Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

2 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

3 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan toimintakertomus...4 Tuloslaskelma...8 Tase, vastaavaa...9 Tase, vastattavaa...10 Rahoituslaskelma...11 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...12 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot...14 Tasetta koskevat liitetiedot...15 Muut liitetiedot...18 Hallituksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä

4 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus EDUSKUNNAN PÄÄTÖSTEN TOTEUTUMINEN Peruspääoman muutos Metsähallituksen peruspääomaa korotettiin 4,1 milj. eurolla, mikä nettovaikutuksinen summa muodostui hallinnan siirroista, valtionperinnöistä, maankäyttömuutoksista sekä julkisten hallintotehtävien ja liiketoiminnan omaisuuden välisistä hallinnan siirroista. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus otti liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, kuten luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin vaatimukset. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä Investointeja toteutettiin 14,9 milj. eurolla. Eduskunnan asettama enimmäismäärä oli 30 milj. euroa. Investointisitoumuksia annettiin yhteensä 4,3 milj. euron arvosta. Eduskunnan asettama enimmäismäärä oli 34 milj. euroa. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä Metsähallituksella ei ollut pitkäaikaisia lainoja vuonna Eduskunnan asettama enimmäismäärä oli 50 milj. euroa. Takaukset tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi Metsähallitus ei antanut takauksia tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi. Eduskunnan myöntämä takausvaltuus oli 12,3 milj. euroa. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä Metsähallitus ei antanut vakuuksia toimintaansa varten. Eduskunnan myöntämä valtuutus oli 0,5 milj. euroa. Maa- ja metsätalousministeriön asettamien palvelu- ja muiden tavoitteiden toteutuminen Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet a harjoitettaessa Metsähallitus huolehtii yhteiskunnallisista velvoitteista etenkin seuraavilla osa-alueilla: biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen, luonnon virkistyskäytön ja työllisyyden edistäminen, saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaaminen saamelaisten kotiseutualueella, poronhoitolain velvoitteiden täyttäminen, varautuminen toimimaan poikkeusoloissa sekä asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomaisille. a harjoitettaessa otetaan huomioon myös muiden valtion maita vastikkeellisesti käyttävien tahojen, kuten tutkimuksen, opetuksen, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tarpeet. Vuotta 2009 koskevat tavoitteet Metsähallituksen yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottaminen alensi laskennallisesti liikevoittoa arviolta 45 milj. euroa (2008: 55 milj. euroa). Luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden ja saamelaiskulttuurin huomioonottamiseksi metsätaloutta rajoitettiin (17,4 %) tuottovaateen alaisella metsämaahehtaarilla (2008: ha ja 16,8 %). Siitä ha (6,8 %) oli kokonaan talouskäytön ulkopuolella (2008: ha ja 6,2 %) ja ha (10,6 %) rajoitetun käytön piirissä (2008: ha ja 10,5 %). Nämä tekijät alensivat laskennallisesti Metsähallituksen liikevoittoa 38 milj. euroa (2008: 48 milj. euroa). Tämän lisäksi muut porotalouteen ja saamelaiskulttuuriin liittyvät tekijät, työllisyyden edistäminen ja suunnittelukustannusten lisäys alensivat liikevoittoa yhteensä 7 milj. euroa (2008: 7 milj. euroa). 4

5 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS Metsähallitus toteutti yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hyötyarvion tarkentamista koskevan esiselvityksen. Hyötyarvioinnin edellytyksiä pyritään parantamaan tutkimuksen keinoin yhdessä tutkimuslaitosten ja -hankkeiden kanssa. Tavoitteena on parantaa hyötyarvioinnin tutkimuksellista tietopohjaa niin, että vuonna 2012 voidaan tehdä nykyistä kattavampi hyötyjen evaluointi. Poronhoitolain velvoitteet otettiin huomioon saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella Metsähallituksen ja paliskuntain yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Metsähallitus edisti työllisyyttä henkilöstöpoliittisin toimenpitein olemalla lomauttamatta metsänhoidon ja puunhankinnan suorittavan työn henkilöstöä tammi-maaliskuussa, jolloin työn tuottavuus on alhaisimmillaan. Metsätyöntekijöiden kausittaista työajan joustoa lisättiin työajan tasoitusjärjestelmän avulla. Kolmen pohjoisimman kunnan alueella työllisyyttä edistettiin erityistoimenpitein, mikä merkitsi sitä, että puun korjuusta n. 90 prosenttia tehtiin miestyönä. Metsähallitus otti maanhankinnassaan huomioon puolustusvoimien tarpeet ja hankki vuoden 2009 aikana puolustusvoimien tarpeisiin maa-alueita noin 0,9 miljoonalla eurolla tavoitteen ollessa 1,0 miljoonaa euroa. Metsähallituksen tulos- ja tuloutustavoite Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet Liiketoiminnan tehokkuutta lisätään ja kannattavuutta parannetaan yhteiskunnallisten velvoitteiden antamissa rajoissa. Tavoitteena on nostaa sijoitetulle pääomalle saatava tuotto 3 prosentin tasolle vuoteen 2010 mennessä. Vuotuisesta voitosta (verojen jälkeen) tuloutetaan valtiolle 95 prosenttia. Kannattamattomasta liiketoiminnasta tulee luopua, ellei toiminnalla ole valtio-omistajan kannalta erityisen suurta yhteiskunnallista merkitystä. Vuotta 2009 koskevat tavoitteet Maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallituksen liiketoiminnan tulostavoitteeksi 51,4 milj. euroa ja tuloutustavoitteeksi 48,8 milj. euroa. Tämä vastaa 2,1 %:n tuottoa sijoitetulle pääomalle. Metsähallituksen liiketoiminnan tulos vuonna 2009 oli 59,7 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,5 %. Metsätalous ja Laatumaa tekivät erinomaiset tulokset ja ylittivät tavoitteensa. Villi Pohjola teki tappiollisen tuloksen. Seuranta Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet Metsähallitus seuraa järjestelmällisesti yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisesta liiketoiminnalle aiheutuvia hyötyjä ja kuluja ja raportoi niistä maa- ja metsätalousministeriölle sekä tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä valtioneuvostolle. Metsähallitus seuraa erikseen maa- ja vesialueiden myynnistä saatavien myyntivoittojen ja muun liiketoiminnan kehitystä ja raportoi niistä maa- ja metsätalousministeriölle sekä tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä valtioneuvostolle. Muut toimintakertomuksen osat Olennaiset tapahtumat tilikaudella EU-komission otettua kantaa liikelaitosten kilpailu- ja verotusasemaan on Metsähallituksen toimintamuotoa edelleen selvitetty. Markkinaoikeus antoi päätöksen metsäyhtiöitä koskevassa kilpailunrikkomisasiassa Metsähallitus selvittää mahdollisuutta esittää korvausvaatimuksia. Itävallan ja Suomen metsähallitusten puoliksi omistaman yhteisyrityksen, Forian toiminta päättyi vuonna Lopettamisen jälkeen yhtiön rahoittajapankki on esittänyt 5

6 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus omistajille 6,2 milj. euron korvausvaatimuksen. Metsähallituksen omistusosuuden mukaisesti puolet summasta on kirjattu varauksena. Asian oikeuskäsittely on kesken. Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyssä vuonna 2007 syntyneen Siemen Forelia Oy:n osakkeiden arvoa on alennettu 3 milj. euroa odotuksia heikomman tuloskehityksen vuoksi. Valtioneuvosto päätti tulouttaa Metsähallituksen vuoden 2008 tuloksesta yhteensä 100,2 milj. euroa, mikä maksetaan erissä vuosina 2009 ja Päätös poikkesi Metsähallituksen hallituksen esityksestä ja tulee heikentämään rahoitusasemaa tulevina vuosina. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat toimintaan. Arvio liiketoimintojen kehittymisestä alkaneen tilikauden aikana Metsähallituksen toimialoista metsätalouden kehityksen arvioidaan olevan myönteistä. Muilla toimialoilla odotukset ovat suhdannetilanteesta johtuen varovaiset. Kokonaisuutena sekä liikevaihdon että tuloksen arvioidaan nousevan. Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit Metsähallituksen riskienhallintapolitiikan mukaan riski voi olla mikä tahansa asia, joka estää Metsähallitusta saavuttamasta strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä sille asetet tua tulostavoitetta. Ris kienhallinta on osa johtamista ja mukana kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Riskit jaetaan kahteen ryhmään: strategiset ja operatiiviset. Tämän lisäksi riskit jaetaan vakuutettaviin ja keskitetysti hoidettaviin. Rahoitusriski sekä osin tietohallintoriski hallitaan keskitetysti. Riskienhallinnan prosessi sisältää riskien tunnistamisen ja arvioin nin, riskien hallinnan käytännöt, seurannan sekä vakuutuspolitiikan ja vastuutuksen. Vastuu riskienhallinnasta on tulosalueilla ja yksiköillä. Riskienhallinnan vastuuhenkilöiden lisäksi riskienhallinta on osa kaikkien Metsähallituksen toimi henkilöiden työtä. Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallinnan toteutumista. Metsähallituksen liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät metsätalouden markkinahintojen kehitykseen. Johtamis- ja hallintojärjestelmä Metsähallituksen johtamisjärjestelmä perustuu Pohjoismaisen Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuus- ja Työnantajain Keskusliiton suositukseen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Metsähallituksen johtamisjärjestelmä on kuitenkin jossakin määrin erilainen, koska Metsähallituksella on sekä liiketoimintoja että julkisia hallintotehtäviä. Sisäisen valvonnan periaatteet on määritelty Metsähallituksen normeissa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on mm. arvioida Metsähallituksen ohjaus-, riskienhallintaja johtamisjärjestelmiä ja niiden toimivuutta. Tiedot kiinteän omaisuuden luovutusten lukumäärästä, luovutushinnoista, - voitoista ja - tappioista vuonna lkm Kirjanpitoarvo Luovutushinta Luovutusvoitot Luovutustappiot Vaihdot , , ,00 0,00 Myynnit, maa- ja vesialueet , , , ,71 Myynnit, rakennukset , , , ,29 Myynnit julkishallinnolle , , , ,86 Muu, maa-alueet , ,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,86 6

7 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS Taloudellinen asema ja tulos Liiketaloudelliset tunnusluvut -konserni Budj Tot Tot Tot Budj Tot Tot Tot Liikevaihto, milj. euroa 277,0 289,8 342,4 309,6 230,0 252,7 301,1 280,3 Liikevoitto, milj. euroa 56,9 61,9 109,4 112,0 53,9 67,6 110,0 113,1 % liikevaihdosta Tilikauden tulos, milj. euroa 53,0 57,8 104,4 106,4 51,4 59,7 105,5 108,1 % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,1 2,3 4,2 4,4 2,1 2,5 4,2 4,4 Investoinnit liikevaihdosta, % Omavaraisuusaste, % Henkilömäärä (htv) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = nettotulos+rahoituskulut+verot (12 kk)/sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Henkilöstö Henkilötyövuosia oli liiketoiminnassa (v. 2008: 1 257, 2007: 1 241). Toimihenkilöistä oli naisia 171 (187, 172) ja miehiä 388 (390, 382), yhteensä 559 (577, 554). Työntekijöistä oli naisia 3 (2, 2) ja miehiä 655 (689, 701), yhteensä 658 (691, 703). Ympäristöasiat Metsähallituksella on ISO standardiin perustuva sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Kaikki tulosalueet ja tytäryhtiöt ovat järjestelmän piirissä. Ympäristöasiat korostuvat erityisesti metsätaloudessa, mutta myös muissa liiketoiminnoissa ne saavat laajaa huomiota. Tutkimus- ja tuotekehitystyön laajuus Tutkimus- ja tuotekehitystyöhön käytettiin 5 miljoonaa euroa (2008: 4,3 miljoonaa euroa, 2007: 1,7 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 luku ei ole vertailukelpoinen, koska se ei sisällä omaa työpanosta. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä muulle henkilöstölle maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset Hallitukselle ja toi mitusjohtajalle maksettiin palkkoja, palkkioita ja muita korvauksia euroa (2008: euroa, 2007: euroa). Muulle henkilöstölle maksetut palkat olivat 39,2 miljoonaa euroa (39,3 miljoonaa euroa, 37,2 miljoonaa euroa). Metsähallituksen koko henkilöstö on kuulunut tulospalkkiojärjestelmän piiriin vuoden 2008 alusta. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Metsähallituksen liiketoiminnan voitto oli ,41 euroa. Hallitus esittää, että osinkona maksetaan euroa 4 erässä vuonna Loput voitosta siirretään voittovarojen tilille. 7

8 tuloslaskelma liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus LIIKEVAIHTO, euroa , , , ,38 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,25 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,10 Varastojen muutos , , , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,21 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,43 Muut henkilösivukulut , , , ,61 Poistot ja arvonalentumiset -konserni Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,76 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,54 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta , ,19 0,00 0,00 LIIKEVOITTO, euroa , , , ,08 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pys. vast. sijoituksista , , , ,98 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,93 Arvonal. pys.vast.sijoituksista 0,00 0, ,01 0, , , , ,67 VOITTO ENNEN VALTION TALOUS , , , ,75 ARVIOSTA MUUHUN TOIMINTAAN SAATUA RAHOITUSTA, euroa Tuloverot , , , ,72 Vähemmistön osuus , ,94 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO, euroa , , , ,03 8

9 tase -konserni VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT, euroa Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,69 Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , , , ,49 Konserniliikearvo , ,66 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,96 Tiet , , , ,76 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,76 Koneet ja kalusto , , , ,48 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,04 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , , , , , ,18 Sijoitukset Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä 0,00 0, , ,68 Osuudet osakkuusyrityksissä , , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,60 Muut saamiset , ,00 0,00 0, , , , ,28 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ, euroa , , , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet , , , ,02 Keskeneräiset hankkeet , ,87 0,00 0, , , , ,02 Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset , ,11 0,00 0,00 Siirtosaamiset ,46 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,23 Saamiset julkisilta hall.tehtäviltä , , , ,82 Saamiset saman liikelaitoksen tytäryhtiöiltä , , , ,36 Saamiset osakkuusyhtiöiltä 0, ,78 0,00 0,00 Muut saamiset , , , ,18 Siirtosaamiset , , , , , , , ,57 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ, euroa , , , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ, euroa , , , ,91 9

10 Tase liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus konserni VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA, euroa Peruspääoma , , , ,40 Edellisten tilikausien voitto , , , ,76 Tilikauden voitto , , , ,03 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ, euroa , , , ,19 VÄHEMMISTÖOSUUS, euroa , ,70 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET, euroa Muut pakolliset varaukset , , ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA, euroa Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,23 0,00 0,00 Muut velat , ,60 0,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,35 0,00 0,00 Saadut ennakot , , , ,80 Ostovelat , , , ,54 Velat julkisille hall.tehtäville , , , ,21 Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 0,00 0, , ,18 Muut velat , , , ,87 Siirtovelat , , , ,12 Laskennallinen verovelka 8 734, ,86 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ, euroa , , , ,72 VASTATTAVAA YHTEENSÄ, euroa , , , ,91 10

11 RAHOITUSLASKELMA -konserni LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA, euroa Myynnistä saadut maksut , , , ,16 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , , , ,39 Maksut liiketoiminnan kuluista , , , ,11 Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja , , , ,44 Maksetut korot ja rahoituskulut , , , ,93 Saadut korot liiketoiminnasta , , , ,62 Saadut osingot , , , ,98 Maksetut välittömät verot , , , ,72 Liiketoiminnan rahavirta, euroa , , , ,39 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA, euroa Investoinnit aineellisiin ja aineett. hyödykkeisiin , , , ,47 Aineellisten ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot , , , ,75 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0, , , ,48 Investoinnit osakkuusyhtiöosakkeisiin , , , ,00 Investointien rahavirta , , , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA, euroa Lyhytaikaistet lainat rahoituslaitoksilta, muutos , ,58 0,00 0,00 Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, muutos , ,63 0,00 0,00 Pitkäaikaiset muut lainat, muutos , ,00 0,00 0,00 Maksettu voitontuloutus , , , ,00 Rahoituksen rahavirta , , , ,00 RAHAVAROJEN MUUTOS, euroa , , , ,81 Rahavarat , , , ,18 Uudet tytäryhtiöt hank.hetkellä 0, ,46 0,00 0,00 Rahavarat , , , ,37 Muutos , , , ,81 11

12 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Vuoden 2009 tilinpäätös on laadittu valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) sekä valtioneuvoston asetusten (160/2004, 1402/2004, 1403/2004 ) mukaisesti. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostus Valtioneuvoston päätöksellä ( ) uuden lain mukaisen Metsähallituksen liiketoiminnalle siirrettiin valtion maa-ja vesiomaisuus, sisältäen tontit ja soravarat, tuottoarvomenetelmän mukaan arvotetusta käyvästä arvosta. Liiketoiminnan muu omaisuus ja julkisten hallintotehtävien omaisuus siirrettiin kirjanpitoarvosta. Samalla korotettiin liiketoiminnan peruspääomaa. Tämän jälkeen liiketoiminnan hallintaan tai liiketoiminnan hallinnasta ilman vastiketta siirretty omaisuus on arvotettu siirron yhteydessä käypään arvoon. Kun liikelaitos on saanut liiketoiminnan omaisuussiirroista päätöksen ja tilintarkastajien lausunnon, omaisuus kirjataan taseen omaisuustilille tai sieltä pois. Kirjauksen vastaeränä on taseen Muissa veloissa oleva Oman pääoman korjaus -tili, josta siirto peruspääomaan tai peruspääomasta tehdään sen jälkeen, kun valtioneuvosto on antanut päätöksensä peruspääoman muutoksesta. Poistokelpoiset muut pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenon määräisinä, joista on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Uudelleenarvotetuista soravaroista on tehty käytön mukaiset substanssipoistot. Liikelaitos suorittaa vuosittain omaisuuden tasearvon ja käyvän arvon välisen tarkastelun, jonka perusteella tasearvoja tarvittaessa korjataan. Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto-omaisuuden välitön hankintameno on aktivoitu. Vaihto-omaisuuden todennäköiden hankintamenon tai luovutushinnan ollessa tilikauden päättyessä hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattu kuluksi. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 12

13 Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen Organisaation rakennemuutokset Tilikauden aikana toteutettiin Forelia Oy:n sulautuminen Fin Forelia Oy:öön. My Way to Lapland Destination Management Oy on purettu ja sen toiminta on yhdistetty Eräsetti Oy:öön. Liikelaitos on tehnyt tilikaudella kahden tytäryhtiön osakeomistuksen kirjanpitoarvon alaskirjauksen. Valuuttamääräiset erät tilinpäätöksessä Ulkomaan rahan määräiset erät on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki vuoden lopulla omistetut konserniyritykset. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman erotus on esitetty konserniliikearvona, joka on poistettu 5 vuodessa. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään ennen Liikevoitto-erää. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa. Ulkomaan rahan määräiset erät on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 13

14 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus konserni Liikevaihto toimialoittain, euroa Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut , , , ,69 Luontomatkailu , , , ,48 Siemen- ja taimituotanto , ,23 0,00 0,00 Maa- ja tonttikauppa , , , ,53 Maa-aineskauppa, murskausliiketoiminta , ,19 0,00 0,00 Konsultointi , ,68 0,00 0,00 Muut , , , ,68 Yhteensä , , , ,38 josta liikevaihto julkisille hallintotehtäville , , , ,82 ja sen tytäryhtiölle , , , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot, euroa Pysyvien vastaavien myyntivoitot , , , ,67 Tuotot palveluista julk.hallintotehtäville , , , ,31 Tuotot palveluista tytäryhtiöille 8 887, , , ,00 Muut tuotot , , , ,27 Yhteensä , , , ,25 Suunnitelman mukaiset poistot, euroa Aineettomat hyödykkeet , , , ,38 Substanssipoistot , , , ,25 Tiet , , , ,45 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,02 Koneet ja kalusto, muut aineell.hyöd , , , ,66 Konserniliikearvo , ,36 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,76 Suunnitelman mukaiset poistoajat: Aineettomat oikeudet, muut pitkävaik. menot 4-5 vuotta Sora-alueet substanssipoisto Tiet pääosin 25 vuotta Kalarakenteet pääosin 10 vuotta Uittorakenteet 25 vuotta Rakennukset vuotta Rakennelmat 4-10 vuotta Koneet ja kalusto 4-8 vuotta Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeittäin -konserni Muut korko- ja rahoitustuotot, euroa Osinkotuotot ulkopuolisilta , , , ,98 Osinkotulot tytäryhtiöiltä 0,00 0, , ,00 Korkotuotot , , , ,62 Yhteensä , , , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut, euroa Korkokulut , , , ,89 Arvonalennus tytäryhtiöosakkeista 0,00 0, ,01 0,00 Yhteensä , , , ,89 14

15 tasetta koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat, milj. euroa LT-konserni Aineett. hyödykk. Konserniliikearvo Maa- ja vesialueet Tiet, maaja vesirak. Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto, muut aineell. Keskener. hankkeet Osakkeet ja osuudet muut saam. Hankintameno ,5 2, ,2 63,8 40,8 19,4 7,1 6, ,4 Arvonalennus ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,7-2,7 Lisäykset 0,3 0,0 6,0 4,6 0,6 0,3 3,4 0,4 15,6 Vähennykset 0,0 0,0 5,3 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 6,1 Hankintameno ,7 2, ,9 68,5 40,8 19,7 10,4 3, ,2 Yhteensä Kert.poistot ja arvonal ,0 1,1 2,6 57,7 23,4 14,7 0,0 0,0 102,4 Väh.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Tilikauden poisto 0,2 0,3 0,4 3,9 1,4 0,7 0,0 0,0 6,8 Kertyneet poistot ,2 1,4 2,9 61,6 24,7 15,4 0,0 0,0 109,2 Kirjanpitoarvo ,5 1, ,6 6,1 17,4 4,7 7,1 3, ,3 Kirjanpitoarvo ,6 1, ,9 6,9 16,1 4,2 10,4 3, ,0 Tuotannon koneet koneet ja ja laitteet, kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineett. hyödykk. Konserniliikearvo Maa- ja vesialueet Tiet, maa-ja vesirak. Rakennukset ja rakennelmat 4,2 Koneet ja kalusto muut aineell. Keskener. hankkeet Osakkeet ja osuudet Hankintameno ,7 0, ,6 63,7 32,2 9,6 7,4 39, ,1 Arvonalennus ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-8,9-8,9 Lisäykset 0,0 0,0 5,5 4,5 0,6 0,0 3,2 1,9 15,8 Vähennykset 0,0 0,0 5,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 6,0 Arvonalennus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-4,5-4,5 Hankintameno ,7 0, ,8 68,2 32,3 9,6 10,6 28, ,5 Yhteensä Kert.poistot ,6 0,0 0,7 57,7 20,6 9,6 0,0 0,0 91,2 Väh.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 Tilikauden poisto 0,0 0,0 0,1 3,8 0,9 0,0 0,0 0,0 4,8 Kertyneet poistot ,7 0,0 0,7 61,6 21,4 9,6 0,0 0,0 96,0 Kirjanpitoarvo ,1 0, ,9 6,0 11,7 0,0 7,4 30, ,0 Kirjanpitoarvo ,1 0, ,0 6,6 10,9 0,0 10,6 28, ,6 Tuotannon koneet ja laitteet, kirjanpitoarvo ,02 -konserni Osakkeet ja osuudet, kirjanpitoarvo, euroa Tytäryhtiöosakkeet 0,00 0, , ,68 Osakkuusyhtiöosakkeet , , , ,00 Omistusyhteysyritysosakkeet , , , ,00 Muut osakkeet , , , ,60 Yhteensä , , , ,28 Muut saamiset, euroa Liittymismaksusaamiset , ,00 0,00 0,00 15

16 tasetta koskevat liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Tytäryhtiöosakkeet Omistus-osuus % Kirjanpitoarvo emoyhtiössä eur Metsähallitus Eräsetti Oy, Rovaniemi ,78 Fin Forelia Oy, Kuopio ,19 Metsähallitus Holding Oy, Vantaa 100 0,00 Morenia Oy, Oulu ,00 Santa Claus Safaris Oy, Rovaniemi ,70 Siemen Forelia Oy, Jyväskylä ,00 Yhteensä ,67 Morenia Oy E.Hyvönen Oy, Sodankylä ,00 Morenia Baltic OÛ, Viro ,69 Yhteensä ,69 Osakkuusyhtiöosakkeet osuus % Kirjanpitoarvo emoyhtiössä eur Metsähallitus AS Eesti Metsataim, Viro ,00 Metsähallitus Holding Oy Foria-ÖBf Forstmanagement GmbH, Itävalta 50 0,00 Omistusyhteysyritysosakkeet Metsähallitus Oy Estar Studios LTD, Rovaniemi 18, ,00 konserni Saamiset liikelaitoksen julkisilta hallintotehtäviltä, euroa Myyntisaamiset , , , ,29 Siirtosaamiset , , , ,53 Yhteensä , , , ,82 Saamiset tytäryhtiöiltä, euroa Myyntisaamiset 3 715, , , ,86 Siirtosaamiset ,99 0, , ,50 Yhteensä , , , ,36 Ulkoiset siirtosaamiset lyhytaikaiset, euroa Verosaamiset 4 106,24 0,00 0,00 0,00 Muut menoennakot / ostolaskut 0, ,08 0, ,08 Muut tulojäämät , , , ,90 Yhteensä , , , ,98 Muut saamiset Muut ennakot , , , ,18 Arvonlisäverosaamiset , ,80 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,18 16

17 tasetta koskevat liitetiedot konserni Liiketoiminnan tilikaudella tekemä pakollinen varaus kohdistuu tytäryhtiön käynnissä olevan oikeudenkäynnin kuluihin Oma pääoma, euroa Peruspääoma , , , ,45 Peruspääoman alennus tilkauden aikana - hallinnansiirrot , , , ,75 - valtionperinnöt , , , ,60 - maankäyttömuutokset , , , ,00 - muut , , , ,40 Peruspääoma , , , ,40 Muu oma pääoma ,00 0,00 0,00 0,00 Muu oma pääoma ,00 0,00 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , , , ,76 Voiton tuloutus valtiolle , , , ,00 Omien osakkeiden lunastus 0,00-800,00 0,00 0,00 Tilikauden voitto , , , ,03 Ed.tilikausien ja tilikauden tulokset yhteensä , , , ,79 Oma pääoma yhteensä , , , ,19 Pakolliset varaukset, euroa Sora-alueiden ennallistaminen , ,33 0,00 0,00 Muu pakollinen varaus , , ,00 0,00 Yhteensä , , ,00 0,00 Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä, euroa Velka valtiolle, enn.pidätysvelka, sosiaaliturvamaksuvelka, , , , ,72 VaEL, TyEL Velat liikelaitoksen julkisille hallintotehtäville, euroa Ostovelat , , , ,24 Siirtovelat , , , ,97 Yhteensä , , , ,21 Velat tytäryhtiöille, euroa Ostovelat 0,00 0, , ,23 Siirtovelat 0,00 0, , ,95 Yhteensä 0,00 0, , ,18 Ulkoiset siirtovelat, euroa Ennakonpidätys-ja sos.turvam , , , ,72 ja muut lakisäät.henkilöstökulut Lomapalkkavelka sos.kuluineen , , , ,83 ALV-velka , , , ,44 Muut , , , ,13 Yhteensä , , , ,12 17

18 muut liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus konserni Vastuusitoumukset milj. euroa Leasingvastuut Tilikaudella maksetut 1,7 1,9 1,2 1,2 Seuraavana vuonna maksettavat 2,0 2,5 1,8 1,8 Myöhemmin maksettavat 2,7 4,3 2,3 2,7 Yrityskiinnitykset 0,4 0,1 0,0 0,0 Vuokraoikeuskiinnitykset 0,9 0,9 0,0 0,0 Osamaksuvastuut 0,4 1,6 0,0 0,0 Pankkitakausvastuut 3,5 2,9 0,2 0,1 Liiketoiminnan leasingsopimuksissa on lunastusehto jäännösarvon saavuttaessa sovitun tason. Sopimukset on irtisanottavissa 3 kk irtisanomisajalla. Konsernilla on myös ilman lunastusehtoja olevia, pääsääntöisesti viiden vuoden sopimuksia. konserni Laskennalliset verosaamiset ja -velat Laskennallinen verosaaminen Hyllypoistoista 0,4 0,4 Tytäryhtiöiden tappioista 1,8 0,9 Pakollisista varauksista 0,8 0,2 Yhteensä 3,0 1,5 konserni Omarahoitteiset investoinnit, milj. euroa Inv.suunn. Toteut. Inv.suunn. Toteut. Maa-, vesi-, ja sora-alueet 9,6 6,3 7,1 6,0 Tiet 4,0 4,0 4,0 3,9 Rakennukset ja rakennelmat 3,5 2,7 3,5 2,7 Kalusto (koneet ja laitteet) 3,8 0,5 0,8 0,3 Muut (mm. osakkeet ja osuudet) Tytäryhtiöosakkeet 0,0 0,0 2,5 1,5 Osakkuusyhtiöosakkeet 0,0 0,4 0,0 0,4 Muut 3,2 0,4 1,9 0,1 Yhteensä 24,1 14,3 19,7 14,9 18

19 Tilinpäätöksen allekirjoitus Vantaalla 5. päivänä maaliskuuta 2010 Jaana Korpi timo E. Korva riitta Rainio ville Schildt Jari Sirviö arto Tiitinen Helena Wallden jyrki Kangas hallituksen puheenjohtaja pääjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Vantaalla 18. päivänä maaliskuuta 2010 Jorma Nurkkala, KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT 19

20 Metsähallitus PL 94 (Vernissakatu 4) Vantaa vaihde ISBN pdf

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot