SELVITYS CAREA-KUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMIEN KÄSITTELYSTÄ. BDO Audiator Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS CAREA-KUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMIEN KÄSITTELYSTÄ. BDO Audiator Oy"

Transkriptio

1 SELVITYS CAREA-KUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMIEN KÄSITTELYSTÄ BDO Audiator Oy BDO Audiator Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

2 SELVITYKSEN TAVOITE JA RAJAUKSET Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (jatkossa Carea) siirtyi yhtymäkokouksen päätöksellä vuoden 2006 alusta jäsenkuntien laskutuksessa sopimuslaskutukseen, jossa kunnalta laskutettava määrä muodostui kunnan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien kolmen edellisen tilinpäätöksen mukaisesta kokonaislaskutuksesta (tuotelaskutus). Osassa jäsenkuntia laskutusmalli aiheutti jo mallin soveltamisen alkuvaiheessa kritiikkiä, kun mallin katsottiin tasaavan liian hitaasti eroja tuote- ja sopimuslaskutuksen kesken. Koettiin, että osa kunnista hyötyy jatkuvasti ja osa häviää. Carean jäsenkunnat päättivät teettää ulkopuolisella asiantuntijalla selvityksen Carean kuntalaskutuksesta ja alijäämien kattamisesta. Ulkopuoliselta asiantuntijalta pyydettiin selvitys siitä, miten alijäämät tulisi kattaa tai tulisiko niitä ylipäätään kattaa lainkaan ottaen huomioon jäsenkuntien tekemät perussopimuksen ehdot, muut asiaan liittyvät jäsenkuntien ja Carean väliset sopimukset ja päätökset sekä ottamalla huomioon myös, mikä merkitys asiassa on jäsenkuntien jo päättyneiden alijäämävuosien hyväksytyillä ja vahvistetuilla tilinpäätöksillä. Selvityksessä tulee ottaa huomioon myös ns. aiheuttamisperiaate. Selvitys perustuu kuntien ja kuntayhtymän päätöksentekoon, kuntayhtymän perussopimukseen sekä kuntien laatimiin selvityksiin. Tässä selvityksessä ei ole tarkastettu kuntayhtymältä saatujen kuntalaskutusta koskevien tietojen oikeellisuutta, vaan kustannustiedot perustuvat aiemmin laadittuihin selvityksiin sekä kuntayhtymän kokonaistaloutta koskevaan aineistoon. KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET KUNTAYHTYMÄN RAHOITUKSESTA Kuntalain 83 :n mukaan kuntayhtymän sellaisten menojen rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, vastaavat jäsenkunnat siten kuin kuntien välisestä vastuunjaosta on perussopimuksessa sovittu. Maksuosuuksien määrittelyn periaatteiden tulee siten sisältyä kuntayhtymän perussopimukseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat rajoittamattomassa vastuussa kuntayhtymän veloista, minkä vuoksi vastuunjaosta on sovittava perussopimuksessa. Yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti talouden perusteiden on kohdeltava jäsenkuntia tasapuolisesti, eivätkä kuntayhtymä tai jotkin jäsenkunnat saa perusteettomasti hyötyä toisten jäsenkuntien kustannuksella. (Harjula Prättälä: Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat, 2012) Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, jäsenkuntien maksuosuuksien määrittelyssä voidaan käyttää harkintaa. Perusteiden tulee kuitenkin olla oikeudenmukaisia ja tasapuolisia sekä sopusoinnussa yleisten kunnallistaloudellisten periaatteiden kanssa. (Hannus Hallberg Niemi: Kuntalaki, 2009) Käyttökustannusten rahoitus voi perustua kuntien maksuosuuksiin tai suoritteiden hinnoitteluun. Maksuosuuksien perusteet on yleensä pyritty määrittelemään niin, että ne mahdollisimman hyvin vastaisivat palvelujen todellista käyttöä (Harjula Prättälä). Kuntaliiton perussopimusmallisuosituksen mukaan kuntayhtymän kustannusten rahoitus perustuu kustannuslaskentaan perustuvaan suoritteiden hinnoitteluun. Perusteena on tavallisesti omakustannushinta, johon sisältyvät toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 1

3 KUNTAYHTYMÄN KIRJE JÄSENKUNTALASKUTUKSEN MUUTOKSESTA Kymenlaakson sairaanhoitopiiri ilmoitti vuoden 2006 talousarvion hyväksymisestä jäsenkunnille kirjeellä Kirjeessä oli viitattu myös laskutuksen periaatteisiin, ja laskutuksen todettiin tapahtuvan pääsääntöisesti kolmena edellisenä vuotena maksettujen korvausten mukaisesti: Jäsenkuntalaskutuksen osalta yhtymäkokous hyväksyi seuraavat laskutusperusteet vuodelle Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntia talousarviossa hyväksytyllä summalla. Jäsenkuntalaskutus toteutetaan perussopimuksen 15a :n mukaisen sopimusohjauksen periaatteiden mukaan. Jäsenkunnan suhteellinen osuus kokonaislaskutuksesta on vuosien kunnan maksamien korvausten osuus kaikkien jäsenkuntien maksamista korvauksista. Korvauksista on vähennetty mielenterveystoimistojen osuus, jotta summat ovat vertailukelpoiset. Jäsenkunnat maksavat kuukausittain 1/12 jäsenkunnan kokonaislaskutuksesta. Perussopimuksen 15a :n nojalla kuntayhtymä ja kunta tai tilaajarengas voi sopia palvelutuotannon laskutuksen suuruudesta. Jos kunta ei tee sopimusta, niin silloin kuntaa laskutetaan palveluhinnaston mukaisesti. Palvelujen hinnat 2006 pysyvät vuoden 2005 tasolla. Kirjeessä oli jo lyhyesti todettu laskutuksen lähtökohtana, että kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntia talousarviossa hyväksytyllä summalla. Tämä viittaa periaatteeseen siitä, että sairaanhoitopiirin tuli toimia talousarvionsa puitteissa. Myös erillinen toteamus siitä, että palvelujen hinnat pysyvät edellisen vuoden tasolla viittaavat tarkoitukseen hillitä kustannusten nousua. Toisaalta laskutuksen tason sitominen kolmen edellisen vuoden maksettujen korvausten määrään ja erillinen tarkennus mielenterveystoimistojen osuuden pois jättämiseen laskennasta viittaavat siihen, että kuntien välillä on haluttu noudattaa aiheuttamisperiaatetta ja määritellä korvaukset kuntien kesken oikeudenmukaisesti. Sairaanhoitopiiri lähetti jäsenkunnilleen uuden kirjeen, jossa tarkennettiin laskutuskäytäntöä. Kirjeen mukaan: Sairaanhoitopiirin vuoden 2006 talousarvio on hyväksytty. Keskeisenä periaatteena talousarviossa on, että kuntalaskutus ei kokonaisuutena kasva vuodesta Tätä tavoitetta tukemaan hyväksyttiin uusi perussopimukseen perustuva kuntien laskutuskäytäntö. 2

4 Uusi laskutuskäytäntö Sairaanhoitopiiri sitoutuu laskuttamaan kuntia sovitulla kokonaissummalla ja sitoutuu samalla pitämään toimintakulut kurissa ja palvelun laadun hyvänä. Yksittäisen jäsenkunnan vuosilaskutuksen määrä päätetään etukäteen. Jäsenkunnan laskutus määräytyy jäsenkunnan suhteellisena osuutena kokonaislaskutuksesta. Suhteellinen osuus lasketaan kolmen edellisen tilinpäätöksen laskutuksen perusteella. Kuntalaskutus on lopullinen. Tarkoituksena on jatkaa kuntalaskutusmallia seuraavina vuosina. Tämän vuoksi sairaanhoitopiiri kerää myös todellista laskutustietoa, jolloin seuraavana vuonna voidaan jälleen sopia laskutuksen kokonaistaso ja laskea jäsenkuntien suhteelliset osuudet. Uudessa laskutuskäytännössä laskutus ei ole tilivuotena täysin kunnan käyttämien palveluiden mukainen, mutta useamman vuoden aikana laskutus on oikeudenmukainen ja palvelujen käytön mukainen. Laskutusjärjestelmä siirtää kustannusvastuuta nykyistä enemmän sairaanhoitopiirille. Kiinteä kuntalaskutus tukee sairaanhoitopiirin johtamista. Muu laskutustapa Kunta voi perussopimuksen mukaan myös sopia siitä, että kuntaa laskutetaan nykyiseen tapaan palveluiden käytöstä. Tällöin laskutuksen suuruutta ei voi tarkkaan ennakoida. Kirjeen mukaan laskutusjärjestelmän muuttamisen ensisijainen lähtökohta on ollut se, että ennakkoon kiinteäksi sovittu laskutus ohjaa sairaanhoitopiiriä omien kustannustensa hallintaan, jolloin kuntien on vastaavasti helpompi saada oma talousarvionsa toteutumaan sairaanhoitopiirin menojen osalta suunnitellusti. Tätä tarkoitusta tukevat kirjeen kohdat sairaanhoitopiiri sitoutuu laskuttamaan kiinteällä kokonaissummalla, sitoutuu pitämään menot kurissa, siirtää kustannusvastuuta sairaanhoitopiirille ja tukee sairaanhoitopiirin johtamista. Toisessa kirjeessä korostetaan toisaalta periaatteena kustannusten kohdentumista aiheuttamisperiaatteen mukaan kunnille. Vaikka erikseen mainitaan se, että yksittäisenä vuotena laskutus ei välttämättä vastaa kunnan käyttämiä palveluja, laskutus on useamman vuoden aikavälillä tarkasteltuna oikeudenmukainen ja vastaa palvelujen käyttöä. KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Vuodesta 2001 alkaen voimassa oleva kuntayhtymän perussopimus pohjautui palvelujen määrän arvion mukaiseen sopimuslaskutukseen, jota tarkistetaan sovittujen korvausperiaatteiden mukaisesti toteutuneen käytön mukaan. Vaihtoehtona oli annettu laskutus jatkuvasti palvelujen käytön mukaisesti. Perussopimuksen kohta Sopimusohjaus: Jäsenkunta ja kuntayhtymä sopivat vuosittain kuntayhtymän tuottamien palvelujen määrästä, laadusta ja kustannuksista seuraavan vuoden aikana. 3

5 Palvelusopimus seuraavan vuoden palveluista on tehtävä lokakuun loppuun mennessä. Yhtymäkokous päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä korvausperiaatteista, joita noudatetaan, kun palvelujen käyttö tai kustannukset alittavat tai ylittävät palvelusopimuksessa tai sen tarkistuksessa sovitut määrät. Kunta tai tilaajarengas voivat tehdä palvelusopimuksen myös niin, että kuntayhtymä laskuttaa kuntaa tai tilaajarengasta palvelujen käytön mukaisesti. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevassa 21 :ssä on sovittu ylijäämän palauttamisesta ja alijäämän kattamisesta. Jos yhtymäkokous päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille tai kattaa alijäämän tai osan siitä jäsenkunnilta, jakoperusteena on jäsenkuntien palvelujen käyttö. Perussopimuksessa alkaen on sopimusohjausta ja hinnoittelua koskevat kohdat korvattu kuntalaskutusta koskevalla uudella kohdalla. Perussopimuksen muuttuneet kohdat ovat tulleet siis voimaan vasta vuonna 2008, kun uusi laskutusjärjestelmä oli ollut jo kaksi vuotta käytössä. Kuntayhtymän menot katetaan jäsenkunnilta perittävillä korvauksilla ja muilta perittävillä palvelujen hinnoilla. Yhtymäkokous vahvistaa vuosittain talousarvion yhteydessä palvelujen hinnoitteluperusteet. Palvelujen hinnat hyväksyy hallitus. Yhtymäkokous vahvistaa kalenterivuosittain, peritäänkö jäsenkunnilta korvaus palvelujen käytöstä tuotehinnoittelun perusteella ja sitä täydentävällä kalliin hoidon tasausmaksulla vai laskutetaanko jäsenkuntia kokonaislaskutusjärjestelmän mukaisesti, jonka tulee perustua todelliseen tuotelaskutukseen. Samalla on muutettu tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevaa kohtaa Jos yhtymäkokous päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille tai kattaa alijäämän tai osan siitä jäsenkunnilta, jakoperusteena on jäsenkuntien palveluista tilikaudella peritty korvaus. Yli- tai alijäämän jakoperusteeksi kuntien kesken muuttui palveluista peritty korvaus palvelujen käytön sijasta. Perussopimuksessa ei muutettu kuntalaskutusta tai tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevaa kohtaa. Perussopimusten muutosta koskeviin kuntayhtymän päätöksiin ei ole dokumentoitu laskutusjärjestelmän muutoksen taustoja tai erillisiä perusteluja. Päätösten teksteistä ei voida näin ollen saada lisätulkintaa siihen, miten perussopimuksen säännöksiä on ollut tarkoitus soveltaa. 4

6 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOPÄÄTÖKSET Kuntayhtymän talousarviota koskeva päätösteksti on pysynyt tarkastelujaksolla sanamuodoiltaan yhdenmukaisena vuodesta 2005 alkaen, alla esimerkkinä vuoden 2009 talousarviota koskeva päätös: Jäsenkuntalaskutus toteutetaan perussopimuksen 16 :n mukaisen sopimuslaskutuksen mukaan. Jäsenkunnan suhteellinen osuus jäsenkuntien kokonaislaskutuksesta on vuosien kunnan maksamien korvausten osuus kaikkien jäsenkuntien maksamista korvauksista. Kalliin hoidon tasausta ei peritä eikä myöskään sakko- tai muita maksuja, vaan kuntalaskutus on lopullinen. Taustalla kuntayhtymä pitää yllä todellista tuotteistukseen perustuvaa laskutustietoa eli kuntien hintojen mukaista palvelujen käyttöä. Vuoden 2007 talousarviota koskevassa päätöksessä on todettu taustalla pidettävää laskutusta koskevassa kohdassa, että siten esimerkiksi sakkomaksut vaikuttavat seuraavien vuosien jäsenkuntien osuuksiin. KUNTALASKUTUKSESTA LAADITTU SELVITYS Syksyllä 2009 Haminan, Kotkan, Kouvolan ja sairaanhoitopiirin välisessä neuvottelussa sovittiin, että sairaanhoitopiirin tuotelaskutuksen hintoja tarkistetaan vuosien tilinpäätösten perusteella, jotta saadaan toteutumatietoihin perustuva vertailu sopimus- ja tuotelaskutuksen kesken. Kuntayhtymän ja suurimpien jäsenkuntien talousjohdosta asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli tuottaa kuntakohtaiset vertailulaskelmat jälkilaskentana toteutetun tuotehinnoittelun ja sopimuslaskutuksen eroista vuosilta Työryhmä antoi raportin vuosien laskutuksen toteutumisesta maaliskuussa Carean hallitus käsitteli raportin ja antoi työryhmälle tehtäväksi seurata laskutuksen toteutumista vuoden 2010 osalta sekä valmistella kuntalaskutukseen uutta, vaihtoehtoista mallia otettavaksi käyttöön vuoden 2011 alusta. Vuoden 2010 lopussa oli sopimuslaskutuskauden pituus ollut yhteensä viisi vuotta. Raportin mukaan viisi vuotta on vähimmäisjakso, jonka jälkeen laskutuksen kokonaistilannetta kannattaa arvioida kunnittain, ja mahdollisesti myös tehdä johtopäätöksiä laskutusmuodon oikeudenmukaisuudesta. Raportin yhteenvetotaulukossa (taulukko 1) tuotelaskutustiedot perustuvat tilinpäätöshintoihin ja siinä on huomioitu liikelaitoksen ali- tai ylijäämä sovitun kohdentamisperiaatteen mukaisena. 5

7 Taulukko 1. Kuntalaskutuksesta laaditun selvityksen yhteenvetotaulukko. KUNTALASKUTUSTILANNE tuote- ja sopimuslaskutus Erikoissairaanhoito- tuotelaskutus tilinpäätöshinnoin TILANNE Kuntalaskutus 2010 (tilanne ) Kokonaistilanne (kuntalaskutusselvitys II - SOPIMUSLASKUTUS TUOTELASKUTUS Sopimus- ja tuotelasku- Sopimus- ja tuotel erot ) YHTEENSÄ YHTEENSÄ tuksen erot HAMINA KOTKA KOUVOLA MIEHIKKÄLÄ PYHTÄÄ VIROLAHTI HYVITETÄÄN KUNTAA +VELOITETAAN KUNTAA Yhteenvetotaulukon mukaan vuoden 2010 aikana erityisesti Kouvolan kaupungin osalta ero sopimuslaskutuksen ja tuotelaskutuksen välillä on pienentynyt. Carealta saadun selvityksen mukaan muutos aiheutuu kaupungin voimakkaasti kasvaneesta palvelujen käytöstä (taulukko 2). Taulukko 2. Kouvolan kaupungin tuotelaskutus Kuntalaskutuksesta laaditun selvityksen mukaan koko aikajaksolla ovat kuntakohtaiset poikkeamat laskutusmuotojen välillä kokonaislaskutukseen nähden varsin kohtuulliset Virolahtea lukuun ottamatta. Selvityksen laatinut työryhmä toteaa että sopimuslaskutus on toiminut toimi sille alun perin annettujen tavoitteiden mukaisesti: 6

8 - kuntakohtainen erikoissairaanhoidon menojen ennakoitavuus on tiedossa - laskutusmuotojen (sopimus-/tuotelaskutus) välinen tasausmekanismi ja aiheuttamisperiaate toimii vähintään 5-vuoden aikajaksolla - kuntayhtymän vuotuinen rahoitus on tasapainossa. Edelleen työryhmän mukaan koko tarkastelujakson prosentuaalinen vaihtelu on toteutunut samoissa rajoissa kuin muissakin sopimuslaskutusta toteuttavissa sairaanhoitopiireissä (+3,5 % --3,5 %). Ainoastaan Virolahti on tästä poikkeus johtuen kunnan poikkeavan korkeista ostopalvelukuluista tarkastelujakson aikana. Lisäksi työryhmä toteaa, että kuntayhtymä on noudattanut sopimuslaskutuksen käytännön toteuttamisessa yhtymäkokouksen hyväksymiä laskutusperiaatteita: - kunnan vuotuinen sopimuslaskutuksen taso määräytyy kolmen edellisen tilinpäätösvuoden suhteellisena osuutena kokonaislaskutuksesta (tuotelaskutus) - sopimuslaskutusmalli ei sisällä vuotuista tasausmekanismia kuntien kesken vaan laskutus on lopullinen (perussopimus 16 3 mom.). Työryhmä päätyi lopputulemaan, että selvitys ei anna aihetta kuntien välisen tasaukseen toteuttamiseen sopimus- ja tuotelaskutuksen kesken vuosilta Työryhmän raportissa on tarkasteltu erityisesti sitä. miten noudatettu kuntakohtainen laskutus on toteutunut suhteessa taustalaskelmissa käytettyyn palvelukohtaiseen laskutukseen. Raportissa ei ole kuitenkaan erikseen otettu huomioon vuositasolla kertyneen ylijäämän tai alijäämään määrää, toisin sanoen otettu kantaa siihen, onko laskutus yleisesti ottaen vuosittain riittänyt kuntayhtymän menojen kattamiseen. Raportin mukaan tilinpäätösten mukainen vahvistettu alijäämä oli ,68 euroa. Laskennan lähtökohtana oli, ettei alitai ylijäämiä viedä hintoihin, vaan ne vähennetään tai lisätään laskennan lopputuloksesta. Jakosuhteena käytettiin peruspääoman mukaista osuutta poikkeavasti perussopimuksen mukaisesta jakosuhteesta ( palvelujen käyttö, tilikaudella peritty korvaus = sopimuslaskutus). Perusteena tälle perussopimuksesta poikkeavalle käsittelylle oli sopimuslaskutuksen oikeudenmukaisuuden asettaminen selvityksenalaiseksi. Koska kuntayhtymän alijäämät tarkastelujaksolla aiheutuivat pääasiassa vuosien 2006 ja 2007 aikana, olisi laskelmat ollut perusteltua laatia siten, että näiden vuosien alijäämät olisi kohdistettu näiden vuosien palvelujen käytön mukaan. Tämä vastaisi myös tuolloin voimassa olleen perussopimuksen sanamuotoa. KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS Vuoden 2006 toimintakertomuksen vuosikatsauksen mukaan kuntalaskutuksessa otettiin käyttöön uusi kokonaislaskutuskäytäntö, jonka tavoitteena oli vähentää kuntien laskutuksen vuosittaista vaihtelua ja parantaa ennakoitavuutta. Edelleen katsauksessa on todettu, että kuntalaskutukselle ei hyväksytty kasvua, vaan pyrittiin hoitamaan asiat edellisen vuoden tasolla. Tuottojen arvioitua pienempi määrä mainittiin keskeisenä syynä alijäämäiseen tulokseen. Vuoden 2007 vastaavassa katsauksessa todettiin, että tavoite pitää erikoissairaanhoidon palvelujen määrä ja siitä johtuvat kustannukset sekä kuntalaskutus 7

9 toisena vuotena peräkkäin toteutui huonosti. Kuntalaskutuksen pysyminen edellisen vuoden tasolla johti tilikauden merkittävään alijäämään. Vuonna 2008 jouduttiin hyväksymään keväällä talousarvion muutos, joka kasvatti jäsenkuntalaskutusta 11 miljoonalla eurolla. Vähäiselle toimintakulujen kasvulle laadittua vuoden 2008 talousarviota oli vuoden 2007 alijäämän perusteella tarkistettava. Taulukossa 3 on esitetty kuntayhtymän tilinpäätösten mukainen yli- tai alijäämä tilikausittain sekä kumulatiivisesti. Vuoden 2010 luvuissa on vähäinen ero tilinpäätökseen verrattuna. Ero aiheutuu sosiaalipalveluista, jotka tuolloin tulivat osaksi kuntayhtymän toimintaa. Taulukko 3. Kuntayhtymän yli- ja alijäämät (ns. virallinen tilinpäätös, jossa mukana kuntayhtymän liikelaitokset mutta ei konserniyhteisöjä) Tilik. ylij./alij. Kum. ylij./alij , , , , , , , , , , ,68 Taulukossa 4 on sama aikajakso esitetty talousarvion toteutumisvertailujen perusteella. Vuoden 2010 lukuihin sisältyvät sosiaalipalvelut. Taulukko 4. Kuntayhtymän talousarvion toteutuminen (kuntayhtymä ilman liikelaitoksia) TA (ilman LL) Toteuma Ero , , , , , , , , , , , , , , ,47 Taulukoiden perusteella voidaan todeta toimintakatsauksissakin kuvattu tilanne. Suurin osa tarkastelukauden alijäämästä on kertynyt vuosien 2006 ja 2007 aikana, jolloin kuntayhtymän kulut eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti. Myös vuonna 2010 syntyi huomattava alijäämä. KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTON LAUSUNNOT Kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidossa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirjanpitolain soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Useassa kuntajaoston lausunnossa on otettu kantaa kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien väliseen laskutukseen. 8

10 Lausunto 98/2011 Lausunto 78/2006 Lausunnossa oli kysymys siitä, kirjaako hakijakunta palvelujen ostoista aiheutuvina menoina tilivuodelle talousarvion perusteella määritetyn kiinteän maksun vai palvelujen käytön perusteella aiheutuneet menot. Kuntien yhteisessä palvelusopimuksessa oli sovittu, että jokaiselle jäsenkunnalle määritetään kiinteä vuosimaksu, joka on sitova, ellei kunnan kanssa muuta sovita. Toisaalta palvelusopimuksen mukaan tätä sitovaa maksua oikaistaan aina, jos aiheuttamisperiaatteen mukaisesti määritelty palvelujen käyttö on kunnalle määritettyä vuosimaksua suurempi tai pienempi ottamalla muutos huomioon korottavana tai laskevana tekijänä kunkin vuoden osalta kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Edellä mainitun perusteella viimesijaisesti sopimuksen tarkoituksena näytti olevan oikaista jäsenkuntien palvelujen ostoja käytön mukaiseksi jälkikäteen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto otti lausunnossa kantaa siihen, että koska tarkoitus oli oikaista alun perin kunnille asukasluvun perusteella määräytynyttä maksua palvelujen käyttöä vastaavaksi, tämä oikaisu oli kirjanpidossa kulua jo palvelujen käyttötilikaudella. Carea-kuntayhtymän laskutusjärjestelmä poikkesi lausunnon tilanteesta siinä, että laskutuksen todettiin erikseen olevan vuositasolla lopullinen. Toisaalta yhdenmukaista oli se, että aikaisempien vuosien laskutus heijastui seuraaville vuosille. Myös lausunnossa 78/2006 oli kyse kuntayhtymän laskutuksen kirjaamisesta jäsenkuntien ja kuntayhtymän kirjanpitoon. Lausunnossa oli kyse tilanteesta, jossa jäsenkunnan maksuosuus terveydenhuoltopiirille muodostuisi: a) kiinteästä vuosimaksusta, joka laskettaisiin kuntayhtymän talousarvion kuntalaskutusosuuden yhteismäärästä jäsenkunnan suhteellisena osuutena kuntayhtymän kolmen edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisen käytön keskiarvosta, ja b) tasausmaksusta, joka määräytyisi tilivuonna jäsenkunnan maksaman vuosimaksun ja sen tilivuoden todellista käyttöä vastaavien kustannusten erotuksesta ja jonka kunta maksaisi kolmen tilivuotta seuraavan vuoden kuluessa. Lausunnon perustelujen mukaan kuntalaskutuksessa ns. kapitaatiolaskutuksella tarkoitetaan yleensä kustannusten jakamista jäsenkuntien asukasmäärien suhteessa riippumatta siitä, miten jäsenkunnat ovat kuntayhtymän palveluja käyttäneet. Asukasmäärään perustuvaa jäsenkuntalaskutusta voidaan pitää suoriteperustetta vastaavana tapana. Jos asukasluvun mukainen laskutus perustuu maksuvelvoitteen aiheuttamaan sopimukseen ja tilikaudelle suoriteperusteisesti kohdistuviin kuntayhtymän menoihin, on jäsenkuntaosuuksien kirjaaminen kuntayhtymässä tuotoksi ja jäsenkunnassa kuluksi hyvän kirjanpitotavan mukaista. Lausunnon mukaan ei ole estettä sille, että kuntien ja kuntayhtymien välillä käytetään muuta kuin todellisen käytön mukaista perustetta, mutta jos tarkoitus on tasata laskutusta ja toteutunutta käyttöä maksamalla lisäsuoritus ja kirjaamalla hyvitys, tämä otetaan huomioon jo palvelujen käyttövuonna. Varsinainen lausunto toteaa, että kuntayhtymässä jäsenkuntalaskutukseen perustuvat tulot kirjataan suoriteperusteen mukaisesti tuotoksi tilikaudelle, jolla 9

11 Lausunto 36/1998 palvelusuorite on luovutettu laskutus- tai maksuajankohdasta riippumatta. Tuloutumatta oleva osuus tulosta merkitään myyntisaamiseksi. Ennakkomaksuna saadun tulon ja lopullisen tulon erotus kirjataan tulonoikaisuna. Jäsenkunnan tulee kirjata vastaanotettuja palvelusuoritteita vastaava meno suoriteperusteisesti tilikauden asiakaspalvelujen ostoksi ja maksamaton osa ostovelaksi. Ennakkomaksuna maksetun menon ja lopullisen menon erotus kirjataan menonoikaisuna. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyysi kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta lausuntoa vuoden 1997 ylijäämän jäsenkunnille palauttamisen jakoperusteista sekä mahdollisen alijäämän kantoperusteista sekä kannanottoa siihen, millä tavalla palautus kirjataan vuoden 1998 tilinpäätöksessä ja millä tavalla sairaanhoitopiirin perussopimusta tulisi ylijäämän/alijäämän käsittelyn osalta täsmentää. Kuntajaosto ei ottanut kantaa siihen, mitkä ylijäämän palauttamisen jakoperusteet ja alijäämän kattamisen kantoperusteet tulisi olla, eikä myöskään siihen, millä tavalla sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta tuli yli- ja alijäämän käsittelyn osalta täsmentää. Nämä asiat kuntayhtymän oli erikseen selvitettävä. Mikäli on sovittu ylijäämän palautuksesta tai alijäämän kattamisesta erikseen, jakoperusteesta riippuen kirjaukset ovat lausunnon mukaan: Jos ylijäämän palauttamisen ja alijäämän kattamisen jakoperusteeksi on sovittu peruspääomaosuuksien suhde, ylijäämän palautus jäsenkunnille kirjataan palautusvuonna kuntayhtymässä edellisten tilikausien ylijäämän vähennykseksi ja jäsenkunnassa tuloslaskelmaan muuksi rahoitustuotoksi ja alijäämän kattaminen kuntayhtymässä edellisten tilikausien yli- ja alijäämän tilille ja jäsenkunnassa avustuskuluksi. Alijäämän kattamisessa vaihtoehtona voi olla myös peruspääoman alentaminen, mikäli perussopimuksessa siitä on sovittu. Käytetystä menettelystä on annettava selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jos ylijäämän palauttamisen ja alijäämän kattamisen jakoperusteeksi on sovittu palvelujen käytön suhde, ylijäämän palautus kirjataan palautusvuonna kuntayhtymässä myyntituottojen oikaisuksi ja jäsenkunnassa erikoissairaanhoidon toimintakulujen asiakaspalvelujen ostot oikaisuksi ja alijäämän periminen kuntayhtymässä myyntituotoksi ja jäsenkunnassa asiakaspalvelujen ostoksi. JÄSENKUNTIEN HYVÄKSYTTYJEN TILINPÄÄTÖSTEN MERKITYS Jäsenkuntien aikaisempien vuosien hyväksytyillä tilinpäätöksillä ei lähtökohtaisesti ole merkitystä sen kannalta, miten alijäämien kattamisesta nyt sovitaan. Alijäämän kattamisen periaate on kuntien kesken sovittavissa. Kuntien on kuitenkin nyt vuoden 2014 tilinpäätöstä laadittaessa harkittava, onko kuntayhtymän kertyneen alijäämän määrä sellainen, joka edellyttää pakollisen varauksen kirjaamista kuntien tilinpäätöksiin. Mikäli kunnat päätyvät ratkaisuun, jonka mukaan kertynyt alijäämä katetaan erillisin maksuosuuksin, tulee maksuosuus kirjata varovaisuuden periaatteen mukaan kuluksi vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 36/1998 mukaan toisaalta erillinen alijäämän kattaminen kirjataan kattamisvuodelle. 10

12 Joka tapauksessa on tilinpäätöksen liitetiedoissa muita taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevassa kohdassa kuvattava kunnan arvioitu osuus kuntayhtymän kertyneestä alijäämästä. Liitetietoja koskevan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan kuntayhtymän jäsenen muita taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevana liitetietona saattaa tulla kysymykseen myös jäsenen rahoitusvastuu kuntayhtymän taseeseen kertyneestä alijäämästä. Ohjeen mukaan kertyneeseen alijäämään liittyvä rahoitusvastuu voi olla merkittävä sellaisessa kuntayhtymässä, jonka tulee noudattaa etukäteishinnoittelua. Koska aikaisempien vuosien tilinpäätökset on laadittu tilanteessa, jossa ei ole ollut tarkkaa tietoa siitä, saadaanko kuntayhtymän kertyneet alijäämät katettua tulevien vuosien maksuilla vai tarvitaanko erillistä maksuosuutta, ei aikaisemmilta tilikausilta laadittuja tilinpäätöksiä voi pitää virheellisesti laadittuina. Mahdollinen erillinen maksuosuus alijäämän kattamiseksi ei ole näin ollen aikaisempiin tilikausiin liittyvän virheen korjaus, vaan niin sanottu kirjanpidollisen arvion tarkentuminen. Tämän vuoksi maksuosuus kirjataan vuoden 2014 tulokseen, eikä edellisten vuosien kertyneeseen yli- tai alijäämään. VUOSIEN YLI- JA ALIJÄÄMIEN JAKO KUNNILLE Tässä kappaleessa on esitetty laskelmat kuntayhtymän alijäämän jakautumisesta kunnille palvelujen käytön suhteessa. Laskelmat perustuvat kuntayhtymän tilinpäätöksiin sekä kuntalaskutuksen toteutumisesta laadittuun loppuselvitykseen. Laskelmien tarkoituksena ei ole kuvata aiemmin laaditun kuntalaskutusselvityksen tavoin sitä, miten tuotelaskutus ja sopimuslaskutus erosivat tarkastelukaudella toisistaan, vaan ottaa huomioon lisäksi kunkin vuoden todelliset kustannukset kohdistamalla vuosittainen yli-/alijäämä kunnille (yli-/alijäämän määrä sekä tuotelaskutuksen ja sopimuslaskutuksen suhde vaihtelevat merkittävästi vuositasolla tarkasteltuna). Yli- tai alijäämien jako on tässä tehty koko kuntayhtymän tasolla, sitä ei ole jaettu yksiköihin tai tuotteisiin. Taulukoiden sarakkeiden selitykset: tuotelask. = kuntalaskutusselvityksen tilinpäätöksen mukainen tuotelaskutus hinn. korj. = tuotelaskutuksen ja sopimuslaskutuksen ero jaettuna kunnille tuotelaskutuksen mukaisessa suhteessa (otettu huomioon laskelmassa yli- tai alijäämän korjauksena sama lopputulos olisi muodostunut, jos erolla olisi korjattu tilinpäätöksen osoittamaa yli- tai alijäämää ennen sen kohdistamista) osuus yli-/alij. = tuotelaskutuksen suhteessa jaettu kuntayhtymän yli- /alijäämä, jossa on otettu huomioon myös liikelaitokset (ns. virallisen tuloslaskelman mukainen yli-/alijäämä) sopimuslask. = kuntalaskutusselvityksen mukainen sopimuslaskutus ero = tuotelaskutus + hinn. korj. + osuus yli-/alij. sopimuslaskutus (yli-/alijäämä jaettuna kunnille tuotelaskutuksen suhteessa) Kunkin vuoden taulukko päätyy kuntayhtymän tilinpäätöksen mukaiseen yli- tai alijäämään. Hinnoittelun korjaus yhteensä laskettuna vastaa kuntalaskutuksen toteutumisesta laaditun loppuselvityksen mukaista tuotelaskutuksen ja sopimus- 11

13 laskutuksen eroa korjattuna liikelaitoksen voitolla tai tappiolla yhteensä noin 7,1 milj. euroa. Vuonna 2006 kuntayhtymällä oli huomattava alijäämä, minkä vuoksi kaikille kunnille kohdistuu osuutta alijäämästä. Kotkan kaupungin sopimuslaskutus alitti merkittävästi tuotelaskutuksen mukaisen kustannusten osuuden. Taulukko 5. Vuoden 2006 alijäämän jako 2006 tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,85 Kotka , ,87 Kouvola , ,89 Miehikkälä , ,03 Pyhtää , ,54 Virolahti , ,58 Yhteensä , ,76 Tarkasteluajanjakson aikana vuonna 2007 syntyi suurin alijäämä. Kouvolan kaupungin osuus käytöstä ja siten myös syntyneestä alijäämästä on suurin. Tuotelaskutusta suurempi sopimuslaskutuksen määrä pienentää kuitenkin kaupungille kohdistuvaa osuutta alijäämästä. Haminan kaupungin tuotelaskutus ja sopimuslaskutus poikkesivat merkittävästi toisistaan, minkä vuoksi kaupungille kohdistuu vuoden alijäämästä suhteellisesti suuri osa. Taulukko 6. Vuoden 2007 alijäämän jako 2007 tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,34 Kotka , ,42 Kouvola , ,11 Miehikkälä , ,34 Pyhtää , ,00 Virolahti , ,79 Yhteensä , ,00 Vuonna 2008 kuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen. Koska sopimuslaskutus ja tuotelaskutus poikkesivat kuitenkin kuntakohtaisesti tarkasteltuna merkittävästi toisistaan, syntyy vuodelta 2008 sekä positiivisia että negatiivisia oikaisuja. 12

14 Taulukko 7. Vuoden 2008 ylijäämän jako 2008 tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,92 Kotka , ,19 Kouvola , ,10 Miehikkälä , ,15 Pyhtää , ,55 Virolahti , ,07 Yhteensä , ,52 Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2009 oli edellisen vuoden tavoin ylijäämäinen. Suurimpien jäsenkuntien Kouvolan ja Kotkan sopimuslaskutus ja tuotelaskutus olivat lähellä toisiaan. Haminan ja Virolahden sopimuslaskutus oli palvelujen käyttöön nähden pieni. Taulukko 8. Vuoden 2009 ylijäämän jako 2009 tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,11 Kotka , ,64 Kouvola , ,55 Miehikkälä , ,30 Pyhtää , ,93 Virolahti , ,50 Yhteensä , ,81 Vuonna 2010 kuntayhtymän tilinpäätös osoitti jälleen alijäämää. Kouvolan sopimuslaskutus alitti tuotelaskutuksen merkittävästi, minkä vuoksi alijäämästä kohdistuu kaupungille suurin osa. Taulukko 9. Vuoden 2010 alijäämän jako 2010 tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,73 Kotka , ,08 Kouvola , ,88 Miehikkälä , ,38 Pyhtää , ,14 Virolahti , ,47 Yhteensä , ,75 13

15 Jos vuoden 2010 alijäämä jaetaan perussopimuksen sanamuodon mukaisesti palvelujen laskutuksen mukaisesti, jakautuu alijäämä kuntien kesken alla olevan taulukon mukaisesti. Tuotelaskutuksen mukaisen jaon ja sopimuslaskutuksen mukaisen jaon välille ei muodostu merkittäviä eroja. Suurin ero muodostuu Kotkan kaupungin kohdalle, jonka osuus muuttuu noin euroa (positiivinen oikaisu tämän verran pienempi), Kouvolan osuus alijäämästä pienenee noin euroa. Vaihtoehto olisi ollut jättää tässä mallissa hinnoittelun korjaus tekemättä, se pienentäisi laskutapojen eroa enemmän. Taulukko 10. Vuoden 2010 alijäämän jako, vaihtoehto 2010 (sopimuslaskutuksen mukaan) tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,67 Kotka , ,89 Kouvola , ,49 Miehikkälä , ,57 Pyhtää , ,63 Virolahti , ,42 Yhteensä , ,75 Vuosilta yhteenlasketut määrät muodostuvat alla olevan taulukon mukaisiksi (vuosi 2010 otettu huomioon samalla tavalla kuin aikaisemmat vuodet). Kuntayhtymän vuosien yhteenlaskettu alijäämä on 17,0 milj. euroa. Taulukko 11. Vuosien yli- ja alijäämien jako yhteensä Hamina ,95 Kotka ,76 Kouvola ,22 Miehikkälä ,53 Pyhtää ,30 Virolahti ,42 Yhteensä ,18 Kuntayhtymälle oli kertynyt alijäämiä jo ennen vuotta Jos nämä alijäämät otetaan huomioon, yhteenlasketut alijäämän kuntakohtaiset määrät muodostuvat seuraaviksi: (aikaisempi alijäämä ei sisällä Ruotsinpyhtään kunnan osuutta n euroa) 14

16 Taulukko 11. Yli- ja alijäämien jako, kun ennen vuotta 2006 kertynyt alijäämä otetaan huomioon ennen 2006 yhteensä Hamina , , ,26 Kotka , , ,29 Kouvola , , ,61 Miehikkälä , , ,44 Pyhtää , , ,24 Virolahti , , ,97 Yhteensä , , ,81 Ennen vuotta 2006 kertynyt alijäämä on jaettu kunnille perussopimuksen mukaisesti palvelujen käytön suhteessa. JOHTOPÄÄTÖKSET Kunnat vastaavat kuntalain mukaisesti kuntayhtymän velvoitteista. Muun muassa kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi on perusteltua, että kunnat sopivat kertyneiden alijäämien kattamisesta. Ennakolta määräytyvään kuntalaskutukseen siirryttäessä on korostettu uudistuksen tavoitteena olevan kuntayhtymän kustannusten kasvun hillitseminen eikä vaikuttaminen siihen, miten kustannukset jakautuvat kuntien kesken. Kuntalaskutusjärjestelmä ei toisaalta ehtinyt olla voimassa niin pitkää aikaa, että kustannusten määrä olisi tasoittunut kuntien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi. Näillä perusteilla kertyneen alijäämän kohdistaminen kunnille on perusteltua tehdä ao. vuosien toteutuneiden palvelujen käyttöjen suhteessa. Tämä noudattaa parhaiten aiheuttamisperiaatetta. Suuri osa tarkastelujakson alijäämästä on kertynyt vuosien 2006 ja 2007 aikana. Alijäämän kohdistaminen kunnille palvelujen käytön suhteessa vastaa myös tuolloin voimassa olleen perussopimuksen säännöksiä. Myös vuonna 2010 kertyi huomattava alijäämä. Tuolloin voimassa olleen perussopimuksen mukaan alijäämä tulisi kattaa palvelujen käytöstä laskutetun määrän perusteella. Aiheuttamisperiaatteen mukaista olisi kohdistaa myös vuosien ylija alijäämät palvelujen käytön suhteessa perussopimuksen säännöksistä huolimatta. Kuntien vuoden 2014 tilinpäätöksiin on perusteltua kirjata kuluksi mahdollinen sovittu erillinen korvaus aikaisempien tilikausien kustannusten kattamiseksi, vaikka se laskutettaisiin usean tilikauden aikana. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 38/1998 mukaan toisaalta ylijäämän palauttaminen tai alijäämän kattaminen kirjataan palautusvuodelle. Kertyneestä alijäämästä, jonka kattamisesta ei ole sovittu, on mainittava tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kuntakohtaisen ennakkolaskutuksen ja todellisten kustannusten kohdistumisen tarkastaminen vuosilta ei kuulunut selvityksen tavoitteisiin. Koska kuntakohtaiset erot ovat muuttuneet voimakkaasti vuoden 2010 aikana, ao. vuoden tiedot saattaa olla perusteltua varmistaa ennen lopullisista maksuosuuk- 15

17

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 9.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

5 Onko kapitaatiolaskutuksella ja hakemuksessa esitetyllä laskutustavalla olennaista eroa kirjanpitosäännösten suhteen?

5 Onko kapitaatiolaskutuksella ja hakemuksessa esitetyllä laskutustavalla olennaista eroa kirjanpitosäännösten suhteen? Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 78 28.11.2006 LAUSUNTO KUNTALASKUTUKSESTA TERVEYDENHUOLTOPIIRISSÄ 1 Lausuntopyyntö ja sen perustelut 1.1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A:n kuntayhtymä pyytää

Lisätiedot

22.3.2011. Kuntayhtymän vuotuisen maksuosuuden määräytyminen ja käsittely jäsenkunnan kirjanpidossa

22.3.2011. Kuntayhtymän vuotuisen maksuosuuden määräytyminen ja käsittely jäsenkunnan kirjanpidossa Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 98 22.3.2011 Kuntayhtymän vuotuisen maksuosuuden määräytyminen ja käsittely jäsenkunnan kirjanpidossa 1 Lausuntopyyntö ja sen perustelut 1.1 Lausuntopyyntö A:n

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 26 alkaen 3 5 3 2 5 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 TA214 INVESTOINNIT / V POISTOT / V (itseisarvo) 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit

Lisätiedot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 LAUSUNTO KUNTAKOHTAISTEN SAIRAANSIJOJEN POISTAMISESTA JOHTUVIEN LAINAERIEN KÄSITTELYSTÄ KUNNISSA JA KUNTAYHTYMISSÄ 1.1.1997 ALKAEN Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymä ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Raision kaupunki Tilintarkastus 2015 TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimus. 1 Luku JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT. 1 Nimi ja kotipaikka. 1 Nimi ja kotipaikka

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimus. 1 Luku JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT. 1 Nimi ja kotipaikka. 1 Nimi ja kotipaikka Liite nro 1 Hallitus 12.5.2016 Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimus Ehdotus uudeksi perussopimukseksi Voimassa olevan perussopimuksen määräykset 1 Luku JÄSENKUNNAT

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS Kh hyväksynyt 17.12.2008 Hallituskäsittelyt: 19.11.2012 ja 10.4.2013 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Perussopimus 1 (7) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 1. Luku Kuntayhtymä 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan

Lisätiedot

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 68 3.5.2005 Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen kirjaamisesta 1 Lausuntopyyntö Kainuun hallintokokeilusta

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Hyväksytty 23.9.2003 104 kaupunginvaltuusto, Pietarsaaren kaupunki Hyväksytty 1.9.2003 52 kunnanvaltuusto, Pedersören kunta Hyväksytty 20.8.2003 30

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (8) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN Jäsenkuntien vuonna 2013 hyväksymä 1.6.2013 voimaan tuleva PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin.

Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin. 1 (8) Liite 1 Esimerkit tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella Esimerkki 1 Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 2905/00.01.00/2012 80 19.11.2012 80 Lausunto Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksista Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 1111(5 1(5) LAUSUNTO SUORITEPERUSTEEN TUNNUSMERKEISTÄ JA INVESTOINTIMENON KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSSA 1. Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Kaupunki pyytää lausuntoa miten käsitellään kirjanpidossa

Kaupunki pyytää lausuntoa miten käsitellään kirjanpidossa 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 52 12.2.2002 LAUSUNTO KAATOPAIKAN JÄLKIHOITOON LIITTYVIEN KUSTANNUSTEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 1 Lausuntopyyntö Kaupunki A pyytää lausuntoa kaatopaikan

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

LAUSUNTO KERTYNEIDEN ALIJÄÄMIEN KATTAMISESTA PERUSPÄÄOMASTA

LAUSUNTO KERTYNEIDEN ALIJÄÄMIEN KATTAMISESTA PERUSPÄÄOMASTA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 77 14.11.2006 LAUSUNTO KERTYNEIDEN ALIJÄÄMIEN KATTAMISESTA PERUSPÄÄOMASTA 1 Lausuntopyyntö Kunta A ei ole saanut katettua taseen kertynyttä alijäämää vuosien

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Lausuntopyyntö Kunta A on pyytänyt kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Puheenjohtajistotoimikunta 10.10.2011 / 43

Puheenjohtajistotoimikunta 10.10.2011 / 43 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Suoriteperusteinen laskutus peruspalvelukeskus Aavassa 168/02.00.00/2013 Kunnanhallitus 121 Kunnanhallitus 7.5.2012: Peruspalvelukeskus Aava on valmistellut suoriteperusteisen

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

31.10.2006 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN OMAN RAHASTON KARTUTTAMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ

31.10.2006 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN OMAN RAHASTON KARTUTTAMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 76 31.10.2006 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN OMAN RAHASTON KARTUTTAMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri X:n kuntayhtymällä on käytössään koulutusrahasto,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen KUNTALIITOS SAVONLINNA, PUUMALA, PUNKAHARJU JA KERIMÄKI TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen Toimintaa jatkavan kunnan avaavan taseen muodostamisessa noudatetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Carean alijäämien kattamisen jakoperusteet/asian saattaminen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi

Carean alijäämien kattamisen jakoperusteet/asian saattaminen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi Virolahden kunnanhallitus 35 23.02.2015 Virolahden kunnanhallitus 71 13.04.2015 Virolahden kunnanhallitus 103 08.06.2015 Virolahden kunnanhallitus 25 22.02.2016 Carean alijäämien kattamisen jakoperusteet/asian

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenet 3 Tehtävät Liikelaitoskuntayhtymän nimi

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Perussopimus 2 (9) 11.5.2015 I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Nimi ja kotipaikka

Perussopimus 2 (9) 11.5.2015 I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Nimi ja kotipaikka 2 (9) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Asikkalan

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 30.10.2013 25 Kokousaika 30.10.2013 klo 17.00 18.25 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kallio Reino Ketola Hannu Kulmala

Lisätiedot

SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot