EU:n kuluttajatuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n kuluttajatuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti"

Transkriptio

1 1 LAUSUNTO EU:n kuluttajatuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti Kulutustavararyhmä ry koostuu Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Finatex ry:stä, Tekstiilihuoltoliitto ry:stä, Kulutustavara- ja erikoistuoteteollisuus KET ry:stä ja Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry:stä. Kulutustavararyhmä ry edustaa yhteensä n. 2,3 miljardin :n vuosittaista liikevaihtoa ja työntekijää. Euroopan komissio julkaisi uudet asetusehdotukset kulutustavaroiden tuoteturvallisuudesta (KOM(2013)78) ja markkinavalvonnasta (KOM(2013)75). Asetusehdotusten tavoitteena on uudistaa EU:n sisämarkkinoilla liikkuvien kulutustavaroiden turvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevaa sääntelyä. Nykyinen sääntely sisältyy useisiin eri säädöksiin ja eri tuotesektoreilla sovelletaan myös erilaista sääntelyä. Ehdotuspaketin esitysten avulla pyritään vähentämään sääntelyn aukkoja ja päällekkäisyyttä sekä yhdenmukaistamaan ja tehostamaan tuotteiden valvontaa. Asetusehdotuksissa säädetään mm. kulutustavaroiden yleisestä turvallisuusvaatimuksesta, talouden toimijoiden (valmistajat, maahantuojat ja jakelijat) velvollisuuksista, kulutustavaroiden jäljitettävyydestä ja alkuperämerkinnöistä. Kulutustavararyhmä ry kannattaa asetusehdotusten tavoitteita parantaa kuluttajansuojaa, tehostaa markkinavalvontaa ja yhdenmukaistaa talouden toimijoita koskevia velvoitteita. Asetusehdotuksiin sisältyy kuitenkin myös kulutustavarateollisuutta huolestuttavia uusia esityksiä. Esimerkiksi talouden toimijoihin kohdistuvat velvoitteet on määritetty ehdotuksessa tiukemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin tällä hetkellä voimassa olevassa yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä (General Product Safety Directive, GPSD). KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N KANTA KOMISSION ESITYKSEEN Kulutustavararyhmä ry:n mukaan EU:n tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin esitykset vaativat vielä Euroopan komission lisäselvityksiä ja perusteellista vaikutusarviointia mm. valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille aiheutuvista taloudellisista kustannuksista sekä uusien merkintöjen tarpeellisuudesta. KULUTTAJATUOTETURVALLISUUSASETUS (CONSUMER PRODUCT SAFETY REGULATION) Asetusehdotus (KOM(2013)78) velvoittaa kaikkia talouden toimijoita (valmistajat, maahantuojat ja jakelijat) toisin kuin nykyisin voimassa oleva tuoteturvallisuusdirektiivi (General Product Safety Directive, GPSD). Kulutustavararyhmä kiinnittää erityistä huomiota artikloihin 7, 8, 10, 11 ja 14, jotka sisältävät useita uusia talouden toimijoihin kohdistuvia velvoitteita.

2 2 Alkuperän merkitseminen (7 artikla) LAUSUNTO Asetusehdotuksen mukaan valmistajien ja maahantuojien on varmistettava, että tuotteissa on tuotteen alkuperämaata koskeva merkintä (kaikki kuluttajatuotteet). Alkuperämerkintä perustuu tällä hetkellä yhteisön tullikoodeksista (ETY 2913/92) annettuun asetukseen (viimeinen merkittävä valmistusvaihe). Tuotteen alkuperän määrittäminen on todella hankalaa, koska kulutustavaroiden tuotantoketjut ovat nykyisin pitkiä ja kansainvälisiä. Viimeinen merkittävä valmistusvaihe ei anna oikeaa kuvaa tuotteen todellisesta alkuperästä. Tuotteen merkittävin valmistusvaihe voi olla myös aivan tuotantoketjun alkupäässä tai aivan viimeisenä. Komission asetusehdotuksen mukaan tuotteen alkuperän merkitseminen täydentäisi tuotteen jäljitettävyyttä (esim. valmistajan nimen ja osoitteen ilmoittaminen) ja näin esim. markkinavalvontaviranomaisen olisi helpompi jäljittää tuotteen varsinainen valmistuspaikka. Kulutustavararyhmä ry korostaa, että viimeiseen merkittävään valmistusvaiheeseen perustuva alkuperämaamerkintä ei takaa tuotteen turvallisuutta tai kerro sen kannalta merkityksellistä tietoa. Lisäksi tuotteisiin tyypillisesti liitetyt mahdolliset riskit koskevat muita ominaisuuksia tuotteissa kuin niitä, joiden perusteella alkuperämaa määräytyy. Pakollisesta alkuperämerkintää koskevasta vaatimuksesta saattaa aiheutua merkittäviä taloudellisia vaikutuksia (esim. mahdolliset kansalliset vaatimukset alkuperämaamerkinnän kielestä ym. hallinnollinen rasite ja byrokratia) ja ehdotettu sääntely kohdistuisi laajasti kaikkiin kulutustavaroihin. Kuluttajatuotteiden alkuperää koskevan tiedon saaminen on tärkeää, mutta valmisteilla oleva asetusehdotus ei millään tavalla ratkaise alkuperän ilmoittamiseen liittyviä olemassa olevia ongelmia. Kulutustavararyhmä ry katsoo, että alkuperämaan merkitseminen ei olisi kuluttajaturvallisuuden tai tuotteiden jäljitettävyyden kannalta tarpeen ja sen tulisi perustua edelleen vapaaehtoisuuteen. Käytännön esimerkki tilanteesta, jossa alkuperämerkintä on joko harhaanjohtava tai puutteellinen: Esimerkki: Suomessa suunniteltu, Suomessa neulottu espanjalaisesta langasta, jonka raaka-aine puuvilla on egyptiläistä ja lyocell itävaltalaista, Suomessa värjätty (saksalaisilla väriaineilla), Suomessa painettu ja viimeistely neulos, leikattu vaatekappaleiksi Suomessa, ommeltu vaatteiksi Venäjällä Karjalassa, pakattu Suomessa: Made-in Russia! Alkuperämerkinnän peruste: Tuotteen viimeinen merkittävä valmistusvaihe on tapahtunut EU:n ulkopuolella. - Mikä on kuluttajan saama hyöty asetusehdotuksen mukaisesta alkuperämaamerkinnästä? - Kuinka hyvin tuotteen merkissä annettu tieto vastaa tuotteen todellista valmistusprosessia ja alkuperää?

3 Valmistajien (artikla 8), maahantuojien (artikla 10) ja jakelijoiden velvollisuudet (artikla 11) Asetusehdotus sisältää useita talouden toimijoihin (valmistajat, maahantuojat ja jakelijat) kohdistuvia uusia velvollisuuksia mm. seuraavan listan mukaisesti: Valmistajien on tuotteeseen liittyviin mahdollisiin vaaroihin suhteutettuna suoritettava tuotteille näytteisiin perustuvia testejä, tutkittava valitukset ja pidettävä valituksista sekä vaatimustenvastaisista tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta (artikla 8, kohta 3). Valmistajien tulisi laatia (kaikki kulutustavarat) tuotteeseen liittyviin mahdollisiin vaaroihin suhteutettuna tuotetta koskeva tekninen asiakirja (artikla 8, kohta 4). Valmistajien tulisi laatia tuotteeseen liittyviin mahdollisiin vaaroihin suhteutettu tekniset asiakirjat, jotka tulisi säilyttää kymmenen vuotta sen jälkeen kun tuote on saatettu markkinoille. Asiakirjat on pyynnöstä asetettava markkinavalvontaviranomaisten saataville (artikla 8, kohta 5). Valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden on varmistettava, että tuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla tuote voidaan tunnistaa ja joka on helposti kuluttajan nähtävissä ja luettavissa (artikla 8, kohta 6). Suurin osa yllä mainituista vaatimuksista velvoittavat valmistajien lisäksi myös maahantuojia ja jakelijoita. Kulutustavararyhmä ry:n mukaan yllä mainittujen merkintävaatimusten ei tulisi olla pakollisia, vaan niitä tulisi voida merkitä vapaaehtoisesti. Merkintäpakko ei paranna tuotteen turvallisuutta. Erityisesti vaatimus tuotteeseen merkittävästä tyyppi-, erä-, sarjanumero- tai muusta vastaavasta merkinnästä ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta. Kulutustavararyhmä ry muistuttaa, että kuluttajan ei voida olettaa ymmärtävän esim. valmistajien ammattimaisia merkintöjä eikä myöskään pystyvän tekemään niistä johtopäätöksiä. Lisäksi on varmistettava, että lisämerkinnöillä ei peitetä valmistajien merkinnöissä antamia tietoja. Erityisesti tulisi välttää valmistajien ja maahantuojien antamien tietojen päällekkäisyyttä, koska sen uskotaan aiheuttavan sekaannusta ja hämmennystä kuluttajien keskuudessa. Kulutustavararyhmä ry tukee valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille tietyistä velvollisuuksista myönnettäviä poikkeuksia (artikla 13). 3 Talouden toimijoita koskevat tiedot (artikla 14) ja tuotteiden jäljitettävyys (artikla 15) Asetusehdotuksen mukaan kunkin talouden toimijan tulee tietää sekä itseään edeltänyt että itsestään seuraava taho jakeluketjussa ja valvontaviranomaisten pyynnöstä ilmoitettava sekä sille tuotetta toimittaneet toimijat että ne toimijat, joille se on toimittanut tuotetta (artikla 14). Komissio voi edellyttää (delegoidulla säädöksellä) myös erityisen jäljitysjärjestelmän luomista tai tällaiseen järjestelmään liittymistä talouden toimijoilta, jotka saattavat markkinoille tuotteita, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle (artikla 15). Kulutustavararyhmä ry kyseenalaistaa vaatimuksen luoda jäljitysjärjestelmä erityisesti vakavia riskejä aiheuttavia tuotteita varten. Lähtökohtaisesti kaikkien kuluttajatuotteiden tulee olla turvallisia eikä sellaisen jäljitysjärjestelmän luominen, joka olisi rajattu koskemaan pelkästään

4 vakavan riskin tuotteita, ole perusteltua. Mahdollisen jäljitysjärjestelmän tulisi kattaa mahdollisimman hyvin koko markkina ja sillä liikkuvat tuotteet. Kulutustavararyhmän mukaan tuotteiden jäljitettävyydestä voi aiheutua huomattavia kustannuksia, koska jakelijoiden lukumäärä voi olla hyvin suuri. Sääntely vaikuttaa epätarkoituksenmukaiselta myös siitä syystä, että harmonisoimattomien kulutustavaroiden (eli kulutustavarat, joista ei ole erikseen jo muualla säädelty) säätely olisi näin tiukempaa kuin esim. tuotteiden, joista on jo tuoteryhmäkohtaisesti erikseen säädetty (esim. lasten lelut). Jäljitysjärjestelmän luominen vaikuttaa päällekkäiseltä toimelta, koska esim. artiklat 8, 10, 11 ja 14 velvoittajat talouden toimijoita jo hyvin laajasti antamaan tuotteita koskevia tietoja. 4 Eurooppalaisten standardien käytön edistäminen Asetusehdotuksen mukaan komissio voi pyytää standardointiorganisaatioita laatimaan eurooppalaisia standardeja, joiden avulla pyritään entistä paremmin varmistamaan, että tuotteet täyttävät niille asetetun yleisen turvallisuusvaatimuksen. Kulutustavararyhmän mukaan olemassa olevien ja uusien standardien käyttöönottoa tulee edistää ja yksinkertaistaa. KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N KANTOJA EUROOPAN PARLAMENTIN AVAINEHDOTUKSIIN Kuluttajatuoteturvallisuusasetus Kuluttajatuoteturvallisuusasetusehdotuksen esittelijänä Euroopan parlamentissa toimii Christel Schaldemose (DK). Alla osa esittelijän asetusehdotusta koskevista avainehdotuksista ja Kulutustavararyhmä ry:n alustavia kantoja: Alkuperämaa (Country of Origin) Esittelijä tukee komission ehdotusta merkitä tuotteen alkuperä joko tuotteessa tai sen pakkauksessa. Alkuperämerkintä määräytyy tällä hetkellä viimeisen merkittävän valmistusvaiheen perusteella eikä merkintä kerro koko totuutta tuotteen alkuperästä (huom. globaalit tuotantoketjut). Kulutustavararyhmä ry vastustaa pakollista alkuperämerkintää. Yhtenä mahdollisuutena voisi olla kertoa erikseen esimerkiksi materiaalin alkuperä niin realistisesti kuin mahdollista. CE+ -merkintä (CE+ mark) Parlamentin esittelijä ehdottaa uuden CE+ -merkinnän käyttöönottoa. Merkinnän tavoitteena on osoittaa, että riippumaton kolmas osapuoli on testannut merkityn tuotteen ja toimivaltainen elin on todennut sen turvalliseksi. Kulutustavararyhmä ry kyseenalaistaa tarvetta luoda uusi merkintäjärjestelmä ja pyytää lisätietoa siitä, mitä kaikkea tämä voisi tarkoittaa käytännössä. Kulutustavararyhmä ry vastustaa tehtyä esitystä ja pitää olemassa olevaa käytäntöä riittävänä.

5 Tuoteturvallisuusyhteyspisteet (Product Safety Contact Points) Asetus (EY) N:o 764/2008 säätelee tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamisesta toisessa jäsevaltiossa kaupan pidetyissä tuotteissa ja tuoteyhteyspisteiden perustamisesta kussakin jäsenvaltiossa. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Kulutustavararyhmä ry tukee kyseisten tuoteturvallisuusyhteyspisteiden perustamista ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseistä ei kaikissa EU:n jäsenvaltioissa jo entuudestaan ole. Suomen kohdalla kyseistä tarvetta ei ole, ja ehdotus vaikuttaa siitä syystä päällekkäiseltä toimelta. 5 Seuraamukset (Penalties) Parlamentin esittelijän tavoin Kulutustavararyhmä ry tukee erilaisten seuraamusten ja pakotteiden yhdenmukaistamista siten, että epärehelliset elinkeinonharjoittajat joutuvat maksamaan suurimman osan markkinavalvontaviranomaisten kustannuksista. Tällä hetkellä veronmaksajat maksavat unionissa markkinavalvonnasta aiheutuvat kustannukset. Tulevaisuudessa erilaisten seuraamusten avulla on pyrittävä ehkäisemään aiempaa paremmin ja tehokkaammin epärehellisten elinkeinonharjoittajien toiminta. Verkkokaupankäynti (Online sales) Kuluttajat ostavat kolmansista maista verkkokaupan kautta suuria määriä erilaisia tuotteita, jotka eivät välttämättä ole eurooppalaisten turvallisuusmääräysten mukaisia. Parlamentin esittelijän tavoin Kulutustavararyhmä ry korostaa tarvetta keskittyä kuluttajien sähköistä kauppaa kohtaan tunteman luottamuksen vahvistamiseen komission käynnistämien valistusja tiedotuskampanjoiden avulla. MARKKINAVALVONTA-ASETUS (MARKET SURVEILLANCE REGULATION) Asetusehdotus (KOM(2013)75) sisältää uusia markkinavalvontaa tehostavia viranomaisvelvoitteita ja sen tavoitteena on helpottaa vaarallisten tuotteiden tunnistamista, jäljittämistä ja poistamista markkinoilta. Nykyisin markkinavalvonta on jäsenmaiden vastuulla ja on sen vuoksi hyvin kirjavaa. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää sähköisten tietojärjestelmien kehittämistä käytännössä tuoteturvallisuuden nopean hälytysjärjestelmän (RAPEX) ja markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmän (ICSMS) välillä. Asetusehdotuksen tavoitteena on perustaa myös Euroopan markkinavalvontafoorumi ja EU:n uusia vertailulaboratorioita, jotka tarjoaisivat asiantuntemusta ja puolueetonta teknistä neuvontaa ja testausta. Kulutustavararyhmä ry katsoo, että EU:n sisämarkkinoiden toiminta ja kuluttajan asema paranevat markkinavalvonnan tehostamisen myötä. Markkinavalvonnan yhteiset EU-tasolla määritetyt periaatteet ja viranomaisten rajat ylittävä yhteistyö varmistavat tuotteiden vapaan liikkuvuuden ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet yrityksille. Uuden sääntelyn tulee kuitenkin olla mahdollisimman selkeää. Talouden toimijoille kohdistetut velvoitteet tulee olla oikeassa suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin ja niistä saavutettuihin hyötyihin. Lisäksi uusien velvoitteiden tulee olla hyvin perusteltuja.

6 Ehdotus sisältää sääntelyä myös riskejä aiheuttavista tuotteista ja riskinarvioinnista. Myös markkinavalvontaviranomaisilta edellytetään erilaisia toimenpiteitä riskien välttämiseksi. Kulutustavararyhmä ry korostaa, että lähtökohtaisesti kaikkien kuluttajatuotteiden tulisi olla turvallisia. Riskiarviointia koskevaa sääntelyä on selkiytettävä ja sille on määritettävä EU-tasolla yhteiset periaatteet. Tuotteiden vapaan liikkuvuuden ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden kannalta on keskeistä, että tulkinnat riskin aiheuttavista tuotteista sekä turvallisista tuotteista eri jäsenmaissa ovat mahdollisimman samanlaiset. Kulutustavararyhmä muistuttaa, että riskien täydellinen eliminointi ei ole mahdollista. 6 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N KANTOJA EUROOPAN PARLAMENTIN AVAINEHDOTUKSIIN Markkinavalvonta-asetus Markkinavalvonta-asetusehdotuksen esittelijänä Euroopan parlamentissa toimii Sirpa Pietikäinen. Alla osa esittelijän asetusehdotusta koskevista avainehdotuksista ja Kulutustavararyhmä ry:n alustavia kantoja: Tuoteturvallisuus on varmistettava ja markkinatoimijoille on luotava tasapuoliset toimintaedellytykset Markkinavalvontaviranomaisten vastuulla on varmistaa, että turvattomat tai muulla tavoin haitalliset tuotteet tunnistetaan ja poistetaan markkinoilta. Tämä on sekä kuluttajien että valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden edun mukaista. Yksi markkinavalvonnan suurimmista haasteista on voimavarojen rajallisuus suhteessa jatkuvasti kasvavaan kaupan volyymiin. Parlamentin esittelijän tavoin Kulutustavararyhmä ry rohkaisee komissiota etsimään uusia ja innovatiivisia sekä markkinalähtöisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan markkinavalvontaa voidaan tehostaa. Tällä hetkellä ainoastaan viranomaiset vastaavat markkinavalvonnasta. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on tiivistettävä ja tehostettava yhteistyötään Parlamentin esittelijä ja Kulutustavararyhmä ry tukevat komission ehdotusta tehostaa eri jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja tehtävien jakamista. Tietojenvaihto perustuu tällä hetkellä tuoteturvallisuutta koskevaan EU:n nopeaan tiedonvaihtojärjestelmään (RAPEX) sekä markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmään (ICSMS). ICSMS:n kautta tapahtuva tietojenvaihdon ansiosta markkinavalvontaviranomaiset voivat hyödyntää toisten viranomaisten työtä ja säästää niukkoja resursseja (mm. päällekkäisen testaamisen välttäminen eri jäsenvaltioissa). Yksi tärkeimmistä markkinavalvontaa parantavista ehdotuksista on Euroopan markkinavalvontafoorumin (EMSF) perustaminen. Foorumin tavoitteena on edistää viranomaisten, valmistajien, maahantuojien, jakelijoiden ja kuluttajajärjestöjen kaltaisten sidosryhmien välistä yhteistyötä. Kulutustavararyhmä ry tukee Euroopan markkinavalvontafoorumin perustamista ja kannattaa sidosryhmien säännöllistä osallistumista foorumin toimintaan.

7 7 LAUSUNTO Sääntöjen rikkojia varten on luotava varoittavia seuraamuksia Parlamentin esittelijä ja Kulutustavararyhmä ry tukevat komission ehdotusta luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille talouden toimijoille. Sääntöjä noudattavien ei tule kärsiä siitä, että järjestelmä ei kykene rankaisemaan toimijoita, jotka tarkoituksellisesti rikkovat sääntöjä. Kulutustavararyhmä ry kuitenkin vastustaa parlamentin esittelijän ehdotusta määrätä talouden toimijoille hallinnollisia seuraamuksia, joiden suuruus olisi vähintään kymmenen prosenttia talouden toimijan vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta edellisellä kaudella. Sen sijaan Kulutustavararyhmä ry tukee esittelijän ehdotusta erilaisten esim. hallinnollisten seuraamusten käyttöönottoa koko unionin alueella, joiden avulla voitaisiin varmistaa, että lainsäädäntö ennaltaehkäisisi tehokkaasti sääntöjen rikkomista. Kulutustavararyhmä ry tukee kuitenkin esittelijän ehdotusta laatia julkinen musta lista toimijoista, jotka toistuvasti rikkovat tämän asetuksen säännöksiä. Anna-Kaisa Auvinen Toimitusjohtaja Kulutustavararyhmä ry

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 304/18 Euroopan unionin virallinen lehti 22.11.2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 TMO Lahtinen Päivi(TEM) 18.05.2015 JULKINEN Viite Asia Kilpailukykyneuvosto 28.-29.5.2015 Bryssel Kilpailukykyneuvoston kokouksessa käsitellään sisämarkkina-,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2002R0178 FI 07.08.2009 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 178/2002, annettu

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2014 C(2014) 4653 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä asuinrakennuksiin

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.7.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0407/2008 15.10.2008 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä (KOM(2008)0124

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 26/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (GMelintarvikkeet ja -rehut sekä GM-tuotteiden jäljitettävyys ja merkintä)

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan, L 102/48 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/23/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, marraskuussa 2003 Huomautuksia kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 9. helmikuuta 2004 PE 337.069/54-466 TARKISTUKSET 54-466 Mietintöluonnos (PE 337.069) Mauro Nobilia ehdotuksesta

Lisätiedot

Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010

Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Päivitys vuodelle 2010 Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Valvontaohjelman päivitys 1. 8. 2009 2009 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Juha Terho/ RKo 26.6.2015 Lausunto 1 (28) kirjaamo@tem.fi Lausuntopyyntö TEM/2221/00.04.01/2013 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2002/0222(COD) 19. helmikuuta 2004 LAUSUNTO talous- ja raha-asioiden valiokunnalta oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot