RAKENTAMINEN Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy"

Transkriptio

1 Rakennusalan suhdanneryhmä RAKENTAMINEN Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

2 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael Nyberg Jukka Oikarinen Pekka Pajakkala Pekka Pelkonen Ilpo Peltonen Bo Salmén Timo Tähtinen Juha Vartia Ulla Luukkonen, siht. Valtiovarainministeriö Suomen Pankki Työ- ja elinkeinoministeriö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Liikenne- ja viestintäministeriö Tilastokeskus VTT Valtiovarainministeriö Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Ympäristöministeriö Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Valtiovarainministeriö Infrajaosto: Pentti Vesterinen, pj. Tapani Karonen Risto Murto Eero Nippala Pekka Pajakkala Bo Salmén Esko Tainio Ulla Luukkonen, siht. Valtiovarainministeriö Infra ry Liikenne- ja viestintäministeriö TAMK VTT Rakennusteollisuus RT ry Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö

3 3 Rakennustoiminnan volyymi 2 = Lähde: TK, RAKSU ( ) Suhdannetilanne ja lyhyen aikavälin näkymät Maailmantalouden taantuman pahimman vaiheen ennakoidaan olevan pikku hiljaa ohittumassa. Käänne parempaan on kuitenkin hidas. Suomi pienenä avoimena ja merkittävästi viennistä sekä teollisuudesta riippuvaisena kansakuntana on monia muita länsimaita suurempien haasteiden edessä, vaikka taantuman alkaessa julkisen ja yksityisen sektorin rahoitusasemat olivat pitkän korkeasuhdannejakson jälkeen hyvät eikä merkittäviä talouden tasapainottomuuksia ollut päässyt syntymään. Maamme kokonaistuotannon ennakoidaan vähenevän tänä vuonna 6 % ja lisääntyvän ensi vuonna korkeintaan lievästi. Rakennusalan suhdanneryhmän arvion mukaan talonrakentaminen vähenee kuluvana vuonna kaikkiaan noin 15 prosenttia, uudisrakentaminen jopa yli neljänneksen. Aleneva suunta jatkuu myös ensi vuonna, joskin hidastuneena. Tilanne olisi vielä huonompi, ellei hallitus olisi toteuttanut merkittäviä rakentamiseen suunnattuja elvytystoimia. Uusia asuntoja aloitetaan tänä ja ensi vuonna noin 18 eli saman verran kuin alimmillaan 199-luvun alun lamakautena. Valtion tukemaa asuntotuotantoa lähtee liikkeelle tuntuvasti enemmän kuin vuosiin. Asuinrakennusten korjaustoimintaa edistää mm. kotitalousvähennyksen tuntuva nosto, asunto-yhtiöiden määräaikaiset korjausavustukset ja työvoiman saatavuuden helpottuminen. Toimitilarakentaminen jatkui kuluneena kevätkautena vielä kohtuullisena, mutta romahtaa vähäisten aloitusten takia vuoden loppua kohden ja etenkin ensi vuonna. Maa- ja vesirakentaminen vähenee kuluvana vuonna korkealta tasoltaan runsas 5 prosenttia, mutta pysynee suunnilleen ennallaan vuonna 21, mikäli kuntien panostus infratuotantoon ei olennaisesti supistu. Rakennusalan kustannusten ennakoidaan molempina vuosina alenevan, osin jopa tuntuvasti. Alan työvoiman kysyntä pysyi kevääseen saakka varsin tyydyttävänä, mutta työpaikkojen määrä vähenee loppusyksystä nopeasti, ja samalla työttömyystilanne pahenee selvästi.

4 4 Suositukset Raksu-ryhmän mielestä ajankohta vähänkään pitemmällä aikavälillä välttämättömien rakennushankkeiden aloittamiselle on rakennusalan kilpailun lisääntymisen, rakennuskustannusten alenemisen sekä työvoiman saatavuuden paranemisen ansiosta nyt varsin otollinen, mikäli hankkeiden rahoitus on kunnossa. Etenkin kuntien toivoisi pitävän kiinni investointisuunnitelmiensa toteuttamisesta, jos suinkin mahdollista. Vallitsevassa suhdannetilanteessa on suositeltavaa käynnistää kaikkien lähitulevaisuuden hankkeiden suunnittelu vähintäänkin rakennuslupavaiheeseen, koska kapasiteettia on tavanomaista paremmin käytettävissä sekä suunnittelussa että viranomaispuolella. Väljällä aikataululla voidaan vaihtoehtoisia ratkaisuja arvioida rauhassa ja lopputuloksena saadaan parempia suunnitelmia. Rakentajien kiinnostus valtion tukeman ARA-tuotannon ja ns. välimallin asuntojen rakentamiseen on lisääntynyt merkittävästi. Korkotukilainavaltuuksia onkin lisätty 29 talous- ja lisätalousarviossa 1 17 milj. euroksi eli yli 2,4-kertaiseksi verrattuna vuoden 28 toteumaan (479 milj. euroa), jolloin tukituotantoa alkoi 3 9 asuntoa. Valtion tukeman tuotannon määrä voisi nousta hyvinkin yli 1 asuntoon. Aidosti kilpailutettavien kohteiden osuutta tulisi saada nousemaan. Kohtuuhintaisten, kilpailutettavien ARA-kohteiden tonttien saatavuudessa kunnat ovat ratkaisevassa asemassa. Asuntomarkkinoilla on vuonna 21 riskiä voimistuvasta epätasapainosta, kun historiallisen matala korkotaso virkistää asuntokauppaa, uusien asuntojen myyntivaranto pienenee ja samaan aikaan vapaarahoitteisen asuntotuotannon aloitukset näyttävät pysyvän vähäisinä. Asunto- ja rakennusmarkkinoiden vakauden kannalta onkin tärkeää, että myös vapaarahoitteista tuotantoa alkaisi käynnistyä nykyistä enemmän. Ryhmä pitää erittäin tärkeänä, että rakennusalan koulutukseen saadaan riittävästi opiskelijoita myös laskusuhdanteessa, sillä suuren työvoimapoistuman korvaaminen on kuitenkin pääosin hoidettava kotimaisin voimin seuraavassa korkeasuhdanteessa. Oppilaitosten tulee kohdentaa joustavasti rakennusalan koulutusta ja aloituspaikkoja niille rakentamisen osa-alueille, joilla on lähiaikoina paremmat mahdollisuudet tarjota työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi tulee osoittaa resursseja työttömiksi jäävien rakennusalan työntekijöiden täydennyskoulutukseen liittyen esimerkiksi energiatehokkaaseen rakentamiseen. Osoitus rakennustyövoiman niukkuudesta on, että ulkomaisen rakennustyövoiman tarve pysyy Helsingin seudulla myös taantumavaiheessa merkittävänä. Rakentamisen prosessien kehittäminen ja erityisesti infra-alan tuottavuuden parantaminen on vastaisuudessa erittäin tärkeää, jotta niukoilla määrärahoilla pystytään hoitamaan julkinen infratuotanto ja ylläpito sekä varmistamaan rakenteiden toimivuus. Hankinta- ja rakennuttajaosaamisen tilanne on sekä valtion että erityisesti kuntien organisaatioissa huolestuttava, sillä kokenut rakennuttajahenkilöstö vähenee nopeasti eikä uutta henkilöstöä saada tilalle. Kunnissa on tärkeää avata koko teknisen sektorin rakentaminen ja ylläpito kilpailulle. Panostaminen hankinta- ja rakennuttajaosaamiseen on tärkeämpää kuin oman, ison tuotantoorganisaation ylläpito. Myös seutuyhteistyö tarjoaa paljon mahdollisuuksia yhteishankinnoissa ja rakennuttamistehtävissä. Korjausvelan kasvun hillitsemiseksi tulee investointi- ja kunnossapitomäärärahojen mitoitusta suhteuttaa tarpeisiin ja niiden käyttöä tulee tehostaa myös uusilla hankintamalleilla. Talonrakentaminen Talonrakentamisen uudistuotannon suhdannenäkymät ovat heikot, mutta pahin pessimismi ennen kaikkea asuinrakentamisen suhteen on hellittämässä. Toimitilarakentamisessa tilanteen paranemista ei kuitenkaan ole odotettavissa ensi vuonnakaan. Julkinen palvelurakentaminen, jonka merkitys korostuu aina laskusuhdanteessa, pysyy onneksi kasvu-uralla. Loppuvuodesta talonrakennusalan tuotantokapasiteetin käyttöaste alenee etenkin korjaustoimintaan suunnatuista elvytystoimista huolimatta edelleen ja työttömien määrä lisääntyy.

5 5 Vuoden 29 tammi-maaliskuussa asuinrakentamisen aloitukset (m3) vähenivät 48 % ja lukumääräisesti 46 % edellisestä vuodesta, Rakentajien kiinnostus valtion tukemaa asuntotuotantoa kohtaan on kuitenkin lisääntynyt huomattavasti, ja kuluvan vuoden talousarvioon asetetut tavoitteet (ARA tuotantoa 6 ja vuokraasuntojen ns. välimallin aloituksia 2 ) ovat kokonaismäärältään jo ylittyneet. Valtion tukeman tuotannon määrä voisi nousta jopa 12 asuntoon, mikäli lainojen hyväksymisvaltuuksia lisätään tätä määrää vastaavasti. Myös vapaarahoitteisia asuntohankkeita on pantu varovasti liikkeelle, kun rakentajien myymättömien uusien asuntojen varanto on pienentynyt. Rakentajat ovatkin valmiita käynnistämään lykkäämiään vapaarahoitteisia kohteita välittömästi, kun varmuus niiden kaupaksi käymisestä lisääntyy. Alhainen korkotaso 1 on omiaan vauhdittamaan vakavaraisten kotitalouksien asuntokysyntää, mutta toisaalta lisääntyvä työttömyysuhka hillitsee niiden suuria hankintoja. Ryhmä arvioi, että kuluvana vuonna aloitetaan noin 18 asunnon rakentaminen ja ensi vuonna suunnilleen yhtä paljon tai jopa hieman enemmän. Näistä noin 1 asuntoa on kumpanakin vuonna valtion tukemaa tuotantoa ja 6 7 omakotirakentamista. Asuntojen korjaustoiminta lisääntyy molempina vuosina, kun asuntojen uudisrakentamisesta vapautuu työvoimaa, kotitalousvähennys on aiempaa selvästi suurempi ja lisäksi kuluvana vuonna aloitettaviin asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeisiin on saatavissa 1 prosentin korjausavustus. Asuntoinvestointeihin vaikuttaa osaltaan myös rakennusten ja rakennetun ympäristön eko- ja energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden lisääntyvä käyttöönotto. Teollisuusrakentamisen aloitukset puolittuivat vuoden 29 ensimmäisellä neljänneksellä vuodentakaisesta, eikä merkkejä paremmasta ole näkyvissä etenkään vientiteollisuuden keskuudessa, koska kansainväliset menekkinäkymät pysyvät heikkoina. Myös varastorakentamisessa on aleneva suunta niin tänä kuin ensi vuonnakin. Liikerakentamisen aloitukset vähenivät tammi-maaliskuussa 29 todella jyrkästi, ja tuotannon määrä vähenee tänä vuonna yli kolmanneksen. Siitä huolimatta määrä on kuitenkin vielä suurempi kuin noususuhdanteessa 26. Aleneva suunta jatkuu ensi vuonnakin. Toisaalta uusia hankkeita, jotka voidaan nopeasti käynnistää, kun suhdannenäkymät paranevat, on suunnitteilla runsaasti. Toimistorakentamisen aloitukset hyytyivät lähes kokonaan alkuvuonna 29, ja tuotannon määrä puolittuu viime vuodesta. Heikentynyt suhdannetilanne, tilatarjonnan voimakas kasvu uusien hankkeiden valmistuessa sekä ulkomaisten sijoittajien lisääntynyt varovaisuus myös suomalaisia kiinteistöjä kohtaan hidastavat toimistorakennushankkeiden käynnistymistä merkittävästi myös ensi vuonna. Julkisten palvelurakennusten aloitukset kaksinkertaistuivat vuoden 29 tammi-maaliskuussa, ja tuotanto lisääntyy merkittävästi etenkin tänä mutta myös ensi vuonna. Suhdannepoliittisesti näiden hankkeiden ajoitus on oikeaan osunut, vaikkakin niiden osuus koko talonrakentamisen kuutiomäärästä on vain noin kymmeneksen luokkaa. Korjausrakentaminen Korjausrakentamisen patoutuneet kasvupaineet ovat nyt selvästi purkautumassa, kun tuotantokapasiteettia ja työvoimaa on vapautunut ja vapautumassa runsaasti uudisrakentamisen puolelta. Korjausrakentamiseen suunnattavilla elvytystoimilla on merkittävä vaikutus asuinrakennusten korjausaktiivisuuteen. Muiden kuin asuinrakennusten korjaaminen vähenee kuitenkin selvästi, vaikka esimerkiksi julkisten rakennusten korjauksia vauhditetaan elvytystoimin. Heikko taloustilanne ja työttömyysuhka jarruttavat korjausrakentamisen määrän kasvua sekä tänä että ensi vuonna. Rautakaupan myynnin selvä väheneminen alkuvuonna antaa viitteitä siihen, että koko korjausrakentamisen kasvu on jäämässä vähäiseksi. Korjausrakentamisessa on kuitenkin osasektoreita, jotka kasvavat reippaasti kuluvana ja ensi vuonna. Näitä ovat kerrostalojen putkiremontit ja julkisivukorjaukset. Niiden työllistävä vaikutus painottuu ensi vuoteen. Myös energiatehokkuuden parantaminen tulee vähitellen osaksi lähes kaikkea korjausrakentamista, jotta ilmasto- ja energiastrategian mukaiset päästötavoitteet voidaan saavuttaa. Pientalojen lämpöpumppuasennukset kasvavat edelleen. 1 Rahalaitosten asuntolainakannan kasvuvauhti vaimeni edelleen, kesäkuussa 29 kasvua oli noin 6 prosenttia. Uusia asuntoluottoja nostettiin kesäkuussa 1,5 mrd. euroa, ja keskikorko aleni 2,6 prosenttiin.

6 Maa- ja vesirakentaminen 6 Maa- ja vesirakentamisen määrä kasvoi viime vuonna pari prosenttia, ja saavutti kaikkien aikojen ennätystasonsa. Vuoden 28 loppua kohden alan suhdannetilanne alkoi kuitenkin heikentyä, ja VTT:n maaliskuussa 29 tekemän suhdannekyselyn mukaan maa- ja vesirakentamisen suhdannetilanne on muuttunut syksyn 28 hyvästä tilanteesta normaaliksi. MVR-urakoitsijoista noin 7 % (etenkin pienet mvr-urakoitsijat) näkee tilanteensa heikkenevän tänä vuonna; tuotantokapasiteetin käyttöaste oli loka-joulukuussa 28 runsas 75 %, toiseksi alin 2-luvun talvikausina toistaiseksi. Sen jälkeen - EK:n heinäkuun suhdannetiedustelun mukaan - tilanne on edelleen heikentynyt. Elinkelpoistenkin infra-alan pk-yritysten rahoitushuolto ja lainajärjestelyt ovat vaikeutuneet huolestuttavasti, vaikka valtio tukeekin merkittävästi pankkeja yritysrahoituksen varmistamiseksi. Raksu-ryhmä arvioi, että maa- ja vesirakentaminen vähenee kuluvana vuonna runsas 5 % mm. joidenkin suurhankkeiden loppumiseen ja uusien suurhankkeiden aloituksiin liittyvien ajoitustekijöiden takia, mutta lisäksi myös kuntien investointimahdollisuuksien heikkenemisen ja toistaiseksi keskeytettyihin kaivoshankkeisiin liittyvien tie- ja ratatöiden lykkääntymisen seurauksena. Toisaalta maa- ja vesirakentamisen korjaus- ja kunnossapitoon päätetyt elvytystoimet vaikuttavat myönteisesti infraurakoitsijoiden ja rakennustyöntekijöiden työllisyyteen. Ryhmä näkee, että ensi vuoden infrarakentamisen määrä pysyy suunnilleen ennallaan. Kuntien mahdolliset säästötoimet saattavat vaikeuttaa tilannetta. Infra-alan työvoimakysyntä oli alkuvuonna 29 yhä melko hyvä ja ammattikoulutetun työvoiman niukkuus pysyy ongelmana monissa työtehtävissä. Syksyllä on kuitenkin odotettavissa lomautuksia myös maa- ja vesirakennusyrityksissä. Alan tarvikeniukkuus on vähentynyt, kustannukset kääntyneet laskuun ja tarjoushinnat pudonneet tarjoushalukkuuden lisääntymisen myötä merkittävästi. Rakennustuoteteollisuus Rakennustuoteteollisuuden tuotannon supistuminen on jatkunut merkittävänä alkuvuonna. Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus väheni määrältään lähes 34 % tammi-toukokuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Rakennusmateriaalien menekki-indeksin mukaan tuotetoimitukset vähenivät vastaavasti 3 % tammikesäkuussa. Valmisbetonin ja betonielementtien tuotanto supistui tammi-kesäkuussa 4 5 %, sillä etenkin elementtiteollisuus on riippuvainen uudisrakentamisesta. Puutuoteteollisuuden tuotantomäärien supistumiset ovat olleet perustuotteita lievempiä, koska suuri osa tuotteista käytetään korjausrakentamisessa. EK:n heinäkuun suhdannetiedustelun mukaan rakennustuoteteollisuus on tällä hetkellä syvässä suhdannekuopassa. Lähes kaikki alan yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan heikoksi. Sen sijaan odotukset lähikuukausille ovat aiempaa paremmat suhdanteiden heikkenemisen ennustetaan päättyvän. Tuotanto ja henkilöstö vähenivät voimakkaasti alkukesällä, mutta laskun ennustetaan loivenevan lähiaikoina. Uudisrakentamisen pysyessä matalalla tasolla rakennustuoteteollisuuden piiristä poistuu pysyvästi merkittävä määrä työpaikkoja. Hinnat ja kustannukset Rakennuskustannusindeksi laski kuluvan vuoden heinäkuussa 1, 9 % vuodentakaisesta. Työkustannukset nousivat 2,7 %, kun taas hinnat laskivat rakennustarvikkeissa 3,1 % ja muissa kustannuksissa 6,7 %. Rakennustarvikkeiden osatekijöissä nousivat eniten vesiputket (11 %) ja työmaan energia (8 %). Heinäkuussa 29 laskivat erityisesti rahoituksen hinta (-57 %) ja betoniteräs (-35 %) vuodentakaiseen verrattuna. Pääkaupunkiseudun talonrakentamisen tarjoushintaindeksi aleni heinäkuussa 29 noin kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. ARA tuotannossa - verrattuna viime vuoden keskiarvoon - rakentamisen hinta aleni tammi-heinäkuussa eniten pääkaupunkiseudulla, 5,6 %. Keskimääräinen neliöhintataso putosi hieman myös muissa kasvukeskuksissa ja muualla maassa. Korkotukilainoitettujen asuntojen (pl. erityiskohteet) rakennuskustannusten seitsemän edellisen kuukauden keskiarvo oli heinäkuussa 29 pääkaupunkiseudulla 2 31 /m 2 ja muissa kasvukeskuksissa /m 2. Vanhojen kerrostaloasuntojen nimellishinnat nousivat vuoden 29 toisella neljänneksellä; koko maan hintojen nousu edellisestä neljänneksestä oli 3,4 %, pääkaupunkiseudulla vastaavasti 4,7 %. Vuoden 28 vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat kuitenkin laskivat koko maassa 2,9 %; pääkaupunkiseudulla 3,6 % ja muualla maassa 2,1 %. Reaalisesti vanhojen asuntojen hinnat laskivat kolmisen prosenttia vuodentakaisesta. Uusien kerrostaloasuntojen keskineliöhinta oli 328 /m 2 koko maassa ja 378 /m 2 pääkaupunkiseudulla.

7 7 Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat vuoden 29 toisella neljänneksellä vuodentakaisesta koko maassa 4,3 % ja aravavuokrat 4,9 %, pääkaupunkiseudulla vastaavasti 6,3 % ja 5,4 %. Koko maan pientalotonttien hinnat laskivat tammi-maaliskuussa 29 keskimäärin 18 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, pääkaupunkiseudulla 25 % ja kehyskunnissa lähes 17 %. Maarakennuskustannusindeksin vuoden 28 loppupuolella alkanut lasku on jatkunut myös tänä vuonna, heinäkuussa vuosimuutos oli noin -4 %. Kokonaisindeksiin vaikuttivat erityisesti polttoaineiden ja energian sekä bitumi- ja muovituotteiden halpeneminen. Maarakentamisen konekustannusindeksi laski 6,8 % vuodentakaisesta. Työvoima Rakennusalan työllisten määrä - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan - oli tammi-kesäkuussa keskimäärin eli 8 pienempi (talonrakentaminen 61 1, maa- ja vesirakentaminen 23 1, erikoistunut rakennustoiminta 89 8) kuin vastaavaan aikaan vuonna 28. Talonrakennustoiminnan työttömien työnhakijoiden määrä työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritilaston mukaan - oli puolestaan vuoden 29 kesäkuun lopussa 15 5 (vuotta aiemmin 1 3) ja maa- ja vesirakentamisessa 2 39 (vuotta aiemmin 1 68). Avoimien työpaikkojen määrä supistui talonrakentamisessa 33 % sekä maa- ja vesirakentamisessa 69 % edellisvuotisesta. Raksu-ryhmä arvioi, että rakennusalan työllinen työvoima vähenee tänä ja ensi vuonna rakennustyömailla yhteensä 2 3 henkeä, vaikkakin toteutetut elvytystoimenpiteet hillitsevät taantuman syvenemistä merkittävästi. Alenema kohdistuu ensisijaisesti uudistalonrakentamiseen, mutta osin myös maa- ja vesirakentamiseen. Rakentamisen välilliset työllisyysvaikutukset ovat laajat ja rakentamisen vähenemisellä on runsaasti heijastusvaikutuksia. Rakennustuoteteollisuus sekä rakennusalan kauppa ja palvelut vähentävät myös runsaasti työpaikkojaan. Rakennusalan työttömien työnhakijoiden määrä lienee ensi talvikautena - paitsi suhdanne- myös kausitekijöiden johdosta - suurimmillaan yli 3 henkeä. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuusongelmat eivät kuitenkaan hellitä täysin etenkään pääkaupunkiseudulla, sillä alalta poistuu yhä enemmän suurten ikäluokkien työntekijöitä. Rakennusalan koulutuspaikkojen pitemmän aikavälin mitoitustarpeeseen ja rakenteeseen onkin kiinnitettävä enenevää huomiota, jotta näillä näkymin jo tulevassa noususuhdanteessa syntyvä mittava työvoimavaje voitaisiin mahdollisimman hyvin täyttää kotimaisin voimin. Ulkomaisen työvoiman varaan vajeen täyttämistä ei suuressa määrin voida jättää.

8 Taulukko 1: Rakentamisen hinta ARA -hankkeissa 8 Normaalit vuokra-asunnot ja asumisoikeusasunnot Kaikki hankkeet PKS Muut kasvukeskukset Muu maa euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % ,4 % 21 7,6 % , % 1-7/ ,6 % ,5 % 263 -,7 % Normaalit vuokra-asunnot PKS Muut kasvukeskukset Muu maa euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % ,2 % 213 7,5 % ,8 % 1-7/ ,6 % , % 277, % Asumisoikeusasunnot PKS Muut kasvukeskukset Muu maa euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % ,2 % 213 8,1 % - 1-7/ ,8 % 23,8 % 29 Kilpailutetut hankkeet PKS Muut kasvukeskukset Muu maa euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % ,4 % 22 6,5 % ,4 % 1-7/ ,4 % 215 -,2 % 217 1,4 % Neuvottelu-urakkana toteutetut hankkeet PKS Muut kasvukeskukset Muu maa euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % euroa/m2 Muutos % ,4 % - 1-7/ ,1 % 231

9 KUVIOLIITE: elokuu 29 ( ) 9 milj. m3 8 Koko talonrakennustuotanto myönnetyt luvat aloitetut valmistuneet milj. m3 3 Asuinrakennukset milj. m3 14 Teollisuusrakennukset (pl. varastot) myönnetyt luvat aloitetut valmiit myönnetyt luvat aloitetut valmiit milj. m3 6 Julkiset rakennukset milj.m3 1 Varastorakennukset myönnetyt luvat aloitetut valmiit myönnetyt luvat aloitetut valmiit milj. m3 9 Liikerakennukset milj. m3 4 Toimistorakennukset myönnetyt luvat aloitetut valmiit myönnetyt luvat aloitetut valmiit

10 1 6 Asuntojen hinnat neljännesvuosittain 198 = ) 2 1 2) ) Koko maan vanhojen kerrostalojen nimellishinnat, 2) deflatoituna ansiotasoindeksillä. Lähde: TK /VM/KO/UL/ xls 21 Asuntojen reaalihinnat ja asuntoinvestoinnit neljännesvuosittain 198 = Asuntojen reaalihinnat 1) Asuntoinvestoinnit 2) ) Koko maan vanhojen kerrostalojen hinnat, deflatoituna kuluttajahintaindeksillä. 2) 4 neljänneksen liukuva keskiarvo /VM/KO/UL (Lähde: TK) xls Rakentamisen luottamusindikaattori kausitasoitettu Lähde: EK, European Commission (Business and Consumer Survey) /VM/UL/ 2139.xls

11 11 35 Kerrostaloasuntojen nimellishinnat euroa / m Pääkaupunkiseutu 2 Koko maa 15 Muu Suomi Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen /VM/KO/UL (Lähde: TK: 29:II) xls Rakennuskustannukset alaerittäin vuosimuutos, % Työ -2-4 Kaikki Materiaali -6 Muut Lähde: TK /VM/KO/UL / (29:7) 1418.xls

12 12 Tonttien reaalihinnat 1995 = kehyskunnat pääkaupunkiseutu koko maa muu Suomi Pientalotonttien hinnat Lähde: Tilastokeskus /VM/KO/UL xls Asuntohinnat, urakkatarjoushinnat, tonttien hinnat (PKS) ja rakennuskustannukset (koko maa) 1995 = Kiinteistöjen hintaindeksi, tontit, 1995=1; Pääkaupunkiseutu Asuntohinnat (pääkaupunkiseutu); Talonrakentamisen tarjoushintaindeksi (pääkaupunkiseutu); Rakennuskustannusindeksi (koko maa); kokonaiskustannukset /VM/KO/UL (Lähteet: TK, Rapal) xls

13 Maarakennuskustannusindeksi vuosimuutos, % kunnossapito kokonaisindeksi betonirakenteet päällysteet Indeksi 25= /VM/KO/UL, lähde: TK (29:7) 212.xls 15 Maarakennusalan konekustannusindeksi vuosimuutos, % Indeksi: 25= /VM/KO/UL, lähde: TK (29:7) xls 12 Rakentamisen työlliset 1 henkeä Erikoistunut rakennustoiminta Talonrakentaminen 4 2 Maa- ja vesirakentaminen Lähde: Tilastokeskus (TOL28) /VM/KO/UL (Lähde: TK: 29:6) xls

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd. Rakennustuotannon arvo vuonna 211 Yhteensä 28,5 mrd. Talonrakentaminen 22,7 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 5,7 mrd. Ko rja usrakent am in en 1,3 mrd. Kunnossapito 1,6 mrd. Asuinrakennukset Muut rakennukset

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus Paaluseminaari 2016 17.11.2016, Viking XPRS Sami Pakarinen Suomen talous Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne jatkuu yhä heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla Kim Kaskiaro / RKo 4.10.2013 Lausunto 1 (3) Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla Anu Kärkkäinen / RKo 8.10.2014 Lausunto 1 (3) Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014. OP-Pohjola

Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014. OP-Pohjola Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoista 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat 6. Asuntolainojen

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2014 ry 21.10.2014 ry:n hallituksen puheenjohtaja, Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs Rakentamisessa ei vieläkään luvassa parempaa Talonrakentamisen aloituskuutiot

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen kysyntäkomponentit pakkasella Toimialojen tuotannon/myynnin

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN mara-alan kasvu seuraa muuta taloutta Talous kasvaa lähivuosina hitaasti MaRan Marraspäivä 19.11.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Suhdanteissa jälleen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa. Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus

Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa. Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus 9.2.2016 Työllisten määrä 1-64v: VAR / FI Takana haastava historia 2 0 222,6 22,0 2 00 2 497

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 211 Suhdannebarometri Elokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 213 Suhdannebarometri Elokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27 28

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntotuotantotarve 2015-2040

Asuntotuotantotarve 2015-2040 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Asuntotuotantotarve 2015-2040 Erikoistutkija Terttu Vainio 25.1.2016 Suomen väestökehitys 2015 ennusteen mukaan (miljoonaa henkilöä) nettomaahanmuutto omavaraisväestö

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn Suomi ei ole enää taantumassa, ja talouden kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Vuosi 216 toi lupauksen paremmasta myös media-alalle. Mediaalan odotetaan kasvavan lievästi vuonna 217. I/217

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 212 Suhdannebarometri Toukokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 214 Suhdannebarometri Helmikuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit

Kaupan indikaattorit Kaupan indikaattorit Toukokuu 11 Vähittäiskaupan ja teknisen kaupan luottamusindeksit Luottamusindeksit kaupan alalla Toukokuu 11 Tukkukaupan indeksit. Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa):

Lisätiedot

Kuka hyötyy globalisaatiosta? Osaava suomalainen perheyhtiö

Kuka hyötyy globalisaatiosta? Osaava suomalainen perheyhtiö Kuka hyötyy globalisaatiosta? Kehittyvien markkinoiden vetovoima heikkenee Globalisaation krapulavaihe Nationalismi nousee esiin joka puolella o Brexit o Populistiset liikkeet o Trump, vapaakauppa? Ilmastonmuutos

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot