TERO J. KAUPPINEN HANNELE PIISPANEN NISKALENKKI STRATEGIASTA PK-YRITYKSEN KOKONAISVALTAINEN JOHTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERO J. KAUPPINEN HANNELE PIISPANEN NISKALENKKI STRATEGIASTA PK-YRITYKSEN KOKONAISVALTAINEN JOHTAMINEN"

Transkriptio

1 TERO J. KAUPPINEN HANNELE PIISPANEN NISKALENKKI STRATEGIASTA PK-YRITYKSEN KOKONAISVALTAINEN JOHTAMINEN 1

2 Kiitokset Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä toteutettiin maalis joulukuussa 2012 pk-liikkeenjohdon kehittämisohjelma. Oh jel ma perustuu VIA Groupin teknologian ja työkalujen hyödyntämiseen. Hankkeessa on ollut mukana viisi yritystä ja niiden johtoryhmät. Kehittämisohjelma toteutettiin samansisältöisenä kaikissa mukana olleissa yrityksissä. Kirjoittajat kiittävät mukana olleita yrityksiä ja niiden toimitusjohtajia siitä, että he ovat antaneet syntyneet aineistot ja kokemuksensa tämän kirjan materiaaliksi: Pintos Oy, toimitusjohtaja Tuomas Pere Levypyörä Oy, toimitusjohtaja Pertti Lemettinen Trafomic Oy, toimitusjohtaja Eero Mäkinen TP-Tools Oy, toimitusjohtaja Marko Pirhonen Sacotec Components Oy, toimitusjohtaja Antti Zitting Hankkeen ohjausryhmä koostui em. yritysten ylimmästä johdosta pääsääntöisesti toimitusjohtajasta ja toisesta johtoryhmän jäsenestä. Ohjausryhmän jäsenet osallistuivat myös ohjelman kansainväliseen jaksoon, jonka ohjasivat IMD:n professori Paul Strebel teemanaan muutoksen johtaminen sekä tohtori Dieter Legat teemanaan operatiivinen johtaminen. Teknologiateollisuus ry on ollut käynnistäjänä hankkeessa ja tukenut tämän kirjan kirjoittamista. Myös Tekes on tukenut hanketta. Lämpimät kiitokset heille tuesta. Taustalla johtamisteknologian kehittämisessä ja käytännön testaamisessa on ollut mukana koko VIA Groupin konsulttitiimi. Kirjassa on hyödynnetty myös Tero J. Kauppisen tekeillä olevan väitöskirjan löydöksiä ja hänen mallinnuksiaan. Projektien toteuttamisesta on vastannut seniorikonsultti Hannele Piispanen. Esimerkkikuvaukset perustuvat hänen ohjauksessaan prosessoituihin esimerkkeihin. Kirjan piirroksista on teknisesti vastannut Petra Jeminen. Kiitämme kaikkia, jotka suoraan ja epäsuoraan ovat edesauttaneet tämän pk-yrityksille suunnatun kirjan syntymistä. Toivomme, että siitä on hyötyä kilpailukykyään kehittäville pk-yrityksille. Espoossa maaliskuussa Hannele Piispanen Tero J. Kauppinen

3 Kirjoittajat Tero J. Kauppinen, johtava konsultti, CEO Kauppinen on toiminut kolme vuosikymmentä kansainvälisenä liikkeenjohdon konsulttina. Hänen erikoisosaamistaan ovat visioiden ja strategioiden muodostaminen, strategiset muutosprosessit, organisaatiorakenteiden ja johtamisjärjestelmien luominen, asiakaspinnan hallinta sekä johtamisen kehittäminen. Hän on kehittänyt VIA, Vision Into Action -johtamismallin. Se on samalla johtamisen viitekehys, prosessi ja työkalu, joka auttaa johtajia ja esimiehiä luomaan uuden tulevaisuuden sekä johtamaan liiketoimintansa nykytilanteesta sinne. Hän on kirjoittanut lukuisia johtamista käsitteleviä kirjoja ja artikkeleita, suunnitellut kansainvälisesti toteutettuja kehitysohjelmia ja toiminut luennoitsijana johtamisalan konferensseissa sekä johtamisen kouluttajana. Hannele Piispanen, vanhempi konsultti Piispanen on toiminut yli kaksikymmentä vuotta konsulttina VIA Groupissa. Hänen erikoistumisalueenaan on yritysten ja organisaatioiden strategian kehittäminen ja etenkin sen käytäntöön vienti. Painopisteenä strategian kehittämisessä ovat ympäristön muutosanalyysien toteutus, yrityksen markkina-aseman määritys, visiotavoitteiden, strategiavalintojen sekä liiketoimintamallien luominen. Strategian käytäntöön viennissä painopisteenä ovat suorituskyvyn johtaminen ja sen mittaaminen tuloskorttiohjauksineen, organisaatioiden muutosvalmennukset sekä johdon leadership-taitojen kehittäminen. Piispanen vastasi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä maalis joulukuussa 2012 toteutetusta pk-liikkeenjohdon kehittämisohjelmasta. Tässä kirjassa olevat esimerkkikuvaukset perustuvat hänen ohjauksessaan prosessoituihin yritysten todellisiin kehittämistilanteisiin. VIA Group, 3

4 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 5 MIKSI KOKONAISVALTAISTA JOHTAMISTA TARVITAAN... 7 Mallintaminen lisää onnistumismahdollisuuksia... 9 Visiosta tuloksiin kokonaisjohtamisen malli Toimiva johtamisprosessi Keskustelukysymyksiä STRATEGISEN NÄKEMYKSEN LUOMINEN JA TAHDON MUODOSTAMINEN Toimintaympäristön muutosvoimat Markkinoiden hahmottaminen Kilpailukentän analysointi Skenaariot ja tulevaisuuskartta Tahdon manifestointi synteesin aika Keskustelukysymyksiä VALINTOJEN TEKEMINEN Taistelut, jotka on voitettava Strategiset valinnat Liiketoimintaprosessit ja muutoksen suunnittelu Lisäarvoa luova liiketoimintamalli Keskustelukysymyksiä TOTEUTUKSEN JOHTAMINEN Suoritusmittareiden valinta Lisäarvoa luova tuloskortti Toimintaprosessien, kyvykkyyksien ja osaamisen kehittäminen Toimintasuunnitelman seuranta Johtamisprosessin vuosisuunnitelma Keskustelukysymyksiä KÄYTTÄYTYMISEN JA TOIMENPITEIDEN JOHTAMINEN Käyttäytymisvaateiden määrittäminen Arvot ohjaavat organisaatiokäyttäytymistä Mitattu palaute luo edellytyksiä johtamisen johtamiselle Palkitsemisjärjestelmä seurausten suunnittelun perustaksi Millaista johtamista johdettavat haluavat Tarpeen määritys johtamisen ensimmäisenä askeleena Keskustelukysymyksiä KIRJALLISUUS JA LÄHTEET... 76

5 Lukijalle Toimintaympäristön muutos haastaa yrityksen ja strategian, jolla se pyrkii menestymään muuttuvissa olosuhteissa. Samalla strategian käytäntöön vientiä ohjaavan johtamisjärjestelmän ja johtamisprosessin toimivuuteen kohdistuu yhä suurempia kehittämisvaateita. On välttämätöntä panostaa paremmin tulevaisuutta ennakoivaan johtamiseen ja toimintaan. Johtajan on johdettava tehokkaasti sekä asioita että ihmisiä niin pitkällä aikajänteellä kuin myös operatiivisesti jokapäiväisessä toiminnassa. Johtamisen haasteet ovat samantyyppisiä yrityksen koosta riippumatta, mutta niiden vaikeuskerroin on suurempi suuremmissa ja kansainvälisesti toimivissa yrityksissä. Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä yli tuhat on pieniä ja keskisuuria. Valtaosa pk-yrityksistä on kotimarkkinayrityksiä, pienempi osa niistä toimii vientisektorilla. Pk-yritysten osuus suorasta viennistä on noin 20 %. Esimerkiksi Ruotsiin (osuus 30 %) ja Saksaan (osuus 60 %) verrattuna pk-yrityksissä on suuri kasvupotentiaali, jos verrataan pk-yritysten viennin osuutta kokonaisviennistä. Viennissä ovat parhaiten menestyneet yritykset, jotka ovat kehittäneet omia tuotteita. Teknologiayritysten kansainvälistymistä on edistetty hankkeilla, joilla on ollut selkeä painopiste, kuten ulkomaille etabloituminen, hankintatoimen kohdistaminen matalan kustannustason maihin, suurempien yrityskokonaisuuksien muodostaminen yritysjärjestelyin, asiakkaiden vaatimukset jalostusarvon kasvattamiseksi ja panostukset teknologiaan muutamia mainiten. Yksittäisen yrityksen on kuitenkin tarkasteltava tilannettaan ja strategiaansa omalta kannaltaan kokonaisuutena ja mietittävä, miten alan kehityshankkeet istuvat sen kokonaisuuteen. Hankkeeseen mukaan lähtiessään yrityksen on pystyttävä yhdistämään kehityshanke omaan kokonaisuuteensa. Päätöksiensä tueksi pk-yritys tarvitsee selkeän strategian ja sen käytäntöön vientiin tarvittavat välineet ja osaamiset ja niiden tueksi kokonaisuutta ymmärtävän johtamisen. Toimintaympäristön muutokset, kuten esimerkiksi kiristyvät vakuusvaateet 1 ja oman pääomanehtoisen rahoituksen vaatimukset, 1 Basel II 5

6 6 edellyttävät strategisen kokonaisnäkemyksen kirkastamista. Strateginen näkemys on tarpeen myös alihankintayritykselle, jonka roolina on olla puun ja kuoren välissä etenkin, kun omaa tuotetta ei ole. Sukupolvenvaihdokset ovat jatkuva ja kasvava haaste liikkeenjohdolle ja omistajille ja ne keskittyvät erityisesti pk-sektorin omistaja-yrittäjä-toimitusjohtaja-kenttään. Kirjan tavoitteena on tuoda pk-yritysten käyttöön lähestymistapoja, työkaluja ja ideoita, joiden avulla ne pystyvät parantamaan kokonaisvaltaista johtamistaan ja lisäämään osaamistaan. Kirjassa esitetty Visiosta tuloksiin (VIA) -malli antaa kehittämiselle selkeät vaiheet, työkalut ja esimerkit. Työkaluja on testattu pk-liikkeenjohdon kehittämisohjelmassa ja esimerkit on soveltaen koottu mukana olleiden yritysten suunnitelmista. Kehittämisohjelman tarkoituksena oli synnyttää osallistuneille pk-yrityksille strategiseen ymmärrykseen ja näkemykseen perustuva tahtotila ja strategia, joiden avulla yritykset pystyvät tarjoamaan asiakkailleen ja omistajilleen taloudellista lisäarvoa sekä menestymään kannattavasti valitussa kilpailussa. Kirja on kohdennettu pk-yritysten johdolle ja johtoryhmille. Esitetty kokonaisjohtamisen malli on sovellettavissa mihin toimialaan tahansa, myös julkishallintoon. Kirja rakentuu pk-yritysten tarpeesta kokonaisvaltaisen johtamisen kehittämiseen, strategisen näkemyksen ja tahdon muodostamiseen, strategisten valintojen tekemiseen, toteutuksen sekä käyttäytymisen johtamiseen.

Parempi johtaminen luo kilpailuedun

Parempi johtaminen luo kilpailuedun Parempi johtaminen luo kilpailuedun Yhteensopivuus on saumattomuutta. Strategia on kohdistettava ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin, organisaatiorakenne viritettävä strategian toteuttamiseen ja ihmiset

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Österholm, Minna 2009 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Kumppanuudesta kilpailuetua

Kumppanuudesta kilpailuetua Tekesin katsaus 298/2013 Kumppanuudesta kilpailuetua Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Julia Illman, Niina Hokkanen, Pekka Pokela, Tiina

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Teknologiateollisuus ry Kone- ja

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Innovate or fade away Uudistu tai kuihdu

Innovate or fade away Uudistu tai kuihdu VIA Leaders Forum XII Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Hyödynnä ryhmäalennukset. Ilmoittaudu jo tänään! www.viagroup.fi/leadersforum Henry Chesbrough Professori, Haas School of Business University California

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Executive MBA in Managerial Leadership. Positiivinen kehityskierre johtajan urakehitykselle

Executive MBA in Managerial Leadership. Positiivinen kehityskierre johtajan urakehitykselle Executive MBA in Managerial Leadership Positiivinen kehityskierre johtajan urakehitykselle Vision Action Voiko akateemisesti korkeatasoinen johtamisen kehitysohjelma olla samalla osallistujan tarpeista

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ARVOVERKOSTON KEHITTÄMINEN

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ARVOVERKOSTON KEHITTÄMINEN Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2007/4 Espoo 2007 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ARVOVERKOSTON KEHITTÄMINEN Jari Ylitalo Hanna Timonen Helsinki University

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

VIA Leadership Academy. Johtamiseen vaikuttavuutta ja ohjausvoimaa

VIA Leadership Academy. Johtamiseen vaikuttavuutta ja ohjausvoimaa VIA Leadership Academy Johtamiseen vaikuttavuutta ja ohjausvoimaa Vision Action Akatemian ainutlaatuinen kokonaisuus luo uudistumis- ja kilpailuylivoimaa VIA Leadership Academyn tarjoama kokonaisuus on

Lisätiedot

Sisällys JOHDANTO: PALVELULIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET... 13

Sisällys JOHDANTO: PALVELULIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET... 13 Sisällys SISÄLLYS... 3 ESIPUHE... 7 KIRJOITTAJAT... 9 JOHDANTO: PALVELULIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET... 13 Palveluliiketoiminnan muodonmuutos... 13 Arvontuotantojärjestelmän muutos... 14 Johtamisen

Lisätiedot

Paineet lisätä yritysten ja julkisen hallinnon palvelujen tuottavuutta ovat kovempia

Paineet lisätä yritysten ja julkisen hallinnon palvelujen tuottavuutta ovat kovempia LUKIJALLE Paineet lisätä yritysten ja julkisen hallinnon palvelujen tuottavuutta ovat kovempia kuin koskaan aikaisemmin. Suomen kansainvälinen kilpailukyky ja menestys riippuvat tuottavuuden jatkuvasta

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Toiviainen, Niko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Niko

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot