SELVITYS CAREA-KUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMIEN KÄSITTELYSTÄ. BDO Audiator Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS CAREA-KUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMIEN KÄSITTELYSTÄ. BDO Audiator Oy"

Transkriptio

1 SELVITYS CAREA-KUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMIEN KÄSITTELYSTÄ BDO Audiator Oy BDO Audiator Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

2 SELVITYKSEN TAVOITE JA RAJAUKSET Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (jatkossa Carea) siirtyi yhtymäkokouksen päätöksellä vuoden 2006 alusta jäsenkuntien laskutuksessa sopimuslaskutukseen, jossa kunnalta laskutettava määrä muodostui kunnan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien kolmen edellisen tilinpäätöksen mukaisesta kokonaislaskutuksesta (tuotelaskutus). Osassa jäsenkuntia laskutusmalli aiheutti jo mallin soveltamisen alkuvaiheessa kritiikkiä, kun mallin katsottiin tasaavan liian hitaasti eroja tuote- ja sopimuslaskutuksen kesken. Koettiin, että osa kunnista hyötyy jatkuvasti ja osa häviää. Carean jäsenkunnat päättivät teettää ulkopuolisella asiantuntijalla selvityksen Carean kuntalaskutuksesta ja alijäämien kattamisesta. Ulkopuoliselta asiantuntijalta pyydettiin selvitys siitä, miten alijäämät tulisi kattaa tai tulisiko niitä ylipäätään kattaa lainkaan ottaen huomioon jäsenkuntien tekemät perussopimuksen ehdot, muut asiaan liittyvät jäsenkuntien ja Carean väliset sopimukset ja päätökset sekä ottamalla huomioon myös, mikä merkitys asiassa on jäsenkuntien jo päättyneiden alijäämävuosien hyväksytyillä ja vahvistetuilla tilinpäätöksillä. Selvityksessä tulee ottaa huomioon myös ns. aiheuttamisperiaate. Selvitys perustuu kuntien ja kuntayhtymän päätöksentekoon, kuntayhtymän perussopimukseen sekä kuntien laatimiin selvityksiin. Tässä selvityksessä ei ole tarkastettu kuntayhtymältä saatujen kuntalaskutusta koskevien tietojen oikeellisuutta, vaan kustannustiedot perustuvat aiemmin laadittuihin selvityksiin sekä kuntayhtymän kokonaistaloutta koskevaan aineistoon. KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET KUNTAYHTYMÄN RAHOITUKSESTA Kuntalain 83 :n mukaan kuntayhtymän sellaisten menojen rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, vastaavat jäsenkunnat siten kuin kuntien välisestä vastuunjaosta on perussopimuksessa sovittu. Maksuosuuksien määrittelyn periaatteiden tulee siten sisältyä kuntayhtymän perussopimukseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat rajoittamattomassa vastuussa kuntayhtymän veloista, minkä vuoksi vastuunjaosta on sovittava perussopimuksessa. Yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti talouden perusteiden on kohdeltava jäsenkuntia tasapuolisesti, eivätkä kuntayhtymä tai jotkin jäsenkunnat saa perusteettomasti hyötyä toisten jäsenkuntien kustannuksella. (Harjula Prättälä: Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat, 2012) Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, jäsenkuntien maksuosuuksien määrittelyssä voidaan käyttää harkintaa. Perusteiden tulee kuitenkin olla oikeudenmukaisia ja tasapuolisia sekä sopusoinnussa yleisten kunnallistaloudellisten periaatteiden kanssa. (Hannus Hallberg Niemi: Kuntalaki, 2009) Käyttökustannusten rahoitus voi perustua kuntien maksuosuuksiin tai suoritteiden hinnoitteluun. Maksuosuuksien perusteet on yleensä pyritty määrittelemään niin, että ne mahdollisimman hyvin vastaisivat palvelujen todellista käyttöä (Harjula Prättälä). Kuntaliiton perussopimusmallisuosituksen mukaan kuntayhtymän kustannusten rahoitus perustuu kustannuslaskentaan perustuvaan suoritteiden hinnoitteluun. Perusteena on tavallisesti omakustannushinta, johon sisältyvät toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 1

3 KUNTAYHTYMÄN KIRJE JÄSENKUNTALASKUTUKSEN MUUTOKSESTA Kymenlaakson sairaanhoitopiiri ilmoitti vuoden 2006 talousarvion hyväksymisestä jäsenkunnille kirjeellä Kirjeessä oli viitattu myös laskutuksen periaatteisiin, ja laskutuksen todettiin tapahtuvan pääsääntöisesti kolmena edellisenä vuotena maksettujen korvausten mukaisesti: Jäsenkuntalaskutuksen osalta yhtymäkokous hyväksyi seuraavat laskutusperusteet vuodelle Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntia talousarviossa hyväksytyllä summalla. Jäsenkuntalaskutus toteutetaan perussopimuksen 15a :n mukaisen sopimusohjauksen periaatteiden mukaan. Jäsenkunnan suhteellinen osuus kokonaislaskutuksesta on vuosien kunnan maksamien korvausten osuus kaikkien jäsenkuntien maksamista korvauksista. Korvauksista on vähennetty mielenterveystoimistojen osuus, jotta summat ovat vertailukelpoiset. Jäsenkunnat maksavat kuukausittain 1/12 jäsenkunnan kokonaislaskutuksesta. Perussopimuksen 15a :n nojalla kuntayhtymä ja kunta tai tilaajarengas voi sopia palvelutuotannon laskutuksen suuruudesta. Jos kunta ei tee sopimusta, niin silloin kuntaa laskutetaan palveluhinnaston mukaisesti. Palvelujen hinnat 2006 pysyvät vuoden 2005 tasolla. Kirjeessä oli jo lyhyesti todettu laskutuksen lähtökohtana, että kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntia talousarviossa hyväksytyllä summalla. Tämä viittaa periaatteeseen siitä, että sairaanhoitopiirin tuli toimia talousarvionsa puitteissa. Myös erillinen toteamus siitä, että palvelujen hinnat pysyvät edellisen vuoden tasolla viittaavat tarkoitukseen hillitä kustannusten nousua. Toisaalta laskutuksen tason sitominen kolmen edellisen vuoden maksettujen korvausten määrään ja erillinen tarkennus mielenterveystoimistojen osuuden pois jättämiseen laskennasta viittaavat siihen, että kuntien välillä on haluttu noudattaa aiheuttamisperiaatetta ja määritellä korvaukset kuntien kesken oikeudenmukaisesti. Sairaanhoitopiiri lähetti jäsenkunnilleen uuden kirjeen, jossa tarkennettiin laskutuskäytäntöä. Kirjeen mukaan: Sairaanhoitopiirin vuoden 2006 talousarvio on hyväksytty. Keskeisenä periaatteena talousarviossa on, että kuntalaskutus ei kokonaisuutena kasva vuodesta Tätä tavoitetta tukemaan hyväksyttiin uusi perussopimukseen perustuva kuntien laskutuskäytäntö. 2

4 Uusi laskutuskäytäntö Sairaanhoitopiiri sitoutuu laskuttamaan kuntia sovitulla kokonaissummalla ja sitoutuu samalla pitämään toimintakulut kurissa ja palvelun laadun hyvänä. Yksittäisen jäsenkunnan vuosilaskutuksen määrä päätetään etukäteen. Jäsenkunnan laskutus määräytyy jäsenkunnan suhteellisena osuutena kokonaislaskutuksesta. Suhteellinen osuus lasketaan kolmen edellisen tilinpäätöksen laskutuksen perusteella. Kuntalaskutus on lopullinen. Tarkoituksena on jatkaa kuntalaskutusmallia seuraavina vuosina. Tämän vuoksi sairaanhoitopiiri kerää myös todellista laskutustietoa, jolloin seuraavana vuonna voidaan jälleen sopia laskutuksen kokonaistaso ja laskea jäsenkuntien suhteelliset osuudet. Uudessa laskutuskäytännössä laskutus ei ole tilivuotena täysin kunnan käyttämien palveluiden mukainen, mutta useamman vuoden aikana laskutus on oikeudenmukainen ja palvelujen käytön mukainen. Laskutusjärjestelmä siirtää kustannusvastuuta nykyistä enemmän sairaanhoitopiirille. Kiinteä kuntalaskutus tukee sairaanhoitopiirin johtamista. Muu laskutustapa Kunta voi perussopimuksen mukaan myös sopia siitä, että kuntaa laskutetaan nykyiseen tapaan palveluiden käytöstä. Tällöin laskutuksen suuruutta ei voi tarkkaan ennakoida. Kirjeen mukaan laskutusjärjestelmän muuttamisen ensisijainen lähtökohta on ollut se, että ennakkoon kiinteäksi sovittu laskutus ohjaa sairaanhoitopiiriä omien kustannustensa hallintaan, jolloin kuntien on vastaavasti helpompi saada oma talousarvionsa toteutumaan sairaanhoitopiirin menojen osalta suunnitellusti. Tätä tarkoitusta tukevat kirjeen kohdat sairaanhoitopiiri sitoutuu laskuttamaan kiinteällä kokonaissummalla, sitoutuu pitämään menot kurissa, siirtää kustannusvastuuta sairaanhoitopiirille ja tukee sairaanhoitopiirin johtamista. Toisessa kirjeessä korostetaan toisaalta periaatteena kustannusten kohdentumista aiheuttamisperiaatteen mukaan kunnille. Vaikka erikseen mainitaan se, että yksittäisenä vuotena laskutus ei välttämättä vastaa kunnan käyttämiä palveluja, laskutus on useamman vuoden aikavälillä tarkasteltuna oikeudenmukainen ja vastaa palvelujen käyttöä. KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Vuodesta 2001 alkaen voimassa oleva kuntayhtymän perussopimus pohjautui palvelujen määrän arvion mukaiseen sopimuslaskutukseen, jota tarkistetaan sovittujen korvausperiaatteiden mukaisesti toteutuneen käytön mukaan. Vaihtoehtona oli annettu laskutus jatkuvasti palvelujen käytön mukaisesti. Perussopimuksen kohta Sopimusohjaus: Jäsenkunta ja kuntayhtymä sopivat vuosittain kuntayhtymän tuottamien palvelujen määrästä, laadusta ja kustannuksista seuraavan vuoden aikana. 3

5 Palvelusopimus seuraavan vuoden palveluista on tehtävä lokakuun loppuun mennessä. Yhtymäkokous päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä korvausperiaatteista, joita noudatetaan, kun palvelujen käyttö tai kustannukset alittavat tai ylittävät palvelusopimuksessa tai sen tarkistuksessa sovitut määrät. Kunta tai tilaajarengas voivat tehdä palvelusopimuksen myös niin, että kuntayhtymä laskuttaa kuntaa tai tilaajarengasta palvelujen käytön mukaisesti. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevassa 21 :ssä on sovittu ylijäämän palauttamisesta ja alijäämän kattamisesta. Jos yhtymäkokous päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille tai kattaa alijäämän tai osan siitä jäsenkunnilta, jakoperusteena on jäsenkuntien palvelujen käyttö. Perussopimuksessa alkaen on sopimusohjausta ja hinnoittelua koskevat kohdat korvattu kuntalaskutusta koskevalla uudella kohdalla. Perussopimuksen muuttuneet kohdat ovat tulleet siis voimaan vasta vuonna 2008, kun uusi laskutusjärjestelmä oli ollut jo kaksi vuotta käytössä. Kuntayhtymän menot katetaan jäsenkunnilta perittävillä korvauksilla ja muilta perittävillä palvelujen hinnoilla. Yhtymäkokous vahvistaa vuosittain talousarvion yhteydessä palvelujen hinnoitteluperusteet. Palvelujen hinnat hyväksyy hallitus. Yhtymäkokous vahvistaa kalenterivuosittain, peritäänkö jäsenkunnilta korvaus palvelujen käytöstä tuotehinnoittelun perusteella ja sitä täydentävällä kalliin hoidon tasausmaksulla vai laskutetaanko jäsenkuntia kokonaislaskutusjärjestelmän mukaisesti, jonka tulee perustua todelliseen tuotelaskutukseen. Samalla on muutettu tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevaa kohtaa Jos yhtymäkokous päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille tai kattaa alijäämän tai osan siitä jäsenkunnilta, jakoperusteena on jäsenkuntien palveluista tilikaudella peritty korvaus. Yli- tai alijäämän jakoperusteeksi kuntien kesken muuttui palveluista peritty korvaus palvelujen käytön sijasta. Perussopimuksessa ei muutettu kuntalaskutusta tai tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevaa kohtaa. Perussopimusten muutosta koskeviin kuntayhtymän päätöksiin ei ole dokumentoitu laskutusjärjestelmän muutoksen taustoja tai erillisiä perusteluja. Päätösten teksteistä ei voida näin ollen saada lisätulkintaa siihen, miten perussopimuksen säännöksiä on ollut tarkoitus soveltaa. 4

6 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOPÄÄTÖKSET Kuntayhtymän talousarviota koskeva päätösteksti on pysynyt tarkastelujaksolla sanamuodoiltaan yhdenmukaisena vuodesta 2005 alkaen, alla esimerkkinä vuoden 2009 talousarviota koskeva päätös: Jäsenkuntalaskutus toteutetaan perussopimuksen 16 :n mukaisen sopimuslaskutuksen mukaan. Jäsenkunnan suhteellinen osuus jäsenkuntien kokonaislaskutuksesta on vuosien kunnan maksamien korvausten osuus kaikkien jäsenkuntien maksamista korvauksista. Kalliin hoidon tasausta ei peritä eikä myöskään sakko- tai muita maksuja, vaan kuntalaskutus on lopullinen. Taustalla kuntayhtymä pitää yllä todellista tuotteistukseen perustuvaa laskutustietoa eli kuntien hintojen mukaista palvelujen käyttöä. Vuoden 2007 talousarviota koskevassa päätöksessä on todettu taustalla pidettävää laskutusta koskevassa kohdassa, että siten esimerkiksi sakkomaksut vaikuttavat seuraavien vuosien jäsenkuntien osuuksiin. KUNTALASKUTUKSESTA LAADITTU SELVITYS Syksyllä 2009 Haminan, Kotkan, Kouvolan ja sairaanhoitopiirin välisessä neuvottelussa sovittiin, että sairaanhoitopiirin tuotelaskutuksen hintoja tarkistetaan vuosien tilinpäätösten perusteella, jotta saadaan toteutumatietoihin perustuva vertailu sopimus- ja tuotelaskutuksen kesken. Kuntayhtymän ja suurimpien jäsenkuntien talousjohdosta asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli tuottaa kuntakohtaiset vertailulaskelmat jälkilaskentana toteutetun tuotehinnoittelun ja sopimuslaskutuksen eroista vuosilta Työryhmä antoi raportin vuosien laskutuksen toteutumisesta maaliskuussa Carean hallitus käsitteli raportin ja antoi työryhmälle tehtäväksi seurata laskutuksen toteutumista vuoden 2010 osalta sekä valmistella kuntalaskutukseen uutta, vaihtoehtoista mallia otettavaksi käyttöön vuoden 2011 alusta. Vuoden 2010 lopussa oli sopimuslaskutuskauden pituus ollut yhteensä viisi vuotta. Raportin mukaan viisi vuotta on vähimmäisjakso, jonka jälkeen laskutuksen kokonaistilannetta kannattaa arvioida kunnittain, ja mahdollisesti myös tehdä johtopäätöksiä laskutusmuodon oikeudenmukaisuudesta. Raportin yhteenvetotaulukossa (taulukko 1) tuotelaskutustiedot perustuvat tilinpäätöshintoihin ja siinä on huomioitu liikelaitoksen ali- tai ylijäämä sovitun kohdentamisperiaatteen mukaisena. 5

7 Taulukko 1. Kuntalaskutuksesta laaditun selvityksen yhteenvetotaulukko. KUNTALASKUTUSTILANNE tuote- ja sopimuslaskutus Erikoissairaanhoito- tuotelaskutus tilinpäätöshinnoin TILANNE Kuntalaskutus 2010 (tilanne ) Kokonaistilanne (kuntalaskutusselvitys II - SOPIMUSLASKUTUS TUOTELASKUTUS Sopimus- ja tuotelasku- Sopimus- ja tuotel erot ) YHTEENSÄ YHTEENSÄ tuksen erot HAMINA KOTKA KOUVOLA MIEHIKKÄLÄ PYHTÄÄ VIROLAHTI HYVITETÄÄN KUNTAA +VELOITETAAN KUNTAA Yhteenvetotaulukon mukaan vuoden 2010 aikana erityisesti Kouvolan kaupungin osalta ero sopimuslaskutuksen ja tuotelaskutuksen välillä on pienentynyt. Carealta saadun selvityksen mukaan muutos aiheutuu kaupungin voimakkaasti kasvaneesta palvelujen käytöstä (taulukko 2). Taulukko 2. Kouvolan kaupungin tuotelaskutus Kuntalaskutuksesta laaditun selvityksen mukaan koko aikajaksolla ovat kuntakohtaiset poikkeamat laskutusmuotojen välillä kokonaislaskutukseen nähden varsin kohtuulliset Virolahtea lukuun ottamatta. Selvityksen laatinut työryhmä toteaa että sopimuslaskutus on toiminut toimi sille alun perin annettujen tavoitteiden mukaisesti: 6

8 - kuntakohtainen erikoissairaanhoidon menojen ennakoitavuus on tiedossa - laskutusmuotojen (sopimus-/tuotelaskutus) välinen tasausmekanismi ja aiheuttamisperiaate toimii vähintään 5-vuoden aikajaksolla - kuntayhtymän vuotuinen rahoitus on tasapainossa. Edelleen työryhmän mukaan koko tarkastelujakson prosentuaalinen vaihtelu on toteutunut samoissa rajoissa kuin muissakin sopimuslaskutusta toteuttavissa sairaanhoitopiireissä (+3,5 % --3,5 %). Ainoastaan Virolahti on tästä poikkeus johtuen kunnan poikkeavan korkeista ostopalvelukuluista tarkastelujakson aikana. Lisäksi työryhmä toteaa, että kuntayhtymä on noudattanut sopimuslaskutuksen käytännön toteuttamisessa yhtymäkokouksen hyväksymiä laskutusperiaatteita: - kunnan vuotuinen sopimuslaskutuksen taso määräytyy kolmen edellisen tilinpäätösvuoden suhteellisena osuutena kokonaislaskutuksesta (tuotelaskutus) - sopimuslaskutusmalli ei sisällä vuotuista tasausmekanismia kuntien kesken vaan laskutus on lopullinen (perussopimus 16 3 mom.). Työryhmä päätyi lopputulemaan, että selvitys ei anna aihetta kuntien välisen tasaukseen toteuttamiseen sopimus- ja tuotelaskutuksen kesken vuosilta Työryhmän raportissa on tarkasteltu erityisesti sitä. miten noudatettu kuntakohtainen laskutus on toteutunut suhteessa taustalaskelmissa käytettyyn palvelukohtaiseen laskutukseen. Raportissa ei ole kuitenkaan erikseen otettu huomioon vuositasolla kertyneen ylijäämän tai alijäämään määrää, toisin sanoen otettu kantaa siihen, onko laskutus yleisesti ottaen vuosittain riittänyt kuntayhtymän menojen kattamiseen. Raportin mukaan tilinpäätösten mukainen vahvistettu alijäämä oli ,68 euroa. Laskennan lähtökohtana oli, ettei alitai ylijäämiä viedä hintoihin, vaan ne vähennetään tai lisätään laskennan lopputuloksesta. Jakosuhteena käytettiin peruspääoman mukaista osuutta poikkeavasti perussopimuksen mukaisesta jakosuhteesta ( palvelujen käyttö, tilikaudella peritty korvaus = sopimuslaskutus). Perusteena tälle perussopimuksesta poikkeavalle käsittelylle oli sopimuslaskutuksen oikeudenmukaisuuden asettaminen selvityksenalaiseksi. Koska kuntayhtymän alijäämät tarkastelujaksolla aiheutuivat pääasiassa vuosien 2006 ja 2007 aikana, olisi laskelmat ollut perusteltua laatia siten, että näiden vuosien alijäämät olisi kohdistettu näiden vuosien palvelujen käytön mukaan. Tämä vastaisi myös tuolloin voimassa olleen perussopimuksen sanamuotoa. KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS Vuoden 2006 toimintakertomuksen vuosikatsauksen mukaan kuntalaskutuksessa otettiin käyttöön uusi kokonaislaskutuskäytäntö, jonka tavoitteena oli vähentää kuntien laskutuksen vuosittaista vaihtelua ja parantaa ennakoitavuutta. Edelleen katsauksessa on todettu, että kuntalaskutukselle ei hyväksytty kasvua, vaan pyrittiin hoitamaan asiat edellisen vuoden tasolla. Tuottojen arvioitua pienempi määrä mainittiin keskeisenä syynä alijäämäiseen tulokseen. Vuoden 2007 vastaavassa katsauksessa todettiin, että tavoite pitää erikoissairaanhoidon palvelujen määrä ja siitä johtuvat kustannukset sekä kuntalaskutus 7

9 toisena vuotena peräkkäin toteutui huonosti. Kuntalaskutuksen pysyminen edellisen vuoden tasolla johti tilikauden merkittävään alijäämään. Vuonna 2008 jouduttiin hyväksymään keväällä talousarvion muutos, joka kasvatti jäsenkuntalaskutusta 11 miljoonalla eurolla. Vähäiselle toimintakulujen kasvulle laadittua vuoden 2008 talousarviota oli vuoden 2007 alijäämän perusteella tarkistettava. Taulukossa 3 on esitetty kuntayhtymän tilinpäätösten mukainen yli- tai alijäämä tilikausittain sekä kumulatiivisesti. Vuoden 2010 luvuissa on vähäinen ero tilinpäätökseen verrattuna. Ero aiheutuu sosiaalipalveluista, jotka tuolloin tulivat osaksi kuntayhtymän toimintaa. Taulukko 3. Kuntayhtymän yli- ja alijäämät (ns. virallinen tilinpäätös, jossa mukana kuntayhtymän liikelaitokset mutta ei konserniyhteisöjä) Tilik. ylij./alij. Kum. ylij./alij , , , , , , , , , , ,68 Taulukossa 4 on sama aikajakso esitetty talousarvion toteutumisvertailujen perusteella. Vuoden 2010 lukuihin sisältyvät sosiaalipalvelut. Taulukko 4. Kuntayhtymän talousarvion toteutuminen (kuntayhtymä ilman liikelaitoksia) TA (ilman LL) Toteuma Ero , , , , , , , , , , , , , , ,47 Taulukoiden perusteella voidaan todeta toimintakatsauksissakin kuvattu tilanne. Suurin osa tarkastelukauden alijäämästä on kertynyt vuosien 2006 ja 2007 aikana, jolloin kuntayhtymän kulut eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti. Myös vuonna 2010 syntyi huomattava alijäämä. KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTON LAUSUNNOT Kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidossa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirjanpitolain soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Useassa kuntajaoston lausunnossa on otettu kantaa kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien väliseen laskutukseen. 8

10 Lausunto 98/2011 Lausunto 78/2006 Lausunnossa oli kysymys siitä, kirjaako hakijakunta palvelujen ostoista aiheutuvina menoina tilivuodelle talousarvion perusteella määritetyn kiinteän maksun vai palvelujen käytön perusteella aiheutuneet menot. Kuntien yhteisessä palvelusopimuksessa oli sovittu, että jokaiselle jäsenkunnalle määritetään kiinteä vuosimaksu, joka on sitova, ellei kunnan kanssa muuta sovita. Toisaalta palvelusopimuksen mukaan tätä sitovaa maksua oikaistaan aina, jos aiheuttamisperiaatteen mukaisesti määritelty palvelujen käyttö on kunnalle määritettyä vuosimaksua suurempi tai pienempi ottamalla muutos huomioon korottavana tai laskevana tekijänä kunkin vuoden osalta kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Edellä mainitun perusteella viimesijaisesti sopimuksen tarkoituksena näytti olevan oikaista jäsenkuntien palvelujen ostoja käytön mukaiseksi jälkikäteen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto otti lausunnossa kantaa siihen, että koska tarkoitus oli oikaista alun perin kunnille asukasluvun perusteella määräytynyttä maksua palvelujen käyttöä vastaavaksi, tämä oikaisu oli kirjanpidossa kulua jo palvelujen käyttötilikaudella. Carea-kuntayhtymän laskutusjärjestelmä poikkesi lausunnon tilanteesta siinä, että laskutuksen todettiin erikseen olevan vuositasolla lopullinen. Toisaalta yhdenmukaista oli se, että aikaisempien vuosien laskutus heijastui seuraaville vuosille. Myös lausunnossa 78/2006 oli kyse kuntayhtymän laskutuksen kirjaamisesta jäsenkuntien ja kuntayhtymän kirjanpitoon. Lausunnossa oli kyse tilanteesta, jossa jäsenkunnan maksuosuus terveydenhuoltopiirille muodostuisi: a) kiinteästä vuosimaksusta, joka laskettaisiin kuntayhtymän talousarvion kuntalaskutusosuuden yhteismäärästä jäsenkunnan suhteellisena osuutena kuntayhtymän kolmen edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisen käytön keskiarvosta, ja b) tasausmaksusta, joka määräytyisi tilivuonna jäsenkunnan maksaman vuosimaksun ja sen tilivuoden todellista käyttöä vastaavien kustannusten erotuksesta ja jonka kunta maksaisi kolmen tilivuotta seuraavan vuoden kuluessa. Lausunnon perustelujen mukaan kuntalaskutuksessa ns. kapitaatiolaskutuksella tarkoitetaan yleensä kustannusten jakamista jäsenkuntien asukasmäärien suhteessa riippumatta siitä, miten jäsenkunnat ovat kuntayhtymän palveluja käyttäneet. Asukasmäärään perustuvaa jäsenkuntalaskutusta voidaan pitää suoriteperustetta vastaavana tapana. Jos asukasluvun mukainen laskutus perustuu maksuvelvoitteen aiheuttamaan sopimukseen ja tilikaudelle suoriteperusteisesti kohdistuviin kuntayhtymän menoihin, on jäsenkuntaosuuksien kirjaaminen kuntayhtymässä tuotoksi ja jäsenkunnassa kuluksi hyvän kirjanpitotavan mukaista. Lausunnon mukaan ei ole estettä sille, että kuntien ja kuntayhtymien välillä käytetään muuta kuin todellisen käytön mukaista perustetta, mutta jos tarkoitus on tasata laskutusta ja toteutunutta käyttöä maksamalla lisäsuoritus ja kirjaamalla hyvitys, tämä otetaan huomioon jo palvelujen käyttövuonna. Varsinainen lausunto toteaa, että kuntayhtymässä jäsenkuntalaskutukseen perustuvat tulot kirjataan suoriteperusteen mukaisesti tuotoksi tilikaudelle, jolla 9

11 Lausunto 36/1998 palvelusuorite on luovutettu laskutus- tai maksuajankohdasta riippumatta. Tuloutumatta oleva osuus tulosta merkitään myyntisaamiseksi. Ennakkomaksuna saadun tulon ja lopullisen tulon erotus kirjataan tulonoikaisuna. Jäsenkunnan tulee kirjata vastaanotettuja palvelusuoritteita vastaava meno suoriteperusteisesti tilikauden asiakaspalvelujen ostoksi ja maksamaton osa ostovelaksi. Ennakkomaksuna maksetun menon ja lopullisen menon erotus kirjataan menonoikaisuna. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyysi kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta lausuntoa vuoden 1997 ylijäämän jäsenkunnille palauttamisen jakoperusteista sekä mahdollisen alijäämän kantoperusteista sekä kannanottoa siihen, millä tavalla palautus kirjataan vuoden 1998 tilinpäätöksessä ja millä tavalla sairaanhoitopiirin perussopimusta tulisi ylijäämän/alijäämän käsittelyn osalta täsmentää. Kuntajaosto ei ottanut kantaa siihen, mitkä ylijäämän palauttamisen jakoperusteet ja alijäämän kattamisen kantoperusteet tulisi olla, eikä myöskään siihen, millä tavalla sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta tuli yli- ja alijäämän käsittelyn osalta täsmentää. Nämä asiat kuntayhtymän oli erikseen selvitettävä. Mikäli on sovittu ylijäämän palautuksesta tai alijäämän kattamisesta erikseen, jakoperusteesta riippuen kirjaukset ovat lausunnon mukaan: Jos ylijäämän palauttamisen ja alijäämän kattamisen jakoperusteeksi on sovittu peruspääomaosuuksien suhde, ylijäämän palautus jäsenkunnille kirjataan palautusvuonna kuntayhtymässä edellisten tilikausien ylijäämän vähennykseksi ja jäsenkunnassa tuloslaskelmaan muuksi rahoitustuotoksi ja alijäämän kattaminen kuntayhtymässä edellisten tilikausien yli- ja alijäämän tilille ja jäsenkunnassa avustuskuluksi. Alijäämän kattamisessa vaihtoehtona voi olla myös peruspääoman alentaminen, mikäli perussopimuksessa siitä on sovittu. Käytetystä menettelystä on annettava selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jos ylijäämän palauttamisen ja alijäämän kattamisen jakoperusteeksi on sovittu palvelujen käytön suhde, ylijäämän palautus kirjataan palautusvuonna kuntayhtymässä myyntituottojen oikaisuksi ja jäsenkunnassa erikoissairaanhoidon toimintakulujen asiakaspalvelujen ostot oikaisuksi ja alijäämän periminen kuntayhtymässä myyntituotoksi ja jäsenkunnassa asiakaspalvelujen ostoksi. JÄSENKUNTIEN HYVÄKSYTTYJEN TILINPÄÄTÖSTEN MERKITYS Jäsenkuntien aikaisempien vuosien hyväksytyillä tilinpäätöksillä ei lähtökohtaisesti ole merkitystä sen kannalta, miten alijäämien kattamisesta nyt sovitaan. Alijäämän kattamisen periaate on kuntien kesken sovittavissa. Kuntien on kuitenkin nyt vuoden 2014 tilinpäätöstä laadittaessa harkittava, onko kuntayhtymän kertyneen alijäämän määrä sellainen, joka edellyttää pakollisen varauksen kirjaamista kuntien tilinpäätöksiin. Mikäli kunnat päätyvät ratkaisuun, jonka mukaan kertynyt alijäämä katetaan erillisin maksuosuuksin, tulee maksuosuus kirjata varovaisuuden periaatteen mukaan kuluksi vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 36/1998 mukaan toisaalta erillinen alijäämän kattaminen kirjataan kattamisvuodelle. 10

12 Joka tapauksessa on tilinpäätöksen liitetiedoissa muita taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevassa kohdassa kuvattava kunnan arvioitu osuus kuntayhtymän kertyneestä alijäämästä. Liitetietoja koskevan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan kuntayhtymän jäsenen muita taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevana liitetietona saattaa tulla kysymykseen myös jäsenen rahoitusvastuu kuntayhtymän taseeseen kertyneestä alijäämästä. Ohjeen mukaan kertyneeseen alijäämään liittyvä rahoitusvastuu voi olla merkittävä sellaisessa kuntayhtymässä, jonka tulee noudattaa etukäteishinnoittelua. Koska aikaisempien vuosien tilinpäätökset on laadittu tilanteessa, jossa ei ole ollut tarkkaa tietoa siitä, saadaanko kuntayhtymän kertyneet alijäämät katettua tulevien vuosien maksuilla vai tarvitaanko erillistä maksuosuutta, ei aikaisemmilta tilikausilta laadittuja tilinpäätöksiä voi pitää virheellisesti laadittuina. Mahdollinen erillinen maksuosuus alijäämän kattamiseksi ei ole näin ollen aikaisempiin tilikausiin liittyvän virheen korjaus, vaan niin sanottu kirjanpidollisen arvion tarkentuminen. Tämän vuoksi maksuosuus kirjataan vuoden 2014 tulokseen, eikä edellisten vuosien kertyneeseen yli- tai alijäämään. VUOSIEN YLI- JA ALIJÄÄMIEN JAKO KUNNILLE Tässä kappaleessa on esitetty laskelmat kuntayhtymän alijäämän jakautumisesta kunnille palvelujen käytön suhteessa. Laskelmat perustuvat kuntayhtymän tilinpäätöksiin sekä kuntalaskutuksen toteutumisesta laadittuun loppuselvitykseen. Laskelmien tarkoituksena ei ole kuvata aiemmin laaditun kuntalaskutusselvityksen tavoin sitä, miten tuotelaskutus ja sopimuslaskutus erosivat tarkastelukaudella toisistaan, vaan ottaa huomioon lisäksi kunkin vuoden todelliset kustannukset kohdistamalla vuosittainen yli-/alijäämä kunnille (yli-/alijäämän määrä sekä tuotelaskutuksen ja sopimuslaskutuksen suhde vaihtelevat merkittävästi vuositasolla tarkasteltuna). Yli- tai alijäämien jako on tässä tehty koko kuntayhtymän tasolla, sitä ei ole jaettu yksiköihin tai tuotteisiin. Taulukoiden sarakkeiden selitykset: tuotelask. = kuntalaskutusselvityksen tilinpäätöksen mukainen tuotelaskutus hinn. korj. = tuotelaskutuksen ja sopimuslaskutuksen ero jaettuna kunnille tuotelaskutuksen mukaisessa suhteessa (otettu huomioon laskelmassa yli- tai alijäämän korjauksena sama lopputulos olisi muodostunut, jos erolla olisi korjattu tilinpäätöksen osoittamaa yli- tai alijäämää ennen sen kohdistamista) osuus yli-/alij. = tuotelaskutuksen suhteessa jaettu kuntayhtymän yli- /alijäämä, jossa on otettu huomioon myös liikelaitokset (ns. virallisen tuloslaskelman mukainen yli-/alijäämä) sopimuslask. = kuntalaskutusselvityksen mukainen sopimuslaskutus ero = tuotelaskutus + hinn. korj. + osuus yli-/alij. sopimuslaskutus (yli-/alijäämä jaettuna kunnille tuotelaskutuksen suhteessa) Kunkin vuoden taulukko päätyy kuntayhtymän tilinpäätöksen mukaiseen yli- tai alijäämään. Hinnoittelun korjaus yhteensä laskettuna vastaa kuntalaskutuksen toteutumisesta laaditun loppuselvityksen mukaista tuotelaskutuksen ja sopimus- 11

13 laskutuksen eroa korjattuna liikelaitoksen voitolla tai tappiolla yhteensä noin 7,1 milj. euroa. Vuonna 2006 kuntayhtymällä oli huomattava alijäämä, minkä vuoksi kaikille kunnille kohdistuu osuutta alijäämästä. Kotkan kaupungin sopimuslaskutus alitti merkittävästi tuotelaskutuksen mukaisen kustannusten osuuden. Taulukko 5. Vuoden 2006 alijäämän jako 2006 tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,85 Kotka , ,87 Kouvola , ,89 Miehikkälä , ,03 Pyhtää , ,54 Virolahti , ,58 Yhteensä , ,76 Tarkasteluajanjakson aikana vuonna 2007 syntyi suurin alijäämä. Kouvolan kaupungin osuus käytöstä ja siten myös syntyneestä alijäämästä on suurin. Tuotelaskutusta suurempi sopimuslaskutuksen määrä pienentää kuitenkin kaupungille kohdistuvaa osuutta alijäämästä. Haminan kaupungin tuotelaskutus ja sopimuslaskutus poikkesivat merkittävästi toisistaan, minkä vuoksi kaupungille kohdistuu vuoden alijäämästä suhteellisesti suuri osa. Taulukko 6. Vuoden 2007 alijäämän jako 2007 tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,34 Kotka , ,42 Kouvola , ,11 Miehikkälä , ,34 Pyhtää , ,00 Virolahti , ,79 Yhteensä , ,00 Vuonna 2008 kuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen. Koska sopimuslaskutus ja tuotelaskutus poikkesivat kuitenkin kuntakohtaisesti tarkasteltuna merkittävästi toisistaan, syntyy vuodelta 2008 sekä positiivisia että negatiivisia oikaisuja. 12

14 Taulukko 7. Vuoden 2008 ylijäämän jako 2008 tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,92 Kotka , ,19 Kouvola , ,10 Miehikkälä , ,15 Pyhtää , ,55 Virolahti , ,07 Yhteensä , ,52 Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2009 oli edellisen vuoden tavoin ylijäämäinen. Suurimpien jäsenkuntien Kouvolan ja Kotkan sopimuslaskutus ja tuotelaskutus olivat lähellä toisiaan. Haminan ja Virolahden sopimuslaskutus oli palvelujen käyttöön nähden pieni. Taulukko 8. Vuoden 2009 ylijäämän jako 2009 tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,11 Kotka , ,64 Kouvola , ,55 Miehikkälä , ,30 Pyhtää , ,93 Virolahti , ,50 Yhteensä , ,81 Vuonna 2010 kuntayhtymän tilinpäätös osoitti jälleen alijäämää. Kouvolan sopimuslaskutus alitti tuotelaskutuksen merkittävästi, minkä vuoksi alijäämästä kohdistuu kaupungille suurin osa. Taulukko 9. Vuoden 2010 alijäämän jako 2010 tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,73 Kotka , ,08 Kouvola , ,88 Miehikkälä , ,38 Pyhtää , ,14 Virolahti , ,47 Yhteensä , ,75 13

15 Jos vuoden 2010 alijäämä jaetaan perussopimuksen sanamuodon mukaisesti palvelujen laskutuksen mukaisesti, jakautuu alijäämä kuntien kesken alla olevan taulukon mukaisesti. Tuotelaskutuksen mukaisen jaon ja sopimuslaskutuksen mukaisen jaon välille ei muodostu merkittäviä eroja. Suurin ero muodostuu Kotkan kaupungin kohdalle, jonka osuus muuttuu noin euroa (positiivinen oikaisu tämän verran pienempi), Kouvolan osuus alijäämästä pienenee noin euroa. Vaihtoehto olisi ollut jättää tässä mallissa hinnoittelun korjaus tekemättä, se pienentäisi laskutapojen eroa enemmän. Taulukko 10. Vuoden 2010 alijäämän jako, vaihtoehto 2010 (sopimuslaskutuksen mukaan) tuotelask. hinn. korj. osuus yli-/alij. sopimuslask. ero Hamina , ,67 Kotka , ,89 Kouvola , ,49 Miehikkälä , ,57 Pyhtää , ,63 Virolahti , ,42 Yhteensä , ,75 Vuosilta yhteenlasketut määrät muodostuvat alla olevan taulukon mukaisiksi (vuosi 2010 otettu huomioon samalla tavalla kuin aikaisemmat vuodet). Kuntayhtymän vuosien yhteenlaskettu alijäämä on 17,0 milj. euroa. Taulukko 11. Vuosien yli- ja alijäämien jako yhteensä Hamina ,95 Kotka ,76 Kouvola ,22 Miehikkälä ,53 Pyhtää ,30 Virolahti ,42 Yhteensä ,18 Kuntayhtymälle oli kertynyt alijäämiä jo ennen vuotta Jos nämä alijäämät otetaan huomioon, yhteenlasketut alijäämän kuntakohtaiset määrät muodostuvat seuraaviksi: (aikaisempi alijäämä ei sisällä Ruotsinpyhtään kunnan osuutta n euroa) 14

16 Taulukko 11. Yli- ja alijäämien jako, kun ennen vuotta 2006 kertynyt alijäämä otetaan huomioon ennen 2006 yhteensä Hamina , , ,26 Kotka , , ,29 Kouvola , , ,61 Miehikkälä , , ,44 Pyhtää , , ,24 Virolahti , , ,97 Yhteensä , , ,81 Ennen vuotta 2006 kertynyt alijäämä on jaettu kunnille perussopimuksen mukaisesti palvelujen käytön suhteessa. JOHTOPÄÄTÖKSET Kunnat vastaavat kuntalain mukaisesti kuntayhtymän velvoitteista. Muun muassa kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi on perusteltua, että kunnat sopivat kertyneiden alijäämien kattamisesta. Ennakolta määräytyvään kuntalaskutukseen siirryttäessä on korostettu uudistuksen tavoitteena olevan kuntayhtymän kustannusten kasvun hillitseminen eikä vaikuttaminen siihen, miten kustannukset jakautuvat kuntien kesken. Kuntalaskutusjärjestelmä ei toisaalta ehtinyt olla voimassa niin pitkää aikaa, että kustannusten määrä olisi tasoittunut kuntien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi. Näillä perusteilla kertyneen alijäämän kohdistaminen kunnille on perusteltua tehdä ao. vuosien toteutuneiden palvelujen käyttöjen suhteessa. Tämä noudattaa parhaiten aiheuttamisperiaatetta. Suuri osa tarkastelujakson alijäämästä on kertynyt vuosien 2006 ja 2007 aikana. Alijäämän kohdistaminen kunnille palvelujen käytön suhteessa vastaa myös tuolloin voimassa olleen perussopimuksen säännöksiä. Myös vuonna 2010 kertyi huomattava alijäämä. Tuolloin voimassa olleen perussopimuksen mukaan alijäämä tulisi kattaa palvelujen käytöstä laskutetun määrän perusteella. Aiheuttamisperiaatteen mukaista olisi kohdistaa myös vuosien ylija alijäämät palvelujen käytön suhteessa perussopimuksen säännöksistä huolimatta. Kuntien vuoden 2014 tilinpäätöksiin on perusteltua kirjata kuluksi mahdollinen sovittu erillinen korvaus aikaisempien tilikausien kustannusten kattamiseksi, vaikka se laskutettaisiin usean tilikauden aikana. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 38/1998 mukaan toisaalta ylijäämän palauttaminen tai alijäämän kattaminen kirjataan palautusvuodelle. Kertyneestä alijäämästä, jonka kattamisesta ei ole sovittu, on mainittava tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kuntakohtaisen ennakkolaskutuksen ja todellisten kustannusten kohdistumisen tarkastaminen vuosilta ei kuulunut selvityksen tavoitteisiin. Koska kuntakohtaiset erot ovat muuttuneet voimakkaasti vuoden 2010 aikana, ao. vuoden tiedot saattaa olla perusteltua varmistaa ennen lopullisista maksuosuuk- 15

17

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 9.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

5 Onko kapitaatiolaskutuksella ja hakemuksessa esitetyllä laskutustavalla olennaista eroa kirjanpitosäännösten suhteen?

5 Onko kapitaatiolaskutuksella ja hakemuksessa esitetyllä laskutustavalla olennaista eroa kirjanpitosäännösten suhteen? Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 78 28.11.2006 LAUSUNTO KUNTALASKUTUKSESTA TERVEYDENHUOLTOPIIRISSÄ 1 Lausuntopyyntö ja sen perustelut 1.1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A:n kuntayhtymä pyytää

Lisätiedot

22.3.2011. Kuntayhtymän vuotuisen maksuosuuden määräytyminen ja käsittely jäsenkunnan kirjanpidossa

22.3.2011. Kuntayhtymän vuotuisen maksuosuuden määräytyminen ja käsittely jäsenkunnan kirjanpidossa Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 98 22.3.2011 Kuntayhtymän vuotuisen maksuosuuden määräytyminen ja käsittely jäsenkunnan kirjanpidossa 1 Lausuntopyyntö ja sen perustelut 1.1 Lausuntopyyntö A:n

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 26 alkaen 3 5 3 2 5 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 TA214 INVESTOINNIT / V POISTOT / V (itseisarvo) 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymä ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kotka.

Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kotka. PERUSSOPIMUS Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Voimassa 1.11.2016 lukien 1 Luku JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson sairaanhoito-

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 LAUSUNTO KUNTAKOHTAISTEN SAIRAANSIJOJEN POISTAMISESTA JOHTUVIEN LAINAERIEN KÄSITTELYSTÄ KUNNISSA JA KUNTAYHTYMISSÄ 1.1.1997 ALKAEN Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Raision kaupunki Tilintarkastus 2015 TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 29/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain 5 c :n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Talousarvion 2015 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. 2. Kustannustason muutosten määrittely

Talousarvion 2015 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. 2. Kustannustason muutosten määrittely Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 55 171/02.02.00/2015 Taloussuunnitelman 2016-2018 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 55 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 09.12.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 87 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. 050 337 3645 Juha Lappalainen, puh. 050 575

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta. Valituksen johdosta on todettava seuraavaa:

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta. Valituksen johdosta on todettava seuraavaa: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 89 336/00.02.07/2015 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta Kysterin johtokunta 89 Kysterin johtokunta

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Perussopimus 1 (7) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 1. Luku Kuntayhtymä 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan

Lisätiedot

P E R U S S O P I M U S. 1 Nimi ja kotipaikka

P E R U S S O P I M U S. 1 Nimi ja kotipaikka P E R U S S O P I M U S 08.12.201124.01.2017 Luonnos LIITE 1 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Kuntayhtymä Raision - Naantalin vesilaitos. Kuntayhtymän kotipaikka on Raision kaupunki. 2 Jäsenkunnat

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimus. 1 Luku JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT. 1 Nimi ja kotipaikka. 1 Nimi ja kotipaikka

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimus. 1 Luku JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT. 1 Nimi ja kotipaikka. 1 Nimi ja kotipaikka Liite nro 1 Hallitus 12.5.2016 Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimus Ehdotus uudeksi perussopimukseksi Voimassa olevan perussopimuksen määräykset 1 Luku JÄSENKUNNAT

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 68 3.5.2005 Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen kirjaamisesta 1 Lausuntopyyntö Kainuun hallintokokeilusta

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 59 24.4.2017 139 107/02.02.00/2017 Taloussuunnitelman 2018-2019 valmistelu Päätöshistoria Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Hyväksytty 23.9.2003 104 kaupunginvaltuusto, Pietarsaaren kaupunki Hyväksytty 1.9.2003 52 kunnanvaltuusto, Pedersören kunta Hyväksytty 20.8.2003 30

Lisätiedot

Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin.

Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin. 1 (8) Liite 1 Esimerkit tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella Esimerkki 1 Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS Kh hyväksynyt 17.12.2008 Hallituskäsittelyt: 19.11.2012 ja 10.4.2013 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2017

KYSin kuntakierros 2017 KYSin kuntakierros 2017 Kari Janhonen 21.4.2017 1 Tilinpäätös 2016 21.4.2017 2 21.4.2017 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto sitovien tavoitteiden muutos 12.12.2016, 16 muutokset talousarvioon 12.12.2016, 17

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (8) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN Jäsenkuntien vuonna 2013 hyväksymä 1.6.2013 voimaan tuleva PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 1111(5 1(5) LAUSUNTO SUORITEPERUSTEEN TUNNUSMERKEISTÄ JA INVESTOINTIMENON KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSSA 1. Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kaupunki pyytää lausuntoa miten käsitellään kirjanpidossa

Kaupunki pyytää lausuntoa miten käsitellään kirjanpidossa 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 52 12.2.2002 LAUSUNTO KAATOPAIKAN JÄLKIHOITOON LIITTYVIEN KUSTANNUSTEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 1 Lausuntopyyntö Kaupunki A pyytää lausuntoa kaatopaikan

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 158 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014 HEL 2014-005907 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto päätti kehottaa a edustamaan kaupunkia

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista Lausuntoluonnos 2.10.2017 Dnro 682/03/2017 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntönne 5.9.2017; VM 1731/03.01.00/2017 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 2905/00.01.00/2012 80 19.11.2012 80 Lausunto Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksista Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Puheenjohtajistotoimikunta 10.10.2011 / 43

Puheenjohtajistotoimikunta 10.10.2011 / 43 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Suoriteperusteinen laskutus peruspalvelukeskus Aavassa 168/02.00.00/2013 Kunnanhallitus 121 Kunnanhallitus 7.5.2012: Peruspalvelukeskus Aava on valmistellut suoriteperusteisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

LAUSUNTO KERTYNEIDEN ALIJÄÄMIEN KATTAMISESTA PERUSPÄÄOMASTA

LAUSUNTO KERTYNEIDEN ALIJÄÄMIEN KATTAMISESTA PERUSPÄÄOMASTA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 77 14.11.2006 LAUSUNTO KERTYNEIDEN ALIJÄÄMIEN KATTAMISESTA PERUSPÄÄOMASTA 1 Lausuntopyyntö Kunta A ei ole saanut katettua taseen kertynyttä alijäämää vuosien

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Hallitus LIITE 1a TILINPÄÄTÖKSEEN 2013 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Hallitus LIITE 1a TILINPÄÄTÖKSEEN 2013 LIITTYVIÄ LASKELMIA Hallitus 26.2.2014 LIITE 1a TILINPÄÄTÖKSEEN 2013 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Lapin Urheiluopiston tuloslaskelma

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Kuntayhtymän nimi on Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Suonenjoen SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (Luonnos 23.2.2016) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Lausuntopyyntö Kunta A on pyytänyt kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot