Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Sisällysluettelo Sivu 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle Teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat Konekeskuksen huoltoleasingselvitys Yhdyskuntatekniikan valmistuneita hankkeita Naantalin-Maskun maantien 1893 parantaminen ja Tammiston liittymän rakentaminen, urakoitsijan valinta Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatio Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelmaehdotusten hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville Siirtymäajan seutulippusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen Sauniemen yksityistien tiekunnan hakemus Aatos Lindgrenin korvausvaatimus Kiinteistön Lappalaistenkatu 9 autopaikat Kiinteistön Mannerheiminkatu 15 a autopaikat Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu / Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimukseen ajalle Valtuutettu Hannele Vienosen ym. valtuustoaloite jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapidon parantamiseksi Muumiparkin järjestelyt Teknisen lautakunnan kokoukset keväällä Ilmoitusasiat 52

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Aika kello 18:00-19:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Aho Kimmo puheenjohtaja Forsblom Toni varapuheenjohtaja Ansamaa Eliisa jäsen Arvonen Leila jäsen Haanpää Leena jäsen Maksimainen Keijo jäsen Pentti Anne jäsen Rantanen Timo jäsen Ratilainen Mika jäsen Vallavuori Kaisa jäsen Takanen Juha henkilökunnan edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan päällikkö Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Haanpää ja Keijo Maksimainen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kimmo Aho puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. joulukuuta 2013 Leena Haanpää Keijo Maksimainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 Tekninen lautakunta 135 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tehtäväalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköit täin, kustannuspaikoittain tai kohteittain. Käyttösuunnitelmia vahvistaessaan on toimielimen tai tilivelvollisen samalla esitettävä suunnitelma siitä, miten kaupunginvaltuuston vahvistama tuloarvio saavutetaan. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin. Liitteenä on ehdotus vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. LIITE A1, TEKLA Hallintosäännön mu kaan tekni sen lau takun nan ti lapal velu jaosto hyväksyy omalta osaltaan käyt tösuunni tel man, joten tila lai toksen ja ateriaja siivous palveluiden osal ta käyttösuun ni telmat eivät ole lau ta kun nan käsittelyssä. Tilapalvelujaosto on hyväksynyt käyttösuunnitelmat kokouksessaan ja lähettänyt ne tiedoksi tekniselle lautakun nalle. Ti lajaoston käyttötalouden käyttösuunnitelmat ovat liitteenä. LIITE B1, TEKLA Vakanssiluettelo ja henkilöstösuunnitelma teknisen lautakunnan osalta vuodelle 2014 oheistetaan tiedoksi. LIITE B2, TEKLA

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmat, nimeää tu los yk si köiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi va kans si luet telon, henkilöstösuunnitelman ja tilapalvelujaos ton käyt tö suunnitelmat. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat Tekninen lautakunta 136 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Toimielimen investointiesitystä (ml. taseyksiköt) on karsittu ta lous ar vion kä sittelyn aikana 2014 investointien osalta eu roa ja koko suunnitelmakauden osalta euroa. Kar sinnat koh dis tuivat pääosin aluekohteisiin ja tilalaitoksen investointeihin. Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Investointimäärärahan käyttösuunnitelma on lyhyt kirjallinen selvitys siitä, miten hankemääräraha tai vuosikohdemääräraha on suunniteltu käytettäväk si ja miten määrärahan suuruus ja ajoitus on johdettu. Käyttösuunnitelmaa voidaan täydentää piirustuksin, kartoin, kustannusarvioin, tuottolaskelmin, kaavoitussopimuksin ja muin asiakirjoin. Käyttösuunnitelma on laatijan päivättävä ja allekirjoitettava sekä varustettava hyväksymismerkinnällä. Käyttösuunnitelmat tallennetaan kaupungin sähköiseen asiahallintajärjestelmään siten, että ne ovat järjestelmän käyttöön oikeutettujen vapaasti selatta vissa. Käyttösuunnitelmat ovat voimassa kunnes ne voidaan todeta päättyneeksi. Hankkeen sisällön muuttuessa, on ratkaistava, onko alkuperäinen suunnitelma voimassa vai perustetaanko uusi hanke, jolloin edellinen suunnitelma raukeaa ja sen kesken oleva osuus siirretään uuteen hankkeeseen. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin. Hankeryhmien ja hankkeiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. Liitteinä on ehdotus vuoden 2014 talousarvion investointien käyttösuunnitelmaksi sekä yhdyskuntatekniikan osaston ja vesihuoltolaitoksen investoin tien työohjelmat.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta LIITTEET A2-A3,TEKLA Oheismateriaali: 2014 toteutettavien hankkeiden hankekortit Hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman, joten tilalaitoksen ja ateriapalveluiden investointien käyttösuunnitelmat eivät ole lautakunnan käsittelyssä. Tilapalvelujaosto on hyväksynyt investointien käyttösuunnitelmat ko kouk ses saan ja lähettänyt ne tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Tilalaitoksen ja ateriapalveluiden investointien käyttösuunnitelmat ovat liitteenä. LIITE B3, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2014 talousarvion investointien käyttösuunnitelman, nimeää han keryhmien ja hankkeiden vastuuhenkilöt ja hyväksyy liitteiden mukaisesti yhdyskuntatekniikan osas ton ja vesihuoltolaitok sen investointien työohjelmat ja merkitsee tiedoksi tilapalvelujaoston investointien käyttösuunnitelmat. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Konekeskuksen huoltoleasingselvitys 714/ /2013 Tekninen lautakunta Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Talousarviossa 2013 on tehtäväalueen "Konekeskus" kohdalla (sivu 104) merkitty lisäys "Huoltoleasing-vaihtoehto selvitettävä mennessä". Huoltoleasing tarkoittaa sopimusta, jossa kaupunki vuokraa määräajaksi esim. autoja siten, että kuukausivuokra sisältää sovitut huoltotoimenpiteet, tarvikkeet ja varaosat. Myös vakuutukset, sijaisauto yms. voivat sisältyä vuokraan. Kuukausimaksuun sisältyy sekä kiinteitä että muuttuvia osia. Muuttuvat osat määräytyvät todellisen kulutuksen mukaan ja tällöin sopimuksen sisällön mukaan voidaan suorittaa plus-miinustasaus ennalta sovituin perustein. Oheisessa laskelmassa on esitetty, mitä kuukausimaksu voi sisältää ja mitkä osat ovat muuttuvia. Huoltoleasingtarkastelu on rajattu koskemaan vain henkilö- ja pakettiautoja, joita on yhteensä vajaat 40 kpl. Yhteenveto tarkastelusta on esityslistan liitteenä. KL-Kuntahankinnat Oy on tehnyt LeasePlan Oy:n kanssa henkilö- ja tavara-autojen huoltoleasingista puitesopimuksen, joka on voimassa elokuusta 2010 elokuuhun Puitesopimusluonnos ja sen esittely on esityslistan liitteenä. LeasePlanin kanssa on keskusteltu huoltoleasingsopimuksen käyttöönotosta vuoden 2012 puolella, mutta talousarvion 2013 laadintaan mennessä ei valmistelu ollut riittävän pitkällä näkemyksen selkiyttämiseksi. Kun sopimus kuitenkin on tukitoiminnon uudelleenjärjestelynä realistinen vaihtoehto, on haluttu selvittää, mitä sen toteuttaminen tarkoittaisi. Ajoneuvot ovat osa omien palvelujen tukitoimintoja. Toiminnot jakautuvat kahteen tasoon: ensisijainen tukitoiminto on itse ajoneuvo, jota tarvitaan varsinaisen työsuorituksen tekemisessä. Toisen tason tukitoiminto on huolto, jonka tehtävä pitää ajoneuvo käyttökunnossa. Huoltoleasingissa nämä molemmat yhdisty vät. Laskelmien teossa ei haluttu mennä liian laajaan tarkasteluun, koska peri-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta aatteessa yhden kohteen taloudellisen tarkastelun tulee "monistettuna" tuoda esille seikat, joihin on kiinnitettävä huomiota. Taloudellinen tarkastelu on lähtenyt liikkeelle LeasePlanin esittämästä todellisesta esimerkistä. Tämän laskelman rinnalle on tehty samasta autosta laskelma, johon on yritetty arvioida kustannukset omistetun auton käytöstä. Mikäli kustannus on hallintamuodosta riippumatta sama (esim. polttoainekulu), on perusteltua käyttää kummassakin samaa kustannusta. LeasePlan tarjoaa omia vakuutuksiaan, joten se ei ole sama kustannus. Vakuutuksia ei ole pakko ottaa heiltä. Tähän asti autoja on hankittu joko suorilla ostoilla tai rahoitusleasingilla, joka on ollut pelkkä rahoituskeino eikä ole sisältänyt huoltoja tms. kustannuksia. Olemassa olevan autokannan keski-ikä on 7,3 vuotta. Kaupungin varikolla on kolme huonetilaa käytössään, noin 430 m2. Yhtä käytetään pesutilana, yksi on tasalattiainen huoltotila ja yksi huoltomontulla varustettu tila. Tiloissa suoritetaan huollot omana työnä kaiken kaluston osalta, joka konevarikon hallinnassa on. Vain kolarikorjauksia on jouduttu tämän kaluston osalta ostamaan ulkoa. Autot tankataan kilpailutetulla sopimuksella Naantalissa. Korjaamon käytössä olevat tilat on omistusvaihtoehdossa otettu huomioon siten, että pesun hinta on määritelty markkinahinnan mukaan olettaen sen sisältävän tilakustannuksen ja korjaamon osalta siten, että euron kk-vuokrasta (10 euroa / m2 / kk) on kahden muun tilan kustannukseksi määritelty euroa ja siitä 50 % on jyvitetty henkilö- ja pakettiautoille. Näin saatu euron kk-vuokrakulu on jaettu 40:llä ja saatu autokohtaiseksi keskiarvoksi 37,50 euroa / kk. Autokohtainen hallintokulu on puhtaasti arvaus. Kun sellainen kulu kuitenkin on olemassa ja mukana LeasePlanin laskelmassa, olemme käyttäneet sa maa tasoa olevaa määrää edustamaan 8 v aikaista osuutta hallinnon hoitamisesta. Tähän hallintoon kuuluu mm. oman kaluston ylläpitämisen edellyttämät kilpailuttamiset (autojen hankinta, polttoaineet, renkaat), jotka voivat jäädä huolto leasingvaihtoehdossa kokonaan pois. Samoin hallintoon kuuluu esim. las kujen käsittely. Vertailevan laskelman perusteella ei voi vetää yksiselitteisen selkeää johtopäätöstä kummankaan vaihtoehdon hyväksi, ero on niin pieni. "Monistettuna" eli kerrottuna esim. 40 kpl:lla 30 euron kk-ero tarkoittaa vuositasolla euron määrää. Kun kuitenkin laskelman muutamat tekijät ovat hyvin

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta herkkiä muutoksille ja oman toiminnan kustannukset ovat tietyin osin arvion varaisia, ei mielestäni voida tällaisen laskelman perusteella pitää selvänä edullisuutta kumpaankaan suuntaan. Näin voidaan todeta, että muille seikoille tulee antaa asiaa tarkasteltaessa enemmän painoa. Kassavirtatarkastelussa syntyy sikäli eroa, että huoltoleasingissa ajoneuvon hankintahinta maksetaan käytön aikana, kun omistetuissa autoissa hankintahinta maksetaan heti. Kummassakin vaihtoehdossa muut kustannukset syntyvät käytön aikana sillä erolla, että huoltoleasing vapauttaa huollon huonetilat tästä käytöstä. Omassa toiminnassa (nykytilanteessa verrattuna operointiin huoltoleasingkalustolla) me ylläpidämme korjaamoa (= tilat, välineet ja henkilökunta). Korjaukset ja huollot tehdään pääsääntöisesti omana työnä; lähinnä kolarikorjauksia on jouduttu ostamaan ulkoa. Omien autojen hankinta edellyttää kilpailutuksen tai osallistumisen yhteishankintaan - edellyttää tarvemäärittelyn etukäteen ja jotta ei makseta "ylilaadusta", on hankintamenettely harkittava tarkoin. Toiminnasta vastaavan tulisi tarkkailla autojen käyttöä ja pyrkiä huolehtimaan kilometrikertymän jakautumisesta tasaisesti samoille autotyypeille. Sijaisautoja ei yleensä ole käytetty. Autovakuutus on otettu uusiin autoihin kolmeksi vuodeksi ja sen jälkeen on pidetty vain liikennevakuutus. Autokalustosta luovuttaessa tiedetään, mikä on kunkin kohteen hyvitysarvo. LeasePlanin huollot järjestetään sopimuskumppanin toimesta Turussa ja sijaisauton kuuluessa sopimukseen sijaisauto tuodaan tarvittaessa Naantaliin. LeasePlanin autot voidaan valita ilman erillistä hankintamenettelyä, koska heillä on valmiiksi kilpailutetut sopimukset. Sopimuksessa autosta perittävä pääoma-arvo sovitaan etukäteen ja se pysyy kiinteänä. Tiettyjen kulujen osalta on käytössä tasausmenettely, kun todellinen kulu poikkeaa ennalta ar vioidusta ja tätä varten kulutukset raportoidaan. Korjaa mo- tai huoltotiloja ei tarvita. Mikäli jotkut autot vaativat erityisvarustelun (esim. työkalu- ja tarvikehyllystöt tai ruoan kuljetusta varten jotain varustelua), on tällaiset muutettava joka tapauksessa autoriippumattomiksi siten, että ne voidaan tarvittaessa siirtää uuteen autoon - näiltä osin ei siis ole kyse vaihtoehdosta huoltoleasingin ja omien autojen välillä. Omaa autoa vaihdettaessa saattaa joskus olla helpompi löytää uusi omistaja varustellulle autolle, mutta silloin on kuitenkin hankittava omaan uuteen autoon uusi varustelu.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Yhteenveto laskelmilla ei voida osoittaa kummankaan vaihtoehdon opera tiivista kal leutta / edullisuutta toiminnallisesti vaihtoehdot eroavat sikäli, että huoltoleasing vapauttaa huo netiloja ja henkilötyökapa siteettia korjaamotoiminnasta siirtyminen henkilö- ja pakettiautojen osalta huoltoleasing vaihtoehtoon, ei nopeasti muuta mitään, koska raskaan kaluston ja vi heryk sikön kalusto hoidetaan edelleen omana työnä muun kaluston osalta korjaamon kustannustaso nousee lähes kaksinkertaiseksi, koska laskelmassa oletettiin, että henkilö- ja paket tiautojen osuus korjaamon kustannuksista on 50 % paitsi siinä tapa uksessa, että vapautuvalle tila- ja henkilökapasiteetille löydetään muu käyttö, mikä lienee vaikeaa huoltoleasingin käyttöönoton edullisuus pitkällä tähtäimellä edellyttää tilakustannuksista ja korjaamotoiminnan kustannuksista luopumista eli kyse on keskusvarikkorakennuksen käytöstä. Keskusvarikkorakennus keskusvarikkorakennuksesta on ainakin 15 vuodeksi poistunut kaukoläm pölaitoksen toiminta, joten näiltä osin kustannuksia on jo siirty nyt muille toiminnoille seudullisen vesihuoltoselvityksen seurauksena on mahdollista, että vesihuolto ei enää tarvitse tätä verstasta tilalaitoksen puutyöverstas toimii toistaiseksi ennallaan hankintatoimen kehittäminen mahdollistaa keskusvaraston toi minnan uudelleenarvioinnin, joka voi jopa sisältää omasta keskusva rastotoiminnasta luopumisen tai sen merkittävän toiminnallisen muu toksen. Mikäli päädytään huoltoleasingvaihtoehtoon, niin silloin tulee mielestäni käynnistää keskusvarikkorakennuksen tulevaisuuden käyttöselvitys. Johtopäätökseni on, että henkilö- ja pakettiautojen osalta voidaan lyhyellä tähtäimellä valita kumpi vaihtoehto tahansa. Suosittelen, että kokeillaan yksi nelivuotiskausi huoltoleasingvaihtoehtoa. Mikäli huoltoleasingvaihtoehtoa halutaan kokeilla käytännössä, se voidaan aloittaa useilla eri tavoilla olemassa oleva kalusto siirtyy hallinnoitavaksi LeasePlanille. Jokaisesta kohteesta tehdään hoito-sopimus yhtiön kanssa, mutta ei luonnollisestikaan makseta hankintahinnan perusteella määräytyvää vuokraa. Tämä vaihtoeh to ei tulle kysymykseen, koska ympäristövi rasto katsoo ka luston vaihdon olevan ajankohtaista ja siihen on myös

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta myönnetty määrärahoja LeasePlan lunastaa kohteet kirjanpitoarvosta ja tehdään vuok rasopimukset tämän pohjalta. Mikäli tähän päädyttäisiin, olisi yhtiön kanssa sovittava kohteiden vaihtohyvitysten käsittelystä erikseen, kos ka kalusto on kirjanpidossa pääosin kokonaan poistettu, vaikka käyt töikää on runsaasti jäljellä. Järjestely ei ole tarkoituksenmukainen olemassa oleva kalusto myydään suoraan ja uusista ajoneu voista tehdään huoltoleasingsopimus yhtiön kanssa. Tämä vaihtoehto on käyttö kelpoinen edellyttäen, että voimme hyödyntää yhtiön myyntikanavia olemassa oleva kalusto siirretään yhtiön hallinnoitavaksi ja tu levan vuoden aikana siirrytään sopivina ryhminä uusien ajoneuvojen käyttöön huoltoleasingsopimuksin. On oletettavaa, että näin monen ajoneuvon vaihtaminen kerralla uusiin (ja harvempiin merkkeihin) mahdollistaa hyvät alennukset. Palvelustrategian kannalta katsottuna: ajoneuvot ovat välineitä, osa tukitoimintaa, jolla mahdollistam me ensi si jaisten toimintojen suorit tami sen ajoneuvojen lisäksi yllä pidäm me tuki toiminnan toimintaa eli huoltoa ja korjaamoa, joiden avulla nämä ajo neuvot pidetään toimintakunnossa keskittyminen 1. tason tukitoimintaan eli välineiden (ajoneuvojen) hankin taan ja käyttöön, voimme va pauttaa itsemme 2. tason tukitoiminnan järjestämisestä hankkimalla ajoneuvot liittymällä yhteishankintayksikköön säästämme oman hankintaprosessin kus tannukset ja voimme todennäköisesti hyödyntää suurien määrien mukaiset volyymialennukset ja hank kia valikoimalla juuri sopivan ajoneuvokaluston Huoltoleasingin toteuttamistavoista pitäisin tarkoituksenmukaisimpana viimeksi mainittua vaihtoehtoa. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee huoltoleasingselvityksen tietoonsa saate tuksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. TEKNINEN LAU TA KUN TA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Teknisen lautakunnan lähetekeskustelussa esittelyssä olleet yhteenveto huoltoleasingtarkastelusta ja puitesopimusluonnos oheistetaan. LIITTEET B1-B2, TEKLA Edellisen kokouksen ja teknisen lautakunnan lähetekeskustelun jälkeen käy ty jen kes kus te lujen perusteella esitetään seuraavaa: 1. Tekninen lautakunta esittää kaupungin hal li tuk sel le ja edel leen kaupun gin val tuus tolle, että ym pä ristö vi rasto val tuute taan te kemään KL-kunta hankin tojen ja Lease Plan Fin land Oy:n kanssa sopimus au tojen ra hoi tuksesta ja hal lin noinnista (= huol to leasing sopimuk sen pii riin siirtymi sestä). 2. Pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa ryhtyä toimen piteisiin sopimuksen täytän töönpa nemi seksi en nen val tuuston mää rä rahakäsittelyä. 3. Selvitetään LeasePlan Finland Oy:n kans sa kau pungin omistamista hen kilö- ja pa ketti au toista ne, jotka myy dään ja joiden tilalle hanki taan lea singauto 4. Leasing käyttöön (myynti- ja ta kaisin vuokraus) siirty vät au tot myydään niiden kirjan pi toarvolla Lea se Plan Finland Oy:lle, jos se tode taan kau pun gin kannal ta ta loudellisesti perustelluksi. 5. Autoista, jotka eivät siirry huolto leasing käyt töön, teh dään ajoneuvokohtai nen myyntiar vio ja autot myy dään hyö dyn täen Leaseplanin valta kun nallista myynti kana vaa siinä jär jes tyk sessä, kuin nii den ti lalle saa daan han kittua lea sing auto lop pu vuo den 2013 ja al ku vuoden 2014 aika na. TEKNINEN JOHTAJA: 1. Tekninen lautakunta esittää kaupungin hal li tuk sel le ja edel leen kaupun gin val tuus tolle, että ym pä ristö vi rasto val tuute taan te ke mään KL-kunta hankin tojen ja Lease- Plan Fin land Oy:n kanssa so pimus au tojen ra hoi tuksesta ja hal lin noinnista (= huol to leasing sopimuk sen

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus pii riin siirtymi sestä). 2. Pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa ryhtyä toimen piteisiin sopimuksen täytän töönpa nemi seksi ennen val tuuston määrärahakäsittelyä. 3. Selvitetään LeasePlan Finland Oy:n kans sa kau pungin omista mista hen kilö- ja pa ketti au toista ne, jotka myydään ja joiden tilal le hanki taan leasingauto. 4. Leasing käyttöön (myynti- ja ta kaisin vuokraus) siirtyvät au tot myydään niiden kirjan pi toarvolla Lea se Plan Finland Oy:lle, jos se tode taan kau pun gin kannal ta taloudellisesti perustelluksi. 5. Autoista, jotka eivät siirry huolto leasing käyt töön, tehdään ajo neuvokohtai nen myyntiar vio ja autot myydään hyö dyn täen Lea seplanin valta kun nallista myyntikana vaa siinä jär jes tyk sessä, kuin nii den ti lalle saadaan han kittua lea sing auto lop pu vuo den 2013 ja al kuvuoden 2014 aika na. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitukselle tuodaan tutustumista varten tiedoksi teknisen lautakun nan esitys huoltoleasingsopi muksen piiriin siirtymisestä. Mikäli tekni sen lautakunnan esitys huoltoleasingiin siirtymisestä hyväksytään, vs. kau punginjohtajan tulee esittämään autojen mää rän vä hen tä mis tä 2-3 autolla. Oheismateriaali: Konekeskuksen henkilö- ja pakettiautojen kirjanpitoarvot vuo si mal lin mu kaan Yhteenveto huol to leasing tar kas te lusta ja LeasePlan Oy:n laatima huoltoleasingsopimuksen esittely oheistetaan. LIITTEET B3 - B4, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi ja jatkaa käsittelyä Merkittiin, että tekninen joh taja Kimmo Suonpää esitteli asiaa ko kouk ses sa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Konekeskuksen henkilö- ja pakettiautojen kirjanpitoarvot vuosimallin mu kaan Yhteenveto huoltoleasingtarkastelusta LeasePlan Oy:n laatima huolto leasingsopimuksen esittely Yhdyskuntatekniikan päällikön kaupunginhallituksen talousarvion 2014 kä sit te lyn yh tey des sä antama selvitys huol to leasin gis ta VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy huoltoleasingiin siirtymisen siten, että autojen määrää vä hennetään lauta kunnan ehdotuk sesta 2-3 autolla. Kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen lautakun nan päättämään sopimuksesta ja siir ron to teuttami sen vaati mista muista yksityiskohdista. Vs. kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seuraavaa: Teknisen lautakunnan tulee käynnistää osana huoltoleasingrat kaisua keskusvarikkorakennuksen käyttöselvitys. KAUPUNGINHALLITUS:

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 137 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan muutetun eh dotuksen ja hyväksyi huoltoleasingiin siir ty misen si ten, et tä autojen määrää vähennetään lautakun nan eh do tuk sesta 2-3 autolla. Kaupunginhallitus oikeutti teknisen lautakunnan päättämään sopimuksesta ja siirron toteuttamisen vaatimista muista yksityiskohdista. Teknisen lautakunnan tulee käynnistää osana huoltoleasingrat kaisua keskusvarikkorakennuksen käyttöselvitys. Ympäristövirasto on jatkanut valmisteluja leasingkalustoon siirtymisestä yhdessä LeasePlan Finland Oy:n kanssa. Tavoitteena on siirtyä leasing-kalustoon henkilö- ja pakettiautojen osalta vuoden 2014 kesäkuuhun mennessä. Nykyinen kalusto siirretään LeasePlanin hallinnointiin runkosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. LeasePlan myy nykyiset ajoneuvot Naantalin kaupungin lukuun oman valtakunnallisen myyntikanavansa kautta ja toimittaa tilalle korvaavat ajoneuvot, jotka kuukausiveloitusperusteisesti vuokrataan konekeskukselle. Uusimmat, vuonna 2013 hankitut ajoneuvot, sekä muutamat vähän ajetut erikoisvarustellut ajoneuvot myydään LeasePlanin myyntikanavan kautta ja takaisin vuokrataan konekeskukselle. Myytäviä ajoneuvoja, jotka korvataan uusilla ajoneuvoilla, on arvioitu tässä vaiheessa olevan kappaletta. Myytäviä ja takaisin vuokrattavia ajoneuvoja arvioidaan olevan noin 8-10 kappaletta. Määrä tarkentuu ajoneuvokohtaisen inventoinnin ja arvioinnin valmistumisen jälkeen. Henkilö- ja pakettiautoja on yhteensä 38 kappaletta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan autokalustoa vähennetään 2-3 kappaleella. Tämän hetkisen käsityksen mukaan vähennys kohdistuu vesihuoltolaitokseen sekä tilalaitokseen. Oheismateriaalina on ajoneuvolista käyttäjätietoineen.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Oheismateriaalit: Ajoneuvolista Liitteenä on LeasePlan Finland Oy:n ja Naantalin kaupungin välinen runkosopimus. LIITE A4, TEKLA Runkosopimuksessa on kuvattu mm. Ajoneuvon hankinta, vuokraus ja käyttö Sopimuksen laajuus Hinnat ja maksut Kiinteät ajoneuvokohtaiset vuokrauskulut (runkosopimus 6.1 vuokrauskulut) muodostuvat mm. arvonalennuksesta ja rahoituskustannuksesta, sopimuksen kilometrimäärästä, määräaikaishuolloista sekä renkaista ja tarvikkeista. Lisäksi LeasePlan perii ajoneuvon hallinnointikustannuksia 13,00 euroa/kk/ajoneuvo+ alv. Muuttuvat kulut muodostuvat (runkosopimus 6.2 muuttuvat kulut) mm. polttoainekuluista ja ajoneuvon pesusta. Kaupungin lakimies on käynyt runkosopimuksen läpi ja todennut sopimusehdot hyväksymiskelpoisiksi. Jokaisesta ajoneuvosta laaditaan lisäksi ajoneuvokohtainen huoltoleasingsopimus, jossa sovitaan. mm sopimuskaudesta, kilometrimäärästä ja vuokrauskuluista. KL-Kuntahankinnat Oy on tehnyt LeasePlan Oy:n kanssa puitesopimuksen henkilö- ja pakettiautojen huoltoleasingistä. Kuntahankintojen henkilö- ja pakettiau tojen leasingsopimuksen käyttö edellyttää sitoumuksen hyväksymistä ajo neuvojen yhteishankinnasta. Liittenä sitoumus ajoneuvojen yhteishan kin taan liittymisestä. LIITE B4, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA:

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyy LeasePlan Finland Oy:n ja Naantalin kaupungin vä li sen run kosopimuksen ja valtuuttaa esittelijän ja sih teerin al lekir joittamaan sopimuksen sekä teke mään tar vittaessa vä häisiä muutoksia, hyväksyy KL-Kunta hankintojen sitou muksen ajo neuvojen yhteis han kintaan liittymisestä, valtuuttaa esitte lijän ja sih teerin alle kirjoitta maan sitoumuksen, oikeuttaa ympäristöviras ton ko ne kes kuk sen myymään nykyisen henkilö- ja pa ket ti auto ka luston Lea se Planin myyntikanavan kaut ta se kä teke mään ajo neu vokohtai set huoltoleasingsopimukset 36 ajoneu vosta mennessä ja edellyttää, että henkilö- ja pakettiautojen myynnistä ja laadituista huoltoleasingsopimuksista tuodaan loppuyhteenveto tekniselle lauta kunnalle sitten, kun huoltoleasing järjestelmään on ko konaisuudessaan siirrytty. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan valmistuneita hankkeita Tekninen lautakunta 138 Rakennusinsinööri Jukka Kylmäoja : Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toi mittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle. Kunnallistekniikan rakennusinsinööri Jukka Kylmäoja on toimittanut seuraavat vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tiedoksi: 1. Itä-Immasen asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen Kunnallistekniikan rakentamisen toteutti Maanrakennusliike Isomäki Oy kokonaisurakkana vuoden 2013 aikana. Hanke sisälsi kadun ja vesihuollon rakentamisen Kauristiellä sekä siihen liittyvillä asuntokaduilla Vasapolku ja Peuratie sekä Timoteinkujan, Veräjätien, Rakuunantien, Rakuunapolun ja Rinnekujan alkuosan rakentamisen. Urakan yhteydessä rakennettiin myös kevytväylät Veräjäpolku ja Jänöpolku. Hankkeen toteutuneet kustannukset: Euroa - urakkatarjoushinta urakan lisätyöt, netto materiaalihankinnat omajohtoiset (mm metsä- ja pääll.valmistelutyöt) valaistus ja sähkötyöt suunnittelu, ilmoitukset, luvat, kopiot päällystystyöt Yhteensä Taloussuunnitelmassa vuodelle 2013 Itä-Immasen hankkeelle varattiin yhteensä euroa. Talousarvion 2013 muutosesitykset käsiteltiin kaupun ginvaltuustossa Hankkeesta todettiin säästyvän euroa, jolloin muutetun talousarvion mukainen määräraha vuodelle 2013 on euroa. Vuoden 2014 taloussuunnitelman mukaan Itä-Immasen asemakaava-alueella toteutetaan vanhan vesihuollon järjestelytöitä mm. Veräjätiellä. Tarkoitukseen on varattu euroa. Vuodelle 2015 on varattu katujen päällystä mi seen euroa ja vuodelle 2016 puistojen rakentamiseen euroa.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Liitteinä on urakkakohteen vastaanottotarkastuspöytä kirja ja ta lou delli sen lop pu selvi tyksen pöytäkirja. LIITE B5-B6, TEKLA Rymättylän Kirkkolahti - Taattistenjärvi vesihuoltolinjan rakentami nen Vesihuollon rakentamisen toteutti JJ Kaivin ja Kallio Oy kokonaisurakkana vuosina 2012 ja Hanke sisälsi vesihuollon rakentamisen Rymättylän jätevedenpuhdistamolta Taattistenjärvelle Merimaskuun, jossa se liitettiin vuonna 2011 valmistuneisiin johtoihin. Toteutuneet kustannukset: Euroa - urakkatarjoushinta urakan lisätyöt materiaalihankinnat maanomistajakorvaukset, luvat, sähköliittymät, tutkimus omajohtoiset työt, palvelut suunnittelu, maanomistajaneuvottelut, valvonta Rakennuskustannukset yhteensä Ruokorauman vesiosuuskunnan rakentamiskorvaus Rakennuskustannukset yhteensä, netto Hanketta aloitettaessa taloussuunnitelmassa vuosille hankkeelle varattiin yhteensä euroa. Määrärahamuutokset huomioituna hank keelle on osoitettu vuosina yhteensä euroa. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle euroa vesihuoltoavustuksen, joka on tuloutettu Naantalin kaupungille hankkeen valmistumisen jälkeen marraskuussa Liitteinä on urakkakohteen vastaanotto tar kas tus pöy tä kirja ja ta loudelli sen lop pu selvi tyksen pöytäkirja. LIITE B7-B8, TEKLA Itä-Tammiston asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen Itä-Tammiston kaava-alueen katujen ja niihin liittyvän vesihuollon rakentaminen toteutettiin Naantalin kaupungin omajohtoisena työnä. Kaava-alueen ulkopuolisen vesihuoltolinjan toteutti Turun Aluekaivuu Oy kokonaisurakkana ja siihen liittyvät pumppaamojärjestelyt Naantalin vesihuoltolaitos omajohtoisena työnä. Vesihuoltolinja sijaitsee osittain Raision kaupungin alueella, mistä syystä Raisio osallistui vesihuollon rakentamiskustannuk-

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta siin. Valmistuneita Itä-Tammiston asemakaava-alueen katuja ovat: Kruunutilankatu, Tarhurinkuja, Vakkakuja ja Tallikuja. Toteutuneet kustannukset: Euroa Hankkeen rakennusvaiheen aikaiset kustannukset: - urakkatarjoushinta urakan lisätyöt, netto ulkoiset materiaalihankinnat hankinnat varastosta ja konevarikolta urakointipalvelut katuvalaistus suunnittelu, valv., tutk. (ilm,luvat,kop) palkat Yhteensä Raisio rakentamiskorvaus vesihuollon rakentamisesta Rakennuskustannukset yhteensä, netto Hankkeen rahoitus Naantalin kaupungin Itä-Tammiston asemakaava-alueen talousarviomäärärahat ovat talousarviomuutos (kv ) huomioiden yhteensä euroa. Hankkeen määrärahat : Euroa - tilinpäätös talousarvio talousarviomuutos (kv ) Yhteensä Hankkeen loppuun saattaminen ajoittuu taloussuunnitelman mukaan vuodelle 2017, jolloin päällystys ja viimeistelytöihin on varattu euroa ja puis toihin euroa. Liitteenä on urakkakohteen vastaan ot to tar kas tus pöy tä kirja sisältäen ta loudelli sen loppu selvi tyksen pöytäkirjan. LIITE B9, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee yhdyskuntatekniikan valmistuneet hank keet tiedoksi ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsitel täviksi.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Naantalin-Maskun maantien 1893 parantaminen ja Tammiston liittymän rakentaminen, urakoitsijan valinta Tekninen lautakunta 139 Rakennusinsinööri Jukka Kylmäoja : Hanke Hanke sisältää Tammistontien jatkeen rakentamisen ja uuden liittymän järjestelyt Vantontielle (maantie nro 1893). Hankkeen rahoitus Taloussuunnitelmassa 2014 on investointien kohdassa "tekninen lautakunta" hankkeen määrärahaksi esitetty euroa ja kohdassa "vesihuoltolai tos" euroa, yhteensä euroa. Tarjouskilpailu Ympäristöviraston yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia kunnallistekniikan rakentamisesta päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään klo mennessä. Tarjouspyyntökirje liitteenä. LIITE B10, TEKLA Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen HILMA-järjestelmään. Tarjouspyynnön halusi mennessä 14 maanrakennusalan urakoitsijaa. Tarjousten käsittely Tarjoukset avattiin klo alkaen. Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät jokaisen tarjoajan osalta. Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa avattiin hintatarjouskuoret. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja liitteineen. Urakkatarjousten avauspöytäkirja ja kelpoisuuden arviointi o heistetaan. LIITE A5, TEKLA

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Halvimman tarjouksen ,00 euroa (alv 0%), jätti Rakenne-Kylänpää Oy, jonka kanssa käytiin urakkaneuvottelu Neuvottelun tarkoitukse na oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Urakkatarjousten vertailu ja urakkaneuvottelumuistio oheistetaan. LIITEET B11-B12, TEKLA Hankkeen kustannukset muodostuvat seuraa vasti: Euroa Urakkahinta ,00 Valaistuksen rakentaminen ,90 Vesihuollon tarvikkeet ,00 Vihertyöt ,00 Vesihuoltolaitoksen työt ,00 Lisätyöt ,00 Työnaikainen suunnittelu ja valvonta ,00 Yhteensä, alv 0% ,90 TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta päättää valita "Naantalin-Maskun maantien 1893 pa rantaminen, Tammiston liittymän rakentaminen" - hankkeen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Rakenne-Kylänpää Oy:n urakkahintaan euroa sekä tilata koh teen valaistuksen rakentamisen Naantalin Energia Oy:ltä tar joushintaan ,90 euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatio / /2013 Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatiotyöskentely on aloitettu kuluvan vuoden keväällä työryhmässä, johon ovat kuuluneet kaupunginhallituksen puheenjohtaja, vs. kaupunginjohtaja ja virastopäälliköt. Työryhmässä on mm. valmisteltu virastokohtaiset lähtötilanneselvitykset, joissa on huomioitu palvelustrategiatyössä valitut kehittämiskohteet. Kaupunginhallituksen käsittelyssä asia oli Kaupunginhallitus merkitsi tavoiteorganisaatiotyön tilanteen tiedoksi ja lähetti asian hallintokuntiin valmisteltavaksi. Valmistelun tulee tapahtua yhteistyössä lautakuntiin nimettyjen henkilöstön edustajien kanssa. Lautakuntien käsittely toteutetaan marras - joulukuun 2013 aikana. Lautakunnat voivat käytävän keskustelun pohjalta muuttaa, poistaa tai lisätä lähtötilanneselvityksen yhteydessä esiin nostettuja kehittämiskohteita. Valtuus to käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja tekee niistä valinnan tammikuussa Liitteenä ympäristöviraston lähtötilanneselvitys. LIITE B2, TEKLA Tekninen johtaja esittelee tavoiteorganisaatiohankkeen nykyvaihetta kokouk ses sa. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun esittelyn pohjalta ja jatkaa asian käsittelyä vii meis tään lau ta kun nan jou lu kuun kokouksessa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 140 Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatiotyöryhmä on laatinut ympäristöviraston tavoite organisaation lähtötilanneselvityksen. Selvitys oli esi tys lis tan liitteenä. Tekninen lautakunta käsittelee tarkemmin toimialansa tavoiteorganisaatiokysymystä mar ras- joulu kuun 2013 aikana. Lähtötilanneselvityksessä esitettyjä kehittämiskohteita on mahdollista tarkentaa lautakun takäsittelyn yhteydessä. Valtuusto käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja te kee niistä valinnat tammi kuussa Tilapalvelujen osalta tavoiteorganisaation muodostamista määrittää keskeisesti se, min kälaiset vaihto ehdot tullaan valitsemaan palvelustrategian mukaisissa kehit tämisen painopistehankkeissa. Tilapalvelujaoston alaisen toiminnan kehittämisen paino pistehankkeina ovat seuraavat selvitystyöt: selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta selvitys kiinteistöhoidon ulkoistamismahdollisuuksista vuo den 2014 aika na Palvelustrategiaan liittyvien selvitysten pohjalta voidaan tavoiteorganisaatiota lähteä suunnittelemaan keväällä KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto toteaa lausuntonaan tekniselle lautakunnalle, et tä ti la lai tok sen organisaatioon liittyvät selvitykset painottuvat vuo den 2014 ai ka na palvelustrategiahankkeisiin ja että näiden sel vi tysten ja nii hin liittyvien käyttöönottopäätösten jälkeen voi daan esittää ta voi teorganisaation muutoksia. TILAPALVELUJAOSTO: Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan toimialan osalta palvelustrategian mukaiset kehittämishankkeet ovat kohdistuneet kaikkiin muihin tehtäväalueisiin, paitsi pelastuslaitokseen ja kaukolämpö- ja energiatuotantoon, jotka palvelut ovat jo seudullisen lautakunnan tai yhtiön toteuttamia palveluja. Etenkin tilapalveluiden kehittämishankkeet ovat merkittäviä ja laajamittaisia selvitystöitä ja

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta niiden vaikutuksia organisaation muutoksiin voidaan arvioida vasta, kun selvitykset on saatu tehtyä. Tulosyksikkötasolla joukkoliikenne ja jätehuolto ovat myös seudullisen lautakunnan järjestämiä palveluja. Palvelustrategiatyössä viheryksikön ja liikuntapaikkojen osalta ei esitetty kehittämishankkeita. Viheryksikkö on kuitenkin käynnistänyt hankkeen, jossa osa palveluista tuotetaan yksityisen toimijan toimesta. Tämän palvelun laajuus on yksi henkilötyövuosi ja sillä ei ole vaikutusta organisaation perusrakenteeseen. Liikuntapaikkojen hoidon yli virastorajojen kattavan tarkastelun ja kehittämisen puolesta voisi olla löydettävissä joiltakin osin toimintojen selkeyttämismahdollisuuksia. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii tilapalvelujaosto ja ympäristövirastossa rinnalla toimivat kaavoitus- ja ympäristölautakunta, rakennuslautakunta ja rakennustoimikunnat. Osa ympäristöviraston toiminnoista on ns. viranomaistoimintoja. Näiden toimintojen keskittämistä voisi olla tarpeellista tutkia, jolloin myös hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen välistä yhteyttä voitaisiin saada tiivistettyä ja toimintaprosesseja sujuvoitettua. Pal velu keskuksen resurssien ja toiminnan sujuvuuden kannalta ei olisi suota vaa, että lautakuntia, jaostoja tai toimikuntia jatkossa ainakaan lisättäisiin. Sen si jaa voisi tarkastella joiltakin osin päätäntävallan delegoimismahdolli suuksia ja siten läpimenoaikojen lyhentämistä. Tavoiteorganisaatiotyön käsittelyssä lautakunnat voivat muuttaa, poistaa tai lisätä lähtötilanneselvityksen yhteydessä esiin nostettuja kehittämiskohteita. Valtuusto käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja tekee niistä valinnan tammikuussa Tarkasteltavana on tavoiteorganisaatio vuoden 2015 alussa. Teknisen lautakunnan alaisuudessa olevien teknisten palveluiden tuottamistavat ovat jo päätettyjen palvelustrategiahankkeiden puolesta suurten selvitysten alla. Syksyyn 2014 mennessä tehdään selvitys ateriapalveluiden ulkoistamisesta, siivouspalveluiden ulkoistamisesta ja selvitys siitä, mikä osa kiinteistönhoidosta voitaisiin ulkoistaa. Lisäksi on meneillään autokannan omistamisesta luopuminen ja venesatamien ulkoistamisprojekti. Vesihuollon jakeluyhtiöselvitys etenee Naantalin, Turun, Raision ja Maskun allekirjoittaman aiesopimuksen mukaisesti siten, että uusi jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa, kuitenkin viimeistään vuoden 2016 alussa. Ympäristöviraston meneillään olevat palvelustrategiaan liittyvät kehittämishankkeet ovat laajoja ja merkittäviä ja toteutuessaan myös organisaatioon vaikuttavia. Niiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus tulee vaatimaan viraston henkilöstöltä vuoden 2014 aikana muiden töiden lisäksi runsaasti resursseja. Lisäksi selvitysten aiheuttamia mahdollisia organisaatiomuutoksia

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta voidaan arvioida vasta sitten, kun selvitykset ovat valmistuneet ja niihin liittyvät mahdolliset käyttöönottopäätökset on tehty. Tämän perusteella todetaan, että teknisen lautakunnan alaisuudessa järjestettävien teknisten palveluiden osalta keskitytään vuoden 2014 aikana palvelustrategiahankkeiden läpiviemiseen. Näiden selvitysten valmistuttua ja niihin liittyvien mahdollisten käyttöönottopäätösten jälkeen suunnitellaan tarvittavat organisaatiomuutoksen. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle asiassa seuraavan lausun non: Teknisen lautakunnan alaisuudessa olevien teknisten palveluiden tuottamis tavat ovat jo päätettyjen palvelustrategiahankkeiden puolesta suurten selvi tysten alla. Syksyyn 2014 mennessä tehdään selvitys ateriapalveluiden ul koistamisesta, siivouspalveluiden ulkoistamisesta ja selvitys siitä, mikä osa kiinteistönhoidosta voitaisiin ulkoistaa. Lisäksi on meneillään autokannan omistamisesta luopuminen ja venesatamien ulkoistamisprojekti. Vesihuol lon jakeluyhtiöselvitys etenee Naantalin, Turun, Raision ja Maskun allekir joittaman aiesopimuksen mukaisesti siten, että uusi jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa, kuitenkin viimeistään vuoden 2016 alussa. Ympäristöviraston meneillään olevat palvelustrategiaan liittyvät kehittämis hankkeet ovat laajoja ja merkittäviä ja toteutuessaan myös organisaatioon vaikuttavia. Niiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus tulee vaatimaan vi raston henkilöstöltä vuoden 2014 aikana muiden töiden lisäksi runsaasti re sursseja. Lisäksi selvitysten aiheuttamia mahdollisia organisaatiomuutoksia voidaan arvioida vasta sitten, kun selvitykset ovat valmistuneet ja niihin liittyvät mahdolliset käyttöönottopäätökset on tehty. Tämän perusteella to detaan, että teknisen lautakunnan alaisuudessa järjestettävien teknisten pal veluiden osalta keskitytään vuoden 2014 aikana palvelustrategiahankkeiden läpiviemiseen. Näiden selvitysten valmistuttua ja niihin liittyvien mahdol listen käyttöönottopäätösten jälkeen on suunniteltavissa tarvittavat organi saatiomuutokset. Selvitysten keskeneräisyyden vuoksi on tärkeää, että avoimeksi tulevien va kinaisten virkojen, työsuhteiden ja tehtävien osalta menetellään niin kuin talousarvion 2014 täytäntöönpa-

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta nomääräyksissä kohdassa 9 on määrätty. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelmaehdotusten hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville Tekninen lautakunta 141 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen : Naantalin kaupunginvaltuusto on päätöksellään hy väk synyt Pirttiluoto - Karjaluoto asemakaavan (Ak-294). Pirttiluoto - Karjaluodon alue (Ak-294) sijaitsee Ruonan kaupunginosassa Pirttiluodossa ja Karjaluodossa. Liikenneyhteydet mantereelle toimivat Pirttiluodontien ja Taimontien kautta. Pirttiluoto - Karjaluodon alue käsittää Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien sekä yhteyden Pitkänkarintieltä luoteisrantaan. Liitteinä Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelman ase ma piirustus sekä pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset kaduittain. LIITTEET A6-A11, TEKLA Pirttiluodontie kulkee yhtenäisenä Karjaluodosta Pirttiluotoon alkuosaltaan nykyisen linjauksen päällä. Pitkänkarintien liittymässä Pirttiluodontien linjaus muuttuu nykyistä etelämmäksi. Pitkänkarintien linjaus muuttuu alkuosaltaan ja Pitkänkarintieltä rakentuu kävely-yhteys luoteisrantaan asti. Luodontien linjaus pysyy nykyisellään. Katujen päihin on suunniteltu kääntöpaikat. Kadut on suunniteltu asfalttipäällysteisinä. Pirttiluodontien kaistaleveydeksi on suunniteltu 2,75 metriä Pitkänkarintien liittymään asti, siitä eteenpäin kaistaleveys on 2,5 metriä. Luodontien ja Pitkänkarintien kaistaleveys on 2,5 metriä. Katujen korkeusasema noudattelee pääosin nykyistä maanpinnan korkeutta, joissain kohdissa maaston alavuudesta johtuen katuja korotetaan pengertämällä. Katusuunnittelussa tasauksen lähtökohtana on kerran sadassa vuodessa esiintyvä merivedenkorkeus m. Pehmeikköalueella penkereet on suunniteltu keventämällä painumien minimoimiseksi, pengermateriaalina käytetään vaahtolasimursketta, jolla on CE-merkintä. Luiskaverhoukset on suunniteltu ympäröivään alueeseen soveltuviksi, esim. metsäkohdissa käytetään turveverhousta. Alueen kaduille on suunniteltu katuvalaistus. Katujen kuivatus hoidetaan sivuojapainanteilla, joista hulevedet johdetaan hulevesiviemäreillä mereen. Pehmeikköalueen penkereeseen on suunniteltu rumpu (halkaisijaltaan 1 m). Hulevesien purkukohdat on esitetty katusuunnitelmassa.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Taloussuunnitelmassa on Pirttiluoto - Karjaluodon katujen ja vesihuollon rakentamiseen varattu yhteensä euron määräraha vuosille TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy Pirttiluoto - Karjaluoto Ak-294 asemakaa va-alueen Pirttiluodontien, Luodontien ja Pitkänkarintien katusuunnitelma ehdotukset ja päättää asettaa ne julkisesti nähtäville. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

31 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Siirtymäajan seutulippusopimuksen irtisanomisen hyväksyminen Tekninen lautakunta 142 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti irtisanoa Siirtymäajan seutulippua koskevan yhteistyösopi muksen Tu run osalta. Lisäksi lautakunta päätti irtisanoa Siirtymäajan seutu lippua kos kevan yhteistyösopimuksen Raision, Naantalin, Kaarinan, Liedon ja Rus kon kuntien osalta ehdolla, että nämä kunnat ilmoittavat hyväksyvän sä irti sanomisen vuoden 2013 loppuun mennessä. Kyseessä on tiedoiltaan vanhentuneen sopimuksen irtisanominen ja uuden viranomaissopimuksen solmiminen. Kyse ei ole seutulippujärjestelmän lakkauttamisesta vaan sopimusten uudistamisesta. Suurin osa nykyisistä seutulipun käyttäjistä siirtyy käyttämään kaupunkiseudun omaa bussikorttia, kun Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto ja Rusko muuttuvat yhteiseksi joukkoliikennealueeksi kesällä Siirtymäajan seutulippua koskevalla yhteistyösopimuksella on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Tästä syystä irtisanominen tulisi tehdä joulukuun 2013 aikana, jolloin sopimus päättyy kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen oman liikenteen alkaessa. Naantalin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus solmivat siirtymäajan seutulippua koskevan yhteistyösopimuksen syksyllä Tällöin Turun kaupunkiseudun seudullista joukkoliikenneviranomaista ei ollut vielä perustettu. Myös muut seutulippualueen kunnat ovat tehneet ELY-keskuksen kanssa siirtymäajan seutulippua koskevan yhteistyösopimuksen vastaavasti kuin Naantalin kaupunki. Sopimuksissa sovittiin mm. ELY-keskuksen maksamasta seutulipputuesta. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen perustettiin Naantalin kaupunki ja muut kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaiseen kuuluvat kunnat eivät enää alkaen ole saaneet Varsinais-Suomen ELY-keskukselta seutulipputukea. Seutulipputuki on nyt osa suurten kaupunkiseutujen valtionrahaa, jonka maksaa liikennevirasto. Sopimus on siis siltä osin vanhentunut. Naantalin yhteistyösopimus on tämän esityksen liitteenä. Jatkossa sopimus ELY-keskuksen kanssa tehdään kahden viranomaisen eli Turun kaupunkiseudun toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen välille. Turun seudullinen joukkoliikennetoimisto valmistelee viranomaissopimuksen luonnoksen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle.

Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3

Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3 115 Valtuutettu Heini Jalkasen ym. valtuustoaloite lähiruoan käyttämisestä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.05.2015 Sisällysluettelo Sivu 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5 32 Manner-Naantalin

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Tekninen lautakunta 28.01.2009 AIKA 28.01.2009 klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto 09.06.2014 Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 11/2014 470 Tekninen lautakunta 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot