Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Sisällysluettelo Sivu 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle Teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat Konekeskuksen huoltoleasingselvitys Yhdyskuntatekniikan valmistuneita hankkeita Naantalin-Maskun maantien 1893 parantaminen ja Tammiston liittymän rakentaminen, urakoitsijan valinta Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatio Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelmaehdotusten hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville Siirtymäajan seutulippusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen Sauniemen yksityistien tiekunnan hakemus Aatos Lindgrenin korvausvaatimus Kiinteistön Lappalaistenkatu 9 autopaikat Kiinteistön Mannerheiminkatu 15 a autopaikat Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu / Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimukseen ajalle Valtuutettu Hannele Vienosen ym. valtuustoaloite jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapidon parantamiseksi Muumiparkin järjestelyt Teknisen lautakunnan kokoukset keväällä Ilmoitusasiat 52

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Aika kello 18:00-19:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Aho Kimmo puheenjohtaja Forsblom Toni varapuheenjohtaja Ansamaa Eliisa jäsen Arvonen Leila jäsen Haanpää Leena jäsen Maksimainen Keijo jäsen Pentti Anne jäsen Rantanen Timo jäsen Ratilainen Mika jäsen Vallavuori Kaisa jäsen Takanen Juha henkilökunnan edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan päällikkö Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Haanpää ja Keijo Maksimainen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kimmo Aho puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. joulukuuta 2013 Leena Haanpää Keijo Maksimainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 Tekninen lautakunta 135 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tehtäväalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköit täin, kustannuspaikoittain tai kohteittain. Käyttösuunnitelmia vahvistaessaan on toimielimen tai tilivelvollisen samalla esitettävä suunnitelma siitä, miten kaupunginvaltuuston vahvistama tuloarvio saavutetaan. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin. Liitteenä on ehdotus vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. LIITE A1, TEKLA Hallintosäännön mu kaan tekni sen lau takun nan ti lapal velu jaosto hyväksyy omalta osaltaan käyt tösuunni tel man, joten tila lai toksen ja ateriaja siivous palveluiden osal ta käyttösuun ni telmat eivät ole lau ta kun nan käsittelyssä. Tilapalvelujaosto on hyväksynyt käyttösuunnitelmat kokouksessaan ja lähettänyt ne tiedoksi tekniselle lautakun nalle. Ti lajaoston käyttötalouden käyttösuunnitelmat ovat liitteenä. LIITE B1, TEKLA Vakanssiluettelo ja henkilöstösuunnitelma teknisen lautakunnan osalta vuodelle 2014 oheistetaan tiedoksi. LIITE B2, TEKLA

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmat, nimeää tu los yk si köiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi va kans si luet telon, henkilöstösuunnitelman ja tilapalvelujaos ton käyt tö suunnitelmat. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat Tekninen lautakunta 136 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Toimielimen investointiesitystä (ml. taseyksiköt) on karsittu ta lous ar vion kä sittelyn aikana 2014 investointien osalta eu roa ja koko suunnitelmakauden osalta euroa. Kar sinnat koh dis tuivat pääosin aluekohteisiin ja tilalaitoksen investointeihin. Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Investointimäärärahan käyttösuunnitelma on lyhyt kirjallinen selvitys siitä, miten hankemääräraha tai vuosikohdemääräraha on suunniteltu käytettäväk si ja miten määrärahan suuruus ja ajoitus on johdettu. Käyttösuunnitelmaa voidaan täydentää piirustuksin, kartoin, kustannusarvioin, tuottolaskelmin, kaavoitussopimuksin ja muin asiakirjoin. Käyttösuunnitelma on laatijan päivättävä ja allekirjoitettava sekä varustettava hyväksymismerkinnällä. Käyttösuunnitelmat tallennetaan kaupungin sähköiseen asiahallintajärjestelmään siten, että ne ovat järjestelmän käyttöön oikeutettujen vapaasti selatta vissa. Käyttösuunnitelmat ovat voimassa kunnes ne voidaan todeta päättyneeksi. Hankkeen sisällön muuttuessa, on ratkaistava, onko alkuperäinen suunnitelma voimassa vai perustetaanko uusi hanke, jolloin edellinen suunnitelma raukeaa ja sen kesken oleva osuus siirretään uuteen hankkeeseen. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin. Hankeryhmien ja hankkeiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. Liitteinä on ehdotus vuoden 2014 talousarvion investointien käyttösuunnitelmaksi sekä yhdyskuntatekniikan osaston ja vesihuoltolaitoksen investoin tien työohjelmat.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta LIITTEET A2-A3,TEKLA Oheismateriaali: 2014 toteutettavien hankkeiden hankekortit Hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman, joten tilalaitoksen ja ateriapalveluiden investointien käyttösuunnitelmat eivät ole lautakunnan käsittelyssä. Tilapalvelujaosto on hyväksynyt investointien käyttösuunnitelmat ko kouk ses saan ja lähettänyt ne tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Tilalaitoksen ja ateriapalveluiden investointien käyttösuunnitelmat ovat liitteenä. LIITE B3, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2014 talousarvion investointien käyttösuunnitelman, nimeää han keryhmien ja hankkeiden vastuuhenkilöt ja hyväksyy liitteiden mukaisesti yhdyskuntatekniikan osas ton ja vesihuoltolaitok sen investointien työohjelmat ja merkitsee tiedoksi tilapalvelujaoston investointien käyttösuunnitelmat. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Konekeskuksen huoltoleasingselvitys 714/ /2013 Tekninen lautakunta Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Talousarviossa 2013 on tehtäväalueen "Konekeskus" kohdalla (sivu 104) merkitty lisäys "Huoltoleasing-vaihtoehto selvitettävä mennessä". Huoltoleasing tarkoittaa sopimusta, jossa kaupunki vuokraa määräajaksi esim. autoja siten, että kuukausivuokra sisältää sovitut huoltotoimenpiteet, tarvikkeet ja varaosat. Myös vakuutukset, sijaisauto yms. voivat sisältyä vuokraan. Kuukausimaksuun sisältyy sekä kiinteitä että muuttuvia osia. Muuttuvat osat määräytyvät todellisen kulutuksen mukaan ja tällöin sopimuksen sisällön mukaan voidaan suorittaa plus-miinustasaus ennalta sovituin perustein. Oheisessa laskelmassa on esitetty, mitä kuukausimaksu voi sisältää ja mitkä osat ovat muuttuvia. Huoltoleasingtarkastelu on rajattu koskemaan vain henkilö- ja pakettiautoja, joita on yhteensä vajaat 40 kpl. Yhteenveto tarkastelusta on esityslistan liitteenä. KL-Kuntahankinnat Oy on tehnyt LeasePlan Oy:n kanssa henkilö- ja tavara-autojen huoltoleasingista puitesopimuksen, joka on voimassa elokuusta 2010 elokuuhun Puitesopimusluonnos ja sen esittely on esityslistan liitteenä. LeasePlanin kanssa on keskusteltu huoltoleasingsopimuksen käyttöönotosta vuoden 2012 puolella, mutta talousarvion 2013 laadintaan mennessä ei valmistelu ollut riittävän pitkällä näkemyksen selkiyttämiseksi. Kun sopimus kuitenkin on tukitoiminnon uudelleenjärjestelynä realistinen vaihtoehto, on haluttu selvittää, mitä sen toteuttaminen tarkoittaisi. Ajoneuvot ovat osa omien palvelujen tukitoimintoja. Toiminnot jakautuvat kahteen tasoon: ensisijainen tukitoiminto on itse ajoneuvo, jota tarvitaan varsinaisen työsuorituksen tekemisessä. Toisen tason tukitoiminto on huolto, jonka tehtävä pitää ajoneuvo käyttökunnossa. Huoltoleasingissa nämä molemmat yhdisty vät. Laskelmien teossa ei haluttu mennä liian laajaan tarkasteluun, koska peri-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta aatteessa yhden kohteen taloudellisen tarkastelun tulee "monistettuna" tuoda esille seikat, joihin on kiinnitettävä huomiota. Taloudellinen tarkastelu on lähtenyt liikkeelle LeasePlanin esittämästä todellisesta esimerkistä. Tämän laskelman rinnalle on tehty samasta autosta laskelma, johon on yritetty arvioida kustannukset omistetun auton käytöstä. Mikäli kustannus on hallintamuodosta riippumatta sama (esim. polttoainekulu), on perusteltua käyttää kummassakin samaa kustannusta. LeasePlan tarjoaa omia vakuutuksiaan, joten se ei ole sama kustannus. Vakuutuksia ei ole pakko ottaa heiltä. Tähän asti autoja on hankittu joko suorilla ostoilla tai rahoitusleasingilla, joka on ollut pelkkä rahoituskeino eikä ole sisältänyt huoltoja tms. kustannuksia. Olemassa olevan autokannan keski-ikä on 7,3 vuotta. Kaupungin varikolla on kolme huonetilaa käytössään, noin 430 m2. Yhtä käytetään pesutilana, yksi on tasalattiainen huoltotila ja yksi huoltomontulla varustettu tila. Tiloissa suoritetaan huollot omana työnä kaiken kaluston osalta, joka konevarikon hallinnassa on. Vain kolarikorjauksia on jouduttu tämän kaluston osalta ostamaan ulkoa. Autot tankataan kilpailutetulla sopimuksella Naantalissa. Korjaamon käytössä olevat tilat on omistusvaihtoehdossa otettu huomioon siten, että pesun hinta on määritelty markkinahinnan mukaan olettaen sen sisältävän tilakustannuksen ja korjaamon osalta siten, että euron kk-vuokrasta (10 euroa / m2 / kk) on kahden muun tilan kustannukseksi määritelty euroa ja siitä 50 % on jyvitetty henkilö- ja pakettiautoille. Näin saatu euron kk-vuokrakulu on jaettu 40:llä ja saatu autokohtaiseksi keskiarvoksi 37,50 euroa / kk. Autokohtainen hallintokulu on puhtaasti arvaus. Kun sellainen kulu kuitenkin on olemassa ja mukana LeasePlanin laskelmassa, olemme käyttäneet sa maa tasoa olevaa määrää edustamaan 8 v aikaista osuutta hallinnon hoitamisesta. Tähän hallintoon kuuluu mm. oman kaluston ylläpitämisen edellyttämät kilpailuttamiset (autojen hankinta, polttoaineet, renkaat), jotka voivat jäädä huolto leasingvaihtoehdossa kokonaan pois. Samoin hallintoon kuuluu esim. las kujen käsittely. Vertailevan laskelman perusteella ei voi vetää yksiselitteisen selkeää johtopäätöstä kummankaan vaihtoehdon hyväksi, ero on niin pieni. "Monistettuna" eli kerrottuna esim. 40 kpl:lla 30 euron kk-ero tarkoittaa vuositasolla euron määrää. Kun kuitenkin laskelman muutamat tekijät ovat hyvin

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta herkkiä muutoksille ja oman toiminnan kustannukset ovat tietyin osin arvion varaisia, ei mielestäni voida tällaisen laskelman perusteella pitää selvänä edullisuutta kumpaankaan suuntaan. Näin voidaan todeta, että muille seikoille tulee antaa asiaa tarkasteltaessa enemmän painoa. Kassavirtatarkastelussa syntyy sikäli eroa, että huoltoleasingissa ajoneuvon hankintahinta maksetaan käytön aikana, kun omistetuissa autoissa hankintahinta maksetaan heti. Kummassakin vaihtoehdossa muut kustannukset syntyvät käytön aikana sillä erolla, että huoltoleasing vapauttaa huollon huonetilat tästä käytöstä. Omassa toiminnassa (nykytilanteessa verrattuna operointiin huoltoleasingkalustolla) me ylläpidämme korjaamoa (= tilat, välineet ja henkilökunta). Korjaukset ja huollot tehdään pääsääntöisesti omana työnä; lähinnä kolarikorjauksia on jouduttu ostamaan ulkoa. Omien autojen hankinta edellyttää kilpailutuksen tai osallistumisen yhteishankintaan - edellyttää tarvemäärittelyn etukäteen ja jotta ei makseta "ylilaadusta", on hankintamenettely harkittava tarkoin. Toiminnasta vastaavan tulisi tarkkailla autojen käyttöä ja pyrkiä huolehtimaan kilometrikertymän jakautumisesta tasaisesti samoille autotyypeille. Sijaisautoja ei yleensä ole käytetty. Autovakuutus on otettu uusiin autoihin kolmeksi vuodeksi ja sen jälkeen on pidetty vain liikennevakuutus. Autokalustosta luovuttaessa tiedetään, mikä on kunkin kohteen hyvitysarvo. LeasePlanin huollot järjestetään sopimuskumppanin toimesta Turussa ja sijaisauton kuuluessa sopimukseen sijaisauto tuodaan tarvittaessa Naantaliin. LeasePlanin autot voidaan valita ilman erillistä hankintamenettelyä, koska heillä on valmiiksi kilpailutetut sopimukset. Sopimuksessa autosta perittävä pääoma-arvo sovitaan etukäteen ja se pysyy kiinteänä. Tiettyjen kulujen osalta on käytössä tasausmenettely, kun todellinen kulu poikkeaa ennalta ar vioidusta ja tätä varten kulutukset raportoidaan. Korjaa mo- tai huoltotiloja ei tarvita. Mikäli jotkut autot vaativat erityisvarustelun (esim. työkalu- ja tarvikehyllystöt tai ruoan kuljetusta varten jotain varustelua), on tällaiset muutettava joka tapauksessa autoriippumattomiksi siten, että ne voidaan tarvittaessa siirtää uuteen autoon - näiltä osin ei siis ole kyse vaihtoehdosta huoltoleasingin ja omien autojen välillä. Omaa autoa vaihdettaessa saattaa joskus olla helpompi löytää uusi omistaja varustellulle autolle, mutta silloin on kuitenkin hankittava omaan uuteen autoon uusi varustelu.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Yhteenveto laskelmilla ei voida osoittaa kummankaan vaihtoehdon opera tiivista kal leutta / edullisuutta toiminnallisesti vaihtoehdot eroavat sikäli, että huoltoleasing vapauttaa huo netiloja ja henkilötyökapa siteettia korjaamotoiminnasta siirtyminen henkilö- ja pakettiautojen osalta huoltoleasing vaihtoehtoon, ei nopeasti muuta mitään, koska raskaan kaluston ja vi heryk sikön kalusto hoidetaan edelleen omana työnä muun kaluston osalta korjaamon kustannustaso nousee lähes kaksinkertaiseksi, koska laskelmassa oletettiin, että henkilö- ja paket tiautojen osuus korjaamon kustannuksista on 50 % paitsi siinä tapa uksessa, että vapautuvalle tila- ja henkilökapasiteetille löydetään muu käyttö, mikä lienee vaikeaa huoltoleasingin käyttöönoton edullisuus pitkällä tähtäimellä edellyttää tilakustannuksista ja korjaamotoiminnan kustannuksista luopumista eli kyse on keskusvarikkorakennuksen käytöstä. Keskusvarikkorakennus keskusvarikkorakennuksesta on ainakin 15 vuodeksi poistunut kaukoläm pölaitoksen toiminta, joten näiltä osin kustannuksia on jo siirty nyt muille toiminnoille seudullisen vesihuoltoselvityksen seurauksena on mahdollista, että vesihuolto ei enää tarvitse tätä verstasta tilalaitoksen puutyöverstas toimii toistaiseksi ennallaan hankintatoimen kehittäminen mahdollistaa keskusvaraston toi minnan uudelleenarvioinnin, joka voi jopa sisältää omasta keskusva rastotoiminnasta luopumisen tai sen merkittävän toiminnallisen muu toksen. Mikäli päädytään huoltoleasingvaihtoehtoon, niin silloin tulee mielestäni käynnistää keskusvarikkorakennuksen tulevaisuuden käyttöselvitys. Johtopäätökseni on, että henkilö- ja pakettiautojen osalta voidaan lyhyellä tähtäimellä valita kumpi vaihtoehto tahansa. Suosittelen, että kokeillaan yksi nelivuotiskausi huoltoleasingvaihtoehtoa. Mikäli huoltoleasingvaihtoehtoa halutaan kokeilla käytännössä, se voidaan aloittaa useilla eri tavoilla olemassa oleva kalusto siirtyy hallinnoitavaksi LeasePlanille. Jokaisesta kohteesta tehdään hoito-sopimus yhtiön kanssa, mutta ei luonnollisestikaan makseta hankintahinnan perusteella määräytyvää vuokraa. Tämä vaihtoeh to ei tulle kysymykseen, koska ympäristövi rasto katsoo ka luston vaihdon olevan ajankohtaista ja siihen on myös

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta myönnetty määrärahoja LeasePlan lunastaa kohteet kirjanpitoarvosta ja tehdään vuok rasopimukset tämän pohjalta. Mikäli tähän päädyttäisiin, olisi yhtiön kanssa sovittava kohteiden vaihtohyvitysten käsittelystä erikseen, kos ka kalusto on kirjanpidossa pääosin kokonaan poistettu, vaikka käyt töikää on runsaasti jäljellä. Järjestely ei ole tarkoituksenmukainen olemassa oleva kalusto myydään suoraan ja uusista ajoneu voista tehdään huoltoleasingsopimus yhtiön kanssa. Tämä vaihtoehto on käyttö kelpoinen edellyttäen, että voimme hyödyntää yhtiön myyntikanavia olemassa oleva kalusto siirretään yhtiön hallinnoitavaksi ja tu levan vuoden aikana siirrytään sopivina ryhminä uusien ajoneuvojen käyttöön huoltoleasingsopimuksin. On oletettavaa, että näin monen ajoneuvon vaihtaminen kerralla uusiin (ja harvempiin merkkeihin) mahdollistaa hyvät alennukset. Palvelustrategian kannalta katsottuna: ajoneuvot ovat välineitä, osa tukitoimintaa, jolla mahdollistam me ensi si jaisten toimintojen suorit tami sen ajoneuvojen lisäksi yllä pidäm me tuki toiminnan toimintaa eli huoltoa ja korjaamoa, joiden avulla nämä ajo neuvot pidetään toimintakunnossa keskittyminen 1. tason tukitoimintaan eli välineiden (ajoneuvojen) hankin taan ja käyttöön, voimme va pauttaa itsemme 2. tason tukitoiminnan järjestämisestä hankkimalla ajoneuvot liittymällä yhteishankintayksikköön säästämme oman hankintaprosessin kus tannukset ja voimme todennäköisesti hyödyntää suurien määrien mukaiset volyymialennukset ja hank kia valikoimalla juuri sopivan ajoneuvokaluston Huoltoleasingin toteuttamistavoista pitäisin tarkoituksenmukaisimpana viimeksi mainittua vaihtoehtoa. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee huoltoleasingselvityksen tietoonsa saate tuksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. TEKNINEN LAU TA KUN TA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Teknisen lautakunnan lähetekeskustelussa esittelyssä olleet yhteenveto huoltoleasingtarkastelusta ja puitesopimusluonnos oheistetaan. LIITTEET B1-B2, TEKLA Edellisen kokouksen ja teknisen lautakunnan lähetekeskustelun jälkeen käy ty jen kes kus te lujen perusteella esitetään seuraavaa: 1. Tekninen lautakunta esittää kaupungin hal li tuk sel le ja edel leen kaupun gin val tuus tolle, että ym pä ristö vi rasto val tuute taan te kemään KL-kunta hankin tojen ja Lease Plan Fin land Oy:n kanssa sopimus au tojen ra hoi tuksesta ja hal lin noinnista (= huol to leasing sopimuk sen pii riin siirtymi sestä). 2. Pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa ryhtyä toimen piteisiin sopimuksen täytän töönpa nemi seksi en nen val tuuston mää rä rahakäsittelyä. 3. Selvitetään LeasePlan Finland Oy:n kans sa kau pungin omistamista hen kilö- ja pa ketti au toista ne, jotka myy dään ja joiden tilalle hanki taan lea singauto 4. Leasing käyttöön (myynti- ja ta kaisin vuokraus) siirty vät au tot myydään niiden kirjan pi toarvolla Lea se Plan Finland Oy:lle, jos se tode taan kau pun gin kannal ta ta loudellisesti perustelluksi. 5. Autoista, jotka eivät siirry huolto leasing käyt töön, teh dään ajoneuvokohtai nen myyntiar vio ja autot myy dään hyö dyn täen Leaseplanin valta kun nallista myynti kana vaa siinä jär jes tyk sessä, kuin nii den ti lalle saa daan han kittua lea sing auto lop pu vuo den 2013 ja al ku vuoden 2014 aika na. TEKNINEN JOHTAJA: 1. Tekninen lautakunta esittää kaupungin hal li tuk sel le ja edel leen kaupun gin val tuus tolle, että ym pä ristö vi rasto val tuute taan te ke mään KL-kunta hankin tojen ja Lease- Plan Fin land Oy:n kanssa so pimus au tojen ra hoi tuksesta ja hal lin noinnista (= huol to leasing sopimuk sen

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus pii riin siirtymi sestä). 2. Pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa ryhtyä toimen piteisiin sopimuksen täytän töönpa nemi seksi ennen val tuuston määrärahakäsittelyä. 3. Selvitetään LeasePlan Finland Oy:n kans sa kau pungin omista mista hen kilö- ja pa ketti au toista ne, jotka myydään ja joiden tilal le hanki taan leasingauto. 4. Leasing käyttöön (myynti- ja ta kaisin vuokraus) siirtyvät au tot myydään niiden kirjan pi toarvolla Lea se Plan Finland Oy:lle, jos se tode taan kau pun gin kannal ta taloudellisesti perustelluksi. 5. Autoista, jotka eivät siirry huolto leasing käyt töön, tehdään ajo neuvokohtai nen myyntiar vio ja autot myydään hyö dyn täen Lea seplanin valta kun nallista myyntikana vaa siinä jär jes tyk sessä, kuin nii den ti lalle saadaan han kittua lea sing auto lop pu vuo den 2013 ja al kuvuoden 2014 aika na. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitukselle tuodaan tutustumista varten tiedoksi teknisen lautakun nan esitys huoltoleasingsopi muksen piiriin siirtymisestä. Mikäli tekni sen lautakunnan esitys huoltoleasingiin siirtymisestä hyväksytään, vs. kau punginjohtajan tulee esittämään autojen mää rän vä hen tä mis tä 2-3 autolla. Oheismateriaali: Konekeskuksen henkilö- ja pakettiautojen kirjanpitoarvot vuo si mal lin mu kaan Yhteenveto huol to leasing tar kas te lusta ja LeasePlan Oy:n laatima huoltoleasingsopimuksen esittely oheistetaan. LIITTEET B3 - B4, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi ja jatkaa käsittelyä Merkittiin, että tekninen joh taja Kimmo Suonpää esitteli asiaa ko kouk ses sa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Konekeskuksen henkilö- ja pakettiautojen kirjanpitoarvot vuosimallin mu kaan Yhteenveto huoltoleasingtarkastelusta LeasePlan Oy:n laatima huolto leasingsopimuksen esittely Yhdyskuntatekniikan päällikön kaupunginhallituksen talousarvion 2014 kä sit te lyn yh tey des sä antama selvitys huol to leasin gis ta VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy huoltoleasingiin siirtymisen siten, että autojen määrää vä hennetään lauta kunnan ehdotuk sesta 2-3 autolla. Kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen lautakun nan päättämään sopimuksesta ja siir ron to teuttami sen vaati mista muista yksityiskohdista. Vs. kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seuraavaa: Teknisen lautakunnan tulee käynnistää osana huoltoleasingrat kaisua keskusvarikkorakennuksen käyttöselvitys. KAUPUNGINHALLITUS:

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 137 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan muutetun eh dotuksen ja hyväksyi huoltoleasingiin siir ty misen si ten, et tä autojen määrää vähennetään lautakun nan eh do tuk sesta 2-3 autolla. Kaupunginhallitus oikeutti teknisen lautakunnan päättämään sopimuksesta ja siirron toteuttamisen vaatimista muista yksityiskohdista. Teknisen lautakunnan tulee käynnistää osana huoltoleasingrat kaisua keskusvarikkorakennuksen käyttöselvitys. Ympäristövirasto on jatkanut valmisteluja leasingkalustoon siirtymisestä yhdessä LeasePlan Finland Oy:n kanssa. Tavoitteena on siirtyä leasing-kalustoon henkilö- ja pakettiautojen osalta vuoden 2014 kesäkuuhun mennessä. Nykyinen kalusto siirretään LeasePlanin hallinnointiin runkosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. LeasePlan myy nykyiset ajoneuvot Naantalin kaupungin lukuun oman valtakunnallisen myyntikanavansa kautta ja toimittaa tilalle korvaavat ajoneuvot, jotka kuukausiveloitusperusteisesti vuokrataan konekeskukselle. Uusimmat, vuonna 2013 hankitut ajoneuvot, sekä muutamat vähän ajetut erikoisvarustellut ajoneuvot myydään LeasePlanin myyntikanavan kautta ja takaisin vuokrataan konekeskukselle. Myytäviä ajoneuvoja, jotka korvataan uusilla ajoneuvoilla, on arvioitu tässä vaiheessa olevan kappaletta. Myytäviä ja takaisin vuokrattavia ajoneuvoja arvioidaan olevan noin 8-10 kappaletta. Määrä tarkentuu ajoneuvokohtaisen inventoinnin ja arvioinnin valmistumisen jälkeen. Henkilö- ja pakettiautoja on yhteensä 38 kappaletta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan autokalustoa vähennetään 2-3 kappaleella. Tämän hetkisen käsityksen mukaan vähennys kohdistuu vesihuoltolaitokseen sekä tilalaitokseen. Oheismateriaalina on ajoneuvolista käyttäjätietoineen.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Oheismateriaalit: Ajoneuvolista Liitteenä on LeasePlan Finland Oy:n ja Naantalin kaupungin välinen runkosopimus. LIITE A4, TEKLA Runkosopimuksessa on kuvattu mm. Ajoneuvon hankinta, vuokraus ja käyttö Sopimuksen laajuus Hinnat ja maksut Kiinteät ajoneuvokohtaiset vuokrauskulut (runkosopimus 6.1 vuokrauskulut) muodostuvat mm. arvonalennuksesta ja rahoituskustannuksesta, sopimuksen kilometrimäärästä, määräaikaishuolloista sekä renkaista ja tarvikkeista. Lisäksi LeasePlan perii ajoneuvon hallinnointikustannuksia 13,00 euroa/kk/ajoneuvo+ alv. Muuttuvat kulut muodostuvat (runkosopimus 6.2 muuttuvat kulut) mm. polttoainekuluista ja ajoneuvon pesusta. Kaupungin lakimies on käynyt runkosopimuksen läpi ja todennut sopimusehdot hyväksymiskelpoisiksi. Jokaisesta ajoneuvosta laaditaan lisäksi ajoneuvokohtainen huoltoleasingsopimus, jossa sovitaan. mm sopimuskaudesta, kilometrimäärästä ja vuokrauskuluista. KL-Kuntahankinnat Oy on tehnyt LeasePlan Oy:n kanssa puitesopimuksen henkilö- ja pakettiautojen huoltoleasingistä. Kuntahankintojen henkilö- ja pakettiau tojen leasingsopimuksen käyttö edellyttää sitoumuksen hyväksymistä ajo neuvojen yhteishankinnasta. Liittenä sitoumus ajoneuvojen yhteishan kin taan liittymisestä. LIITE B4, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA:

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyy LeasePlan Finland Oy:n ja Naantalin kaupungin vä li sen run kosopimuksen ja valtuuttaa esittelijän ja sih teerin al lekir joittamaan sopimuksen sekä teke mään tar vittaessa vä häisiä muutoksia, hyväksyy KL-Kunta hankintojen sitou muksen ajo neuvojen yhteis han kintaan liittymisestä, valtuuttaa esitte lijän ja sih teerin alle kirjoitta maan sitoumuksen, oikeuttaa ympäristöviras ton ko ne kes kuk sen myymään nykyisen henkilö- ja pa ket ti auto ka luston Lea se Planin myyntikanavan kaut ta se kä teke mään ajo neu vokohtai set huoltoleasingsopimukset 36 ajoneu vosta mennessä ja edellyttää, että henkilö- ja pakettiautojen myynnistä ja laadituista huoltoleasingsopimuksista tuodaan loppuyhteenveto tekniselle lauta kunnalle sitten, kun huoltoleasing järjestelmään on ko konaisuudessaan siirrytty. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan valmistuneita hankkeita Tekninen lautakunta 138 Rakennusinsinööri Jukka Kylmäoja : Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toi mittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle. Kunnallistekniikan rakennusinsinööri Jukka Kylmäoja on toimittanut seuraavat vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tiedoksi: 1. Itä-Immasen asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen Kunnallistekniikan rakentamisen toteutti Maanrakennusliike Isomäki Oy kokonaisurakkana vuoden 2013 aikana. Hanke sisälsi kadun ja vesihuollon rakentamisen Kauristiellä sekä siihen liittyvillä asuntokaduilla Vasapolku ja Peuratie sekä Timoteinkujan, Veräjätien, Rakuunantien, Rakuunapolun ja Rinnekujan alkuosan rakentamisen. Urakan yhteydessä rakennettiin myös kevytväylät Veräjäpolku ja Jänöpolku. Hankkeen toteutuneet kustannukset: Euroa - urakkatarjoushinta urakan lisätyöt, netto materiaalihankinnat omajohtoiset (mm metsä- ja pääll.valmistelutyöt) valaistus ja sähkötyöt suunnittelu, ilmoitukset, luvat, kopiot päällystystyöt Yhteensä Taloussuunnitelmassa vuodelle 2013 Itä-Immasen hankkeelle varattiin yhteensä euroa. Talousarvion 2013 muutosesitykset käsiteltiin kaupun ginvaltuustossa Hankkeesta todettiin säästyvän euroa, jolloin muutetun talousarvion mukainen määräraha vuodelle 2013 on euroa. Vuoden 2014 taloussuunnitelman mukaan Itä-Immasen asemakaava-alueella toteutetaan vanhan vesihuollon järjestelytöitä mm. Veräjätiellä. Tarkoitukseen on varattu euroa. Vuodelle 2015 on varattu katujen päällystä mi seen euroa ja vuodelle 2016 puistojen rakentamiseen euroa.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Liitteinä on urakkakohteen vastaanottotarkastuspöytä kirja ja ta lou delli sen lop pu selvi tyksen pöytäkirja. LIITE B5-B6, TEKLA Rymättylän Kirkkolahti - Taattistenjärvi vesihuoltolinjan rakentami nen Vesihuollon rakentamisen toteutti JJ Kaivin ja Kallio Oy kokonaisurakkana vuosina 2012 ja Hanke sisälsi vesihuollon rakentamisen Rymättylän jätevedenpuhdistamolta Taattistenjärvelle Merimaskuun, jossa se liitettiin vuonna 2011 valmistuneisiin johtoihin. Toteutuneet kustannukset: Euroa - urakkatarjoushinta urakan lisätyöt materiaalihankinnat maanomistajakorvaukset, luvat, sähköliittymät, tutkimus omajohtoiset työt, palvelut suunnittelu, maanomistajaneuvottelut, valvonta Rakennuskustannukset yhteensä Ruokorauman vesiosuuskunnan rakentamiskorvaus Rakennuskustannukset yhteensä, netto Hanketta aloitettaessa taloussuunnitelmassa vuosille hankkeelle varattiin yhteensä euroa. Määrärahamuutokset huomioituna hank keelle on osoitettu vuosina yhteensä euroa. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle euroa vesihuoltoavustuksen, joka on tuloutettu Naantalin kaupungille hankkeen valmistumisen jälkeen marraskuussa Liitteinä on urakkakohteen vastaanotto tar kas tus pöy tä kirja ja ta loudelli sen lop pu selvi tyksen pöytäkirja. LIITE B7-B8, TEKLA Itä-Tammiston asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen Itä-Tammiston kaava-alueen katujen ja niihin liittyvän vesihuollon rakentaminen toteutettiin Naantalin kaupungin omajohtoisena työnä. Kaava-alueen ulkopuolisen vesihuoltolinjan toteutti Turun Aluekaivuu Oy kokonaisurakkana ja siihen liittyvät pumppaamojärjestelyt Naantalin vesihuoltolaitos omajohtoisena työnä. Vesihuoltolinja sijaitsee osittain Raision kaupungin alueella, mistä syystä Raisio osallistui vesihuollon rakentamiskustannuk-

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta siin. Valmistuneita Itä-Tammiston asemakaava-alueen katuja ovat: Kruunutilankatu, Tarhurinkuja, Vakkakuja ja Tallikuja. Toteutuneet kustannukset: Euroa Hankkeen rakennusvaiheen aikaiset kustannukset: - urakkatarjoushinta urakan lisätyöt, netto ulkoiset materiaalihankinnat hankinnat varastosta ja konevarikolta urakointipalvelut katuvalaistus suunnittelu, valv., tutk. (ilm,luvat,kop) palkat Yhteensä Raisio rakentamiskorvaus vesihuollon rakentamisesta Rakennuskustannukset yhteensä, netto Hankkeen rahoitus Naantalin kaupungin Itä-Tammiston asemakaava-alueen talousarviomäärärahat ovat talousarviomuutos (kv ) huomioiden yhteensä euroa. Hankkeen määrärahat : Euroa - tilinpäätös talousarvio talousarviomuutos (kv ) Yhteensä Hankkeen loppuun saattaminen ajoittuu taloussuunnitelman mukaan vuodelle 2017, jolloin päällystys ja viimeistelytöihin on varattu euroa ja puis toihin euroa. Liitteenä on urakkakohteen vastaan ot to tar kas tus pöy tä kirja sisältäen ta loudelli sen loppu selvi tyksen pöytäkirjan. LIITE B9, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee yhdyskuntatekniikan valmistuneet hank keet tiedoksi ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsitel täviksi.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Naantalin-Maskun maantien 1893 parantaminen ja Tammiston liittymän rakentaminen, urakoitsijan valinta Tekninen lautakunta 139 Rakennusinsinööri Jukka Kylmäoja : Hanke Hanke sisältää Tammistontien jatkeen rakentamisen ja uuden liittymän järjestelyt Vantontielle (maantie nro 1893). Hankkeen rahoitus Taloussuunnitelmassa 2014 on investointien kohdassa "tekninen lautakunta" hankkeen määrärahaksi esitetty euroa ja kohdassa "vesihuoltolai tos" euroa, yhteensä euroa. Tarjouskilpailu Ympäristöviraston yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia kunnallistekniikan rakentamisesta päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään klo mennessä. Tarjouspyyntökirje liitteenä. LIITE B10, TEKLA Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen HILMA-järjestelmään. Tarjouspyynnön halusi mennessä 14 maanrakennusalan urakoitsijaa. Tarjousten käsittely Tarjoukset avattiin klo alkaen. Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät jokaisen tarjoajan osalta. Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa avattiin hintatarjouskuoret. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja liitteineen. Urakkatarjousten avauspöytäkirja ja kelpoisuuden arviointi o heistetaan. LIITE A5, TEKLA

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Halvimman tarjouksen ,00 euroa (alv 0%), jätti Rakenne-Kylänpää Oy, jonka kanssa käytiin urakkaneuvottelu Neuvottelun tarkoitukse na oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Urakkatarjousten vertailu ja urakkaneuvottelumuistio oheistetaan. LIITEET B11-B12, TEKLA Hankkeen kustannukset muodostuvat seuraa vasti: Euroa Urakkahinta ,00 Valaistuksen rakentaminen ,90 Vesihuollon tarvikkeet ,00 Vihertyöt ,00 Vesihuoltolaitoksen työt ,00 Lisätyöt ,00 Työnaikainen suunnittelu ja valvonta ,00 Yhteensä, alv 0% ,90 TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta päättää valita "Naantalin-Maskun maantien 1893 pa rantaminen, Tammiston liittymän rakentaminen" - hankkeen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Rakenne-Kylänpää Oy:n urakkahintaan euroa sekä tilata koh teen valaistuksen rakentamisen Naantalin Energia Oy:ltä tar joushintaan ,90 euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatio / /2013 Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatiotyöskentely on aloitettu kuluvan vuoden keväällä työryhmässä, johon ovat kuuluneet kaupunginhallituksen puheenjohtaja, vs. kaupunginjohtaja ja virastopäälliköt. Työryhmässä on mm. valmisteltu virastokohtaiset lähtötilanneselvitykset, joissa on huomioitu palvelustrategiatyössä valitut kehittämiskohteet. Kaupunginhallituksen käsittelyssä asia oli Kaupunginhallitus merkitsi tavoiteorganisaatiotyön tilanteen tiedoksi ja lähetti asian hallintokuntiin valmisteltavaksi. Valmistelun tulee tapahtua yhteistyössä lautakuntiin nimettyjen henkilöstön edustajien kanssa. Lautakuntien käsittely toteutetaan marras - joulukuun 2013 aikana. Lautakunnat voivat käytävän keskustelun pohjalta muuttaa, poistaa tai lisätä lähtötilanneselvityksen yhteydessä esiin nostettuja kehittämiskohteita. Valtuus to käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja tekee niistä valinnan tammikuussa Liitteenä ympäristöviraston lähtötilanneselvitys. LIITE B2, TEKLA Tekninen johtaja esittelee tavoiteorganisaatiohankkeen nykyvaihetta kokouk ses sa. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun esittelyn pohjalta ja jatkaa asian käsittelyä vii meis tään lau ta kun nan jou lu kuun kokouksessa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 140 Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatiotyöryhmä on laatinut ympäristöviraston tavoite organisaation lähtötilanneselvityksen. Selvitys oli esi tys lis tan liitteenä. Tekninen lautakunta käsittelee tarkemmin toimialansa tavoiteorganisaatiokysymystä mar ras- joulu kuun 2013 aikana. Lähtötilanneselvityksessä esitettyjä kehittämiskohteita on mahdollista tarkentaa lautakun takäsittelyn yhteydessä. Valtuusto käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja te kee niistä valinnat tammi kuussa Tilapalvelujen osalta tavoiteorganisaation muodostamista määrittää keskeisesti se, min kälaiset vaihto ehdot tullaan valitsemaan palvelustrategian mukaisissa kehit tämisen painopistehankkeissa. Tilapalvelujaoston alaisen toiminnan kehittämisen paino pistehankkeina ovat seuraavat selvitystyöt: selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta selvitys kiinteistöhoidon ulkoistamismahdollisuuksista vuo den 2014 aika na Palvelustrategiaan liittyvien selvitysten pohjalta voidaan tavoiteorganisaatiota lähteä suunnittelemaan keväällä KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto toteaa lausuntonaan tekniselle lautakunnalle, et tä ti la lai tok sen organisaatioon liittyvät selvitykset painottuvat vuo den 2014 ai ka na palvelustrategiahankkeisiin ja että näiden sel vi tysten ja nii hin liittyvien käyttöönottopäätösten jälkeen voi daan esittää ta voi teorganisaation muutoksia. TILAPALVELUJAOSTO: Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan toimialan osalta palvelustrategian mukaiset kehittämishankkeet ovat kohdistuneet kaikkiin muihin tehtäväalueisiin, paitsi pelastuslaitokseen ja kaukolämpö- ja energiatuotantoon, jotka palvelut ovat jo seudullisen lautakunnan tai yhtiön toteuttamia palveluja. Etenkin tilapalveluiden kehittämishankkeet ovat merkittäviä ja laajamittaisia selvitystöitä ja

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta niiden vaikutuksia organisaation muutoksiin voidaan arvioida vasta, kun selvitykset on saatu tehtyä. Tulosyksikkötasolla joukkoliikenne ja jätehuolto ovat myös seudullisen lautakunnan järjestämiä palveluja. Palvelustrategiatyössä viheryksikön ja liikuntapaikkojen osalta ei esitetty kehittämishankkeita. Viheryksikkö on kuitenkin käynnistänyt hankkeen, jossa osa palveluista tuotetaan yksityisen toimijan toimesta. Tämän palvelun laajuus on yksi henkilötyövuosi ja sillä ei ole vaikutusta organisaation perusrakenteeseen. Liikuntapaikkojen hoidon yli virastorajojen kattavan tarkastelun ja kehittämisen puolesta voisi olla löydettävissä joiltakin osin toimintojen selkeyttämismahdollisuuksia. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii tilapalvelujaosto ja ympäristövirastossa rinnalla toimivat kaavoitus- ja ympäristölautakunta, rakennuslautakunta ja rakennustoimikunnat. Osa ympäristöviraston toiminnoista on ns. viranomaistoimintoja. Näiden toimintojen keskittämistä voisi olla tarpeellista tutkia, jolloin myös hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen välistä yhteyttä voitaisiin saada tiivistettyä ja toimintaprosesseja sujuvoitettua. Pal velu keskuksen resurssien ja toiminnan sujuvuuden kannalta ei olisi suota vaa, että lautakuntia, jaostoja tai toimikuntia jatkossa ainakaan lisättäisiin. Sen si jaa voisi tarkastella joiltakin osin päätäntävallan delegoimismahdolli suuksia ja siten läpimenoaikojen lyhentämistä. Tavoiteorganisaatiotyön käsittelyssä lautakunnat voivat muuttaa, poistaa tai lisätä lähtötilanneselvityksen yhteydessä esiin nostettuja kehittämiskohteita. Valtuusto käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja tekee niistä valinnan tammikuussa Tarkasteltavana on tavoiteorganisaatio vuoden 2015 alussa. Teknisen lautakunnan alaisuudessa olevien teknisten palveluiden tuottamistavat ovat jo päätettyjen palvelustrategiahankkeiden puolesta suurten selvitysten alla. Syksyyn 2014 mennessä tehdään selvitys ateriapalveluiden ulkoistamisesta, siivouspalveluiden ulkoistamisesta ja selvitys siitä, mikä osa kiinteistönhoidosta voitaisiin ulkoistaa. Lisäksi on meneillään autokannan omistamisesta luopuminen ja venesatamien ulkoistamisprojekti. Vesihuollon jakeluyhtiöselvitys etenee Naantalin, Turun, Raision ja Maskun allekirjoittaman aiesopimuksen mukaisesti siten, että uusi jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa, kuitenkin viimeistään vuoden 2016 alussa. Ympäristöviraston meneillään olevat palvelustrategiaan liittyvät kehittämishankkeet ovat laajoja ja merkittäviä ja toteutuessaan myös organisaatioon vaikuttavia. Niiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus tulee vaatimaan viraston henkilöstöltä vuoden 2014 aikana muiden töiden lisäksi runsaasti resursseja. Lisäksi selvitysten aiheuttamia mahdollisia organisaatiomuutoksia

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta voidaan arvioida vasta sitten, kun selvitykset ovat valmistuneet ja niihin liittyvät mahdolliset käyttöönottopäätökset on tehty. Tämän perusteella todetaan, että teknisen lautakunnan alaisuudessa järjestettävien teknisten palveluiden osalta keskitytään vuoden 2014 aikana palvelustrategiahankkeiden läpiviemiseen. Näiden selvitysten valmistuttua ja niihin liittyvien mahdollisten käyttöönottopäätösten jälkeen suunnitellaan tarvittavat organisaatiomuutoksen. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle asiassa seuraavan lausun non: Teknisen lautakunnan alaisuudessa olevien teknisten palveluiden tuottamis tavat ovat jo päätettyjen palvelustrategiahankkeiden puolesta suurten selvi tysten alla. Syksyyn 2014 mennessä tehdään selvitys ateriapalveluiden ul koistamisesta, siivouspalveluiden ulkoistamisesta ja selvitys siitä, mikä osa kiinteistönhoidosta voitaisiin ulkoistaa. Lisäksi on meneillään autokannan omistamisesta luopuminen ja venesatamien ulkoistamisprojekti. Vesihuol lon jakeluyhtiöselvitys etenee Naantalin, Turun, Raision ja Maskun allekir joittaman aiesopimuksen mukaisesti siten, että uusi jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa, kuitenkin viimeistään vuoden 2016 alussa. Ympäristöviraston meneillään olevat palvelustrategiaan liittyvät kehittämis hankkeet ovat laajoja ja merkittäviä ja toteutuessaan myös organisaatioon vaikuttavia. Niiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus tulee vaatimaan vi raston henkilöstöltä vuoden 2014 aikana muiden töiden lisäksi runsaasti re sursseja. Lisäksi selvitysten aiheuttamia mahdollisia organisaatiomuutoksia voidaan arvioida vasta sitten, kun selvitykset ovat valmistuneet ja niihin liittyvät mahdolliset käyttöönottopäätökset on tehty. Tämän perusteella to detaan, että teknisen lautakunnan alaisuudessa järjestettävien teknisten pal veluiden osalta keskitytään vuoden 2014 aikana palvelustrategiahankkeiden läpiviemiseen. Näiden selvitysten valmistuttua ja niihin liittyvien mahdol listen käyttöönottopäätösten jälkeen on suunniteltavissa tarvittavat organi saatiomuutokset. Selvitysten keskeneräisyyden vuoksi on tärkeää, että avoimeksi tulevien va kinaisten virkojen, työsuhteiden ja tehtävien osalta menetellään niin kuin talousarvion 2014 täytäntöönpa-

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta nomääräyksissä kohdassa 9 on määrätty. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelmaehdotusten hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville Tekninen lautakunta 141 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen : Naantalin kaupunginvaltuusto on päätöksellään hy väk synyt Pirttiluoto - Karjaluoto asemakaavan (Ak-294). Pirttiluoto - Karjaluodon alue (Ak-294) sijaitsee Ruonan kaupunginosassa Pirttiluodossa ja Karjaluodossa. Liikenneyhteydet mantereelle toimivat Pirttiluodontien ja Taimontien kautta. Pirttiluoto - Karjaluodon alue käsittää Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien sekä yhteyden Pitkänkarintieltä luoteisrantaan. Liitteinä Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelman ase ma piirustus sekä pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset kaduittain. LIITTEET A6-A11, TEKLA Pirttiluodontie kulkee yhtenäisenä Karjaluodosta Pirttiluotoon alkuosaltaan nykyisen linjauksen päällä. Pitkänkarintien liittymässä Pirttiluodontien linjaus muuttuu nykyistä etelämmäksi. Pitkänkarintien linjaus muuttuu alkuosaltaan ja Pitkänkarintieltä rakentuu kävely-yhteys luoteisrantaan asti. Luodontien linjaus pysyy nykyisellään. Katujen päihin on suunniteltu kääntöpaikat. Kadut on suunniteltu asfalttipäällysteisinä. Pirttiluodontien kaistaleveydeksi on suunniteltu 2,75 metriä Pitkänkarintien liittymään asti, siitä eteenpäin kaistaleveys on 2,5 metriä. Luodontien ja Pitkänkarintien kaistaleveys on 2,5 metriä. Katujen korkeusasema noudattelee pääosin nykyistä maanpinnan korkeutta, joissain kohdissa maaston alavuudesta johtuen katuja korotetaan pengertämällä. Katusuunnittelussa tasauksen lähtökohtana on kerran sadassa vuodessa esiintyvä merivedenkorkeus m. Pehmeikköalueella penkereet on suunniteltu keventämällä painumien minimoimiseksi, pengermateriaalina käytetään vaahtolasimursketta, jolla on CE-merkintä. Luiskaverhoukset on suunniteltu ympäröivään alueeseen soveltuviksi, esim. metsäkohdissa käytetään turveverhousta. Alueen kaduille on suunniteltu katuvalaistus. Katujen kuivatus hoidetaan sivuojapainanteilla, joista hulevedet johdetaan hulevesiviemäreillä mereen. Pehmeikköalueen penkereeseen on suunniteltu rumpu (halkaisijaltaan 1 m). Hulevesien purkukohdat on esitetty katusuunnitelmassa.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Taloussuunnitelmassa on Pirttiluoto - Karjaluodon katujen ja vesihuollon rakentamiseen varattu yhteensä euron määräraha vuosille TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy Pirttiluoto - Karjaluoto Ak-294 asemakaa va-alueen Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelma ehdotukset ja päättää asettaa ne julkisesti nähtäville. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

31 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Siirtymäajan seutulippusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen Tekninen lautakunta 142 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti irtisanoa Siirtymäajan seutulippua koskevan yhteistyösopi muksen Tu run osalta. Lisäksi lautakunta päätti irtisanoa Siirtymäajan seutu lippua kos kevan yhteistyösopimuksen Raision, Naantalin, Kaarinan, Liedon ja Rus kon kuntien osalta ehdolla, että nämä kunnat ilmoittavat hyväksyvän sä irti sanomisen vuoden 2013 loppuun mennessä. Kyseessä on tiedoiltaan vanhentuneen sopimuksen irtisanominen ja uuden viranomaissopimuksen solmiminen. Kyse ei ole seutulippujärjestelmän lakkauttamisesta vaan sopimusten uudistamisesta. Suurin osa nykyisistä seutulipun käyttäjistä siirtyy käyttämään kaupunkiseudun omaa bussikorttia, kun Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto ja Rusko muuttuvat yhteiseksi joukkoliikennealueeksi kesällä Siirtymäajan seutulippua koskevalla yhteistyösopimuksella on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Tästä syystä irtisanominen tulisi tehdä joulukuun 2013 aikana, jolloin sopimus päättyy kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen oman liikenteen alkaessa. Naantalin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus solmivat siirtymäajan seutulippua koskevan yhteistyösopimuksen syksyllä Tällöin Turun kaupunkiseudun seudullista joukkoliikenneviranomaista ei ollut vielä perustettu. Myös muut seutulippualueen kunnat ovat tehneet ELY-keskuksen kanssa siirtymäajan seutulippua koskevan yhteistyösopimuksen vastaavasti kuin Naantalin kaupunki. Sopimuksissa sovittiin mm. ELY-keskuksen maksamasta seutulipputuesta. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen perustettiin Naantalin kaupunki ja muut kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaiseen kuuluvat kunnat eivät enää alkaen ole saaneet Varsinais-Suomen ELY-keskukselta seutulipputukea. Seutulipputuki on nyt osa suurten kaupunkiseutujen valtionrahaa, jonka maksaa liikennevirasto. Sopimus on siis siltä osin vanhentunut. Naantalin yhteistyösopimus on tämän esityksen liitteenä. Jatkossa sopimus ELY-keskuksen kanssa tehdään kahden viranomaisen eli Turun kaupunkiseudun toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen välille. Turun seudullinen joukkoliikennetoimisto valmistelee viranomaissopimuksen luonnoksen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle.

Konekeskuksen huoltoleasingselvitys

Konekeskuksen huoltoleasingselvitys Tekninen lautakunta 69 22.05.2013 Tekninen lautakunta 76 12.06.2013 Kaupunginhallitus 423 21.10.2013 Kaupunginhallitus 460 04.11.2013 Tekninen lautakunta 137 18.12.2013 Konekeskuksen huoltoleasingselvitys

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA Tekninen lautakunta 91 04.11.2015 Kaupunginhallitus 304 16.11.2015 Tekninen lautakunta 103 02.12.2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V. 2015 / LIEKSA 448/10.100/2014 TEKLA 91 Lieksan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 37 15.10.2014 Tekninen lautakunta 96 29.10.2014 Kaupunginhallitus 435 10.11.2014 Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke 35/00.01.02/2013 TILAJAOS 37

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen Teknisen lautakunnan 40 02.12.2015 tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta 98 16.12.2015 Kaupunginhallitus 6 18.01.2016 Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen 506/10.06.01/2015

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Lautakunnan vuodelle 2010 tekemä talousarvioehdotus piti sisällään myös Pyhäjoen viemäröinnin rakennustöiden aloituksen.

Lautakunnan vuodelle 2010 tekemä talousarvioehdotus piti sisällään myös Pyhäjoen viemäröinnin rakennustöiden aloituksen. Tekninen lautakunta 111 11.11.2009 Tekninen lautakunta 4 26.01.2010 Tekninen lautakunta 14 03.03.2010 Tekninen lautakunta 56 10.06.2010 Tekninen lautakunta 88 10.11.2010 Tekninen lautakunta 16 07.03.2013

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 458 Kaupungin ikäohjelman esittely 4. 459 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 5. 460 Konekeskuksen huoltoleasingselvitys 7

Sisällysluettelo. 458 Kaupungin ikäohjelman esittely 4. 459 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 5. 460 Konekeskuksen huoltoleasingselvitys 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 1 Kaupunginhallitus 04.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 458 Kaupungin ikäohjelman esittely 4 459 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 5 460 Konekeskuksen huoltoleasingselvitys

Lisätiedot

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 21.08.2014 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 Kaupunginhallitus 382 06.10.2014 Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista 175/13.05/2014 SOTELTK

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot