KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Korkoriskiltä suojautuminen 6 5 Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 4 koskevan asemakaavan muutosehdotus 6 Kankaanpään kaupungin 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa-aluetta, ns. Karusellin aluetta koskeva kaavaehdotus 7 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle / Yrityskiinnityksen kohdistamista koskeva sopimus Palkkasihteerin toimen täyttölupa 19 9 Esitys asemakaavan muuttamisesta Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontin 10 osalta (Kiinteistö Oy Kärjenkallio) Tilapalvelut / Talonrakennusmestarin/-insinöörin toimen aukijulistaminen Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Elokuvateatteritoiminnan aloittaminen Kankaanpääsalissa 12 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Roskaamisen vähentäminen 13 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kaupungin perintäyhtiön vaihtaminen Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset Ilmoitusasiat Narvin koulun myynti Tulevat neuvottelut 44

2 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:00 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kivelä Antti Puheenjohtaja Laurila Tapio 1. varapuheenjohtaja Kerola Keijo 2. varapuheenjohtaja Alhainen Hely Jäsen Kujanpää Lauri Jäsen Lilja Erkki Jäsen Rajamäki Nina Jäsen Uusitalo Maritta Jäsen Viljanen Heidi Jäsen Juhantalo Kauko KV:n puheenjohtaja Saapui klo 15:12 Lehtinen Sari KV:n 3. varapuheenjohtaja Karttunen Paavo Esittelijä Kaupunginjohtaja Hatanpää Mika Pöytäkirjanpitäjä Kaupunginsihteeri Laiho Pekka Kaupunginkamreeri Paikalla pykälän 4 ja 8 ajan POISSA Koskela Jari KV:n 1. varapuheenjohtaja Kujanpää Katri KV:n 2. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Antti Kivelä puheenjohtaja Mika Hatanpää pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-18 Pöytäkirjan tarkastus Kankaanpää Tapio Laurila Keijo Kerola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kaupunginkansliassa klo 9-15.

3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 1 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KHALL 2 Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tä män kokouksen pöytäkirjan. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Laurila ja Keijo Ke ro la.

5 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen KHALL 3 Hallintosäännön 42 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellai senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa jär jes tykses sä muuten, mutta asia 10 Palkkasihteerin toimen täyttölupa päätettiin kä si tel lä asian 7 jälkeen ja lisäasia Narvin koulun myynti päätettiin käsitellä en nen asiaa Tulevat neuvottelut.

6 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Korkoriskiltä suojautuminen 513/03.030/2014 KHALL Kankaanpään kaupungin lainamäärä vuoden 2013 tilinpäätöksessä oli 31,0 milj. euroa. Tulevien vuosien taloussuunnitelman mukaan lainamäärä tu lee kasvamaan lähivuosina yli 40 miljoonan euron, koska suunnitelluista in ves toin neis ta pääosa joudutaan rahoittamaan lainanotolla. Talousarviolainoista pääosa on markkinakorkosidonnaisia. Tämän joh dosta nykyisin matalalla olevat markkinakorot tuovat hyötyä alhaisina kor kome noi na. Yleisen korkotason nousu lisää nopeasti rahoituskuluja ja on siis ris ki. Tätä riskiä voidaan pienentää erilaisilla korkosuojauksilla. Rahoituspäällikkö Rami Erkkilä Kuntarahoitus Oyj:stä kertoo korkoriskin suo jaus vaih to eh dois ta. Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus perehtyy korkoriskiltä suojautumiseen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginkamreeri Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho, KHALL 4 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskien hal lin nan perusteet. Samassa kokouksessa valtuusto on myös päät tänyt tarvittavista muutoksista hallintosääntöön. Kaupunginhallitus vastaa ris kien hal lin nan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä valvonnan jär jes tä mi ses tä. Kaupungin talousarviolainojen määrä on vuoden 2014 lopussa n. 31,4 milj. eu roa. Vuosien taloussuunnitelman mukaan lainamäärä tulee edel leen kasvamaan 44,4 milj. euroon ja kasvu näyttää jatkuvan edelleen sen jälkeenkin. Lainoista pääosa on otettu vaihtuviin korkoihin sidottuina, jon ka vuoksi alhainen korkotaso on pitänyt korkomenot suhteellisen al haise na. Korkotason aleneminen merkittävästi ei enää ole mahdollista. Sen si jaan korkotason nousu yhdessä lainamäärän kasvun kanssa tuo mer kittä vän riskin korkomenojen voimakkaaseen kasvuun. Lainoista maksettava korkomarginaali määräytyy markkinatilanteen mukaan. Viimeisimpien lainojen korkomarginaali on ollut tasolla 0,6-0,8 prosent ti yk sik köä ja oli menneinä vuosina jopa 0 kun euribor korot olivat ta solla 4-5 %. Euribor360 3kk oli 0,070 % ja sen ennakoidaan py syvän alhaisella tasolla seuraavat 2 vuotta. Euribor360 3kk nousu tasolle

7 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ,0 % nostaa kaupungin korkomenoja vuositasolla n. 0,4 milj. euroa vuoden 2017 lopussa arvioidulla lainamäärällä. Korkosuojaus alhaisessa korkonäkemyksessä on huomattavasti edul lisem paa kuin voimakkaasti kasvavassa korkonäkemyksessä. Toisaalta vallit se vas sa tilanteessa ei korkojen aleneminen ole enää mahdollista. Korkosuojaus on tarkoituksenmukaista toteuttaa lainoista erillisenä so pimuk se na sovitulle pääomalle, joka voi olla esim % tulevien vuosien ennakoidusta kokonaislainamäärästä. Korkosuojauksella voidaan pienen tää riskiä korkotason nousun vaikutuksesta ja ennakoida tulevien vuosien korkomenoja. Neuvotteluja korkosuojauksesta on käyty OP-Pohjolan, Nordean, Danske-Ban kin ja Kuntarahoituksen kanssa. Korkosuojauksen teko edellyttää so pi mus ta sopimusta johdannaissopimusten yleisistä ehdoista ("yleis so pimus") rahalaitoksen kanssa. Tällainen sopimus Kankaanpään kaupungilla on jo olemassa Kuntarahoituksen ja Danske-Bankin kanssa. Esityslistan liitteet: Selvitys kaupungin lainoista Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus - päättää, että kaupungin lainasalkku suojataan 10 vuoden ajaksi siten, että suojausaste on % kokonaislainamäärästä - päättää tehdä Nordea Pankki Oyj:n kanssa asiakassopimuksen joh dannai siin ("Nordea Master") ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa "Sopimuksen joh dan nais so pi mus ten yleisistä ehdoista" sekä valtuuttaa kau pun gin kamree ri Pekka Laihon allekirjoittamaan em. sopimukset sekä muut mah dol liset sopimuksiin liittyvät pankkien edellyttämät asiakirjat kaupungin puo lesta - päättää valtuuttaa kaupunginkamreeri Pekka Laihon käymään kauppaa yl lä mainittuihin sopimuksiin liittyvillä johdannaisinstrumenteilla (ko ron vaihto so pi muk set, korkokattosopimukset ja korkolattiasopimukset) Kan kaanpään kaupungin nimissä enintään 20 miljoonan euron määrästä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kokouskäsittely: Nina Rajamäki poistui kokouksesta esteellisenä eikä osallistunut asian käsit te lyyn eikä päätöksentekoon. Kaupunginkamreeri Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho,

8 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 4 koskevan ase makaa van muutosehdotus 127/51.512/2013 YMPL Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavaluonnosta on valmisteltu kiin teis tön omistajilta saatujen tavoitteiden pohjalta. Nykyisessä kaavassa korttelialue on osoitettu liikerakentamiseen. Kaava-alu een Larumonkadun puoleisessa päässä on vanha asuinrakennus, jo ta on nyt kunnostettu asuinkäyttöön. Kaavan tavoitteena on osoittaa korttelialueelle kaksi erillistä tonttia, joista toi nen Asemakadun puoleinen tontti osoitetaan liikerakentamiselle ja La rumon ka dun puoleinen tontti erillispientalotontiksi. Liikerakennustontin koko on noin 2650 m 2 ja sille voi sijoittaa lii ke ra ken tamis ta 800 k-m 2. Rakennus voi olla 2-kerroksinen. Erillispientalotontin koko on noin 1325 m 2 ja sille voi sijoittaa 300 k-m 2 :n suuruisen 1 2/3-kerroksisen erillispientalon. Esityslistan liitteet: Nro 6 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nro 7 / Kaavaluonnos (vain sähköisenä) Kaupunginarkkitehdin esitys: Valmistelija: kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi suunnittelutoimiston laatiman osallis tu mis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyy asemakaavaluonnoksen MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaiseen laatimisvaiheen vuo ro vai ku tus menet te lyyn. - Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, YMPL Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat olleet MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Kaavaluonnoksesta on saatu yksi lausunto. Pohjois-Satakunnan Pe rus palve lu-lii ke lai tos kun ta yh ty män lausunto puolsi kaavamuutosta. Kaavasta ei saa tu yhtään huomautusta.

9 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Koska asemakaavaan ei ole ilmennyt muutostarpeita viedään kaavaa eteen päin kaavaluonnoksen pohjalta. Asemakaavalla muodostuu korttelinosa, jolle on osoitettu liikerakennusten kort te li alue ja erillispientalojen korttelialue. Liikerakennusten korttelialue on kool taan 2651 m 2 ja sen rakennusoikeus on 800 k-m 2. Erillispientalojen kort te li alue on kooltaan 1325 m 2 ja sen rakennusoikeus on 300 k-m 2. Esityslistan liitteet: Nro 1 / Kaavakartta Nro 2 / Kaavaselostus Kaupunginarkkitehdin esitys: Valmistelija: kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Ympäristölautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kau pun gin hal li tuk sel le asetettavaksi nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mu kai ses ti vähintään 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lau sun not Sa ta kun ta lii tol ta ja tekniseltä lau ta kun nal ta. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, KHALL Esityslistan liitteet: Kaavakartta Kaavaselostus Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta pyy de tään lausunnot Satakuntaliitolta ja tekniseltä lautakunnalta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginkanslia Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, KHALL 5 Kaavaehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan Kankaanpään kaupungin suun nit te lu toi mistos sa, Kuninkaanlähteenkatu 12 (3. kerros) sekä kaupungin kotisivuilla:

10 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavaehdotuksesta ei ole jätetty yhtään muistutusta. Esityslistan liitteet: Kaavakartta Kaavaselostus Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kaa va eh do tuk sen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila,

11 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kankaanpään kaupungin 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa-aluetta, ns. Karusellin aluetta kos ke va kaavaehdotus 525/51.512/2014 YMPL Asemakaavan laadinta on käynnistynyt Kankaanpään kaupungin aloit teesta vuonna Ympäristölautakunta päätti käynnistää Mak ka ra mäen kaupunginosan laajennusalueen (ns. Karusellin alueen) ase ma kaa voit ta mi sen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Kan kaan pään kaupungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin in ternet-si vuil la välisen ajan. Alueella on useita yksityisiä maan omis ta jia, joiden kanssa on käyty kaavoitussopimuksiin liittyviä neuvot te lu ja vuodesta 2011 lähtien. Nyt vuoden 2014 aikana on päästy maanomis ta jien kanssa sopimukseen ja kaavoitusta voidaan viedä eteenpäin. En sim mäi nen asemakaavaluonnos oli nähtävillä vä lisen ajan. Luonnoksen nähtävilläoloajan jälkeen kaavaan on tehty mer kit täviä muutoksia, joten kaava päätettiin laittaa uudelleen luonnoksena näh tävil le. Asemakaavan tarkoituksena on tekeillä olevan Keskustan osayleiskaavan mu kai ses ti laajentaa keskustan kaupunkirakennetta liittyen tiiviisti jo ra kennet tui hin alueisiin ja saada keskustan tuntumaan uusia, houkuttelevia tontte ja. Perusteena on myös vuonna 2006 tehty keskustaajaman kaa voi tuksen ja vesihuollon lievealueselvitys, minkä mukaan kaupungin vie mä ri verkkoa on tarkoituksenmukaista laajentaa suunnittelualueelle ottaen huo mioon alueella jo oleva asutus ja Ruokojärven läheisyys. Kaavan tavoitteena on osoittaa Karusellin alueelle erilaisia pientalotontteja oma ko ti-, paritalo- ja rivitalorakentamisen tarpeisiin. Keskeisiä tavoitteita ovat lisäksi laadukkaat kaupungin sisääntulonäkymät ja liittyminen val takun nal li ses ti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön, riittävät ja toi mi vat virkistysalueet sekä luonnonarvojen huomioon ottaminen. Asemakaavan pinta-ala on 15 ha. Kaavassa on osoitettu 37 pien ta lo tonttia, joista 26 on uusia rakentumattomia tontteja. Asuntorakentaminen on kes ki tet ty tehokkaasti kahden pohjois-eteläsuuntaisen liikenneväylän varteen. Kaava-alueen keskelle jää laaja Makkaramäen puistoalue. Kaa vaalu een sovittamiseksi kulttuurimaisemaan on Laviantien varteen osoi tet tu avoi mi na säilytettäviä peltoalueita. Myös Laviantien varteen osoi te tuil le raken nus pai koil le on annettu määräyksiä rakentamisen sovittamiseksi kulttuu ri mai se maan. Laviantien ja Pansiantien meluvaikutuksesta johtuen on osal le ton teis ta annettu määräyksiä melun torjumiseksi. Esityslistan liitteet: Nro 16 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen Nro 17 / Asemakaavaluonnos (vain sähköisenä) Nro 18 / Kaavaselostus Valmistelija: kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

12 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginarkkitehdin esitys: Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi suunnittelutoimiston laatiman osallis tu mis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyy asemakaavaluonnoksen MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaiseen laatimisvaiheen vuo ro vai ku tusmenettelyyn. - Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, YMPL Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos on ollut MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Kaavaluonnoksesta on saa tu kolme lausuntoa ja neljä mielipidettä. Vastineet saatuihin lau sun toihin ja mie li pi tei siin ovat esityslistan liitteenä. Saadun palautteen ja alueella tehdyn katselmuksen perusteella on ase makaa vaan tehty seuraavat muutokset: - Korttelin 812 käyttötarkoitusta on muutettu rivitalojen ja muiden kyt ketty jen asuinrakennusten korttelialueesta asuin- ja liikerakennusten kortte li alu eek si. - Kirkkokadun katualuetta on kavennettu 14 metristä 12 metriin. Ka tualuet ta on osoitettu 6 m Kirkkokadun nykyisen keskilinjan molemmin puo lin. - Liimunkadun ja Jussilankadun kulmaukseen osoitettu liittymäkielto on pois tet tu, jolloin liittyminen tonteille on mahdollista nykyisin järjestelyin. - Arvokkaalle kallioalueelle sijoittuvien tonttien osalta on luon non mu kaise na säilytettäviä alueita laajennettu ja korttelialueille on laadittu oma mää räys, joka edellyttää arvokkaan kallioalueen huomioimista myös ra ken nus alan osalta. Esityslistan liitteet: Nro 10 / Vastineet saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Nro 11 / Kaavakartta Nro 12 / Kaavaselostus Kaupunginarkkitehdin esitys: Valmistelija: kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Ympäristölautakunta hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja esittää sen edel leen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tökes kuk sel ta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta ja tekniseltä lau ta kunnal ta.

13 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, KHALL Esityslistan liitteet: Vastineet saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Kaavakartta Kaavaselostus Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta pyy de tään lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tökes kuk sel ta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta ja tekniseltä lau ta kunnal ta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginkanslia Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, YMPL Asemakaavaehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti nähtä vil lä Kaavaehdotuksesta on saatu kaksi lausuntoa, nel jä muistutusta ja yksi kommentti. Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ovat esityslistan liitteenä. Saadun palautteen pohjalta kaava-asiakirjoihin on tehty seuraavat muutokset: - Kirkkokatua on kiinteistönomistajien toivomuksesta kavennettu kah desta tois ta metristä kymmeneen metriin. - Makkaramäenpuistoon on osoitettu ohjeelliset ulkoilureitit. - Pohjanmaantien meluvaikutuksesta johtuen on korttelin 811 tontteja pie nen net ty ja Pohjanmaantien varsi on osoitettu puis to alu eek si/lä hi virkis tys alu eek si. Tonttien itäreunaan on osoitettu myös istutettava alu een osa. - Pansiantien varteen on lisätty liittymiskieltomerkinnät. Kaava ei ole olennaisesti muuttunut kaavaehdotuksesta, ja tehtyjen muutos ten osalta on kuultu kiinteistönomistajia kirjallisesti ja neuvotteluissa. Muu tok set eivät näin ollen edellytä asemakaavan asettamista uudelleen näh tä vil le. Esityslistan liitteet: Nro 8 / Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin Nro 9 / Tarkistettu kaavaselostus Nro 10 / Kaavakartta

14 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginarkkitehdin esitys: Valmistelija: kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Ympäristölautakunta hyväksyy vastineet ja asemakaavaan tehdyt tar kistuk set ja esittää asiakohdassa mainitun tarkistetun kaavaehdotuksen kaupun gin hal li tuk sen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi MRL 52 :n mukai ses ti. Kau pun gin hal li tuk sen käsittelyn jälkeen vastineet saatetaan tiedok si asian osai sil le. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, KHALL 6 Esityslistan liitteet: - Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin Tarkistettu kaavaselostus Kaavakartta Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asiakohdassa mai ni tun tarkistetun kaavaehdotuksen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila,

15 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle / Yrityskiinnityksen koh dis ta mista koskeva sopimus 432/01.016/2014 KHALL P-S Seutuverkko Oy:n laajakaistahankkeeseen tarvittavia lainoja ei ole vielä kilpailutettu tai lopullisesti yksilöity. PSSV Palvelut Oy kilpailuttaa ko konais ta lou del li ses ti edullisimman rahoituksen osana järjestelyn valmistelevia toi men pi tei tä. Valtuuston on tästä johtuen tarkoituksenmukaista valtuuttaa kau pun gin hal li tus tarkentamaan takauspäätöksen kohteena olevien lai nojen yksilöinti vastaamaan lopullisia lainoja. PSSV Palvelut Oy:n tulevat osakaskunnat takaavat pankkilainoja omis tusten sa mukaisessa suh tees sa seuraavasti: 1) Takauksen käsittely kunnan toimialaan kuuluvana asiana Kuntaliitto on katsonut, että takaus voi kuulua kunnan toimialaan, kun seuraa vat ehdot täyttyvät: taattavana on investointilaina tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen takaukselle saadaan riskit kattava vastavakuus. Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Laina koh dis tuu ko ko nai suu des saan P-S Seutuverkko Oy:n suunnittelemaan inves toin tiin. Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen paran taa yritysten toi min ta edel ly tyk siä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mah dol li suu den toimia alu eel la. Takaus järjestetään siten, että takaukselle saadaan vastavakuus osana jär jes te lyä. Kuntaliitto ei ole ottanut kantaa, kuuluuko tämä nimenomainen ra hoi tus toimi kunnan toimialaan. Laajakaistahankkeen toteuttamisen katsotaan kuuluvan kunnan toimialaan myös siitä johtuen, että han ke alu een kilpailutukseen ei ole ollut tarjolla yk-

16 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ si tyis tä toteuttajaa ja hank keen rahoituskilpailutuksen tuloksena ei ole ollut mah dol lis ta saada P-S Seutuverkko Oy:lle rahoitusta ilman kunnan 100 %:n takausta. 2) Takauksen käsittely suhteessa siihen, millaisia edellytyksiä lai nal le/ta kauk sel le tulee asettaa EU:n val tion tu ki sään nös ten täyttämiseksi. P-S Seutuverkko Oy on selvittänyt hankkeen valtiontukilainsäädäntöön ja kil pai lu oi keu del li siin te ki jöi hin liittyviä riskejä ja toteutusmallilla on pyritty mi ni moi maan em. riskit. PSSV Palvelut Oy:n sijoitus P-S Seutuverkko Oy:öön tehdään mark ki naeh toi se na sijoituksena huo mioi den PSSV Palvelut Oy:n toimiala ja tehtävä. Kun tien takaus PSSV Pal ve lut Oy:lle ei siten ole julkista tukea. Sen johdosta, että takaustoimenpiteeseen ei sisälly julkista tukea, voidaan se antaa myös tähän hank kee seen, johon on annettu maksimimäärä EU-eh tois ta avustusta. Mi kä li takauksen katsotaan olevan edes osittain julkis ta tukea, avustusta olisi pie nen net tä vä vastaavasti. Mikäli tuki myö hemmin esim. jonkin osapuolen kan te lus ta todetaan säännösten vastaiseksi, tu lee se periä takaisin kun nan toimesta. EU-komission toimivaltaan tässä asias sa sovelletaan 10 vuo den vanhentumisaikaa. Esityslistan liitteet: Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n liiketoimintasuunnitelma, ei julkinen Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää oma vel kaisen takauksen PSSV Pal ve lut Oy:n investointilainoille, joilla rahoitetaan P-S Seutuverkko Oy:n to teut ta mia laajakaistainvestointeja (va lo kui tu verkon rakentaminen) vuosien aikana. Takauksen ehdot ovat seuraavat: - Kyseessä on pitkäaikainen lainarahoitus (takauksen voimassaolo 28 vuot ta) jakautuen yhteen tai useam paan lainaan. Takaus kohdistuu yhteen sä euron lai noi hin, joille annetaan yhdessä muiden osakas kun tien kanssa eu ron takaukset. Kankaanpään kaupungin osuus takausvastuusta yhtiön omis tus osuu den mukaisesti on eu roa. - Takaus myönnetään kuntien omistamalle ja kuntiin investointeja to teut taval le yhtiölle vas tik keet to mas ti, eli takauksesta ei peritä takausprovisiota. - Takauksen piirissä olevat lainat käytetään P-S Seutuverkko Oy:n va lo kuitu ver kon rakentamista var ten. - PSSV Palvelut Oy saa yrityskiinnityksen P-S Seutuverkko Oy:n va lo kui tuverk koon. Kunnat laativat PSSV Palvelut Oy:n osakassopimuksen yh teydes sä erillisen sopimuksen, jol la sovitaan yrityskiinnityksen edelleen kohdis ta mi ses ta kullekin osa kas kun nal le takausten suhteessa. Valtuusto valtuuttaa muilta osin kaupunginhallituksen yksilöimään ta kauspää tök sen kohteena olevat lai nat perustuen lainakilpailutukseen. Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kaupungin toimialaan. Laina kohdistuu ko ko nai suu des saan yhtiön suunnittelemaan investointiin.

17 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työ paik ka vai ku tuk set ovat vä lil li siä. Laajakaistaverkon toteuttaminen paran taa yritysten toi min ta edel ly tyk siä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mah dol li suu den toimia alu eel la. Kaupunginsihteerin esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kokouskäsittely: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen poistui kokouksesta esteellisenä eikä osal lis tu nut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: KVALT Kaupunginkamreeri Pekka Laiho , Kaupunginsihteeri Mika Ha tan pää , Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Esityslistan liitteet: Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n liiketoimintasuunnitelma, ei julkinen Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen PSSV Palvelut Oy:n investointilainoille, joilla rahoitetaan P-S Seutuverkko Oy:n to teut tamia laajakaistainvestointeja (valokuituverkon rakentaminen) vuosien aikana. Takauksen ehdot ovat seuraavat: - Kyseessä on pitkäaikainen lainarahoitus (takauksen voimassaolo 28 vuot ta) jakautuen yhteen tai useampaan lainaan. Takaus kohdistuu yhteen sä euron lainoihin, joille annetaan yhdessä muiden osakas kun tien kanssa euron takaukset. Kankaanpään kaupungin osuus takausvastuusta yhtiön omistusosuuden mukaisesti on eu roa. - Takaus myönnetään kuntien omistamalle ja kuntiin investointeja to teut taval le yhtiölle vastikkeettomasti, eli takauksesta ei peritä takausprovisiota. - Takauksen piirissä olevat lainat käytetään P-S Seutuverkko Oy:n va lo kuitu ver kon rakentamista varten. - PSSV Palvelut Oy saa yrityskiinnityksen P-S Seutuverkko Oy:n va lo kui tuverk koon. Kunnat laativat PSSV Palvelut Oy:n osakassopimuksen yh teydes sä erillisen sopimuksen, jolla sovitaan yrityskiinnityksen edelleen kohdis ta mi ses ta kullekin osakaskunnalle takausten suhteessa. Valtuusto valtuuttaa muilta osin kaupunginhallituksen yksilöimään ta kauspää tök sen kohteena olevat lainat perustuen lainakilpailutukseen. Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kaupungin toimialaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan investointiin. Työ paik ka vai ku tuk set ovat välillisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen paran taa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mah dol li suu den toimia alueella.

18 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouskäsittely: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen poistui esteellisenä tämän pykälän käsit te lyn ajaksi. KHALL 7 PSSV Palvelut Oy:n osakaskuntien kesken on valmisteltu kau pun gin valtuus ton edellä mainitussa päätöksessä viitattu sopimus, jolla so vi taan takaus vas tuun jakautumisesta osakaskuntien kes ki näi ses sä suhteessa sekä so vi taan PSSV Palvelut Oy:lle pantatun yri tys kiin ni tyk sen perusteella mahdol li ses ti saatavien varojen ja kau tu mi ses ta osakaskuntien kesken ti lantees sa, jossa osakaskuntien ta kaus vas tuu on realisoitunut kokonaan tai osit tain. PSSV Palvelut Oy:n osakassopimus ja yhtiöjärjestys on hyväksytty kaupun gin val tuus tos sa Esityslistan liitteet: - Sopimus PSSV Palvelut Oy:lle annetun takauksen takausvastuun ja kautu mi ses ta - Osakassopimus (kv ) Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy PSSV Palvelut Oy:n osakaskuntien välisen sopi muk sen, jolla sovitaan yrityskiinnityksen kohdistamisesta kullekin osakas kun nal le. Kaupunginsihteerin esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kokouskäsittely: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen poistui kokouksesta esteellisenä eikä osal lis tu nut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. PSSV Palvelut Oy Jämijärven kunta Pomarkun kunta Porin kaupunki Sastamalan kaupunki Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho,

19 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Palkkasihteerin toimen täyttölupa 206/02.020/2013 KHALL 8 Hallintosäännön (KV ) 19 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhakija avoinna olevaan virkaan. 21 :n mu kaan lautakunnat päättävät tulosalueiden johtajien valinnoista. Muun hen ki lö kun nan valitsee ao. palvelukeskuksen johtaja tulosalueen johtajan esi tyk ses tä. Viranhaltija ei suoraan valitse alaistaan vaan esittää valinnan omal le esimiehelleen. Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan (KVALT ) kaupun gin ilmoitustaululla, kaupungin internet -sivuilla, internetin rek ry toin tipal ve luis sa sekä tarpeen mukaan Kankaanpään Seutu -nimisessä pai kallis leh des sä ja esim. ammattilehdissä. Kaupunginhallitus päättää viran ja toimen aukijulistamisesta vakinaista täyt tä mis tä varten (KH ). Palkkasihteeri Kirsi Alarotu on irtisanoutunut palkkasihteerin virasta lukien. Palkanlaskentatiimin henkilöstöresurssi on vuosina vä hen tynyt eläk keel le siirtymisten vuoksi 2,5 henkilötyövuotta, jota vähennystä on kor vat tu uusilla rekrytoinneilla 2 henkilötyövuotta. Palkanlaskentatehtävistä suo riu tu mi nen edellyttää pikaista rekrytointia irtisanoutuneen tilalle. Parhail laan käynnissä oleva tietojärjestelmän vaihto ja perehdytys asettavat suu ria haasteita tehtävistä selviytymiseksi. Palkanlaskentatiimin henkilöstö on palkattu työsopimussuhteeseen ja samal la on syytä muuttaa palkkasihteerin virka työsopimussuhteiseksi. Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää muuttaa palkkasihteerin viran työ so pi mus suh teisek si. Kaupunginhallitus antaa luvan julistaa haettavaksi ja täyttää vakituisesti palk ka sih tee rin tehtävän. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginkamreeri Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho,

20 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Esitys asemakaavan muuttamisesta Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) kort telin 736 tontin 10 osalta (Kiinteistö Oy Kärjenkallio) 619/51.512/2014 YMPL Kiinteistö Oy Kärjenkallio on lähettänyt kaavamuutoshakemuksen, joka kos kee tonttia (Kärjenkatu 2b). Hakija esittää tontin ra kennus oi keu den lisäämistä tonttitehokkuutta e=0,2 vastaavaksi eli 820 m 2 :iin, jos ta 120 m 2 olisi ullakolla. Tarkoituksena on rakentaa asunto nykyisiin ullak ko ti loi hin, kooltaan n. 100 r-m 2 sekä tulevaisuudessa mahdollisesti varas to- ym. tiloja asuntojen käyttöön ja mahdollisesti erillinen asuin ra kennus. Tontin koko on 4010 m 2 ja rakennusoikeus tällä hetkellä 320 m 2 1. kerroksessa ja 50 m 2 ullakolla. Kaavamuutos edellyttää kiinteistönomistajan kanssa sopimusta ase makaa voi tuk sen käynnistämisestä. Asemakaavan muuttamisesta peritään val tuus ton hyväksymän taksan mukaiset laatimis- ja kuu lu tus kus tannukset. Esityslistan liitteet: Nro 6 / Ote ajantasa-asemakaavasta ja kaava-alueen rajaus Nro 7 / Kaavamuutoshakemus Kaupunginarkkitehdin esitys: Valmistelija: kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Ympäristölautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen laa ti misen Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontin 10 osalta. Päätös lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle. Kiinteistö Oy Kärjenkallio Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, KHALL 9 Esityslistan liitteet: - Ote ajantasa-asemakaavasta ja kaava-alueen rajaus Kaavamuutoshakemus Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää

21 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ympäristölautakunnan päätöksen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Ympäristölautakunta Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila,

22 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tilapalvelut / Talonrakennusmestarin/-insinöörin toimen aukijulistaminen 82/02.020/2013 TEKNL Kaupunginhallituksen päätöksen 10, mukaan Kau pun gin hal litus päättää viran tai toimen aukijulistamisesta vakinaista täyttämistä varten. Tekninen keskus esittää talonrakennusmestari/ -insinöörin vakinaisen toimen au ki ju lis ta mis ta ja palkkaamista alkaen. Talonrakennusmestarin/ -insinöörin päätehtävät: - Tilapalveluiden esimiestehtävät - kiinteistönhoidon työnjohtotehtävät - osallistuminen Tilapalveluiden hallinnollisiin tehtäviin (kiinteistöjen isännöin ti, sopimusasiat, talousasiat) Tilapalvelupäällikön alaisuudessa - vastata kiinteistötietojärjestelmän ja RES-huoltokirjan tietojen päi vit tä mises tä - osallistuminen kaupungin rakennusten ja toimitilojen korjaus- ja uu dis raken nus hank kei den suunnitteluun, rakennuttamiseen ja työmaa valvontaan - osallistuminen Teknisen keskuksen ja erityisesti Tilapalvelut-tulosyksikön han kin to jen kilpailuttamiseen. Teknisen keskuksen näkemyksen mukaan Talohankkeiden suunnittelu, raken nut ta mi nen ja valvonta sekä Tilapalveluiden toiminnan kus tan nus te hokas, asianmukainen ja suunnitelmallinen organisointi ja hoitaminen sekä toi min nan kehittäminen edellyttävät kahden rakennusalan ja kiin teis tön hoidon erikoisosaamista omaavan esimiehen työpanosta. Ta lon ra ken nusmes ta rin/ -insinöörin palk kaa mi seen on varauduttu teknisen lautakunnan hy väk sy mäs sä ta lous ar vios sa vuodelle Perustelut Tilapalveluiden rakennusten ylläpito ja korjaaminen edellyttävät lukuisia han kin to ja. Hankintojen tehokas kilpailuttaminen lisää yksikön kus tan nuste hok kuut ta. Hankinta- ja sopimus-asiakirjojen laatiminen, kohteiden valvon ta ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi edellyttävät riittäviä re sursse ja. Rakennusten korjaushankkeiden määrän arvioidaan rakennusten ikä ra ken ne huomioonottaen säilyvän tulevaisuudessa pitkään korkealla tasol la. Tilapalvelut -tulosyksikössä on aiempina vuosina saakka ollut tila pal ve lu pääl li kön apuna toinen rakennusalan koulutuksen saanut esimies mää rä ai kai sil la työsopimuksilla. Vuoden 2012 aikana peruskorjaus- ja uudis ra ken nus ta lo hank kei den vetovastuu on myös suunnittelun osalta on siir ty nyt tekniselle keskukselle. Suurempien talohankkeiden suun nit te lunoh jaus, rakennuttaminen ja valvonta on toteutettu Teknisen keskuksen hal lin non ja Tilapalvelut yksikön henkilöstön yhteistyönä, mikä on hank keiden toteutuksen hyvän onnistumisen edellytys.

23 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Esityslistan liitteet: - Toimitilojen kiinteistönhoitoon ja isännöintiin liittyy myös lukuisia lain säädän nön vaatimia määräaikaistarkastuksia ja muita vastaavia selvitystä vaa ti via tehtäviä sekä käyttäjiltä tulevia selvitettäviä toimeksiantoja. Li säksi sisäilma-ongelmien tutkimus-, suunnittelu- ja korjausten pro jek tin joh totyöt työllistävät merkittävästi hallintoa. Tehtävään haetaan rakennusinsinööriä tai -mestaria, jolla on riittävä raken nus tek nii kan ja/tai kiinteistönhoitoalan osaaminen. Toimen kel poi suusvaa ti muk sek si esitetään soveltuvaa teknistä, rakennusalan tai kiin teis töalan vähintään teknikon tutkintoa (rakennusmestari). Valmistelijat Tekninen johtaja Marja Vaajasaari ja tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle talorakennusmestarin/ -in si nöö rin va ki nai sen toimen aukijulistamista ja palkkaamista alkaen. Kokouskäsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Seppo Korvala esitti asian siirtämistä ke vääseen. Korvalan esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Teknisen johtajan esitys hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, KHALL Esityslistan liitteet: - Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön päävuokralainen Sataedu on siir tymäs sä pois säätiöltä vuokraamistaan tiloista. Säätiön omistamien tilojen isän nöin nis tä jatkossa ei ole vielä tehty ratkaisua. Kankaanpään Yrityspalvelu Oy:n omistamien tilojen isännöintiä on hoidettu toi mi tus joh ta jan ja sivutoimisen asiantuntijan toimesta. Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kuten lautakunnan esityksestä käy ilmi lisäresurssin tarve kaupungin ti lapal ve luis sa on perusteltu. Ennen asian päättämistä tulee selvittää millä tavoin Kankaanpään Ai kuiskou lu tus sää tiö ja Kankaanpään Yrityspalvelu Oy tulevat järjestämään kiinteis tö jen sä isännöinnin. Tekninen lautakunta Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

24 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ KHALL 10 Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö ja Kankaanpään Yrityspalvelu Oy tu levat toistaiseksi jatkamaan omistamien kiinteistöjen isännöintiä nykyisillä toi min ta mal leil la. Asiaan voidaan palata myöhemmin. Esityslistan liitteet: - Vuoden 2015 talousarvioon (tilapalvelu) sisältyy tarvittava määräraha yhden esimiestason työntekijän palkkaukseen. Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus myöntää tilapalveluille luvan ta lon ra ken nus mes ta rin/in sinöö rin vakinaisen toimen täyttämiseksi. Kankaanpään Yrityspalvelu Oy:n tar vit se ma isännöintipalvelu ostetaan kaupungin tilapalveluilta. Tekniset palvelut Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

25 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Elo ku vateat te ri toi min nan aloittaminen Kankaanpääsalissa 596/32.320/2014 KVALT Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Vihreiden valtuustoryhmä jättivät seu raa van valtuustoaloitteen: "Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 30. lokakuuta käsiteltiin elo ku va teat te ri toi min nan aloittamista Kankaanpääsalissa. Valmistelijan esi tyk sen mukaan sali ei sovellu elokuvateatteriksi. Kuitenkin auditorion alku pe räi seen uudistussuunnitelmaan on kuulunut, että siellä tullaan näyt tämään elokuvia. Lautakunnalle annetussa selvityksessä oli jätetty muutamia seikkoja vaille huo mio ta, kuten mahdollisuus hakea toiminnalle Suomen elokuvasäätiön tu kea. Säätiö myöntää rahaa teattereiden käyttökustannuksiin ja di gi taa lilait tei den hankintoihin. Tavoitteena on luoda teatteritarjontaa myös pienille ja keskisuurille paikkakunnille. Toinen huomionarvoinen asia on kokeneen teatteriammattilaisen tietotaito, jo ta selvityksessä ei ollut käytetty hyväksi. Meihin otti yhteyttä yrittäjä, joka yl lä pi tää Kino Hakalinnaa Pomarkussa, lisäksi hän tekee yhteistyötä Sa takun nan kuntien kanssa kiertäen näyttämässä elokuvia. Hän oli sitä mieltä, et tä Kankaanpääsalin laitteistolla voi näyttää Blu-ray-elokuvia, mikä sopisi hy vin alkuvaiheen kokeiluksi ja vaikkapa elokuvakerhon käynnistämiseen. Tällä hetkellä Kankaanpää on taidekaupunki ilman mahdollisuutta mennä viet tä mään elokuvailtaa. Odotamme kaupungilta suopeaa suhtautumista tä hän jo siksikin, että nuorison elokuvallinen kulttuurikasvatus on tärkeä asia. Ehdotamme, että elokuvateatteritoiminnan edellytykset Kan kaan pää sa lissa tutkitaan perusteellisesti uudelleen." Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL Esityslistan liitteet: - - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyskeskukselle val mis telta vak si.

26 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Sivistyskeskus Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää, KULT/VAP Auditorionhoitaja Tapani Alapeltola on tehnyt lisäselvityksen elo ku va teat teri toi min nan mahdollisuuksista Kankaanpääsalissa. Tehdyn selvityksen mukaan Kankaanpääsalin soveltuvuutta elo ku va teat terik si rajoittaa tarkkaamon koko ja valkokankaan riittävän tehokas hyö dyntä mi nen. Kustannusten lisäksi elokuvateatteritoiminnan kannattavuus sekä sen vaikutukset salin muuhun käyttöön aiheuttavat haasteita mahdollisen toi min nan käynnistämiselle. Kankaanpääsalissa toimivan kiinteän elokuvateatterin käynnistäminen vaa ti si elokuvateatterialan ammattilaisten konsultointia, asennuksia, laitteis ton päivitystä ja mahdollisesti salin muokkaamista. Sivistyskeskukseen ei ole tullut yhteydenottoja elokuvateatteritoiminnan yrittäjiltä. Myöskään kult tuu ri toi men resurssit eivät mahdollista kaupungin omaa elo ku va teat te ritoi min taa elokuvasäätiön tuesta huolimatta. Aiemminkin jo ennen peruskorjausta Koulukeskuksen auditoriossa on satun nai ses ti esitetty elokuvia siirrettävän projektorin avulla. Tämä lienee jatkos sa kin mahdollista, kuten lisäselvityksestä ilmenee. Elo ku va ker ho toi minta Kankaanpääsalissa olisi mahdollisesti järjestettävissä. Asiaa selvitetään par hail laan esim. koulujen kerhotoimintana ja kansalaisopiston opin to kurssi na. Esityslistan liitteet: Selvitys elokuvateatteritoiminnasta Kankaanpääsalissa Täydennys selvitykseen elokuvateatteritoiminnasta Kankaanpääsalissa Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistysjohtajan esitys: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee elokuvateatteritoiminnan edelly tyk set Kankaanpääsalissa valtuustoaloitteen osalta selvitetyksi ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Auditorionhoitaja Lisätietoja antaa: Auditorionhoitaja Tapani Alapeltola KHALL 11 -

27 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Esityslistan liitteet: Selvitys elokuvateatteritoiminnasta Kankaanpääsalissa Täydennys selvitykseen elokuvateatteritoiminnasta Kankaanpääsalissa Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee val tuus to aloit teen osalta selvityksen tiedoksi ja toteaa, että aloite on loppuu käsitelty. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Auditorionhoitaja Tapani Alapeltola

28 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Ros kaami sen vähentäminen 554/40.405/2014 KVALT Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Vihreiden valtuustoryhmä jättivät seu raa van valtuustoaloitteen: "Roskien heitteleminen maastoon yhteisesti käytössämme olevilla alueilla on jopa lisääntynyt ja tämä luo epäsiistin kuvan viihtyisästä kau pun gis tamme. Tämä on tullut konkreettisesti esille erityisesti liikuntakeskuksen ja kou lu jen läheisyydessä syksyn aikana. Nämä roskat kuitenkin pitää kerätä kau pun gin työntekijöiden toimesta tämä taas lisää työpanoksen tarvetta ja myös kustannuksia. Aloitteen tekijänä esitämme että kaupunki yhdessä eri toimijoiden (op pi laitok set, yrittäjät, viranomainen) kanssa miettii mitä roskaamisen es tä mi seksi olisi tehtävissä." Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus lähettää aloitteen tekniselle keskukselle val mis tel ta vaksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kokouskäsittely: Esittelijä täydensi esitystään siten, että aloite lähetetään myös nuo ris toimeen, opetus- ja sivistystoimeen ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen val mistel ta vak si. Tekninen keskus Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää, TEKNL Kankaanpään kaupungin vastuulle kuuluvia jätehuoltotehtäviä mukaan lukien jäteneuvonta ja tiedotus hoitaa Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely

29 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Oy. Kaupungin jätehuoltoviranomainen on Tekninen lautakunta ja jätelain val von ta teh tä vät kuten roskaamisen valvonta kuuluu kaupungin ym pä ristön suo je lu vi ran omai sen PoSa / Ympäristöpalvelut tehtäviin. Katujen ja yleis ten alueiden puhtaanapito kuuluu kadunpitäjälle eli tekniselle lau takun nal le. Teknisen keskuksen näkemyksen mukaan roskaamisen vähentämiseen voi daan vaikuttaa ympäristövalistuksella, joka tulee aloittaa mah dol li simman aikaisessa vaiheessa eli tärkeimpänä kohderyhmänä ovat pienten las ten vanhemmat ja lapset. Ympäristövalistuksen tulisi sisältyä ko ti kas vatuk seen, kaupungin päiväkotien, esikoulujen ja eri koulutusasteiden kas vatus- ja koulutusohjelmiin sekä nuorisotoimen toimintaan. Tekninen keskus kat soo, että myös Pohjois-Satakunnanjätteiden käsittely Oy:n tulee lisätä jä te huol to neu von taa ja tiedotustaan. Esityslistan liitteet: - Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen keskuksen selvityksen. Kaupunginhallitus Sivistyskeskus / Päivähoito Sivistyskeskus / Koulutoimi Sivistyskeskus / Nuorisotoimi Pohjois-Satakunnan jätteidekäsittely Oy Sataedu Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, SIVL Tekninen lautakunta on kokouksessaan antanut aloittees ta seuraavan selvityksen: "Kankaanpään kaupungin vastuulle kuuluvia jätehuoltotehtäviä mukaan lukien jäteneuvonta ja tiedotus hoitaa Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy. Kaupungin jätehuoltoviranomainen on Tekninen lautakunta ja jätelain val von ta teh tä vät kuten roskaamisen valvonta kuuluu kaupungin ym pä ristön suo je lu vi ran omai sen PoSa / Ympäristöpalvelut tehtäviin. Katujen ja yleis ten alueiden puhtaanapito kuuluu kadunpitäjälle eli tekniselle lau takun nal le. Teknisen keskuksen näkemyksen mukaan roskaamisen vähentämiseen voi daan vaikuttaa ympäristövalistuksella, joka tulee aloittaa mah dol li simman aikaisessa vaiheessa eli tärkeimpänä kohderyhmänä ovat pienten las ten vanhemmat ja lapset. Ympäristövalistuksen tulisi sisältyä ko ti kas vatuk seen, kaupungin päiväkotien, esikoulujen ja eri koulutusasteiden kas vatus- ja koulutusohjelmiin sekä nuorisotoimen toimintaan. Tekninen keskus kat soo, että myös Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n tulee lisätä jä te huol to neu von taa ja tiedotustaan."

30 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Esityslistan liitteet: - Sivistystoimen johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan : Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutuu varhais kas va tus suun ni tel man ja esiopetussuunnitelman sisältöalueiden mukai ses ti. Ympäristökasvatus, vastuu omasta ympäristöstä ja kestävä ke hitys integroidaan teemoiksi, jotka liittyvät lapsen omaan elämänpiiriin. Aihet ta voidaan toteuttaa lisäksi mm. erilaisten teemapäivien ja -viikkojen kaut ta. Ympäristökasvatus- ja -valistus on myös koulujen opetussuunnitelmiin kuu lu vaa normaalia toimintaa. Koulut järjestävät esimerkiksi Kou lu kes kukses sa joka kevät siivouspäivän, jolloin kerätään roskat koko alueelta. Sivistyskeskuksella ja sen eri yksiköillä on halu tehostaa edelleen ym pä ristö kas va tus ta ja -valistusta yhdessä Kankaanpään kaupungin muiden hallin to kun tien ja kolmannen sektorin kanssa. Nopeana toimenpiteenä voi taisiin lisätä roskakoreja esimerkiksi Kangasmoisionkadulle, lii kun ta kes kuksen läheisyyteen ja torille. Sivistystoimella on valmius järjestää esimerkiksi ympäristökasvatusviikko, jo ka ulotettaisiin varhaiskasvatuksesta lukioon. Koska kyseessä on kaikille yh tei nen asia voitaisiin järjestää myös erilaisia tempauksia esim. yrittäjät ja päät tä jät, joihin saataisiin median kautta näkyvyyttä. Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan sivistyskeskuksen selvityksen. Kaupunginhallitus Tekninen keskus Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi KULT/VAP Tekninen lautakunta on kokouksessaan antanut aloittees ta seuraavan selvityksen: "Kankaanpään kaupungin vastuulle kuuluvia jätehuoltotehtäviä mukaan lukien jäteneuvonta ja tiedotus hoitaa Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy. Kaupungin jätehuoltoviranomainen on Tekninen lautakunta ja jätelain val von ta teh tä vät kuten roskaamisen valvonta kuuluu kaupungin ym pä ristön suo je lu vi ran omai sen PoSa/Ympäristöpalvelut tehtäviin. Katujen ja yleisten alueiden puhtaanapito kuuluu kadunpitäjälle eli tekniselle lau ta kun nalle. Teknisen keskuksen näkemyksen mukaan roskaamisen vähentämiseen voi daan vaikuttaa ympäristövalistuksella, joka tulee aloittaa mah dol li simman aikaisessa vaiheessa eli tärkeimpänä kohderyhmänä ovat pienten las ten vanhemmat ja lapset. Ympäristövalistuksen tulisi sisältyä ko ti kas va-

31 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Esityslistan liitteet: - tuk seen, kaupungin päiväkotien, esikoulujen ja eri koulutusasteiden kas vatus- ja koulutusohjelmiin sekä nuorisotoimen toimintaan. Tekninen keskus kat soo, että myös Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n tulee lisätä jä te huol to neu von taa ja tiedotustaan." Sivistystoimen johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan : Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutuu varhais kas va tus suun ni tel man ja esiopetussuunnitelman sisältöalueiden mukai ses ti. Ympäristökasvatus, vastuu omasta ympäristöstä ja kestävä ke hitys integroidaan teemoiksi, jotka liittyvät lapsen omaan elämänpiiriin. Aihet ta voidaan toteuttaa lisäksi mm. erilaisten teemapäivien ja -viikkojen kaut ta. Ympäristökasvatus- ja -valistus on myös koulujen opetussuunnitelmiin kuu lu vaa normaalia toimintaa. Koulut järjestävät esimerkiksi Kou lu kes kukses sa joka kevät siivouspäivän, jolloin kerätään roskat koko alueelta. Sivistyskeskuksella ja sen eri yksiköillä on halu tehostaa edelleen ym pä ristö kas va tus ta ja -valistusta yhdessä Kankaanpään kaupungin muiden hallin to kun tien ja kolmannen sektorin kanssa. Nopeana toimenpiteenä voi taisiin lisätä roskakoreja esimerkiksi Kangasmoisionkadulle, lii kun ta kes kuksen läheisyyteen ja torille. Sivistystoimella on valmius järjestää esimerkiksi ympäristökasvatusviikko, jo ka ulotettaisiin varhaiskasvatuksesta lukioon. Koska kyseessä on kaikille yh tei nen asia voitaisiin järjestää myös erilaisia tempauksia esim. yrittäjät ja päät tä jät, joihin saataisiin median kautta näkyvyyttä. Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistysjohtajan esitys: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy omalta osaltaan si vis tys keskuk sen selvityksen. Kaupunginhallitus Tekninen toimi Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi KHALL 12 Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan edellä olevat selvitykset ja esittää kau pun gin val tuus tol le, että valtuusto merkitsee tiedoksi selvitykset ja toteaa, että aloite on loppuu käsitelty. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 20 27.04.2015 Kaupunginhallitus 184 08.06.2015

Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 20 27.04.2015 Kaupunginhallitus 184 08.06.2015 Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 20 27.04.2015 Kaupunginhallitus 184 08.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/02.05.06/2014 KHALL 20.04.2015 125 Kiikoisten

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000 Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/02.05.06/2014 KHALL 125 Kiikoisten kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelivät useammassa asiakoh das sa vuosien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181 Sivistyslautakunta 11.11.2014 Aika 11.11.2014 klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot