7. OPPILAAN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. OPPILAAN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 7. OPPILAAN ARVIOINTI Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Koulumme arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan kasvua, kehitystä ja opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin. Arviointi pyrkii auttamaan oppilasta ymmärtämään omat mahdollisuutensa ja kannustamaan häntä yrittämään. Arvioinnissamme pyrimme monipuolisuuteen, totuudenmukaisuuteen ja yksilöllisyyteen, jotta oppilaalle muodostuisi realistinen kuva itsestään oppijana. Arvioinnin tehtävänä on lisäksi antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen riittävästi tietoa oppilaan edistymisestä. Oppilaan arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan oppimistulosten lisäksi myös hänen työskentelyynsä ja käyttäytymiseensä. Arvioinnin muodot Koulumme oppilaat saavat kaksi kertaa lukuvuodessa todistuksen: syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen ja kevätlukukauden päätteeksi lukuvuositodistuksen. Lisäksi kahdesti lukuvuodessa oppilaat tekevät itsearvioinnin, jossa on mukana myös opettajan antama arviointi. Nämä neljä arviointia tulevat huoltajille tiedoksi. Näiden lisäksi opettaja voi erilaisten vapaamuotoisten arviointien ja tiedotteiden avulla arvioida oppilaan edistymistä ja työskentelytaitoja useamminkin lukuvuoden aikana. Väli- ja lukuvuositodistuksissa 1-3-luokilla oppilaan käyttäytyminen ja työskentelytaidot sekä oppiaineista äidinkieli ja kirjallisuus sekä matematiikka arvioidaan sanallisesti. Muut oppiaineet arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. 4-6-luokilla kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroin ja oppiainekohtaiset työskentelytaidot sanallisesti. Oppilaan itsearvioinnissa arvioinnin kohteina ovat hänen käyttäytymisensä ja työskentelytaitonsa. Itsearvioinnilla pyritään ohjaamaan oppilasta oman työnsä ja toimintansa tavoitteiden asettamiseen ja niissä edistymisen arviointiin. Itsearvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja kehittää opiskelutaitoja. Opettaja tapaa oppilaan huoltajan vähintään kerran lukuvuodessa. Nämä tapaamiset voivat olla luokan tai koulun yhteisiä vanhempainiltoja, perhekohtaisia keskusteluja tai muita huoltajien tapaamisia, joissa käsitellään keskeisesti oppilaan koulunkäyntiin liittyviä asioita. Korostamme myös jatkuvan arvioinnin ja palautteen merkitystä. Oppilas ja opettaja ovat päivittäin vuorovaikutuksessa keskenään erilaisissa arkipäivän ja työskentelyn tilanteissa, jolloin palautteen antaminen ja saaminen ovat luonnollinen osa koulupäivää. Vuosiluokan hyväksytty suorittaminen ja luokalle jättäminen Jos oppilaalla on kaikissa oppiaineissa hyväksytty suoritus, hän siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen vuosiluokan suorituksensa yhdessä tai useammassa oppiaineessa on hylätty ja arvioidaan, ettei hän selviä seuraavan vuosiluokan opinnoista. Hylätystä suorituksesta varataan oppilaalle yksi mahdollisuus joko lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä erillisessä kokeessa osoittaa

2 saavuttaneensa asianomaisessa aineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Koe voi sisältää sekä kirjallisia ja suullisia että toiminnallisia osioita. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle myös, jos se on yleisen koulumenestyksen vuoksi tarpeen, vaikka hänellä ei olisikaan hylättyjä suorituksia. Tällainen tarve voi olla esim. alkuopetusluokilla todettava kielellinen tai matemaattinen kypsymättömyys. Ylemmillä luokilla syynä voi olla oppilaan välttävät suoritukset yli puolessa oppiaineista. Aloitteen vuosiluokalle jättämisestä voi tehdä myös huoltaja. Jos oppilas aiotaan jättää luokalle em. syystä, huoltajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekoa. Päätöksen oppilaan siirtymisestä seuraavalle vuosiluokalle tai luokalle jättämisestä tekevät rehtori ja oppilasta opettaneet opettajat yhdessä. Oppilaan vapauttaminen oppiaineen opiskelusta Rehtori voi vapauttaa oppilaan jonkin aineen opiskelusta kuultuaan huoltajaa ja opettajaa, mikäli osallistuminen opiskeluun tuottaa oppilaalla sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi kohtuuttomia vaikeuksia. Muutoksenhaku oppilaan arviointiin Oppilaan huoltaja voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Jos oppilaan huoltaja on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, huoltaja voi pyytää arvioinnin oikaisua lääninhallitukselta. Erityisopetuksessa olevan oppilaan arviointi Kaikille koulumme erityisluokkien oppilaille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa määritellään muun muassa oppilaan opiskelun tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä arvioinnin perusteet. Oppilaan edistymisestä tiedotetaan huoltajille vähintään kahdesti lukuvuodessa. Esiopetuksessa käytetään arviointitiedotteita ja alkuopetuksessa väli- ja lukuvuositodistuksia. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluva oppilas aloittaa oppivelvollisuuden esiopetuksessa ja noudattaa esiopetuksen opetussuunnitelmaa, johon myös hänen arviointinsa perustuu. Alkuopetukseen siirtyessään oppilas opiskelee perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, jolloin hänen arvioinnissaan sovelletaan yleisopetuksen opetussuunnitelman arviointikriteerejä. Alkuopetuksen aikana voidaan joidenkin oppiaineiden oppimäärää mukauttaa, jolloin oppilaan tavoitetaso on vähäisempi kuin yleisen opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla. Tällöin oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKS:ssa määriteltyihin oppilaan omiin tavoitteisiin. Oppilaan siirtyessä perusopetuksen muihin muotoihin arvioinnilla pyritään kuvaamaan oppilaan tasoa ja taitoja mahdollisimman monipuolisesti. HOJKS seuraa oppilasta hänen siirtyessään koulustamme muuhun opetukseen.

3 Arvosanan määräytyminen eri oppiaineissa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä Oppiaineet Koulussamme arvioidaan 1-3-luokilla oppiaineista äidinkieli ja kirjallisuus sekä matematiikka sanallisesti. Muut oppiaineet arvioidaan joko hyväksytyiksi tai hylätyiksi. 4-6-luokilla kaikki oppiaineet arvioidaan numeroin. Erinomainen 10: Oppilas on saavuttanut kaikki ne tavoitteet, jotka kyseiseen oppiaineeseen on opetussuunnitelmassa eri vuosiluokille asetettu. Sen lisäksi, että oppilas hallitsee oppiaineksen, hän osoittaa erityistä kiinnostusta ja harrastuneisuutta kyseistä oppiainetta kohtaan. Kiitettävä 9: Oppilas on saavuttanut suurimman osan oppiaineen kaikista tavoitteista. Hyvä 8: Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet. Huom.! Katso myös luku 6, Hyvän osaamisen kuvaukset Tyydyttävä 7: Oppilas on saavuttanut osan keskeisistä tavoitteista. Hän hallitsee oppiaineksen hieman haparoiden. Kohtalainen 6: Oppilas on saavuttanut joitakin tavoitteita. Hänellä on perustiedoissa hapuilua ja tuntuvia puutteita. Välttävä 5: Oppilas ei ole saavuttanut juurikaan tavoitteita, mutta pystyy joissakin osaalueissa näyttämään osaamistaan. Hänellä on perustiedoissa suuria aukkoja. Heikko 4: Oppilas ei ole hyväksyttävästi saavuttanut oppiaineen tavoitteita. Hänellä on oppiaineesta vain hajanaista tietoa tai hänen tiedoistaan ei ole näyttöä. Työskentelytaidot Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Koulussamme oppilaiden työskentelytaitoja arvioidaan kaikilla vuosiluokilla sanallisesti asteikolla erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, heikko. 1-3-luokilla oppilaan työskentelytaitoja arvioidaan yleisesti kaikkia oppiaineita koskevana arviointina ja 4-6-luokilla oppiainekohtaisesti. Työskentelytaitojen arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään sekä kykyyn toimia yhteistyössä toisten kanssa. Huomiota kiinnitetään seuraaviin seikkoihin: työhön keskittyminen työn tekeminen alusta loppuun omatoiminen työskenteleminen ratkaisujen etsiminen työn toteuttamiseksi osallistuminen kuuntelemalla ja keskustelemalla toisten auttaminen ja kannustaminen oman osan tekeminen yhteisissä asioissa avun pyytäminen toisilta

4 työn siisteydestä huolehtiminen kotitehtävistä huolehtiminen omien ja yhteisten tavaroiden huolellinen käsitteleminen Käyttäytyminen Oppilaan käyttäytymisen arvioinnin kohteina ovat työrauhan antaminen sääntöjen omatoiminen noudattaminen oman ja toisen työn arvostaminen hyvien tapojen noudattaminen omista teoista vastaaminen koti- ja koulutehtävistä huolehtiminen omien ja yhteisten tavaroiden huolellinen käsitteleminen Käyttäytyminen arvioidaan koulussamme 1-3-luokilla sanallisesti ja 4-6-luokilla numeroin. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Numeroarvioinnin kriteeristö on ohessa, ja se on viitteellisenä ohjeena myös 1-3-luokkien sanallisen arvioinnin määräytymiseen. Erinomainen 10: Oppilas on ystävällinen, huomaavainen, rehellinen ja yhteistyöhaluinen. Hän kantaa vastuuta omasta ja muiden oppimisesta. Hän on kiinnostunut koulutyöstä ja tekee tehtävänsä tunnollisesti. Hän käsittelee huolellisesti koulun omaisuutta. Hänen käytöksensä on esimerkillistä. Kiitettävä 9: Oppilas on sosiaalinen ja huolellinen. Hän on kiinnostunut koulutyöstä eikä hänen käytökseensä yleensä ole jouduttu puuttumaan. Hyvä 8: Vaikka oppilas suhtautuu koulutyöhön myönteisesti, hänen käyttäytymisessään, huolellisuudessaan ja kiinnostuneisuudessaan on ailahtelevaisuutta Tyydyttävä 7: Vaikka oppilaan perusasenne voikin olla myönteinen, hänen kiinnostuksensa koulunkäyntiin vaihtelee. Hän ei huolehdi riittävästi tehtävistään ja tavaroistaan eivätkä hänen sosiaaliset taitonsa ja vastuuntuntonsa ole vielä täysin kehittyneitä. Hänellä voi olla keskittymisvaikeuksia. Kohtalainen 6: Oppilaan kouluasioiden hoitaminen on heikohkoa. Hän ei huolehdi tehtävistään eikä tavaroistaan. Hänen keskittymiskykynsä on usein heikko, ja hänellä on käytöshäiriöitä. Oppilaan koulunkäynti voi olla epäsäännöllistä. Hän ei kykene omatoimisesti noudattamaan ohjeita ja sääntöjä. Välttävä 5: Oppilaan kouluasiat ovat jatkuvasti hoitamatta ja tehtävät tekemättä. Työn loppuun suorittamisen halu puuttuu. Oppilas syyllistyy jatkuvaan ja tahalliseen työrauhan rikkomiseen sekä ilkivaltaan. Heikko 4: Oppilas toimii täysin koulun sääntöjen vastaisesti tai on jatkuvasti luvatta pois koulusta.

5 Arvioinnin perusteet eräissä tapauksissa Oppilasta opettavat opettajat ja rehtori yhdessä harkitsevat ja päättävät tapauskohtaisesti arvioinnista silloin, kun - oppilaan äidinkieli on muu kuin suomi, - kyseessä on muu kuin oppivelvollinen oppilas ja - kun arvioidaan maahanmuuttajaoppilaalle järjestettävää perusopetukseen valmistavaa opetusta Arvioinnista tiedottaminen ja opetussuunnitelman arviointiosan päivittäminen Koulumme arviointiohjeisto lähetetään huoltajille tiedoksi aina päivittämisen jälkeen. Arviointiosa päivitetään tarpeen mukaan kuitenkin vähintään viiden lukuvuoden välein. Seuraava päivitys on lukuvuonna