Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon."

Transkriptio

1 1(8) Porvoon kaupungin markkinointiviestintäpalvelut 2013 Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne koskien kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa sekä Porvoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa nimikkeellä Porvoon kaupungin markkinointiviestintäpalvelut Hankinnan kuvaus Aikataulu Osatarjous Vaihtoehtotarjoukset Alihankkijat Tarjoajan kelpoisuus Hankinnan kohteena on Porvoon kaupungin kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus vuonna Kaupunkimarkkinointi käsittää asumisen markkinoinnin, tonttimarkkinoinnin sekä kaupungin rekrytointimarkkinoinnin. Matkailumarkkinointi käsittää alueen matkailumarkkinoinnin mukaan lukien Kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehtaan markkinoinnin. Porvoon kaupunki- ja matkailumarkkinoinnista vastaa Porvoon kaupungin matkailutoimisto. Markkinoinnin kokonaisvuosibudjetti on noin euroa sisältäen suunnittelun, tuotannon sekä markkinointitoimenpiteet. Päätös hankinnasta pyritään tekemään niin, että sopimus tulee voimaan viimeistään Ei oteta huomioon. Ei oteta huomioon. Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan käyttämät alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksesta kuin omastaan. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Menettelyn yksinkertaistamiseksi Porvoon kaupunki ei tässä hankintaprosessin vaiheessa pyydä toimittamaan todistuksia ja muita selvityksiä, jotka koskevat kohdassa 1 (Tarjoajan kelpoisuus) tarkoitettuja tietoja. Porvoon kaupunki pyytää nähdäkseen seuraavat todistukset ja selvitykset hankintaprosessin myöhemmässä vaiheessa, kuitenkin viimeistään ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä 1 (tarjouslomake) täyttyvätkö seuraavat, ehdottomat vaatimukset: selvitys siitä, että tarjoaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

2 2(8) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että mahdollista verovelkaa koskevat maksusuunnitelma on tehty todistukset eläkevakuutuslain ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta ja selvitys siitä, että mahdollisia erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista todistus siitä, että tarjoajan luottotiedot ovat häiriöttömät Vertailuperusteet Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. 1. Ehdotus siitä, miten Porvoon kaupunki- ja matkailumarkkinointia tulee kehittää ja toteuttaa yhtenäisesti (20%) 2. Markkinointiviestinnän case: Porvoon alueen kokous- ja tapahtumakohteiden markkinointikonsepti ja markkinointisuunnitelma (30%) 3. Tarjoajan referenssit (30%) 4. Tarjouksen suullinen esittely (20%) Tarjouksen suulliseen esittelytilaisuuteen kutsutaan kolme tai neljä (3-4) vertailukohdista 1-4 parhaat pisteet saanutta tarjoajaa. Lopullinen valinta tehdään kohtien 1-4 yhteispisteiden perusteella. Kussakin vertailukohdassa paras tarjoaja saa maksimipisteet ja muut tarjoajat suhteessa vähemmän. Tullakseen huomioiduksi tarjous on laadittava tämän tarjouspyynnön asiakohtia noudattaen. Tiedot ilmoitetaan liitteellä 1 (tarjouslomake). Tarjouksen sisältö ja arviointikriteerit 1. Ehdotus kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin kehittämisestä (20%) Ehdotus siitä, miten kaupunki- ja matkailumarkkinointia kehitetään ja toteutetaan yhtenäisesti niin, että myös aiemmin toteutettu markkinointi huomioidaan ja markkinointi on kustannustehokasta? Tarjoukseen tulee liittää ehdotukset keskeisimmistä toimenpiteistä ja keinoista, mutta ei kuitenkaan yksityiskohtaista markkinointisuunnitelmaa. Porvoon markkinointiin kuuluu matkailumarkkinointi- ja kaupunkimarkkinointi. Kaupunkimarkkinoinnin teemoja ovat mm. asumisen ja tonttien markkinointi, kaupungin rekrytointitarpeet sekä Porvoonjoen Länsirannalla sijaitsevan Taidetehtaan markkinointi. Taidetehdas on uusi Porvoon matkailun kärkituote. Taidetehtaan graafinen ilme sekä internet-sivustot uudistuvat maaliskuussa 2013 (työ on jo tilattu) Aiemmin toteutettuja markkinointitoimenpiteitä, materiaaleja sekä muita lisätietoja on tuotu esiin tarjouspyynnön lopussa. Parhaaksi arvioitu ehdotus (X) saa 20 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärät (Y) suhteutetaan siihen kaavalla Y/X*20.

3 3(8) 2. Markkinointiviestinnän kampanja -case: Porvoon alueen kokous- ja tapahtumakohteiden markkinointikonsepti ja markkinointisuunnitelma (30%) Tarjouksessa tulee esittää keväällä 2013 toteutettava markkinointiviestinnän kampanja -case. Kampanjan teemana on alueen kokous- ja tapahtumakohteiden markkinointi. Konsepti- ja markkinointisuunnitelman kokonaisbudjetti on noin euroa sisältäen tuotannon ja median.. Taidetehtaan B2B-markkinoinnin osuus euroa, sisältyy tähän budjettiin. Kampanjan kohderyhmänä ovat yrityksen, yhdistyksen tai muun organisaation kokousten ja tapahtumien järjestämisestä vastaavat henkilöt (B2B). Muita markkinointiviestintää täydentäviä jo suunniteltuja toimenpiteitä ovat mm. tutustumismatkat alueen tarjontaan, sähköpostimarkkinointi (Apsis Newsletter Pro), Kongressimessut huhtikuussa 2013 Helsingissä alueen yrittäjien kanssa, hakukoneoptimointi ja -sivuston hyödyntäminen (noin eri kävijää vuonna 2012) sekä mediayhteistyö. Nämä toimenpiteet rahoitetaan eri budjetista kuin tämän em. kampanjan budjetti. Alueen vahvuuksia ovat yrittäjälähtöisyys, monipuoliset ja persoonalliset kohteet ja palvelut sekä uuden Taidetehtaan tarjoamat puitteet. Lisäksi sijainti lähellä pääkaupunkiseutua on tärkeä etu. Taidetehtaan kotisivut sekä graafinen ilme uusiutuvat alkuvuoden 2013 aikana. (tämä työ on tilattu erikseen ja on jo käynnissä). Matkailutoimisto ei itse paketoi tai myy matkoja, vaan sen tavoitteena on kokous- ja tapahtumamatkojen myynnin kasvattaminen myyntikanavissa ja kohteissa eri markkinoinnin keinoin. Markkinointia tehdään yhdessä alueen yrittäjien kanssa. Alueella toimii useita tapahtuma- ja kokousmatkojen yrittäjiä ja matkanjärjestäjiä ja alueen tarjonta on esitelty sivuston Porukalla Porvoossa osiossa. Taidetehtaan myynnistä vastaa kaupungin omistama yhtiö Event Factory Oy. Lisäksi useat ei-porvoolaiset matkanjärjestäjät Suomessa ja ulkomailla myyvät matkoja ja kokouksia Porvooseen. Kampanja tulee voida kohdistaa sellaisenaan myös kotimaisille toimijoille. Suunnitelman pitää sisältää kokous- ja tapahtumakohteiden markkinointiviestinnän a) konseptisuunnitelman ja b) markkinointisuunnitelman. Markkinointisuunnitelmasta tulee ilmetä suunnittelun lisäksi tuotanto-, media ja toimenpidekustannukset Markkinointiviestinnän kampanja -case arvioidaan seuraavilla kriteereillä: a) Markkinointikonseptin idea, alueen vahvuuksien kiteytys b) Markkinointisuunnitelman laatu: markkinointikeinot ja niiden perustelu, kampanjan mittaaminen, visuaalinen ilme, yrittäjien näkyvyys ja mahdollisuudet kasvattaa budjettia yhteismarkkinoinnin avulla sekä toimenpiteiden ja aineiston pitkäaikainen hyödyntäminen c) sivuston sekä sähköisten kanavien hyödyntäminen

4 4(8) d) Kustannusten järkevä suhde: suunnittelu-tuotanto-toimenpiteet Parhaaksi arvioitu case (X) saa 30 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärät (Y) suhteutetaan siihen kaavalla Y/X* Tarjoajan referenssit (30%) Tarjoukseen tulee liittää kuvaus vähintään kahdesta, mutta enintään kolmesta referenssikohteesta sekä niiden sisältö ja tulokset. Tiimin osaamisen osalta arvioidaan tiimin kokemuksen määrää, laatua ja monipuolisuutta. Referenssiksi hyväksytään vuonna 2009 tai sen jälkeen hyväksytysti toimitetut vaatimuksen mukaiset toteutukset. Tarjoajan tulee nimetä tiimi ja sen jäsenet. Sekä tiimin että sen jäsenten osaamista arvioidaan seuraavasti: kokemus ja näytöt brändäyksestä ja identiteetin rakentamisesta kokemus ja näytöt monikanavaisesta markkinoinnista kokemus ja näytöt verkkosivustojen kehittämisestä ja markkinoinnista online-medioissa kokemus ja näytöt alue- ja matkailumarkkinoinnista kokemus ja näytöt visuaalisesta suunnittelusta Parhaaksi arvioitu referenssikokonaisuus (X) saa 30 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärät (Y) suhteutetaan siihen kaavalla Y/X* Työn esittely ja haastattelu (20%) Tarjouksen suullinen esittely (Power Point esitys vai vastaava) sekä haastattelu (3-4 tarjouksen laatinutta mainostoimistoa), esityksen ja haastattelun kesto on 30 minuuttia/yritys. Kriteerinä käytetään valittujen toimenpiteiden esittelyn laatua, ytimekästä perustelua sekä tiimin asiakaskommunikointitaitoja. Parhaaksi arvioitu case (X) saa 20 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärät (Y) suhteutetaan siihen kaavalla Y/X*20. Tarjousten arviointi Tarjousten arviointi toteutetaan kolmessa (3) vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 3. Tarjousten vertailu Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajan lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

5 5(8) Toisessa vaiheessa vertailusta suljetaan pois tarjous, jos se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin tarjous ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia Kolmannessa vaiheessa 1. ja 2. vaiheen läpäisseet tarjoukset vertaillaan ilmoitetun vertailuperusteen mukaisesti ja niistä 3-4 tarjouksen laatinutta mainostoimistoa pyydetään tapaamiseen, jossa ne esittelevät case-esimerkin sekä vastaavat lisäkysymyksiin. Kaupunki asettaa työtä varten tarvittavan työryhmän, joka osallistuu projektityöhön valittavan toimittajan kanssa. Päätöksenteko Hankintapäätös lähetetään tarjoajille tiedoksi sähköpostitse. Sähköpostiosoite tulee ilmoittaa liitteellä 1 (tarjouslomake). Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua hankintapäätöksen tiedoksiannosta, edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Laskutus Sopimusehdot Porvoon kaupungin laskutusohjeet löytyvät osoitteesta Jollei tässä tarjouspyynnössä sen liitteissä tai liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa ei muuta mainita, hankinnassa sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2010 (Palvelut). Solmittavan hankintasopimuksen liitteiden keskinäinen etusijajärjestys on seuraava: tämä tarjouspyyntö liitteineen julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2012, Palvelut) tarjous liitteineen Asiakirjojen julkisuus Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, on siitä erikseen mainittava. Liike- ja ammattisalaisuudet on merkittävä erilliselle liitteelle ja merkittävä selvästi. Luottamuksellisuus Sopijapuolet huolehtivat omilla vastuualueillaan siitä, että tietosuojaa tai muuta salassapitoa koskevia säädöksiä ja viranomaisten antamia määräyksiä noudatetaan. Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Tarjouksen tulee olla perillä kello mennessä sähköpostilla osoitteessa Aihekenttään: Tarjous: Porvoon kaupungin markkinointiviestintä 2013.

6 6(8) Tarjouksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. Yhteydenotto Tarjouksen tekemistä varten mahdolliset lisätiedot tulee kysyä sähköpostilla, osoitteella viimeistään Kysymykset ja vastaukset sekä tilaajan tarjouspyyntöön mahdollisesti tekemät tarkennukset julkaistaan osoitteessa kysymyksia_ja_vastauksia_tarjouspyynnoista Palveluntarjoajan tulee tarkistaa jälkeen em. osoitteesta, onko mahdollisilla kysymyksillä ja vastauksilla tai tilaajan tarkennuksilla vaikutusta jätettävän tarjouksen sisältöön. Outi Leppälä matkailupäällikkö Liitteet 1. Tarjouslomake Aiemmin toteutettuja markkinointitoimenpiteitä ja aineistoja Matkailutoimiston kotisivut Vuonna 2012 toteutettuja markkinointitoimenpiteitä Vuoden 2013 Kaupunkiopas, Porvoo linkki: Taidetehtaan kotisivut Kaupunkimarkkinointia vuonna 2012 Unelmat on tehty asuttaviksi kampanjatiedote: Ekotehopäivä

7 Liite 1. 1(2) TARJOUSLOMAKE Porvoon kaupungin markkinointiviestintäpalvelut Tarjoajan nimi: Y-tunnus: Postiosoite: Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero: Sähköposti: (Hankintapäätös lähetetään tiedoksi tähän osoitteeseen!) Päiväys: Allekirjoitus: Nimenselvennys: Menettelyn yksinkertaistamiseksi Porvoon kaupunki ei tässä hankintaprosessin vaiheessa pyydä toimittamaan todistuksia ja muita selvityksiä, jotka koskevat kohdassa 1 (Tarjoajan kelpoisuus) tarkoitettuja tietoja. Porvoon kaupunki varaa oikeuden pyytää nähdäkseen seuraavat todistukset ja selvitykset hankintaprosessin myöhemmässä vaiheessa, kuitenkin viimeistään ennen hankintapäätöksen tekemistä. 1. Tarjoajan kelpoisuus 1 Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin 2 Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin 3 Tarjoaja on merkitty työnantajarekisteriin 4 Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 5 6 Tarjoaja on maksanut verot tai sillä on verovelkaa koskeva maksusuunnitelma, jota on noudatettu Tarjoajalla on eläkevakuutustodistus tai vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma, jota on noudatettu 7 Tarjoajan luottotiedot ovat häiriöttömät Täyttyy Ei täyty Työhön sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot:

8 Liite 1. 2(2) TARJOUSLOMAKE Tarjoajan referenssit Täyttyy Ei täyty Referenssiksi hyväksytään vuonna 2009 tai sen jälkeen hyväksytysti toimitetut vaatimusten mukaiset toteutukset. Tarjoukseen tulee liittää kuvaus vähintään kahdesta (2), mutta enintään kolmesta (3) referenssikohteesta sekä niiden sisältö ja tulokset. Tarjoajalla on kokemusta ja näyttöä brändäyksestä ja identiteetin rakentamisesta, monikanavaisesta markkinoinnista, verkkosivustojen kehittämisestä ja markkinoinnista online-medioissa, alue- ja matkailumarkkinoinnista sekä visuaalisesta suunnittelusta. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa lyhyt kuvaus em. kokemuksesta.

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017.

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017. D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE JA ÖLJYNKERÄYSLAITTEISTO Hankintamenettely Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta. Hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kuuden (6) öljyntorjuntaveneen kausihuolloista. Sopimuskausi on 2015-2018. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo IU108

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot