RAKENTAMINEN Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy"

Transkriptio

1 Rakennusalan suhdanneryhmä RAKENTAMINEN Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

2 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael Nyberg Jukka Oikarinen Pekka Pajakkala Pekka Pelkonen Ilpo Peltonen Bo Salmén Timo Tähtinen Juha Vartia Ulla Luukkonen, siht. Valtiovarainministeriö Suomen Pankki Työ- ja elinkeinoministeriö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Liikenne- ja viestintäministeriö Tilastokeskus VTT Valtiovarainministeriö Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Ympäristöministeriö Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Valtiovarainministeriö Infrajaosto: Pentti Vesterinen, pj. Tapani Karonen Risto Murto Eero Nippala Pekka Pajakkala Bo Salmén Esko Tainio Ulla Luukkonen, siht. Valtiovarainministeriö Infra ry Liikenne- ja viestintäministeriö TAMK VTT Rakennusteollisuus RT ry Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö

3 3 Rakennustoiminnan volyymi 2 = Lähde: TK, RAKSU ( ) Suhdannetilanne ja lyhyen aikavälin näkymät Maailmantalouden taantuman pahimman vaiheen ennakoidaan olevan pikku hiljaa ohittumassa. Käänne parempaan on kuitenkin hidas. Suomi pienenä avoimena ja merkittävästi viennistä sekä teollisuudesta riippuvaisena kansakuntana on monia muita länsimaita suurempien haasteiden edessä, vaikka taantuman alkaessa julkisen ja yksityisen sektorin rahoitusasemat olivat pitkän korkeasuhdannejakson jälkeen hyvät eikä merkittäviä talouden tasapainottomuuksia ollut päässyt syntymään. Maamme kokonaistuotannon ennakoidaan vähenevän tänä vuonna 6 % ja lisääntyvän ensi vuonna korkeintaan lievästi. Rakennusalan suhdanneryhmän arvion mukaan talonrakentaminen vähenee kuluvana vuonna kaikkiaan noin 15 prosenttia, uudisrakentaminen jopa yli neljänneksen. Aleneva suunta jatkuu myös ensi vuonna, joskin hidastuneena. Tilanne olisi vielä huonompi, ellei hallitus olisi toteuttanut merkittäviä rakentamiseen suunnattuja elvytystoimia. Uusia asuntoja aloitetaan tänä ja ensi vuonna noin 18 eli saman verran kuin alimmillaan 199-luvun alun lamakautena. Valtion tukemaa asuntotuotantoa lähtee liikkeelle tuntuvasti enemmän kuin vuosiin. Asuinrakennusten korjaustoimintaa edistää mm. kotitalousvähennyksen tuntuva nosto, asunto-yhtiöiden määräaikaiset korjausavustukset ja työvoiman saatavuuden helpottuminen. Toimitilarakentaminen jatkui kuluneena kevätkautena vielä kohtuullisena, mutta romahtaa vähäisten aloitusten takia vuoden loppua kohden ja etenkin ensi vuonna. Maa- ja vesirakentaminen vähenee kuluvana vuonna korkealta tasoltaan runsas 5 prosenttia, mutta pysynee suunnilleen ennallaan vuonna 21, mikäli kuntien panostus infratuotantoon ei olennaisesti supistu. Rakennusalan kustannusten ennakoidaan molempina vuosina alenevan, osin jopa tuntuvasti. Alan työvoiman kysyntä pysyi kevääseen saakka varsin tyydyttävänä, mutta työpaikkojen määrä vähenee loppusyksystä nopeasti, ja samalla työttömyystilanne pahenee selvästi.

4 4 Suositukset Raksu-ryhmän mielestä ajankohta vähänkään pitemmällä aikavälillä välttämättömien rakennushankkeiden aloittamiselle on rakennusalan kilpailun lisääntymisen, rakennuskustannusten alenemisen sekä työvoiman saatavuuden paranemisen ansiosta nyt varsin otollinen, mikäli hankkeiden rahoitus on kunnossa. Etenkin kuntien toivoisi pitävän kiinni investointisuunnitelmiensa toteuttamisesta, jos suinkin mahdollista. Vallitsevassa suhdannetilanteessa on suositeltavaa käynnistää kaikkien lähitulevaisuuden hankkeiden suunnittelu vähintäänkin rakennuslupavaiheeseen, koska kapasiteettia on tavanomaista paremmin käytettävissä sekä suunnittelussa että viranomaispuolella. Väljällä aikataululla voidaan vaihtoehtoisia ratkaisuja arvioida rauhassa ja lopputuloksena saadaan parempia suunnitelmia. Rakentajien kiinnostus valtion tukeman ARA-tuotannon ja ns. välimallin asuntojen rakentamiseen on lisääntynyt merkittävästi. Korkotukilainavaltuuksia onkin lisätty 29 talous- ja lisätalousarviossa 1 17 milj. euroksi eli yli 2,4-kertaiseksi verrattuna vuoden 28 toteumaan (479 milj. euroa), jolloin tukituotantoa alkoi 3 9 asuntoa. Valtion tukeman tuotannon määrä voisi nousta hyvinkin yli 1 asuntoon. Aidosti kilpailutettavien kohteiden osuutta tulisi saada nousemaan. Kohtuuhintaisten, kilpailutettavien ARA-kohteiden tonttien saatavuudessa kunnat ovat ratkaisevassa asemassa. Asuntomarkkinoilla on vuonna 21 riskiä voimistuvasta epätasapainosta, kun historiallisen matala korkotaso virkistää asuntokauppaa, uusien asuntojen myyntivaranto pienenee ja samaan aikaan vapaarahoitteisen asuntotuotannon aloitukset näyttävät pysyvän vähäisinä. Asunto- ja rakennusmarkkinoiden vakauden kannalta onkin tärkeää, että myös vapaarahoitteista tuotantoa alkaisi käynnistyä nykyistä enemmän. Ryhmä pitää erittäin tärkeänä, että rakennusalan koulutukseen saadaan riittävästi opiskelijoita myös laskusuhdanteessa, sillä suuren työvoimapoistuman korvaaminen on kuitenkin pääosin hoidettava kotimaisin voimin seuraavassa korkeasuhdanteessa. Oppilaitosten tulee kohdentaa joustavasti rakennusalan koulutusta ja aloituspaikkoja niille rakentamisen osa-alueille, joilla on lähiaikoina paremmat mahdollisuudet tarjota työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi tulee osoittaa resursseja työttömiksi jäävien rakennusalan työntekijöiden täydennyskoulutukseen liittyen esimerkiksi energiatehokkaaseen rakentamiseen. Osoitus rakennustyövoiman niukkuudesta on, että ulkomaisen rakennustyövoiman tarve pysyy Helsingin seudulla myös taantumavaiheessa merkittävänä. Rakentamisen prosessien kehittäminen ja erityisesti infra-alan tuottavuuden parantaminen on vastaisuudessa erittäin tärkeää, jotta niukoilla määrärahoilla pystytään hoitamaan julkinen infratuotanto ja ylläpito sekä varmistamaan rakenteiden toimivuus. Hankinta- ja rakennuttajaosaamisen tilanne on sekä valtion että erityisesti kuntien organisaatioissa huolestuttava, sillä kokenut rakennuttajahenkilöstö vähenee nopeasti eikä uutta henkilöstöä saada tilalle. Kunnissa on tärkeää avata koko teknisen sektorin rakentaminen ja ylläpito kilpailulle. Panostaminen hankinta- ja rakennuttajaosaamiseen on tärkeämpää kuin oman, ison tuotantoorganisaation ylläpito. Myös seutuyhteistyö tarjoaa paljon mahdollisuuksia yhteishankinnoissa ja rakennuttamistehtävissä. Korjausvelan kasvun hillitsemiseksi tulee investointi- ja kunnossapitomäärärahojen mitoitusta suhteuttaa tarpeisiin ja niiden käyttöä tulee tehostaa myös uusilla hankintamalleilla. Talonrakentaminen Talonrakentamisen uudistuotannon suhdannenäkymät ovat heikot, mutta pahin pessimismi ennen kaikkea asuinrakentamisen suhteen on hellittämässä. Toimitilarakentamisessa tilanteen paranemista ei kuitenkaan ole odotettavissa ensi vuonnakaan. Julkinen palvelurakentaminen, jonka merkitys korostuu aina laskusuhdanteessa, pysyy onneksi kasvu-uralla. Loppuvuodesta talonrakennusalan tuotantokapasiteetin käyttöaste alenee etenkin korjaustoimintaan suunnatuista elvytystoimista huolimatta edelleen ja työttömien määrä lisääntyy.

5 5 Vuoden 29 tammi-maaliskuussa asuinrakentamisen aloitukset (m3) vähenivät 48 % ja lukumääräisesti 46 % edellisestä vuodesta, Rakentajien kiinnostus valtion tukemaa asuntotuotantoa kohtaan on kuitenkin lisääntynyt huomattavasti, ja kuluvan vuoden talousarvioon asetetut tavoitteet (ARA tuotantoa 6 ja vuokraasuntojen ns. välimallin aloituksia 2 ) ovat kokonaismäärältään jo ylittyneet. Valtion tukeman tuotannon määrä voisi nousta jopa 12 asuntoon, mikäli lainojen hyväksymisvaltuuksia lisätään tätä määrää vastaavasti. Myös vapaarahoitteisia asuntohankkeita on pantu varovasti liikkeelle, kun rakentajien myymättömien uusien asuntojen varanto on pienentynyt. Rakentajat ovatkin valmiita käynnistämään lykkäämiään vapaarahoitteisia kohteita välittömästi, kun varmuus niiden kaupaksi käymisestä lisääntyy. Alhainen korkotaso 1 on omiaan vauhdittamaan vakavaraisten kotitalouksien asuntokysyntää, mutta toisaalta lisääntyvä työttömyysuhka hillitsee niiden suuria hankintoja. Ryhmä arvioi, että kuluvana vuonna aloitetaan noin 18 asunnon rakentaminen ja ensi vuonna suunnilleen yhtä paljon tai jopa hieman enemmän. Näistä noin 1 asuntoa on kumpanakin vuonna valtion tukemaa tuotantoa ja 6 7 omakotirakentamista. Asuntojen korjaustoiminta lisääntyy molempina vuosina, kun asuntojen uudisrakentamisesta vapautuu työvoimaa, kotitalousvähennys on aiempaa selvästi suurempi ja lisäksi kuluvana vuonna aloitettaviin asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeisiin on saatavissa 1 prosentin korjausavustus. Asuntoinvestointeihin vaikuttaa osaltaan myös rakennusten ja rakennetun ympäristön eko- ja energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden lisääntyvä käyttöönotto. Teollisuusrakentamisen aloitukset puolittuivat vuoden 29 ensimmäisellä neljänneksellä vuodentakaisesta, eikä merkkejä paremmasta ole näkyvissä etenkään vientiteollisuuden keskuudessa, koska kansainväliset menekkinäkymät pysyvät heikkoina. Myös varastorakentamisessa on aleneva suunta niin tänä kuin ensi vuonnakin. Liikerakentamisen aloitukset vähenivät tammi-maaliskuussa 29 todella jyrkästi, ja tuotannon määrä vähenee tänä vuonna yli kolmanneksen. Siitä huolimatta määrä on kuitenkin vielä suurempi kuin noususuhdanteessa 26. Aleneva suunta jatkuu ensi vuonnakin. Toisaalta uusia hankkeita, jotka voidaan nopeasti käynnistää, kun suhdannenäkymät paranevat, on suunnitteilla runsaasti. Toimistorakentamisen aloitukset hyytyivät lähes kokonaan alkuvuonna 29, ja tuotannon määrä puolittuu viime vuodesta. Heikentynyt suhdannetilanne, tilatarjonnan voimakas kasvu uusien hankkeiden valmistuessa sekä ulkomaisten sijoittajien lisääntynyt varovaisuus myös suomalaisia kiinteistöjä kohtaan hidastavat toimistorakennushankkeiden käynnistymistä merkittävästi myös ensi vuonna. Julkisten palvelurakennusten aloitukset kaksinkertaistuivat vuoden 29 tammi-maaliskuussa, ja tuotanto lisääntyy merkittävästi etenkin tänä mutta myös ensi vuonna. Suhdannepoliittisesti näiden hankkeiden ajoitus on oikeaan osunut, vaikkakin niiden osuus koko talonrakentamisen kuutiomäärästä on vain noin kymmeneksen luokkaa. Korjausrakentaminen Korjausrakentamisen patoutuneet kasvupaineet ovat nyt selvästi purkautumassa, kun tuotantokapasiteettia ja työvoimaa on vapautunut ja vapautumassa runsaasti uudisrakentamisen puolelta. Korjausrakentamiseen suunnattavilla elvytystoimilla on merkittävä vaikutus asuinrakennusten korjausaktiivisuuteen. Muiden kuin asuinrakennusten korjaaminen vähenee kuitenkin selvästi, vaikka esimerkiksi julkisten rakennusten korjauksia vauhditetaan elvytystoimin. Heikko taloustilanne ja työttömyysuhka jarruttavat korjausrakentamisen määrän kasvua sekä tänä että ensi vuonna. Rautakaupan myynnin selvä väheneminen alkuvuonna antaa viitteitä siihen, että koko korjausrakentamisen kasvu on jäämässä vähäiseksi. Korjausrakentamisessa on kuitenkin osasektoreita, jotka kasvavat reippaasti kuluvana ja ensi vuonna. Näitä ovat kerrostalojen putkiremontit ja julkisivukorjaukset. Niiden työllistävä vaikutus painottuu ensi vuoteen. Myös energiatehokkuuden parantaminen tulee vähitellen osaksi lähes kaikkea korjausrakentamista, jotta ilmasto- ja energiastrategian mukaiset päästötavoitteet voidaan saavuttaa. Pientalojen lämpöpumppuasennukset kasvavat edelleen. 1 Rahalaitosten asuntolainakannan kasvuvauhti vaimeni edelleen, kesäkuussa 29 kasvua oli noin 6 prosenttia. Uusia asuntoluottoja nostettiin kesäkuussa 1,5 mrd. euroa, ja keskikorko aleni 2,6 prosenttiin.

6 Maa- ja vesirakentaminen 6 Maa- ja vesirakentamisen määrä kasvoi viime vuonna pari prosenttia, ja saavutti kaikkien aikojen ennätystasonsa. Vuoden 28 loppua kohden alan suhdannetilanne alkoi kuitenkin heikentyä, ja VTT:n maaliskuussa 29 tekemän suhdannekyselyn mukaan maa- ja vesirakentamisen suhdannetilanne on muuttunut syksyn 28 hyvästä tilanteesta normaaliksi. MVR-urakoitsijoista noin 7 % (etenkin pienet mvr-urakoitsijat) näkee tilanteensa heikkenevän tänä vuonna; tuotantokapasiteetin käyttöaste oli loka-joulukuussa 28 runsas 75 %, toiseksi alin 2-luvun talvikausina toistaiseksi. Sen jälkeen - EK:n heinäkuun suhdannetiedustelun mukaan - tilanne on edelleen heikentynyt. Elinkelpoistenkin infra-alan pk-yritysten rahoitushuolto ja lainajärjestelyt ovat vaikeutuneet huolestuttavasti, vaikka valtio tukeekin merkittävästi pankkeja yritysrahoituksen varmistamiseksi. Raksu-ryhmä arvioi, että maa- ja vesirakentaminen vähenee kuluvana vuonna runsas 5 % mm. joidenkin suurhankkeiden loppumiseen ja uusien suurhankkeiden aloituksiin liittyvien ajoitustekijöiden takia, mutta lisäksi myös kuntien investointimahdollisuuksien heikkenemisen ja toistaiseksi keskeytettyihin kaivoshankkeisiin liittyvien tie- ja ratatöiden lykkääntymisen seurauksena. Toisaalta maa- ja vesirakentamisen korjaus- ja kunnossapitoon päätetyt elvytystoimet vaikuttavat myönteisesti infraurakoitsijoiden ja rakennustyöntekijöiden työllisyyteen. Ryhmä näkee, että ensi vuoden infrarakentamisen määrä pysyy suunnilleen ennallaan. Kuntien mahdolliset säästötoimet saattavat vaikeuttaa tilannetta. Infra-alan työvoimakysyntä oli alkuvuonna 29 yhä melko hyvä ja ammattikoulutetun työvoiman niukkuus pysyy ongelmana monissa työtehtävissä. Syksyllä on kuitenkin odotettavissa lomautuksia myös maa- ja vesirakennusyrityksissä. Alan tarvikeniukkuus on vähentynyt, kustannukset kääntyneet laskuun ja tarjoushinnat pudonneet tarjoushalukkuuden lisääntymisen myötä merkittävästi. Rakennustuoteteollisuus Rakennustuoteteollisuuden tuotannon supistuminen on jatkunut merkittävänä alkuvuonna. Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus väheni määrältään lähes 34 % tammi-toukokuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Rakennusmateriaalien menekki-indeksin mukaan tuotetoimitukset vähenivät vastaavasti 3 % tammikesäkuussa. Valmisbetonin ja betonielementtien tuotanto supistui tammi-kesäkuussa 4 5 %, sillä etenkin elementtiteollisuus on riippuvainen uudisrakentamisesta. Puutuoteteollisuuden tuotantomäärien supistumiset ovat olleet perustuotteita lievempiä, koska suuri osa tuotteista käytetään korjausrakentamisessa. EK:n heinäkuun suhdannetiedustelun mukaan rakennustuoteteollisuus on tällä hetkellä syvässä suhdannekuopassa. Lähes kaikki alan yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan heikoksi. Sen sijaan odotukset lähikuukausille ovat aiempaa paremmat suhdanteiden heikkenemisen ennustetaan päättyvän. Tuotanto ja henkilöstö vähenivät voimakkaasti alkukesällä, mutta laskun ennustetaan loivenevan lähiaikoina. Uudisrakentamisen pysyessä matalalla tasolla rakennustuoteteollisuuden piiristä poistuu pysyvästi merkittävä määrä työpaikkoja. Hinnat ja kustannukset Rakennuskustannusindeksi laski kuluvan vuoden heinäkuussa 1, 9 % vuodentakaisesta. Työkustannukset nousivat 2,7 %, kun taas hinnat laskivat rakennustarvikkeissa 3,1 % ja muissa kustannuksissa 6,7 %. Rakennustarvikkeiden osatekijöissä nousivat eniten vesiputket (11 %) ja työmaan energia (8 %). Heinäkuussa 29 laskivat erityisesti rahoituksen hinta (-57 %) ja betoniteräs (-35 %) vuodentakaiseen verrattuna. Pääkaupunkiseudun talonrakentamisen tarjoushintaindeksi aleni heinäkuussa 29 noin kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. ARA tuotannossa - verrattuna viime vuoden keskiarvoon - rakentamisen hinta aleni tammi-heinäkuussa eniten pääkaupunkiseudulla, 5,6 %. Keskimääräinen neliöhintataso putosi hieman myös muissa kasvukeskuksissa ja muualla maassa. Korkotukilainoitettujen asuntojen (pl. erityiskohteet) rakennuskustannusten seitsemän edellisen kuukauden keskiarvo oli heinäkuussa 29 pääkaupunkiseudulla 2 31 /m 2 ja muissa kasvukeskuksissa /m 2. Vanhojen kerrostaloasuntojen nimellishinnat nousivat vuoden 29 toisella neljänneksellä; koko maan hintojen nousu edellisestä neljänneksestä oli 3,4 %, pääkaupunkiseudulla vastaavasti 4,7 %. Vuoden 28 vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat kuitenkin laskivat koko maassa 2,9 %; pääkaupunkiseudulla 3,6 % ja muualla maassa 2,1 %. Reaalisesti vanhojen asuntojen hinnat laskivat kolmisen prosenttia vuodentakaisesta. Uusien kerrostaloasuntojen keskineliöhinta oli 328 /m 2 koko maassa ja 378 /m 2 pääkaupunkiseudulla.

7 7 Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat vuoden 29 toisella neljänneksellä vuodentakaisesta koko maassa 4,3 % ja aravavuokrat 4,9 %, pääkaupunkiseudulla vastaavasti 6,3 % ja 5,4 %. Koko maan pientalotonttien hinnat laskivat tammi-maaliskuussa 29 keskimäärin 18 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, pääkaupunkiseudulla 25 % ja kehyskunnissa lähes 17 %. Maarakennuskustannusindeksin vuoden 28 loppupuolella alkanut lasku on jatkunut myös tänä vuonna, heinäkuussa vuosimuutos oli noin -4 %. Kokonaisindeksiin vaikuttivat erityisesti polttoaineiden ja energian sekä bitumi- ja muovituotteiden halpeneminen. Maarakentamisen konekustannusindeksi laski 6,8 % vuodentakaisesta. Työvoima Rakennusalan työllisten määrä - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan - oli tammi-kesäkuussa keskimäärin eli 8 pienempi (talonrakentaminen 61 1, maa- ja vesirakentaminen 23 1, erikoistunut rakennustoiminta 89 8) kuin vastaavaan aikaan vuonna 28. Talonrakennustoiminnan työttömien työnhakijoiden määrä työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritilaston mukaan - oli puolestaan vuoden 29 kesäkuun lopussa 15 5 (vuotta aiemmin 1 3) ja maa- ja vesirakentamisessa 2 39 (vuotta aiemmin 1 68). Avoimien työpaikkojen määrä supistui talonrakentamisessa 33 % sekä maa- ja vesirakentamisessa 69 % edellisvuotisesta. Raksu-ryhmä arvioi, että rakennusalan työllinen työvoima vähenee tänä ja ensi vuonna rakennustyömailla yhteensä 2 3 henkeä, vaikkakin toteutetut elvytystoimenpiteet hillitsevät taantuman syvenemistä merkittävästi. Alenema kohdistuu ensisijaisesti uudistalonrakentamiseen, mutta osin myös maa- ja vesirakentamiseen. Rakentamisen välilliset työllisyysvaikutukset ovat laajat ja rakentamisen vähenemisellä on runsaasti heijastusvaikutuksia. Rakennustuoteteollisuus sekä rakennusalan kauppa ja palvelut vähentävät myös runsaasti työpaikkojaan. Rakennusalan työttömien työnhakijoiden määrä lienee ensi talvikautena - paitsi suhdanne- myös kausitekijöiden johdosta - suurimmillaan yli 3 henkeä. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuusongelmat eivät kuitenkaan hellitä täysin etenkään pääkaupunkiseudulla, sillä alalta poistuu yhä enemmän suurten ikäluokkien työntekijöitä. Rakennusalan koulutuspaikkojen pitemmän aikavälin mitoitustarpeeseen ja rakenteeseen onkin kiinnitettävä enenevää huomiota, jotta näillä näkymin jo tulevassa noususuhdanteessa syntyvä mittava työvoimavaje voitaisiin mahdollisimman hyvin täyttää kotimaisin voimin. Ulkomaisen työvoiman varaan vajeen täyttämistä ei suuressa määrin voida jättää.

8 Taulukko 1: Rakentamisen hinta ARA -hankkeissa 8 Normaalit vuokra-asunnot ja asumisoikeusasunnot Kaikki hankkeet PKS Muut kasvukeskukset Muu maa euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % ,4 % 21 7,6 % , % 1-7/ ,6 % ,5 % 263 -,7 % Normaalit vuokra-asunnot PKS Muut kasvukeskukset Muu maa euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % ,2 % 213 7,5 % ,8 % 1-7/ ,6 % , % 277, % Asumisoikeusasunnot PKS Muut kasvukeskukset Muu maa euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % ,2 % 213 8,1 % - 1-7/ ,8 % 23,8 % 29 Kilpailutetut hankkeet PKS Muut kasvukeskukset Muu maa euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % ,4 % 22 6,5 % ,4 % 1-7/ ,4 % 215 -,2 % 217 1,4 % Neuvottelu-urakkana toteutetut hankkeet PKS Muut kasvukeskukset Muu maa euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % ,4 % - 1-7/ ,1 % 231

9 KUVIOLIITE: elokuu 29 ( ) 9 milj. m3 8 Koko talonrakennustuotanto myönnetyt luvat aloitetut valmistuneet milj. m3 3 Asuinrakennukset milj. m3 14 Teollisuusrakennukset (pl. varastot) myönnetyt luvat aloitetut valmiit myönnetyt luvat aloitetut valmiit milj. m3 6 Julkiset rakennukset milj.m3 1 Varastorakennukset myönnetyt luvat aloitetut valmiit myönnetyt luvat aloitetut valmiit milj. m3 9 Liikerakennukset milj. m3 4 Toimistorakennukset myönnetyt luvat aloitetut valmiit myönnetyt luvat aloitetut valmiit

10 1 6 Asuntojen hinnat neljännesvuosittain 198 = ) 2 1 2) ) Koko maan vanhojen kerrostalojen nimellishinnat, 2) deflatoituna ansiotasoindeksillä. Lähde: TK /VM/KO/UL/ xls 21 Asuntojen reaalihinnat ja asuntoinvestoinnit neljännesvuosittain 198 = Asuntojen reaalihinnat 1) Asuntoinvestoinnit 2) ) Koko maan vanhojen kerrostalojen hinnat, deflatoituna kuluttajahintaindeksillä. 2) 4 neljänneksen liukuva keskiarvo /VM/KO/UL (Lähde: TK) xls Rakentamisen luottamusindikaattori kausitasoitettu Lähde: EK, European Commission (Business and Consumer Survey) /VM/UL/ 2139.xls

11 11 35 Kerrostaloasuntojen nimellishinnat euroa / m Pääkaupunkiseutu 2 Koko maa 15 Muu Suomi Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen /VM/KO/UL (Lähde: TK: 29:II) xls Rakennuskustannukset alaerittäin vuosimuutos, % Työ -2-4 Kaikki Materiaali -6 Muut Lähde: TK /VM/KO/UL / (29:7) 1418.xls

12 12 Tonttien reaalihinnat 1995 = kehyskunnat pääkaupunkiseutu koko maa muu Suomi Pientalotonttien hinnat Lähde: Tilastokeskus /VM/KO/UL xls Asuntohinnat, urakkatarjoushinnat, tonttien hinnat (PKS) ja rakennuskustannukset (koko maa) 1995 = Kiinteistöjen hintaindeksi, tontit, 1995=1; Pääkaupunkiseutu Asuntohinnat (pääkaupunkiseutu); Talonrakentamisen tarjoushintaindeksi (pääkaupunkiseutu); Rakennuskustannusindeksi (koko maa); kokonaiskustannukset /VM/KO/UL (Lähteet: TK, Rapal) xls

13 Maarakennuskustannusindeksi vuosimuutos, % kunnossapito kokonaisindeksi betonirakenteet päällysteet Indeksi 25= /VM/KO/UL, lähde: TK (29:7) 212.xls 15 Maarakennusalan konekustannusindeksi vuosimuutos, % Indeksi: 25= /VM/KO/UL, lähde: TK (29:7) xls 12 Rakentamisen työlliset 1 henkeä Erikoistunut rakennustoiminta Talonrakentaminen 4 2 Maa- ja vesirakentaminen Lähde: Tilastokeskus (TOL28) /VM/KO/UL (Lähde: TK: 29:6) xls

INFRA ALAN SUHDANNENÄKYMÄT

INFRA ALAN SUHDANNENÄKYMÄT INFRA ALAN SUHDANNENÄKYMÄT MVR tuotanto laskee selvästi 2009 2011 (indeksi 2000=100) 106 104 102 100 98 96 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Tilastokeskuksen tietojen pohjalta

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 Yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Maa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Lokakuu 2015 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on heikentynyt

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne pysynee yhä ennallaan Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakennusalan suhdannenäkymät

Rakennusalan suhdannenäkymät Rakennusalan suhdannenäkymät Bo Salmén Bo Salmén 9.5.2012 1 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Tilastokeskus, RT 2 3 Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä Rakennusalan suhdanneryhmä 17.8.21 RAKENTAMINEN 21-211 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Pentti Forsman Kai Karsma

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on jokseenkin tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 Pirkanmaan rakennuspäivä 2.11.2009, Tampere Markku Riihimäki VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus 3.11.2010 2 BAROMETRIN RAHOITTAJAT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen ajankohtaiskatsaus Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen suhdanteet Rakennustuotannon arvo vuonna 2013: korjausrakentaminen ohitti uudisrakentamisen Yhteensä 28,8

Lisätiedot

Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma

Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala, VTT XXXVII RAKENNUSKONEPÄIVÄT 8.-9.11.2012 Pekka Pajakkala 8.11.2012 2 Rakentamisen suhdannenäkymät

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannekatsaus

Rakentamisen suhdannekatsaus Rakentamisen suhdannekatsaus Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Tilastokeskus 29.5.28 Tilastopäällikkö Jukka Oikarinen Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta, 1976 26* Construction as

Lisätiedot

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Rakennusalan suhdannenäkymät ät Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Kokonaistuotannonja rakentamisen kehitys Suomessa Vuoden 2013 alun talouskasvu jää vaimeaksi Luottamus talouteen vahvistuu vähitellen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus. Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013

Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus. Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013 Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Suomessa Vuoden 2013 alun talouskasvu jää vaimeaksi. Rakentamisessa

Lisätiedot

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla Kim Kaskiaro / RKo 4.10.2013 Lausunto 1 (3) Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus. Betoniteollisuuden kesäkokous 7.8.2015 Sokos Hotel Kimmel, Joensuu Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus. Betoniteollisuuden kesäkokous 7.8.2015 Sokos Hotel Kimmel, Joensuu Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus Betoniteollisuuden kesäkokous 7.8.2015 Sokos Hotel Kimmel, Joensuu Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Yhdysvaltain talous jatkaa vakaata kasvuaan Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä 3.10.2013 1 Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä Pekka Pajakkala johtava asiantuntija VTT TAPRE päätösseminaari 3.10.20134, Tampere 3.10.2013 2 VTT on kumppanisi kestävän ja älykkään

Lisätiedot

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla Anu Kärkkäinen / RKo 8.10.2014 Lausunto 1 (3) Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 Pekka Pajakkala, Markku Riihimäki & Erkki Lehtinen,VTT Talous

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta

Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja Kiinteistöt ja rakentaminen VTT TALOYHTIÖPÄIVÄ, WANHA SATAMA 23.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Talouden

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät. - rakennuskoneiden käytön näkökulma. Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät. - rakennuskoneiden käytön näkökulma. Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala 7.11.213 1 Pekka Pajakkala 7.11.213 2 Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala, VTT Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden käytön näkökulma 7.11.213 Pekka Pajakkala, johtava

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2013. Rakennusteollisuus RT ry 22.10.2013

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2013. Rakennusteollisuus RT ry 22.10.2013 Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2013 Rakennusteollisuus RT ry 22.10.2013 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs Rakentamisessa pudottu osin

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

VTT lyhyesti. Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT. Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M

VTT lyhyesti. Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT. Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT 1 VTT lyhyesti Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M Asiakastoimialat Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus Elektroniikka Energia

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2012-2013

RAKENTAMINEN 2012-2013 Rakennusalan suhdanneryhmä 28.8.2012 RAKENTAMINEN 2012-2013 määrä supistuu alueelliset erot korostuvat kustannusten nousu laantuu 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Valtiovarainministeriö Matti

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana Rakennusalan suhdanneryhmä 21.6.26 RAKENTAMINEN 26 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Jouko Kangasniemi Ari Laine Timo Myllys Jukka

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 13.2.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214 Asuntoaloitusten pohja saavutetaan Asuntojen korjaaminen kasvaa jo selvästi uudisrakentamista suuremmaksi Toimitilarakentaminen kääntyy kasvuun Infran

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2014. Rakennusteollisuus RT ry 15.4.2014

Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2014. Rakennusteollisuus RT ry 15.4.2014 Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2014 ry 15.4.2014 ry:n hallituksen puheenjohtaja, Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs Rakentamisessa pudottu 90-luvun laman jälkimaininkien tasolle Talonrakentamisen

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

INFRA ALAN NÄKYMÄT. Heikki Jämsä, Infra ry 22.1.2009 PANK menetelmäpäivä. JYRKI KATAINEN Savon Sanomat 14.12.2008

INFRA ALAN NÄKYMÄT. Heikki Jämsä, Infra ry 22.1.2009 PANK menetelmäpäivä. JYRKI KATAINEN Savon Sanomat 14.12.2008 INFRA ALAN NÄKYMÄT Heikki Jämsä, Infra ry 22.1.2009 PANK menetelmäpäivä JYRKI KATAINEN Savon Sanomat 14.12.2008 Kataisen mielestä tulevien rakennushankkeiden käynnistämistä voidaan aikaistaa vasta kun

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA

SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA 1 SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA TÄSTÄ AINEISTOSTA KIITOS KUULUU KARI TAKALALLE, JOKA ON PÄIVITTÄNYT AINEISTOA VUODESTA TOISEEN. AINEISTO ON TARKOITETTU VAIN LUENTO- KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun rakentaminen hiljenee edelleen

Pääkaupunkiseudun rakentaminen hiljenee edelleen 1(5) Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 19.03.2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSMARKKINAT SUHDANNETIEDOTE I/2013 Pääkaupunkiseudun rakentaminen hiljenee edelleen Talonrakentaminen

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito ja vienti bruttokansantuotteesta 18% Viennistä 8%

Lisätiedot

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj.

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Infran rooli on merkittävä yhteiskunnalle Suomen kansallisvarallisuus noin 770 mrd Rakennettu ympäristö 70 % Infrarakenteet

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 26.9.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214-215 Asuntojen ja muun talonrakentamisen aloituksia harkitaan aiempaa tarkemmin Vilkas asuntojen korjaaminen jatkuu 215 Asunto- ja kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm 1 Luonnos ASUNTOREFORMIYHDISTYS RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Yleistä Vuonna 2012 valmistunut asuntotuotanto oli edellisen vuoden tapaan korkealla tasolla. Korkeaan määrään vaikutti vielä vuosina

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2012 rakentamisen määrä supistuu lievästi

RAKENTAMINEN 2012 rakentamisen määrä supistuu lievästi Rakennusalan suhdanneryhmä 2.2.212 RAKENTAMINEN 212 rakentamisen määrä supistuu lievästi 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Matti Holopainen Kimmo Huovinen Kai Karsma Timo Myllys Paula Paavilainen

Lisätiedot

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT ry 23.4.2013 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002 Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmän jäsenet Pentti Vesterinen, pj. Timo Airaksinen Ari Laine Veikko Lampinen Kari Matikainen Timo Myllys Pekka Pajakkala Pekka

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2014 ry 21.10.2014 ry:n hallituksen puheenjohtaja, Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs Rakentamisessa ei vieläkään luvassa parempaa Talonrakentamisen aloituskuutiot

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014. OP-Pohjola

Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014. OP-Pohjola Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoista 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat 6. Asuntolainojen

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009 SUHDANNEKATSAUS 2/28 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...29 16 14 12 1 8 6 4 2 85 87 89 91 93 95 99 1 3 5 7 9 SUHDANNEKATSAUS 2/28 5.11.28 1 (3) SUUNNITTELUALAN KASVU TAITTUI, NÄKYMÄT SYNKKENEVÄT Suunnittelualan

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve

Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve - rakennetaanko ja korjataanko Suomessa asuntoja riittävästi Pekka Pajakkala VTT OP-Pohjola-ryhmän Asuntoseminaari, Kuopio 10.8.2010 Pekka Pajakkala 10.8.2010 2 Asuntojen

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi II / 2011

Haahtela-hintaindeksi II / 2011 29.9.2011 Haahtela-hintaindeksi II / 2011 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA

SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA 162 SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA TÄSTÄ AINEISTOSTA KIITOS KUULUU KARI TAKALALLE, JOKA ON PÄIVITTÄNYT AINEISTOA VUODESTA TOISEEN. AINEISTO ON TARKOITETTU VAIN LUENTOKÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa

Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Asiakasjohtaja Pekka Pajakkala, VTT 19/1/2010 2 Esityksen

Lisätiedot

Taku -tiedote I / 2004

Taku -tiedote I / 2004 8.2.2004 Taku -tiedote I / 2004 Haahtela-hintaindeksi Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä

Lisätiedot

RAKENTAMISEN MARKKINATILANNE & JULKISIVURAKENTAMINEN

RAKENTAMISEN MARKKINATILANNE & JULKISIVURAKENTAMINEN RAKENTAMISEN MARKKINATILANNE & JULKISIVURAKENTAMINEN MARKKU RIIHIMÄKI JULKISIVUYHDISTYKSEN INNOVAATIO 2014 -LAIVASEMINAARI M/S SILJA EUROPA - TALLINNA 15.5.2014 Sisältö Talous Uudisrakentaminen - Asuinrakentaminen

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011

ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011 ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011 14.12.2010 Johtaja Jarmo Lindén Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Jarmo Linden 14.12.2010 Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011. Tervetuloa!

Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011. Tervetuloa! Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011 Tervetuloa! Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Rakennus- ja kiinteistöalan vetovoima ry Infra ry 23.9.2011 Elinkeinoelämän keskusliitto EK RT:n toimintamalli

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen kysyntäkomponentit pakkasella Toimialojen tuotannon/myynnin

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Rakennusmarkkinat hiipuvat yhä, kiinteistömarkkinoilla tasaista

Rakennusmarkkinat hiipuvat yhä, kiinteistömarkkinoilla tasaista 1(5) 23.9.2013 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSMARKKINAT SUHDANNETIEDOTE II/2013 Rakennusmarkkinat hiipuvat yhä, kiinteistömarkkinoilla tasaista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla

HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla Eduskunnan ympäristövaliokunta 11.10.2013 Harri Hiltunen

Lisätiedot