Kuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen puitesopimuksen kilpailuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen puitesopimuksen kilpailuttaminen"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (12) Kuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen puitesopimuksen kilpailuttaminen Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne erikseen sovittavien kunnallisteknisten töiden suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä mennessä. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. Hankittavan palvelun sisältö Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa sekä Porvoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa nimikkeellä Kuntatekniikan suunnittelu. Tarjouspyyntö koskee seuraavia tehtäviä: Tehtävä 1: Katujen yleissuunnittelu Tehtävä käsittää liikenneväylien ja alueiden sekä katujen yleissuunnittelua. Yleissuunnitteluhankkeet sijoittuvat valmiissa asemakaavoissa osoitetuille katualueille tai suunnittelua tarvitaan asemakaavoituksen yhteydessä aluevarauksien määrittämiseksi. Tehtävä voi edellä mainittuihin liittyen sisältää myös yleispiirteistä katuvihersuunnittelua sekä geoteknisiä suunnittelutehtäviä. Tehtävä 2: Katujen rakennussuunnittelu Tehtävä käsittää liikenneväylien ja alueiden katujen rakennussuunnittelua sekä kunnallistekniikan suunnittelua. Suunnitteluun kuuluu myös määrälaskenta ja kustannusarvioiden ja urakka-asiakirjojen laadinta. Tehtävä voi edellä mainittuihin liittyen sisältää myös liikenteenohjaussuunnittelua ja geoteknisiä suunnittelutehtäviä. Tehtävä voi sisältää vain liikenteenohjaussuunnittelua tai geoteknistä suunnittelua, jolloin kaupunki tekee itse kadun ja vesihuollon rakennussuunnittelun. Samoin konsultilta voidaan tilata pelkästään määrälaskentaa ja kustannusarvioiden laadintaa kaupungin omiin suunnittelukohteisiin. Tehtävä 3: Viheralueiden yleis- ja toteutussuunnittelu Tehtävä käsittää erillisiä viheralueiden suunnittelutöitä.

2 Tarjouspyyntö 2 (12) Tehtävä voi sisältää myös geotekniikan, konstruktioiden sekä kunnallistekniikan suunnittelutehtäviä. Tehtävä 4: Konstruktiosuunnittelu Tehtävä käsittää erillisiä siltojen, portaiden, katosten, tukimuurien ym. erikoisrakennevalojen suunnittelua. Tehtävä voi sisältää myös geoteknisiä suunnittelutehtäviä. Tehtävä voi liittyä myös tehtävässä 2 tarkoitettuihin hankkeisiin. Tehtävä 5: Rakennuttamisen tukipalvelut Tehtävä käsittää rakennusurakoiden valmistelua ja valvontaa. Tehtävä 6: Liikennevalo-ohjauksen suunnittelu sekä liikennevalojen toiminnan seuranta. Tehtävä käsittää uusien liittymien liikennevalosuunnitelmien laatimista hankinta-asiakirjoineen. Tehtävään voi sisältyä erillisohjattujen ja yhteen kytkettyjen liikennevalojen suunnittelua. Tehtävään voi sisältyä myös liikennevaloliittymien saneerauksen suunnittelua sekä liikennevalojen yleissuunnittelua. Tehtävään voi sisältyä myös liikennevalojen toiminnan seurantaa ja arviointia etäseurantana tai maastossa käyden. Tehtävä 7: Liikenteen selvitykset Tehtävä käsittää liikenteen tarveselvityksiä, ennusteita, toimivuustarkasteluja, liikennejärjestelyjen suunnittelua, liikenneturvallisuuden ja pysäköinnin suunnittelua ja joukkoliikenteeseen liittyviä suunnittelutehtäviä. Tehtävä 8: Pilaantuneet maa-alueet Tehtävä käsittää alustavista tutkimuksista raportointia sekä ympäristölupahakemuksen mukaisten tehtävien tekemistä ja asiakirjojen laatimisen. Kaikki tehtävät 1-8 voivat sisältää hankkeiden toteutusvaiheessa suunnitelmiin liittyvää työmaapalvelua. Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta tehtävästä. Tarjouksessa on selkeästi ilmoitettava mitä tehtäviä tarjous koskee. Sopimuskausi Sopimus on voimassa saakka alkamispäivämäärästä. Sopimusaikaa jatkettaessa noudatetaan voimassa olevan sopimuksen ehtoja.

3 Tarjouspyyntö 3 (12) Puitesopimus koskee kiireellisiä toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erillishankintoina. Vaihtoehtotarjoukset Hinnat Ei oteta huomioon. Tarjoukset tehdään käyttäen veloitusperusteena aikapalkkiota henkilöryhmittäin (KSE 1995: ) ja rakennusalan suunnittelussa yleisesti hyväksyttyä (SKOL-ATL-SAFA) henkilöryhmittelyä (www.skolry.fi). Tuntihintoihin tulee sisällyttää myös kaikki erityiset korvaukset ja kulut (KSE 1995 kohdat 5.3 ja 5.4) lukuun ottamatta kartta- ja muun vastaavan lähtömateriaalin sekä valmiiden suunnitelmatulosteiden kopioinnin kuluja, jotka konsultti maksaa ulkopuolisille. Matkakustannuksia korvataan korkeintaan 150 km oman auton käyttökorvausta vastaava summa. Kaupunki vastaa maksettavista kartta- ja muun materiaalin kuluista. Mikäli konsultilla ei ole jonkin henkilöryhmän henkilöstöä ja ko. aikapalkkio puuttuu tarjouksesta, käytetään tarjousten vertailussa ko. kohdalla laskennallista hintaa. Tämä määritetään siten, että vertailuhinta nousee ryhmävälillä 20 %. Tarjouksen aikapalkkiot tulee olla voimassa saakka. Veloitushinnat tarkistetaan elinkustannusindeksiä vastaaviksi siten, että peruspistelukuna käytetään tammikuun 2013 lukua ja vertailulukuna kuluvan vuoden lukua. Laskutus Porvoon kaupungin laskutusohjeet löytyvät osoitteesta Porvoon kaupunki vastaanottaa ensisijaisesti verkkolaskuja, mutta kaupungilla on valmius vastaanottaa myös paperimuotoisia laskuja. Jokainen hankinta laskutetaan erillisellä laskulla, johon tulee merkitä viitteeksi kuntatekniikka ja kyseinen kohde ja kustannuspaikka. Laskutusosoite paperilaskuille on Porvoon kaupunki, Taloustoimisto, PL 23, Porvoo. Verkkolaskuosoite on: Porvoon kaupunki: OVT-tunnus , operaattorina toimii Logica (operaattoritunnus ). Y-tunnus: Laskutus- ym. lisiä ei hyväksytä.

4 Tarjouspyyntö 4 (12) Maksaminen Alihankkijat Tarjoajan kelpoisuus Maksuehto on 30 pv netto hyväksyttävän laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain 4 1 mom. mukainen. Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan käyttämät alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksesta kuin omastaan. Tarjouspyynnössä vaadittavat selvitykset ja todistukset on toimitettava myös alihankkijoiden osalta. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa RALA ry:n pätevyystodistus tai seuraavat asiakirjat: selvitys siitä, että tarjoaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että mahdollista verovelkaa koskevat maksusuunnitelma on tehty todistukset eläkevakuutuslain ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta ja selvitys siitä, että mahdollisia erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Tarjouksen sisältö Tullakseen huomioiduksi tarjous on laadittava tämän tarjouspyynnön asiakohtia noudattaen. Tiedot ilmoitetaan liitteellä 1 (tarjouslomake). Tarjouksessa on ilmoitettava konsultin Y-tunnus. Kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjouksessa tulee esittää tiivis kuvaus yrityksen johtamisesta ja organisaatiosta, laadunvarmistusjärjestelmästä ja tekniset valmiudet ja välineet. Konsultin toimittaman suunnittelumateriaalin tulee toimia MicroStationympäristössä (kartat). Tarjouksessa ilmoitettujen henkilöiden tulee osallistua sopimuksen piirissä hankkeiden käytännön toteuttamiseen, suunnitteluun ja kokouksiin tarvittaessa. Tarjouksessa tulee ilmetä, miten konsultti huolehtii projektien onnistumisesta tilaajan tarpeiden ja aikataulun mukaan. Tarjouksessa tulee nimetä 5 tärkeintä toimeksiantoa, jotka eivät saa olla 4 vuotta vanhempia.

5 Tarjouspyyntö 5 (12) Tarjouksessa tulee esittää tehtävittäin ensisijainen projektinvetäjä ja tämän varahenkilö, pääsuunnittelija, muu henkilöstö, alikonsultit ja muut osapuolet sekä näiden henkilöryhmät. Projektinvetäjän ja varahenkilön sekä pääsuunnittelijan henkilöosaamisesta vastaavissa tehtävissä tulee nimetä ja numeroida 5 tärkeintä. Tässä tarkoitetut avainhenkilöt ja alikonsultit tulee nimetä liitteenä olevalla lomakkeella. Tarjoukseen on liitettävä: toimintakuvaus yrityksestä ja tarjoajan kelpoisuus 5 tärkeintä toimeksiantoa nimettynä viimeisen 4 vuoden aikana Vertailuliite 1 aikaveloitushinnat Tarjoajan soveltuvuus /RALA ry:n pätevyystodistus / vastaavat tiedot Ulkomaalaisten tarjoajien osalta edellytetään sijoittumismaan lainsäädännön mukaisten sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksaminen sekä vakuutusten voimassaolo ja lisäksi ammatti- tai elinkeinorekisteriin kuuluminen. Tarjousten arviointi Tarjousten arviointi toteutetaan kolmessa (3) vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 3. Tarjousten vertailu Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajan lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Toisessa vaiheessa vertailusta suljetaan pois tarjous, jos se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin tarjous ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia Kolmannessa vaiheessa 1. ja 2. vaiheen läpäisseet tarjoukset vertaillaan ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Valintaperusteet Ensiksi pisteytetään tehtävittäin toimintakuvaukset ja toisessa vaiheessa lasketaan hintapisteet. Konsultin valintaperusteena on kokonaistaloudelli-

6 Tarjouspyyntö 6 (12) 1. Henkilöstö nen edullisuus, joka saadaan laskemalla yhteen toimintakuvauspisteet ja hintapisteet. Konsultin valinnassa käytettävät tehtäväkohtaiset perusteet ja niiden painotukset ovat seuraavat: 1.1 Projektinvetäjä ja nimetty varahenkilö; pääsuunnittelija/rakennuttaja; arviointiperusteena koulutus, kokemusvuosien määrä ja osaamiskohteiden laatu 0-25 pistettä 1.2 Muu henkilöstö ja alikonsultit; arviointiperusteena koulutus, kokemusvuosien määrä ja osaamiskohteiden laatu; tehtävän 2 osalta tässä kohdassa arvioidaan yksin nimetty geotekninen suunnittelija 2. Yritys 0-5 pistettä Tarvittaessa arviointiryhmän antamaa pisteytystä korotetaan kaikkien tarjousten osalta sillä samalla pistemäärällä, joka tarvitaan parhaan annetun pistemäärän korottamiseksi ko. kohdan maksimimäärään. Suunnitelmat tulee laatia suomenkielellä. Toimintakuvauksen osalta arvioidaan: tilaustöiden aikataulussa pysymistä projektin organisointitavat (kokonaispalvelu) sidosryhmätyöskentely laadun varmistus toimeksiannon kielenä suomi 2.1 Yrityksen tekniset valmiudet ja osaaminen; arviointiperusteena ATKohjelmistot sekä yrityksen osaamiskohteiden laatu ja yrityksen erityisosaaminen ko. tehtävässä, aikataulussa ja kustannuksissa pysyminen, laatujärjestelmä 0-10 pistettä Tarvittaessa arviointiryhmän antamaa pisteytystä korotetaan kaikkien tarjousten osalta sillä samalla pistemäärällä, joka tarvitaan parhaan yritykselle annetun pistemäärän korottamiseksi ko. kohdan maksimimäärään

7 Tarjouspyyntö 7 (12) 3. Veloitusperusteet 0-60 pistettä Konsultin tarjouksessaan antamat aikaveloitushinnat painotetaan kertoimilla seuraavasti: E 0 Luokat 01 ja 02 0,3 Luokat 03, 04 ja 05 0,7 Luokat 06 ja 07 - Edullisimmasta painotettujen aikaveloitushintojen summasta saa parhaat hintapisteet eli 50 pistettä. Aina kahden prosentin ero edullisimpaan nähden vähentää kaksi hintapistettä. Eli esim. 50 prosentin erolla hintapisteet ovat nolla.. Päätöksenteko Kaupunki valitsee kuhunkin tehtävään 1-3 kokonaistaloudellisesti edullisinta konsulttia. Tarjouksen hyväksyminen edellyttää kuitenkin ao. tehtävään vähintään 20 laatupistettä (ks. edellä henkilöstö ja yritys). Hankintapäätöksen tekee Kari Hällström, tarjouksen arvioidaan yhdessä suunnitteluryhmän kanssa. Hankintapäätös lähetetään tarjoajille tiedoksi sähköpostitse. Sähköpostiosoite tulee ilmoittaa liitteellä 1 (tarjouslomake). Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua hankintapäätöksen tiedoksiannosta edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Puite sopimuksen sopimusehdot Solmittavan puitesopimuksen liitteiden keskinäinen etusijajärjestys on seuraava: tämä tarjouspyyntö liitteineen (liitteet 1 ja 2) julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 Palvelut) sekä konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 95). tarjous liitteineen Tarjouksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan siten, että toimitusehdot ja laatutason vaatimukset pysyvät muuttumattomina.

8 Tarjouspyyntö 8 (12) Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti päättymään kaupungin puolelta kolmen (3) kuukauden ja konsultin puolelta kuuden (6) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Porvoon kaupunki sisällyttää solmittaviin ostopalvelusopimuksiin oikeuden ennalta ilmoittamatta tarkastaa sopimuskumppaneitaan todentaakseen sopimukseen sekä sopimuksen kohteena olevaan palveluun sovellettavien lakien ja asetusten noudattamisen. Valittujen konsulttien kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Porvoon kaupunki sisällyttää solmittaviin puite- ja ostopalvelusopimuksiin oikeuden tarkastaa sopimuskumppaneitaan todentaakseen sopimuksen sekä sopimuksen kohteena olevaan palveluun sovellettavien lakien ja asetusten noudattamisen. Asiakirjojen julkisuus Luottamuksellisuus Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liiketai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, on siitä erikseen mainittava. Liike- ja ammattisalaisuudet on merkittävä erilliselle liitteelle ja merkittävä selvästi. Hinta ei ole liikesalaisuus. Sopijapuolet huolehtivat omilla vastuualueillaan siitä, että tietosuojaa tai muuta salassapitoa koskevia säädöksiä ja viranomaisten antamia määräyksiä noudatetaan. Tarjouksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. Suomenkieliset tarjoukset liitteineen lähetetään suljetussa kuoressa osoitteeseen:

9 Tarjouspyyntö 9 (12) Porvoon Kaupunki Kuntatekniikka PL Porvoo Tarjouksen tulee olla perillä pe Tarjouskuoreen pyydämme kirjoittamaan tarjoajan nimen ja yhteystiedot ja tekemään merkinnän Kuntatekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen. Yhteydenotto Tarjouksen tekemistä varten mahdolliset tiedustelut tulee osoittaa ainoastaan sähköpostiosoitteella kello mennessä. Viestin otsikoksi Kuntatekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen. Kysymykset ja vastaukset sekä tilaajan tarjouspyyntöön mahdollisesti tekemät tarkennukset julkaistaan osoitteessa ja vastauksia pe klo Palveluntarjoajan tulee tarkistaa ke klo jälkeen em. osoitteesta, onko mahdollisilla kysymyksillä ja vastauksilla tai tilaajan tarkennuksilla vaikutusta jätettävän tarjouksen sisältöön. Risto Lindblad kaupungininsinööri Liitteet 1. Tarjouslomake 2. Hintaliite

10 Tarjouslomake Liite 1 Kuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen puitesopimuksen kilpailuttaminen Puitesopimus Sopimuskausi Yritys: Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Postiosoite: Postinumero- ja toimipaikka: Puhelinnumero: Sähköposti: (Hankintapäätös lähetetään tiedoksi tähän osoitteeseen) Päiväys: Allekirjoitus ja nimenselvennys:

11 2(12) Tarjouslomake Tällä lomakkeella esitetyt tiedot koskevat tehtävää. Projektinvetäjän koulutus ja nimi Kokemusvuodet Henkilöryhmä Tärkeimmät osaamiskohteet Projektinvetäjän varahenkilönkoulutus ja nimi Kokemusvuodet Henkilöryhmä Tärkeimmät osaamiskohteet Pääsuunnittelijan koulutus ja nimi Kokemusvuodet Henkilöryhmä Tärkeimmät osaamiskohteet Alikonsultit Toimiala tai sektori Yrityksen ja pääsuunnittelijan nimi Konsultin allekirjoitus Porvoon kaupunki, Raatihuoneenkatu 9, Porvoo puh. (019) faksi (019) , Borgå stad, Stadshusgatan 9, Borgå tfn (019) fax (019) , City of Porvoo, Raatihuoneenkatu 9, FI Porvoo, Finland tel fax ,

12 3(12) LIITE 2 Aikaveloitushinnat Luokka SKOL-ATL-SAFA E /h Aika ja paikka Konsultin nimi Allekirjoitus Porvoon kaupunki, Raatihuoneenkatu 9, Porvoo puh. (019) faksi (019) , Borgå stad, Stadshusgatan 9, Borgå tfn (019) fax (019) , City of Porvoo, Raatihuoneenkatu 9, FI Porvoo, Finland tel fax ,

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1(8) Porvoon kaupungin markkinointiviestintäpalvelut 2013 Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne koskien kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017.

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017. D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE JA ÖLJYNKERÄYSLAITTEISTO Hankintamenettely Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta. Hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KESKUSTABAROMETRIN LAATIMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun keskustabarometrin laadinnasta. Pyydämme jättämään

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista OULAISTEN KAUPUNKI Hallintokeskus Kirje 14.1.2013 JHTT - yhteisöt Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kuuden (6) öljyntorjuntaveneen kausihuolloista. Sopimuskausi on 2015-2018. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo IU108

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot