Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia Prosessi ja tulos. Hiippakuntavaltuusto Ouri Mattila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2009-2015. Prosessi ja tulos. Hiippakuntavaltuusto 29.5.2008 Ouri Mattila"

Transkriptio

1 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia Prosessi ja tulos

2 Mikkelin hiippakunta

3 Projektin vaiheet Perustehtävän tarkentaminen Arvokeskustelu Toimintaympäristön muutoksen analyysi Me 2015 Vision määrittely Strategian luominen -operationalisointi - yhteistyöverkosto Strategia

4 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä? Mihin toimeksiantoon tehtävämme perustuu? (Työstetty lokakuussa 2006) Toimeksianto säädösten mukaan -annettu - löytyy säädöksistä, teologiasta -suhteellisen pysyvä Tehtävä kokonaiskirkon verkoston osana - annettu ja löydetty - löytyy säädöksistä, sopimuksista, toimintatraditiosta, paikasta verkostossa, teologiasta - pysyvä ja muuttuva Tuomiokapitulin / meidän perustehtävämme on Kohti visiota

5 PERUSTEHTÄVÄMME Tuomiokapituli toteuttaa kirkon tehtävää hiippakunnassa kehittämällä seurakuntien toimintaa ja hallintoa verkostoituneena kirkkoon ja yhteiskuntaan.

6 ARVOMME Kirkon usko ja elämän pyhyys Asiakkaan hyvä laillisuus oikeudenmukaisuus läpinäkyvyys joustava ja joutuisa palvelu vastuullisuus Monialainen asiantuntijuus ajantasainen ammattitaito ennakoiva vaikuttaminen Työyhteisömme hyvinvointi (Työstetty joulukuu helmikuu 2007)

7 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KIRKKO YHTEISKUNNASSA JA MAAILMASSA Muut hpk:t KOKONAISKIRKON TASOLLA SOVITUT HANKKEET TUOMIOKAPITULI Perustehtävänä toteuttaa kirkon tehtävää kehittämällä seurakuntien toimintaa ja hallintoa verkostoituneena kirkkoon ja yhteiskuntaan KIRKKO- HALLITUS, TO KIRKOLLIS- KOKOUS KIRKON PALVELUJÄRJESTÖT TOIMINTA SEURAKUNTIEN KANSSA HIIPPAKUNNAN SEURAKUNNAT Yliopistot, Amk:t HKI TKU

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 4:SSÄ KORISSA: I Yksilö ja elämäntapa 1900 luvun lopun privatisoitunutta yhtenäiskulttuurin sukupolvea seuraa uudenlaisen yksilöllisyyden aika. Yksilöllä on tarve oman äänen kuuluville saattamiseen, vahva käsitys omasta autonomiastaan, tarvetta kantaa vastuuta tärkeiksi kokemistaan asioista. Oma tekeminen ja vaikuttaminen synnyttää uudenlaista vertaisyhteisöihin perustuvaa yhteisöllisyyttä. Elämäntyylien kirjo lisääntyy, kun ikäryhmäsidonnaisten elämäntyylien ja käyttäytymismallien vaikutus heikkenee. Perinteisten elämäntyylimallien ohjausvaikutus heikkenee, mikä näkyy esim. monimuotoisina pari- ja perherakenteina. Ikäryhmien sisäiset elämäntyyli- ja varallisuuserot kasvavat. Varakas, hyväkuntoinen ja ammattitaitoinen eläkeläisten ryhmä on mahdollisuus kirkon vapaaehtoistoiminnalle samalla kun syrjäytymiskynnyksellä oleva vanhusväestö on haaste kirkon diakonialle. Nettimaailma on arjen realiteetti, joka tarjoaa uudelle yksilölle paikan saada äänensä kuuluville ja ajaa asiaansa vertaistensa kanssa. Myös asiantuntijuutta etsitään ja löydetään yhä useammin tietoverkosta.

9 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 4:SSÄ KORISSA: II Työ ja toimeentulo Suomalaiset pelkäävät eniten tulevaisuuden suunnitelmista luopumista, rahapulaa, perheenjäsenten työpaikan menetystä ja vakavia perheongelmia. Uhkia ovat myös kodin ja työn yhteensovittamisen vaikeus, lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen, elämäntapasairaudet sekä elämänhallinnan pettäminen. Hyvinvointi polarisoituu tuloerojen kasvaessa. Uusi yksilö ilmaisee itseään ja elämäntyyliään kulutuksen välityksellä. Joustoa ja ahdinkoa luovat lisääntyvät kulutusluotot. Syrjäytyminen monimuotoistuu: Tietoyhteiskunta edellyttää uudenlaisia kansalaistaitoja. Rakennemuutoksesta edelleen kärsivän maaseutuväestön syrjäytymisriskiä pyritään estämään tukemalla maaseudun nuorten yrittäjyyttä ja työelämä-valmiuksia. Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointia ja syrjäytymiskehitystä vähennetään määrätietoisella päihdepolitiikalla. Väestön ikääntyminen johtaa työikäisten määrän supistumiseen, työvoimapulaa aiheuttaa myös kohtaanto-ongelma (työtä olisi, mutta ei sopivasti koulutettua työvoimaa). Myös vierastyövoima lisääntyy. Työn luonne muuttuu, pätkätyö lisääntyy. Työura muodostuu useista eri tyyppisistä töistä ja vain harva voi luotaa elinikäiseen virkauraan. Monimuotoiset työaikajärjestelyt lisääntyvät: Työn tarjontaan vaikuttavat maailmantalouden suhdanteet. Tavoitteena on todellisen eläkeiän nouseminen.

10 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 4:SSÄ KORISSA: III Muuttuva yhteiskunta Maahanmuuttajien määrä, monikulttuurisuus ja uskonnollinen moninaisuus lisääntyvät, mikä aiheuttaa kantaväestössä jyrkkenevää suhtautumista muihin maihin ja niiden kansalaisiin. Elintapojen ja arvojen muuttuminen yhä monimuotoisemmiksi on globaali ilmiö, joka vaikuttaa voimakkaasti myös Suomessa. Elämäntapojen moninaisuuden rinnalla lisääntyy vaatimus entistä elämäntapaneutraalimmasta valtiosta ja kirkosta. Uudelle yksilölle tasaarvo on oikeutta elää omaa elämää, ei ylhäältä annetun normin mukaista massaelämää. Kirkosta eroaminen on yhä runsasta ja painottuu nuoriin aikuisiin. Eroaminen ei useinkaan ole protesti. Kirkkoon kuulumisen ei koeta tuovan lisäarvoa arkeen. Kulutuskulttuurin ilmentymänä myös kirkolta odotetaan palveluita. Eläkeikäisten (yli 65 v) määrä suhteessa kokonaisväestöön kasvaa, mikä vääristää erityisesti maaseutupaikkakuntien ikäjakaumaa. Maaseutu hiljenee talveksi kesäasutus herättää kirkonkylät lomakuukausiksi. Paluumuuttajiakin on.

11 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 4:SSÄ KORISSA: IV Rakennemuutokset ja kirkko Väestökehitys on negatiivinen, vain Lappeenrannan ja Länsi- Saimaan seutukunnissa on odotettavissa lievää väestönkasvua. Vuosina noin 17 % kirkon ja seurakuntien viranhaltijoista siirtyy eläkkeelle: kirkkoherroista 45 % ja kappalaisista 46 %. Kirkon toimistohenkilöistä yli 55 vuotiaita on 33 % ja vuotiaita 20 %. Kunnallinen palvelu- ja hallintorakenneuudistus vaikuttaa seurakuntien määrän vähenemiseen vuoteen 2013 asti. Myös omaehtoisia seurakuntaliitoksia syntyy. Vuoteen 2015 mennessä hiippakunnan alueella seurakuntien määrä vähentynee noin 45:een ja talousyksikköjen määrä noin 8:aan. Kirkosta eroaminen ja väestökato pienentävät seurakuntien verotuloja. Myös verotuskäytäntöihin liittyvät muutokset saattavat vaikuttaa voimakkaastikin seurakuntien talouteen.

12 VISIO 2015 Tuomiokapituli on 1. Seurakuntia hengellisen perustehtävän toteuttamisessa varustava yksikkö 2. Muutoksen agentti, joka näyttää suuntaa, lisää seurakuntien strategista osaamista ja edistää verkostoitumista 3. Työyhteisöjen, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kouluttaja, tukija ja rekrytoija 4. Tarkoituksenmukaisen hallinnon toteuttaja ja edistäjä 5. Innostava ja moderni työpaikka, dynaaminen ja palveleva

13 Seurakuntia hengellisen perustehtävän toteuttamisessa varustava yksikkö ME 2015 visio Vision osatekijät Mitä ja miten Vastuut Toiminta Me olemme seurakuntia hengellisen perustehtävän toteuttamisessa varustava yksikkö Seurakuntia hengellisen perustehtävän laaja-alaiseen kyselyyn, määrittelyyn ja päivittämiseen rohkaiseminen Hengellisen perustehtävän mieltämistä, toimintaympäristön muutoksen analyysiä ja johtopäätösten tekoa tukevaa työskentelyä piispantarkastusten, muun konsultatiivisen toiminnan ja koulutuksen välinein. Kehittämis- ja työelämäpalvelut, piispantarkastusten toteuttajat. Jumalanpalvelus- ja rukouselämän tukeminen Seurakuntien tukeminen jumalanpalveluselämän toteutustapojen ja muotojen kehittämiseen. Spiritualiteetin vahvistaminen. Piispa, hiippakuntasihteerit ja hiippakuntakanttori. Julistuksen, kasvatuksen ja palvelun vahvistaminen Julistuksen, kasvatuksen ja palvelun näkeminen hengellisenä perustehtävänä kaikessa koulutuksessa. Hiippakuntasihteerit Erilaisen uskonnollisuuden kohtaamiseen varustaminen Moniarvoistumiseen, uskonnollisuuden monimuotoisuuteen ja eri uskontojen kohtaamiseen liittyvän ajankohtaisen tiedon välittäminen sekä koulutus. Piispa, hiippakuntasihteerit, lähetyssihteeri, uskontosihteeri

14 Muutoksen agentti, joka näyttää suuntaa, lisää seurakuntien strategista osaamista ja edistää verkostoitumista 2. Me olemme muutoksen agentti, joka näyttää suuntaa, lisää seurakuntien strategista osaamista ja edistää verkostoitumista. Trendien tunnistaminen, tulevan visiointi ja vaihtoehtojen valitseminen Tiedon ja kokemusten kokoaminen, arvioiminen ja välittäminen Työn priorisointiin opastaminen ja muutoksen voimavarojen vahvistaminen Kirkon yhteisten hankkeiden eteenpäin vieminen ja tiedon välittäminen Verkostoitumisen edistäminen, itsekin osana verkostoja. Tarkoituksenmukaisen johtajuuden kehittäminen Tilanneanalyysi- ja johtopäätösseminaari keväällä ennen toimintasuunnitelmien tekemistä. Aktiivinen materiaalin kerääminen, muutoksen havainnointi ja näin saadun tiedon hyödyntäminen toiminnassa. Työneuvottelut ja arviointikokoukset, koulutuksen arvioinnin hyödyntäminen, vuosikertomusten laadinta, toiminnan suunnittelu ja strategian tarkentaminen. Seurakuntien työyhteisöjen strategisen osaamisen vahvistaminen ohjauksen ja koulutuksen avulla, konsultointiapu seurakuntien hankkeissa. Osallistuminen kirkon yhteisten hankkeiden valmisteluun ja niiden soveltaminen käytäntöön yhdessä seurakuntien kanssa. Vahvistetaan seurakuntien toimintaa edistävää verkkoyhteistyötä, välitetään osaamista verkostossa seurakuntien käyttöön. Tehdään hiippakuntatasolla yhteistyötä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Kirkon johtamiskoulutuksen toteuttaminen ja sen kehittämiseen osallistuminen, johtajuuden tukitoimintojen ja johtamisjärjestelmien kehittäminen. Hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli ja henkilökunta Tuomiokapitulin henkilökunta Kehittämis- ja työelämäpalveluiden henkilöstö Tuomiokapitulin jäsenet ja henkilökunta Piispa ja muu tuomiokapitulin henkilöstö Johtotiimi, kehittämisja työelämäpalveluiden henkilöstö

15 Työyhteisöjen, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kouluttaja, tukija ja rekrytoija 3. Me olemme työyhteisöjen, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kouluttaja, ohjaaja ja rekrytoija. Strategisesti oikean koulutuksen järjestäminen ja joustavan koulutusvalmiuden ylläpitäminen Rakennemuutoksissa ratkaisujen etsiminen yhdessä seurakuntien kanssa. Arviointiin ja uudistumiseen motivoiminen Kriisien käsittelyjen tukeminen Kirkon palvelukseen rekrytoitumisen tukeminen Oma aktiivinen kouluttautuminen Seurakuntien koulutustarpeen aktiivinen seuranta. Ennakoivan henkilöstökoulutuksen järjestäminen. Suunnitelmallisen henkilöstökoulutuksen edistäminen. Oman henkilöstön osaamisen ylläpitäminen. Konsultointi- ja muun avun järjestäminen muutosprosesseissa. Työyhteisöjen tukeminen. Muutosprosesseihin liittyvän tuomiokapitulin toimintastrategian sanoittaminen. Valvonta, ohjaus ja konsultointi, työnohjaus ja sen välittäminen sekä työyhteisöjen ohjaus. Avun tarpeen arviointi, avun antaminen ja välittäminen seurakuntien ja työntekijöiden kriisitilanteissa. Yhteyksien kehittäminen kirkon virkaan kouluttaviin oppilaitoksiin. Opiskelijoiden työelämäyhteyksien tukeminen sekä ohjaajien koulutukseen osallistuminen. Tuomiokapitulin strategiaa tukeva oma henkilöstökoulutus. Tuomiokapitulin henkilöstö Kehittämis- ja työelämäpalveluiden henkilöstö, lakimiesasessori, piispa Tuomiokapituli, työelämä- ja kehittämispalveluide n henkilöstö. Työnohjaajat. Työyhteisökonsultit. Kehittämis- ja työelämäpalveluiden henkilöstö, työyhteisökonsultit, piispa Kehittämis- ja työelämäpalveluiden henkilöstö, notaari, piispa Johtoryhmä ja tuomiokapitulin henkilökunta

16 Tarkoituksenmukaisen hallinnon toteuttaja ja edistäjä 4. Me olemme tarkoituksenmukaisen hallinnon toteuttaja ja edistäjä Seurakuntien toimintaa joustavasti palvelevan hallinnon edistäminen Hallinnollisen koulutuksen ja asiantuntija-avun tarjoaminen Pysyminen ajan tasalla hallinnollisissa muutoksissa sekä yhteyden pitäminen lainsäätäjiin Pyrimme keventämään hallintokulttuuria Tuemme seurakuntien tarkoituksenmukaisi a työmenetelmiä ja päätöksenteon avoimuutta Tuomiokapitulin istunnot ja tuomiokapitulin henkilökunnan päivittäinen toiminta. Hallinnon kehittämiseen liittyvä ajantasaisen ja ennakoivan koulutuksen järjestäminen ja välittäminen. Lainsäädännön kehityksen seuranta; lainsäädännölliseen kehittämistyöhön vaikuttaminen ja osallistuminen. Päätöksenteko-organisaatioiden ja niiden rakenteiden seuranta sekä ajantasaistaminen; koulutus- ja konsultointitoiminta. Voimassa olevan lainsäädännön tunnetuksi tekeminen, hallintokulttuurien uudistaminen koulutuksen ja konsultointitoiminnan kautta. Tuomiokapitulin jäsenet, valmistelijat ja henkilökunta. Lakimiesasessori, notaari (osana kehittämis- ja työelämäpalveluide n kokonaisuutta) Lakimiesasessori, notaari, soveltuvin osin muu henkilöstö Lakimiesasessori, notaari, soveltuvin osin muu henkilöstö, piispantarkastusten toteuttajat

17 Innostava ja moderni työpaikka, dynaaminen ja palveleva 5. Me olemme innostava ja moderni työpaikka, dynaaminen ja palveleva. Ajan tasalla eläminen ja muutoksissa eteenpäin katsominen Omien toimintatapojen kriittiseen arviointi ja tehtävien yhteinen priorisointi Asiakaslähtöisyys ja tavoitettavuus Toisten osaamisen, asiantuntemuksen ja ammattitaidon arvostaminen sekä hyvän työpaikkahengen vaaliminen Yhteistyöhakuisuus ja työjärjestelyjen joustavuus Yhdenvertaisuuden toteutuminen Tilamme, välineemme, työkalumme ja menetelmämme ovat ajan tasalla. Tilanneanalyysi- ja johtopäätösseminaari keväisin. Tiimien työneuvottelut sekä henkilökunnan säännölliset yhteiset arviointipalaverit. Jatkuva strateginen työskentely, strategian arviointi ja päivittäminen. Työ- ja kehittämiskeskustelut. Asiallinen ja palveluhenkinen toiminta. Käyttäydymme arvostaen ja hyvän käytöksen mukaisesti toisiamme kohtaan työyhteisössämme. Annamme palautetta ja olemme valmiit myös ottamaan sitä vastaan. Toteutamme säännöllisesti työ- ja kehittämiskeskusteluita. Yhteisiin tavoitteisiin ja pelisääntöihin sitoutuminen. Yhteisesti sovittujen sääntöjen soveltaminen tasapuolisesti huomioon ottaen eri työtehtäviin liittyvät säädökset, määräykset ja erityispiirteet Vuosittaiset riskikartoitukset. Keskustelemme työympäristöön liittyvistä puutteista ja suhtaudumme innovatiivisesti työmenetelmien parantamiseen. Tartumme välittömästi puutteisiin ja annamme panoksemme niiden korjaamiseen. Tuomiokapituli ja tuomiokapitulin henkilökunta.

18 Strategian swot -analyysi VAHVUUDET Yhdessä tehty auttaa sitoutumaan Kokonaisuus hahmottuu paremmin Antaa ymmärryksen toisten töiden osalta ja vahvistaa siten työyhteisöä Antaa työlle mielekkyyden ja merkityksen Sitoo arkirutiinit strategiaan Ohjaa toimintasuunnitelman tekemistä Arvot ja perustehtävä on sanoitettu Rakenteeltaan selkeä MAHDOLLISUUDET Antaa välineet työn rajaamiselle Selkeyttää tehtävien erilaisuuden ymmärtämiseen Strategian päivittäminen on helppoa Helpottaa tavoitteiden saavuttamista Avoin erilaisille toteutustavoille Helpottaa perehdyttämistä Lisää toimintamme ymmärrystä ja avoimuutta - läpinäkyvyyttä HEIKKOUDET Liikaa sanoja, liian laaja Arviointijärjestelmä puuttuu toistaiseksi Onko työympäristön ja työelämän muutokset otettu riittävästi huomioon Integraatio muiden tuomiokapituleiden strategioihin puuttuu Verkostostrategian vaikeus strategioiden monimuotoisuus UHAT Ulkopuoliset paineet ohjaavat työskentelyä Strategia ei toteudu käytännössä Toimiminen verkoston solmukohtana on myös uhka Strategian joustavuus nopeiden toimintaympäristöjen muutoksissa Määrittää asioita nykyhetkessä Laajuus houkuttaa paisuttamaan toimintaa, jolloin resurssit eivät riitä eikä priorisointia osata Nykyisen henkilöstön tuote henkilökunnan vaihtuessa sitoutuminen kärsii Seurakunnat eivät ymmärrä strategian juonta, sisältöä ja merkitystä

19 Arviointijärjestelmä Strategiaan sisältyy vuotuinen arviointipäivä, johon osallistuu koko henkilökunta sekä tuomiokapitulin jäsenet. Jälkikäteisarviointi suoritetaan vuosittain toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä. Tähän arviointiin ottavat osaa henkilökunnan ja tuomiokapitulin jäsenten lisäksi hiippakuntavaltuuston jäsenet. Toimintakertomuksessa suoritetun arvioinnin pohjalta toinen arviointi toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tällöin otetaan huomioon myös toimintaympäristön muutos ja asetetaan toiminnalliset tavoitteet seuraavalle kolmivuotiskaudelle tarvittaessa strategian linjauksia tarkistaen. Toiminnalliset tavoitteet kirjataan strategialomakkeelle. Arviointi suoritetaan käyttämällä strategialomaketta, johon lisätään uusi arviointisarake. Tällöin varsinainen toimintastrategia täydentyy arviointikortiksi. Arviointi on sanallista kvalitatiivista arviointia. Ennalta asetetut mittarit liittyvät talouteen ja toiminnan volyymiin (Kirkon keskusrahaston toimintakertomuskäytäntö)

20 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Tavoitteena on, että tuomiokapitulin henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja valmis osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Henkilöstön rakenne vastaa asetettuja tavoitteita ja tukee tuomiokapitulin tperustehtävän toteutumista. Henkilöstön sitoutumisen tukeminen: Kiinnitetään huomiota työskentelyolosuhteisiin ja työvälineisiin. Uuden palkkausjärjestelmän puitteissa otetaan käyttöön henkilökohtaiset palkanlisät vuonna Palkkausjärjestelmällä pyritään tukemaan henkilökunnan sitouttamista. Henkilöstön osaamisen tukeminen: Strategian toteuttamisen edellyttämän osaamiskartoituksen suorittaminen. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään koulutuksen avulla perustehtävän toteutumista tukien. Henkilöstön kehittymisen ja työssä jaksamisen tukeminen: Tuetaan viranhaltijoiden omaa tehtävien ja työnkuvien kehittämistä tuomiokapitulille hyväksytyn toimintastrategian näkökulmasta. Kiinnitetään huomiota työtehtävien tasapuoliseen jakaantumiseen viranhaltijoiden kesken Toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon työsuojelulliset näkökulmat. Tuetaan henkilöstön työkykyä ylläpitävää toimintaa. Henkilöstön rakenteen kehittäminen: Tuomiokapitulin virat tukevat perustehtävän toteutumista. Tarpeen vaatiessa virkojen tehtävänkuvauksia muutetaan. Mahdollisten yhteistyökumppaneiden tarjoaman verkostoyhteistyön jäsentäminen tuomiokapitulin työyhteisön toimintaan.

21 Talous Tuomiokapitulin tulot koostuvat kirkon keskusrahastosta maksetusta toimintamäärärahasta ja hiippakunnallisista kolehdeista. Lisäksi tuomiokapitulilla on hallinnassaan omakatteisia rahastoja, joiden vuosituottoa käytetään tuomiokapitulin toimintaan. Pääosa menoista katetaan keskusrahastosta maksettavalla määrärahalla. Kapitulin toiminnan mahdollisuudet ovat siten riippuvaisia kyseisen määrärahan suuruudesta. Kirkon keskusrahastosta maksettavan toimintamäärärahan kehysbudjetti on tiukka, eikä anna juurikaan joustoa paikallistasolle. Tämän johtaa siihen, että entistä enemmän on kiinnitettävä huomiota toiminnan ja talouden pitkän tähtäimen suunnitteluun. Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulisi olla myös mitattavissa, jolloin kyettäisiin seuraamaan, onko toiminta edennyt asetettujen strategisten linjausten suunnassa. Tällöin pystytään myös arvioimaan, onko taloudelliset resurssit käytetty / kohdennettu oikein.

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

ME 2015 visio Mitä ja miten 2009-15 Toiminta 2012 Toimintakertomus 2012

ME 2015 visio Mitä ja miten 2009-15 Toiminta 2012 Toimintakertomus 2012 MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI, Toimintakertomus 2012 omaan käyttöön (Versio 5.2.2013) ME 2015 visio Mitä ja miten 2009-15 Toiminta 2012 Toimintakertomus 2012 perustehtävän 1. Me olemme Uudistetut

Lisätiedot

Uudistetut piispantarkastukset: 3 srk:aa keväällä ja srk-yhtymä ja sen seurakunnat syksyllä. Moniammatillinen täydennyskoulutus, 2012-13

Uudistetut piispantarkastukset: 3 srk:aa keväällä ja srk-yhtymä ja sen seurakunnat syksyllä. Moniammatillinen täydennyskoulutus, 2012-13 MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI, Toimintakertomus omaan käyttöön 2013 ME 2015 visio Mitä ja miten 2009-15 Toiminta 2013-15 Toimintakertomus 2013 1. Me olemme Uudistetut piispantarkastukset: 3 srk:aa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Maria Rautio, TtT, KM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 26.9.2014 Finlandiatalo 1 yksilö yhteisö - yhteiskunta Yksilökeskeinen toimintatapa ei

Lisätiedot

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta 10.02.2011 Anne Nordblad SUHAT - verkosto Strategisen johtamisen kehittäminen terveyskeskusten suun terveydenhuollossa Mikä SUHAT -verkosto on? SUHAT

Lisätiedot

Johtajuuden uudet haasteet

Johtajuuden uudet haasteet Johtajuuden uudet haasteet Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät 28.9.2011 Oulu Riitta Helosvuori Sisältöalueet Muuttuvat toiminta-alueet Muutosjohtaminen - diakonaatti - työyhteisön hengellisyyden hoitaminen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt Työpajatyöskentely MAL-suunnittelun ulottuvuuksien kriittinen arviointi MAL strategisena tavoitteenasetteluna Mikä on MAL-suunnittelun asema osana strategisen

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Sykettatyohon.fi/tyokaari

Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Sykettatyohon.fi/tyokaari Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Sykettatyohon.fi/tyokaari Työpaikan ikäohjelman keskeiset sisällöt 1. Ikäjohtaminen 2. Työuran ja työssä jatkamisen suunnittelu 3. Työn hallinnan

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Tavoitteena pitäisi olla myös synnyttää uusia verkostoja eri tasoille, jotka jatkuvasti ylläpitävät oppimista ja uudenlaista toimintaa

Tavoitteena pitäisi olla myös synnyttää uusia verkostoja eri tasoille, jotka jatkuvasti ylläpitävät oppimista ja uudenlaista toimintaa Verkoston toimintasuunnitelma. Verkoston työn tavoite Lait säädökset linjaukset perusteet (vasu) yksikkövasu ohjelmat lapsen vasu keskustelu merkityksen anto Tavoitteena pitäisi olla myös synnyttää uusia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Learning Cafe (oppimiskahvila) kehittämisen perustana Työskentelymenetelmä,

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 Neljän kunnan liitos Saaristovirkamies muutosten tyrskyissä Esityksen sisältö: 1.

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Hallintovirkamiehet 7.6.2007. Voitto Huotari

Läsnäolon yhteisö. Hallintovirkamiehet 7.6.2007. Voitto Huotari Läsnäolon yhteisö Hallintovirkamiehet Voitto Huotari Seurakuntarakennetyöryhmä Tehtävänä on» seurata kuntarakenteen muutoksia ja niiden vaikutuksia kirkkoon ja seurakuntiin» tehdä ehdotuksia seurakuntien

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella KESKI-SUOMEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET VUOSILLE 2015-2016 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle?

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle? Kilpailuylivoimaa johtamisen avulla 1.6.2010 Mitkä ovat oikeita kysymyksiä? Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus j antaa johtamiselle? Väitöstutkimuksen tarkoitus TUTKIMUSKYSYMYS: Onko löydettävissä

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot