Loppuraportti ELUKKA-ESISELVITYS. Elinkeinojen kehittämishanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti ELUKKA-ESISELVITYS. Elinkeinojen kehittämishanke 2010-2011"

Transkriptio

1 Loppuraportti ELUKKA-ESISELVITYS Elinkeinojen kehittämishanke

2 Sisältö 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS YHTEENVETO HANKKEESTA RAPORTTI Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus Toimenpiteet Aikataulu Resurssit Toteutuksen organisaatio Kustannukset ja rahoitus Raportointi ja seuranta Toteutusoletukset ja riskit Esiselvityksen innovatiivisuus, tasa-arvovaikutukset ja vaikutukset kestävään kehitykseen Yhteistyökumppanit Hankkeen tulokset ja vaikutukset Elukkamatkailu - Lemmikkieläinten kanssa matkailu Elukkatuotteet ja palvelut Lemmikkieläintuotteet ja palvelut Elukkayrittäjyys Lemmikkieläinyrittäjyys Elukka-osaaja ja Elukka-osaamiskeskus Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen luonnonvara-alasta eläinalan osaamiskeskus ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS 1

3 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE Aikuiskoulutus/ luonnonvara-ala Uuraistentie 240 Piilolantie 17, PL Tarvaala Äänekoski Puh. (014) Puh. (014) (vaihde) Yhteyshenkilö: Tarja Naskila Puh. (014) , , 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS Hankkeen nimi: Elukka esiselvitys. Elinkeinojen kehittämishanke. Hanketunnus: 7443 Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Toimintalinja: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Toimintaryhmä: Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry Rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin, Keski-Suomen ELY-keskus 2

4 3. YHTEENVETO HANKKEESTA Elukka-esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia palveluita, elinkeinotoimintaa, yrittäjyyttä ja osaamisen kehittämistä voidaan liittää lemmikkieläimiin, heidän omistajiinsa sekä näihin liittyviin tahoihin. Kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti koirat ja toisena myös muut pienlemmikkieläimet kuten kissat. Esiselvityksen kohdealueena oli Pohjoinen Keski-Suomi painottuen Saarijärvelle ja selvitys toteutettiin välisenä aikana. Selvitystyö tehtiin pääasiassa kyselyin ja haastatteluin sekä hakien aiheeseen liittyvää tietoa aiemmista selvityksistä, tutkimuksista ja hankkeista. Havaittiin, että aihetta ei ollut laajemmalti selvitetty vaan kyseiset tuotokset ovat keskittyneet pääasiassa yksittäisiin opinnäytetöihin, yrityskohtaisiin tai yrityksen perustamiseen liittyneihin selvityksiin ja kunnallisiin palvelujen tuottamiseen. Tämän esiselvitystyön aikana haastateltiin ja tietoja kerättiin pääasiassa lemmikkieläinpalveluita tai tuotteita myyviltä tahoilta, lemmikkieläinharrastajilta, matkailualan asiantuntijoilta ja lemmikkieläinmatkailijoilta sekä alan opiskelijoilta Tarvaalasta. Esiselvitystyötä tehtiin seuraavilta osa-alueilta: lemmikkieläinmatkailu, paikallisesti tuotetut lemmikkieläintuotteet ja palvelut, lemmikkieläinyrittäjyys, lemmikkieläin kanssa toimivien koulutuksen kehittäminen ja osaamisen kohottaminen sekä lemmikkieläinten osaamiskeskus Tarvaalaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli löytää alueelle sekä yrittäjyyden että alan osaamisen kehittämiseen liittyviä jatkohankeaihioita. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat mahdollisuus nostaa POKEn luonnonvara-alan Tarvaalan yksikkö osaamiskeskukseksi ja tähän liittyen panostaa alan osaamisen syventämiseen, koulutuksen ja oppimisympäristön kehittämiseen ja toimimiseen alan yrittäjyyden ja verkostoitumisen kehittäjänä. Green Care-toimintaan keskittyvä hanke toisi uutta osaamista alueelle, vahvistaisi hyvinvointi- ja matkailupalveluyrittäjyyttä ja olisi mahdollisuus myös kunnallisessa palvelutuotannossa. Lemmikkieläinmatkailun kehittämiseen alueella olisi edellytyksiä profiloinnin, markkinoinnin, tuotekuvausten ja palveluntuottajien verkostoitumisen kautta. Lemmikkieläintuotteissa ja palveluissa olisi mahdollisuus yrittäjyyteen tai lisäansioihin tarkempien markkinointitutkimusten ja toimenpiteiden, erikoistumisen sekä tuotesuunnittelun kautta. 3

5 4. RAPORTTI 4.1 Hankkeen tavoitteet Hanke oli luonteeltaan esiselvitys. Sen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia palveluita, elinkeinotoimintaa, yrittäjyyttä ja osaamisen kehittämistä voidaan liittää lemmikkieläimiin, heidän omistajiinsa sekä näihin liittyviin tahoihin. Lemmikkieläinten pääkohderyhmään luettiin koirat, ja toisena myös muut pienlemmikkieläimet kuten kissat. Hankkeessa selvitettiin yleisiä alan osaamisen kehittämiseen ja palvelu- ja yritystoimintaan liittyviä edellytyksiä Pohjoisessa Keski-Suomessa. Tärkeää oli selvittää paikallisia/alueellisia tarpeita, yritystoimintaa, yritysaihioita ja kiinnostusta aiheeseen liittyvään toimintaan ja sen kehittämiseen sekä löytää keskeiset osaamisen kehittämiseen liittyvät haasteet. Elukka hankkeen tavoitteena oli selvitystyö seuraavilta alustavilta osa-alueilta: Elukkamatkailu o matkailupalvelut lemmikkieläinperheille tai lemmikkien kanssa liikkuville? o miten lemmikkieläimet otetaan huomioon majoituksessa, ohjelmapalveluissa, retkeilyssä, luontopoluissa ym.? o mitä virikkeitä, hoitopalveluita ym. voidaan yhdistää matkailuun? Elukkatuotteet ja -palvelut o mitä tuotteita paikallisesti lemmikeille? o mitä tuotteita, jotka liittyvät esim. ravintoon, varustukseen, harrastustoimintaan? o mitä palveluita voidaan tarjota, esim. terveydenhoitoon, loma- ja päiväkotitoimintaan, koulutukseen, virikkeistämiseen, hoitopalveluihin? Elukkayrittäjyys o mitä yrittäjyyden eri mahdollisuuksia on? o miten profiloitua, mitkä ovat asiakkaiden vaatimukset? Elukkaosaaja o lemmikkien hoitajien, kouluttajien ja harrastustoiminnassa mukana olevien henkilöiden osaamisen kohottaminen o ammattiosaamisen kehittäminen sekä myös harrastustoiminnan ja arjen taitojen kehittäminen o moniosaamisen ja toisaalta erikoisosaamisen tarpeet? Elukka-osaamiskeskus o lemmikkieläinten osaamiskeskus Tarvaalaan? Hankkeen välillisinä kohderyhminä olivat mm. lemmikkieläinpalveluita tai tuotteita jo tekevät tai myyvät tai niitä suunnittelevat, lemmikkieläimiä hoitavat ja niiden kanssa harrastavat ihmiset ja lemmikkieläimiin liittyvästä osaamisesta kiinnostuneet ihmiset. 4

6 4.2 Hankkeen toteutus Toimenpiteet Hankkeen aikana on tehty seuraavat toimenpiteet: Aiemmin tehdyistä kartoitus- ja tutkimusraporteista ja erilaisista kirjallisista lähteistä sekä aiemmista hankkeista on kerätty tietoa ja tausta-aineistoa. Selvitystyön perusteella on löytynyt hyvin vähän käyttökelpoista aineistoa. Ne muutamat hankkeet, joita on löytynyt, ovat keskittyneet yleensä yhden yrityksen tai esimerkiksi koiravaljakkoreitistön kehittämiseen. Opiskelijatyönä tehdyt työt ovat keskittyneet pääasiassa yhden yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen lemmikkieläinpuolella. Selvitystyössä on käyty läpi sekä valtakunnallisia että alueellisia ja paikallisia aineistoja. Pohjoisessa Keski-Suomessa ei ole löytynyt vastaavia esiselvityksiä eikä hankkeita, joita olisi voitu hyödyntää esiselvitystä tehdessä. Eri kohderyhmille suunniteltiin kysymyslomakkeet ja teemahaastattelujen kysymykset. Kysymyslomakkeita muokattiin haastattelujen edetessä. Haastatteluja on tehty alueen lemmikkieläinpalveluita ja tuotteita myyville yrittäjille, lemmikkieläinmatkailijoille, matkailualan asiantuntijoille ja nykyisille sekä aiemmin POKEsta valmistuneille opiskelijoille. Keskusteluja on käyty myös Saarijärven yrittäjyydestä vastaavien henkilöiden kanssa SSYP:llä sekä Witaksella sekä lemmikkieläinharrastajien kanssa Osaamiskeskus-aiheeseen on kartoitettu kehittämistarpeita oppilaitoksen sisältä. Lisäksi on kartoitettu ulkopuolisten odotuksia, tarpeita, ideoita ja yhteistyömahdollisuuksia POKEa kohtaan Hankkeesta on tiedotettu oppilaitoksen sisällä sekä tehty sille www-sivu, jossa kerrotaan hankkeesta. Elukka-hankkeesta on tiedotettu oppilaitoksen muun tiedotuksen yhteydessä. Hankkeelle on tehty myös sivut Pedanetoppimisympäristöön ja powerpoint-esitys Aikataulu Esiselvitystyö käynnistyi varsinaisesti toukokuun lopussa 2010 hankkeen tarkemmalla suunnittelulla ja alustavalla työnjaolla sekä mahdollisten yhteistyötahojen kartoituksella. Kesän aikana projektiryhmä kokoontui usean kerran sekä täydellä kokoonpanolla että pienemmissä ryhmissä. Kesän 2010 aikana on tehty kysymyslomakkeet, joita on käytetty haastatteluiden pohjana sekä mietitty teemahaastattelujen kysymykset eri kohderyhmille. Kysymyslomakkeita on muokattu esiselvityksen kuluessa. Haastattelut ja kyselyt toteutettiin pääosin kesän ja syksyn 2010 sekä 2011 aikana. Oppilaitoksen 5

7 sisäinen työskentely osaamiskeskus-asian ja osaamisen kehittämisen osalta on jatkunut koko hankkeen ajan. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2011 tammikuun loppuun ja uudestaan asti, koska resursseja oli pystytty käyttämään suunniteltua vähemmän Resurssit Hankkeessa työskenteli osa-aikaisesti kolme luonnonvara-alan opetustehtävissä toimivaa henkilöä ja kesän 2011 aikana lisäksi yksi henkilö sekä osa-aikainen projektipäällikkö aikuiskoulutuksen puolelta. Hankkeen kirjanpidon hoiti POKEn taloushallinto. POKE vastasi myös hankkeen toteutuksesta ja hallinnoinnista Toteutuksen organisaatio Hanketta toteutti projektiryhmä, johon kuului kolme luonnonvara-alan henkilöä ja yksi henkilö aikuiskoulutuksen puolelta, joiden palkkakulut kirjattiin hankkeelle. Projektiryhmää ohjasi luonnonvara-alan koulutusjohtaja. Ulkopuolisia henkilöitä projektin toteutukseen ei käytetty Kustannukset ja rahoitus Kustannusarvio Suunnitelma Toteuma Toteuma Toteuma v v yhteensä Palkkauskulut ja palkkiot 4 kuukautta , , ,25 Ostopalvelut Asiantuntijapalkkiot ,00 00,00 0,00 Kotimaan matkakulut selvitys- ja haastattelumatkoihin ,65 30,36 128,01 Muut kustannukset tiedotus, monistus, postitus ym ,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ , , ,26 6

8 4.2.6 Raportointi ja seuranta Projektiryhmä piti varsinaisia suunnittelukokouksia kolme hankkeen alussa kuukausittain toukokuusta lähtien sekä kaksi hankkeen kuluessa. Tämän lisäksi osallistujat pitivät epävirallisempia, pienempiä palavereita hankkeen toteutuksen aikana. Hankkeen seurantaryhmä kokoontui kerran, Tarvaalassa Saarijärvellä. Seurantaryhmän kokouksen aikana käytiin läpi hankkeen tavoitteita ja toteutuksen suunnittelua. Tämän lisäksi tehtiin yhteistyötä erikseen seurantaryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa ja keskusteltiin hankkeen toteutuksesta. Väliraportti tehtiin helmikuussa 2011 ja ensimmäinen maksatushakemus saman kevään aikana Toteutusoletukset ja riskit Hanke suunniteltiin toteutettavaksi POKEn omana työnä. Alun perin suunniteltu aikataulu osoittautui kuitenkin liian tiiviiksi sovitettavaksi oppilaitoksen muuhun työhön. Tästä syystä hankkeelle haettiin ja myönnettiin jatkoaikaa vuoden 2011 tammikuun loppuun ja uudestaan asti. Jatkoaika mahdollisti toimenpiteiden, lähinnä haastattelujen ja kyselyiden toteuttamisen. Käytetyt resurssit ovat olleet kuitenkin suunniteltua pienemmät ja tulosten laajuus on toteutunut suhteessa käytettyihin resursseihin. Esiselvityksessä käsitellyt asiat ovat sivunneet projektihenkilöstön työtehtäviä ja asiantuntijuutta, joten osa tuloksista on syntynyt muiden työtehtävien ohessa, eikä niitä ole erikseen hankkeelta laskutettu Esiselvityksen innovatiivisuus, tasa-arvovaikutukset ja vaikutukset kestävään kehitykseen Esiselvityksen kyselyt synnyttivät uusia liikeideoita. Selvityksen kuluessa havaittiin, että alan opiskelijat, harrastajat ja jo alalla toimivat yrittäjät olivat miettineet tässä esiselvityksessä olevia kysymyksiä ja ajatuksia. Esiselvitys tuntuu siihen kohdistuneen innokkuuden ja mielenkiinnon perusteella tulleen tarpeeseen ja aihekokonaisuudesta voidaan kehittää useitakin jatkohankkeita. Esiselvityksen perusteella on nähtävissä, että siinä käsiteltyjen asioiden eteenpäin vieminen lisäisi alueellamme naisyrittäjyyttä sekä toisi naisvaltaiselle alalle joitakin miehiä. Esiselvityksellä sinänsä ei ole vaikutusta kestävään kehitykseen, mutta mikäli selvityksessä esiin tulleita asioita kehitetään, niin esimerkiksi lähituotannon 7

9 kehittäminen ja valmistaminen paikallisista raaka-aineista edesauttaa kestävää kehitystä. Tuotannossa voidaan myös hyödyntää kierrätysmateriaaleja sekä mahdollisesti maa- ja metsätalouden ylijäämämateriaaleja. Positiivista vaikutusta olisi myös ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin lisääntymiseen sekä suomalaiseen eläintenpitokulttuuriin perinteitä kunnioittaen. 4.3 Yhteistyökumppanit Elukka-esiselvitys tehtiin POKEn omana työnä, joten yhteistyö keskittyi toimijoiden kesken pidettyihin palavereihin ja yksittäisiin tapaamisiin ohjausryhmän jäsenten, paikallisten yrittäjien, yrittäjyydestä vastaavien henkilöiden ja lemmikkieläin harrastajien kesken. Luonnonvara-alan henkilöstöllä on laajat yhteydet ja verkostot alan toimijoihin, joten yhteistyö oli mutkatonta ja varsinkin alan yrittäjät olivat innostuneita tämän tyyppisestä esiselvityshankkeesta. 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Esiselvityksen tuloksena saatiin ajantasaista tietoa hankkeen kohteena olleista aihealueista. Raportissa hyödynnetään yhteisten kokousten, aiemmin tehtyjen selvitysten ja taustatyön tuloksia sekä alan kouluttajien, asiantuntijoiden ja harrastajien pohdintoja, haastatteluja ja ideoita. Tämä loppuraportti palvelee myös mahdollisen uuden hankkeen tai uusien hankkeiden pohjana. Jatkohankkeiden tavoitteet ja toimenpiteet voidaan näin perustella ja yksilöidä realistisesti saadun tiedon perusteella Elukkamatkailu - Lemmikkieläinten kanssa matkailu Lemmikkien kanssa matkustajia ei ole vielä otettu huomioon erillisenä asiakassegmenttinä kuten monia muita asiakasryhmiä. Yleisesti ottaen lemmikkieläinten kanssa matkailtaessa tulisi ottaa selville voidaanko lemmikki ottaa mukaan majoittuessa esim. maatilamatkailutilalle ja kuinka paljon he veloittavat siivouskustannuksista enemmän kuin ilman lemmikkiä matkustaessa. Lemmikeille ei ole juurikaan järjestettynä matkailukohteissa erillisiä koirapolkuja, koirapuistoja, koirien uimapaikkoja ja koiralatuja yms. Matkustaessa pitkiä matkoja lemmikin kanssa ja pysähtyessä huoltoasemille, niin yleensä isoilla huoltoasemilla on erillisiä koiraparkkeja, joissa koiraa voidaan ulkoiluttaa ja pitää koira erillisessä yksittäisessä koiran häkissä sen aikaa, kun muut perheen jäsenet käyvät esim. syömässä huoltoasemalla. 8

10 Järjestäytynyttä lemmikkieläinmatkailun ohjaustoimintaa ei paikkakunnillamme tunnu olevan, mutta kuitenkin sille on tarvetta. Lemmikkieläinmatkailuun liittyvä mainonta on vielä hyvin alkutekijöissä. Haastattelujen perusteella asiakkaat kokivat melko hankalaksi löytää sopivia majoitus- tai matkailukohteita, jos lemmikki oli mukana. Markkinoinnissa käytettiin usein vain merkintää, voiko majoittua lemmikin kanssa. Harrastajien mielestä yleisesti erilaisissa kylpylöissä ja hotelleissa ei ole tarjolla koirahoitolaa, jonne koiran voisi viedä siksi aikaa, kun muu perhe käy esim. uimassa tai muissa palveluissa. Samoin lomamökeillä majoittuvat kertoivat ainakin joskus tarvitsevansa lyhytaikaista hoitopaikkaa lemmikilleen. Lemmikkieläinmatkailuun tulisi kiinnittää enemmän huomiota matkailua muutoinkin kehitettäessä, koska lemmikkieläinten määrä lisääntynyt ja lemmikit huomioidaan enemmän osana perhettä. Lemmikin hyvinvointiin panostetaan enemmän kuin aikaisemmin. Haastattelujen perusteella ilmeni, että lomakohde tai mökki valittiin lemmikin ehdoilla, silloin kun se oli lomalla mukana. Piha-alueen laajuus ja helppokulkuisuus, naapurien läheisyys ja esimerkiksi mahdollisuus pitää lemmikkiä vapaana aidatulla piha-alueella näytti ratkaisevan useasti sen, mikä lomakohde valittiin. Majoituskohteen valintaa näyttäisi helpottavan tarkempi kuvaus kohteesta nimenomaan lemmikin kannalta. Samoin mahdollisuus erilaisten lisäpalveluiden käyttämiseen kiinnosti muutamia haastateltuja, kuten esimerkiksi hieronta ja muut hyvinvointipalvelut. Tämä olisi mahdollista verkostoitumalla paremmin muiden alan yrittäjien kesken Elukkatuotteet ja palvelut Lemmikkieläintuotteet ja palvelut Tällä hetkellä meillä ei juuri ole mahdollisuuksia saada paikallisesti tuotettuja tuotteita keskitetysti vaan jokainen tekee niitä itse tai ne tuotetaan jossain muualla Suomessa. Iso osa lemmikkien käyttämistä tuotteista ja rehuista tuodaan ulkomailta mm. Saksasta. Kysyntää kotimaisille laadukkaille, mutta kohtuuhintaisille tuotteille näyttäisi olevan. Tuotteilla tarkoitetaan erilaisia lemmikeille tarkoitettuja rehuja, erityisesti kasvipohjaisia rehuja, lampaanlihatuotteita, kalavalmisteita sekä kissan rehuja. Muita tuotteita ovat esimerkiksi kiipeilypuut, agility- ja tokoesteet ja muut harrastetarvikkeet, valjaat, pannat, taluttimet, vaatteet, aktivointipelit ja aitaukset. Esille tuli myös, että alueellamme olisi tarvetta järjestäytyneeseen jyrsijöiden ja kanien kasvatukseen. Tätä esiselvitystä tehdessä havaittiin myös, että alueellamme ei ole juurikaan järjestäytynyttä kasvatustoimintaa muutoin kuin koirilla ja kissoilla. Pohjoisen Keski-Suomen alueella on muutama eläinhoitola. Ongelmana on, että hoitolatoiminta on harvaan asutulla alueella kausiluonteista, loma-aikoina kärsitään tilanahtaudesta ja muina aikoina paikkoja on tyhjänä. Hoitolatoiminnan lisänä tulisi hiljaiseen aikaan saada muuta ansiotoimintaa, jota pitäisi suunnitella ja kehittää. Suurten kasvukeskuskusten koulutusmalli ei näyttäisi sopivan alueellemme. Oppilaitoksessamme on tarpeen kehittää koulutusta, joka tukisi entistä paremmin 9

11 työelämän tarpeita. Tieto hoitoloista ei myöskään tavoita yksityishenkilöitä riittävästi, joten markkinointikoulutusta ja verkostoitumista tarvittaisiin. Kyselyjen mukaan alueelle kaivataan myös erilaisia hyvinvointipalveluita lemmikeille. Jotkut eläinkaupat tarjoavat toimintansa ohella esimerkiksi kynsien leikkuuta, trimmausta ja homeopaattisia hoitoja. Koiraharrastuskerhot ja järjestöt tarjoavat erilaisia harrastemahdollisuuksia muun muassa agilityä, tottelevaisuus- ja pentukoulutusta. Alan nykyisten ja valmistuneiden opiskelijoiden taholta on tullut toivetta kouluttautua lisää, jotta he kykenisivät tarjoamaan paremmin eläinten hyvinvointi- ym. palveluita. Palveluilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi eläinten loma- ja päivähoitoa, kotihoitopalvelua, koirahierontaa, koirien trimmausta, koirien koulutusta, harrastusta ja virikkeistämistä, okko- ja erityisen hankalien koirien koulutusta, fysioterapiaa esim. vesiterapiaa. Lisäksi tarvetta ilmeni metsästyskoirakoulutukseen ja erilaisiin muihin erityiskoulutuksiin kuten paimen- ja laumanvartijakoiran käyttökoulutukseen. Eläintenhoitoalalta puuttuvien palveluiden tai tuotteiden listaus. Mistä asioista alueellamme on puutetta ja mitkä tarvitsisivat panostusta tai lisää tutkimusta? Millaisille tuotteille ja palveluille olisi kysyntää tai koulutustarvetta? Vastauksia kyselyyn yritysten tai yrittäjämäisen toiminnan näkökulmasta (Saarijärveläinen ja Jyväskyläläinen eläinkauppa, Saarijärveläinen eläinhoitola, eläinkasvattamo, maatila ja ammattikalastaja) ala on jo kasvanut huimasti tiedon lisääntyessä, kehitys jatkuu samalla periaatteella ala kasvaa, tieto lisääntyy, tarpeet lisääntyvät internet vaikuttaa tietojen lisääntymiseen ja alan järjestöjen tietous myös, kysyntä kasvaa sen mukaan lähituotannolle on kysyntää, saa markkinoitua eläinkaupassa, etenkin, jos tuotetaan jyrsijätarvikkeita kotimaisissa tuotteissa on usein hinta esteenä, kohtuuhintaisia pitäisi saada ulkomaisessa massatuotannossa paljon standardituotetta, halpaa, mutta esim. erilaisten rotujen mittasuhteita ei ole huomioitu kysyntää siis on esim. istuvista koiravaatteista ulkomaisessa tuotannossa ei ole aina huomioitu Suomen erityisolosuhteita (talvi) esim. metsästyskoiranartun nisät suojaavia vaatteita ei ole, huomioliivit alaarvoisia kun jäävät vaarallisesti kiinni oksiin jos joku haluaa koiralleen esim. pomppatakin, hintaa saa olla vaikka kuinka, niin ostaisi erityistoiveet ja tarpeet kaupaksi menee, jos on krumeluureja. esim. suorakaiteen muotoiset kotimaiset jyrsijän kopit menevät heikosti kaupan, toivotaan krumeluureja, näköä ja hauskuutta 10

12 kanikopit: pieniä on, isoja ei eläinhuonekaluja ei ole (ajan sisustustrendit huomioivia), niille olisi yrittäjän mukaan varmasti kysyntää isoille koirille ei löydy petejä koirankopin toimivaa pehmikettä ei ole keksitty uudet leluideat ja lelut eläimille menekki varma, kun turvallisia (varsinkin jyrsijöille, koirille) aktivointituotteita menisi kaupan ulkomailta tulee kissojen kiipeilytelineet, suomalainen tarjonnut, mutta jäänyt siihen, kun olisi pitänyt neuvotella kauppaketjun kanssa, liike ei saa tehdä kaikesta ostoksista omia päätöksiä Kotimaassa Kälviällä tehdään koiranpantoja Jokke tekee kotimaisia koiranvaatteita, ommellaan kuitenkin Viron tehtailla Suomesta tulee heinä ja puru perustuotteetkin menisivät, esim. pajukepit jyrsittäväksi saviesineiden menekistä ei ole tietoa, ei ole ajateltu puiset tarvikkeet menevät mieluummin kuin muoviset ruokapuolella kaivataan kotimaista luomurehuilla kysyntää markettirehut brändätty virheellisesti suomalaisiksi Suomesta tulee pakasteita (kissan, koiran rehut, käärmeiden ruokahiiret) ja joitakin teurastuksen sivutuotteita: possun neniä ja naudannahkaluita Suomesta (Aristo taitaa olla ainut tuottaja) märkä- ja nappularehut tulevat ulkomailta kotimaista kuivattua kalaa koirille ja kissoille ei ole tarjolla kissoille kotimaista purkkikalaa, jossa ei ole vääriä muita ainesosia menisi kaupaksi teurasjäte, oikea tapa valmistaa treeniherkut eläintuotannossa jyrsijöitä tarvitaan aina pienjyrsijät kasvatus liian vähäistä alueella, jatkuva pula gerbiileistä, hamstereista ja rotista hiirillä ei kysyntää tällä hetkellä eikä usein muulloinkaan paljoa, koska vanhemmat eivät halua siimahäntiä kotiinsa, rottia lemmikkinä pitävät ovat usein nuoria aikuisia ja päättävät itse lemmikeistään ongelmatapauksia ei haluta tarjota eläinkaupoissa vaan kasvattajien kautta myynti enimmäkseen (degut, chinchillat, kultakalat) erityisen harrastuneisuuden myötä eläinkauppa voi hankkia 11

13 helppohoitoiset matelijat eläinkaupan tarjonnassa, kulttuuriimme vaikuttaminen arkipäivää (viljakäärme, leopardigekko, jättiläistuhatjalkaiset, akaattikotilot..) aloittelijalle helpot lajit menee myös kaupaksi matelijoilla myynnit kausiluontoisia, media vaikuttaa tarpeeseen linnuissa vanhat lintuharrastajat tavallisimpia asiakkaita, hankitaan edesmenneen linnun kumppanille uusi (silloin linnun väri tms. ominaisuus ei ratkaise ostopäätöstä tehtäessä) ja kun joskus on ollut lintuja, halutaan elämäntilanteen muuttuessa taas hankkia lintuja (värit yms. tekijät yleensä ratkaisevat ostopäätöksessä). linnut tulevat pääasiassa Saksasta, kanarialinnuilla ja undulaateilla kysyntää, haluttaisiin kotimaassa kasvatettuja, vähemmän seeprapeipoilla tai viiltopeipoilla, lintujen kysynnän maltillisuuden vuoksi koulun linnusto voisi olla hyvä opetuskeino eläinten kasvatukseen ja markkinointiin, kun ei ehkä kannata kamalan isossa mittakaavassa kasvattaa, ei kilpailua kotimaisten yrittäjien kanssa isot papukaijat ja parakiitit ei haluta myydä niitä eläinkaupassa ei paljoa kysyntää ja ongelmia kaupassa elämisessä, kun tilat eivät ole sopivat, niitä välitetään vain aktiiviharrastajille, jotka näkevät paljon vaivaa asian eteen miltei kaikki lemmikkieläimet tuodaan pääasiassa Saksasta hoitopalvelujen suhteen miltei kaikkea on kyselty Jyväskylässä eläinkaupassa koirien lomahoitopaikkoja haussa, markkinoinnissa vikaa ja kaikki tarvitsevat paikkoja yhtä aikaa, muina aikoina hiljaisempaa trimmausta kysellään hierontaa ei paljoa kysellä, veikkaus, että pitäisi olla sellaista kyllä eläimen hemmottelussa keskisuomalainen ei helposti liioittele, marginaali kysyy luksusta, suurimmalla osalla järkiperäiset seikat luovat hoitopalvelujen kysyntä eläinasiantunteva kotipalveluihminen jos esim. kissoja kasvatettaisiin vanhuksille, olisi samalla kyettävä luomaan järjestelmä, missä vanhuksen sairastuttua tai kuoltua, kissan tulevaisuus olisi turvattu ja järjestetty etukäteen, vaatii kokonaisvaltaisen järjestelmän syntyä läpi talven kotieläinpiha, eläimet stressaantuvat vähemmän, jos niitä ei kuljeteta kalan pyytäminen ja pakkaaminen eläinkaupan tarpeisiin onnistuisi, kunhan saadaan selville millaiseen pakettiin kala olisi hyvä saada Millaisia tuotteita voitaisiin valmistaa Pohjoisessa Keski-Suomessa: Koirat: Vaatteita koirille (standardimalliselle keskikokoiselle koiralle löytyy, mutta muille, esim. oikein isoille tai pienille, pitkille tai harteikkaille jne. ei löydy istuvia!) Koville pakkasille tassusuojat, hirveät hinnat, jos löytyy. Vauvan tossuja ostettu 12

14 Valjaat, pannat, taluttimet, hihnat (esim. metsästyskoirien valjaissa törmätty siihen, että eivät ole turvallisia, pitäisi kehittää malleja paremmiksi) Paremmin saatavilla olevia huskyvaljaita, mittojen mukaan saatava ja sovittamismahdollisuus oltava ja asiantuntemus valjaiden sopivuuteen Koiralelut, kissalelut kanilelut ja muut lelut, niitä menee ja malleja voisi koko ajan keksiä lisää (paljon on helposti rikkoutuvia tai jopa vaarallisia halpaleluja kaupan) Virikkeet: uutta voisi kehitellä Aktivointipelit Agility ja tokoesteet Harrastetarvikkeet etsinnän tuloksena, ei tarjolla, suomalaisia ei montaakaan, agilityesteet esim. tilattava tai rakennettava talkoovoimin Koirahuonekalut, saatavilla olevissa materiaalit huonosti kestäviä Koiraportit Aitaukset Turkkirusetit Koirahoitajan kunnollinen föönipidike Kasvispohjaiset rehut Lammastuotteet koiralle (kausiluontoisen tuotannon tasaus) Ulkomailta tulee paljon tavaraa, kotimaisia saatava, tuettavuus! Allergiselle koiralle ei ole kotimaista vaihtoehtoa. Saksalaisia on, tarvitsisi olla yhtä hyvää! Vaikeasti allergisille koirille ei löydy rehuja Vanhan koiran rehut puuttuvat Treeniherkut koiralle Lähiruokana esim. hirveä Kennelrehuauto tulee liian harvoin: naudan ja hevosen jauheliha, rustot ja luut ja merilevä, saattaa olla loppu, kun auto tulee Eläinkaupoista ei saa hevosenjauhelihaa Kissat: Kissanrehut!! Kissanrehua ei löydy kotimaista Nirsot kissat ongelmana. Ostaisi kotimaista jos sopivaa, mainostus ja kehitys puuttuvat! Kotoinen järvikala esim. pakasteena sopivissa pakkauksissa Kissojen kiipeilytelineet Kanit, jyrsijät, eksoottiset ym. eläimet: Eläinkaupoista ei tahdo saada hyvää jyrsijän/kaninheinää, on etsittävä talleilta ja navetoilta, vaikeaa ja aikaa vievää 13

15 Ei ole kunnollisia kanien ja jyrsijöiden koppeja, ei lajikohtaiset tarpeet huomioonottavia, kanikopit kalliita ja pieniä isolla suuaukolla kun pitäisi olla toisin päin Erikoisille eläimille (kuten esim. boa-käärmeet) olosuhteet vaikea järjestää, koska ei ole myynnissä valmiita tuotteita Jyrsijöiden kiipeilytelineet Puutetta virikkeistä, erityisesti jyrsijöiden virikkeistä puutetta, marsuille erityisesti Jalostuseläimet: pulaa gerbiileillä ja syyrialaisilla hamstereilla ei löydy pienet ponin / aasin loimet, pienet toppaloimet ja sadeloimet Lista palveluista, mitä lemmikeille/ lemmikin omistajille voitaisiin tarjota: Lenkkimaastot (Esim. Uuraisille, Jokihaaraan..), koirapuisto (vapaana juokseminen tärkeää), valvontaa? Koirien uimarantaa kaipasi moni. Em. asioiden suunnittelu ja tekeminen, ylläpito Koiraladut ja lenkkipolut talvisin Koirien uimahalli, Keski-Suomessa yksi (Laukaa?), kuntoutusmielessä voisi olla enemmänkin Julkisen liikenteen koirapaikat pienet, käytävät esim. linkissä kapeat Koiramahdollisuudet hotelleihin/laivalle, hoitola hotellin yhteyteen Eläinmatkatoimisto, mikä suunnittelee matkan, mihin liittyisi esim. koira mukaan matka koira tms. huomioiden, myös ulkomaille (rokotusohjeet ym. järjestämisineen lainsäädännön mukaisesti) Eläinmatkatoimisto niille joilla ei ole omia lemmikkejä, mutta haluavat lomailla eläinloman Tieto hoitoloista alueella ei tavoita yksityistä henkilöä Lomailukohteet: eläimen vapaana pito, aidattu piha olisi ylellisyyttä, varsinkin nuoren koiran kanssa. Ei kaipaa järjestettyä toimintaa. Okko-/ erityisen hankalien koirien kouluttaja Saarijärveltä ei saa lähteä eläinkauppa pois! Perustarpeisiin koulutuksia Kertauskoulutuksia Käyttäytymiskoulutusta Hyvinvointihoitolat (homeopatia) Vesiterapia ja fysioterapia eläimelle ei taida olla Näyttelytrimmauksiin profiloituminen Eläinten kuljetus Lomahoitaja kotiin Erikoisrakentaja kotiin (tallit kopit ym.) 14

16 Barf-tuotanto Hevos-, koira-trainer Allergiaspesialisti Oma agilityohjaaja, hevoskoulutus varsojen koulutukseen apua ja ulkopuolisia silmiä, personaltrainereita kotiin. Agilityhalli, lämpimähkö olisi luksusta Elukkayrittäjyys Lemmikkieläinyrittäjyys Nuorten opiskelijoiden yrityshalukkuutta on vahvistettava ja tuettava. Esiselvityksen perusteella yhteistyötahoilta löytyisi halukkuutta osallistua koulutuksen kehittämiseen ja myös kouluttamiseen. Jatkohankkeessa voitaisiin kartoittaa nuorille hyviä malleja ja esimerkkejä yrittäjyydestä benchmarkkaamalla. Kyselyissä huomattiin, että vastavalmistuneet alan opiskelijat eivät olleet vielä valmiita yrittäjyyteen, kun taas aiemmin valmistuneilla oli selkeästi enemmän kiinnostusta yrittäjyyteen mahdollisuutena työllistää itsensä. POKElla tulisi olla tarjota juuri heille kohdistuvaa koulutusta, johon liittyisi mm. riskien hallintaa, terveellisen talouden suunnittelua, tuotteistamista, verkostoitumista, markkinointia, yhteismarkkinointia ja verkkokauppaosaamista. Yrittäjyyteen on erilaisia mahdollisuuksia, huomioiden kuitenkin paikkakuntien ja asiakaspohjan koko. Erilaisten tuotteiden valmistaminen lisäisi yrittäjyyttä, mutta on mietittävä kuinka tarjonta ja kysyntä kohtaavat paremmin. Lemmikkieläimille tarkoitettujen tuotteiden kirjo voisi olla laajempi, johtuen monipuolisista koirien käyttötarkoituksista. Alueellamme on kartoittamattomia resursseja yrittämisen kehittämiseen esim. kalan pienpakkaamoja, jotka ovat ilmeisesti hyvin vähällä käytöllä. Mitä voitaisiin tuottaa, mille lemmikille, millaisiin pakkauksiin pakata ja millä ohjeistuksella. Näihin aihealueisiin voitaisiin koulutusta kehittää tai tukea liikeidean kehittämistä. Alueellamme ei ole juurikaan alan toimivia verkostoja. Yleisenä havaintona on, että eri tahot eivät kohtaa riittävän hyvin. Harrastajat, kaupat, ostajat ja tuottajat eivät kohtaa. Hankkeita asian tiimoilta ei näyttäisi olevan, lukuun ottamatta Hevosvoimaa-hanketta, jonka kohderyhmät ovat toiset. Maatiloilla ei kyselyn mukaan ollut juurikaan kiinnostusta tuottaa tuotteita lemmikkieläimille lisäansioina. Kuitenkin ekologisesti ajatellen olisi järkevää tuottaa mahdollisimman paljon tarvittavia lemmikkieläintavaroita ja tuotteita paikallisesti. Lemmikkieläinbisnes on kuitenkin myös tulevaisuuden kasvava ala. Tuotteita joita alueella voisi esimerkiksi tuottaa ovat kuivikepelletit jyrisijöille (TIKVA oy, kissan hiekka pelletit tähän tarkoitukseen), lihajalosteet, pakastevalmisruuat (sisäelinateriat, jauhelihat, luut, kalavalmisteet), akvaarion sisustusmateriaalit esim. 15

17 uppopuut, koiran takit, taluttimet, valjaat, pannat, koirankopit, purulelut koiralle, kiipeilytelineet kissalle, kaura, heinä ja olki jyrsijöille. Asian edistämiseksi tarvittaisiin keskitettyä markkinointia, koulutuspaketteja, tarkkoja yritysmalleja, ruoka-ainekoostumustietoja ja -ohjeita, jotta tuotteita voidaan valmistaa helposti. Kyselyn tulokset saattavat johtaa harhaan, koska maatiloille ei tarjottu valmiita ratkaisuja lemmikkituotteiksi. Mikäli olisi lista tuotteista, mitä kaivattaisiin paikalliseen myyntiin, kiinnostusta valmistamiseen voisi hyvinkin olla. Olisi maatalousyritykselle paljon helpompi lähteä tuottamaan lemmikkituotteita, jos markkinointikanavat, ja markkinat olisivat jo valmiina. Monta kertaa tuotteet itsessään olisivat tiloilla jo valmiina (heinä, kaura, olki ), mutta tieto ja sen myötä halu esim. oikeanlaisista pakkauksesta (koko, myyvä ulkoasu ) puuttuu. Hoiva-alan ja lemmikkieläinalan yhdistäminen syrjäytymisen estämisessä, vanhusten virikkeellistämisessä, vammaistyössä sekä esim. nuorisotyössä voisi luoda tulevaisuudessa uutta yrittäjyyttä alueelle. Asia vaatii selvittämistä ja alojen yhteistyön virittämistä Elukka-osaaja ja Elukka-osaamiskeskus Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen luonnonvara-alasta eläinalan osaamiskeskus POKE on alueen ainoa laaja-alaista eläintenhoidon opetusta tarjoava oppilaitos. Voidakseen vastata eläintenhoidon lisäkoulutuksen tarpeeseen, tässä hankkeessa on haluttu kartoittaa minkä tyyppiselle koulutukselle olisi eniten kysyntää, jotta jatkossa koulutusta voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Eläinten hoitoala kiinnostaa runsaasti tällä hetkellä ja perustutkintoon hakijoita on paljon. Kouluttajat ja opettajat ovat kuitenkin huolissaan opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään. Keskustelussa kuntahenkilöstön kanssa ilmeni, että harrastelijamaista toimintakulttuuria pitäisi kehittää yrittäjyydeksi. Opetuksen kehittäminen enemmän yrittäjyyttä tukevaksi nousikin yhdeksi kehittämiskohteeksi. Perustelut osaamiskeskukselle Saarijärvi paikkakuntana olisi keskeisin vaihtoehto muihin Pohjoisen Keski- Suomen paikkakuntiin nähden Oppilaitos on hyvien kulkureittien varrella Saarijärvellä ja sen lähipitäjissä maatilojen koko on kasvanut ja maatilayritykset ovat monialaistuneet Eläimiä olisi helppo tuoda keskitettyyn paikkaan, kuten mm. kissat, koirat ja kanit 16

18 Hoitotoimintaa voitaisiin toteuttaa opettajien ohjauksen mukaan Oppilaiden kiinnostuneisuus eläimiin antaa hyvän työpanoksen eläintalolle Tarvaala on vakiinnuttanut asemansa koulutuspaikkana ja eläintenhoito on osa opiskelua ja käytännön työssäoppimista Tarvaalalla on erityisenä valttina sekä tuotantoeläimet että eksoottiset eläimet, joihin koulutuksessa voisi myös erikoistua Eläinalan osaamiskeskuksen perustaminen Tarvaalaan antaisi paremmat mahdollisuudet saada ammattitaitoisia eläintenhoitajia myös Keski- ja Pohjois- Suomeen, sillä Etelä-Suomessa koulutetut eläintenhoitajat ja eläinlääkärit eivät ole kovin halukkaita lähtemään töihin pohjoisemmaksi Osaamiskeskuksen tavoitteet Osaamiskeskuksen tavoitteiksi on noussut seuraavia asioita: Kehittää oppilaitoksen eläintenhoidon opetusta suunnittelemalla ja laajentamalla eläintenhoidon tiloja Laajentaa ja kehittää yhteistyöverkostoa alan asiantuntijoiden kanssa Kartoittaa ja kehittää eläintenhoidon ammatillista lisäkoulutusta Keski-Suomen alueella sekä toteuttaa sitä Vaihtaa erityisosaamisen tietoja eri oppilaitosten välillä painottuen käytännön osaamiseen esim. toteuttamalla oppilasvaihtoa Edistää laadukasta suomalaista eläintenpitokulttuuria kouluttamalla eläinalan ammattilaisia ja yrittäjiä Syventää opiskelijoiden osaamista käytännön taidoissa tarjoamalle heille mahdollisuuden oppilasvaihtoon hyödyntämällä eri oppilaitosten erityisosaamista ja eläinlajistoa sekä niitä varten suunniteltuja asianmukaisia eläintiloja. Tukea alueen yrittäjiä tarjoamalla heille koulutusta tuotekehitykseen ja lemmikkieläintuotteiden valmistukseen Yhdistää matkailu ja lemmikkieläinmatkailu ja tarjoamalla alan matkailuyrittäjille valmiuksia kehittää yritystoimintaansa tähän suuntaan 17

19 Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun varmistamiseksi parannetaan opetustiloja ajanmukaisemmiksi. Vastata työelämän tarpeisiin kouluttamalla monipuolisia alan osaajia Osaamiskeskuksen koulutukselliset tavoitteet Hyvin koulutetut alan ammattilaiset, jotka toiminnallaan vaikuttavat suomalaiseen eläintenpitokulttuuriin mm. eläinten hoidossa ja eläinten hyvinvoinnissa Yhtenäinen eksoottisten eläinten oppimateriaali valtakunnalliseen käyttöön Ammatillisen lisäkoulutuksen monipuolinen tarjonta työelämän tarpeisiin suunniteltuna Ajanmukaiset opetustilat käytössä Toimiva oppilasvaihto eri oppilaitosten profiloitumisen mukaan Laajentunut yhteistyöverkosto alan asiantuntijoiden kanssa Opiskelijat hakeutuvat tarjoamaamme laadukkaaseen ammatilliseen lisäkoulutukseen. Uusien alan yritysten syntyminen. On tärkeää, että POKEssa kartoitetaan koulutustarpeen lisäksi entistä tarkemmin oppilaitoksen omat resurssit ja mahdollisuudet tarjota tarpeen mukaista koulutusta. Oppilaitoksen mahdollisuutta antaa klinikkaeläinhoitajakoulutusta tulisi selvittää lisää, koska säännöllisesti osa oppilaistamme hakeutuu valmistuttuaan kyseiseen koulutukseen muualle. Miten osaamiskeskus saavutetaan? Osaamiskeskuksen suunnittelun käynnistämiseksi ehdotetaan koottavaksi suunnitteluryhmä työelämätahojen ja koulutuksen järjestäjän kanssa sekä kunnallisen palveluntuottajan kanssa, jotta voidaan selvittää, miten saadaan parhaiten tyydytettyä alueen eläintenhoito ja eläinlääkinnälliset tarpeet. Suunnittelussa huomioidaan myös muut oppilaitoksen koulutusalat ja niiden mahdollisuudet osallistua ammattialan kehittämiseen. Näitä yhteistyöaloja voisivat olla eläinten käyttö hyvinvoinnin lisäämisessä, eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen sekä eläintenpidon huomiointi esimerkiksi rakentamisessa ja sisustamisessa. 18

20 Selvitetään lisäkoulutuksen mahdollisuudet tukea alueellisesti ammattitaidon lisäämistä. Sen pohjalta suunnitellaan eläinopetuksen vaatimat koulutustilat ja aikaansaadaan toimiva oppimisympäristö. Tähän liittyvä kehittämishanke voisi olla virtuaaliopetukseen soveltuva tietotekninen valmius. Toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa kehitetään virtuaaliopetukseen liittyvää materiaalia, niin että tilat ja välineistö saadaan käyttöön ja mahdolliseksi muissakin oppilaitoksissa. Tehdään yhteistyötä toisten eläintenhoidon koulutusyksiköiden kanssa, jotta voidaan selvittää oppilasvaihtomahdollisuus. Esimerkiksi koiraopetus ja eksoottisten eläinten opetus voisivat toimia vaihtoperusteella toisessa oppilaitoksessa. Hoiva-alalla olisi tulevaisuutta ja mahdollisuuksia myös ns. green care palveluilla. Koiraharrastajia/yrittäjiä voisi kouluttaa miten lemmikkiä voidaan käyttää hyväksi mm. vanhusten virikkeistämisessä, kehitysvammaisten kuntoutuksessa ja palvelukotien palveluissa. Tähän saattaisi hyvää koulutusta saada esimerkiksi Vantaalla toimivalta opaskoirakoululta. Green care-palvelujen kehittämisessä on keskeistä toisaalta koiran valintakriteerit ja toisaalta ihmisen ja koiran toiminta sosiaalisesti vaativissa tilanteissa ja paikoissa. Lisäkoulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon työelämäyhteydet ja verkosto, jotta voidaan varmistaa riittävät työpaikka- tai yrittäjyysmahdollisuudet. Kansainvälistyminen otetaan huomioon osaamiskeskusta kehitettäessä. Kehittämishanketta tarvitaan lisäkoulutuksen vaatimien eläintenhoidon opetusvälineiden hankintaan sekä mahdollisten rakenteellisten muutosten tekemiseen tiloissa opetuksen laadun parantamiseksi. Kommentteja koulutuksesta ja eläinosaamiskeskuksesta, mitä voisi olla, millainen koulutus kiinnostaisi (kyselyn tuloksia): Lähialueen yrittäjien näkemys: Lisäkoulutus aina tarpeen Uusien tutkimustulosten pohjalta saatavia koulutuksia Ala kehittyy koko ajan, syventävää koulutusta Sekä lyhytkurssit että pidemmät koulutukset lähi- ja etäopiskeluineen kiinnostaa Huippua olisi, jos voitaisiin opiskella jotain eläinryhmää erityisesti, esim. jyrsijät, matelijat, akvaariot, kissat, koirat, aasit Käyttäytyminen Koulutus 19

21 Tuomarointi Okko-koirat ja kissat koulutus (Okko = ongelmakoira- ja kissakoulutus) Trimmaus Eläinten hyvinvointi Metsästyskoirakoulutus, nouto ja jäljen teko Koirahieroja Ideointi, yritys jämähtää suunnitteluun, osaa tehdä kun joku suunnittelee tuotteen Koiranrehunvalmistajakoulutus. Suomalainen rehu typerää. Koiran ja kissanrehupuoli kiinnostaa, teurasjäte, oikea tapa valmistaa treeniherkut jne. Eläinten hoitaja perushoito, laaja eläinmäärä klinikkahoitaja perään Yrittäjyysopinnot Olisiko tuottajapuolelle tulossa väkeä, kasvatus, esim. jyrsijät viedään käsistä, erikoisempien eläinten kasvatus, esim. muulit Verkostoituminen ja yhteismarkkinointi Riskinhallinta, talousasioita painotettava koulutuksessa. Verkottuminen. Lyhyitä teemapäiviä olisi tarpeen saada. Lyhytkurssit toiveena. Terapiaeläimet Nuorison oireiluun eläimet voimavarana hyvä Yrityspaperit! Tuotteistaminen kiinnostaa, aikapula. Verkostoituminen, yhteismarkkinointi. Liikaa tuodaan kaikkea ulkomailta, itse voitaisiin tehdä laadukkaampia tuotteita, rahaa kyllä työnnetään. Hyvinvointi tulevaisuuden asia. Eläinasiantunteva kotipalveluihminen, ihmisen kuoltua eläimen sijoittaminen. Toimivat kissat, toimiva uudelleenjärjestely. Trimmaus, eläinten koulutus, eläinten hyvinvointi, koirahieroja, metsästyskoulutus Ystäväkoirapalvelut, läpi talven toimiva eläinpiha, matkailua ja palvelua. Eläimille vähemmän stressiä kun ei kuskata. Eläinmatkailuala, mutta ei perinteinen maatilamatkailu, vaan jotain omaa ja erilaista. Aikuisille elämäntilanteisiin sopivia koulutuksia. Omaehtoinen opiskelu ja lähipäivät onnistuisivat. Aiempien opiskelijoiden kommentteja ja jatkokoulutustoiveita: Klinikkaeläinhoitajakoulutus Koiranomikoulutus, sisältää ongelmakoirakoulutuksen ym. Eläinkauppakoulutus 20

22 Lisäkoulutus yleensäkin kiinnostaa Eläinten käyttäytymiseen liittyvä koulutus kiinnostaa Lyhytkursseja (esim. paimenkoirakurssin tapaan), esim. agilityohjaajakoulutus Saarijärvelle! Okkokoirakurssit (= ongelmakoirakoulutuskurssit) on tulevaisuuden juttu Koira-alan lyhytkurssit, oman työn ohella tapahtuvat Miten yritys katsoisi tärkeäksi kehittää verkostoaan / koulutuksen suomat mahdollisuudet? Yhteismarkkinointi? jo olemassa olevan ketjun liike ei tuntunut haluavan muuttaa verkostoaan muutoin kuin oppilaitosyhteistyö kiinnosti alan yhdistykset osa lemmikkialan verkostoa tuottajien verkosto voisi toimia varsinkin kun esimerkiksi markkinoijat olisi oma osaamiskuntansa ja tekijät omansa tuotesuunnittelua toivottiin, jolloin tekijä voisi valmistaa suunniteltuja tuotteita myyntiin, tuotesuunnitteluun liittyy myös tuotteiden testaus pienet yritykset haja-asutusalueella kaipaavat verkottumista ja yhteismarkkinointia toivottiin lyhytkursseja myös mm. seuraavista aiheista: riskien minimoiminen, terve talous, tuotteistaminen, valmistaminen, verkostoituminen, verkkokaupan aloittaminen, turvallinen toimiminen verkossa, oppilaitosyhteistyö, eläinten kasvattaminen Millaisen koulutuksen omaavan työntekijän yritys ensisijaisesti palkkaisi: kaupallisen ja eläinalan koulutuksen käynyt asiakaspalvelukykyinen, kassakäyttäytymisen ja kassatilanteet osaava peruskäyttäytyminen kunnossa Koulun profiili koulun profiili hyvä ja kattava monipuolisuus tärkeä klinikkapuoli hyvä suuntautumisvaihtoehto terapiaeläinasiaan erikoistuminen yrittäjyysopinnot palveluyrittäjyys nähdään tärkeänä jo perustutkinnossa eläinten hyvinvointi 21

23 5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI Esiselvityksen tavoitteena oli luoda pohjaa mahdollisille jatkohankkeille ja myös helpottaa toimenpiteiden kohdistamista ja nopeuttaa käytännön toimenpiteiden käynnistämistä. Tavoitteena oli löytää alueelle sekä yrittäjyyden että alan osaamisen kehittämiseen liittyviä jatkohankeaihioita. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat seuraavat: mahdollisuus nostaa POKEn luonnonvara-alan Tarvaalan yksikkö lemmikkieläinalan osaamiskeskukseksi ja tähän liittyen panostaa alan osaamisen syventämiseen, koulutuksen ja oppimisympäristön kehittämiseen ja toimimiseen alan yrittäjyyden sekä verkostoitumisen kehittäjänä. Green Care-toimintaan keskittyvä hanke toisi uutta osaamista alueelle, vahvistaisi hyvinvointi- ja matkailupalveluyrittäjyyttä ja olisi mahdollisuus myös kunnallisessa palvelutuotannossa. Lemmikkieläinmatkailun kehittämiseen alueella olisi edellytyksiä profiloinnin, markkinoinnin, tuotekuvausten ja palveluntuottajien verkostoitumisen kautta. Lemmikkieläintuotteissa ja palveluissa olisi mahdollisuus yrittäjyyteen tai lisäansioihin tarkempien markkinointitutkimusten ja toimenpiteiden, erikoistumisen sekä tuotesuunnittelun kautta. 22

24 6. ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS Äänekoskella Jouni Kurkela kuntayhtymän johtaja Tarja Naskila aikuiskoulutusjohtajan varahenkilö 23

SENNI-projekti esittäytyy

SENNI-projekti esittäytyy SENNI-projekti esittäytyy Aloitusseminaari 26.01.2012 Projektipäällikkö Liisa Nurminen Itä-Suomen yliopisto Green Care Green Care on käsite, jolle ei vielä toistaiseksi ole yksiselitteistä suomenkielistä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Kirjapainoky a kehittyy - aktivoint hanke lop uraportti

Kirjapainoky a kehittyy - aktivoint hanke lop uraportti Euroopan maaseudun 1111 kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi Kirjapainoky a kehittyy - aktivoint hanke lop uraportti RITVA POHJOISVIRTA Sisällys 1. Toteuttajan nimi.2 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Kullaa 28.10.2014 Projektipäällikkö Jussi Laurila Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Hanke lyhyesti Tavoite: Laaditaan esiselvitys

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 Vankkaa perusosaamista ja monipuolisia erikoistumismahdollisuuksia luonnonvara-alalta Muuruvedellä ja Toivalassa MAATALOUSLOMITTAJAKSI Tuotantoeläinten hoidon ja

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) irene.roos@tts.fi Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Elinkeinojen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 30.3.2015 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 Tuloskoonti [Päiväys] SISÄLLYS I Taustatiedot II Alueellinen toiminta III Palvelut/tuotteet IV Yhteistyö ja viestintä V Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Kartoitetaan olemassa oleva Green Care -toiminta Levitetään tietoa Green Care toiminnasta Lisäksi: Kartoitetaan tutkimus- ja koulutustarjonta Selvitään tutkimus-

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Maaseutumatkailu Perinteisesti maaseutumatkailuun on yhdistetty maatilatalous, mutta maaseudun rakennemuutoksen myötä matkailu on elinkeinona ohittanut

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE 13.04. 15.10.2010 1 Hevosvoimaa -esiselvityshanke Rahoittaja Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry., hallinnoija Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy Esiselvityshanke 13.4.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Kalvosarja loppuraportista maaliskuu 2015 1. Tavoitteet Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa hankkeen tavoitteena oli selvittää toimenpiteet,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1 TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 20. 21.1.2012 Irene Roos 1 Green Care Green Care on uusi palvelumuoto, jolla on paljon menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Maaseutuyrittäminen tutuksi kouluille-hanke TULOKSET

Maaseutuyrittäminen tutuksi kouluille-hanke TULOKSET Maaseutuyrittäminen tutuksi kouluille-hanke TULOKSET Mari Sarvaala 10.12.2014 Maaseutuyrittäminen tutuksi kouluille-hanke Maaseutu tarvitsee ammattilaisensa työllistä itsesi maaseudulla Taustaa Ideointi

Lisätiedot

Minulleko lemmikkilintu?

Minulleko lemmikkilintu? Minulleko lemmikkilintu? Hyvin hoidettuna lintu sopii vastuuntuntoisen ihmisen lemmikiksi. Sen tulee kuitenkin saada elää linnun elämää kotona, eikä kyseessä ole ensisijaisesti sylilemmikki. Ennen oman

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA SHAKE INNOVAATIOKOKEILUJEN UUSI MALLI Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulu 2017 Maisa Kantanen 19.9.2017 Case-paperin tavoite Tuoda esille Etelä-Savolaisten

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Seminaari 4.12.2014 Pori Yhteinen seminaari Sikses parasta aitoja makuja Satakunnasta 1.2.2012-31.12.2014 Toteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti, Satafood ja ProAgria

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 83,8 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto Kirjoita Master sivulle 18.3.2013 Kirjoita Master-sivulle Visio 2016 Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia Ravintolakoulu Perho on johtava

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Nuorten Keski-Suomi ry

Nuorten Keski-Suomi ry Oppilaitos ja opiskelija rasite, resurssi vai yhteistyökumppani? Eeva-Liisa Tilkanen Toiminnanjohtaja Nuorten Keski-Suomi ry Nuorten Keski-Suomi ry Nuorten toimintamahdollisuuksien ja -valmiuksien lisääminen

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Työpajat 15.-16.5.2012 Ohjelma 15.5. klo 9-12 Työpaja 1: Kokous- ja kongressimatkailu klo 9.00 Alustukset aiheeseen Leena Sipilä, Finnish Convention Bureau Minna Kurttila,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen 2016 2017 päätösseminaari Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari Luke Aika:

Lisätiedot

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Tavoitteena hallitusohjelma 2015-2019 Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen AMKE:n yhteistyöfoorumi 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa

Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa Marko Saaranen, yksikönjohtaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä marko.saaranen@jao.fi Ammatillinen koulutus Reformi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN ProMainari MIKÄ? Selvitys kaivosalan ammattityöntekijöiden koulutuksen: nykytilasta tason kehittämisestä ja yhtenäistämisestä koordinointitarpeesta laadusta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Osaaminen merkitsee, työhyvinvointi ratkaisee Hengissä kevääseen seminaari

Osaaminen merkitsee, työhyvinvointi ratkaisee Hengissä kevääseen seminaari Osaaminen merkitsee, työhyvinvointi ratkaisee Hengissä kevääseen seminaari 1.11.2017 Kai Komulainen, projektipäällikkö Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä hanke Lapin

Lisätiedot

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja -

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja - - Lähiruokatukku ja -myymälä LähiPuoti Remes - Paikallisia Herkkuja - Yrityksen toiminta: LähiPuoti Remes Oy perustetaan ja toiminta alkaa 2012-2013 vaihteessa, Puotipuksu Kimmo Remes. Lähi- ja luomuruokaa

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10 Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä Nov- 10 Mitä ja miten tutkittiin? Mikä on verkostoitumisen aste ammatillisen koulutuksen kentällä? Miten verkostot toimivat? Mikä on verkostoitumisen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtM Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue Asiakaslähtöisyys Asiakas ainoa

Lisätiedot

MITEN PERUSTAN TILATEURASTAMON KOKEMUKSIA ARJESTA

MITEN PERUSTAN TILATEURASTAMON KOKEMUKSIA ARJESTA MITEN PERUSTAN TILATEURASTAMON KOKEMUKSIA ARJESTA Paijan Tilateurastamo, Henna ja Juha Paija 31.3.2014 Paijan Tilateurastamo 887-1, Urjala - Perustettu 1995 (sukupolvenvaihdos 2009) - Työllistää yrittäjäperheen

Lisätiedot