6.1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6.1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT"

Transkriptio

1 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI Ohjaa ja kannustaa oppilasta Kehittää edellytyksiä itsearviointiin 6.1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT Toimii opettajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin välineenä Tekee edistymisen näkyväksi Rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri, joka sallii myös virheet Vuorovaikutteinen toimintatapa OPPIMISTA TUKEVA ARVIOINTIKULTTUURI Auttaa ymmärtämään omaa oppimisprosessia Yhteistyö kotien kanssa Oikeudenmukainen, eettinen ja monipuolinen arviointi Perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin Monipuoliset arviointikäytännöt 6.2 ARVIOINNIN LUONNE JA YLEISET PERIAATTEET Arviointi opintojen aikana ja päättöarviointi Huomioi oppilaiden ikäkauden ja edellytykset Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri OPS 2014 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet OPS 2014 OPS 2014: s

2 6.3 ARVIOINNIN KOHTEET Opinnoissa edistymisen arviointi OPPIMINEN ARVIOINNIN KOHTEENA Osaamisen tason arviointi Suhde aiempaan osaamiseen ja tavoitteisiin Tukee oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja Vastuullinen työskentely TYÖSKENTELY ARVIOINNIN KOHTEENA Rakentava vuorovaikutus Oman työskentelyn suunnittelu, säätely ja arviointi Osa oppiaineissa tehtävää arviointia Paikallisen opetussuunnitelman tavoitteet Yhteisesti sovitut säännöt Muiden huomioiminen KÄYTTÄYTYMINEN ARVIOINNIN KOHTEENA Hyvät tavat Asiallinen ja tilannetietoinen käytös Ei vaikuta oppiaineen arvosanaan Arvioinnin kohteet OPS 2014 OPS 2014: s

3 6.4 OPINTOJEN AIKAINEN ARVIOINTI ARVIOINTI LUKUVUODEN AIKANA Arviointi on osa päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Arviointi auttaa oppilasta tiedostamaan edistymisensä ja löytämään keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Eri tavat oppia ja työskennellä huomioidaan. Opettaja antaa palautetta, joka perustuu oppimisprosessista tehtyihin havaintoihin. Palautteen tulee olla laadullista ja kuvailevaa ja sen tulee auttaa oppilaita ymmärtämään mitä heidän on tarkoitus oppia mitä he ovat jo oppineet miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoritustaan. Oppilaiden toimijuutta kehittävä vertaisarviointi ja itsearviointi ovat tärkeä osa opintojen aikaista arviointia ARVIOINTI LUKUVUODEN PÄÄTTYESSÄ Perusopetusasetus velvoittaa antamaan oppilaalle lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen. Vuosiluokilla 1 7 käytetään sanallista tai numeroarviointia opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Vuosiluokilla 8 9 käytetään numeroarviointia. Lukuvuositodistus ks. luku OPINNOISSA ETENEMINEN PERUSOPETUKSEN AIKANA Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai sanallisen arvion, siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen suorituksensa olisi jossakin oppiaineessa hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selvitymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. voidaan jättää luokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa aineessa on hylätty. Ennen luokalle jättämistä tulee oppilaalle tarjota mahdollisuus osoittaa osaamisensa erillisen kokeen avulla. voidaan myös jättää luokalle, vaikkei hänellä olisi hylättyjä

4 suorituksia, jos se on hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaista. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset ko. vuosiluokalta raukeavat. Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva opiskelija saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Oman opinto-ohjelman mukaan etenevä oppilas voidaan jättää luokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen takia. Yhdeksännellä luokalla opiskeleva opiskelija lasketaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai eroaa koulusta ARVIOINTI NIVELVAIHEISSA Perusopetus jakautuu vuosiluokkien 1 2, 3 6 ja 7 9 muodostamiin kokonaisuuksiin. Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi Toimii oppimisen edistymisen arviointina. Tuo esille oppilaan vahvuuksia oppijana, vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Oppilaan omat arviot ja toiveet sekä huoltajan näkemykset tulevat kuulluiksi. Keskeisiä, laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin perustuvia näkökulmia, joihin arvioinnissa keskitytään ovat edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti kysymisen ja kuuntelemisen taidot vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä. Lisäksi annetaan palautetta oppilaan opiskelun etenemisestä eri oppiaineissa. Lukuvuositodistuksessa ilmaistaan, onko oppilas saavuttanut oppiaineiden tavoitteet hyväksytysti. Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi saa lukuvuositodistuksen ja sen lisäksi ohjaavaa palautetta erityisesti työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymisestä. Opiskelumotivaation tukemiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kaikille yhteisiin oppiaineisiin on määritelty tavoitteista johdetut arviointikriteerit hyvää osaamista kuvaavalle arviolle tai arvosanalle kahdeksan

5 (8). Kriteerit eivät ole tavoitteita, vaan arvioinnin apuvälineitä opettajalle. Edistymistä arvoidaan suhteessa tavoitteisiin. Tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida heikomman suorituksen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Opintojen aikainen arviointi OPS 2014 OPS 2014: s PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖARVIOINTI Määrittelee, miten oppilas on opiskelun pääättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Oppilaille annetaan tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta jo lukuvuoden ollessa vielä käynnissä. Oppilaiden ja huoltajien tulee olla tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Mikäli arvioidaan, että oppilas on vaarassa jäädä luokalle, voidaan oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen siirtymisellä välttää kaikkien suoritusten raukeaminen PÄÄTTÖARVOSANAN MUODOSTAMINEN Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa on määritelty päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan (8) sekä arvosanan muodostamisen periaatteet kaikille yhteisiin oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään. Päättötodistuksessa numeroin arvioitavia kaikille yhteisiä oppiaineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Päättöarvosana ei ole aiempien suoritusten keskiarvo, vaan se perustuu oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan keskimääräiseen osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida heikomman suorituksen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Mikäli oppilas on vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta, ei tätä ainetta arvioida. Valinnaiset aineet, jotka muodostavat vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Alle kahden vuosiviikkotunnin valinnaiset arvioidaan sanallisesti, mutta jos ne ovat jonkin yhteisen aineen syventäviä opintoja, ne voivat korottaa aineen arvosanaa. Oppilaan opiskellessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioidaan hänen suoriutumistaan HOJKS:ssa määriteltyihin yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin perustuen. Arviointi voi olla myös sanallista.

6 Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevaa oppilasta arvioidaan sen mukaan, mitä hänen erityistä tukea koskevassa päätöksessään on päätetty. Vaikka oppilas opiskelisi opintokokonaisuuksia, annetaan arviointi todistuksessa oppiaineittain. Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu HOJKS:n tavoitteisiin ja annetaan sanallisena JOHONKIN OPPIAINEESEEN TAI ERITYISEEN TEHTÄVÄÄN PAINOTTUVA OPETUS JA PÄÄTTÖARVIOINTI Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi myös painotetussa opetuksessa tai kaksikielisessä opetuksessa tulee oppilaiden suoriutumista arvioida perusopetuksen päättyessä suhteessa valtakunnallisiin tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Perusopetuksen päättöarviointi OPS 2014 OPS 2014: s PERUSOPETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT TODISTUKSET JA TODISTUSMERKINNÄT Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. Lukuvuositodistus Annetaan lukuvuoden päättyessä. On päätös oppilaan siirtämisestä seuraavalle vuosiluokalle tai hänen jättämisestään luokalle. Sisältää sanallisen arvion tai numeroarvosanan siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Sisältää myös käyttäytymisen arvioinnin. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvioinnin kohdalle merkitään uskonto/elämänkatsomustieto riippumatta siitä, kumpaa ainetta oppilas on opiskellut. Yksilöllistettyjen oppimäärien arviointi voi olla numeroarvioinnin sijaan sanallista kaikilla vuosiluokilla. Kyseisten oppiaineiden arviointi merkitään tähdellä (*) ja todistuksen lisätiedoissa tulee mainita, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Toiminta-alueittain opiskeltaessa arviointi on sanallista kaikilla vuosiluokilla.

7 Välitodistus Voidaan antaa lukuvuoden aikana opetuksen järjestäjän paikallisessa opetussuunnitelmassa päättämällä tavalla. Annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus. Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa erillinen välitodistus jatkoopintoihin pyrkimistä varten. Osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättöarvioinnissa. Yhdeksännen luokan välitodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arvioita. Erotodistus Annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi. Liitteenä tulee olla koulussa käytetty tuntijako sekä selvitys mahdollisista painotuksista. Erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun. Erotodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arvioita. Perusopetuksen päättötodistus Annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen suhteessa oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Numeroarvosanoissa tämä merkitsee vähintään arvosanaa viisi (5) ja sanallisessa arviossa arviota hyväksytty. Arviota käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. Vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisista aineista annetaan numero. Alle kahden vuosiviikkotunnin valinnaisista annetaan sanallinen arvio. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, todistukseen merkitään vain hyväksytty. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvioinnin kohdalle merkitään uskonto/elämänkatsomustieto riippumatta siitä, kumpaa ainetta oppilas on opiskellut. Yksilöllistettyjen oppimäärien arviointi voi olla numeroarvioinnin sijaan sanallista. Kyseisten oppiaineiden arviointi merkitään tähdellä (*) ja todistuksen lisätiedoissa tulee mainita, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Toiminta-alueittain opiskeltaessa arviointi on sanallista kaikilla vuosiluokilla. Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä. Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät OPS 2014 OPS 2014: s

8 6.7 ERITYINEN TUTKINTO JA SIITÄ ANNETTAVAT TODISTUKSET Erityisessä tutkinnossa käytettävät todistukset ovat: 1. Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta 2. Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 3. Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestää perusopetusta. Tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen osaamisensa vastaa perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja. Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki perusopetuksen oppimäärään kuuluvat yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset OPS 2014 OPS 2014: s ARVIOINTI MÄNTYHARJUN PERUSKOULUISSA Arvioinnin keskeiset periaatteet on määritelty opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa (ks. luvut LINKKI). Samoin opetussuunnitelman perusteissa annetaan ohjeet opetuksen aikaisen arvioinnin ja päättöarvioinnin toteuttamiseen sekä esitellään perusopetuksessa käytettävät todistukset yleisesti (ks. luvut LINKKI). OPINTOJEN AIKAINEN ARVIOINTI Itsearviointi Vuosiluokilla 1 6 itsearviointi toteutetaan vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Vuosiluokilla 7 9 itsearviointi on pääsääntöisesti oppiainekohtaista. Kokonaisvaltaisempi opiskeluun ja käyttäytymiseen kohdistuva itsearviointi toteutetaan luokanvalvoja johdolla vuosittain. Itsearvioinnin sisällöistä keskustellaan 7. luokan vanhempainvartissa ja aiheesta keskustellaan huoltajan kanssa tarvittaessa myös vuosiluokilla 8 ja 9. Opettaja voi käyttää itse suunnittelemiaan kaavakkeita tai valmiita malleja arviointipankista. Vertaisarviointi Oppilaiden keskinäinen arviointikeskustelu eli vertaisarviointi tukee oppilaan taitoa arvioida omaa oppimistaan ja edistymistään. Vertaisarviointia harjoitellaan eri oppiaineissa, ja sellaista on esimerkiksi esitelmien, käsitöiden, ryhmätöiden ja muiden yksin ja yhdessä toteutettujen

9 prosessien ja tuotosten arviointi yhdessä. Opettajan antama arviointi ja palaute Opettajan antaman arvioinnin ja palautteen tehtävä on ohjata oppimista, kannustaa opiskelussa ja kehittää itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitoja. Palautetta annetaan osana päivittäistä opetusta ja se perustuu opettajan oppimisprosessista tekemiin havaintoihin. Opettajan tehtävänä on myös luoda tilanteita itse- ja vertaisarvioinnin harjoittelemiseen. Oppilaiden osaamisen summatiivinen arviointi näkyy koearvosanoissa yms. sekä todistuksissa tai arviointitiedotteissa. OPINNOISSA ETENEMINEN Lukuvuositodistus annetaan keväällä. Lukuvuositodistus on päätös oppilaan siirtämisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle. voidaan jättää luokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa aineessa on hylätty. Ennen luokalle jättämistä tulee oppilaalle tarjota mahdollisuus osoittaa osaamisensa erillisen kokeen avulla. Koulu ilmoittaa kuulustelupäivät lukuvuosisuunnitelmassa. voidaan myös jättää luokalle, vaikkei hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos se on hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaista. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. ARVIOINTI NIVELVAIHEISSA Toisen ja kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävän arvioinnin yleisistä periaatteista kerrotaan luvussa LINKKI Nivelvaiheiden arviointi toteutetaan toisen ja kuudennen luokan keväällä vanhempainvarteissa yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Luokanvalvoja, kuraattori, erityisopettaja ja rehtori kartoittavat oppilaiden hyvinvointia ja opiskelun sujumista seitsemännen luokan keväällä tai kahdeksannen luokan syksyllä. VALINNAISTEN AINEIDEN ARVIOINTI Vuosiluokat 1 6 Vuosiluokilla 1 6 taide- ja taitoaineiden valinnaistunteja on käytössä 1 vuosiviikkotunti per vuosiluokka. Tunnit voidaan käyttää musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden opetukseen. Koulut voivat päättää, osoitetaanko valinnaistunnit oppilaiden valittaviksi

10 taide- ja taitoaineiksi vai suunnitteleeko opettaja niiden käytön opetuksen tarpeiden mukaan. Koulukohtaiset toimintatavat löytyvät lukuvuosisuunnitelmista. Nimestään huolimatta taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien aineiden oppimääriä ja ne myös arvioidaan osana niiden opetusta. Vuosiluokilla 1 4 taide- ja taitoaineita ei arvioida lainkaan. Vuosiluokilla 5 6 valinnaiset tunnit vaikuttavat ko. taide- ja taitoaineen numeroon. Vapaaehtoista A2-kieltä ei arvioida 4. luokalla lainkaan, vaan se mainitaan todistuksen lisätiedoissa. Viidennellä ja kuudennella luokalla A2-kieli arvioidaan numerolla. Vuosiluokat 7 9 Yläkoulussa valinnaisaineet jakautuvat taide- ja taitoaineisiin ja muihin valinnaisiin, jotka arvioidaan eri tavoin. Ks. myös luku Taide- ja taitoaineiden valinnaistunneista yksi on sijoitettu 7. luokalle kaikille yhteisen käsityön opiskeluun, jossa se arvioidaan osana käsityötä. Muiden valinnaisten tunneista yksi on sijoitettu 7. luokalle tvt:n opiskeluun. Siitä ei anneta numeroa vaan se mainitaan todistuksen lisätiedoissa. 8. ja 9. luokilla oppilas voi valita valinnaisaineensa. Vähintään yhden aineen tulee olla taide- ja taitoaine, jota oppilas opiskelee kaksi vuotta. Tästä valinnaisaineesta ei anneta erillistä arvosanaa vaan se arvioidaan osana kaikille yhteistä taide- ja taitoainetta. Pitkän taide- ja taitoaineen lisäksi oppilas voi valita kaksi valinnaisainetta kumpanakin vuonna. Ne voivat olla joko taide- ja taitoaineita tai muita valinnaisaineita. Nämä valinnaisaineet arvioidaan numeroin. Jos oppilas jatkaa neljännellä luokalla aloitettamansa A2-kielen opiskelua, lasketaan se yhdeksi valinnaisaineeksi. KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Käyttäytymisen arviointi ei saa kohdistua oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa seuraaviin vuosiluokille 1 4, 5 6 ja 7 9 asetettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin, jotka puolestaan perustuvat perusopetuksen kasvatustavoitteisiin, toimintakulttuurin linjauksiin ja koulujen järjestyssääntöihin. Vuosiluokilla 1 4 käyttäytymisen arviointi on sanallista, vuosiluokilla 5 9 numeerista.

11 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI VUOSILUOKILLA 1 4 Kaikille yhteiset kriteerit vuosiluokilla 1 4 Koulunkäyntisi sujuu kiitettävästi / hyvin / kohtalaisesti / tarvitset harjoitusta. asennoitua myönteisesti koulutyöhön sekä ohjeiden ja sääntöjen noudattamiseen. Suhtaudut toisiin oppilaisiin ja kanssaihmisiin kiitettävästi / hyvin / kohtalaisesti / tarvitset harjoitusta. olla kohtelias toisia oppilaita, kaikkia opettajia ja kanssaihmisiä kohtaan ottaa toiset huomioon auttaa mielellään ja oma-aloitteisesti muita olla kiusaamatta, riitelemättä ja ärsyttämättä olla luotettava kaveri. Teet kotitehtäväsi kiitettävästi / hyvin / kohtalaisesti / tarvitset harjoitusta. huolehtia omista tehtävistään ja läksyistään siten, että lopputulos on siistiä. Yhteisten kriteerien lisäksi 1. luokalla Osaat tervehtiä kiitettävästi / hyvin / kohtalaisesti / tarvitset harjoitusta. tervehtiä oma-aloitteisesti. Osaat sanoa kiitos, ole hyvä ja anteeksi kiitettävästi / hyvin / kohtalaisesti / tarvitset harjoitusta. osata käyttää kohteliaisuussanoja luontevasti. Yhteisten kriteerien lisäksi 2. luokalla Noudatat ohjeita kiitettävästi / hyvin / kohtalaisesti / tarvitset harjoitusta. noudattaa ohjeita oppitunneilla, siirtymisissä ruokalaan, oppitunneille yms. käyttäytyä asiallisesti yhteisissä tilaisuuksissa ja retkillä. Osaat kantaa vastuun tekemisistäsi kiitettävästi / hyvin / kohtalaisesti / tarvitset harjoitusta.

12 kantaa vastuuta tehtävistään, käytöksestään ja suhteestaan kavereihin. Yhteisten kriteerien lisäksi 3. luokalla Pidät huolta tavaroistasi kiitettävästi / hyvin / kohtalaisesti / tarvitset harjoitusta. huolehtia ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä sekä omista tavaroistaan tunnollisesti ja oma-aloitteisesti huolehtia omalla vastuullaan olevista asioista, kuten pulpetin siisteydestä, naulakkopaikasta ja järjestäjän tehtävistä sekä kirjojen ja vihkojen siisteydestä yms. tunnollisesti ja oma-aloitteisesti. Annat työrauhan kiitettävästi / hyvin / kohtalaisesti / tarvitset harjoitusta. kuunnella opetusta ja ohjeita ylläpitää ja luoda työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä olla häiritsemättä opetusta tai kavereita. Yhteisten kriteerien lisäksi 4. luokalla Luot yhteishenkeä kiitettävästi / hyvin / kohtalaisesti / tarvitset harjoitusta. käyttää asiallista kieltä sovitella aktiivisesti erimielisyyksiä nähdä asioista positiivinen puoli ottaa kaikki mukaan. Keskityt työhösi kiitettävästi / hyvin / kohtalaisesti / tarvitset harjoitusta. työskennellä oma-aloitteisesti ja pyytää apua tarvittaessa keskittyä työskentelyyn ilman turhaa oheistoimintaa kuunnella opetusta ja ohjeita. KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI VUOSILUOKILLA 5 6 Vuosiluokilla 5 6 käyttäytymisen arvioinnin pohjana käytetään seuraavaa asteikkoa: Erinomainen (10) Arvosanojen 8 ja 9 kohdalla mainittujen asioiden lisäksi oppilas on erityisen aktiivisessa ja tärkeässä roolissa kouluyhteisössä ja hänen toiminnallaan on koulun arjessa näkyviä myönteisiä vaikutuksia.

13 Kiitettävä (9) Arvosanan 8 kohdalla mainittujen asioiden lisäksi oppilas vaikuttaa omalla myönteisellä käytöksellään positiivisesti ympäristöönsä osaa asettua toisen asemaan ja kannustaa toisia. Hyvä (8) on rehellinen, luotettava ja käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti noudattaa yhteisiä sääntöjä osaa ottaa toiset huomioon kouluyhteisössä pystyy työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa arvostaa koulutyötä. Tyydyttävä (7) ei aina huomioi toisia ihmisiä ja käyttäytyy toisinaan epäasiallisesti saattaa joskus häiritä käytöksellään toisten työskentelyä saattaa rikkoa silloin tällöin koulun sääntöjä ymmärtää kuitenkin, mitä asioita hänen käytöksessään tulisi muuttaa, ja pyrkii siihen. Kohtalainen (6) käyttäytyy toisia kohtaan epäasiallisesti häiritsee toistuvasti käytöksellään toisten työskentelyä (poissaolo parantaa työskentelyilmapiiriä) rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä on epäluotettava ja saattaa olla luvattomasti pois koulusta. Välttävä (5) käyttäytyy häiritsevästi, kiusaa toisia estää toisten työskentelyn läsnäolollaan on epärehellinen, piittaamaton koulun säännöistä ja saattaa olla toistuvasti luvattomasti pois. Hylätty (4) Oppilaan käyttäytymiseen ei enää voi vaikuttaa koulun keinoin.

14 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI VUOSILUOKILLA 7 9 Vuosiluokilla 7 9 käyttäytymisen arvioinnin pohjana käytetään seuraavaa asteikkoa: Erinomainen (10) käyttäytyy esimerkillisesti ja ystävällisesti muita kohtaan on rehellinen auttaa mielellään ja oma-aloitteisesti muita luo ja ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja kaikissa tilanteissa. Kiitettävä ( 9 ) tulee toimeen muiden kanssa on rehellinen asennoituu myönteisesti koulutyöhön ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja. Hyvä ( 8) tulee yleensä toimeen muiden kanssa on yleensä rehellinen huolehtii omalta osaltaan työrauhasta huolehtii pääsääntöisesti ympäristöstä ja tehtävistä ja välineistä noudattaa useimmiten sääntöjä ja hyviä tapoja. Tyydyttävä ( 7 ) on toisinaan vaikeuksissa muiden kanssa käyttäytyy joskus vilpillisesti häiritsee työrauhaa suhtautuu toisinaan välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti on saanut jälki-istuntoja.

15 Kohtalainen (6) on toistuvasti vaikeuksissa muiden kanssa käyttäytyy vilpillisesti laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä häiritsee usein työrauhaa suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin on saanut useita jälki-istuntoja on jouduttu poistamaan luokasta. Välttävä ( 5) ei tule toimeen muiden kanssa syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä estää muiden työskentelyn ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista. Hylätty (4) Oppilaan käyttäytymiseen ei enää voi vaikuttaa koulun keinoin. TODISTUKSET JA MUU ARVIOINTIPALAUTE SEKÄ YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA Vuosiluokilla 1 4 arviointi on sanallista. Vuosiluokilla 5 9 on käytössä numeroarviointi. Syyslukukauden arviointi annetaan joko välitodistuksen muodossa tai muuna arviointina, joka on määritelty koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Lukuvuositodistus annetaan keväällä. Lukuvuositodistus on päätös oppilaan siirtämisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle. Päättötodistus annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen suhteessa oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Todistusten lisäksi opintojen aikaisesta arvioinnista tiedotetaan huoltajia mm. Wilman välityksellä ja vanhempainvarteissa. MALLIT TODISTUSPOHJISTA LIITETÄÄN MYÖHEMMIN.

16 PÄÄTTÖARVIOINTI Mäntyharjun perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti määriteltyjä päättöarvioinnin yleisiä periaatteita (ks. luvut ). Päättöarviointi sijoittuu joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta 9. luokalle. Historian päättöarvosana annetaan 8. luokalla. Vuosiluokalla 9 opiskellaan yhteiskuntaoppia. Kotitalouden, kuvataiteen ja käsityön päättöarviointi sijoittuu vuosiluokalle 7 ja musiikin vuosiluokalle, jollei oppilas valitse ko. ainetta taide- ja taitoaineiden valinnaisainekiintiöstä. Silloin päättöarvosana annetaan 9. luokalla. Taide- ja taitoaineiden valinnaistuntikiintiöstä valitut kahden vuoden valinnaisaineet arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden oppimäärää. Niistä ei tule erillistä arviota päättötodistukseen. Yhdeksi lukuvuodeksi valittavista valinnaisista aineista merkitään todistuksiin nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle. Valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon muut valinnaiset aineet alle. Seitsemännellä luokalla yhteisesti opiskeltava tvt merkitään päättötodistukseen otsikon muut valinnaiset aineet alle ja se arvioidaan merkinnällä hyväksytty. TARKISTETAAN, KUN TODISTUSPOHJAT PYSTYTÄÄN TEKEMÄÄN. Oppilaan opiskellessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioidaan hänen suoriutumistaan HOJKS:ssa määriteltyihin yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin perustuen. Arviointi voi olla myös sanallista. TARKISTETAAN, KUN LUKU 7. ON VALMIS.

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

Arviointi/AVI/JNS Jaakko Väisänen

Arviointi/AVI/JNS Jaakko Väisänen Arviointi/AVI/JNS 11022019 Jaakko Väisänen Kriteeripohjainen arviointi Jaakko Väisänen Oppilaaseen ei enää kaadeta muistitietoa, vuosilukuja tai virrenvärssyjä... Peruskoulussa opiskellaan tietojen etsimistä,

Lisätiedot

6.3 Arvioinnin kohteet

6.3 Arvioinnin kohteet 6.3 Arvioinnin kohteet Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. Oppimisen

Lisätiedot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Järjestämismuoto Opetus järjestetään lähiopetuksena tai monimuotokysymykseen muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä opetuksessa. (OKSA, Perusopetuslaki

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi O ppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät. 8.1 Arviointi opintojen aikana Arvioinnin tehtävä Opintojen aikaisen arvioinnin

Lisätiedot

6.4 Opintojen aikainen arviointi

6.4 Opintojen aikainen arviointi 6.4 Opintojen aikainen arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven opettajien veso-päivä Huhtikuu 2016 13.4.2016 tai 18.4.2016 Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara 2 Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

12. Valinnaisuus perusopetuksessa

12. Valinnaisuus perusopetuksessa 12. Valinnaisuus perusopetuksessa Valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatkoopintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden

Lisätiedot

6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.2Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 6.3Arvioinnin kohteet 6.4Opintojen aikainen arviointi 6.4.1Arviointi lukuvuoden

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Puistolanraitin ala-asteen koulu. 6 Arviointi

Puistolanraitin ala-asteen koulu. 6 Arviointi Puistolanraitin ala-asteen koulu 6 Arviointi 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin

Lisätiedot

Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla

Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Luku 6 Oppimisen arviointi

Luku 6 Oppimisen arviointi Luku 6 Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää

Lisätiedot

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 6 Oppimisen arviointi Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA ARVIOINTI YLÄKOULUSSA 2 SISÄLLYS 1 ARVIOINNISTA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT... 3 1.1 Opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagogin tehtävä oppimisen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa [Vuosi ] Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2014 MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET OPETUSHALLITUS Sisällys LUONNOS versio 16.9.2019 Sisällys... 1 6.1. Arvioinnin

Lisätiedot

Ranuan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset (OPH ) Voimaan

Ranuan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset (OPH ) Voimaan Ranuan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset (OPH-866-2017) Voimaan 1.8.2018 Opetuksen järjestämistapoja Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksilöllisen opinnoissa

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

8. luku Oppilaan arviointi. 8.1 Arviointi opintojen aikana

8. luku Oppilaan arviointi. 8.1 Arviointi opintojen aikana 8. luku Oppilaan arviointi 8.1 Arviointi opintojen aikana Arvioinnin avulla koulu ohjaa ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään arvioida omaa työtään ja omia taitojaan. Myös

Lisätiedot

Porin kaupunki. Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. Sivu 1 / 21

Porin kaupunki. Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. Sivu 1 / 21 Porin kaupunki Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI Sivu 1 / 21 Sisällysluettelo Porin kaupunki... 1 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI... 1 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri...

Lisätiedot

Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset

Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Kokkolan kaupunki Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma Luku 6 Oppimisen arviointi Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä

Lisätiedot

Arviointitiedote. Vuosiluokat 1-6

Arviointitiedote. Vuosiluokat 1-6 Arviointitiedote Vuosiluokat 1-6 Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, OPS 2016, astui voimaan 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman myötä myös arviointi muuttuu ja kehittyy. Puolalan koulun oppilasarviointi

Lisätiedot

20. ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

20. ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 20. ARVIOINTI 20.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Lisätiedot

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn:

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 5 OPPILAAN ARVIOINTI Koulun arvot sekä oppimis- ja tiedonkäsitys ovat oppilaan arvioinnin pohjana. Arviointi on osa opiskeluprosessia. Palautteella ja itsearvioinnilla on merkittävä rooli oppimisessa.

Lisätiedot

Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI

Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI 20. ARVIOINTI 20.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin eettisyys ja oikeudenmukaisuus.

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6. Oppimisen arviointi 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopisteet

Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopisteet Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopisteet Salossa arvioinnissa painotetaan oppilasta rohkaisevaa, vahvuuksia korostavaa ja yrittämään kannustavaa ilmapiiriä sekä arvioinnin monipuolisuutta.

Lisätiedot

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA Yhteisiä nostoja opetussuunnitelman 2014 perusteista, opetussuunnitelmasta 2016 sekä Opetushallituksen laatimista arvioinnin linjauksista opetussuunnitelmaan 2004.

Lisätiedot

Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ovat mustalla fontilla, Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma on sinisellä.

Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ovat mustalla fontilla, Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma on sinisellä. Espoon kaupunki Opetussuunnitelmakokonaisuus luvuista 6, 7, 10 ja 12 sisältäen Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman Opetushallituksen vahvistamat

Lisätiedot

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4.

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4. Vantaan yläkoulujen OPS puu Primuksessa Tässä ohjeistuksessa kuvataan yläkoulun Primuksen ops -puun rakentamista ja arvioinnin teknistä toteuttamista. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan kaupungin

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Sisällys LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI... 1 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri... 1 6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet... 2 6.3 Arvioinnin kohteet... 3 6.4 Opintojen

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 6.3 Arvioinnin kohteet 6.4 Opintojen aikainen arviointi 6.4.1 Arviointi

Lisätiedot

Arviointi perusopetuksessa

Arviointi perusopetuksessa Arviointi perusopetuksessa Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Oulussa 5.2.2019 Erja Vitikka, opetusneuvos Marjo Rissanen, opetusneuvos Opetushallitus laatii tarkemmat kriteerit päättöarviointiin 2019-2022

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ 13.3.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Taustaa Perusopetuslain 1998/628 11 mukaan peruskoulussa opetetaan kaikille yhteisenä aineena käsityötä

Lisätiedot

1.2 Itsearvioinnin edellytysten tukeminen sekä itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

1.2 Itsearvioinnin edellytysten tukeminen sekä itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet Yläkoulujen arviointi 1. Arvioinnista paikallisesti päätetyt asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa on pohdittu, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla

6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla 6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla 6.1 Joensuun seudun arviointikulttuuri Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Erityisen

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Arvioinnista

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

6. OPPIMISEN ARVIOINTI

6. OPPIMISEN ARVIOINTI 6. OPPIMISEN ARVIOINTI OPPIMISEN ARVIOINNIN PAINOPISTEET KEMPELEESSÄ Arviointi on KANNUSTAVAA ja OPPIMISTA EDISTÄVÄÄ - Arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan oppilasta sekä edistetään oppilaan oppimaan

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULU

LIELAHDEN KOULU 6.3 Arvioinnin kohteet KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Valtakunnallinen Käyttäytyminen arvioinnin kohteena Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun

Lisätiedot

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016 Esi- ja perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Arviointia voidaan täydentää koulun ja opettajan harkinnan mukaan myös muulla oppimista tukevalla arvioinnilla.

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Kuopio 10.11.2014 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan?

Lisätiedot

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Erja Vitikka & Eija Kauppinen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014 Koulun nimi: Kunnas Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet Oppimisen arvioinnissa arvioinnin kohteena on oppilaan oppimisen edistyminen ja tavoitteiden toteutuminen tarkasteltavan ajanjakson päättyessä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1 ARVIOINTIOHJEISTUS OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 0011 0010 Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin 00016 0100 ja 7 1011

Lisätiedot

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA 28.9.2016 5. JA 6. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista millainen oppimiskäsitys ohjaa

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Hei! Arviointityöryhmä toivottaa kaikille mukavaa kevättä, kesäloma häämöttää jo kuuden viikon päässä

Hei! Arviointityöryhmä toivottaa kaikille mukavaa kevättä, kesäloma häämöttää jo kuuden viikon päässä Hei! Tässä arviointityöryhmän kokoamia ohjeita alakoulun lukuvuosiarviointia varten. Alussa on arviointiasteikko ja arviointilausekkeet luokittain lukuvuosiarviointia varten. Seuraavilla sivuilla ovat

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Arviointi koulun arjessa

Arviointi koulun arjessa Arviointi koulun arjessa Työpaja 1 klo 9.00-9.50 Työpaja 2 klo 10.00-10.50 Työpaja 3 klo 11.00-11.50 Annamari Kajasto, opetusneuvos Erja Vitikka, opetusneuvos Tampere-talo 19.4.2018 Arviointi koulun arjessa

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta:

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv. 2018-2019 ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Tervetuloa arviointikeskusteluun! Arviointikeskustelun tehtävänä on ohjata ja kannustaa

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

. Formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä

. Formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä Arvioinnin kehittämisen paikalliset painopisteet Vihdin kunnassa painotetaan monipuolista, kannustavaa, myönteisyyttä oppimista kohtaan ja oppimispolkua vahvistavaa arviointipalautetta Korjaava palaute

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointien tuloksia

Oppimistulosten arviointien tuloksia Oppimistulosten arviointien tuloksia Lähde: Irmeli Halinen /Opetushallitus Oppimistulosten arviointien tuloksia (1) Äidinkieli ja kirjallisuus (2010) Perusopetuksen päättövaiheen oppilaiden oppimistulosten

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 25.2.2016 1 2 Pääasiassa sanallista formatiivista arviointia Havainnointi, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn itsearviointi, Työtavat, mitkä mahdollistavat

Lisätiedot

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016 ARVIOINTI veso-iltapäivä 29.3.17 alakoulut OPS 2016 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info 7. luokan oppilaille ja huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info 7. luokan oppilaille ja huoltajille Valinnais Järvenperän koulussa Info 7. luokan oppilaille ja huoltajille 16.1.2019 Tervetuloa Klo 17.30- Klo 18-18.10 Klo 18.10-18.40 Mahdollisuus kahvitteluun Rehtorin aloitussanat Info valintojen tekemisestä

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Yläkoulun valinnaiset opinnot

Yläkoulun valinnaiset opinnot Yläkoulun valinnaiset opinnot Valinnaisaineiden opiskelu Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokalla. Tietoa valinnaisaineiden sisällöistä, opiskelutavoista ja -tavoitteista saat valinnaisaineiden opettajilta.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 2014 MUUTTAMINEN, OPH

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 2014 MUUTTAMINEN, OPH SASTAMALAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET: OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 24.4.2017 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 2014 MUUTTAMINEN, OPH-866-2017 Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen

Lisätiedot

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille 10.2.2018 Mistä oppimista tukeva arviointikulttuuri muodostuu? Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen

Lisätiedot

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA 4.10.2016 3. JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT Opetussuunnitelma Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista millainen

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot