Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Sisällysluettelo Sivu 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle Teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat Konekeskuksen huoltoleasingselvitys Yhdyskuntatekniikan valmistuneita hankkeita Naantalin-Maskun maantien 1893 parantaminen ja Tammiston liittymän rakentaminen, urakoitsijan valinta Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatio Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelmaehdotusten hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville Siirtymäajan seutulippusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen Sauniemen yksityistien tiekunnan hakemus Aatos Lindgrenin korvausvaatimus Kiinteistön Lappalaistenkatu 9 autopaikat Kiinteistön Mannerheiminkatu 15 a autopaikat Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu / Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimukseen ajalle Valtuutettu Hannele Vienosen ym. valtuustoaloite jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapidon parantamiseksi Muumiparkin järjestelyt Teknisen lautakunnan kokoukset keväällä Ilmoitusasiat 52

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Aika kello 18:00-19:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Aho Kimmo puheenjohtaja Forsblom Toni varapuheenjohtaja Ansamaa Eliisa jäsen Arvonen Leila jäsen Haanpää Leena jäsen Maksimainen Keijo jäsen Pentti Anne jäsen Rantanen Timo jäsen Ratilainen Mika jäsen Vallavuori Kaisa jäsen Takanen Juha henkilökunnan edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan päällikkö Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Haanpää ja Keijo Maksimainen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kimmo Aho puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. joulukuuta 2013 Leena Haanpää Keijo Maksimainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 Tekninen lautakunta 135 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tehtäväalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköit täin, kustannuspaikoittain tai kohteittain. Käyttösuunnitelmia vahvistaessaan on toimielimen tai tilivelvollisen samalla esitettävä suunnitelma siitä, miten kaupunginvaltuuston vahvistama tuloarvio saavutetaan. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin. Liitteenä on ehdotus vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. LIITE A1, TEKLA Hallintosäännön mu kaan tekni sen lau takun nan ti lapal velu jaosto hyväksyy omalta osaltaan käyt tösuunni tel man, joten tila lai toksen ja ateriaja siivous palveluiden osal ta käyttösuun ni telmat eivät ole lau ta kun nan käsittelyssä. Tilapalvelujaosto on hyväksynyt käyttösuunnitelmat kokouksessaan ja lähettänyt ne tiedoksi tekniselle lautakun nalle. Ti lajaoston käyttötalouden käyttösuunnitelmat ovat liitteenä. LIITE B1, TEKLA Vakanssiluettelo ja henkilöstösuunnitelma teknisen lautakunnan osalta vuodelle 2014 oheistetaan tiedoksi. LIITE B2, TEKLA

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmat, nimeää tu los yk si köiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi va kans si luet telon, henkilöstösuunnitelman ja tilapalvelujaos ton käyt tö suunnitelmat. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat Tekninen lautakunta 136 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Toimielimen investointiesitystä (ml. taseyksiköt) on karsittu ta lous ar vion kä sittelyn aikana 2014 investointien osalta eu roa ja koko suunnitelmakauden osalta euroa. Kar sinnat koh dis tuivat pääosin aluekohteisiin ja tilalaitoksen investointeihin. Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Investointimäärärahan käyttösuunnitelma on lyhyt kirjallinen selvitys siitä, miten hankemääräraha tai vuosikohdemääräraha on suunniteltu käytettäväk si ja miten määrärahan suuruus ja ajoitus on johdettu. Käyttösuunnitelmaa voidaan täydentää piirustuksin, kartoin, kustannusarvioin, tuottolaskelmin, kaavoitussopimuksin ja muin asiakirjoin. Käyttösuunnitelma on laatijan päivättävä ja allekirjoitettava sekä varustettava hyväksymismerkinnällä. Käyttösuunnitelmat tallennetaan kaupungin sähköiseen asiahallintajärjestelmään siten, että ne ovat järjestelmän käyttöön oikeutettujen vapaasti selatta vissa. Käyttösuunnitelmat ovat voimassa kunnes ne voidaan todeta päättyneeksi. Hankkeen sisällön muuttuessa, on ratkaistava, onko alkuperäinen suunnitelma voimassa vai perustetaanko uusi hanke, jolloin edellinen suunnitelma raukeaa ja sen kesken oleva osuus siirretään uuteen hankkeeseen. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin. Hankeryhmien ja hankkeiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. Liitteinä on ehdotus vuoden 2014 talousarvion investointien käyttösuunnitelmaksi sekä yhdyskuntatekniikan osaston ja vesihuoltolaitoksen investoin tien työohjelmat.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta LIITTEET A2-A3,TEKLA Oheismateriaali: 2014 toteutettavien hankkeiden hankekortit Hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman, joten tilalaitoksen ja ateriapalveluiden investointien käyttösuunnitelmat eivät ole lautakunnan käsittelyssä. Tilapalvelujaosto on hyväksynyt investointien käyttösuunnitelmat ko kouk ses saan ja lähettänyt ne tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Tilalaitoksen ja ateriapalveluiden investointien käyttösuunnitelmat ovat liitteenä. LIITE B3, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2014 talousarvion investointien käyttösuunnitelman, nimeää han keryhmien ja hankkeiden vastuuhenkilöt ja hyväksyy liitteiden mukaisesti yhdyskuntatekniikan osas ton ja vesihuoltolaitok sen investointien työohjelmat ja merkitsee tiedoksi tilapalvelujaoston investointien käyttösuunnitelmat. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Konekeskuksen huoltoleasingselvitys 714/ /2013 Tekninen lautakunta Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Talousarviossa 2013 on tehtäväalueen "Konekeskus" kohdalla (sivu 104) merkitty lisäys "Huoltoleasing-vaihtoehto selvitettävä mennessä". Huoltoleasing tarkoittaa sopimusta, jossa kaupunki vuokraa määräajaksi esim. autoja siten, että kuukausivuokra sisältää sovitut huoltotoimenpiteet, tarvikkeet ja varaosat. Myös vakuutukset, sijaisauto yms. voivat sisältyä vuokraan. Kuukausimaksuun sisältyy sekä kiinteitä että muuttuvia osia. Muuttuvat osat määräytyvät todellisen kulutuksen mukaan ja tällöin sopimuksen sisällön mukaan voidaan suorittaa plus-miinustasaus ennalta sovituin perustein. Oheisessa laskelmassa on esitetty, mitä kuukausimaksu voi sisältää ja mitkä osat ovat muuttuvia. Huoltoleasingtarkastelu on rajattu koskemaan vain henkilö- ja pakettiautoja, joita on yhteensä vajaat 40 kpl. Yhteenveto tarkastelusta on esityslistan liitteenä. KL-Kuntahankinnat Oy on tehnyt LeasePlan Oy:n kanssa henkilö- ja tavara-autojen huoltoleasingista puitesopimuksen, joka on voimassa elokuusta 2010 elokuuhun Puitesopimusluonnos ja sen esittely on esityslistan liitteenä. LeasePlanin kanssa on keskusteltu huoltoleasingsopimuksen käyttöönotosta vuoden 2012 puolella, mutta talousarvion 2013 laadintaan mennessä ei valmistelu ollut riittävän pitkällä näkemyksen selkiyttämiseksi. Kun sopimus kuitenkin on tukitoiminnon uudelleenjärjestelynä realistinen vaihtoehto, on haluttu selvittää, mitä sen toteuttaminen tarkoittaisi. Ajoneuvot ovat osa omien palvelujen tukitoimintoja. Toiminnot jakautuvat kahteen tasoon: ensisijainen tukitoiminto on itse ajoneuvo, jota tarvitaan varsinaisen työsuorituksen tekemisessä. Toisen tason tukitoiminto on huolto, jonka tehtävä pitää ajoneuvo käyttökunnossa. Huoltoleasingissa nämä molemmat yhdisty vät. Laskelmien teossa ei haluttu mennä liian laajaan tarkasteluun, koska peri-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta aatteessa yhden kohteen taloudellisen tarkastelun tulee "monistettuna" tuoda esille seikat, joihin on kiinnitettävä huomiota. Taloudellinen tarkastelu on lähtenyt liikkeelle LeasePlanin esittämästä todellisesta esimerkistä. Tämän laskelman rinnalle on tehty samasta autosta laskelma, johon on yritetty arvioida kustannukset omistetun auton käytöstä. Mikäli kustannus on hallintamuodosta riippumatta sama (esim. polttoainekulu), on perusteltua käyttää kummassakin samaa kustannusta. LeasePlan tarjoaa omia vakuutuksiaan, joten se ei ole sama kustannus. Vakuutuksia ei ole pakko ottaa heiltä. Tähän asti autoja on hankittu joko suorilla ostoilla tai rahoitusleasingilla, joka on ollut pelkkä rahoituskeino eikä ole sisältänyt huoltoja tms. kustannuksia. Olemassa olevan autokannan keski-ikä on 7,3 vuotta. Kaupungin varikolla on kolme huonetilaa käytössään, noin 430 m2. Yhtä käytetään pesutilana, yksi on tasalattiainen huoltotila ja yksi huoltomontulla varustettu tila. Tiloissa suoritetaan huollot omana työnä kaiken kaluston osalta, joka konevarikon hallinnassa on. Vain kolarikorjauksia on jouduttu tämän kaluston osalta ostamaan ulkoa. Autot tankataan kilpailutetulla sopimuksella Naantalissa. Korjaamon käytössä olevat tilat on omistusvaihtoehdossa otettu huomioon siten, että pesun hinta on määritelty markkinahinnan mukaan olettaen sen sisältävän tilakustannuksen ja korjaamon osalta siten, että euron kk-vuokrasta (10 euroa / m2 / kk) on kahden muun tilan kustannukseksi määritelty euroa ja siitä 50 % on jyvitetty henkilö- ja pakettiautoille. Näin saatu euron kk-vuokrakulu on jaettu 40:llä ja saatu autokohtaiseksi keskiarvoksi 37,50 euroa / kk. Autokohtainen hallintokulu on puhtaasti arvaus. Kun sellainen kulu kuitenkin on olemassa ja mukana LeasePlanin laskelmassa, olemme käyttäneet sa maa tasoa olevaa määrää edustamaan 8 v aikaista osuutta hallinnon hoitamisesta. Tähän hallintoon kuuluu mm. oman kaluston ylläpitämisen edellyttämät kilpailuttamiset (autojen hankinta, polttoaineet, renkaat), jotka voivat jäädä huolto leasingvaihtoehdossa kokonaan pois. Samoin hallintoon kuuluu esim. las kujen käsittely. Vertailevan laskelman perusteella ei voi vetää yksiselitteisen selkeää johtopäätöstä kummankaan vaihtoehdon hyväksi, ero on niin pieni. "Monistettuna" eli kerrottuna esim. 40 kpl:lla 30 euron kk-ero tarkoittaa vuositasolla euron määrää. Kun kuitenkin laskelman muutamat tekijät ovat hyvin

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta herkkiä muutoksille ja oman toiminnan kustannukset ovat tietyin osin arvion varaisia, ei mielestäni voida tällaisen laskelman perusteella pitää selvänä edullisuutta kumpaankaan suuntaan. Näin voidaan todeta, että muille seikoille tulee antaa asiaa tarkasteltaessa enemmän painoa. Kassavirtatarkastelussa syntyy sikäli eroa, että huoltoleasingissa ajoneuvon hankintahinta maksetaan käytön aikana, kun omistetuissa autoissa hankintahinta maksetaan heti. Kummassakin vaihtoehdossa muut kustannukset syntyvät käytön aikana sillä erolla, että huoltoleasing vapauttaa huollon huonetilat tästä käytöstä. Omassa toiminnassa (nykytilanteessa verrattuna operointiin huoltoleasingkalustolla) me ylläpidämme korjaamoa (= tilat, välineet ja henkilökunta). Korjaukset ja huollot tehdään pääsääntöisesti omana työnä; lähinnä kolarikorjauksia on jouduttu ostamaan ulkoa. Omien autojen hankinta edellyttää kilpailutuksen tai osallistumisen yhteishankintaan - edellyttää tarvemäärittelyn etukäteen ja jotta ei makseta "ylilaadusta", on hankintamenettely harkittava tarkoin. Toiminnasta vastaavan tulisi tarkkailla autojen käyttöä ja pyrkiä huolehtimaan kilometrikertymän jakautumisesta tasaisesti samoille autotyypeille. Sijaisautoja ei yleensä ole käytetty. Autovakuutus on otettu uusiin autoihin kolmeksi vuodeksi ja sen jälkeen on pidetty vain liikennevakuutus. Autokalustosta luovuttaessa tiedetään, mikä on kunkin kohteen hyvitysarvo. LeasePlanin huollot järjestetään sopimuskumppanin toimesta Turussa ja sijaisauton kuuluessa sopimukseen sijaisauto tuodaan tarvittaessa Naantaliin. LeasePlanin autot voidaan valita ilman erillistä hankintamenettelyä, koska heillä on valmiiksi kilpailutetut sopimukset. Sopimuksessa autosta perittävä pääoma-arvo sovitaan etukäteen ja se pysyy kiinteänä. Tiettyjen kulujen osalta on käytössä tasausmenettely, kun todellinen kulu poikkeaa ennalta ar vioidusta ja tätä varten kulutukset raportoidaan. Korjaa mo- tai huoltotiloja ei tarvita. Mikäli jotkut autot vaativat erityisvarustelun (esim. työkalu- ja tarvikehyllystöt tai ruoan kuljetusta varten jotain varustelua), on tällaiset muutettava joka tapauksessa autoriippumattomiksi siten, että ne voidaan tarvittaessa siirtää uuteen autoon - näiltä osin ei siis ole kyse vaihtoehdosta huoltoleasingin ja omien autojen välillä. Omaa autoa vaihdettaessa saattaa joskus olla helpompi löytää uusi omistaja varustellulle autolle, mutta silloin on kuitenkin hankittava omaan uuteen autoon uusi varustelu.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Yhteenveto laskelmilla ei voida osoittaa kummankaan vaihtoehdon opera tiivista kal leutta / edullisuutta toiminnallisesti vaihtoehdot eroavat sikäli, että huoltoleasing vapauttaa huo netiloja ja henkilötyökapa siteettia korjaamotoiminnasta siirtyminen henkilö- ja pakettiautojen osalta huoltoleasing vaihtoehtoon, ei nopeasti muuta mitään, koska raskaan kaluston ja vi heryk sikön kalusto hoidetaan edelleen omana työnä muun kaluston osalta korjaamon kustannustaso nousee lähes kaksinkertaiseksi, koska laskelmassa oletettiin, että henkilö- ja paket tiautojen osuus korjaamon kustannuksista on 50 % paitsi siinä tapa uksessa, että vapautuvalle tila- ja henkilökapasiteetille löydetään muu käyttö, mikä lienee vaikeaa huoltoleasingin käyttöönoton edullisuus pitkällä tähtäimellä edellyttää tilakustannuksista ja korjaamotoiminnan kustannuksista luopumista eli kyse on keskusvarikkorakennuksen käytöstä. Keskusvarikkorakennus keskusvarikkorakennuksesta on ainakin 15 vuodeksi poistunut kaukoläm pölaitoksen toiminta, joten näiltä osin kustannuksia on jo siirty nyt muille toiminnoille seudullisen vesihuoltoselvityksen seurauksena on mahdollista, että vesihuolto ei enää tarvitse tätä verstasta tilalaitoksen puutyöverstas toimii toistaiseksi ennallaan hankintatoimen kehittäminen mahdollistaa keskusvaraston toi minnan uudelleenarvioinnin, joka voi jopa sisältää omasta keskusva rastotoiminnasta luopumisen tai sen merkittävän toiminnallisen muu toksen. Mikäli päädytään huoltoleasingvaihtoehtoon, niin silloin tulee mielestäni käynnistää keskusvarikkorakennuksen tulevaisuuden käyttöselvitys. Johtopäätökseni on, että henkilö- ja pakettiautojen osalta voidaan lyhyellä tähtäimellä valita kumpi vaihtoehto tahansa. Suosittelen, että kokeillaan yksi nelivuotiskausi huoltoleasingvaihtoehtoa. Mikäli huoltoleasingvaihtoehtoa halutaan kokeilla käytännössä, se voidaan aloittaa useilla eri tavoilla olemassa oleva kalusto siirtyy hallinnoitavaksi LeasePlanille. Jokaisesta kohteesta tehdään hoito-sopimus yhtiön kanssa, mutta ei luonnollisestikaan makseta hankintahinnan perusteella määräytyvää vuokraa. Tämä vaihtoeh to ei tulle kysymykseen, koska ympäristövi rasto katsoo ka luston vaihdon olevan ajankohtaista ja siihen on myös

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta myönnetty määrärahoja LeasePlan lunastaa kohteet kirjanpitoarvosta ja tehdään vuok rasopimukset tämän pohjalta. Mikäli tähän päädyttäisiin, olisi yhtiön kanssa sovittava kohteiden vaihtohyvitysten käsittelystä erikseen, kos ka kalusto on kirjanpidossa pääosin kokonaan poistettu, vaikka käyt töikää on runsaasti jäljellä. Järjestely ei ole tarkoituksenmukainen olemassa oleva kalusto myydään suoraan ja uusista ajoneu voista tehdään huoltoleasingsopimus yhtiön kanssa. Tämä vaihtoehto on käyttö kelpoinen edellyttäen, että voimme hyödyntää yhtiön myyntikanavia olemassa oleva kalusto siirretään yhtiön hallinnoitavaksi ja tu levan vuoden aikana siirrytään sopivina ryhminä uusien ajoneuvojen käyttöön huoltoleasingsopimuksin. On oletettavaa, että näin monen ajoneuvon vaihtaminen kerralla uusiin (ja harvempiin merkkeihin) mahdollistaa hyvät alennukset. Palvelustrategian kannalta katsottuna: ajoneuvot ovat välineitä, osa tukitoimintaa, jolla mahdollistam me ensi si jaisten toimintojen suorit tami sen ajoneuvojen lisäksi yllä pidäm me tuki toiminnan toimintaa eli huoltoa ja korjaamoa, joiden avulla nämä ajo neuvot pidetään toimintakunnossa keskittyminen 1. tason tukitoimintaan eli välineiden (ajoneuvojen) hankin taan ja käyttöön, voimme va pauttaa itsemme 2. tason tukitoiminnan järjestämisestä hankkimalla ajoneuvot liittymällä yhteishankintayksikköön säästämme oman hankintaprosessin kus tannukset ja voimme todennäköisesti hyödyntää suurien määrien mukaiset volyymialennukset ja hank kia valikoimalla juuri sopivan ajoneuvokaluston Huoltoleasingin toteuttamistavoista pitäisin tarkoituksenmukaisimpana viimeksi mainittua vaihtoehtoa. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee huoltoleasingselvityksen tietoonsa saate tuksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. TEKNINEN LAU TA KUN TA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Teknisen lautakunnan lähetekeskustelussa esittelyssä olleet yhteenveto huoltoleasingtarkastelusta ja puitesopimusluonnos oheistetaan. LIITTEET B1-B2, TEKLA Edellisen kokouksen ja teknisen lautakunnan lähetekeskustelun jälkeen käy ty jen kes kus te lujen perusteella esitetään seuraavaa: 1. Tekninen lautakunta esittää kaupungin hal li tuk sel le ja edel leen kaupun gin val tuus tolle, että ym pä ristö vi rasto val tuute taan te kemään KL-kunta hankin tojen ja Lease Plan Fin land Oy:n kanssa sopimus au tojen ra hoi tuksesta ja hal lin noinnista (= huol to leasing sopimuk sen pii riin siirtymi sestä). 2. Pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa ryhtyä toimen piteisiin sopimuksen täytän töönpa nemi seksi en nen val tuuston mää rä rahakäsittelyä. 3. Selvitetään LeasePlan Finland Oy:n kans sa kau pungin omistamista hen kilö- ja pa ketti au toista ne, jotka myy dään ja joiden tilalle hanki taan lea singauto 4. Leasing käyttöön (myynti- ja ta kaisin vuokraus) siirty vät au tot myydään niiden kirjan pi toarvolla Lea se Plan Finland Oy:lle, jos se tode taan kau pun gin kannal ta ta loudellisesti perustelluksi. 5. Autoista, jotka eivät siirry huolto leasing käyt töön, teh dään ajoneuvokohtai nen myyntiar vio ja autot myy dään hyö dyn täen Leaseplanin valta kun nallista myynti kana vaa siinä jär jes tyk sessä, kuin nii den ti lalle saa daan han kittua lea sing auto lop pu vuo den 2013 ja al ku vuoden 2014 aika na. TEKNINEN JOHTAJA: 1. Tekninen lautakunta esittää kaupungin hal li tuk sel le ja edel leen kaupun gin val tuus tolle, että ym pä ristö vi rasto val tuute taan te ke mään KL-kunta hankin tojen ja Lease- Plan Fin land Oy:n kanssa so pimus au tojen ra hoi tuksesta ja hal lin noinnista (= huol to leasing sopimuk sen

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus pii riin siirtymi sestä). 2. Pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa ryhtyä toimen piteisiin sopimuksen täytän töönpa nemi seksi ennen val tuuston määrärahakäsittelyä. 3. Selvitetään LeasePlan Finland Oy:n kans sa kau pungin omista mista hen kilö- ja pa ketti au toista ne, jotka myydään ja joiden tilal le hanki taan leasingauto. 4. Leasing käyttöön (myynti- ja ta kaisin vuokraus) siirtyvät au tot myydään niiden kirjan pi toarvolla Lea se Plan Finland Oy:lle, jos se tode taan kau pun gin kannal ta taloudellisesti perustelluksi. 5. Autoista, jotka eivät siirry huolto leasing käyt töön, tehdään ajo neuvokohtai nen myyntiar vio ja autot myydään hyö dyn täen Lea seplanin valta kun nallista myyntikana vaa siinä jär jes tyk sessä, kuin nii den ti lalle saadaan han kittua lea sing auto lop pu vuo den 2013 ja al kuvuoden 2014 aika na. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitukselle tuodaan tutustumista varten tiedoksi teknisen lautakun nan esitys huoltoleasingsopi muksen piiriin siirtymisestä. Mikäli tekni sen lautakunnan esitys huoltoleasingiin siirtymisestä hyväksytään, vs. kau punginjohtajan tulee esittämään autojen mää rän vä hen tä mis tä 2-3 autolla. Oheismateriaali: Konekeskuksen henkilö- ja pakettiautojen kirjanpitoarvot vuo si mal lin mu kaan Yhteenveto huol to leasing tar kas te lusta ja LeasePlan Oy:n laatima huoltoleasingsopimuksen esittely oheistetaan. LIITTEET B3 - B4, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi ja jatkaa käsittelyä Merkittiin, että tekninen joh taja Kimmo Suonpää esitteli asiaa ko kouk ses sa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Konekeskuksen henkilö- ja pakettiautojen kirjanpitoarvot vuosimallin mu kaan Yhteenveto huoltoleasingtarkastelusta LeasePlan Oy:n laatima huolto leasingsopimuksen esittely Yhdyskuntatekniikan päällikön kaupunginhallituksen talousarvion 2014 kä sit te lyn yh tey des sä antama selvitys huol to leasin gis ta VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy huoltoleasingiin siirtymisen siten, että autojen määrää vä hennetään lauta kunnan ehdotuk sesta 2-3 autolla. Kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen lautakun nan päättämään sopimuksesta ja siir ron to teuttami sen vaati mista muista yksityiskohdista. Vs. kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seuraavaa: Teknisen lautakunnan tulee käynnistää osana huoltoleasingrat kaisua keskusvarikkorakennuksen käyttöselvitys. KAUPUNGINHALLITUS:

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 137 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan muutetun eh dotuksen ja hyväksyi huoltoleasingiin siir ty misen si ten, et tä autojen määrää vähennetään lautakun nan eh do tuk sesta 2-3 autolla. Kaupunginhallitus oikeutti teknisen lautakunnan päättämään sopimuksesta ja siirron toteuttamisen vaatimista muista yksityiskohdista. Teknisen lautakunnan tulee käynnistää osana huoltoleasingrat kaisua keskusvarikkorakennuksen käyttöselvitys. Ympäristövirasto on jatkanut valmisteluja leasingkalustoon siirtymisestä yhdessä LeasePlan Finland Oy:n kanssa. Tavoitteena on siirtyä leasing-kalustoon henkilö- ja pakettiautojen osalta vuoden 2014 kesäkuuhun mennessä. Nykyinen kalusto siirretään LeasePlanin hallinnointiin runkosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. LeasePlan myy nykyiset ajoneuvot Naantalin kaupungin lukuun oman valtakunnallisen myyntikanavansa kautta ja toimittaa tilalle korvaavat ajoneuvot, jotka kuukausiveloitusperusteisesti vuokrataan konekeskukselle. Uusimmat, vuonna 2013 hankitut ajoneuvot, sekä muutamat vähän ajetut erikoisvarustellut ajoneuvot myydään LeasePlanin myyntikanavan kautta ja takaisin vuokrataan konekeskukselle. Myytäviä ajoneuvoja, jotka korvataan uusilla ajoneuvoilla, on arvioitu tässä vaiheessa olevan kappaletta. Myytäviä ja takaisin vuokrattavia ajoneuvoja arvioidaan olevan noin 8-10 kappaletta. Määrä tarkentuu ajoneuvokohtaisen inventoinnin ja arvioinnin valmistumisen jälkeen. Henkilö- ja pakettiautoja on yhteensä 38 kappaletta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan autokalustoa vähennetään 2-3 kappaleella. Tämän hetkisen käsityksen mukaan vähennys kohdistuu vesihuoltolaitokseen sekä tilalaitokseen. Oheismateriaalina on ajoneuvolista käyttäjätietoineen.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Oheismateriaalit: Ajoneuvolista Liitteenä on LeasePlan Finland Oy:n ja Naantalin kaupungin välinen runkosopimus. LIITE A4, TEKLA Runkosopimuksessa on kuvattu mm. Ajoneuvon hankinta, vuokraus ja käyttö Sopimuksen laajuus Hinnat ja maksut Kiinteät ajoneuvokohtaiset vuokrauskulut (runkosopimus 6.1 vuokrauskulut) muodostuvat mm. arvonalennuksesta ja rahoituskustannuksesta, sopimuksen kilometrimäärästä, määräaikaishuolloista sekä renkaista ja tarvikkeista. Lisäksi LeasePlan perii ajoneuvon hallinnointikustannuksia 13,00 euroa/kk/ajoneuvo+ alv. Muuttuvat kulut muodostuvat (runkosopimus 6.2 muuttuvat kulut) mm. polttoainekuluista ja ajoneuvon pesusta. Kaupungin lakimies on käynyt runkosopimuksen läpi ja todennut sopimusehdot hyväksymiskelpoisiksi. Jokaisesta ajoneuvosta laaditaan lisäksi ajoneuvokohtainen huoltoleasingsopimus, jossa sovitaan. mm sopimuskaudesta, kilometrimäärästä ja vuokrauskuluista. KL-Kuntahankinnat Oy on tehnyt LeasePlan Oy:n kanssa puitesopimuksen henkilö- ja pakettiautojen huoltoleasingistä. Kuntahankintojen henkilö- ja pakettiau tojen leasingsopimuksen käyttö edellyttää sitoumuksen hyväksymistä ajo neuvojen yhteishankinnasta. Liittenä sitoumus ajoneuvojen yhteishan kin taan liittymisestä. LIITE B4, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA:

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyy LeasePlan Finland Oy:n ja Naantalin kaupungin vä li sen run kosopimuksen ja valtuuttaa esittelijän ja sih teerin al lekir joittamaan sopimuksen sekä teke mään tar vittaessa vä häisiä muutoksia, hyväksyy KL-Kunta hankintojen sitou muksen ajo neuvojen yhteis han kintaan liittymisestä, valtuuttaa esitte lijän ja sih teerin alle kirjoitta maan sitoumuksen, oikeuttaa ympäristöviras ton ko ne kes kuk sen myymään nykyisen henkilö- ja pa ket ti auto ka luston Lea se Planin myyntikanavan kaut ta se kä teke mään ajo neu vokohtai set huoltoleasingsopimukset 36 ajoneu vosta mennessä ja edellyttää, että henkilö- ja pakettiautojen myynnistä ja laadituista huoltoleasingsopimuksista tuodaan loppuyhteenveto tekniselle lauta kunnalle sitten, kun huoltoleasing järjestelmään on ko konaisuudessaan siirrytty. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan valmistuneita hankkeita Tekninen lautakunta 138 Rakennusinsinööri Jukka Kylmäoja : Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toi mittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle. Kunnallistekniikan rakennusinsinööri Jukka Kylmäoja on toimittanut seuraavat vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tiedoksi: 1. Itä-Immasen asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen Kunnallistekniikan rakentamisen toteutti Maanrakennusliike Isomäki Oy kokonaisurakkana vuoden 2013 aikana. Hanke sisälsi kadun ja vesihuollon rakentamisen Kauristiellä sekä siihen liittyvillä asuntokaduilla Vasapolku ja Peuratie sekä Timoteinkujan, Veräjätien, Rakuunantien, Rakuunapolun ja Rinnekujan alkuosan rakentamisen. Urakan yhteydessä rakennettiin myös kevytväylät Veräjäpolku ja Jänöpolku. Hankkeen toteutuneet kustannukset: Euroa - urakkatarjoushinta urakan lisätyöt, netto materiaalihankinnat omajohtoiset (mm metsä- ja pääll.valmistelutyöt) valaistus ja sähkötyöt suunnittelu, ilmoitukset, luvat, kopiot päällystystyöt Yhteensä Taloussuunnitelmassa vuodelle 2013 Itä-Immasen hankkeelle varattiin yhteensä euroa. Talousarvion 2013 muutosesitykset käsiteltiin kaupun ginvaltuustossa Hankkeesta todettiin säästyvän euroa, jolloin muutetun talousarvion mukainen määräraha vuodelle 2013 on euroa. Vuoden 2014 taloussuunnitelman mukaan Itä-Immasen asemakaava-alueella toteutetaan vanhan vesihuollon järjestelytöitä mm. Veräjätiellä. Tarkoitukseen on varattu euroa. Vuodelle 2015 on varattu katujen päällystä mi seen euroa ja vuodelle 2016 puistojen rakentamiseen euroa.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Liitteinä on urakkakohteen vastaanottotarkastuspöytä kirja ja ta lou delli sen lop pu selvi tyksen pöytäkirja. LIITE B5-B6, TEKLA Rymättylän Kirkkolahti - Taattistenjärvi vesihuoltolinjan rakentami nen Vesihuollon rakentamisen toteutti JJ Kaivin ja Kallio Oy kokonaisurakkana vuosina 2012 ja Hanke sisälsi vesihuollon rakentamisen Rymättylän jätevedenpuhdistamolta Taattistenjärvelle Merimaskuun, jossa se liitettiin vuonna 2011 valmistuneisiin johtoihin. Toteutuneet kustannukset: Euroa - urakkatarjoushinta urakan lisätyöt materiaalihankinnat maanomistajakorvaukset, luvat, sähköliittymät, tutkimus omajohtoiset työt, palvelut suunnittelu, maanomistajaneuvottelut, valvonta Rakennuskustannukset yhteensä Ruokorauman vesiosuuskunnan rakentamiskorvaus Rakennuskustannukset yhteensä, netto Hanketta aloitettaessa taloussuunnitelmassa vuosille hankkeelle varattiin yhteensä euroa. Määrärahamuutokset huomioituna hank keelle on osoitettu vuosina yhteensä euroa. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle euroa vesihuoltoavustuksen, joka on tuloutettu Naantalin kaupungille hankkeen valmistumisen jälkeen marraskuussa Liitteinä on urakkakohteen vastaanotto tar kas tus pöy tä kirja ja ta loudelli sen lop pu selvi tyksen pöytäkirja. LIITE B7-B8, TEKLA Itä-Tammiston asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen Itä-Tammiston kaava-alueen katujen ja niihin liittyvän vesihuollon rakentaminen toteutettiin Naantalin kaupungin omajohtoisena työnä. Kaava-alueen ulkopuolisen vesihuoltolinjan toteutti Turun Aluekaivuu Oy kokonaisurakkana ja siihen liittyvät pumppaamojärjestelyt Naantalin vesihuoltolaitos omajohtoisena työnä. Vesihuoltolinja sijaitsee osittain Raision kaupungin alueella, mistä syystä Raisio osallistui vesihuollon rakentamiskustannuk-

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta siin. Valmistuneita Itä-Tammiston asemakaava-alueen katuja ovat: Kruunutilankatu, Tarhurinkuja, Vakkakuja ja Tallikuja. Toteutuneet kustannukset: Euroa Hankkeen rakennusvaiheen aikaiset kustannukset: - urakkatarjoushinta urakan lisätyöt, netto ulkoiset materiaalihankinnat hankinnat varastosta ja konevarikolta urakointipalvelut katuvalaistus suunnittelu, valv., tutk. (ilm,luvat,kop) palkat Yhteensä Raisio rakentamiskorvaus vesihuollon rakentamisesta Rakennuskustannukset yhteensä, netto Hankkeen rahoitus Naantalin kaupungin Itä-Tammiston asemakaava-alueen talousarviomäärärahat ovat talousarviomuutos (kv ) huomioiden yhteensä euroa. Hankkeen määrärahat : Euroa - tilinpäätös talousarvio talousarviomuutos (kv ) Yhteensä Hankkeen loppuun saattaminen ajoittuu taloussuunnitelman mukaan vuodelle 2017, jolloin päällystys ja viimeistelytöihin on varattu euroa ja puis toihin euroa. Liitteenä on urakkakohteen vastaan ot to tar kas tus pöy tä kirja sisältäen ta loudelli sen loppu selvi tyksen pöytäkirjan. LIITE B9, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee yhdyskuntatekniikan valmistuneet hank keet tiedoksi ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsitel täviksi.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Naantalin-Maskun maantien 1893 parantaminen ja Tammiston liittymän rakentaminen, urakoitsijan valinta Tekninen lautakunta 139 Rakennusinsinööri Jukka Kylmäoja : Hanke Hanke sisältää Tammistontien jatkeen rakentamisen ja uuden liittymän järjestelyt Vantontielle (maantie nro 1893). Hankkeen rahoitus Taloussuunnitelmassa 2014 on investointien kohdassa "tekninen lautakunta" hankkeen määrärahaksi esitetty euroa ja kohdassa "vesihuoltolai tos" euroa, yhteensä euroa. Tarjouskilpailu Ympäristöviraston yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia kunnallistekniikan rakentamisesta päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään klo mennessä. Tarjouspyyntökirje liitteenä. LIITE B10, TEKLA Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen HILMA-järjestelmään. Tarjouspyynnön halusi mennessä 14 maanrakennusalan urakoitsijaa. Tarjousten käsittely Tarjoukset avattiin klo alkaen. Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät jokaisen tarjoajan osalta. Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa avattiin hintatarjouskuoret. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja liitteineen. Urakkatarjousten avauspöytäkirja ja kelpoisuuden arviointi o heistetaan. LIITE A5, TEKLA

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Halvimman tarjouksen ,00 euroa (alv 0%), jätti Rakenne-Kylänpää Oy, jonka kanssa käytiin urakkaneuvottelu Neuvottelun tarkoitukse na oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Urakkatarjousten vertailu ja urakkaneuvottelumuistio oheistetaan. LIITEET B11-B12, TEKLA Hankkeen kustannukset muodostuvat seuraa vasti: Euroa Urakkahinta ,00 Valaistuksen rakentaminen ,90 Vesihuollon tarvikkeet ,00 Vihertyöt ,00 Vesihuoltolaitoksen työt ,00 Lisätyöt ,00 Työnaikainen suunnittelu ja valvonta ,00 Yhteensä, alv 0% ,90 TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta päättää valita "Naantalin-Maskun maantien 1893 pa rantaminen, Tammiston liittymän rakentaminen" - hankkeen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Rakenne-Kylänpää Oy:n urakkahintaan euroa sekä tilata koh teen valaistuksen rakentamisen Naantalin Energia Oy:ltä tar joushintaan ,90 euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatio / /2013 Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatiotyöskentely on aloitettu kuluvan vuoden keväällä työryhmässä, johon ovat kuuluneet kaupunginhallituksen puheenjohtaja, vs. kaupunginjohtaja ja virastopäälliköt. Työryhmässä on mm. valmisteltu virastokohtaiset lähtötilanneselvitykset, joissa on huomioitu palvelustrategiatyössä valitut kehittämiskohteet. Kaupunginhallituksen käsittelyssä asia oli Kaupunginhallitus merkitsi tavoiteorganisaatiotyön tilanteen tiedoksi ja lähetti asian hallintokuntiin valmisteltavaksi. Valmistelun tulee tapahtua yhteistyössä lautakuntiin nimettyjen henkilöstön edustajien kanssa. Lautakuntien käsittely toteutetaan marras - joulukuun 2013 aikana. Lautakunnat voivat käytävän keskustelun pohjalta muuttaa, poistaa tai lisätä lähtötilanneselvityksen yhteydessä esiin nostettuja kehittämiskohteita. Valtuus to käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja tekee niistä valinnan tammikuussa Liitteenä ympäristöviraston lähtötilanneselvitys. LIITE B2, TEKLA Tekninen johtaja esittelee tavoiteorganisaatiohankkeen nykyvaihetta kokouk ses sa. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun esittelyn pohjalta ja jatkaa asian käsittelyä vii meis tään lau ta kun nan jou lu kuun kokouksessa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 140 Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatiotyöryhmä on laatinut ympäristöviraston tavoite organisaation lähtötilanneselvityksen. Selvitys oli esi tys lis tan liitteenä. Tekninen lautakunta käsittelee tarkemmin toimialansa tavoiteorganisaatiokysymystä mar ras- joulu kuun 2013 aikana. Lähtötilanneselvityksessä esitettyjä kehittämiskohteita on mahdollista tarkentaa lautakun takäsittelyn yhteydessä. Valtuusto käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja te kee niistä valinnat tammi kuussa Tilapalvelujen osalta tavoiteorganisaation muodostamista määrittää keskeisesti se, min kälaiset vaihto ehdot tullaan valitsemaan palvelustrategian mukaisissa kehit tämisen painopistehankkeissa. Tilapalvelujaoston alaisen toiminnan kehittämisen paino pistehankkeina ovat seuraavat selvitystyöt: selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta selvitys kiinteistöhoidon ulkoistamismahdollisuuksista vuo den 2014 aika na Palvelustrategiaan liittyvien selvitysten pohjalta voidaan tavoiteorganisaatiota lähteä suunnittelemaan keväällä KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto toteaa lausuntonaan tekniselle lautakunnalle, et tä ti la lai tok sen organisaatioon liittyvät selvitykset painottuvat vuo den 2014 ai ka na palvelustrategiahankkeisiin ja että näiden sel vi tysten ja nii hin liittyvien käyttöönottopäätösten jälkeen voi daan esittää ta voi teorganisaation muutoksia. TILAPALVELUJAOSTO: Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan toimialan osalta palvelustrategian mukaiset kehittämishankkeet ovat kohdistuneet kaikkiin muihin tehtäväalueisiin, paitsi pelastuslaitokseen ja kaukolämpö- ja energiatuotantoon, jotka palvelut ovat jo seudullisen lautakunnan tai yhtiön toteuttamia palveluja. Etenkin tilapalveluiden kehittämishankkeet ovat merkittäviä ja laajamittaisia selvitystöitä ja

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta niiden vaikutuksia organisaation muutoksiin voidaan arvioida vasta, kun selvitykset on saatu tehtyä. Tulosyksikkötasolla joukkoliikenne ja jätehuolto ovat myös seudullisen lautakunnan järjestämiä palveluja. Palvelustrategiatyössä viheryksikön ja liikuntapaikkojen osalta ei esitetty kehittämishankkeita. Viheryksikkö on kuitenkin käynnistänyt hankkeen, jossa osa palveluista tuotetaan yksityisen toimijan toimesta. Tämän palvelun laajuus on yksi henkilötyövuosi ja sillä ei ole vaikutusta organisaation perusrakenteeseen. Liikuntapaikkojen hoidon yli virastorajojen kattavan tarkastelun ja kehittämisen puolesta voisi olla löydettävissä joiltakin osin toimintojen selkeyttämismahdollisuuksia. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii tilapalvelujaosto ja ympäristövirastossa rinnalla toimivat kaavoitus- ja ympäristölautakunta, rakennuslautakunta ja rakennustoimikunnat. Osa ympäristöviraston toiminnoista on ns. viranomaistoimintoja. Näiden toimintojen keskittämistä voisi olla tarpeellista tutkia, jolloin myös hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen välistä yhteyttä voitaisiin saada tiivistettyä ja toimintaprosesseja sujuvoitettua. Pal velu keskuksen resurssien ja toiminnan sujuvuuden kannalta ei olisi suota vaa, että lautakuntia, jaostoja tai toimikuntia jatkossa ainakaan lisättäisiin. Sen si jaa voisi tarkastella joiltakin osin päätäntävallan delegoimismahdolli suuksia ja siten läpimenoaikojen lyhentämistä. Tavoiteorganisaatiotyön käsittelyssä lautakunnat voivat muuttaa, poistaa tai lisätä lähtötilanneselvityksen yhteydessä esiin nostettuja kehittämiskohteita. Valtuusto käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja tekee niistä valinnan tammikuussa Tarkasteltavana on tavoiteorganisaatio vuoden 2015 alussa. Teknisen lautakunnan alaisuudessa olevien teknisten palveluiden tuottamistavat ovat jo päätettyjen palvelustrategiahankkeiden puolesta suurten selvitysten alla. Syksyyn 2014 mennessä tehdään selvitys ateriapalveluiden ulkoistamisesta, siivouspalveluiden ulkoistamisesta ja selvitys siitä, mikä osa kiinteistönhoidosta voitaisiin ulkoistaa. Lisäksi on meneillään autokannan omistamisesta luopuminen ja venesatamien ulkoistamisprojekti. Vesihuollon jakeluyhtiöselvitys etenee Naantalin, Turun, Raision ja Maskun allekirjoittaman aiesopimuksen mukaisesti siten, että uusi jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa, kuitenkin viimeistään vuoden 2016 alussa. Ympäristöviraston meneillään olevat palvelustrategiaan liittyvät kehittämishankkeet ovat laajoja ja merkittäviä ja toteutuessaan myös organisaatioon vaikuttavia. Niiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus tulee vaatimaan viraston henkilöstöltä vuoden 2014 aikana muiden töiden lisäksi runsaasti resursseja. Lisäksi selvitysten aiheuttamia mahdollisia organisaatiomuutoksia

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta voidaan arvioida vasta sitten, kun selvitykset ovat valmistuneet ja niihin liittyvät mahdolliset käyttöönottopäätökset on tehty. Tämän perusteella todetaan, että teknisen lautakunnan alaisuudessa järjestettävien teknisten palveluiden osalta keskitytään vuoden 2014 aikana palvelustrategiahankkeiden läpiviemiseen. Näiden selvitysten valmistuttua ja niihin liittyvien mahdollisten käyttöönottopäätösten jälkeen suunnitellaan tarvittavat organisaatiomuutoksen. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle asiassa seuraavan lausun non: Teknisen lautakunnan alaisuudessa olevien teknisten palveluiden tuottamis tavat ovat jo päätettyjen palvelustrategiahankkeiden puolesta suurten selvi tysten alla. Syksyyn 2014 mennessä tehdään selvitys ateriapalveluiden ul koistamisesta, siivouspalveluiden ulkoistamisesta ja selvitys siitä, mikä osa kiinteistönhoidosta voitaisiin ulkoistaa. Lisäksi on meneillään autokannan omistamisesta luopuminen ja venesatamien ulkoistamisprojekti. Vesihuol lon jakeluyhtiöselvitys etenee Naantalin, Turun, Raision ja Maskun allekir joittaman aiesopimuksen mukaisesti siten, että uusi jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa, kuitenkin viimeistään vuoden 2016 alussa. Ympäristöviraston meneillään olevat palvelustrategiaan liittyvät kehittämis hankkeet ovat laajoja ja merkittäviä ja toteutuessaan myös organisaatioon vaikuttavia. Niiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus tulee vaatimaan vi raston henkilöstöltä vuoden 2014 aikana muiden töiden lisäksi runsaasti re sursseja. Lisäksi selvitysten aiheuttamia mahdollisia organisaatiomuutoksia voidaan arvioida vasta sitten, kun selvitykset ovat valmistuneet ja niihin liittyvät mahdolliset käyttöönottopäätökset on tehty. Tämän perusteella to detaan, että teknisen lautakunnan alaisuudessa järjestettävien teknisten pal veluiden osalta keskitytään vuoden 2014 aikana palvelustrategiahankkeiden läpiviemiseen. Näiden selvitysten valmistuttua ja niihin liittyvien mahdol listen käyttöönottopäätösten jälkeen on suunniteltavissa tarvittavat organi saatiomuutokset. Selvitysten keskeneräisyyden vuoksi on tärkeää, että avoimeksi tulevien va kinaisten virkojen, työsuhteiden ja tehtävien osalta menetellään niin kuin talousarvion 2014 täytäntöönpa-

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta nomääräyksissä kohdassa 9 on määrätty. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelmaehdotusten hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville Tekninen lautakunta 141 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen : Naantalin kaupunginvaltuusto on päätöksellään hy väk synyt Pirttiluoto - Karjaluoto asemakaavan (Ak-294). Pirttiluoto - Karjaluodon alue (Ak-294) sijaitsee Ruonan kaupunginosassa Pirttiluodossa ja Karjaluodossa. Liikenneyhteydet mantereelle toimivat Pirttiluodontien ja Taimontien kautta. Pirttiluoto - Karjaluodon alue käsittää Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien sekä yhteyden Pitkänkarintieltä luoteisrantaan. Liitteinä Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelman ase ma piirustus sekä pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset kaduittain. LIITTEET A6-A11, TEKLA Pirttiluodontie kulkee yhtenäisenä Karjaluodosta Pirttiluotoon alkuosaltaan nykyisen linjauksen päällä. Pitkänkarintien liittymässä Pirttiluodontien linjaus muuttuu nykyistä etelämmäksi. Pitkänkarintien linjaus muuttuu alkuosaltaan ja Pitkänkarintieltä rakentuu kävely-yhteys luoteisrantaan asti. Luodontien linjaus pysyy nykyisellään. Katujen päihin on suunniteltu kääntöpaikat. Kadut on suunniteltu asfalttipäällysteisinä. Pirttiluodontien kaistaleveydeksi on suunniteltu 2,75 metriä Pitkänkarintien liittymään asti, siitä eteenpäin kaistaleveys on 2,5 metriä. Luodontien ja Pitkänkarintien kaistaleveys on 2,5 metriä. Katujen korkeusasema noudattelee pääosin nykyistä maanpinnan korkeutta, joissain kohdissa maaston alavuudesta johtuen katuja korotetaan pengertämällä. Katusuunnittelussa tasauksen lähtökohtana on kerran sadassa vuodessa esiintyvä merivedenkorkeus m. Pehmeikköalueella penkereet on suunniteltu keventämällä painumien minimoimiseksi, pengermateriaalina käytetään vaahtolasimursketta, jolla on CE-merkintä. Luiskaverhoukset on suunniteltu ympäröivään alueeseen soveltuviksi, esim. metsäkohdissa käytetään turveverhousta. Alueen kaduille on suunniteltu katuvalaistus. Katujen kuivatus hoidetaan sivuojapainanteilla, joista hulevedet johdetaan hulevesiviemäreillä mereen. Pehmeikköalueen penkereeseen on suunniteltu rumpu (halkaisijaltaan 1 m). Hulevesien purkukohdat on esitetty katusuunnitelmassa.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Taloussuunnitelmassa on Pirttiluoto - Karjaluodon katujen ja vesihuollon rakentamiseen varattu yhteensä euron määräraha vuosille TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy Pirttiluoto - Karjaluoto Ak-294 asemakaa va-alueen Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelma ehdotukset ja päättää asettaa ne julkisesti nähtäville. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

31 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Siirtymäajan seutulippusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen Tekninen lautakunta 142 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti irtisanoa Siirtymäajan seutulippua koskevan yhteistyösopi muksen Tu run osalta. Lisäksi lautakunta päätti irtisanoa Siirtymäajan seutu lippua kos kevan yhteistyösopimuksen Raision, Naantalin, Kaarinan, Liedon ja Rus kon kuntien osalta ehdolla, että nämä kunnat ilmoittavat hyväksyvän sä irti sanomisen vuoden 2013 loppuun mennessä. Kyseessä on tiedoiltaan vanhentuneen sopimuksen irtisanominen ja uuden viranomaissopimuksen solmiminen. Kyse ei ole seutulippujärjestelmän lakkauttamisesta vaan sopimusten uudistamisesta. Suurin osa nykyisistä seutulipun käyttäjistä siirtyy käyttämään kaupunkiseudun omaa bussikorttia, kun Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto ja Rusko muuttuvat yhteiseksi joukkoliikennealueeksi kesällä Siirtymäajan seutulippua koskevalla yhteistyösopimuksella on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Tästä syystä irtisanominen tulisi tehdä joulukuun 2013 aikana, jolloin sopimus päättyy kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen oman liikenteen alkaessa. Naantalin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus solmivat siirtymäajan seutulippua koskevan yhteistyösopimuksen syksyllä Tällöin Turun kaupunkiseudun seudullista joukkoliikenneviranomaista ei ollut vielä perustettu. Myös muut seutulippualueen kunnat ovat tehneet ELY-keskuksen kanssa siirtymäajan seutulippua koskevan yhteistyösopimuksen vastaavasti kuin Naantalin kaupunki. Sopimuksissa sovittiin mm. ELY-keskuksen maksamasta seutulipputuesta. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen perustettiin Naantalin kaupunki ja muut kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaiseen kuuluvat kunnat eivät enää alkaen ole saaneet Varsinais-Suomen ELY-keskukselta seutulipputukea. Seutulipputuki on nyt osa suurten kaupunkiseutujen valtionrahaa, jonka maksaa liikennevirasto. Sopimus on siis siltä osin vanhentunut. Naantalin yhteistyösopimus on tämän esityksen liitteenä. Jatkossa sopimus ELY-keskuksen kanssa tehdään kahden viranomaisen eli Turun kaupunkiseudun toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen välille. Turun seudullinen joukkoliikennetoimisto valmistelee viranomaissopimuksen luonnoksen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle.

Konekeskuksen huoltoleasingselvitys

Konekeskuksen huoltoleasingselvitys Tekninen lautakunta 69 22.05.2013 Tekninen lautakunta 76 12.06.2013 Kaupunginhallitus 423 21.10.2013 Kaupunginhallitus 460 04.11.2013 Tekninen lautakunta 137 18.12.2013 Konekeskuksen huoltoleasingselvitys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 27 Tilapalvelujaoston vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta 3

Sisällysluettelo. 27 Tilapalvelujaoston vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 23.09.2015 Sisällysluettelo Sivu 27 Tilapalvelujaoston vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2019 laadinta 3

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA Tekninen lautakunta 91 04.11.2015 Kaupunginhallitus 304 16.11.2015 Tekninen lautakunta 103 02.12.2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V. 2015 / LIEKSA 448/10.100/2014 TEKLA 91 Lieksan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Huleveden viemäröinnin järjestäminen

Huleveden viemäröinnin järjestäminen Tekninen lautakunta 69 24.08.2016 Kaupunginhallitus 283 12.09.2016 Kaupunginvaltuusto 77 17.10.2016 Huleveden viemäröinnin järjestäminen 598/10.05.04.00/2016 Tekninen lautakunta 24.08.2016 69 Vesihuoltopäällikkö

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Valtuustoaloite / taajaman katuvalaistus 473/ /2016. Kh

Valtuustoaloite / taajaman katuvalaistus 473/ /2016. Kh Kaupunginhallitus 10 17.10.2016 Kaupunginvaltuusto 16 07.11.2016 Kaupunginhallitus 12 21.11.2016 Kaupunginhallitus 7 22.11.2016 Kaupunginvaltuusto 8 12.12.2016 Tekninen lautakunta 10 16.01.2017 Tekninen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus 44 19.02.2013 Yhtymähallitus 94 21.05.2013 Yhtymähallitus 142 21.08.2013 Yhtymähallitus 169 26.09.2017 Kuntayhtymän vakuutusten kilpailuttaminen 137/02.08.03.01/2013 Yhall 19.02.2013 44

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta Kaavoitus- ja 18 02.03.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 89 20.03.2017 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 687/11.01.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 18 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot