Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

2 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

3 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan toimintakertomus...4 Tuloslaskelma...8 Tase, vastaavaa...9 Tase, vastattavaa...10 Rahoituslaskelma...11 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...12 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot...14 Tasetta koskevat liitetiedot...15 Muut liitetiedot...18 Hallituksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä

4 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus EDUSKUNNAN PÄÄTÖSTEN TOTEUTUMINEN Peruspääoman muutos Metsähallituksen peruspääomaa korotettiin 4,1 milj. eurolla, mikä nettovaikutuksinen summa muodostui hallinnan siirroista, valtionperinnöistä, maankäyttömuutoksista sekä julkisten hallintotehtävien ja liiketoiminnan omaisuuden välisistä hallinnan siirroista. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus otti liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, kuten luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin vaatimukset. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä Investointeja toteutettiin 14,9 milj. eurolla. Eduskunnan asettama enimmäismäärä oli 30 milj. euroa. Investointisitoumuksia annettiin yhteensä 4,3 milj. euron arvosta. Eduskunnan asettama enimmäismäärä oli 34 milj. euroa. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä Metsähallituksella ei ollut pitkäaikaisia lainoja vuonna Eduskunnan asettama enimmäismäärä oli 50 milj. euroa. Takaukset tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi Metsähallitus ei antanut takauksia tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi. Eduskunnan myöntämä takausvaltuus oli 12,3 milj. euroa. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä Metsähallitus ei antanut vakuuksia toimintaansa varten. Eduskunnan myöntämä valtuutus oli 0,5 milj. euroa. Maa- ja metsätalousministeriön asettamien palvelu- ja muiden tavoitteiden toteutuminen Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet a harjoitettaessa Metsähallitus huolehtii yhteiskunnallisista velvoitteista etenkin seuraavilla osa-alueilla: biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen, luonnon virkistyskäytön ja työllisyyden edistäminen, saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaaminen saamelaisten kotiseutualueella, poronhoitolain velvoitteiden täyttäminen, varautuminen toimimaan poikkeusoloissa sekä asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomaisille. a harjoitettaessa otetaan huomioon myös muiden valtion maita vastikkeellisesti käyttävien tahojen, kuten tutkimuksen, opetuksen, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tarpeet. Vuotta 2009 koskevat tavoitteet Metsähallituksen yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottaminen alensi laskennallisesti liikevoittoa arviolta 45 milj. euroa (2008: 55 milj. euroa). Luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden ja saamelaiskulttuurin huomioonottamiseksi metsätaloutta rajoitettiin (17,4 %) tuottovaateen alaisella metsämaahehtaarilla (2008: ha ja 16,8 %). Siitä ha (6,8 %) oli kokonaan talouskäytön ulkopuolella (2008: ha ja 6,2 %) ja ha (10,6 %) rajoitetun käytön piirissä (2008: ha ja 10,5 %). Nämä tekijät alensivat laskennallisesti Metsähallituksen liikevoittoa 38 milj. euroa (2008: 48 milj. euroa). Tämän lisäksi muut porotalouteen ja saamelaiskulttuuriin liittyvät tekijät, työllisyyden edistäminen ja suunnittelukustannusten lisäys alensivat liikevoittoa yhteensä 7 milj. euroa (2008: 7 milj. euroa). 4

5 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS Metsähallitus toteutti yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hyötyarvion tarkentamista koskevan esiselvityksen. Hyötyarvioinnin edellytyksiä pyritään parantamaan tutkimuksen keinoin yhdessä tutkimuslaitosten ja -hankkeiden kanssa. Tavoitteena on parantaa hyötyarvioinnin tutkimuksellista tietopohjaa niin, että vuonna 2012 voidaan tehdä nykyistä kattavampi hyötyjen evaluointi. Poronhoitolain velvoitteet otettiin huomioon saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella Metsähallituksen ja paliskuntain yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Metsähallitus edisti työllisyyttä henkilöstöpoliittisin toimenpitein olemalla lomauttamatta metsänhoidon ja puunhankinnan suorittavan työn henkilöstöä tammi-maaliskuussa, jolloin työn tuottavuus on alhaisimmillaan. Metsätyöntekijöiden kausittaista työajan joustoa lisättiin työajan tasoitusjärjestelmän avulla. Kolmen pohjoisimman kunnan alueella työllisyyttä edistettiin erityistoimenpitein, mikä merkitsi sitä, että puun korjuusta n. 90 prosenttia tehtiin miestyönä. Metsähallitus otti maanhankinnassaan huomioon puolustusvoimien tarpeet ja hankki vuoden 2009 aikana puolustusvoimien tarpeisiin maa-alueita noin 0,9 miljoonalla eurolla tavoitteen ollessa 1,0 miljoonaa euroa. Metsähallituksen tulos- ja tuloutustavoite Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet Liiketoiminnan tehokkuutta lisätään ja kannattavuutta parannetaan yhteiskunnallisten velvoitteiden antamissa rajoissa. Tavoitteena on nostaa sijoitetulle pääomalle saatava tuotto 3 prosentin tasolle vuoteen 2010 mennessä. Vuotuisesta voitosta (verojen jälkeen) tuloutetaan valtiolle 95 prosenttia. Kannattamattomasta liiketoiminnasta tulee luopua, ellei toiminnalla ole valtio-omistajan kannalta erityisen suurta yhteiskunnallista merkitystä. Vuotta 2009 koskevat tavoitteet Maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallituksen liiketoiminnan tulostavoitteeksi 51,4 milj. euroa ja tuloutustavoitteeksi 48,8 milj. euroa. Tämä vastaa 2,1 %:n tuottoa sijoitetulle pääomalle. Metsähallituksen liiketoiminnan tulos vuonna 2009 oli 59,7 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,5 %. Metsätalous ja Laatumaa tekivät erinomaiset tulokset ja ylittivät tavoitteensa. Villi Pohjola teki tappiollisen tuloksen. Seuranta Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet Metsähallitus seuraa järjestelmällisesti yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisesta liiketoiminnalle aiheutuvia hyötyjä ja kuluja ja raportoi niistä maa- ja metsätalousministeriölle sekä tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä valtioneuvostolle. Metsähallitus seuraa erikseen maa- ja vesialueiden myynnistä saatavien myyntivoittojen ja muun liiketoiminnan kehitystä ja raportoi niistä maa- ja metsätalousministeriölle sekä tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä valtioneuvostolle. Muut toimintakertomuksen osat Olennaiset tapahtumat tilikaudella EU-komission otettua kantaa liikelaitosten kilpailu- ja verotusasemaan on Metsähallituksen toimintamuotoa edelleen selvitetty. Markkinaoikeus antoi päätöksen metsäyhtiöitä koskevassa kilpailunrikkomisasiassa Metsähallitus selvittää mahdollisuutta esittää korvausvaatimuksia. Itävallan ja Suomen metsähallitusten puoliksi omistaman yhteisyrityksen, Forian toiminta päättyi vuonna Lopettamisen jälkeen yhtiön rahoittajapankki on esittänyt 5

6 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus omistajille 6,2 milj. euron korvausvaatimuksen. Metsähallituksen omistusosuuden mukaisesti puolet summasta on kirjattu varauksena. Asian oikeuskäsittely on kesken. Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyssä vuonna 2007 syntyneen Siemen Forelia Oy:n osakkeiden arvoa on alennettu 3 milj. euroa odotuksia heikomman tuloskehityksen vuoksi. Valtioneuvosto päätti tulouttaa Metsähallituksen vuoden 2008 tuloksesta yhteensä 100,2 milj. euroa, mikä maksetaan erissä vuosina 2009 ja Päätös poikkesi Metsähallituksen hallituksen esityksestä ja tulee heikentämään rahoitusasemaa tulevina vuosina. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat toimintaan. Arvio liiketoimintojen kehittymisestä alkaneen tilikauden aikana Metsähallituksen toimialoista metsätalouden kehityksen arvioidaan olevan myönteistä. Muilla toimialoilla odotukset ovat suhdannetilanteesta johtuen varovaiset. Kokonaisuutena sekä liikevaihdon että tuloksen arvioidaan nousevan. Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit Metsähallituksen riskienhallintapolitiikan mukaan riski voi olla mikä tahansa asia, joka estää Metsähallitusta saavuttamasta strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä sille asetet tua tulostavoitetta. Ris kienhallinta on osa johtamista ja mukana kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Riskit jaetaan kahteen ryhmään: strategiset ja operatiiviset. Tämän lisäksi riskit jaetaan vakuutettaviin ja keskitetysti hoidettaviin. Rahoitusriski sekä osin tietohallintoriski hallitaan keskitetysti. Riskienhallinnan prosessi sisältää riskien tunnistamisen ja arvioin nin, riskien hallinnan käytännöt, seurannan sekä vakuutuspolitiikan ja vastuutuksen. Vastuu riskienhallinnasta on tulosalueilla ja yksiköillä. Riskienhallinnan vastuuhenkilöiden lisäksi riskienhallinta on osa kaikkien Metsähallituksen toimi henkilöiden työtä. Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallinnan toteutumista. Metsähallituksen liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät metsätalouden markkinahintojen kehitykseen. Johtamis- ja hallintojärjestelmä Metsähallituksen johtamisjärjestelmä perustuu Pohjoismaisen Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuus- ja Työnantajain Keskusliiton suositukseen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Metsähallituksen johtamisjärjestelmä on kuitenkin jossakin määrin erilainen, koska Metsähallituksella on sekä liiketoimintoja että julkisia hallintotehtäviä. Sisäisen valvonnan periaatteet on määritelty Metsähallituksen normeissa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on mm. arvioida Metsähallituksen ohjaus-, riskienhallintaja johtamisjärjestelmiä ja niiden toimivuutta. Tiedot kiinteän omaisuuden luovutusten lukumäärästä, luovutushinnoista, - voitoista ja - tappioista vuonna lkm Kirjanpitoarvo Luovutushinta Luovutusvoitot Luovutustappiot Vaihdot , , ,00 0,00 Myynnit, maa- ja vesialueet , , , ,71 Myynnit, rakennukset , , , ,29 Myynnit julkishallinnolle , , , ,86 Muu, maa-alueet , ,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,86 6

7 LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS Taloudellinen asema ja tulos Liiketaloudelliset tunnusluvut -konserni Budj Tot Tot Tot Budj Tot Tot Tot Liikevaihto, milj. euroa 277,0 289,8 342,4 309,6 230,0 252,7 301,1 280,3 Liikevoitto, milj. euroa 56,9 61,9 109,4 112,0 53,9 67,6 110,0 113,1 % liikevaihdosta Tilikauden tulos, milj. euroa 53,0 57,8 104,4 106,4 51,4 59,7 105,5 108,1 % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,1 2,3 4,2 4,4 2,1 2,5 4,2 4,4 Investoinnit liikevaihdosta, % Omavaraisuusaste, % Henkilömäärä (htv) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = nettotulos+rahoituskulut+verot (12 kk)/sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Henkilöstö Henkilötyövuosia oli liiketoiminnassa (v. 2008: 1 257, 2007: 1 241). Toimihenkilöistä oli naisia 171 (187, 172) ja miehiä 388 (390, 382), yhteensä 559 (577, 554). Työntekijöistä oli naisia 3 (2, 2) ja miehiä 655 (689, 701), yhteensä 658 (691, 703). Ympäristöasiat Metsähallituksella on ISO standardiin perustuva sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Kaikki tulosalueet ja tytäryhtiöt ovat järjestelmän piirissä. Ympäristöasiat korostuvat erityisesti metsätaloudessa, mutta myös muissa liiketoiminnoissa ne saavat laajaa huomiota. Tutkimus- ja tuotekehitystyön laajuus Tutkimus- ja tuotekehitystyöhön käytettiin 5 miljoonaa euroa (2008: 4,3 miljoonaa euroa, 2007: 1,7 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 luku ei ole vertailukelpoinen, koska se ei sisällä omaa työpanosta. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä muulle henkilöstölle maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset Hallitukselle ja toi mitusjohtajalle maksettiin palkkoja, palkkioita ja muita korvauksia euroa (2008: euroa, 2007: euroa). Muulle henkilöstölle maksetut palkat olivat 39,2 miljoonaa euroa (39,3 miljoonaa euroa, 37,2 miljoonaa euroa). Metsähallituksen koko henkilöstö on kuulunut tulospalkkiojärjestelmän piiriin vuoden 2008 alusta. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Metsähallituksen liiketoiminnan voitto oli ,41 euroa. Hallitus esittää, että osinkona maksetaan euroa 4 erässä vuonna Loput voitosta siirretään voittovarojen tilille. 7

8 tuloslaskelma liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus LIIKEVAIHTO, euroa , , , ,38 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,25 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,10 Varastojen muutos , , , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,21 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,43 Muut henkilösivukulut , , , ,61 Poistot ja arvonalentumiset -konserni Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,76 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,54 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta , ,19 0,00 0,00 LIIKEVOITTO, euroa , , , ,08 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pys. vast. sijoituksista , , , ,98 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,93 Arvonal. pys.vast.sijoituksista 0,00 0, ,01 0, , , , ,67 VOITTO ENNEN VALTION TALOUS , , , ,75 ARVIOSTA MUUHUN TOIMINTAAN SAATUA RAHOITUSTA, euroa Tuloverot , , , ,72 Vähemmistön osuus , ,94 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO, euroa , , , ,03 8

9 tase -konserni VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT, euroa Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,69 Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , , , ,49 Konserniliikearvo , ,66 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,96 Tiet , , , ,76 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,76 Koneet ja kalusto , , , ,48 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,04 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , , , , , ,18 Sijoitukset Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä 0,00 0, , ,68 Osuudet osakkuusyrityksissä , , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,60 Muut saamiset , ,00 0,00 0, , , , ,28 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ, euroa , , , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet , , , ,02 Keskeneräiset hankkeet , ,87 0,00 0, , , , ,02 Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset , ,11 0,00 0,00 Siirtosaamiset ,46 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,23 Saamiset julkisilta hall.tehtäviltä , , , ,82 Saamiset saman liikelaitoksen tytäryhtiöiltä , , , ,36 Saamiset osakkuusyhtiöiltä 0, ,78 0,00 0,00 Muut saamiset , , , ,18 Siirtosaamiset , , , , , , , ,57 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ, euroa , , , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ, euroa , , , ,91 9

10 Tase liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus konserni VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA, euroa Peruspääoma , , , ,40 Edellisten tilikausien voitto , , , ,76 Tilikauden voitto , , , ,03 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ, euroa , , , ,19 VÄHEMMISTÖOSUUS, euroa , ,70 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET, euroa Muut pakolliset varaukset , , ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA, euroa Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,23 0,00 0,00 Muut velat , ,60 0,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,35 0,00 0,00 Saadut ennakot , , , ,80 Ostovelat , , , ,54 Velat julkisille hall.tehtäville , , , ,21 Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 0,00 0, , ,18 Muut velat , , , ,87 Siirtovelat , , , ,12 Laskennallinen verovelka 8 734, ,86 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ, euroa , , , ,72 VASTATTAVAA YHTEENSÄ, euroa , , , ,91 10

11 RAHOITUSLASKELMA -konserni LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA, euroa Myynnistä saadut maksut , , , ,16 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , , , ,39 Maksut liiketoiminnan kuluista , , , ,11 Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja , , , ,44 Maksetut korot ja rahoituskulut , , , ,93 Saadut korot liiketoiminnasta , , , ,62 Saadut osingot , , , ,98 Maksetut välittömät verot , , , ,72 Liiketoiminnan rahavirta, euroa , , , ,39 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA, euroa Investoinnit aineellisiin ja aineett. hyödykkeisiin , , , ,47 Aineellisten ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot , , , ,75 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0, , , ,48 Investoinnit osakkuusyhtiöosakkeisiin , , , ,00 Investointien rahavirta , , , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA, euroa Lyhytaikaistet lainat rahoituslaitoksilta, muutos , ,58 0,00 0,00 Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, muutos , ,63 0,00 0,00 Pitkäaikaiset muut lainat, muutos , ,00 0,00 0,00 Maksettu voitontuloutus , , , ,00 Rahoituksen rahavirta , , , ,00 RAHAVAROJEN MUUTOS, euroa , , , ,81 Rahavarat , , , ,18 Uudet tytäryhtiöt hank.hetkellä 0, ,46 0,00 0,00 Rahavarat , , , ,37 Muutos , , , ,81 11

12 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Vuoden 2009 tilinpäätös on laadittu valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) sekä valtioneuvoston asetusten (160/2004, 1402/2004, 1403/2004 ) mukaisesti. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostus Valtioneuvoston päätöksellä ( ) uuden lain mukaisen Metsähallituksen liiketoiminnalle siirrettiin valtion maa-ja vesiomaisuus, sisältäen tontit ja soravarat, tuottoarvomenetelmän mukaan arvotetusta käyvästä arvosta. Liiketoiminnan muu omaisuus ja julkisten hallintotehtävien omaisuus siirrettiin kirjanpitoarvosta. Samalla korotettiin liiketoiminnan peruspääomaa. Tämän jälkeen liiketoiminnan hallintaan tai liiketoiminnan hallinnasta ilman vastiketta siirretty omaisuus on arvotettu siirron yhteydessä käypään arvoon. Kun liikelaitos on saanut liiketoiminnan omaisuussiirroista päätöksen ja tilintarkastajien lausunnon, omaisuus kirjataan taseen omaisuustilille tai sieltä pois. Kirjauksen vastaeränä on taseen Muissa veloissa oleva Oman pääoman korjaus -tili, josta siirto peruspääomaan tai peruspääomasta tehdään sen jälkeen, kun valtioneuvosto on antanut päätöksensä peruspääoman muutoksesta. Poistokelpoiset muut pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenon määräisinä, joista on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Uudelleenarvotetuista soravaroista on tehty käytön mukaiset substanssipoistot. Liikelaitos suorittaa vuosittain omaisuuden tasearvon ja käyvän arvon välisen tarkastelun, jonka perusteella tasearvoja tarvittaessa korjataan. Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto-omaisuuden välitön hankintameno on aktivoitu. Vaihto-omaisuuden todennäköiden hankintamenon tai luovutushinnan ollessa tilikauden päättyessä hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattu kuluksi. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 12

13 Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen Organisaation rakennemuutokset Tilikauden aikana toteutettiin Forelia Oy:n sulautuminen Fin Forelia Oy:öön. My Way to Lapland Destination Management Oy on purettu ja sen toiminta on yhdistetty Eräsetti Oy:öön. Liikelaitos on tehnyt tilikaudella kahden tytäryhtiön osakeomistuksen kirjanpitoarvon alaskirjauksen. Valuuttamääräiset erät tilinpäätöksessä Ulkomaan rahan määräiset erät on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki vuoden lopulla omistetut konserniyritykset. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman erotus on esitetty konserniliikearvona, joka on poistettu 5 vuodessa. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään ennen Liikevoitto-erää. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa. Ulkomaan rahan määräiset erät on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 13

14 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus konserni Liikevaihto toimialoittain, euroa Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut , , , ,69 Luontomatkailu , , , ,48 Siemen- ja taimituotanto , ,23 0,00 0,00 Maa- ja tonttikauppa , , , ,53 Maa-aineskauppa, murskausliiketoiminta , ,19 0,00 0,00 Konsultointi , ,68 0,00 0,00 Muut , , , ,68 Yhteensä , , , ,38 josta liikevaihto julkisille hallintotehtäville , , , ,82 ja sen tytäryhtiölle , , , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot, euroa Pysyvien vastaavien myyntivoitot , , , ,67 Tuotot palveluista julk.hallintotehtäville , , , ,31 Tuotot palveluista tytäryhtiöille 8 887, , , ,00 Muut tuotot , , , ,27 Yhteensä , , , ,25 Suunnitelman mukaiset poistot, euroa Aineettomat hyödykkeet , , , ,38 Substanssipoistot , , , ,25 Tiet , , , ,45 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,02 Koneet ja kalusto, muut aineell.hyöd , , , ,66 Konserniliikearvo , ,36 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,76 Suunnitelman mukaiset poistoajat: Aineettomat oikeudet, muut pitkävaik. menot 4-5 vuotta Sora-alueet substanssipoisto Tiet pääosin 25 vuotta Kalarakenteet pääosin 10 vuotta Uittorakenteet 25 vuotta Rakennukset vuotta Rakennelmat 4-10 vuotta Koneet ja kalusto 4-8 vuotta Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeittäin -konserni Muut korko- ja rahoitustuotot, euroa Osinkotuotot ulkopuolisilta , , , ,98 Osinkotulot tytäryhtiöiltä 0,00 0, , ,00 Korkotuotot , , , ,62 Yhteensä , , , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut, euroa Korkokulut , , , ,89 Arvonalennus tytäryhtiöosakkeista 0,00 0, ,01 0,00 Yhteensä , , , ,89 14

15 tasetta koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat, milj. euroa LT-konserni Aineett. hyödykk. Konserniliikearvo Maa- ja vesialueet Tiet, maaja vesirak. Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto, muut aineell. Keskener. hankkeet Osakkeet ja osuudet muut saam. Hankintameno ,5 2, ,2 63,8 40,8 19,4 7,1 6, ,4 Arvonalennus ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,7-2,7 Lisäykset 0,3 0,0 6,0 4,6 0,6 0,3 3,4 0,4 15,6 Vähennykset 0,0 0,0 5,3 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 6,1 Hankintameno ,7 2, ,9 68,5 40,8 19,7 10,4 3, ,2 Yhteensä Kert.poistot ja arvonal ,0 1,1 2,6 57,7 23,4 14,7 0,0 0,0 102,4 Väh.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Tilikauden poisto 0,2 0,3 0,4 3,9 1,4 0,7 0,0 0,0 6,8 Kertyneet poistot ,2 1,4 2,9 61,6 24,7 15,4 0,0 0,0 109,2 Kirjanpitoarvo ,5 1, ,6 6,1 17,4 4,7 7,1 3, ,3 Kirjanpitoarvo ,6 1, ,9 6,9 16,1 4,2 10,4 3, ,0 Tuotannon koneet koneet ja ja laitteet, kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineett. hyödykk. Konserniliikearvo Maa- ja vesialueet Tiet, maa-ja vesirak. Rakennukset ja rakennelmat 4,2 Koneet ja kalusto muut aineell. Keskener. hankkeet Osakkeet ja osuudet Hankintameno ,7 0, ,6 63,7 32,2 9,6 7,4 39, ,1 Arvonalennus ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-8,9-8,9 Lisäykset 0,0 0,0 5,5 4,5 0,6 0,0 3,2 1,9 15,8 Vähennykset 0,0 0,0 5,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 6,0 Arvonalennus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-4,5-4,5 Hankintameno ,7 0, ,8 68,2 32,3 9,6 10,6 28, ,5 Yhteensä Kert.poistot ,6 0,0 0,7 57,7 20,6 9,6 0,0 0,0 91,2 Väh.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 Tilikauden poisto 0,0 0,0 0,1 3,8 0,9 0,0 0,0 0,0 4,8 Kertyneet poistot ,7 0,0 0,7 61,6 21,4 9,6 0,0 0,0 96,0 Kirjanpitoarvo ,1 0, ,9 6,0 11,7 0,0 7,4 30, ,0 Kirjanpitoarvo ,1 0, ,0 6,6 10,9 0,0 10,6 28, ,6 Tuotannon koneet ja laitteet, kirjanpitoarvo ,02 -konserni Osakkeet ja osuudet, kirjanpitoarvo, euroa Tytäryhtiöosakkeet 0,00 0, , ,68 Osakkuusyhtiöosakkeet , , , ,00 Omistusyhteysyritysosakkeet , , , ,00 Muut osakkeet , , , ,60 Yhteensä , , , ,28 Muut saamiset, euroa Liittymismaksusaamiset , ,00 0,00 0,00 15

16 tasetta koskevat liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Tytäryhtiöosakkeet Omistus-osuus % Kirjanpitoarvo emoyhtiössä eur Metsähallitus Eräsetti Oy, Rovaniemi ,78 Fin Forelia Oy, Kuopio ,19 Metsähallitus Holding Oy, Vantaa 100 0,00 Morenia Oy, Oulu ,00 Santa Claus Safaris Oy, Rovaniemi ,70 Siemen Forelia Oy, Jyväskylä ,00 Yhteensä ,67 Morenia Oy E.Hyvönen Oy, Sodankylä ,00 Morenia Baltic OÛ, Viro ,69 Yhteensä ,69 Osakkuusyhtiöosakkeet osuus % Kirjanpitoarvo emoyhtiössä eur Metsähallitus AS Eesti Metsataim, Viro ,00 Metsähallitus Holding Oy Foria-ÖBf Forstmanagement GmbH, Itävalta 50 0,00 Omistusyhteysyritysosakkeet Metsähallitus Oy Estar Studios LTD, Rovaniemi 18, ,00 konserni Saamiset liikelaitoksen julkisilta hallintotehtäviltä, euroa Myyntisaamiset , , , ,29 Siirtosaamiset , , , ,53 Yhteensä , , , ,82 Saamiset tytäryhtiöiltä, euroa Myyntisaamiset 3 715, , , ,86 Siirtosaamiset ,99 0, , ,50 Yhteensä , , , ,36 Ulkoiset siirtosaamiset lyhytaikaiset, euroa Verosaamiset 4 106,24 0,00 0,00 0,00 Muut menoennakot / ostolaskut 0, ,08 0, ,08 Muut tulojäämät , , , ,90 Yhteensä , , , ,98 Muut saamiset Muut ennakot , , , ,18 Arvonlisäverosaamiset , ,80 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,18 16

17 tasetta koskevat liitetiedot konserni Liiketoiminnan tilikaudella tekemä pakollinen varaus kohdistuu tytäryhtiön käynnissä olevan oikeudenkäynnin kuluihin Oma pääoma, euroa Peruspääoma , , , ,45 Peruspääoman alennus tilkauden aikana - hallinnansiirrot , , , ,75 - valtionperinnöt , , , ,60 - maankäyttömuutokset , , , ,00 - muut , , , ,40 Peruspääoma , , , ,40 Muu oma pääoma ,00 0,00 0,00 0,00 Muu oma pääoma ,00 0,00 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , , , ,76 Voiton tuloutus valtiolle , , , ,00 Omien osakkeiden lunastus 0,00-800,00 0,00 0,00 Tilikauden voitto , , , ,03 Ed.tilikausien ja tilikauden tulokset yhteensä , , , ,79 Oma pääoma yhteensä , , , ,19 Pakolliset varaukset, euroa Sora-alueiden ennallistaminen , ,33 0,00 0,00 Muu pakollinen varaus , , ,00 0,00 Yhteensä , , ,00 0,00 Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä, euroa Velka valtiolle, enn.pidätysvelka, sosiaaliturvamaksuvelka, , , , ,72 VaEL, TyEL Velat liikelaitoksen julkisille hallintotehtäville, euroa Ostovelat , , , ,24 Siirtovelat , , , ,97 Yhteensä , , , ,21 Velat tytäryhtiöille, euroa Ostovelat 0,00 0, , ,23 Siirtovelat 0,00 0, , ,95 Yhteensä 0,00 0, , ,18 Ulkoiset siirtovelat, euroa Ennakonpidätys-ja sos.turvam , , , ,72 ja muut lakisäät.henkilöstökulut Lomapalkkavelka sos.kuluineen , , , ,83 ALV-velka , , , ,44 Muut , , , ,13 Yhteensä , , , ,12 17

18 muut liitetiedot liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus konserni Vastuusitoumukset milj. euroa Leasingvastuut Tilikaudella maksetut 1,7 1,9 1,2 1,2 Seuraavana vuonna maksettavat 2,0 2,5 1,8 1,8 Myöhemmin maksettavat 2,7 4,3 2,3 2,7 Yrityskiinnitykset 0,4 0,1 0,0 0,0 Vuokraoikeuskiinnitykset 0,9 0,9 0,0 0,0 Osamaksuvastuut 0,4 1,6 0,0 0,0 Pankkitakausvastuut 3,5 2,9 0,2 0,1 Liiketoiminnan leasingsopimuksissa on lunastusehto jäännösarvon saavuttaessa sovitun tason. Sopimukset on irtisanottavissa 3 kk irtisanomisajalla. Konsernilla on myös ilman lunastusehtoja olevia, pääsääntöisesti viiden vuoden sopimuksia. konserni Laskennalliset verosaamiset ja -velat Laskennallinen verosaaminen Hyllypoistoista 0,4 0,4 Tytäryhtiöiden tappioista 1,8 0,9 Pakollisista varauksista 0,8 0,2 Yhteensä 3,0 1,5 konserni Omarahoitteiset investoinnit, milj. euroa Inv.suunn. Toteut. Inv.suunn. Toteut. Maa-, vesi-, ja sora-alueet 9,6 6,3 7,1 6,0 Tiet 4,0 4,0 4,0 3,9 Rakennukset ja rakennelmat 3,5 2,7 3,5 2,7 Kalusto (koneet ja laitteet) 3,8 0,5 0,8 0,3 Muut (mm. osakkeet ja osuudet) Tytäryhtiöosakkeet 0,0 0,0 2,5 1,5 Osakkuusyhtiöosakkeet 0,0 0,4 0,0 0,4 Muut 3,2 0,4 1,9 0,1 Yhteensä 24,1 14,3 19,7 14,9 18

19 Tilinpäätöksen allekirjoitus Vantaalla 5. päivänä maaliskuuta 2010 Jaana Korpi timo E. Korva riitta Rainio ville Schildt Jari Sirviö arto Tiitinen Helena Wallden jyrki Kangas hallituksen puheenjohtaja pääjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Vantaalla 18. päivänä maaliskuuta 2010 Jorma Nurkkala, KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT 19

20 Metsähallitus PL 94 (Vernissakatu 4) Vantaa vaihde ISBN pdf

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö HE 9/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi, kuuleminen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa 24.2.2016 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus

Talousarvioesitys Metsähallitus Talousarvio 63. Metsähallitus 1. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 1,6 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 0,9 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 10.6.2016 Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATA- VOITTEET SEKÄ TULOSTAVOITE AJANJAKSOLLE 15.4.2016

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot