Vuoden 2015 talousarvio, vuosien taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Vuoden 2015 talousarvio, vuosien taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä esi tyk set toiminnallisista ja taloudellista tavoitteista vuosille kau pun gin hal li tuk sen antamien ohjeiden ja raamien mukai ses ti. Toimialan sekä vastuualueiden toiminta-ajatukset sekä toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet on esitetty liitteessä nro 5. Liitteessä on myös esitetty pe rus tu van vastuualueiden keskeiset haasteet ja pääsuo rit teet sekä pal ve lu ta so. Kau pun gin hal li tus on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion laa din ta oh jeet, jotka sisältävät myös toi mi alakoh tai set raa mit. Kevään ja ke sän talousarvioneuvotteluissa raa mik si on muo dos tu nut 62,6 milj. euroa. Tä mä on 2,8 % enemmän kuin vuo den 2014 al ku pe räi nen talousarvio ja 1,0 % (0,6 milj. ) enemmän kuin vuoden 2014 korjattu talousarvio. Talousarvioraamissa on otettu huomioon hen ki lös tö me no jen kas vuna 1,0 % ja muiden menojen ja toimialojen omien tulojen kas vu na 1,5 %. Eli il man hen ki lös tö ra ken teen/toi min nan muu tok sia ei uu sil le va kans seil le jää raamiin varaa. Ostopalveluiden ja mui den han kin tojen mahdolliset yli 1,5 pro sen tin hinnankorotukset on kom pen soi ta va oman toiminnan menojen tai os to jen määrän vä hen tä mi sel lä. Pe rustur van maksut on pääosin asia kas mak su lais sa ja -ase tuk ses sa säädelty, joten tulojen/maksujen korotuksia ei voi teh dä pel käs tään omilla päätöksillä. Vuodelle 2015 ei ole tulossa lain tai ase tuk sen mukaisia asiakasmaksujen korotuksia. Pe rus tur van raamissa on lisäksi huomioitu kaupunginvaltuuston aloit teen pe rus teel la li säyk se nä työllistämistoimiin , vartioin ti kus tan nus ten li sään ty mi seen 0,1 milj. ja osa val ti on os uus perus tei den muutoksista ( ). Vas tuu alu eet ovat tehneet raamin mu kai set ta lo us ar vio esity kset. Koko perusturvan talousarvioehdotuksen menot ja tulot on esitetty al la ole vas sa taulukossa. Muutosprosentti on laskettu vertaamalla vuo den 2015 talousarvioehdotusta vuoden 2014 lisä mää rä ra hoil la kor ja ttuun ta lous ar vi oon.

2 Perusturvan toimialan talousarvioesitys vastuualuetasolla ja tar kemmal la me no-tu lola jierit te lyl lä on esitetty liitteessä nro 6. Liitteessä nro 7 on talousarvioesitys tulosaluetasolla. Vertailutietona niissä on esitet ty myös vuoden 2013 tilinpäätös, vuoden 2014 talousarvio muutok si neen ja vuoden 2014 määrärahojen käyttö ensimmäiseltä vuo sipuo lis kol ta. Yk si tyis koh tai set talousarvioperustelut on esitetty liit teessä 8. Koko perusturvan toimialan menot kasvavat vuoden 2014 lisä ta lo usar vi ol la kor ja ttuun talousarvioon verrattuna 1,7 % ja tulot 5,4 %, jolloin net to me no jen kasvu on saatu mitoitettua talousarvion net to meno raa miin. Hen ki lös tö me not kasvavat 5,1 % mihin sisältyy pal kanko ro tus va raus (1 %) ja uusien va kans sien palkkavaraukset. Lisäksi bud jet ti sisältää sel laiset tilapäi sen hen ki lön palk kaus ku lut, joi den vakans sien perus ta minen ar vioi daan myö hem pien vuosien hen ki lös tösuun ni tel mis sa sekä erik seen pää tet tä vät va kans sien muu tok set. Hen ki lös tö me not sisäl tää myös mm. 47,6 %:n lisäyksen työl lis tet tävien palkkoihin. Henki löstö muu tokset käsi tel lään erilli senä asia na. Muiden menojen osalta kasvu on sekä euromääräisesti että prosentu aali ses ti pien tä ja osittain miinusmerkkistä. Tulojen kasvu johtuu ennen kaikkea asiakasmäärien kasvusta ja siitä, että työl lis tä mi sen lisääminen lisää myös työllistämistukea. Perusturvan toimialan hallinnon talousarviomenot ja -tulot on esitetty al la ole vas sa tau lu kos sa.

3 Hallinnon menot sisältävät perusturvan toimialan yhteisen hal lin tohen ki lös tön kustannukset sekä koko perusturvan atk-henkilöstön ja muut atk-kus tan nuk set. Talousarvion jatkovalmistelussa on suun nitel tu, että koko kau pun gin atk-henkilöstön henkilöstömenot siirretään kes kus hal lin non budjettiin, mut ta tässä vaiheessa ne ovat vielä toimialojen budjettiesityksessä. Terveyspalvelujen talousarvioesitys on esitetty alla olevassa tau lukos sa. Terveyspalveluiden talousarvioesityksessä menot kasvavat ko ko naisuu te na 0,1 milj. euroa (0,3 % ) vuoden 2014 korjattuun ta lousar vioon verrattuna. Ta lous ar vio esi tyk sen menot ovat n. 0,8 milj. euroa

4 (2,1 %) pienemmät kuin vuo den 2013 tilinpäätöksessä. Terveyspalveluiden vastuualueen sisällä menomäärärahat pie nenevät avo hoi to pal ve luis sa 1,4 %, sairaalassa 5,3 % ja työ ter veys huollos sa 0,7 %. Suun terveydenhuollon menot kasvavat n. 3 %. Mie lenter veys- ja päih de kli ni kan menot pienevät 3,1 % johtuen lähinnä tehtä vien uu del leen or ga ni soin nis ta terveyspalveluiden sisällä ja ar jen tu keen. Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu kaikkiaan 22,7 milj. eu roa, mi kä on 0,4 milj. euroa (1,8 %) enemmän kuin vuoden 2014 ta lous ar viossa. Ko. summaan sisältyy 0,2 milj. euroa muilta kuin sai raan ho itopiiril tä otet ta viin palveluihin sekä lakkautettujen kun ta yh ty mien elä kevas tui siin euroa. Näin ollen sairaanhoitopiirin kautta os tet taviin erikoissairaanhoidon me noi hin (sisältäen myös en si hoi don ja sai raan kul je tuk sen) budjettiesityksessä on varattu 22,3 milj. eu roa. Sai raan hoi to pii rin palvelusuunnitelman mu kaan Äänekosken mak suosuus ko. palveluihin olisi 23,3 milj. euroa eli 1,0 milj. euroa enemmän kuin talousarvioehdotuksessa. Sosiaalityö ja työelämään kuntoutumisen palvelujen ta lousar viomenot ja -tu lot on esitetty alla olevassa taulukossa. Kokonaisuutena Sosiaalityön ja työelämään kuntoutumisen pal ve lujen me not kasvavat 7,7 %. Sosiaalityön menoihin on budjetoitu 5,9 milj euroa eli n. 0,2 milj. euroa enem män kuin vuonna Kasvu johtuu käytännössä ko ko-

5 naan las ten suo je lun me no jen lisääntymisestä. Työelämään kuntoutumisen palveluiden menoihin esitetään 3,3 milj. eu roa ja kasvu vuoden 2014 lisämäärärahalla korjatusta ta lous arvios ta on 15,7 %. Kas vu johtuu työllistettävien hen ki lös tö me nois ta Työ mark kinatu en kun ta osuu teen on budjetoitu 3 % enemmän kuin vuon na Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua koskevaa, val mis teil la olevaa lakimuutosta ei vielä ole huomioitu. Arjen tuen määrärahaesitykset on esitetty alla olevassa taulukossa. Arjen tuen toimintakulut kasvavat talousarvioesityksen mukaan 1,7 % vuo den 2014 korjattuun talousarvioon, mutta on huomattava, että vuo den 2014 alkuperäiseen talousarvioon on Arjen tuelle myön net ty 1,5 milj. euron lisä mää rä ra ha menoihin. Arjen tuen talousarvion henkilöstökuluja ja palveluihin varattuja määrä ra ho ja ei voi suoraan verrata vuoden 2014 muutettuun ta lous ar vioon. Tä mä johtuu sii tä, että vuoden 2014 lisämäärärahat on budjetoitu pal ve lu jen ostoon, johtui tar ve sitten henkilöstömenojen tai pal ve lui hin osoi tet tu jen määrärahojen yli tyk sis tä. Henkilöstökuluihin sisältyy 10 (9 kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista) uu den vakanssin menot, mikä osaltaan selittää henkilöstökulujen kas vua kuluvan vuoden budjettiin verrattuna. On huomioitava, että hen ki lös tö me noi hin haettiin ja saatiin lisämäärärahaa eu roa. Lisämääräraha on budjettiteknisistä syistä lisätty os to pal ve lui hin. Tämä huomioon ottaen henkilöstömenot todellisuudessa kas va vat euroa ( 2%). Suurin osa esitetyistä vakansseista on jo pitkään hoidettu tilapäistyövoimalla, joten vakanssiesityksillä ei ole

6 Perusturvajohtajan ehdotus: oleel lis ta talousvaikutusta. Eril lis kor vauk siin ja vuosi- ja sai raus lomien sijaisuuksiin on esi tet ty selkeästi aikaisempaa suu rem mat määrä ra hat. Asia kas pal ve lu jen ostoon (mm. hoitokoti- ja lai tos pal ve lut) esitetään suun nil leen sama mää rä ra ha kuin vuoden 2014 li sä ta lousar vios sa korjatussa budjetissa oli (huom. yllä oleva selvitys li sä määrä ra ho jen kohdentamisesta). Vastuualueilta on pyydetty erilliset esitykset myös yli euron in ves toin ti osaan budjetoitavista määrärahoista suunnittelukaudelle. Kiin teis töi hin liittyvät esitykset on pyydetty on toimit ta maan kus tannus ar vioi den ja mää rä ra ha esi tys ten tekemistä var ten tekniselle toimi alal le. Perusturvan ka lus to-, atk- ja tilamuutoksiin esitetään ilman per he kes kuk sen tilainvestointia n. 1,3 milj. euroa. Per he kes kuk sen til atar peet selvitetään päivähoitopalvelujen ko ko nai suu den yh tey dessä, jo ten siitä ei ole käytettävissä kustannusarviota. In ves toin ti esi tykset on koottu liitteeseen nro 9 Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden alkuperäisten talousarvio-ohjeiden mukaan laaditun 2015 talousarvioesityksen. Talousarvio tullaan kaupungin keskushallinnon ohjeiden mukaisesti vakauttamaan. Oleelliset budjettimuutokset tuodaan uudelleen perusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaalityön johtaja Outi Markkanen, palvelujohtaja Hannele Koski ja ylilääkäri Tapio Tammela osallistuivat kokoukseen tämän asian kohdalla asiantuntijoina