omavastuumaksu alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "omavastuumaksu 1.1.2009 alkaen"

Transkriptio

1 Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu alkaen

2 Sisältö LUKIJALLE / TILL LÄSAREN 3 1 YLEISTÄ TYÖTTÖMYYSTURVAN RAHOITUKSESTA 4 2 TYÖTTÖMÄN LISÄPÄIVÄOIKEUS JA SEN RAHOITUS 4 3 TYÖTTÖMYYSTURVAN TYÖNANTAJAN OMAVASTUUMAKSU Työnantajan maksuvelvollisuus Omavastuumaksu lisäpäivämenosta Omavastuumaksu työttömyyspäivärahamenosta Vapautumisperusteet Omavastuumaksua koskeva päätös Työnantajan kuuleminen ja asian tutkiminen Yritysjärjestely ja omavastuumaksu Selvityksen hankkiminen muualta kuin työnantajalta Päätös Omavastuumaksun periminen Omavastuumaksuasian vanhentuminen Muutoksenhaku Muutoksenhakuelimet Valituskirjelmän toimittaminen Omavastuumaksun palauttaminen hakemuksesta Työnantajaneuvonta 10 4 TIETOA TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTOSTA 11 Työttömyysvakuutusrahasto 1/2010

3 Lukijalle Esitteessä keskitytään työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksuun, jonka perintä on alkanut vuoden 2009 alusta. Työttömyysvakuutusmaksuista on säädetty työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa, 555/1998 (rahoituslaki). Esite löytyy pdf-muotoisena Työttömyysvakuutusrahaston sivuilta osoitteesta omavastuumaksu. Till läsaren I broschyren behandlas arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa som har börjat uppbäras från ingången av år Om arbetslöshetsförsäkringspremierna stadgas i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 555/1998 (finansieringslagen). Broschyren finns på svenska i pdf-format på Arbetslöshetsförsäkringsfondens sidor på adressen Suurtyönantajan omavastuumaksu. 3

4 1 Yleistä työttömyysturvan rahoituksesta Työttömyysturva rahoitetaan pääosin työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä työttömyysvakuutusmaksuilla. Työnantaja, joka tapaturmavakuutuslain mukaan on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä, on velvollinen maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksua. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluva työntekijä on velvollinen suorittamaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2010 on 0,40 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että vuonna 2010 se on 0,75 prosenttia palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,95 prosenttia palkasta. Osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2010 on 0,75 prosenttia ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,15 prosenttia osaomistajalle maksetusta palkasta. Alemman ja ylemmän maksun rajaa tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain työttömyysvakuutusmaksujen määrät Työttömyysvakuutusrahaston esityksestä. Työnantaja pidättää työntekijän työttömyysvakuutusmaksun jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Tapaturmavakuutuslaitos laskuttaa työnantajalta molempien osuudet ja tilittää ne edelleen Työttömyysvakuutusrahastolle, jonka tehtävänä on työttömyysturvaetuuksien rahoittaminen. 2 Työttömän lisäpäiväoikeus ja sen rahoitus Vuoden 2005 työeläkeuudistuksen yhteydessä päätettiin työttömyyseläkkeen lakkauttamisesta luvulla tai myöhemmin syntyneen ikääntyneen pitkäaikaistyöttömän toimeentulosta huolehditaan eläkkeen sijasta työttömyysturvan lisäpäiväoikeudella. Lisäpäiviin oikeuttavaa ikärajaa korotettiin uudistuksessa kahdella vuodella 57 vuodesta 59 vuoteen, mutta lisäpäiväoikeus voi jatkua siihen saakka, kun henkilö täyttää 65 vuotta. Vuonna 1949 tai sitä ennen syntyneen pitkäaikaistyöttömän toimeentulosta huolehditaan edelleen eläkejärjestelmässä. Työttömän lisäpäiväoikeus edellyttää, että henkilö on täyttänyt 59 vuotta ennen työttömyysturvan 500 päivän enimmäisajan täyttymistä ja on sitä ennen ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäiviä voidaan maksaa 65 vuoden iän täyttämiseen saakka. Työttömyysturvan lisäpäiviin oikeutetulla on myös oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iästä alkaen. Osana työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden rahoitusta suurilta työnantajilta on alettu periä alkaen työttömyysturvan omavastuumaksuja. Työnantajalle voi syntyä omavastuumaksuvelvollisuus, jos se on irtisanonut ikääntyneen työntekijän ja irtisanottu on jäänyt pitkäaikaisesti työttömäksi. Työttömyysturvan omavastuussa noudatetaan soveltuvin osin työntekijän eläkelain työttömyyseläkkeiden omavastuussa omaksuttuja periaatteita. Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu koskee samansisältöisenä sekä yksityisen että julkisen sektorin työnantajia, joten se, mikä jäljempänä on sanottu työsuhteista, koskee myös virkasuhteita. Omavastuumaksun määrää ja perii työantajalta Työttömyysvakuutusrahasto työttömyyskassojen ja Kelan antamien tietojen perusteella. Työttömyyskassat ja Kela huolehtivat lisäpäivien päivärahojen maksamisesta työttömille ja antavat tarkempaa tietoa työttömän lisäpäiväoikeudesta. 4

5 3 Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu koskee työnantajia, joiden työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma ylittää 1,5 miljoonan euron alarajan. Määräävää on irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden palkkasumma. Mikäli yrityksessä on tapahtunut sulautumisia (fuusioita) työsuhteen irtisanomisvuonna ennen irtisanomispäivää tai irtisanomisvuotta edeltävänä vuonna, työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksun suuruus määräytyy sulautuneiden yritysten yhteenlaskettujen irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden työttömyysvakuutusmaksun perusteena olleiden palkkasummien perusteella. Sulautuneet yritykset muodostavat yhdessä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetun työnantajan sen jälkeen, kun sulautuminen (fuusio) on merkitty kaupparekisteriin. Alarajalla omavastuumaksu on nolla. Siitä omavastuumaksu kasvaa lineaarisesti täyden omavastuun rajalle 24 miljoonaan euroon, jolloin omavastuumaksu on 80 prosenttia etuusmenosta. Edellä mainitut palkkasummarajat ovat vuoden 2004 tasossa, ja niitä tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella. Vuoden 2010 palkkakertoimella tarkistetut palkkasummarajat ovat ja euroa. Työttömyysvakuutusrahasto saa työnantajien palkkasummatiedot tapaturmavakuutuslaitoksilta ja Valtiokonttorilta. Omavastuumaksun osuus etuusmenosta palkkasumman mukaan 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Osuus 0 % 1,5 M Palkkasumma 24,0 M Omavastuumaksuprosentti Palkkasummarajat ovat vuoden 2004 tasossa. 5

6 3 Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu 3.1 Työnantajan maksuvelvollisuus Omavastuun piiriin kuuluvat työnantajat ovat pääsääntöisesti velvollisia maksamaan omavastuumaksua seuraavissa tapauksissa Omavastuumaksu lisäpäivämenosta Omavastuumaksu peritään ensinnäkin tapauksissa, joissa vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt työntekijä on tullut työnantajan irtisanomisen johdosta oikeutetuksi työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin. Maksu peritään lisäpäiväoikeuden alkaessa, käytännössä aikaisintaan noin kaksi vuotta työsuhteen päättymisestä. Maksun perusteena on se etuusmenoa vastaava määrä, joka irtisanotulle työntekijälle tulisi ansiopäivärahan suuruisena maksettavaksi lisäpäivien alkamisesta siihen saakka, kun hän täyttää 63 vuotta, kuitenkin vähintään yhden vuoden etuusmenoa vastaava määrä. Perusteena käytetään ansiopäivärahan suuruista etuusmenoa riippumatta siitä, onko työntekijä tosiasiallisesti saanut työttömyyspäivärahan ansioturvana vai ei. Etuusmeno määritellään maksupäivien ja päivärahan tulona. Maksupäivien määrä on laskennallinen alkaen ensimmäisestä lisäpäivästä ja päättyen 63-vuotispäivään. Etuusmeno lasketaan kuitenkin vähintään yhden vuoden (258 maksupäivän) perusteella, jos laskennallinen lisäpäivien kesto on alle vuoden. Enimmillään omavastuumaksun perusteena oleva lisäpäiväoikeus on neljä vuotta, ikävuoden välinen aika. Esimerkki 1 Yritys Oy irtisanoi Erkki Esimerkin työsuhteen päättymään Erkki on syntynyt Hänen työsuhteensa Yritys Oy:ssä alkoi Hänen keskimääräinen kuukausiansionsa oli euroa. Yritys Oy:n palkkasumma vuonna 2006 oli euroa. Vuosi Enimmäisaika (500 päivää) Laskennalliset lisäpäivät (1 008 päivää) Työsuhde irtisanotaan Työsuhde päättyy päivärahapäivä Tieto lisäpäiväoikeuden alkamisesta TVR:ään. Omavastuumaksun käsittelyprosessi käynnistyy ja maksu peritään. 63-vuotispäivä Erkki Esimerkillä on oikeus 59-vuotiaana lisäpäiviin. Lisäpäivät alkavat Hän täyttää 63 vuotta , joten laskennallisia lisäpäiviä on päivää. Ansiopäivärahan määräksi tulee euron kuukausiansiolla 61,35 euroa. Yritys Oy:n omavastuumaksun osuudeksi tulee (vuoden 2006 TyEL-palkkakerroin on 1,063): (14,6 M - 1,063 1,5 M ) 1,063 (24,0 M - 1,5 M ) 80 % = 43, % Työnantajan omavastuumaksu = pv 61,35 /pv 43, % = ,49 Lisää esimerkkejä omavastuumaksusta löytyy osoitteesta omavastuumaksu. 6

7 3.1.2 Omavastuumaksu työttömyyspäivärahamenosta Omavastuumaksu peritään myös silloin, kun vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneellä työntekijällä työsuhteen irtisanomisesta johtuva 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu niin, että hän a) on oikeutettu työttömyyspäivärahaan täytettyään 63 vuotta TAI b) on alkanut saada vanhuuseläkettä 62 vuotta täytettyään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka. Tämä kohta koskee vain niitä työttömiä, jotka eivät ole ehtineet siirtyä työttömyysturvan lisäpäiville ennen 63 vuoden ikää. Omavastuumaksu peritään näissä tapauksissa irtisanotun työntekijän täytettyä 63 vuotta. Tuolloin omavastuumaksun perusteena on se ansiopäivärahan suuruista etuusmenoa vastaava määrä, jolta ajalta irtisanotulle työntekijälle on maksettu työttömyysetuutta työsuhteen päättymisestä lukien siihen saakka, kun hän täyttää 63 vuotta tai on siirtynyt vanhuuseläkkeelle 62 vuotta täytettyään. Näissä tapauksissa omavastuumaksun perusteena käytetään henkilölle työsuhteen päättymisen jälkeen todellisuudessa maksettua työttömyyspäivärahaa vastaavaa etuusmenoa. Perusteena käytetään ansiopäivärahan suuruista etuusmenoa riippumatta siitä, onko työntekijä tosiasiallisesti saanut työttömyyspäivärahan ansioturvana vai ei. On mahdollista, että henkilö ei ole työttömyyspäivärahan saajana juuri silloin, kun hän täyttää 63 vuotta. Tästä syystä työnantajalla on maksuvelvollisuus myös silloin, jos henkilö on työttömyyspäivärahan saajana 63 ikävuoden jälkeen ja on ollut päivärahaan oikeutettu ennen 63 vuoden ikää. Esimerkki 2 Suuryritys Oyj irtisanoo Tarja Työntekijän työsuhteen päättymään Tarja Työntekijä on syntynyt Hänen keskimääräinen kuukausipalkkansa on euroa, ja työsuhde alkoi Suuryritys Oyj:n vuoden 2010 palkkasumma on euroa. Vuosi a) Päivärahapäivät 63-vuotispäivään asti (448 päivää) b) Päivärahapäivät eläkkeelle jäämiseen asti (253 päivää) Päiväraha - lisäpäivät - eläke Eläke Työsuhde irtisanotaan Työsuhde päättyy b) Varhennetulle vanhuuseläkkeelle a) 63-vuotispäivä a) Tieto 63 vuoden täyttämisestä TVR:ään. Omavastuumaksun käsittelyprosessi käynnistyy ja maksu peritään. Tarja Työntekijän työttömyyspäivärahan määräksi tulee 67,13 euroa. Suuryritys Oyj:n omavastuumaksun osuus on 80 % etuusmenosta. a) Tarja Työntekijä on saanut työttömyyspäivärahaa ennen 63 vuoden ikää ( ). Omavastuumaksun perusteena on tuolloin 448 päivärahapäivää. Työnantajan omavastuumaksu = 448 pv 67,13 /pv 80 % = ,39 TAI b) Tieto eläkkeelle siirtymisestä TVR:ään. Omavastuumaksun käsittelyprosessi käynnistyy ja maksu peritään. b) Tarja Työntekijä jää varhennetulle vanhuuseläkkeelle Omavastuumaksun perusteena on tässä tapauksessa 253 päivärahapäivää. Työnantajan omavastuumaksu = 253 pv 67,13 /pv 80 % = ,11 Lisää esimerkkejä omavastuumaksusta löytyy osoitteesta omavastuumaksu. 7

8 3 Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu 3.2 Omavastuumaksua koskeva päätös Vapautumisperusteet Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan omavastuumaksua, jos - työsuhde on kestänyt alle kolme vuotta tai - työsuhde on päättynyt ennen kuin henkilö on täyttänyt 56 vuotta tai - työsuhde on irtisanottu tai purettu työntekijästä johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä tai - työntekijä on omasta aloitteestaan ja ilman työnantajan myötävaikutusta irtisanoutunut tai - työntekijä on täyttänyt uudelleen työttömyys - turvalaissa tarkoitetun työssäoloehdon (paluuehdon) kokonaan muun kuin alun perin irtisanoneen työnantajan palveluksessa. Ennen kuin Työttömyysvakuutusrahasto vapauttaa työnantajan maksuvelvollisuudesta, se tutkii työsuhteen päättymissyyn Työnantajan kuuleminen ja asian tutkiminen Ennen päätöksen antamista Työttömyysvakuutusrahasto varaa työnantajalle mahdollisuuden esittää kirjallisen pyynnön omavastuumaksusta vapauttamiseksi sekä mahdollisen omavastuumaksusta vapauttamiseen liittyvän selvityksen lähettämällä työnantajalle kuulemiskirjeen. Rahastolla on myös oikeus pyynnöstä saada työnantajalta omavastuumaksun määrittelyn kannalta välttämättömät työsuhdetta koskevat tiedot. Mikäli työnantaja kuulemisen yhteydessä esittää, että omavastuumaksua ei tulisi asettaa, rahasto tutkii päätöstä antaessaan, onko omavastuumaksusta vapauttamiselle olemassa laissa tarkoitettu peruste. Epäselvissä tapauksissa maksu on määrättävä Yritysjärjestely ja omavastuumaksu Rahoituslain mukaan, jos yrityksessä tapahtuneen järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena on ollut kiertää omavastuumaksua koskevia säännöksiä, Työttömyysvakuutusrahasto voi määrätä maksun ennen mainittua järjestelyä vallinneen tilanteen mukaan Selvityksen hankkiminen muualta kuin työnantajalta Työttömyysvakuutusrahasto voi hankkia asian selvittämiseen tarpeellisia tietoja työnantajan lisäksi myös muun muassa työttömyyskassoilta, Kelalta ja Eläketurvakeskukselta. Rahasto voi varata myös työntekijälle mahdollisuuden oman selvityksen antamiseen, mikäli rahasto katsoo asian selvittämisen tätä edellyttävän. 8

9 3.3 Omavastuumaksun periminen Päätös Työttömyysvakuutusrahasto tekee työnantajaa kuultuaan omavastuumaksuasiasta kirjallisen päätöksen. Päätöksellä joko asetetaan työnantajalle omavastuumaksu tai vapautetaan työnantaja maksuvelvollisuudesta kyseisen työsuhteen osalta. Rahasto voi jättää omavastuumaksun perimättä, jos määrä on vähäinen. Rahaston antamasta maksupäätöksestä voi valittaa, kuten jäljempänä kohdassa Muutoksenhaku kerrotaan. Omavastuumaksu voidaan periä ilman tuomiota siten kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, viivästysajalta on maksettava korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa. 3.4 Omavastuumaksuasian vanhentuminen Omavastuumaksusta ei voida antaa päätöstä sen jälkeen kun viisi vuotta on kulunut henkilön lisäpäiville siirtymisestä tai työnantajan maksuvelvollisuuden synnyttävästä 63 vuoden iän täyttämisestä. 3.5 Muutoksenhaku Muutoksenhakuelimet Työttömyysvakuutusrahaston päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava Työttömyysvakuutusrahastolle 30 päivän kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut päätöksestä tiedon. 9

10 3 Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu 3.6 Omavastuumaksun palauttaminen hakemuksesta Pääsääntö on, ettei perittyä omavastuumaksua palauteta. Peritty omavastuumaksu voidaan kuitenkin työnantajan hakemuksesta palauttaa kahdessa tilanteessa siltä osin kuin maksua koskevaa etuutta on käyttämättä. 1. Työnantaja palkkaa uudelleen irtisanomansa henkilön Työnantaja voi hakea omavastuumaksun palautusta, jos a) sama työnantaja palkkaa uudelleen sellaisen irtisanomansa henkilön, josta se on maksanut omavastuumaksun ja b) työsopimus on tehty olemaan voimassa toistaiseksi ja c) työsopimus on kestänyt vähintään vuoden. Palautusta suoritetaan vain niissä tapauksissa, joissa omavastuumaksua on maksettu henkilön lisäpäiväoikeuden johdosta. Jos työnantaja irtisanoo työntekijän uudelleen, peritään omavastuumaksu välittömästi työttömyyden alkaessa, vaikka työsuhde olisi kestänyt alle kolme vuotta. 2. Työnantaja järjestää ja rahoittaa lisäeläketurvaa tai siihen rinnastettavaa vapaaehtoista etuutta Jos työnantajan irtisanoma henkilö saa työnantajan järjestämää ja rahoittamaa lisäeläketurvaa tai siihen rinnastettavaa vapaaehtoista etuutta, työnantaja voi hakea omavastuumaksun palautusta kun henkilö on saanut vähintään vuoden palautuksen perusteena olevaa työnantajan järjestämää lisäeläkettä tai muuta siihen rinnastettavaa vapaaehtoista etuutta tai lisäeläkkeen eläkesovituksessa huomioon otettavaa eläkettä, minkä vuoksi henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen tai työttömyysetuus maksetaan vähennettynä. Maksun palautusta haettaessa työnantajan on esitettävä perusteet maksun palautukselle sekä tiedot henkilön saamasta etuudesta ja kuinka etuuden rahoitus on järjestetty. Omavastuumaksun palautusta on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun hakemus olisi aikaisintaan voitu tehdä. 3.7 Työnantajaneuvonta Työttömyysvakuutusrahasto neuvoo työnantajia työttömyysturvan omavastuumaksuasioissa vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneiden työntekijöiden osalta. Työttömyysetuuksia koskevissa asioissa neuvontaa antavat työttömyyskassat ja Kela. Työeläkeasioissa neuvontaa antaa työnantajan oma työeläkelaitos. Työttömyysvakuutusrahasto voi työnantajan pyynnöstä antaa kirjallisen omavastuumaksuarvion, joka perustuu pyytäjän ilmoittamiin tietoihin. Kirjallinen arviolaskelma on suuntaa-antava eikä se ole ennakkopäätösluonteinen. Rahaston sivuilla osoitteessa omavastuumaksu on lisää tietoa ja esimerkkejä työnantajan omavastuumaksusta samoin kuin tämä esite pdf-muotoisena. Sivuilta löytyy myös omavastuulaskuri, jonka avulla työnantaja voi tapauskohtaisesti laskea suuntaa-antavia arvioita mahdollisen omavastuumaksun suuruudesta. 10

11 4 Tietoa Työttömyysvakuutusrahastosta Työttömyysvakuutusrahasto on vuonna 1998 perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka päätehtävä on työttömyysetuuksien rahoittaminen. Rahaston varat kerätään työnantajilta ja palkansaajilta perittävillä työttömyysvakuutusmaksuilla. Lisäksi rahasto ohjaa, valvoo ja kehittää maksujen perinnän toimeenpanoa. Työttömyysvakuutusmaksujen perintä on annettu tapaturmavakuutuslaitosten tehtäväksi. Rahaston toiminta perustuu lakiin (555/1998) ja asetukseen (1176/98) työttömyysetuuksien rahoituksesta sekä Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annettuun asetukseen (862/98). Rahaston toimintaa valvoo sosiaalija terveysministeriö sekä talouden osalta Finanssivalvonta. TVR työttömyysvakuutuksen rahoittajana Työ- ja elinkeinoministeriö 11

12

Työnantajan on suoritettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu siten kuin jäljempänä säädetään.

Työnantajan on suoritettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu siten kuin jäljempänä säädetään. 1 of 19 27/05/2011 12:49 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 24.7.1998/555 24.7.1998/555 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työttömyysetuuksien

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 20.12.2006

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 20.12.2006 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 20.12.2006 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJE VUONNA 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 1.1. Maksurakenteen muutokset vuodesta 2009 lukien...3 2. MAKSUVELVOLLISET...4

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJE VUONNA 2006 Versio 2. päivitetty pp.10.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 4 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 5 Pakollinen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2009

Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 SISÄLLYSLUETTTELO Päivärahan hakeminen Työssäoloehto Päivärahaoikeuden esteet Päivärahan suuruus Päivärahan kesto Oikeus soviteltuun päivärahaan Yrittäjien työttömyysturvasta

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2014 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2010

Työttömyyskassat 2010 Sivu 1 (104) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusmaksut. ohje työnantajille

Työttömyysvakuutusmaksut. ohje työnantajille Työttömyysvakuutusmaksut ohje työnantajille sisällysluettelo Yleistä työttömyysvakuutusmaksuista1 Työttömyysvakuutusmaksujen perintä.2 Työttömyysvakuutusmaksun ennakko2 Lopullinen maksu4 Maksuvelvollisuus.5

Lisätiedot

1) palkansaajalla työsuhteessa, virkasuhteessa tai muussa vastaavassa palvelussuhteessa olevaa henkilöä;

1) palkansaajalla työsuhteessa, virkasuhteessa tai muussa vastaavassa palvelussuhteessa olevaa henkilöä; 1 of 11 21/03/2011 14:24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 28.12.2000/1276 28.12.2000/1276 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki aikuiskoulutustuesta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS Työttömyysvakuutusrahaston 2014 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusrahasto määräsi ja peri vuoden 2014 työttömyysvakuutusmaksun 4 Rahaston tulos oli vuonna 2014

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013. Sisältää liittymislomakkeen

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013. Sisältää liittymislomakkeen YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013 Sisältää liittymislomakkeen 2. AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2013 JÄSENMAKSU: 1,9 % 5.800 /v ylittävästä työtulon osasta 25.000 /v työtuloon saakka

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2012

Työttömyyskassat 2012 1 (62) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2012 Sisältö Tekstiosa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston

Työttömyysvakuutusrahaston Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutus täytti kertomusvuonna 50 vuotta 4 Rahaston talous vuonna 2011 6 Toimitusjohtajan katsaus 12

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Helsinki 2007 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet -esite on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi STM:n verkkosivuilla

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2013

Työttömyyskassat 2013 1 (68) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2013 Sisältö Tekstiosa

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot