Konekeskuksen huoltoleasingselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konekeskuksen huoltoleasingselvitys"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Konekeskuksen huoltoleasingselvitys 714/ /2013 TEKLA 69 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Talousarviossa 2013 on tehtäväalueen "Konekeskus" kohdalla (sivu 104) merkitty lisäys "Huoltoleasing-vaihtoehto selvitettävä mennessä". Huoltoleasing tarkoittaa sopimusta, jossa kaupunki vuokraa määräajaksi esim. autoja siten, että kuukausivuokra sisältää sovitut huoltotoimenpiteet, tarvikkeet ja varaosat. Myös vakuutukset, sijaisauto yms. voivat sisältyä vuokraan. Kuukausimaksuun sisältyy sekä kiinteitä että muuttuvia osia. Muuttuvat osat määräytyvät todellisen kulutuksen mukaan ja tällöin sopimuksen sisällön mukaan voidaan suorittaa plus-miinustasaus ennalta sovituin perustein. Oheisessa laskelmassa on esitetty, mitä kuukausimaksu voi sisältää ja mitkä osat ovat muuttuvia. Huoltoleasingtarkastelu on rajattu koskemaan vain henkilö- ja pakettiautoja, joita on yhteensä vajaat 40 kpl. Yhteenveto tarkastelusta on esityslistan liitteenä. KL-Kuntahankinnat Oy on tehnyt LeasePlan Oy:n kanssa henkilö- ja tavara-autojen huoltoleasingista puitesopimuksen, joka on voimassa elokuusta 2010 elokuuhun Puitesopimusluonnos ja sen esittely on esityslistan liitteenä. LeasePlanin kanssa on keskusteltu huoltoleasingsopimuksen käyttöönotosta vuoden 2012 puolella, mutta talousarvion 2013 laadintaan mennessä ei valmistelu ollut riittävän pitkällä näkemyksen selkiyttämiseksi. Kun sopimus kuitenkin on tukitoiminnon uudelleenjärjestelynä realistinen vaihtoehto, on haluttu selvittää, mitä sen toteuttaminen tarkoittaisi. Ajoneuvot ovat osa omien palvelujen tukitoimintoja. Toiminnot jakautuvat kahteen tasoon: ensisijainen tukitoiminto on itse ajoneuvo, jota tarvitaan varsinaisen työsuorituksen tekemisessä. Toisen tason tukitoiminto on huolto, jonka tehtävä pitää ajoneuvo käyttökunnossa. Huoltoleasingissa nämä molemmat yhdistyvät. Laskelmien teossa ei haluttu mennä liian laajaan tarkasteluun, koska periaatteessa yhden kohteen taloudellisen tarkastelun tulee "monistettuna" tuoda esille seikat, joihin on kiinnitettävä huomiota. Taloudellinen tarkastelu on lähtenyt liikkeelle LeasePlanin esittämästä todellisesta esimerkistä. Tämän laskelman rinnalle on tehty samasta autosta

2 laskelma, johon on yritetty arvioida kustannukset omistetun auton käytöstä. Mikäli kustannus on hallintamuodosta riippumatta sama (esim. polttoainekulu), on perusteltua käyttää kummassakin samaa kustannusta. LeasePlan tarjoaa omia vakuutuksiaan, joten se ei ole sama kustannus. Vakuutuksia ei ole pakko ottaa heiltä. Tähän asti autoja on hankittu joko suorilla ostoilla tai rahoitusleasingilla, joka on ollut pelkkä rahoituskeino eikä ole sisältänyt huoltoja tms. kustannuksia. Olemassa olevan autokannan keski-ikä on 7,3 vuotta. Kaupungin varikolla on kolme huonetilaa käytössään, noin 430 m2. Yhtä käytetään pesutilana, yksi on tasalattiainen huoltotila ja yksi huoltomontulla varustettu tila. Tiloissa suoritetaan huollot omana työnä kaiken kaluston osalta, joka konevarikon hallinnassa on. Vain kolarikorjauksia on jouduttu tämän kaluston osalta ostamaan ulkoa. Autot tankataan kilpailutetulla sopimuksella Naantalissa. Korjaamon käytössä olevat tilat on omistusvaihtoehdossa otettu huomioon siten, että pesun hinta on määritelty markkinahinnan mukaan olettaen sen sisältävän tilakustannuksen ja korjaamon osalta siten, että euron kk-vuokrasta (10 euroa / m2 / kk) on kahden muun tilan kustannukseksi määritelty euroa ja siitä 50 % on jyvitetty henkilö- ja pakettiautoille. Näin saatu euron kk-vuokrakulu on jaettu 40:llä ja saatu autokohtaiseksi keskiarvoksi 37,50 euroa / kk. Autokohtainen hallintokulu on puhtaasti arvaus. Kun sellainen kulu kuitenkin on olemassa ja mukana LeasePlanin laskelmassa, olemme käyttäneet samaa tasoa olevaa määrää edustamaan 8 v aikaista osuutta hallinnon hoitamisesta. Tähän hallintoon kuuluu mm. oman kaluston ylläpitämisen edellyttämät kilpailuttamiset (autojen hankinta, polttoaineet, renkaat), jotka voivat jäädä huoltoleasingvaihtoehdossa kokonaan pois. Samoin hallintoon kuuluu esim. laskujen käsittely. Vertailevan laskelman perusteella ei voi vetää yksiselitteisen selkeää johtopäätöstä kummankaan vaihtoehdon hyväksi, ero on niin pieni. "Monistettuna" eli kerrottuna esim. 40 kpl:lla 30 euron kk-ero tarkoittaa vuositasolla euron määrää. Kun kuitenkin laskelman muutamat tekijät ovat hyvin herkkiä muutoksille ja oman toiminnan kustannukset ovat tietyin osin arvion varaisia, ei mielestäni voida tällaisen laskelman perusteella pitää selvänä edullisuutta kumpaankaan suuntaan. Näin voidaan todeta, että muille seikoille tulee antaa asiaa tarkasteltaessa enemmän painoa. Kassavirtatarkastelussa syntyy sikäli eroa, että huoltoleasingissa ajoneuvon hankintahinta maksetaan käytön aikana, kun omistetuissa autoissa hankintahinta maksetaan heti. Kummassakin vaihtoehdossa muut kustannukset syntyvät käytön aikana sillä erolla, että huoltoleasing vapauttaa huollon huonetilat tästä käytöstä. Omassa toiminnassa (nykytilanteessa verrattuna operointiin huoltoleasingkalustolla) me ylläpidämme korjaamoa (= tilat, välineet ja henkilökunta). Korjaukset ja huollot tehdään pääsääntöisesti omana työnä;

3 lähinnä kolarikorjauksia on jouduttu ostamaan ulkoa. Omien autojen hankinta edellyttää kilpailutuksen tai osallistumisen yhteishankintaan - edellyttää tarvemäärittelyn etukäteen ja jotta ei makseta "ylilaadusta", on hankintamenettely harkittava tarkoin. Toiminnasta vastaavan tulisi tarkkailla autojen käyttöä ja pyrkiä huolehtimaan kilometrikertymän jakautumisesta tasaisesti samoille autotyypeille. Sijaisautoja ei yleensä ole käytetty. Autovakuutus on otettu uusiin autoihin kolmeksi vuodeksi ja sen jälkeen on pidetty vain liikennevakuutus. Autokalustosta luovuttaessa tiedetään, mikä on kunkin kohteen hyvitysarvo. LeasePlanin huollot järjestetään sopimuskumppanin toimesta Turussa ja sijaisauton kuuluessa sopimukseen sijaisauto tuodaan tarvittaessa Naantaliin. LeasePlanin autot voidaan valita ilman erillistä hankintamenettelyä, koska heillä on valmiiksi kilpailutetut sopimukset. Sopimuksessa autosta perittävä pääoma-arvo sovitaan etukäteen ja se pysyy kiinteänä. Tiettyjen kulujen osalta on käytössä tasausmenettely, kun todellinen kulu poikkeaa ennalta arvioidusta ja tätä varten kulutukset raportoidaan. Korjaamo- tai huoltotiloja ei tarvita. Mikäli jotkut autot vaativat erityisvarustelun (esim. työkalu- ja tarvikehyllystöt tai ruoan kuljetusta varten jotain varustelua), on tällaiset muutettava joka tapauksessa autoriippumattomiksi siten, että ne voidaan tarvittaessa siirtää uuteen autoon - näiltä osin ei siis ole kyse vaihtoehdosta huoltoleasingin ja omien autojen välillä. Omaa autoa vaihdettaessa saattaa joskus olla helpompi löytää uusi omistaja varustellulle autolle, mutta silloin on kuitenkin hankittava omaan uuteen autoon uusi varustelu. Yhteenveto laskelmilla ei voida osoittaa kummankaan vaihtoehdon operatiivista kalleutta / edullisuutta toiminnallisesti vaihtoehdot eroavat sikäli, että huoltoleasing vapauttaa huonetiloja ja henkilötyökapasiteettia korjaamotoiminnasta siirtyminen henkilö- ja pakettiautojen osalta huoltoleasingvaihtoehtoon, ei nopeasti muuta mitään, koska raskaan kaluston ja viheryksikön kalusto hoidetaan edelleen omana työnä muun kaluston osalta korjaamon kustannustaso nousee lähes kaksinkertaiseksi, koska laskelmassa oletettiin, että henkilö- ja pakettiautojen osuus korjaamon kustannuksista on 50 % paitsi siinä tapauksessa, että vapautuvalle tila- ja henkilökapasiteetille löydetään muu käyttö, mikä lienee vaikeaa huoltoleasingin käyttöönoton edullisuus pitkällä tähtäimellä edellyttää tilakustannuksista ja korjaamotoiminnan kustannuksista luopumista eli kyse on keskusvarikkorakennuksen käytöstä. Keskusvarikkorakennus keskusvarikkorakennuksesta on ainakin 15 vuodeksi poistunut kaukolämpölaitoksen toiminta, joten näiltä osin kustannuksia on jo siirtynyt muille toiminnoille seudullisen vesihuoltoselvityksen seurauksena on mahdollista, että vesihuolto ei enää tarvitse tätä verstasta

4 tilalaitoksen puutyöverstas toimii toistaiseksi ennallaan hankintatoimen kehittäminen mahdollistaa keskusvaraston toiminnan uudelleenarvioinnin, joka voi jopa sisältää omasta keskusvarastotoiminnasta luopumisen tai sen merkittävän toiminnallisen muutoksen. Mikäli päädytään huoltoleasingvaihtoehtoon, niin silloin tulee mielestäni käynnistää keskusvarikkorakennuksen tulevaisuuden käyttöselvitys. Johtopäätökseni on, että henkilö- ja pakettiautojen osalta voidaan lyhyellä tähtäimellä valita kumpi vaihtoehto tahansa. Suosittelen, että kokeillaan yksi nelivuotiskausi huoltoleasingvaihtoehtoa. Mikäli huoltoleasingvaihtoehtoa halutaan kokeilla käytännössä, se voidaan aloittaa useilla eri tavoilla olemassa oleva kalusto siirtyy hallinnoitavaksi LeasePlanille. Jokaisesta kohteesta tehdään hoito-sopimus yhtiön kanssa, mutta ei luonnollisestikaan makseta hankintahinnan perusteella määräytyvää vuokraa. Tämä vaihtoehto ei tulle kysymykseen, koska ympäristövirasto katsoo kaluston vaihdon olevan ajankohtaista ja siihen on myös myönnetty määrärahoja LeasePlan lunastaa kohteet kirjanpitoarvosta ja tehdään vuokrasopimukset tämän pohjalta. Mikäli tähän päädyttäisiin, olisi yhtiön kanssa sovittava kohteiden vaihtohyvitysten käsittelystä erikseen, koska kalusto on kirjanpidossa pääosin kokonaan poistettu, vaikka käyttöikää on runsaasti jäljellä. Järjestely ei ole tarkoituksenmukainen olemassa oleva kalusto myydään suoraan ja uusista ajoneuvoista tehdään huoltoleasingsopimus yhtiön kanssa. Tämä vaihtoehto on käyttökelpoinen edellyttäen, että voimme hyödyntää yhtiön myyntikanavia olemassa oleva kalusto siirretään yhtiön hallinnoitavaksi ja tulevan vuoden aikana siirrytään sopivina ryhminä uusien ajoneuvojen käyttöön huoltoleasingsopimuksin. On oletettavaa, että näin monen ajoneuvon vaihtaminen kerralla uusiin (ja harvempiin merkkeihin) mahdollistaa hyvät alennukset. Palvelustrategian kannalta katsottuna: ajoneuvot ovat välineitä, osa tukitoimintaa, jolla mahdollistamme ensisijaisten toimintojen suorittamisen ajoneuvojen lisäksi ylläpidämme tukitoiminnan toimintaa eli huoltoa ja korjaamoa, joiden avulla nämä ajoneuvot pidetään toimintakunnossa keskittyminen 1. tason tukitoimintaan eli välineiden (ajoneuvojen) hankintaan ja käyttöön, voimme vapauttaa itsemme 2. tason tukitoiminnan järjestämisestä hankkimalla ajoneuvot liittymällä yhteishankintayksikköön säästämme oman hankintaprosessin kustannukset ja voimme todennäköisesti hyödyntää suurien määrien mukaiset volyymialennukset ja hankkia valikoimalla juuri sopivan ajoneuvokaluston

5 Huoltoleasingin toteuttamistavoista pitäisin tarkoituksenmukaisimpana viimeksi mainittua vaihtoehtoa. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee huoltoleasingselvityksen tietoonsa saatetuksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. TEKLA 76 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Teknisen lautakunnan lähetekeskustelussa esittelyssä olleet yhteenveto huoltoleasingtarkastelusta ja puitesopimusluonnos oheistetaan. LIITTEET B1-B2, TEKLA Edellisen kokouksen ja teknisen lautakunnan lähetekeskustelun jälkeen käytyjen keskustelujen perusteella esitetään seuraavaa: 1. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristövirasto valtuutetaan tekemään KL-kuntahankintojen ja LeasePlan Finland Oy:n kanssa sopimus autojen rahoituksesta ja hallinnoinnista (= huoltoleasing sopimuksen piiriin siirtymisestä). 2. Pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa ryhtyä toimenpiteisiin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ennen valtuuston määrärahakäsittelyä. 3. Selvitetään LeasePlan Finland Oy:n kanssa kaupungin omistamista henkilö- ja pakettiautoista ne, jotka myydään ja joiden tilalle hankitaan leasingauto 4. Leasing käyttöön (myynti- ja takaisin vuokraus) siirtyvät autot myydään niiden kirjanpitoarvolla LeasePlan Finland Oy:lle, jos se todetaan kaupungin kannalta taloudellisesti perustelluksi. 5. Autoista, jotka eivät siirry huoltoleasingkäyttöön, tehdään ajoneuvokohtainen myyntiarvio ja autot myydään hyödyntäen Leaseplanin valtakunnallista myyntikanavaa siinä järjestyksessä, kuin niiden tilalle saadaan hankittua leasingauto loppuvuoden 2013 ja alkuvuoden 2014 aikana. TEKNINEN JOHTAJA: 1. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristövirasto valtuutetaan tekemään KL-kuntahankintojen ja LeasePlan Finland Oy:n kanssa sopimus autojen

6 rahoituksesta ja hallinnoinnista (= huoltoleasing sopimuksen piiriin siirtymisestä). 2. Pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa ryhtyä toimenpiteisiin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ennen valtuuston määrärahakäsittelyä. 3. Selvitetään LeasePlan Finland Oy:n kanssa kaupungin omistamista henkilö- ja pakettiautoista ne, jotka myydään ja joiden tilalle hankitaan leasingauto. 4. Leasing käyttöön (myynti- ja takaisin vuokraus) siirtyvät autot myydään niiden kirjanpitoarvolla LeasePlan Finland Oy:lle, jos se todetaan kaupungin kannalta taloudellisesti perustelluksi. 5. Autoista, jotka eivät siirry huoltoleasingkäyttöön, tehdään ajoneuvokohtainen myyntiarvio ja autot myydään hyödyntäen Leaseplanin valtakunnallista myyntikanavaa siinä järjestyksessä, kuin niiden tilalle saadaan hankittua leasingauto loppuvuoden 2013 ja alkuvuoden 2014 aikana. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. KH 423 Kaupunginhallitukselle tuodaan tutustumista varten tiedoksi teknisen lautakunnan esitys huoltoleasingsopimuksen piiriin siirtymisestä. Mikäli teknisen lautakunnan esitys huoltoleasingiin siirtymisestä hyväksytään, vs. kaupunginjohtajan tulee esittämään autojen määrän vähentämistä 2-3 autolla. Oheismateriaali: Konekeskuksen henkilö- ja pakettiautojen kirjanpitoarvot vuosimallin mukaan Yhteenveto huoltoleasingtarkastelusta ja LeasePlan Oy:n laatima huoltoleasingsopimuksen esittely oheistetaan. LIITTEET B3 - B4, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi ja jatkaa käsittelyä Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS:

7 Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. KH 460 Oheismateriaali: Konekeskuksen henkilö- ja pakettiautojen kirjanpitoarvot vuosimallin mukaan Yhteenveto huoltoleasingtarkastelusta LeasePlan Oy:n laatima huoltoleasingsopimuksen esittely Yhdyskuntatekniikan päällikön kaupunginhallituksen talousarvion 2014 käsittelyn yhteydessä antama selvitys huoltoleasingista VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy huoltoleasingiin siirtymisen siten, että autojen määrää vähennetään lautakunnan ehdotuksesta 2-3 autolla. Kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen lautakunnan päättämään sopimuksesta ja siirron toteuttamisen vaatimista muista yksityiskohdista. Vs. kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seuraavaa: Teknisen lautakunnan tulee käynnistää osana huoltoleasingratkaisua keskusvarikkorakennuksen käyttöselvitys. KAUPUNGINHALLITUS: TEKLA 137 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen ja hyväksyi huoltoleasingiin siirtymisen siten, että autojen määrää vähennetään lautakunnan ehdotuksesta 2-3 autolla. Kaupunginhallitus oikeutti teknisen lautakunnan päättämään sopimuksesta ja siirron toteuttamisen vaatimista muista yksityiskohdista. Teknisen lautakunnan tulee käynnistää osana huoltoleasingratkaisua keskusvarikkorakennuksen käyttöselvitys. Ympäristövirasto on jatkanut valmisteluja leasingkalustoon siirtymisestä yhdessä LeasePlan Finland Oy:n kanssa. Tavoitteena on siirtyä leasing-kalustoon henkilö- ja pakettiautojen osalta vuoden 2014 kesäkuuhun mennes-

8 sä. Nykyinen kalusto siirretään LeasePlanin hallinnointiin runkosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. LeasePlan myy nykyiset ajoneuvot Naantalin kaupungin lukuun oman valtakunnallisen myyntikanavansa kautta ja toimittaa tilalle korvaavat ajoneuvot, jotka kuukausiveloitusperusteisesti vuokrataan konekeskukselle. Uusimmat, vuonna 2013 hankitut ajoneuvot, sekä muutamat vähän ajetut erikoisvarustellut ajoneuvot myydään LeasePlanin myyntikanavan kautta ja takaisin vuokrataan konekeskukselle. Myytäviä ajoneuvoja, jotka korvataan uusilla ajoneuvoilla, on arvioitu tässä vaiheessa olevan kappaletta. Myytäviä ja takaisin vuokrattavia ajoneuvoja arvioidaan olevan noin 8-10 kappaletta. Määrä tarkentuu ajoneuvokohtaisen inventoinnin ja arvioinnin valmistumisen jälkeen. Henkilö- ja pakettiautoja on yhteensä 38 kappaletta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan autokalustoa vähennetään 2-3 kappaleella. Tämän hetkisen käsityksen mukaan vähennys kohdistuu vesihuoltolaitokseen sekä tilalaitokseen. Oheismateriaalina on ajoneuvolista käyttäjätietoineen. Oheismateriaalit: Ajoneuvolista Liitteenä on LeasePlan Finland Oy:n ja Naantalin kau pun gin vä li nen runkosopimus. LIITE A4, TEKLA Runkosopimuksessa on kuvattu mm. Ajoneuvon hankinta, vuokraus ja käyttö Sopimuksen laajuus Hinnat ja maksut Kiinteät ajoneuvokohtaiset vuokrauskulut (runkosopimus 6.1 vuokrauskulut) muodostuvat mm. arvonalennuksesta ja rahoituskustannuksesta, sopimuksen kilometrimäärästä, määräaikaishuolloista sekä renkaista ja tarvikkeista. Lisäksi LeasePlan perii ajoneuvon hallinnointikustannuksia 13,00 euroa/kk/ajoneuvo+ alv. Muuttuvat kulut muodostuvat (runkosopimus 6.2 muuttuvat kulut) mm. polttoainekuluista ja ajoneuvon pesusta. Kaupungin lakimies on käynyt runkosopimuksen läpi ja todennut sopimusehdot hyväksymiskelpoisiksi. Jokaisesta ajoneuvosta laaditaan lisäksi ajoneuvokohtainen huoltoleasingsopimus, jossa sovitaan. mm sopimuskaudesta, kilometrimäärästä ja vuokrauskuluista.

9 KL-Kuntahankinnat Oy on tehnyt LeasePlan Oy:n kanssa puitesopimuksen henkilö- ja pakettiautojen huoltoleasingistä. Kuntahankintojen henkilö- ja pakettiau tojen leasingsopimuksen käyttö edellyttää sitoumuksen hyväksymistä ajo neuvojen yhteishankinnasta. Liittenä sitoumus ajoneuvojen yhteishan kin taan liittymisestä. LIITE B4, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy LeasePlan Finland Oy:n ja Naantalin kaupungin vä li sen run kosopimuksen ja valtuuttaa esittelijän ja sih teerin al lekir joittamaan sopimuksen sekä teke mään tar vittaessa vä häisiä muutoksia, hyväksyy KL-Kunta hankintojen sitou muksen ajo neuvojen yhteis han kintaan liittymisestä, valtuuttaa esitte lijän ja sih teerin alle kirjoitta maan sitoumuksen, oikeuttaa ympäristöviras ton ko ne kes kuk sen myymään nykyisen henkilö- ja pa ket ti auto ka luston Lea se Planin myyntikanavan kaut ta se kä teke mään ajo neu vokohtai set huoltoleasingsopimukset 36 ajoneu vosta mennessä ja edellyttää, että henkilö- ja pakettiautojen myynnistä ja laadituista huoltoleasingsopimuksista tuodaan loppuyhteenveto tekniselle lauta kunnalle sitten, kun huoltoleasing järjestelmään on ko konaisuudessaan siirrytty. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tekninen lautakunta 18.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 136 Teknisen lautakunnan vuoden 2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3

Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3 115 Valtuutettu Heini Jalkasen ym. valtuustoaloite lähiruoan käyttämisestä

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on laskelma matkakustannuksista kunnittain tammi-kesäkuulta 2010.

Esityslistan liitteenä on laskelma matkakustannuksista kunnittain tammi-kesäkuulta 2010. Yhtymähallitus 22 02.03.2011 Yhtymähallitus 41 13.04.2011 Yhtymähallitus 85 08.06.2011 Yhteiskäyttöautojen hankinta/ajoneuvojen huoltoleasingpalvelu YhtHall 22 2.3.2011 Johtotiimi 6.9.2010 Hallintojohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 1. Tausta Rahoitustarkastus on 14.11.2005 pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Aika Torstai 8.5.2014 klo 16.15 18.23 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 ) Kaupunginhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 14:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 359 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/2015 140 Yhtymähallitus Aika 27.05.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot