EU:n kuluttajatuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n kuluttajatuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti"

Transkriptio

1 1 LAUSUNTO EU:n kuluttajatuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti Kulutustavararyhmä ry koostuu Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Finatex ry:stä, Tekstiilihuoltoliitto ry:stä, Kulutustavara- ja erikoistuoteteollisuus KET ry:stä ja Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry:stä. Kulutustavararyhmä ry edustaa yhteensä n. 2,3 miljardin :n vuosittaista liikevaihtoa ja työntekijää. Euroopan komissio julkaisi uudet asetusehdotukset kulutustavaroiden tuoteturvallisuudesta (KOM(2013)78) ja markkinavalvonnasta (KOM(2013)75). Asetusehdotusten tavoitteena on uudistaa EU:n sisämarkkinoilla liikkuvien kulutustavaroiden turvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevaa sääntelyä. Nykyinen sääntely sisältyy useisiin eri säädöksiin ja eri tuotesektoreilla sovelletaan myös erilaista sääntelyä. Ehdotuspaketin esitysten avulla pyritään vähentämään sääntelyn aukkoja ja päällekkäisyyttä sekä yhdenmukaistamaan ja tehostamaan tuotteiden valvontaa. Asetusehdotuksissa säädetään mm. kulutustavaroiden yleisestä turvallisuusvaatimuksesta, talouden toimijoiden (valmistajat, maahantuojat ja jakelijat) velvollisuuksista, kulutustavaroiden jäljitettävyydestä ja alkuperämerkinnöistä. Kulutustavararyhmä ry kannattaa asetusehdotusten tavoitteita parantaa kuluttajansuojaa, tehostaa markkinavalvontaa ja yhdenmukaistaa talouden toimijoita koskevia velvoitteita. Asetusehdotuksiin sisältyy kuitenkin myös kulutustavarateollisuutta huolestuttavia uusia esityksiä. Esimerkiksi talouden toimijoihin kohdistuvat velvoitteet on määritetty ehdotuksessa tiukemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin tällä hetkellä voimassa olevassa yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä (General Product Safety Directive, GPSD). KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N KANTA KOMISSION ESITYKSEEN Kulutustavararyhmä ry:n mukaan EU:n tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin esitykset vaativat vielä Euroopan komission lisäselvityksiä ja perusteellista vaikutusarviointia mm. valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille aiheutuvista taloudellisista kustannuksista sekä uusien merkintöjen tarpeellisuudesta. KULUTTAJATUOTETURVALLISUUSASETUS (CONSUMER PRODUCT SAFETY REGULATION) Asetusehdotus (KOM(2013)78) velvoittaa kaikkia talouden toimijoita (valmistajat, maahantuojat ja jakelijat) toisin kuin nykyisin voimassa oleva tuoteturvallisuusdirektiivi (General Product Safety Directive, GPSD). Kulutustavararyhmä kiinnittää erityistä huomiota artikloihin 7, 8, 10, 11 ja 14, jotka sisältävät useita uusia talouden toimijoihin kohdistuvia velvoitteita.

2 2 Alkuperän merkitseminen (7 artikla) LAUSUNTO Asetusehdotuksen mukaan valmistajien ja maahantuojien on varmistettava, että tuotteissa on tuotteen alkuperämaata koskeva merkintä (kaikki kuluttajatuotteet). Alkuperämerkintä perustuu tällä hetkellä yhteisön tullikoodeksista (ETY 2913/92) annettuun asetukseen (viimeinen merkittävä valmistusvaihe). Tuotteen alkuperän määrittäminen on todella hankalaa, koska kulutustavaroiden tuotantoketjut ovat nykyisin pitkiä ja kansainvälisiä. Viimeinen merkittävä valmistusvaihe ei anna oikeaa kuvaa tuotteen todellisesta alkuperästä. Tuotteen merkittävin valmistusvaihe voi olla myös aivan tuotantoketjun alkupäässä tai aivan viimeisenä. Komission asetusehdotuksen mukaan tuotteen alkuperän merkitseminen täydentäisi tuotteen jäljitettävyyttä (esim. valmistajan nimen ja osoitteen ilmoittaminen) ja näin esim. markkinavalvontaviranomaisen olisi helpompi jäljittää tuotteen varsinainen valmistuspaikka. Kulutustavararyhmä ry korostaa, että viimeiseen merkittävään valmistusvaiheeseen perustuva alkuperämaamerkintä ei takaa tuotteen turvallisuutta tai kerro sen kannalta merkityksellistä tietoa. Lisäksi tuotteisiin tyypillisesti liitetyt mahdolliset riskit koskevat muita ominaisuuksia tuotteissa kuin niitä, joiden perusteella alkuperämaa määräytyy. Pakollisesta alkuperämerkintää koskevasta vaatimuksesta saattaa aiheutua merkittäviä taloudellisia vaikutuksia (esim. mahdolliset kansalliset vaatimukset alkuperämaamerkinnän kielestä ym. hallinnollinen rasite ja byrokratia) ja ehdotettu sääntely kohdistuisi laajasti kaikkiin kulutustavaroihin. Kuluttajatuotteiden alkuperää koskevan tiedon saaminen on tärkeää, mutta valmisteilla oleva asetusehdotus ei millään tavalla ratkaise alkuperän ilmoittamiseen liittyviä olemassa olevia ongelmia. Kulutustavararyhmä ry katsoo, että alkuperämaan merkitseminen ei olisi kuluttajaturvallisuuden tai tuotteiden jäljitettävyyden kannalta tarpeen ja sen tulisi perustua edelleen vapaaehtoisuuteen. Käytännön esimerkki tilanteesta, jossa alkuperämerkintä on joko harhaanjohtava tai puutteellinen: Esimerkki: Suomessa suunniteltu, Suomessa neulottu espanjalaisesta langasta, jonka raaka-aine puuvilla on egyptiläistä ja lyocell itävaltalaista, Suomessa värjätty (saksalaisilla väriaineilla), Suomessa painettu ja viimeistely neulos, leikattu vaatekappaleiksi Suomessa, ommeltu vaatteiksi Venäjällä Karjalassa, pakattu Suomessa: Made-in Russia! Alkuperämerkinnän peruste: Tuotteen viimeinen merkittävä valmistusvaihe on tapahtunut EU:n ulkopuolella. - Mikä on kuluttajan saama hyöty asetusehdotuksen mukaisesta alkuperämaamerkinnästä? - Kuinka hyvin tuotteen merkissä annettu tieto vastaa tuotteen todellista valmistusprosessia ja alkuperää?

3 Valmistajien (artikla 8), maahantuojien (artikla 10) ja jakelijoiden velvollisuudet (artikla 11) Asetusehdotus sisältää useita talouden toimijoihin (valmistajat, maahantuojat ja jakelijat) kohdistuvia uusia velvollisuuksia mm. seuraavan listan mukaisesti: Valmistajien on tuotteeseen liittyviin mahdollisiin vaaroihin suhteutettuna suoritettava tuotteille näytteisiin perustuvia testejä, tutkittava valitukset ja pidettävä valituksista sekä vaatimustenvastaisista tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta (artikla 8, kohta 3). Valmistajien tulisi laatia (kaikki kulutustavarat) tuotteeseen liittyviin mahdollisiin vaaroihin suhteutettuna tuotetta koskeva tekninen asiakirja (artikla 8, kohta 4). Valmistajien tulisi laatia tuotteeseen liittyviin mahdollisiin vaaroihin suhteutettu tekniset asiakirjat, jotka tulisi säilyttää kymmenen vuotta sen jälkeen kun tuote on saatettu markkinoille. Asiakirjat on pyynnöstä asetettava markkinavalvontaviranomaisten saataville (artikla 8, kohta 5). Valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden on varmistettava, että tuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla tuote voidaan tunnistaa ja joka on helposti kuluttajan nähtävissä ja luettavissa (artikla 8, kohta 6). Suurin osa yllä mainituista vaatimuksista velvoittavat valmistajien lisäksi myös maahantuojia ja jakelijoita. Kulutustavararyhmä ry:n mukaan yllä mainittujen merkintävaatimusten ei tulisi olla pakollisia, vaan niitä tulisi voida merkitä vapaaehtoisesti. Merkintäpakko ei paranna tuotteen turvallisuutta. Erityisesti vaatimus tuotteeseen merkittävästä tyyppi-, erä-, sarjanumero- tai muusta vastaavasta merkinnästä ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta. Kulutustavararyhmä ry muistuttaa, että kuluttajan ei voida olettaa ymmärtävän esim. valmistajien ammattimaisia merkintöjä eikä myöskään pystyvän tekemään niistä johtopäätöksiä. Lisäksi on varmistettava, että lisämerkinnöillä ei peitetä valmistajien merkinnöissä antamia tietoja. Erityisesti tulisi välttää valmistajien ja maahantuojien antamien tietojen päällekkäisyyttä, koska sen uskotaan aiheuttavan sekaannusta ja hämmennystä kuluttajien keskuudessa. Kulutustavararyhmä ry tukee valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille tietyistä velvollisuuksista myönnettäviä poikkeuksia (artikla 13). 3 Talouden toimijoita koskevat tiedot (artikla 14) ja tuotteiden jäljitettävyys (artikla 15) Asetusehdotuksen mukaan kunkin talouden toimijan tulee tietää sekä itseään edeltänyt että itsestään seuraava taho jakeluketjussa ja valvontaviranomaisten pyynnöstä ilmoitettava sekä sille tuotetta toimittaneet toimijat että ne toimijat, joille se on toimittanut tuotetta (artikla 14). Komissio voi edellyttää (delegoidulla säädöksellä) myös erityisen jäljitysjärjestelmän luomista tai tällaiseen järjestelmään liittymistä talouden toimijoilta, jotka saattavat markkinoille tuotteita, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle (artikla 15). Kulutustavararyhmä ry kyseenalaistaa vaatimuksen luoda jäljitysjärjestelmä erityisesti vakavia riskejä aiheuttavia tuotteita varten. Lähtökohtaisesti kaikkien kuluttajatuotteiden tulee olla turvallisia eikä sellaisen jäljitysjärjestelmän luominen, joka olisi rajattu koskemaan pelkästään

4 vakavan riskin tuotteita, ole perusteltua. Mahdollisen jäljitysjärjestelmän tulisi kattaa mahdollisimman hyvin koko markkina ja sillä liikkuvat tuotteet. Kulutustavararyhmän mukaan tuotteiden jäljitettävyydestä voi aiheutua huomattavia kustannuksia, koska jakelijoiden lukumäärä voi olla hyvin suuri. Sääntely vaikuttaa epätarkoituksenmukaiselta myös siitä syystä, että harmonisoimattomien kulutustavaroiden (eli kulutustavarat, joista ei ole erikseen jo muualla säädelty) säätely olisi näin tiukempaa kuin esim. tuotteiden, joista on jo tuoteryhmäkohtaisesti erikseen säädetty (esim. lasten lelut). Jäljitysjärjestelmän luominen vaikuttaa päällekkäiseltä toimelta, koska esim. artiklat 8, 10, 11 ja 14 velvoittajat talouden toimijoita jo hyvin laajasti antamaan tuotteita koskevia tietoja. 4 Eurooppalaisten standardien käytön edistäminen Asetusehdotuksen mukaan komissio voi pyytää standardointiorganisaatioita laatimaan eurooppalaisia standardeja, joiden avulla pyritään entistä paremmin varmistamaan, että tuotteet täyttävät niille asetetun yleisen turvallisuusvaatimuksen. Kulutustavararyhmän mukaan olemassa olevien ja uusien standardien käyttöönottoa tulee edistää ja yksinkertaistaa. KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N KANTOJA EUROOPAN PARLAMENTIN AVAINEHDOTUKSIIN Kuluttajatuoteturvallisuusasetus Kuluttajatuoteturvallisuusasetusehdotuksen esittelijänä Euroopan parlamentissa toimii Christel Schaldemose (DK). Alla osa esittelijän asetusehdotusta koskevista avainehdotuksista ja Kulutustavararyhmä ry:n alustavia kantoja: Alkuperämaa (Country of Origin) Esittelijä tukee komission ehdotusta merkitä tuotteen alkuperä joko tuotteessa tai sen pakkauksessa. Alkuperämerkintä määräytyy tällä hetkellä viimeisen merkittävän valmistusvaiheen perusteella eikä merkintä kerro koko totuutta tuotteen alkuperästä (huom. globaalit tuotantoketjut). Kulutustavararyhmä ry vastustaa pakollista alkuperämerkintää. Yhtenä mahdollisuutena voisi olla kertoa erikseen esimerkiksi materiaalin alkuperä niin realistisesti kuin mahdollista. CE+ -merkintä (CE+ mark) Parlamentin esittelijä ehdottaa uuden CE+ -merkinnän käyttöönottoa. Merkinnän tavoitteena on osoittaa, että riippumaton kolmas osapuoli on testannut merkityn tuotteen ja toimivaltainen elin on todennut sen turvalliseksi. Kulutustavararyhmä ry kyseenalaistaa tarvetta luoda uusi merkintäjärjestelmä ja pyytää lisätietoa siitä, mitä kaikkea tämä voisi tarkoittaa käytännössä. Kulutustavararyhmä ry vastustaa tehtyä esitystä ja pitää olemassa olevaa käytäntöä riittävänä.

5 Tuoteturvallisuusyhteyspisteet (Product Safety Contact Points) Asetus (EY) N:o 764/2008 säätelee tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamisesta toisessa jäsevaltiossa kaupan pidetyissä tuotteissa ja tuoteyhteyspisteiden perustamisesta kussakin jäsenvaltiossa. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Kulutustavararyhmä ry tukee kyseisten tuoteturvallisuusyhteyspisteiden perustamista ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseistä ei kaikissa EU:n jäsenvaltioissa jo entuudestaan ole. Suomen kohdalla kyseistä tarvetta ei ole, ja ehdotus vaikuttaa siitä syystä päällekkäiseltä toimelta. 5 Seuraamukset (Penalties) Parlamentin esittelijän tavoin Kulutustavararyhmä ry tukee erilaisten seuraamusten ja pakotteiden yhdenmukaistamista siten, että epärehelliset elinkeinonharjoittajat joutuvat maksamaan suurimman osan markkinavalvontaviranomaisten kustannuksista. Tällä hetkellä veronmaksajat maksavat unionissa markkinavalvonnasta aiheutuvat kustannukset. Tulevaisuudessa erilaisten seuraamusten avulla on pyrittävä ehkäisemään aiempaa paremmin ja tehokkaammin epärehellisten elinkeinonharjoittajien toiminta. Verkkokaupankäynti (Online sales) Kuluttajat ostavat kolmansista maista verkkokaupan kautta suuria määriä erilaisia tuotteita, jotka eivät välttämättä ole eurooppalaisten turvallisuusmääräysten mukaisia. Parlamentin esittelijän tavoin Kulutustavararyhmä ry korostaa tarvetta keskittyä kuluttajien sähköistä kauppaa kohtaan tunteman luottamuksen vahvistamiseen komission käynnistämien valistusja tiedotuskampanjoiden avulla. MARKKINAVALVONTA-ASETUS (MARKET SURVEILLANCE REGULATION) Asetusehdotus (KOM(2013)75) sisältää uusia markkinavalvontaa tehostavia viranomaisvelvoitteita ja sen tavoitteena on helpottaa vaarallisten tuotteiden tunnistamista, jäljittämistä ja poistamista markkinoilta. Nykyisin markkinavalvonta on jäsenmaiden vastuulla ja on sen vuoksi hyvin kirjavaa. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää sähköisten tietojärjestelmien kehittämistä käytännössä tuoteturvallisuuden nopean hälytysjärjestelmän (RAPEX) ja markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmän (ICSMS) välillä. Asetusehdotuksen tavoitteena on perustaa myös Euroopan markkinavalvontafoorumi ja EU:n uusia vertailulaboratorioita, jotka tarjoaisivat asiantuntemusta ja puolueetonta teknistä neuvontaa ja testausta. Kulutustavararyhmä ry katsoo, että EU:n sisämarkkinoiden toiminta ja kuluttajan asema paranevat markkinavalvonnan tehostamisen myötä. Markkinavalvonnan yhteiset EU-tasolla määritetyt periaatteet ja viranomaisten rajat ylittävä yhteistyö varmistavat tuotteiden vapaan liikkuvuuden ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet yrityksille. Uuden sääntelyn tulee kuitenkin olla mahdollisimman selkeää. Talouden toimijoille kohdistetut velvoitteet tulee olla oikeassa suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin ja niistä saavutettuihin hyötyihin. Lisäksi uusien velvoitteiden tulee olla hyvin perusteltuja.

6 Ehdotus sisältää sääntelyä myös riskejä aiheuttavista tuotteista ja riskinarvioinnista. Myös markkinavalvontaviranomaisilta edellytetään erilaisia toimenpiteitä riskien välttämiseksi. Kulutustavararyhmä ry korostaa, että lähtökohtaisesti kaikkien kuluttajatuotteiden tulisi olla turvallisia. Riskiarviointia koskevaa sääntelyä on selkiytettävä ja sille on määritettävä EU-tasolla yhteiset periaatteet. Tuotteiden vapaan liikkuvuuden ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden kannalta on keskeistä, että tulkinnat riskin aiheuttavista tuotteista sekä turvallisista tuotteista eri jäsenmaissa ovat mahdollisimman samanlaiset. Kulutustavararyhmä muistuttaa, että riskien täydellinen eliminointi ei ole mahdollista. 6 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N KANTOJA EUROOPAN PARLAMENTIN AVAINEHDOTUKSIIN Markkinavalvonta-asetus Markkinavalvonta-asetusehdotuksen esittelijänä Euroopan parlamentissa toimii Sirpa Pietikäinen. Alla osa esittelijän asetusehdotusta koskevista avainehdotuksista ja Kulutustavararyhmä ry:n alustavia kantoja: Tuoteturvallisuus on varmistettava ja markkinatoimijoille on luotava tasapuoliset toimintaedellytykset Markkinavalvontaviranomaisten vastuulla on varmistaa, että turvattomat tai muulla tavoin haitalliset tuotteet tunnistetaan ja poistetaan markkinoilta. Tämä on sekä kuluttajien että valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden edun mukaista. Yksi markkinavalvonnan suurimmista haasteista on voimavarojen rajallisuus suhteessa jatkuvasti kasvavaan kaupan volyymiin. Parlamentin esittelijän tavoin Kulutustavararyhmä ry rohkaisee komissiota etsimään uusia ja innovatiivisia sekä markkinalähtöisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan markkinavalvontaa voidaan tehostaa. Tällä hetkellä ainoastaan viranomaiset vastaavat markkinavalvonnasta. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on tiivistettävä ja tehostettava yhteistyötään Parlamentin esittelijä ja Kulutustavararyhmä ry tukevat komission ehdotusta tehostaa eri jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja tehtävien jakamista. Tietojenvaihto perustuu tällä hetkellä tuoteturvallisuutta koskevaan EU:n nopeaan tiedonvaihtojärjestelmään (RAPEX) sekä markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmään (ICSMS). ICSMS:n kautta tapahtuva tietojenvaihdon ansiosta markkinavalvontaviranomaiset voivat hyödyntää toisten viranomaisten työtä ja säästää niukkoja resursseja (mm. päällekkäisen testaamisen välttäminen eri jäsenvaltioissa). Yksi tärkeimmistä markkinavalvontaa parantavista ehdotuksista on Euroopan markkinavalvontafoorumin (EMSF) perustaminen. Foorumin tavoitteena on edistää viranomaisten, valmistajien, maahantuojien, jakelijoiden ja kuluttajajärjestöjen kaltaisten sidosryhmien välistä yhteistyötä. Kulutustavararyhmä ry tukee Euroopan markkinavalvontafoorumin perustamista ja kannattaa sidosryhmien säännöllistä osallistumista foorumin toimintaan.

7 7 LAUSUNTO Sääntöjen rikkojia varten on luotava varoittavia seuraamuksia Parlamentin esittelijä ja Kulutustavararyhmä ry tukevat komission ehdotusta luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille talouden toimijoille. Sääntöjä noudattavien ei tule kärsiä siitä, että järjestelmä ei kykene rankaisemaan toimijoita, jotka tarkoituksellisesti rikkovat sääntöjä. Kulutustavararyhmä ry kuitenkin vastustaa parlamentin esittelijän ehdotusta määrätä talouden toimijoille hallinnollisia seuraamuksia, joiden suuruus olisi vähintään kymmenen prosenttia talouden toimijan vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta edellisellä kaudella. Sen sijaan Kulutustavararyhmä ry tukee esittelijän ehdotusta erilaisten esim. hallinnollisten seuraamusten käyttöönottoa koko unionin alueella, joiden avulla voitaisiin varmistaa, että lainsäädäntö ennaltaehkäisisi tehokkaasti sääntöjen rikkomista. Kulutustavararyhmä ry tukee kuitenkin esittelijän ehdotusta laatia julkinen musta lista toimijoista, jotka toistuvasti rikkovat tämän asetuksen säännöksiä. Anna-Kaisa Auvinen Toimitusjohtaja Kulutustavararyhmä ry

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 21.11.2013 Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Sisältö 1. Muodolliset puutteet (DoC, CE-merkintä)

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0049(COD) Lausuntoluonnos Jiří Maštálka (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0049(COD) Lausuntoluonnos Jiří Maštálka (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 29.8.2013 2013/0049(COD) TARKISTUKSET 25-44 Lausuntoluonnos Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) kulutustavaroiden turvallisuudesta (COM(2013)0078

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0545/3. Tarkistus. Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0545/3. Tarkistus. Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta 9.5.2016 B8-0545/3 3 2 kohta 2. painottaa, että vuoden 2013 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 84 prosenttia unionin kansalaisista piti maidon alkuperän ilmoittamista välttämättömänä myytiinpä maito sitten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

U 16/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 16/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 16/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle kahdesta komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (tuoteturvallisuusasetus ja markkinavalvontaasetus) Perustuslain 96 :n 2

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 14.7.2017 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Puolan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto

Lisätiedot

TUOTETURVALLISUUS- JA MARKKINAVALVONTAPAKETTI. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

TUOTETURVALLISUUS- JA MARKKINAVALVONTAPAKETTI. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2013 COM(2013) 78 final 2013/0049 (COD) C7-0042/13 TUOTETURVALLISUUS- JA MARKKINAVALVONTAPAKETTI Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kulutustavaroiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.3.2017 2016/0322(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan

Lisätiedot

U 75/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 75/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 75/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi painelaitteiden markkinoilla saataville asettamisesta (painelaitedirektiivi) Perustuslain

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2014/0136(COD) 4.3.2015 TARKISTUKSET 202-229 Mietintöluonnos Catherine Stihler (PE544.262v01-00) kaasumaisia polttoaineita käyttävistä

Lisätiedot

Tuotesääntelyuudistus Suomen kannalta ja toimeenpanosuunnitelma

Tuotesääntelyuudistus Suomen kannalta ja toimeenpanosuunnitelma Tuotesääntelyuudistus Suomen kannalta ja toimeenpanosuunnitelma EU:n tuotelainsäädäntö kehittyy mitä vaikuttaa meillä seminaari Säätytalo, Helsinki 14.6.2013 kaupallinen neuvos Tomi Lounema Tuotesääntelyn

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot 1 Tekniset asiakirjat Teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettava

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7805/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 11.10.2016 2015/0278(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta sisämarkkina-

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

SOPEUTTAMINEN UUTEEN LAINSÄÄDÄNTÖKEHYKSEEN (Tuotelainsäädäntöpaketin täytäntöönpano) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

SOPEUTTAMINEN UUTEEN LAINSÄÄDÄNTÖKEHYKSEEN (Tuotelainsäädäntöpaketin täytäntöönpano) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.11.2011 KOM(2011) 772 lopullinen 2011/0356 (COD)C7-0426/11 SOPEUTTAMINEN UUTEEN LAINSÄÄDÄNTÖKEHYKSEEN (Tuotelainsäädäntöpaketin täytäntöönpano) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 20130432/(COD) 17.2.2016 LAUSUNTOLUONNOS kansainvälisen kaupan valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016. Suomi

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016. Suomi KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016 Suomi Sisällysluettelo 1. MARKKINAVALVONNAN YLEINEN ORGANISAATIO JA INFRASTRUKTUURI... 3 1.1. Kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tiedot ja vastuualueet...

Lisätiedot

A7-0290/84

A7-0290/84 17.11.2010 A7-0290/84 84 KOM(2008)0663 C6-0516/2008 2008/0256(COD) 100 b artikla Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.7.2016 COM(2016) 438 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE valmispakkauksia koskevan oikeudellisen kehyksen

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ), L 268/24 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Biosidiasetus - mitä uutta?

Biosidiasetus - mitä uutta? Biosidiasetus - mitä uutta? Eeva Nurmi 10.4.2013 Sisältö Yleistä Käsitellyt esineet Rinnakkaisvalmisteiden kauppa ECHAn rooli Maksut Neuvontapalvelu Biosidiasetus (BPR) Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ. CE-merkintäkampanjan seminaari 11.5.2011 Sari Rapinoja TEM

CE-MERKINTÄ. CE-merkintäkampanjan seminaari 11.5.2011 Sari Rapinoja TEM CE-MERKINTÄ CE-merkintäkampanjan seminaari 11.5.2011 Sari Rapinoja TEM Mikä on CE-merkintä? Perustuu EU-lainsäädäntöön Merkintä osoittaa, että tuote on valmistajan mukaan EU:n lainsäädännön mukainen. Valmistaja

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

HE 214/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan

HE 214/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan HE 214/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 40/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta

HE 40/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta. Laki olisi

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

TUOTETURVALLISUUS- JA MARKKINAVALVONTAPAKETTI KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

TUOTETURVALLISUUS- JA MARKKINAVALVONTAPAKETTI KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2013 COM(2013) 74 final TUOTETURVALLISUUS- JA MARKKINAVALVONTAPAKETTI KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Enemmän

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Kuulemistilaisuus 26.9.2017, @lvmfi Päivi Antikainen, yksikön johtaja, tietoliiketoimintayksikkö Tuomas Kaivola, ylitarkastaja, tietoliiketoimintayksikkö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06/XI/2006 K(2006) 5185 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION LAUSUNTO tehty 06/XI/2006 lelujen turvallisuutta koskevan neuvoston direktiivin 88/378/ETY 7 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle dokumentoinnille /käyttöohjeille Esityksen rakenne Yleistä

Lisätiedot

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa 1 Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko STYL ry 40 v. Kalastajatorppa, 28.11.2013 klo 19 puhuttaessa muutokset mahdollisia Hyvät Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n jäsenet Arvoisat juhlavieraat

Lisätiedot

Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä

Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä Keskeiset velvoitteet!! 5. Valmistajan velvollisuus laatia tekniset asiakirjat, osoittaa vaatimustenmukaisuus sekä säilyttää

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

U 27/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 27/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 27/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista (kaasulaiteasetus) Perustuslain

Lisätiedot

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot