Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

2 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

3 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan toimintakertomus...4 Tuloslaskelma...8 Tase, vastaavaa...9 Tase, vastattavaa...10 Rahoituslaskelma...11 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...12 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot...14 Tasetta koskevat liitetiedot...15 Muut liitetiedot...18 Hallituksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä

4 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus EDUSKUNNAN PÄÄTÖSTEN TOTEUTUMINEN Peruspääoman muutos Metsähallituksen peruspääomaa korotettiin 4,1 milj. eurolla, mikä nettovaikutuksinen summa muodostui hallinnan siirroista, valtionperinnöistä, maankäyttömuutoksista sekä julkisten hallintotehtävien ja liiketoiminnan omaisuuden välisistä hallinnan siirroista. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus otti liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, kuten luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin vaatimukset. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä Investointeja toteutettiin 14,9 milj. eurolla. Eduskunnan asettama enimmäismäärä oli 30 milj. euroa. Investointisitoumuksia annettiin yhteensä 4,3 milj. euron arvosta. Eduskunnan asettama enimmäismäärä oli 34 milj. euroa. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä Metsähallituksella ei ollut pitkäaikaisia lainoja vuonna Eduskunnan asettama enimmäismäärä oli 50 milj. euroa. Takaukset tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi Metsähallitus ei antanut takauksia tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi. Eduskunnan myöntämä takausvaltuus oli 12,3 milj. euroa. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä Metsähallitus ei antanut vakuuksia toimintaansa varten. Eduskunnan myöntämä valtuutus oli 0,5 milj. euroa. Maa- ja metsätalousministeriön asettamien palvelu- ja muiden tavoitteiden toteutuminen Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet a harjoitettaessa Metsähallitus huolehtii yhteiskunnallisista velvoitteista etenkin seuraavilla osa-alueilla: biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen, luonnon virkistyskäytön ja työllisyyden edistäminen, saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaaminen saamelaisten kotiseutualueella, poronhoitolain velvoitteiden täyttäminen, varautuminen toimimaan poikkeusoloissa sekä asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomaisille. a harjoitettaessa otetaan huomioon myös muiden valtion maita vastikkeellisesti käyttävien tahojen, kuten tutkimuksen, opetuksen, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tarpeet. Vuotta 2009 koskevat tavoitteet Metsähallituksen yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottaminen alensi laskennallisesti liikevoittoa arviolta 45 milj. euroa (2008: 55 milj. euroa). Luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden ja saamelaiskulttuurin huomioonottamiseksi metsätaloutta rajoitettiin (17,4 %) tuottovaateen alaisella metsämaahehtaarilla (2008: ha ja 16,8 %). Siitä ha (6,8 %) oli kokonaan talouskäytön ulkopuolella (2008: ha ja 6,2 %) ja ha (10,6 %) rajoitetun käytön piirissä (2008: ha ja 10,5 %). Nämä tekijät alensivat laskennallisesti Metsähallituksen liikevoittoa 38 milj. euroa (2008: 48 milj. euroa). Tämän lisäksi muut porotalouteen ja saamelaiskulttuuriin liittyvät tekijät, työllisyyden edistäminen ja suunnittelukustannusten lisäys alensivat liikevoittoa yhteensä 7 milj. euroa (2008: 7 milj. euroa). 4

5 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS Metsähallitus toteutti yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hyötyarvion tarkentamista koskevan esiselvityksen. Hyötyarvioinnin edellytyksiä pyritään parantamaan tutkimuksen keinoin yhdessä tutkimuslaitosten ja -hankkeiden kanssa. Tavoitteena on parantaa hyötyarvioinnin tutkimuksellista tietopohjaa niin, että vuonna 2012 voidaan tehdä nykyistä kattavampi hyötyjen evaluointi. Poronhoitolain velvoitteet otettiin huomioon saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella Metsähallituksen ja paliskuntain yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Metsähallitus edisti työllisyyttä henkilöstöpoliittisin toimenpitein olemalla lomauttamatta metsänhoidon ja puunhankinnan suorittavan työn henkilöstöä tammi-maaliskuussa, jolloin työn tuottavuus on alhaisimmillaan. Metsätyöntekijöiden kausittaista työajan joustoa lisättiin työajan tasoitusjärjestelmän avulla. Kolmen pohjoisimman kunnan alueella työllisyyttä edistettiin erityistoimenpitein, mikä merkitsi sitä, että puun korjuusta n. 90 prosenttia tehtiin miestyönä. Metsähallitus otti maanhankinnassaan huomioon puolustusvoimien tarpeet ja hankki vuoden 2009 aikana puolustusvoimien tarpeisiin maa-alueita noin 0,9 miljoonalla eurolla tavoitteen ollessa 1,0 miljoonaa euroa. Metsähallituksen tulos- ja tuloutustavoite Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet Liiketoiminnan tehokkuutta lisätään ja kannattavuutta parannetaan yhteiskunnallisten velvoitteiden antamissa rajoissa. Tavoitteena on nostaa sijoitetulle pääomalle saatava tuotto 3 prosentin tasolle vuoteen 2010 mennessä. Vuotuisesta voitosta (verojen jälkeen) tuloutetaan valtiolle 95 prosenttia. Kannattamattomasta liiketoiminnasta tulee luopua, ellei toiminnalla ole valtio-omistajan kannalta erityisen suurta yhteiskunnallista merkitystä. Vuotta 2009 koskevat tavoitteet Maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallituksen liiketoiminnan tulostavoitteeksi 51,4 milj. euroa ja tuloutustavoitteeksi 48,8 milj. euroa. Tämä vastaa 2,1 %:n tuottoa sijoitetulle pääomalle. Metsähallituksen liiketoiminnan tulos vuonna 2009 oli 59,7 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,5 %. Metsätalous ja Laatumaa tekivät erinomaiset tulokset ja ylittivät tavoitteensa. Villi Pohjola teki tappiollisen tuloksen. Seuranta Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet Metsähallitus seuraa järjestelmällisesti yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisesta liiketoiminnalle aiheutuvia hyötyjä ja kuluja ja raportoi niistä maa- ja metsätalousministeriölle sekä tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä valtioneuvostolle. Metsähallitus seuraa erikseen maa- ja vesialueiden myynnistä saatavien myyntivoittojen ja muun liiketoiminnan kehitystä ja raportoi niistä maa- ja metsätalousministeriölle sekä tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä valtioneuvostolle. Muut toimintakertomuksen osat Olennaiset tapahtumat tilikaudella EU-komission otettua kantaa liikelaitosten kilpailu- ja verotusasemaan on Metsähallituksen toimintamuotoa edelleen selvitetty. Markkinaoikeus antoi päätöksen metsäyhtiöitä koskevassa kilpailunrikkomisasiassa Metsähallitus selvittää mahdollisuutta esittää korvausvaatimuksia. Itävallan ja Suomen metsähallitusten puoliksi omistaman yhteisyrityksen, Forian toiminta päättyi vuonna Lopettamisen jälkeen yhtiön rahoittajapankki on esittänyt 5

6 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus omistajille 6,2 milj. euron korvausvaatimuksen. Metsähallituksen omistusosuuden mukaisesti puolet summasta on kirjattu varauksena. Asian oikeuskäsittely on kesken. Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyssä vuonna 2007 syntyneen Siemen Forelia Oy:n osakkeiden arvoa on alennettu 3 milj. euroa odotuksia heikomman tuloskehityksen vuoksi. Valtioneuvosto päätti tulouttaa Metsähallituksen vuoden 2008 tuloksesta yhteensä 100,2 milj. euroa, mikä maksetaan erissä vuosina 2009 ja Päätös poikkesi Metsähallituksen hallituksen esityksestä ja tulee heikentämään rahoitusasemaa tulevina vuosina. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat toimintaan. Arvio liiketoimintojen kehittymisestä alkaneen tilikauden aikana Metsähallituksen toimialoista metsätalouden kehityksen arvioidaan olevan myönteistä. Muilla toimialoilla odotukset ovat suhdannetilanteesta johtuen varovaiset. Kokonaisuutena sekä liikevaihdon että tuloksen arvioidaan nousevan. Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit Metsähallituksen riskienhallintapolitiikan mukaan riski voi olla mikä tahansa asia, joka estää Metsähallitusta saavuttamasta strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä sille asetet tua tulostavoitetta. Ris kienhallinta on osa johtamista ja mukana kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Riskit jaetaan kahteen ryhmään: strategiset ja operatiiviset. Tämän lisäksi riskit jaetaan vakuutettaviin ja keskitetysti hoidettaviin. Rahoitusriski sekä osin tietohallintoriski hallitaan keskitetysti. Riskienhallinnan prosessi sisältää riskien tunnistamisen ja arvioin nin, riskien hallinnan käytännöt, seurannan sekä vakuutuspolitiikan ja vastuutuksen. Vastuu riskienhallinnasta on tulosalueilla ja yksiköillä. Riskienhallinnan vastuuhenkilöiden lisäksi riskienhallinta on osa kaikkien Metsähallituksen toimi henkilöiden työtä. Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallinnan toteutumista. Metsähallituksen liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät metsätalouden markkinahintojen kehitykseen. Johtamis- ja hallintojärjestelmä Metsähallituksen johtamisjärjestelmä perustuu Pohjoismaisen Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuus- ja Työnantajain Keskusliiton suositukseen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Metsähallituksen johtamisjärjestelmä on kuitenkin jossakin määrin erilainen, koska Metsähallituksella on sekä liiketoimintoja että julkisia hallintotehtäviä. Sisäisen valvonnan periaatteet on määritelty Metsähallituksen normeissa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on mm. arvioida Metsähallituksen ohjaus-, riskienhallintaja johtamisjärjestelmiä ja niiden toimivuutta. Tiedot kiinteän omaisuuden luovutusten lukumäärästä, luovutushinnoista, - voitoista ja - tappioista vuonna lkm Kirjanpitoarvo Luovutushinta Luovutusvoitot Luovutustappiot Vaihdot , , ,00 0,00 Myynnit, maa- ja vesialueet , , , ,71 Myynnit, rakennukset , , , ,29 Myynnit julkishallinnolle , , , ,86 Muu, maa-alueet , ,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,86 6

7 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS Taloudellinen asema ja tulos Liiketaloudelliset tunnusluvut -konserni Budj Tot Tot Tot Budj Tot Tot Tot Liikevaihto, milj. euroa 277,0 289,8 342,4 309,6 230,0 252,7 301,1 280,3 Liikevoitto, milj. euroa 56,9 61,9 109,4 112,0 53,9 67,6 110,0 113,1 % liikevaihdosta Tilikauden tulos, milj. euroa 53,0 57,8 104,4 106,4 51,4 59,7 105,5 108,1 % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,1 2,3 4,2 4,4 2,1 2,5 4,2 4,4 Investoinnit liikevaihdosta, % Omavaraisuusaste, % Henkilömäärä (htv) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = nettotulos+rahoituskulut+verot (12 kk)/sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Henkilöstö Henkilötyövuosia oli liiketoiminnassa (v. 2008: 1 257, 2007: 1 241). Toimihenkilöistä oli naisia 171 (187, 172) ja miehiä 388 (390, 382), yhteensä 559 (577, 554). Työntekijöistä oli naisia 3 (2, 2) ja miehiä 655 (689, 701), yhteensä 658 (691, 703). Ympäristöasiat Metsähallituksella on ISO standardiin perustuva sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Kaikki tulosalueet ja tytäryhtiöt ovat järjestelmän piirissä. Ympäristöasiat korostuvat erityisesti metsätaloudessa, mutta myös muissa liiketoiminnoissa ne saavat laajaa huomiota. Tutkimus- ja tuotekehitystyön laajuus Tutkimus- ja tuotekehitystyöhön käytettiin 5 miljoonaa euroa (2008: 4,3 miljoonaa euroa, 2007: 1,7 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 luku ei ole vertailukelpoinen, koska se ei sisällä omaa työpanosta. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä muulle henkilöstölle maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset Hallitukselle ja toi mitusjohtajalle maksettiin palkkoja, palkkioita ja muita korvauksia euroa (2008: euroa, 2007: euroa). Muulle henkilöstölle maksetut palkat olivat 39,2 miljoonaa euroa (39,3 miljoonaa euroa, 37,2 miljoonaa euroa). Metsähallituksen koko henkilöstö on kuulunut tulospalkkiojärjestelmän piiriin vuoden 2008 alusta. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Metsähallituksen liiketoiminnan voitto oli ,41 euroa. Hallitus esittää, että osinkona maksetaan euroa 4 erässä vuonna Loput voitosta siirretään voittovarojen tilille. 7

8 tuloslaskelma liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus LIIKEVAIHTO, euroa , , , ,38 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,25 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,10 Varastojen muutos , , , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,21 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,43 Muut henkilösivukulut , , , ,61 Poistot ja arvonalentumiset -konserni Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,76 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,54 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta , ,19 0,00 0,00 LIIKEVOITTO, euroa , , , ,08 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pys. vast. sijoituksista , , , ,98 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,93 Arvonal. pys.vast.sijoituksista 0,00 0, ,01 0, , , , ,67 VOITTO ENNEN VALTION TALOUS , , , ,75 ARVIOSTA MUUHUN TOIMINTAAN SAATUA RAHOITUSTA, euroa Tuloverot , , , ,72 Vähemmistön osuus , ,94 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO, euroa , , , ,03 8

9 tase -konserni VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT, euroa Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,69 Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , , , ,49 Konserniliikearvo , ,66 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,96 Tiet , , , ,76 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,76 Koneet ja kalusto , , , ,48 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,04 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , , , , , ,18 Sijoitukset Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä 0,00 0, , ,68 Osuudet osakkuusyrityksissä , , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,60 Muut saamiset , ,00 0,00 0, , , , ,28 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ, euroa , , , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet , , , ,02 Keskeneräiset hankkeet , ,87 0,00 0, , , , ,02 Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset , ,11 0,00 0,00 Siirtosaamiset ,46 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,23 Saamiset julkisilta hall.tehtäviltä , , , ,82 Saamiset saman liikelaitoksen tytäryhtiöiltä , , , ,36 Saamiset osakkuusyhtiöiltä 0, ,78 0,00 0,00 Muut saamiset , , , ,18 Siirtosaamiset , , , , , , , ,57 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ, euroa , , , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ, euroa , , , ,91 9

10 Tase liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus konserni VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA, euroa Peruspääoma , , , ,40 Edellisten tilikausien voitto , , , ,76 Tilikauden voitto , , , ,03 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ, euroa , , , ,19 VÄHEMMISTÖOSUUS, euroa , ,70 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET, euroa Muut pakolliset varaukset , , ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA, euroa Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,23 0,00 0,00 Muut velat , ,60 0,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,35 0,00 0,00 Saadut ennakot , , , ,80 Ostovelat , , , ,54 Velat julkisille hall.tehtäville , , , ,21 Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 0,00 0, , ,18 Muut velat , , , ,87 Siirtovelat , , , ,12 Laskennallinen verovelka 8 734, ,86 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ, euroa , , , ,72 VASTATTAVAA YHTEENSÄ, euroa , , , ,91 10

11 RAHOITUSLASKELMA -konserni LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA, euroa Myynnistä saadut maksut , , , ,16 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , , , ,39 Maksut liiketoiminnan kuluista , , , ,11 Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja , , , ,44 Maksetut korot ja rahoituskulut , , , ,93 Saadut korot liiketoiminnasta , , , ,62 Saadut osingot , , , ,98 Maksetut välittömät verot , , , ,72 Liiketoiminnan rahavirta, euroa , , , ,39 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA, euroa Investoinnit aineellisiin ja aineett. hyödykkeisiin , , , ,47 Aineellisten ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot , , , ,75 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0, , , ,48 Investoinnit osakkuusyhtiöosakkeisiin , , , ,00 Investointien rahavirta , , , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA, euroa Lyhytaikaistet lainat rahoituslaitoksilta, muutos , ,58 0,00 0,00 Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, muutos , ,63 0,00 0,00 Pitkäaikaiset muut lainat, muutos , ,00 0,00 0,00 Maksettu voitontuloutus , , , ,00 Rahoituksen rahavirta , , , ,00 RAHAVAROJEN MUUTOS, euroa , , , ,81 Rahavarat , , , ,18 Uudet tytäryhtiöt hank.hetkellä 0, ,46 0,00 0,00 Rahavarat , , , ,37 Muutos , , , ,81 11

12 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Vuoden 2009 tilinpäätös on laadittu valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) sekä valtioneuvoston asetusten (160/2004, 1402/2004, 1403/2004 ) mukaisesti. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostus Valtioneuvoston päätöksellä ( ) uuden lain mukaisen Metsähallituksen liiketoiminnalle siirrettiin valtion maa-ja vesiomaisuus, sisältäen tontit ja soravarat, tuottoarvomenetelmän mukaan arvotetusta käyvästä arvosta. Liiketoiminnan muu omaisuus ja julkisten hallintotehtävien omaisuus siirrettiin kirjanpitoarvosta. Samalla korotettiin liiketoiminnan peruspääomaa. Tämän jälkeen liiketoiminnan hallintaan tai liiketoiminnan hallinnasta ilman vastiketta siirretty omaisuus on arvotettu siirron yhteydessä käypään arvoon. Kun liikelaitos on saanut liiketoiminnan omaisuussiirroista päätöksen ja tilintarkastajien lausunnon, omaisuus kirjataan taseen omaisuustilille tai sieltä pois. Kirjauksen vastaeränä on taseen Muissa veloissa oleva Oman pääoman korjaus -tili, josta siirto peruspääomaan tai peruspääomasta tehdään sen jälkeen, kun valtioneuvosto on antanut päätöksensä peruspääoman muutoksesta. Poistokelpoiset muut pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenon määräisinä, joista on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Uudelleenarvotetuista soravaroista on tehty käytön mukaiset substanssipoistot. Liikelaitos suorittaa vuosittain omaisuuden tasearvon ja käyvän arvon välisen tarkastelun, jonka perusteella tasearvoja tarvittaessa korjataan. Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto-omaisuuden välitön hankintameno on aktivoitu. Vaihto-omaisuuden todennäköiden hankintamenon tai luovutushinnan ollessa tilikauden päättyessä hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattu kuluksi. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 12

13 Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen Organisaation rakennemuutokset Tilikauden aikana toteutettiin Forelia Oy:n sulautuminen Fin Forelia Oy:öön. My Way to Lapland Destination Management Oy on purettu ja sen toiminta on yhdistetty Eräsetti Oy:öön. Liikelaitos on tehnyt tilikaudella kahden tytäryhtiön osakeomistuksen kirjanpitoarvon alaskirjauksen. Valuuttamääräiset erät tilinpäätöksessä Ulkomaan rahan määräiset erät on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki vuoden lopulla omistetut konserniyritykset. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman erotus on esitetty konserniliikearvona, joka on poistettu 5 vuodessa. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään ennen Liikevoitto-erää. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa. Ulkomaan rahan määräiset erät on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 13

14 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus konserni Liikevaihto toimialoittain, euroa Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut , , , ,69 Luontomatkailu , , , ,48 Siemen- ja taimituotanto , ,23 0,00 0,00 Maa- ja tonttikauppa , , , ,53 Maa-aineskauppa, murskausliiketoiminta , ,19 0,00 0,00 Konsultointi , ,68 0,00 0,00 Muut , , , ,68 Yhteensä , , , ,38 josta liikevaihto julkisille hallintotehtäville , , , ,82 ja sen tytäryhtiölle , , , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot, euroa Pysyvien vastaavien myyntivoitot , , , ,67 Tuotot palveluista julk.hallintotehtäville , , , ,31 Tuotot palveluista tytäryhtiöille 8 887, , , ,00 Muut tuotot , , , ,27 Yhteensä , , , ,25 Suunnitelman mukaiset poistot, euroa Aineettomat hyödykkeet , , , ,38 Substanssipoistot , , , ,25 Tiet , , , ,45 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,02 Koneet ja kalusto, muut aineell.hyöd , , , ,66 Konserniliikearvo , ,36 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,76 Suunnitelman mukaiset poistoajat: Aineettomat oikeudet, muut pitkävaik. menot 4-5 vuotta Sora-alueet substanssipoisto Tiet pääosin 25 vuotta Kalarakenteet pääosin 10 vuotta Uittorakenteet 25 vuotta Rakennukset vuotta Rakennelmat 4-10 vuotta Koneet ja kalusto 4-8 vuotta Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeittäin -konserni Muut korko- ja rahoitustuotot, euroa Osinkotuotot ulkopuolisilta , , , ,98 Osinkotulot tytäryhtiöiltä 0,00 0, , ,00 Korkotuotot , , , ,62 Yhteensä , , , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut, euroa Korkokulut , , , ,89 Arvonalennus tytäryhtiöosakkeista 0,00 0, ,01 0,00 Yhteensä , , , ,89 14

15 tasetta koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat, milj. euroa LT-konserni Aineett. hyödykk. Konserniliikearvo Maa- ja vesialueet Tiet, maaja vesirak. Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto, muut aineell. Keskener. hankkeet Osakkeet ja osuudet muut saam. Hankintameno ,5 2, ,2 63,8 40,8 19,4 7,1 6, ,4 Arvonalennus ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,7-2,7 Lisäykset 0,3 0,0 6,0 4,6 0,6 0,3 3,4 0,4 15,6 Vähennykset 0,0 0,0 5,3 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 6,1 Hankintameno ,7 2, ,9 68,5 40,8 19,7 10,4 3, ,2 Yhteensä Kert.poistot ja arvonal ,0 1,1 2,6 57,7 23,4 14,7 0,0 0,0 102,4 Väh.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Tilikauden poisto 0,2 0,3 0,4 3,9 1,4 0,7 0,0 0,0 6,8 Kertyneet poistot ,2 1,4 2,9 61,6 24,7 15,4 0,0 0,0 109,2 Kirjanpitoarvo ,5 1, ,6 6,1 17,4 4,7 7,1 3, ,3 Kirjanpitoarvo ,6 1, ,9 6,9 16,1 4,2 10,4 3, ,0 Tuotannon koneet koneet ja ja laitteet, kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineett. hyödykk. Konserniliikearvo Maa- ja vesialueet Tiet, maa-ja vesirak. Rakennukset ja rakennelmat 4,2 Koneet ja kalusto muut aineell. Keskener. hankkeet Osakkeet ja osuudet Hankintameno ,7 0, ,6 63,7 32,2 9,6 7,4 39, ,1 Arvonalennus ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-8,9-8,9 Lisäykset 0,0 0,0 5,5 4,5 0,6 0,0 3,2 1,9 15,8 Vähennykset 0,0 0,0 5,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 6,0 Arvonalennus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-4,5-4,5 Hankintameno ,7 0, ,8 68,2 32,3 9,6 10,6 28, ,5 Yhteensä Kert.poistot ,6 0,0 0,7 57,7 20,6 9,6 0,0 0,0 91,2 Väh.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 Tilikauden poisto 0,0 0,0 0,1 3,8 0,9 0,0 0,0 0,0 4,8 Kertyneet poistot ,7 0,0 0,7 61,6 21,4 9,6 0,0 0,0 96,0 Kirjanpitoarvo ,1 0, ,9 6,0 11,7 0,0 7,4 30, ,0 Kirjanpitoarvo ,1 0, ,0 6,6 10,9 0,0 10,6 28, ,6 Tuotannon koneet ja laitteet, kirjanpitoarvo ,02 -konserni Osakkeet ja osuudet, kirjanpitoarvo, euroa Tytäryhtiöosakkeet 0,00 0, , ,68 Osakkuusyhtiöosakkeet , , , ,00 Omistusyhteysyritysosakkeet , , , ,00 Muut osakkeet , , , ,60 Yhteensä , , , ,28 Muut saamiset, euroa Liittymismaksusaamiset , ,00 0,00 0,00 15

16 tasetta koskevat liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Tytäryhtiöosakkeet Omistus-osuus % Kirjanpitoarvo emoyhtiössä eur Metsähallitus Eräsetti Oy, Rovaniemi ,78 Fin Forelia Oy, Kuopio ,19 Metsähallitus Holding Oy, Vantaa 100 0,00 Morenia Oy, Oulu ,00 Santa Claus Safaris Oy, Rovaniemi ,70 Siemen Forelia Oy, Jyväskylä ,00 Yhteensä ,67 Morenia Oy E.Hyvönen Oy, Sodankylä ,00 Morenia Baltic OÛ, Viro ,69 Yhteensä ,69 Osakkuusyhtiöosakkeet osuus % Kirjanpitoarvo emoyhtiössä eur Metsähallitus AS Eesti Metsataim, Viro ,00 Metsähallitus Holding Oy Foria-ÖBf Forstmanagement GmbH, Itävalta 50 0,00 Omistusyhteysyritysosakkeet Metsähallitus Oy Estar Studios LTD, Rovaniemi 18, ,00 konserni Saamiset liikelaitoksen julkisilta hallintotehtäviltä, euroa Myyntisaamiset , , , ,29 Siirtosaamiset , , , ,53 Yhteensä , , , ,82 Saamiset tytäryhtiöiltä, euroa Myyntisaamiset 3 715, , , ,86 Siirtosaamiset ,99 0, , ,50 Yhteensä , , , ,36 Ulkoiset siirtosaamiset lyhytaikaiset, euroa Verosaamiset 4 106,24 0,00 0,00 0,00 Muut menoennakot / ostolaskut 0, ,08 0, ,08 Muut tulojäämät , , , ,90 Yhteensä , , , ,98 Muut saamiset Muut ennakot , , , ,18 Arvonlisäverosaamiset , ,80 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,18 16

17 tasetta koskevat liitetiedot konserni Liiketoiminnan tilikaudella tekemä pakollinen varaus kohdistuu tytäryhtiön käynnissä olevan oikeudenkäynnin kuluihin Oma pääoma, euroa Peruspääoma , , , ,45 Peruspääoman alennus tilkauden aikana - hallinnansiirrot , , , ,75 - valtionperinnöt , , , ,60 - maankäyttömuutokset , , , ,00 - muut , , , ,40 Peruspääoma , , , ,40 Muu oma pääoma ,00 0,00 0,00 0,00 Muu oma pääoma ,00 0,00 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , , , ,76 Voiton tuloutus valtiolle , , , ,00 Omien osakkeiden lunastus 0,00-800,00 0,00 0,00 Tilikauden voitto , , , ,03 Ed.tilikausien ja tilikauden tulokset yhteensä , , , ,79 Oma pääoma yhteensä , , , ,19 Pakolliset varaukset, euroa Sora-alueiden ennallistaminen , ,33 0,00 0,00 Muu pakollinen varaus , , ,00 0,00 Yhteensä , , ,00 0,00 Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä, euroa Velka valtiolle, enn.pidätysvelka, sosiaaliturvamaksuvelka, , , , ,72 VaEL, TyEL Velat liikelaitoksen julkisille hallintotehtäville, euroa Ostovelat , , , ,24 Siirtovelat , , , ,97 Yhteensä , , , ,21 Velat tytäryhtiöille, euroa Ostovelat 0,00 0, , ,23 Siirtovelat 0,00 0, , ,95 Yhteensä 0,00 0, , ,18 Ulkoiset siirtovelat, euroa Ennakonpidätys-ja sos.turvam , , , ,72 ja muut lakisäät.henkilöstökulut Lomapalkkavelka sos.kuluineen , , , ,83 ALV-velka , , , ,44 Muut , , , ,13 Yhteensä , , , ,12 17

18 muut liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus konserni Vastuusitoumukset milj. euroa Leasingvastuut Tilikaudella maksetut 1,7 1,9 1,2 1,2 Seuraavana vuonna maksettavat 2,0 2,5 1,8 1,8 Myöhemmin maksettavat 2,7 4,3 2,3 2,7 Yrityskiinnitykset 0,4 0,1 0,0 0,0 Vuokraoikeuskiinnitykset 0,9 0,9 0,0 0,0 Osamaksuvastuut 0,4 1,6 0,0 0,0 Pankkitakausvastuut 3,5 2,9 0,2 0,1 Liiketoiminnan leasingsopimuksissa on lunastusehto jäännösarvon saavuttaessa sovitun tason. Sopimukset on irtisanottavissa 3 kk irtisanomisajalla. Konsernilla on myös ilman lunastusehtoja olevia, pääsääntöisesti viiden vuoden sopimuksia. konserni Laskennalliset verosaamiset ja -velat Laskennallinen verosaaminen Hyllypoistoista 0,4 0,4 Tytäryhtiöiden tappioista 1,8 0,9 Pakollisista varauksista 0,8 0,2 Yhteensä 3,0 1,5 konserni Omarahoitteiset investoinnit, milj. euroa Inv.suunn. Toteut. Inv.suunn. Toteut. Maa-, vesi-, ja sora-alueet 9,6 6,3 7,1 6,0 Tiet 4,0 4,0 4,0 3,9 Rakennukset ja rakennelmat 3,5 2,7 3,5 2,7 Kalusto (koneet ja laitteet) 3,8 0,5 0,8 0,3 Muut (mm. osakkeet ja osuudet) Tytäryhtiöosakkeet 0,0 0,0 2,5 1,5 Osakkuusyhtiöosakkeet 0,0 0,4 0,0 0,4 Muut 3,2 0,4 1,9 0,1 Yhteensä 24,1 14,3 19,7 14,9 18

19 Tilinpäätöksen allekirjoitus Vantaalla 5. päivänä maaliskuuta 2010 Jaana Korpi timo E. Korva riitta Rainio ville Schildt Jari Sirviö arto Tiitinen Helena Wallden jyrki Kangas hallituksen puheenjohtaja pääjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Vantaalla 18. päivänä maaliskuuta 2010 Jorma Nurkkala, KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT 19

20 Metsähallitus PL 94 (Vernissakatu 4) Vantaa vaihde ISBN pdf

KONSERNIN, LIIKELAITOKSEN JA LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNIN, LIIKELAITOKSEN JA LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS METSÄHALLITUKSEN KONSERNISTRATEGIA KONSERNIN, LIIKELAITOKSEN JA LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2008 METSÄHALLITUS EDELLÄKÄVIJÄ 1 2 KONSERNIN, LIIKELAITOKSEN JA LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös

Toimintakertomus ja Tilinpäätös Toimintakertomus ja Tilinpäätös LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 Eduskunnan päätösten toteutuminen Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus hoiti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

liiketoiminnan toimintakertomus 1.1.-31.12.2005

liiketoiminnan toimintakertomus 1.1.-31.12.2005 liiketoiminnan toimintakertomus 1.1.-31.12.2005 Sisällysluettelo: sivu Liiketoiminnan toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase Vastaavaa 8 Vastattavaa 9 Rahoituslaskelma 10 Tilinpäätöksen laatimista koskevat

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Vaikuttavuus Tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Toiminnan arvioinnit

Vaikuttavuus Tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Toiminnan arvioinnit Sisällys Metsähallitus-konserni ja Liikelaitos Metsähallitus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 2016 Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot