TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 1(10) LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen (VMA) 9 :n 1 momentin mukaisesti luottolaitos ja muu pääasiallisena toimintanaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 4 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittava rahoituslaitos laatii tuloslaskelmansa alla olevaa kaavaa noudattaen. Yleissäännöksiä tuloslaskelman esittämistavan jatkuvuudesta, kaavasta poikkeamisesta ja yksityiskohtaisemmasta esittämisestä sekä erien yhdistelemisestä ja poisjättämisestä on VMA:n :ssä. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä Muista yrityksistä Palkkiotuotot Palkkiokulut Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot Suojauslaskennan nettotulos Sijoituskiinteistöjen nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Tilinpäätössiirrot Tuloverot VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Tuloveroista saadaan eritellä muusta kuin varsinaisesta toiminnasta johtuvat verot ja merkitä ne muun kuin varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen jälkeiseksi eräksi.

2 2(10) SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TULOSLASKELMA Sijoituspalveluyritys sekä sellainen samaan konsolidointiryhmään kuuluva rahoituslaitos, joka harjoittaa pääasiallisena toimintanaan arvopaperikauppaa ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 15 :ssä tarkoitettua toimintaa, laatii tuloslaskelmansa alla olevan kaavan mukaan. Palkkiotuotot Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä Muista yrityksistä Korkotuotot Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot Suojauslaskennan nettotulos Sijoituskiinteistöjen nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT Palkkiokulut Korkokulut Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Tilinpäätössiirrot Tuloverot VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

3 3(10) TULOSLASKELMAKAAVAN TÄYTTÖOHJEET Korkotuotot Korkotuottoihin merkitään vastaaviin "Käteiset varat", "Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset", "Saamiset luottolaitoksilta", "Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä", "Saamistodistukset" ja "Johdannaissopimukset" merkityistä rahoitusvaroihin kuuluvista tase-eristä saatavat korkotuotot. Sillä, miten nämä taseerät on arvostusta varten luokiteltu, ei ole vaikutusta korkotuottojen kirjaamiseen. Korkotuottoja kirjattaessa noudatetaan standardin alaluvussa määriteltyä efektiivisen koron menetelmää. 1 Sillä, millä nimikkeellä erä on peritty (korko, järjestelypalkkio, luotonvaraus- ym. provisio), ei ole merkitystä. Jos erä tulee sisällyttää efektiivisen koron laskentaan, se on korkotuottoa. Sellaisista rahoituspalveluista perityistä palkkioista, jotka ovat kiinteä osa rahoitusvälineen efektiivistä korkotuottoa, antaa standardin IAS 18 Tuotot liitteen esimerkki 14 seuraavaa ohjeistusta: 14. Palkkiot rahoituspalveluista Rahoituspalveluista saatavien palkkioiden tulouttaminen riippuu tarkoituksesta, jota varten palkkio on määrätty, sekä siihen liittyvän rahoitusinstrumentin kirjanpidollisesta käsittelystä. Rahoituspalvelupalkkioista käytettävät nimitykset eivät välttämättä osoita palvelujen luonnetta ja tosiasiallista sisältöä. Sen vuoksi on tarpeellista erottaa toisistaan - palkkiot, jotka ovat kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa - palkkiot, jotka ansaitaan, kun palvelut on suoritettu - palkkiot, jotka ansaitaan, kun merkittävä toimenpide on suoritettu. Tämän mukaisesti korkotuottoihin/kuluihin niiden oikaisuina sisällytettävät palkkiot määräytyvät sen mukaan, katsotaanko niiden olevan osa rahoitusinstrumentin efektiivistä tuottoa. Kuitenkin jos rahoitusinstrumentti arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti, palkkiot kirjataan heti rahoitusinstrumenttia taseeseen merkittäessä. Korollisten rahoitusinstrumenttien osalta ajan kulumiselle lasketaan aina korkoa. Mikäli sijoituksen korko on nolla tai markkinakorkoa alempi, tulee laskettaessa sijoituksen käypää arvoa noudattaa efektiivisenä korkona markkinakorkoa, jolloin korkotuotoksi kirjataan tämän koron mukainen tuotto. Sijoituksen nollakorkoisuus tullee yleensä huomioiduksi sijoituksen merkintähinnassa. Korkotuotoiksi kirjataan myös osamaksusopimusten, laskusaatavien ja ostolaskujen rahoituksesta ja muusta sellaisesta rahoitustoiminnasta saadut efektiivisen koron laskentaan sisältyneet erät. Maksukyvyttömyyden perusteella poistettuja siirtyviä korkosaamisia ei kirjata korkotuottojen vähennykseksi vaan ne käsitellään arvonalentumistappioina. 1 Efektiivisen koron menetelmän käyttöön on siirryttävä viimeistään vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Siirtymävaiheen tilinpäätöksissä vuosilta 2007 ja 2008, niin kauan kuin valvottava ei sovella efektiivisen koron menetelmää, viivästyskorot tuloutetaan maksuperusteisesti.

4 4(10) Sen jälkeen kun tase-erän arvoa on alennettu arvonalentumistappion johdosta, korkotuotto kirjataan käyttämällä sitä korkokantaa, jota käytettiin arvonalentumistappiota määritettäessä. Leasingtoiminnan nettotuotot Erään merkitään leasingsopimuksista saadut vuokratuotot vähennettynä leasingkohteista tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Erään luetaan lisäksi leasingkohteista kirjatut arvonalentumistappiot ja leasingomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot, asiakkailta perityt palkkiot sekä muut leasingsopimuksista välittömästi johtuvat tuotot ja kulut. Muut leasingtoiminnasta johtuvat tuotot ja kulut luetaan tuotto- tai kuluerän luonnetta vastaavaan tuloslaskelman erään. Korkokulut Korkokuluihin merkitään vastattavien eriin "Velat luottolaitoksille", "Velat yleisölle ja julkisyhteisöille", "Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat", "Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat" ja "Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla" merkityistä rahoitusveloista maksettavat korkokulut. Rahoitusinstrumentin luokittelu rahoitusvelaksi tai oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi määrää, kirjataanko kyseessä olevaan instrumenttiin liittyvät "korvaukset" tilikauden kuluksi (rahoitusvelaksi luokiteltu rahoitusinstrumentti) vai oman pääoman vähennykseksi (oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi luokiteltu rahoitusinstrumentti). Korkokuluja kirjattaessa noudatetaan vastaavalla tavalla kuin korkotuottoja kirjattaessa efektiivisen koron menetelmää. Talletuspankin talletussuojarahaston kannatusmaksu kirjataan tulolaskelman erään "Liiketoiminnan muut kulut", vaikka kannatusmaksun yhtenä laskentaperusteena onkin korvattavien talletusten määrä. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Erään luetaan osakkeista ja rahasto-osuuksista saadut osinkotuotot ja voittoosuudet sekä muut vastaavat tuotot, jotka on maksettu yhteisön voitonjakokelpoisista varoista. Osinkotuottojen kirjaamiseen ei vaikuta se, miten sijoitukset, joiden perusteella osinkotuottoa saadaan, on arvostusta varten luokiteltu. Osinkotuotot kirjataan, kun oikeus osinkoon on syntynyt. Tavanomaisesti osingonjaon kirjaamisperuste syntyy yhtiökokouspäätöksen perusteella: Palkkiotuotot Rajanvetoa korkotuottojen ja palkkiotuottojen välillä on käsitelty korkotuottojen kirjaamista koskevassa kappaleessa. Jos palkkio on kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa, se kirjataan korkotuottoihin/korkokuluihin, kun taas sellai-

5 5(10) set palkkiot, jotka ansaitaan, kun palvelu tai jokin erillinen toimenpide on suoritettu, merkitään palkkiotuottoihin. Sijoituspalveluyritys esittää palkkiotuotot sijoituspalvelutoimintatuottojen ensimmäisenä eränä. Luottolaitoksen palkkiotuottoja ovat esimerkiksi 1) luotonannon perusteella - ne lainojen toimitusmaksut, joiden ei katsota muodostavan kiinteää osaa rahoitusinstrumentin efektiivisestä korosta - antolainaustilien ilmoituskirjepalkkiot (lainanhoitoilmoitukset) - ne lainojen ennen eräpäivää tapahtuvasta takaisinmaksusta perityt palkkiot, joiden ei katsota muodostavan kiinteää osaa rahoitusinstrumentin efektiivisestä korosta ja jotka vastaavat esimerkiksi asiakirjojen palauttamisesta syntyneitä ylimääräisiä kuluja 2) ottolainauksen perusteella - ottolainaustilien ilmoituskirjepalkkiot (tilinylityksistä) - tiliotepalkkiot (sopimuksen mukaisista ja ylimääräisistä)ja palkkiot erilaisista selvityksistä ja säästökirjojen kuoletuksista 3) maksuliikenteen perusteella - käteisellä tapahtuvista laskujen maksusta, muista käteismaksuista, pikasiirroista ja tilisiirroista perityt palvelumaksut ja muut maksujen kantopalkkiot - maksuliikenteessä käytetyistä lomakkeista, sekkilomakkeista perityt liikevaihtoverottomat palkkiot - pankkikortti ym. korttien käsittelystä saadut palkkiot - maksuliikenteeseen käytetyistä ohjelmista perityt palkkiot sekä pankkiautomaattien yhteiskäytöstä saadut palkkiot 4) rahasto-osuuksiin liittyvät palkkiot 5) omaisuudenhoidon perusteella - arvopaperisalkun hoitopalkkiot ja muut omaisuudenhoitopalkkiot - palkkiot arvopaperien säilytyspalveluista - tallelokeroiden vuokrauksesta perityt palkkiot - tilinhoitajayhteisönä tai sen asiamiehenä toimimisesta perityt palkkiot 6) arvopaperinvälityksen perusteella - palkkiot arvopapereiden merkinnästä, pörssikaupoista ja kuponkien lunastuksista 7) arvopapereiden liikkeeseenlaskun perusteella - palkkiot emissionjärjestämisestä - palkkiot emission takaamisesta - palkkiot arvopapereiden julkisen kaupankäynnin järjestämisestä 8) palkkiot vakuutus- ja säästövakuutussopimusten välityksestä

6 6(10) 9) lainopillisten tehtävien perusteella - palkkiot perimistehtävistä - palkkiot lainhuudatus- ja kiinnitystoimeksiannoista - palkkiot ja kulukorvaukset kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden välitystoimeksiannoista 10) palkkiot annetuista takauksista 11) palkkiot muista tehtävistä - palkkiot ulkomaisista luotoista, ulkomaan maksumääräyksistä, ulkomaan perimistehtävistä - kirjanpitopalkkiot - luottotietopalkkiot - kopiointipalkkiot - adressien myyntipalkkiot - palkkiot yösäilöistä - palkkiot muista palvelutehtävistä Sijoituspalveluyrityksen palkkiotuottoja ovat esim. - arvopaperinvälityksestä - markkinatakauksesta - emission järjestämisestä ja emission takaamisesta - omaisuudenhoidosta - arvopapereiden säilytyspalveluista sekä - sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta perityt palkkiot. Palkkiotuoton määrä on saadun vastikkeen käypä arvo. Palkkiokulut Erään kirjataan toiselle maksetut palkkiokulut niistä tuotoista, jotka on peritty asiakkailta palveluista tai toimenpiteistä ja jotka on kirjattu palkkiotuottoihin. Sijoituspalveluyritys esittää palkkiokulut sijoituspalvelutoimintakulujen ensimmäisenä eränä. Luottolaitoksen palkkiokuluja ovat lisäksi mm. rahahuoltoon ja rahan käsittelyyn liittyvät kulut sekä erilaiset maksetut toimitusmaksut. Arvopaperipörssien ja optioyhteisöjen perimät maksut kirjataan palkkiokuluihin siinä tapauksessa, että ne perustuvat luottolaitoksen/sijoituspalveluyrityksen asiakkailtaan perimiin, palkkiotuottojen perustana oleviin transaktioihin.

7 7(10) Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot Erään kirjataan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokiteltujen rahoitusinstrumenttien (saamistodistukset, osakkeet ja osuudet, ei-suojaaviksi määritellyt johdannaissopimukset, takaisinostotarkoituksin liikkeeseen lasketut rahoitusvelat) luovutushinnan tai selvitysmäärän ja kirjanpitoarvon positiivinen tai negatiivinen erotus (realisoitunut myyntivoitto/myyntitappio). Erään merkitään lisäksi käyvän arvon muutos (käypään arvoon arvostamisesta johtuvat voitot tai tappiot) kaikista kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi ja muista käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitelluista rahoitusinstrumenteista. Myös irrotettujen kytkettyjen johdannaisten käyvän arvon muutokset merkitään tähän erään. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi ja muista käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitelluista rahoitusinstrumenteista ei kirjata arvonalentumistappioita. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi ja muista käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitelluista rahoitusinstrumenteista johtuvia korko- ja osinkotuottoja samoin kuin korkokuluja ei kirjata arvopaperikaupan nettotuottoihin vaan ao. tuotto- ja kulueriin. Sama koskee myös erikseen esitettävistä kytketyistä johdannaisista kirjattavia korkotuottoja ja - kuluja. Erään kirjataan ne rahavirran suojaukseen määritettyjen suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti joko siitä syystä, että suojausinstrumentin käyvän arvon muutos ylittää/alittaa suojauskohteen odotettavissa olevien vastaisten rahavirtojen käyvän arvon kertyneen muutoksen (suojauksen tehoton osuus), tai siitä syystä, että suojauslaskenta muutoin lopetetaan (johdannaissopimus muuttuu ei-suojaavaksi eikä ennakoidun liiketoimen enää odoteta toteutuvan). Kun rahavirran suojauksen kohteena oleva liiketoimi toteutuu tilikaudella (ja vaikuttaa siten tilikauden tulokseen), on oman pääoman käyvän arvon rahastoon kirjatut suojausinstrumentista kertyneet käyvän arvon muutokset kirjattava sen saman tuloslaskelmarivin oikaisuksi, johon suojauksen kohteena oleva liiketoimi on kirjattu. Valuuttatoiminnan nettotuotot Erään kirjataan nettotulos valuutanvaihdosta sekä varojen, velkojen ja valuutanvaihtosopimusten pääomien euroiksi muuntamisesta syntyneet positiiviset ja negatiiviset kurssierot. Erään kirjataan niin ikään valuuttatermiinien ja valuuttaoptioiden arvostuksesta syntyvä tilikaudelle kuuluva osa. Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot Erään kirjataan kaikki muut myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi luokitelluista tase-eristä tuloslaskelmaan kirjattavat erät paitsi näistä johtuvat korot ja osingot. Käyvän arvon suojauksessa suojauskohteeksi määritettyjen myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelman erään "Suojauslaskennan nettotulos".

8 8(10) Erään kirjataan myytävissä olevista rahoitusvaroista myytäessä tai muuten taseesta pois kirjattaessa saadut myyntivoitot ja myyntitappiot. Niissä otetaan huomioon taseesta pois kirjattavan instrumentin käyvän arvon rahastoon kirjatut erät. Erään kirjataan standardin kohdan mukaisesti arvonalentumistappiot ja vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvarojen osalta arvonalentumistappioiden peruutukset. Koska myytävissä olevaksi määriteltyjen oman pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien (osakkeiden ja osuuksien) arvonalentumisia ei ole mahdollista peruuttaa tulosvaikutteisella kirjauksella, nämä "peruuntumiset", jos niitä on, käsitellään kuten käyvän arvon muutoksia ja kirjataan taseeseen käyvän arvon rahastoon. Suojauslaskennan nettotulos Erään kirjataan käyvän arvon suojaukseen määritettyjen suojauskohteiden ja suojausinstrumenttien (johdannaissopimukset) käyvän arvon muutokset. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot Erään merkitään standardin alaluvussa määritellystä sijoituskiinteistöistä johtuvat tuotot ja kulut, kuten vuokratuotot ja vuokrakulut sekä myyntivoitot ja tappiot, riippumatta siitä, noudatetaanko niiden arvostamisessa luottolaitoslain 153 :n mukaista käyvän arvon mallia vai arvostetaanko ne poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon (hankintamenomalli). Erään merkitään myös arvostamistavasta johtuvat tulosvaikutteiset erät (suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset, arvonalentumisten peruutukset tai käyvän arvon muutokset). Liiketoiminnan muut tuotot Erään merkitään mm. standardin alaluvussa määritellyistä valvottavan omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta aiheutuneet vuokratuotot ja muut tuotot, kuten vuokratuotot työsuhdeasunnoista ja käyttökorvaukset henkilökunnan käytössä olevista lomamökeistä, samoin kuin tällaisen kiinteistöomaisuuden luovutuksista saadut myyntituotot. Erään merkitään myös mm. fuusiovoitot, vakuutusyhtiöiltä saadut sellaiset korvaukset, jotka eivät kohdistu sijoituskiinteistöihin eikä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, vakuusrahastoavustukset sekä muut muihin kuin edellä oleviin eriin luettavat tuotot. Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Erään kirjataan tilikaudelta suoritettavat ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot mukaan lukien lomapalkat ja -korvaukset sekä irtisanomisen takia suoritettavat korvaukset.

9 9(10) Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekuluihin kirjataan tilikaudella maksetut eläkkeet sekä pakolliset ja vapaaehtoiset työeläke ja lisäeläkevakuutusmaksut samoin kuin näiden tarkistusmaksut sekä tilikaudelta olevan vakuutusmatemaattisin perustein lasketun kattamattoman eläkevastuun määrän muutos. Muut henkilösivukulut Erään kirjataan sosiaaliturvamaksut ja muut lakisääteiset vakuutusmaksut (tapaturmavakuutus-, ryhmähenkivakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut) samoin kuin maksut kaikista muista vapaaehtoisista henkilökuntaa tai luottamushenkilöitä koskevista vakuutuksista. Muut hallintokulut Muihin hallintokuluihin kirjataan mm. henkilöstön ravinto-, terveydenhoito-, rekrytointi-, virkistys-, koulutus- ja matkakulut, toimisto- ja atk-kulut, tietoliikenne- ja yhteyskulut, markkinointi- ja edustuskulut, tutkimus- ja kehittämiskulut ja muut sellaiset hallintokulut, jotka eivät ole henkilöstökuluja. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Erään kirjattavat poistot jaetaan kahteen erään: ajan kulumisen perusteella tehtäviin suunnitelmapoistoihin ja arvonalentumisiin. Jos omaisuuserän tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi vielä poistamatonta hankintamenoa pienempi, erotus kirjataan arvonalentumiseksi. Erään kirjataan aineettomista hyödykkeistä ja muista aineellisista hyödykkeistä kuin sijoituskiinteistöistä tehtävät poistot ja arvonalentumiset. Aineettomat hyödykkeet poistetaan niiden vaikutusajan perusteella laadittavan poistosuunnitelman mukaisesti. Liikearvo poistetaan viiden vuoden kuluessa tai, jos sen vaikutusaika on tätä pitempi, vaikutusaikanaan, kuitenkin viimeistään 20 vuoden kuluessa. Poistojen perustana olevat poistosuunnitelmat, joista käy ilmi asianomainen omaisuuslaji, tili, jolle se on kirjattu, sekä poistoaika, on liitettävä tase-erittelyihin. Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista. Liiketoiminnan muut kulut Erään merkitään mm. standardin alaluvussa määritellystä valvottavan omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta aiheutuneet vuokrakulut ja muut kulut, kuten hoitovastikkeet, kiinteistöjen huolto-, vuosikorjauskulut ja vahinkovakuutukset samoin kuin tällaisen kiinteistöomaisuuden luovutuksista aiheutuneet myyntitappiot.

10 10(10) Liiketoiminnan muita kuluja ovat myös kaikenlaiset laite- ja esinevuokrat. Erään merkitään myös mm. fuusiotappiot, maksut vakuusrahastolle, vakuutus- ym. varmuuskulut, valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut ja muut sellaiset kulut, joita ei lueta muihin eriin. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Erään merkitään taseen eriin " Saamiset luottolaitoksilta" ja "Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä" sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista kirjatut arvonalentumistappiot. Standardin alaluvussa on käsitelty lainojen arvonalentumisen kaksivaiheista arviointiprosessia. Erään merkitään myös arvonalentumistappioiden peruutukset. Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot Erään merkitään eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen (saamistodistukset) sekä hankintamenoon arvostettujen tytäryritys- ja omistusyhteysyritysten osakkeiden ja osuuksien arvonalentumistappiot. Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirtoina merkitään verotettavaa tulosta laskettaessa huomioitava kumulatiivisen poistoeron lisäys/vähennys sekä verotuksessa vähennettäväksi hyväksyn vapaaehtoisen varauksen lisäys/vähennys. Tuloverot Erään "Tuloverot" maksuperusteisesti kirjattujen, ennakonkannossa kerättyjen verojen määrää oikaistaan siten, että tuloverot tulevat jaksotettua tilikaudelle suoriteperustetta vastaavalla tavalla. Tilivuoteen kuulumaton vero merkitään tilivuoden veroista erikseen omalle rivilleen. Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotoiksi ja kuluiksi katsotaan sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat luottolaitoksen varsinaisesta toiminnasta poikkeaviin ja kertaluonteisiin tapahtumiin.

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt

FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013 Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 19.9.2013 Ohjelma Kello Aihe Alustaja 9.00

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot