Avustustoiminta SELVITYS- JA KIRJAUSOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustustoiminta SELVITYS- JA KIRJAUSOHJE"

Transkriptio

1 Avustustoiminta SELVITYS- JA KIRJAUSOHJE

2 1 SELVITYS AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ 1 YLEISTÄ SELVITETTÄVÄT AVUSTUKSET TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Avustuksen saaja Rinnakkaisorganisaatiot Tilinpäätös toimitettava, vaikkei sitä vielä olisi vahvistettukaan LOMAKKEET Yleislomake (3751; yksi sivu) Toiminta- ja tilinpäätöstiedot (3752; kaksi sivua) Kohta 2: Toiminnan tuotot ja kulut Kohta 3: Tasetietoja Kohta 3 B: Noteeratut sijoitus- ja rahoitusarvopaperit Kohta 3: Erittely organisaation veloista Kohta 5: järjestön/rinnakkaisorganisaation henkilöstön määrä Kohta 5: Toimintaan osallistuneiden vapaaehtoisten määrä kohta 7: erittely järjestön/rinnakkaisorganisaation toimintayksiköiden tuotoista Selvitys yleisavustuksesta (Ay) (3755; kaksi sivua) Selvitys B-avustuksesta (3757; yksi sivu) Selvitys Ak-kohdennetusta toiminta-avustuksesta ja C-projektiavustuksesta (3758; kaksi sivua) Selvitys kotipalvelutoiminnasta (3765; kolme sivua) Selvitys lomatoiminnasta (3779; kolme sivua) AVUSTUKSEN KÄYTTÖEHDOT Säädökset Palautusvelvollisuuden määräajat Hallintokulujen ositukset eivät ole avustettavia kuluja AVUSTUSTEN KIRJAAMINEN SELVITYSLOMAKKEIDEN KÄSITTELY JA JÄRJESTYS...11 LIITE RAY:N AVUSTUSTEN KIRJAAMINEN KIRJAUSOHJE Poikkeuksellisissa avustuksissa noudatettavat kirjaukset Avustusprosentin korottaminen Avustus investoinneista aiheutuneisiin lainoihin ja korkoihin Avustus toiminnan alijäämään Kirjausajankohta Avustus on maksettu saman tilikauden aikana kun avustuksia vastaavat menot ovat aiheutuneet Avustuksia vastaavat menot ovat aiheutuneet päättyneen tilikau den aikana, mutta avustus tai osa siitä maksetaan vasta seuraa van tilikauden aikana Avustus on maksettu päättyneen tilikauden aikana, mutta avus- tuksia vastaavat menot aiheutuvat vasta seuraavan tilikauden aikana Avustus ja niitä vastaavat menot maksetaan avustuspäätöstä seuraavana tilikautena

3 2 1 YLEISTÄ Selvityksen toimittamisesta on säädetty Lain raha-automaattiavustuksista (1056/2001) 19 :ssä. Selvitys liitteineen tulee toimittaa RAY:lle mennessä osoitteella: RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Avustusosasto PL ESPOO Selvityksen ja siihen liitettävien tilinpäätösasiakirjojen avulla RAY:n avustusosasto haluaa varmistua, että toiminta / hanke vastaa avustuspäätöstä ja hakemusta toiminnasta / hankkeesta on toteutunut riittävästi hyväksyttäviä menoja avustusehtoja on noudatettu (Laki raha-automaattiavustuksista 1056/2001 sekä mahdolliset erityisehdot) avustusten ja niitä vastaavien menojen kirjaukset on tehty säännösten ja suositusten mukaisesti. Selvityksen perusteella arvioidaan myös järjestön toiminnallista ja taloudellista asemaa. Selvityksen tietoja verrataan myös hakemuksessa esitettyihin tietoihin: miten asetetut tavoitteet saavutettiin. Avustuksen saajan on annettava RAY:lle avustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. (Laki rahaautomaattiavustuksista 1056/2001; 10 )

4 3 2 SELVITETTÄVÄT AVUSTUKSET Järjestölle toimitetaan postitse yhteenveto edelliselle vuodelle myönnetyistä avustuksista, nostetuista avustuksista sekä nostamattomista avustuksista (maksatustilanne ) Yhteenvedossa on myös tieto siirtyvistä avustuksista. Selvitys tehdään niistä avustuksista, joita on nostettu ja käytetty edellisen vuoden aikana. 3 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 3.1 Avustuksen saaja Selvitykseen liitetään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, tilinpäätöserittelyt sekä tilintarkastuskertomus. Tuloslaskelma tulee esittää myös toiminnanaloittain eriteltynä sekä vertailuna edellisen vuoden talousarvioon. Mahdolliset tilintarkastajien tarkastusmuistiot on myös liitettävä selvitykseen. 3.2 Rinnakkaisorganisaatiot Rinnakkaisorganisaatioista tulee liittää selvitykseen samat tilinpäätöstiedot kuin itse avustuksensaajastakin. Rinnakkaisorganisaatioina pidetään järjestön tueksi perustettuja tukiyhdistyksiä ja -säätiöitä sekä sellaisia yhdistyksiä, säätiöitä ja osakeyhtiöitä, joissa järjestöllä on määräävä asema (ts. järjestö omistaa osakeyhtiön enemmistön tai järjestö nimeää yhdistyksen tai säätiön päättävien hallintoelinten enemmistön). Myös rinnakkaisorganisaatioiden osalta on toimitettava mahdolliset tilintarkastajien tarkastusmuistiot. Avustuksen saajan on liitettävä selvitykseen avustuksen saajasta ja sen määräysvallassa olevista yhteisöistä laadittu konsernitilinpäätös tai vastaavat tiedot sisältävä laskelma. Laskelmassa konsernin sisäiset velat ja saatavat on eliminoitu. (Avustuslain 19 ) Tutkimussäätiöistä tulee täyttää omat lomakkeensa ja niihin tulee liittää samat asiapaperit kuin rinnakkaisorganisaatioillekin. 3.3 Tilinpäätös toimitettava, vaikkei sitä vielä olisi vahvistettukaan Tilinpäätösasiakirjat voidaan toimittaa, kun järjestön hallitus on ne allekirjoittanut ja tilintarkastajat ovat niistä antaneet oman tilintarkastusker-

5 4 tomuksensa. Jos tilinpäätöstä vahvistava kokous ei tilinpäätöstä jostain syystä hyväksy, niin tällöin tulee siitä tiedottaa RAY:lle. 4 LOMAKKEET Selvityslomakkeiden määrä ja lomakkeiden tunnistenumerot eivät ole muuttuneet edellisvuodesta, eikä kokonaan uusia lomakkeita ole. Lomakkeen tunnistenumero on alaviitteessä, se on nelinumeroinen 37- alkuinen ja se sisältyy myös sähköisten lomakepohjien tiedostonimeen. Selvityslomakkeet on lueteltu alla; Selvitys Raha-automaattiavustuksen käytöstä (3751) Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista (3752) Selvitys yleisavustuksesta (3755) Selvitys B-avustuksesta (3757) Selvitys kohdennetusta toiminta-avustuksesta (AK) ja C-avustuksesta (3758) Selvitys kotipalvelutoiminnasta (3765) Selvitys sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssitoiminnasta (3768) Selvitys lomatoiminnasta (3779) Lomakkeita ei ole esitäytetty. Kaikki avustuksen saajat täyttävät selvityksen päälomakkeen (3751) sekä selvityksen toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista (3752). Muita lomakkeita täytetään sen mukaan minkälaisia avustuksia on käytetty. 4.1 Yleislomake (3751; yksi sivu) Yleislomakkeella on joitakin järjestöä kokonaisuutena koskevia kysymyksiä. Täytetyllä lomakkeella on oltava järjestön virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset. Lomakkeen alaosassa järjestö ilmoittaa, mitä eri asiakirjoja selvitys sisältää. 4.2 Toiminta- ja tilinpäätöstiedot (3752; kaksi sivua) Lomakkeen rahamäärät ilmoitetaan täysinä euroina, ei esimerkiksi tuhansina euroina. Järjestön mahdollisista rinnakkaisorganisaatioista täytetään kustakin erikseen oma toiminta- ja tilinpäätöstietolomakkeensa. Lomakkeen tiedoista ylläpidettävällä tietokannalla voidaan mm. arvioida suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan laajuutta. Ohjeita joihinkin lomakkeen kohtiin:

6 Kohta 2: Toiminnan tuotot ja kulut Luvut ilmoitetaan tuloslaskelmaan perustuen, myös RAY:n avustukset. Avustettujen toimintojen bruttokuluilla tarkoitetaan niiden toimintojen kokonaiskuluja, joita RAY:n avustuksilla on katettu. Muita julkisia avustuksia ovat valtion (eri ministeriöt, TE-keskukset jne.), Kelan, kuntien yms. julkisten tahojen sekä EU:n avustukset. Ostopalvelusopimuksiin perustuvat korvaukset kirjataan kohtaan asiakas-/palvelumaksut ja vuokrat. Mikäli kohtaan muut (satunnaiset erät) kirjattava erä on merkittävä, on tuottoerän luonne ilmoitettava lomakkeella tai sen liitteellä. Mikäli järjestöllä on arvonlisäveron alaista toimintaa, arvonlisäveron alaisen toiminnan liikevaihto ilmoitetaan tässä Kohta 3: Tasetietoja Eri omaisuuslajien muodostuminen: Käyttöomaisuuden määrittely: KPL 4:4 mukaan käyttöomaisuutta ovat pysyviin vastaaviin kuuluvat esineet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet. Huomioikaa, että myös aineettomat oikeudet kuuluvat käyttöomaisuuteen. Järjestöissä käyttöomaisuudella tarkoitetaan järjestön omassa käytössä olevaa omaisuutta, joka palvelee sääntöjen tarkoituspykälän mukaista toimintaa. Sijoitusomaisuuden määrittely: Sijoitusomaisuutta ovat arvopaperisijoitukset, muut pitkäaikaiset sijoitukset sekä sellainen käyttöomaisuus, joka ei ole järjestön omassa käytössä, vaan vuokrattu ulkopuoliselle tuloa tuottavassa mielessä. Vaihto-omaisuuden määrittely: KPL 4:4 mukaan vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet. Järjestöillä vaihto-omaisuutta voivat olla esim. tarvikkeiden myynnin ja välitystoiminnan varasto sekä suojatyötoiminnan valmistevarasto. Rahoitusomaisuuden määrittely: KPL 4:4 mukaan rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat rahoitusvarat. Huomioikaa, että myös siirtosaamiset kuuluvat rahoitusomaisuuteen.

7 Kohta 3 B: Noteeratut sijoitus- ja rahoitusarvopaperit Mikäli järjestöllä on noteerattuja arvopapereita, niiden vuoden viimeisen päivän noteeratun hankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus on ilmoitettava lomakkeella. Tiedot löytyvät taseen liitetiedoista ja pankin arvoosuustilin vuosi-ilmoituksesta. Vastaavat tiedot tulee ilmoittaa myös mahdollisten omakatteisten rahastojen varoista Kohta 3: Erittely organisaation veloista Velat eritellään asuntoihin liittyviin velkoihin (yleensä valtion asuntolainaa), muihin toimintaan liittyviin velkoihin ja eläkevastuuvelkoihin Kohta 5: järjestön/rinnakkaisorganisaation henkilöstön määrä Ilmoittakaa osa-aikaisen henkilöstön määrä kokonaisuudessaan, eli toiminnassa mukana olleiden kokonaisluku. Muuttakaa tämä kokopäiväiseksi seuraavalla laskentamallilla: työtuntia = 1 työkuukausi 12 työkuukautta = 1 työvuosi = 1 kokopäiväinen työntekijä selvitysvuotena Huom! on tärkeää että kaikki RAY-avusteiset organisaatiot soveltavat yllä esitettyä laskentamallia, jotta kaikkien järjestöjen henkilöstömäärät ovat jatkossa vertailukelpoiset. 1 Ohje (h=tunti ja d=päivä): Mikäli yksittäinen osa-aikainen työntekijä tekee yli 6 h päivässä koko toimintavuoden ajan lasketaan hänet suoraan kokopäiväiseksi henkilöksi. Mikäli yksittäinen osa-aikainen työntekijä tekee alle 6 h päivässä, lasketaan tehdyt työtunnit yhteen ja sovelletaan edellä esitettyä laskentaohjetta. Jos työntekijämäärä kerrottuna työtuntimäärällä on yli 6 tuntia/päivä tulkitaan heidät yhdeksi kokopäiväiseksi mikäli he työskentelevät koko selvitysvuoden (esim. 4 hlöä*2 h/d = 8 h/d). Jos työntekijämäärä kerrottuna työtuntimäärällä on yhtä kuin tai alle 6 tuntia/päivä sovelletaan työtuntilaskentaa (esim. 6 hlöä*1h/d = 6 h/d). Laskentaa sovelletaan myös aina työntekijöillä jotka eivät työskentele koko selvitysvuotta vaan esim. 11 kuukautta. Mikäli ei ole kuin yksi osa-aikainen työntekijä pyöristetään yli 6 kuukauden työssäoloaika yhdeksi kokopäiväiseksi. Muutoin laskentamallilla saadut kokopäiväiset työntekijät pyöristetään lähimpään tasalukuun yleisten pyöristyssääntöjen mukaisesti, eli ei ilmoiteta esim. 1,4 kokopäiväistä työntekijää vaan 1 kokopäiväinen työntekijä.

8 Kohta 5: Toimintaan osallistuneiden vapaaehtoisten määrä Esittäkää realistiset arviot tai järjestön aktiiviseen seurantaan perustuvat luvut vapaaehtoisten henkilömäärästä kohta 7: erittely järjestön/rinnakkaisorganisaation toimintayksiköiden tuotoista Esittäkää eritellyt tuotot eri toimintayksiköittäin jaettuna. Pääsääntöisesti järjestöjen toimintayksiköiden tuottoja ovat tuotot kunnilta sekä KE- LA:lta, mahdolliset muut tuotot voidaan yhdistää sarakkeeseen muut tuotot. Mikäli muut tuotot sisältävät joitakin poikkeuksellisen suuria eriä joltakin taholta, esittäkää kyseinen taho eritellysti liitetietona. 4.3 Selvitys yleisavustuksesta (Ay) (3755; kaksi sivua) Yleisavustukselle (Ay) on oma lomakkeensa (3755). Kohdennetut toiminta-avustukset selvitetään lomakkeella Vuodesta 2000 lähtien yleisavustusten kohdetunnuksessa on merkintä Ay ja kohdennettujen toiminta-avustusten vastaavasti Ak. Toiminnan tavoitteet, tulokset, käytetyt arviointitavat, arvioinnin toteuttaja, käytetyt voimavarat sekä tulosten vertailu asetettuihin tavoitteisiin esitetään tiivistettynä lomakkeella. Toimintakertomuksessa esitetään tarvittaessa perusteellisempi selvitys. Lomakkeella ei riitä viittaus toimintakertomukseen. Toiminnan tuotot ja kulut esitetään niiltä toiminnanaloilta, joihin yleisavustus on käytetty. Avustukset tulee esittää tuloslaskelmassa tai sitä selvittävässä erillisessä liitteessä näkyvästi avustuskohteittain. Kohdassa 4 tulee esittää järjestön näkemys käytettävissä olleista avustusvaroista ja laskelma mahdollisesta seuraavalle vuodelle siirtyvästä avustuksesta. 4.4 Selvitys B-avustuksesta (3757; yksi sivu) Jokaisesta B-avustuksesta täytetään oma lomakkeensa. Lomakkeella esitetään hankkeen nimi, käyttötarkoitus, aikataulu, laajuustiedot sekä käyttötaloustiedot. Toteutuneet menot esitetään lomakkeella hankkeen etenemisen mukaisesti vuosittain tuloslaskelma- ja tase-erittäin. Vastaavat euromääräiset tiedot on voitava vaivatta selvittää myös tilinpäätöksestä. Avustukset

9 8 tulee esittää tuloslaskelmassa ja taseessa tai niitä selvittävässä erillisessä liitteessä näkyvästi avustuskohteittain. 4.5 Selvitys Ak-kohdennetusta toiminta-avustuksesta ja C-projektiavustuksesta (3758; kaksi sivua) Jokaisesta Ak- ja C-avustuksesta täytetään oma lomakkeensa. Toiminnan tavoitteet, tulokset, selvitys mahdollisesta erosta tavoitteiden ja tulosten välillä, arviointimenetelmät sekä käytetyt voimavarat esitetään tiivistettynä lomakkeella. Lomakkeella ei riitä viittaus toimintakertomukseen tai projektiraporttiin. Toimintakertomuksessa tai projektiraportissa esitetään tarvittaessa perusteellisempi selvitys. Ak-avustusten selvitykseen ei käytetä Ay-lomaketta! Selvitettäessä C-avustusta, projektin osa- ja loppuraportit liitetään selvitykseen. Projektin loppuraportin on sisällettävä myös projektin arviointi, vähintään itsearviointi. Projektin tuloksia on verrattava sille asetettuihin tavoitteisiin. Projektin ja/tai kohdennetun toiminta-avustuksen tuotot ja kulut esitetään projektin tai toiminnan etenemisen mukaisesti eri vuosilta siten, että ne ovat selvitysvuoden osalta verrattavissa selvitysvuoden tuloslaskelmaan. Avustukset tulee esittää tuloslaskelmassa tai sitä selvittävässä erillisessä liitteessä näkyvästi avustuskohteittain. Helpointa se on kun kirjanpidossa on jokaisella avustuskohteella oma kustannuspaikkansa. Kohdassa 6 tulee esittää järjestön näkemys käytettävissä olleista avustusvaroista ja laskelma mahdollisesta siirtyvästä avustuksesta, joka tulee ilmetä taseen liitetiedoista. (siirtyvä avustus = nostettu, mutta ei käytetty avustus) Avustukset tuloutetaan kirjanpitoon järjestölle maksettujen avustusmäärien mukaan. Koko myönnettyä määräähän ei välttämättä ole maksettu tilikauden aikana. Jos avustettavia kuluja (erilliskulut erillistuotoilla vähennettynä) on toteutunut nostettua avustusta enemmän, voidaan erotus tulouttaa kirjaamalla se saatavaksi RAY:ltä. Kohdassa 6 selvitysvuonna nostetuilla avustuksilla tarkoitetaan avustuseriä, jotka on kirjanpidon mukaan tuloutettu projektille selvitysvuonna. Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus tarkoittaa edellisenä vuonna nostettua, mutta tilinpäätöshetkellä käyttämättä ollutta avustusta. Akavustuksessa siirtyvä on aina positiivinen, sillä alijäämä ei Akavustuksessa avustuslain mukaan siirry käytettäväksi seuraavalle vuodelle: Ak-avustusta voidaan käyttää myöntämisvuoden ja sitä seuraavan vuoden aikana muodostuviin kuluihin. Sen sijaan C-projektilla siirtyvä avustus voi olla myös negatiivinen eli projektin alijäämä voidaan kattaa seuraavan vuoden avustuksesta, mutta ei kohdennetulla Ak-avustuksella.

10 9 Ak- ja C-avustusten mahdollista alijäämää ei voida kattaa myöskään yleisavustuksella. Esimerkki siirtyvästä avustuksesta; 1. Avustusvuosi Ak-avustus C-projektiavustus Nostettu avustus :- Nostettu avustus :- Muut tuotot :- Muut tuotot :- Kulut :- Kulut :- = = Ylijäämää :- Ylijäämää :- Seuraavalle vuodelle siirtyvä :- Seuraavalle vuodelle siirtyvä :- 2. Avustusvuosi Edelliseltä vuodelta siirtynyt :- Edelliseltä vuodelta siirtynyt :- Nostettu avustus 2.vuonna :- Nostettu avustus 2. vuonna :- Muut tuotot :- Muut tuotot :- Kulut :- Kulut :- = = Alijäämää :- Alijäämää :- 3. Avustusvuosi Alijäämä ei siirry - Edelliseltä vuodelta siirtynyt :- Nostettu avustus :- Nostettu avustus :- Muut tuotot :- Muut tuotot :- Kulut :- Kulut :- = = Ylijäämä :- Yli-/alijäämä 0:- Palautus :- Myös projektille projektin loppuessa mahdollisesti kertynyt ylijäämä eli käyttämättä jäänyt avustus on palautettava. Projektin mahdollinen alijäämä jää yhdistyksen katettavaksi. Tilinpäätöksessä Ak-avusteisen kohteen mahdollinen alijäämä jää siis yhdistyksen vuosittain vastattavaksi eikä sitä aktivoida taseeseen. Sen sijaan Ak-avustuskohteelle mahdollisesti kertynyt ylijäämä eli siirtyvä avustus tulee kirjata taseeseen siirtovelaksi RAY:lle. Vastaavasti projektin alijäämä aktivoidaan taseeseen saatavaksi RAY:ltä tai ylijäämä siirtovelaksi RAY:lle. Avustussaatavaksi kirjaaminen edellyttää, että järjestöllä on tilinpäätöshetkellä (31.12.) jo myönnettyä avustusta nostamattomana vähintään saatavaksi kirjattava määrä. Projektiavustuksen tai Ak-avustuksen loppuessa tulee tase-erät purkaa ja tulouttaa tilinpäätökseen. Siirtovelka RAY:lle tulee puretuksi palauttamalla käyttämättä jäänyt avustus avustusehtojen mukaisesti.

11 Selvitys kotipalvelutoiminnasta (3765; kolme sivua). Kotipalvelutoimintaan avustusta saaneet järjestöt täyttävät Ak/Clomakkeen (3758) lisäksi tämän lomakkeen. Lomakkeen kohdat 1-10 täytetään vain RAY-avusteisen kotipalvelutoiminnan osalta. Lisäksi kohdassa 11 pyydämme lyhyttä selvitystä siitä, onko järjestöllänne muuta kuin RAY-rahoitteista kotipalvelutoimintaa. Kohdassa 3 selvitetään tapa, jolla kunta osallistuu toiminnan rahoitukseen. Jos toiminta-alueenne käsittää useita kuntia kirjatkaa lomakkeelle numeroin, monenko kunnan osalta se on yleisavustus, monenko ostopalvelusopimus jne. Kohdassa 4 ilmoitetaan tuotetut palvelut eriteltynä palvelumuodoittain ja kohderyhmittäin. Ilmoittakaa sekä tunnit että käyntimäärät tai ainakin jompikumpi (jos vain toinen, ilmoittakaa, kumpaa tarkoitatte). Kohdassa 5 kerrotte kunnat, joiden alueella toimitte. Tämän lisäksi pyrimme selvittämään pääasiallisen toiminta-alueenne nelijaottelulla. Syrjäisellä maaseudulla tarkoitamme harvaan asuttua aluetta, jolla ei ole mainittavaa maaseutuyrittäjyyttä. Ydinmaaseudulla tarkoitamme alueita, joilla on aktiivista maaseutuyrittäjyyttä. Kaupunkien läheisellä maaseudulla tarkoitamme läheisessä vuorovaikutuksessa kaupungin kanssa toimivaa aluetta. Kaupungilla tai kaupunkimaisella keskuksella tarkoitamme myös niitä merkittäviä taajaan asuttuja paikkakuntia, jotka eivät ole varsinaisia kaupunkeja. 4.7 Selvitys lomatoiminnasta (3779; kolme sivua) Lomatoimintaan (myös lasten lomatoiminta ja muut) avustusta saaneet täyttävät lomatoiminnastaan tämän lomakkeen. Ak-avustuksen selvityslomaketta (3758) ei lomatoiminnasta tarvitse täyttää. Käytössä on vain yksi lomatoimintalomake. Sitä käyttävät kaikki lomatoimintaan avustusta saaneet järjestöt (ns. varsinaiset lomajärjestöt, lasten lomatoimintajärjestöt sekä muut lomatoimintaansa avustusta saaneet järjestöt). Lomake täytetään siltä osin kuin se soveltuu järjestön lomatoimintaan. 5 AVUSTUKSEN KÄYTTÖEHDOT 5.1 Säädökset Avustuksen käytöstä on säädetty Laissa raha-automaattiavustuksista (1056/2001). Lisäksi avustukseen on avustuspäätöksessä saatettu liittää erityisehtoja. Raha-automaattiyhdistys on lisäksi päätöksen liitekirjeellä voinut ohjata avustuksen käyttöä.

12 Palautusvelvollisuuden määräajat Investointiavustuksia koskeva palautusvelvollisuus on voimassa 30 vuotta, muiden avustusten 10 vuotta. Päätöstä sovelletaan vuonna 1999 ja sen jälkeen myönnettäviin avustuksiin. Ennen vuotta 1999 myönnettyihin sovelletaan VNP 177/1993:a, jonka mukaan palautusvelvollisuus on voimassa 20 vuotta. Ennen vuotta 1993 myönnettyihin toimitilojen tai asuntojen hankintoihin sovelletaan VNP 60/1986:tta jonka mukaan näiden avustusten palautusvelvollisuus on voimassa 10 vuotta. 5.3 Hallintokulujen ositukset eivät ole avustettavia kuluja Hallintokulujen osituksesta: Kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) ja erityisavustuksia (B ja C) saa käyttää vain avustettavasta toiminnasta aiheutuviin erilliskuluihin vähennettynä vastaavilla erillistuotoilla (Laki raha-automaattiavustuksista 1056/2001; 13 ja 14 ). Erilliskuluillahan avustuskäytännössä tarkoitetaan niitä kuluja, joita ei syntyisi, jollei kyseistä toimintoa toteutettaisi. Erilaiset hallinnollisten kulujen ositukset eivät siten ole hyväksyttäviä kuluja kohdennettuun toiminta-avustukseen tai projekti-avustuksiin. Monet järjestöt haluavat kuitenkin kohdistaa myös keskushallinnon ja toimiston kuluja eri toiminnoille. Näin voidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä menetellä. Edellytyksenä on, että siirrot (ositukset) tehdään näkyvästi. Tuloslaskelmasta on selkeästi käytävä ilmi, mitkä kuluerät ovat ositettuja. Näitä kulueriä ei hyväksytä kohdennetun toiminta-avustuksen tai projektin avustettaviksi kuluiksi, mutta ne voidaan hyväksyä mahdollisen yleisavustuksen (Ay) avustettavaksi kuluksi, vaikka ne tuloslaskelmassa esitetäänkin toiminnolle ositettuna. 6 AVUSTUSTEN KIRJAAMINEN Avustusten kirjaamisesta ja esittämisestä on erilliset ohjeet (liitteenä). 7 SELVITYSLOMAKKEIDEN KÄSITTELY JA JÄRJESTYS Kaikki toimittamanne selvitysasiapaperit skannataan sähköiseen muotoon. Selvityslomakkeita, tilinpäätösasiapapereita sekä mahdollisia lisäselvityksiä, projektien loppu- ja väliraportteja yms. ei tule nitoa tai muuten liittää yhteen. Tilinpäätöksistä, toimintakertomuksista ja muista dokumenteista, joita on nidottu tai sidottu ja painettu, toivotaan selvitykseen liitettävän A4- arkeille tulostettu tai kopioitu versio. Skannauksen vuoksi tällainen pape-

13 12 ritulosteversio toivotaan niissäkin tapauksissa, joissa painettu versio halutaan liittää mukaan. Kaikki kirjanpidon tulosteet toivomme tulostettavan A4 arkeille pystyyn, jos se vain on mahdollista. Asiapapereiden skannausta nopeuttaa merkittävästi, jos selvitysasiapaperit asetellaan valmiiksi seuraavaan järjestykseen: (kaikilla järjestöillä ei ole läheskään kaikkia näistä selvitysasiapapereista, mutta papereiden toivottu järjestys on seuraava): 1. Selvitys ray-avustuksen käytöstä (lomake 3751) 2. Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista (3752) mahdollisine liitteineen 3. Selvitys kotipalvelutoiminnasta (3765) mahdollisine liitteineen 4. Selvitys sopeutumisvalmennustoiminnasta (3768) mahdollisine liitteineen 5. Selvitys lomatoiminnasta (3779) mahdollisine liitteineen 6. Toimintakertomus 7. Tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, liitetiedot, tase-erittelyt) 8. Tilintarkastuskertomus 9. Mahdolliset tilintarkastusmuistiot 10. Selvitys yleisavustuksesta (Ay) (3755) mahdollisine liitteineen 11. Selvitykset B-avustuksista (3757) mahdollisine liitteineen 12. Selvitykset kohdennetuista toiminta-avustuksista (Ak) ja C- avustuksista (3758) mahdollisine liitteineen 13. muut selvitykseen liitettävät asiapaperit Mikäli selvitettäviä Ay-, Ak- B- tai C- avustuksia on useampia, niiden selvityslomakkeet ja mahdolliset liitteet järjestetään vastaavan avustuskohdenumeron mukaiseen järjestykseen (ks. yllä kohdat 11-12) avustustyypeittäin (alin numero esim. B1 ensimmäisenä jatkaen ylimpään esim. b10 ja sen jälkeen seuraavan avustuslajin (kohdennetut Ak-avustukset ja C-avustukset) lomakkeet. Rinnakkaisorganisaatioiden toiminta- ja tilinpäätöstiedoista täytetyt lomakkeet (3752) ja tilinpäätösasiapaperit vastaavassa järjestyksessä varsinaisen järjestön lomakkeiden jälkeen. Mikäli esim. konsernitilinpäätös ja mahdolliset rinnakkaisorganisaatioiden tilinpäätökset eivät ole vaivattomasti eroteltavissa järjestön varsinaisesta tilinpäätöksestä, liittäkää ne mahdollisuuksien mukaan oikeassa järjestyksessä. Järjestön kaikki selvityspaperit toimitetaan yhtenä nippuna määräaikaan (30.4.) mennessä. Kiitos että otatte huomioon ohjeemme!

14 13 LIITE 8 RAY:N AVUSTUSTEN KIRJAAMINEN KIRJAUSOHJE Raha-automaattiavustukset esitetään tilinpäätöksessä käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: 1 Yleisesti toimintaa varten saadut avustukset(ay) kirjataan tuloslaskelmassa ennen tilikauden tulosta omana eränään. Jos osa avustuksesta on käytetty toimintaa palvelevan irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan ja ao hankintameno on aktivoitu, hankintamenoa vastaava osuus avustuksesta kirjataan näkyvänä avustuksen siirtona ao hankintamenon vähennykseksi. (katso kohta 3, investointiavustus) 2 Määrättyä toiminnanalaa varten saadut avustukset (Ak tai C) kirjataan tuloslaskelmassa kyseisen toiminnanalan tuotoksi. 3 Investointimenoihin ja yleensäkin käyttöomaisuuden hankintoihin saatujen avustusten(b) katsotaan olevan luonteeltaan avustuksen myöntäjän osuutta omaisuuden hankinta-menosta. Tuloslaskelmaan tällainen avustus merkitään tuotoksi kohtaan "Investointi-avustukset", jonka paikka tuloslaskelmassa on yleisavustusten jälkeen. Avustustuoton jälkeen tuloslaskelmaan merkitään näkyvästi avustuksen siirto hankintamenon vähennykseksi hankintamenon jäännöksestä. Seuraavassa esimerkki, miten investointiavustus ja sen vähentäminen hankintamenosta esitetään tuloslaskelmassa ja taseessa: TULOSLASKELMA Tuotto-/kulujäämä YLEISAVUSTUKSET RAY:n toiminta-avustus Siirretty kaluston hankintamenon vähennykseksi Investointiavustukset Avustus rakentamiskustannuksiin Siirretty hankintamenon vähennykseksi

15 14 LIITE KIRJAUSOHJE TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat (=Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset) Rakennukset ja rakennelmat Lisäys Katettu RAY:n investointiavustuksella Poisto( 4 % mk:sta) Koneet ja kalusto Lisäys 700 Katettu RAY:n avustuksella Poisto( 25 % 300 mk:sta) Poikkeuksellisissa avustuksissa noudatettavat kirjaukset 1 Avustusprosentin korottaminen Jos avustettavan kohteen avustusprosenttia myöhemmin nostetaan avustus kirjataan kuten kohdassa 3 on ohjattu, eli hankintamenon vähennykseksi. Avustuksen vaikutus poistoihin tulee oikaista takautuvasti. Selvitys poistoista ja niihin tehdyistä korjauksista on annettava taseen liitetiedoissa. 2 Avustus investoinneista aiheutuneisiin lainoihin ja korkoihin Lainanlyhennyksiin käytetty avustusosuus kirjataan ao investoinnin hankintamenon vähennykseksi (kts kohta 3) ja korkoihin käytetty avustusosuus kirjataan korkomenoja vähentäväksi eräksi tuloslaskelmaan. 3 Avustus toiminnan alijäämään Avustus kirjataan tuloslaskelmaan näkyvästi ao toiminnanalalle, jos kyseessä on kohdeavustus tai yleisavustuksiin, jos kyseessä on yleisavustus toiminnan alijäämään. Avustustuoton jälkeen tuloslaskelmaan merkitään näkyvästi avustuksen siirto omaan pääomaan edellisen tilikauden alijäämän vähennykseksi. Täten avustus ei vaikuta tilikauden tulokseen.

16 15 LIITE KIRJAUSOHJE 10 Kirjausajankohta Pääsääntö: Avustustuotto ja sitä vastaavat menot kirjataan samalle tilikaudelle Avustus kirjataan sen tilikauden tuotoksi, jonka aikana avustusta vastaavan menon aiheuttanut suorite on luovutettu (ns. suoriteperiaate) tai jonka aikana avustuksen saamisen ehdot muutoin on täytetty. Jos kirjanpito on tilikauden aikana hoidettu maksuperusteisesti, tulee se tilinpäätöstä tehtäessä myös avustusten osalta muuttaa suoriteperusteiseksi. Avustuksen maksaminen ja sen käyttö saattavat ajoittua eri tilikausille seuraavasti: 1 Avustus on maksettu saman tilikauden aikana kun avustuksia vastaavat menot ovat aiheutuneet. Avustus kirjataan tilikauden tuotoksi ja vastaavat menot kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan tai aktivoituina menoina taseeseen, mikäli kyseessä on ollut käyttöomaisuuden hankintaan saadusta avustuksesta. 2 Avustuksia vastaavat menot ovat aiheutuneet päättyneen tilikau den aikana, mutta avustus tai osa siitä maksetaan vasta seuraa van tilikauden aikana Menoja vastaava nostamaton avustus kirjataan tuloslaskelmaan tuotoksi ja taseeseen siirtosaatavaksi rahoitusomaisuuden ryhmään. 3 Avustus on maksettu päättyneen tilikauden aikana, mutta avustuksia vastaavat menot aiheutuvat vasta seuraavan tilikauden aikana Maksettu avustus on seuraavan tilikauden tuloa, joka tulee kirjata taseessa vastattaviin siirtovelaksi (tai avustusennakoksi) lyhytaikaisen vieraan pääoman ryhmään. Seuravana tilikautena, jolloin avustus käytetään me nojien maksamiseen, avustus tuloutetaan siirtämällä avustusennakko avustustuottojen tilille viennillä: Avustusennakot an Avustustuotot 4 Avustus on maksettu päättyneen tilikauden aikana ja avustuksia vastaavia menoja aiheutuu päättyvällä tilikaudella ja seuraavalla tilikaudella. Lisäksi asiakkaille on ilmoitettu sitovasti lomatukipäätöksellä seuraavalle tilikaudelle kohdentuvasta lomatuesta (me nosta)

17 16 LIITE KIRJAUSOHJE Avustus kirjataan tilikauden tuotoksi ja tilikaudelle kohdistuvat vastaavat menot kirjataan tilikauden kuluiksi. Seuraavalle tilikaudelle myönnetyt ja asiakkaille sitovasti ilmoitetut lomatuet kirjataan taseeseen pakolliseksi varaukseksi. Käyttämätön ja sitomaton avustus kirjataan taseessa vastattaviin kohdan 3 mukaisesti. Tilikausi 2001 TULOSLASKELMA Lomatoiminta Tuotot Asiakkailta perityt maksut 200 Kuntien avustukset 500 RAY-avustus vuodelle Myönnetyt lomatuet vuodelle (siirto pakolliseksi varaukseksi taseeseen) Käyttämätön avustus (siirto siirtovelaksi taseeseen) Käyttämätön avustus vuodelta 2000 Siirtovelat/avustusennakot 150 Varaukset/myönnetyt lomatuet Kulut Täysihoitomaksut Muut erilliskulut 400 Lomatoiminnan järjestämiskulut TASE Vastattavaa Pakolliset varaukset Loma-avustusvaraus 100 Vieras pääoma Lyhytaikainen Avustusennakot Avustus ja niitä vastaavat menot maksetaan avustuspäätöstä seuraavana tilikautena Jos järjestölle on myönnetty avustus, mutta tilikauden aikana ei avustusta vastaavia menoja ole aiheutunut ja avustusta ei myöskään ole nostettu niin sitä ei kirjata lainkaan tilikauden kirjanpitoon. Myönnetty avustus on syytä todeta tilinpäätöksen liitetiedoissa ja toimintakertomuksen avustuksia käsittelevässä kohdassa. Seuraavalla tilikaudella avustuksen kirjaamisen osalta menetellään kohtien 1-3 mukaisesti. Raha-automaattiyhdistyksen avustusosasto antaa tarvittaessa lisäneuvon taa avustusten käyttöön ja niiden kirjanpitoon kirjaamisessa liittyvissä asioissa

18

STEA-/RAY-avustukset esitetään tilinpäätöksessä niiden käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

STEA-/RAY-avustukset esitetään tilinpäätöksessä niiden käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: 1. Yleistä Tämä ohje on laadittu STEA-avustuksia saavien yhteisöjen ja säätiöiden käytettäväksi. Ohje ei ole avustuksen saajia velvoittava, koska yleisten neuvojen ja ohjeiden antaminen kirjanpitolain

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Uusien avustuksensaajien koulutus 2009

Uusien avustuksensaajien koulutus 2009 Uusien avustuksensaajien koulutus 2009 Kristian Seemer, ylitarkastaja Raha-automaattiyhdistys, Avustusosasto Turuntie 42 PL 32 02601 Espoo ---------------------------------------------- puhelin: +358 9

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Lausuntopyyntö Kunta A on pyytänyt kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista. Viivi Lajunen, OKM

Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista. Viivi Lajunen, OKM Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista Viivi Lajunen, OKM Agenda OKM tarkastustoimi pähkinänkuoressa Valtionavustuksen saaminen Avustusmuodot ja niihin liittyvät erityispiirteet Mitä selvitys sisältää?

Lisätiedot

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Olemme suorittaneet alla luetellut toimenpiteet, jotka koskevat (järjestön nimi) myönnettyjä ja selvitysvuonna suoriteperusteisesti käytettyjä

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot