007 Valtuusto 15.12.2007 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut Tekninen lautakunta 27.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet...

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut Yritysten toimitilat Kaupunginhallitus 9.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TAMPR Konsernimääräys 1 (53) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TUOSTIIT... 9 TOIMINTATUOTOT... 9 MYYNTITUOTOT... 9 MAKSUTUOTOT... 10 TUT JA AVUSTUKST... 10 MUUT TOIMINTATUOTOT...

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 7.1.2014 Kh 21.1.2014 Liite asiaan nro Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2014 2016

Lisätiedot

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet...4 2.3. Toteutus ja seuranta...6

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Kiimingin kunta Sivistyslautakunta

Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Siv.ltk. 28.10.2008 Liite 2. Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys-

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 14.1.2015 Khall liite 3 Kh 20.1.2015 Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2015 2017

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Kaustisen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 2 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot