Kotisivu:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotisivu: http://timelessflow.wordpress.com/"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön päivä Kaarina Mönkkönen YTT, työyhteisö- ja organisaatiokouluttaja (Tmi) Kotisivu:

2 Ihmisiksi: Ihmisenä ihminen, suhde ja toimintaympäristö oleminen (toimijuus, ihmisarvo) Sosiaalinen layout (positio, joka ihmiselle annetaan, vuorovaikutusta suuntaavat rakenteet) Ihmisiksi työssä Suhteessa toimiminen (kollega, asiakas, esimies, alaissuhteet) Yhteisvaikuttavuus (asioiden yhteinen kehittely)

3 Mikä tekee asiakastyöstä vaikuttavaa? Vuorovaikutus asiakkaan ja työntekijän välillä Vuorovaikutus Yhteistyösuhteet toisiin ammattilaisiin ja verkostoihin Aikaperspektiivin hallinta (esim. hitaus vs. nopeus, ennakoiva työote, vrt. kronos ja kairos) Asiakkaan lähiverkoston osalllisuus Subjektius Realiteetit

4 Ihmistyön yhteinen perusta Coaching Valmentava ote Palveluohjaus Tukiverkoston mobilisointi Verkostotyö Dialogia rajapinnoilla Sovittelu Fasilitointi Ihmisläheinen osallistaminen Konfliktin palauttaminen asianosaisille Ohjauk- Ratkaisukeskeisyys Voimavaralähtöisyys Dialoginen tyote selliset menetelmät Toimijuuden tukeminen ja pedagogisuus Kohtaamisopit

5 Ihmisyhteisö kone vai ekosysteemi? Numeeris-tekninen Maailmassa vallitsee looginen järjestys, joka voidaan selittää analyysillä ja järjellä. Asioiden todentamiseen tarvitaan eksakteja mittareita. Yhteisten tarinoiden logiikka Ihmiset rakentavat vuorovaikutuksessa käsitystä todellisuudesta ja muokkaavat niistä tarinoita, joilla suunnistavat eteenpäin. (vrt. kone) (vrt. kompleksisuus ja syteemisyys)

6 Asiakasvaikuttava tuottavuus? Työn tuottavuutta ei tule katsoa vain kustannusten vähentämisenä, palvelujen leikkauksina tai pelkkinä suoritteina, vaan miten teemme asioita asiakkaan eduksi paremmin, ketterämmin ja tarkoituksenmukaisemmin

7 Toimintaa ennen erityistä? Ennakoiva osaaminen asiakastyössä ( 1. Toiminta kohdistuu laajaan joukkoon - laajassa mielessä kaikki ehkäisevät toimet 2. Toiminta kohdentuu tiettyihin henkilöihin - mobilisoidaan tukiverkot liikkeelle 3. Vahvan tuen tarve - moniammattillisen tuen tarve Palveluun imua vai toimijuutta vahvistavaa puhalluta (ks. Sirviö, Mönkkönen, Hoffren, Lappalainen 2011,)

8 Mistä rakentuu osaaminen asiakastyössä? Substanssiosaaminen Oma ammattiala, erikoisosaaminen Yhteisasiantuntijuuden kehittäminen Vuorovaikutusosaaminen Yhteisen tietämyksen rakentamisen taito Kommunikatiivisen oppimisen taito Prosessiosaaminen Prosessien hahmottaminen ja kehittäminen Monialaisten verkostojen hallinta Luotsaamisen taito (vrt. kuntoutumisen tukeminen)

9 Vuorovaikutus tanssina - Jorma Uotinen: Tanssi ei ole totuttujen kulkujen toistamista

10 Monta tapaa olla vuorovaikutuksessa Asiakaskeskeisyys Dominoi- Vuus/bess er wisser Dialogisuus Asiantuntijakeskeisyys Loputon kuuleminen ja joustaminen

11 Dialogisuuden teoreettisia näkökulmia Mihail Bahtin 1991 John Shotter 1993 Lev S Vygotsky 1978 Kenneth Gergen William Isaacs 2001 Martin Buber 1991 Moniäänisyys Karnevalisaatio (muodollisuuden rikkoutuvat) Totuuden koetteleminen Jaettu ymmärrys, vuorovaikutustieto, joka syntyy vain osapuolinen välille. Ihmiset eivät reagoi sanoihin, vaan niiden merkityksiin. Ihminen ei toimi koskaan erillisenä toisista ihmistä, vaan luomme vuorovaikutuksessa yhteisiä merkityksiä maailmasta. Yhdessä ajattelemisen taito Keskustelu, jossa ei valita puolia Rohkeus astua tuntemattomaan Kohtaava läsnäolo, toisen toiseuden kohtaaminen.

12 Toisen määrittelemättömyys Mihail Bahtin 1991: Niin kauan kun ihminen on elossa, hän elää siitä ja siksi, että hän ei ole lopullinen ja ettei hän ole sanonut vielä viimeistä sanaansa.

13 Dialogisuus asiakastyössä Pyrkimys yhteisasiantuntijuuteen Tieto rakennetaan yhdessä Vuorovaikutuksen kuluessa avautuu kokonaan uusia näkökulmia Eri toimijoilla eri asiantuntijuus (asiakkaan lähipiirin vaikutus muutoksen kannalta) Yhteistoiminnallisuus

14 Dialogisen kohtaamisen prosessi Dialogiin haastaminen - Vastaaminen - Yhteinen puntarointi Riittävän ymmärryksen löytyminen - Uusien näkökulmien koettelu - Yhteistoiminnallisuus - Yhdessä keksiminen - Oikeutus ottaa kantaa Yhteisen ymmärryksen rakentaminen - Missä tilanteessa ollaan? - Reflektoiva kuuntelu - Ei vielä oikeutta ottaa kantaa

15 Minkälaisella toiminnalla syntyy maaleja? Ajan haasteet: Yhtenäiset toimintamallit/integroidut palvelut Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri Osaava ja hyvin voiva henkilöstö 15

16 Miten yhdistää kuppikunnat asiakkaan hyödyksi? Me halutaan pitää kaikki entiset esimiehet ja sihteerit!! Tämä meidän toimiala on Niin erilainen kun muut, ei voi verrata muihin. Siksi on vaikea löytää mitään yhteistä rajapintaa. Meillä on oltava itsellä edelleen päätösvalta ja halutaan omat tilat ja omat logot!!

17 Yhteiskyvykkyys Hän on joukkueen kanssa enemmän kuin yksin. Hänen ajoituksensa on loistava. Hän on aina siellä missä tarvitaan. Hän on pelissä liikkuva pala, joka saa muut ylittämään itsensä. Hänellä on hyvä pelinlukutaito. Hän on aina tietoinen suunnasta, muiden paikasta, liikkeistä ja hän mukauttaa oman toimintansa siihen. Hän muuttuu kirjaimellisesti osaksi yhteisöä, siten että yksilöllisyys häviää. (Arto Koskisen ohjaama dokumentti: Kuningas Litmanen 2012)

18 Millaisella vuorovaikutuksen tasolla liikumme? Muodollisuus Samassa tilassa Toinen kohteena Valta Eriävät intressit Oman edun tavoittelu Kilpailu (voi toimia askel kohtaamiselle) Yhteinen tavoite Työnjako Sopimus Yhteistyö Luottamus Yksisuuntaisuus Yhteistoiminnallisuus Jaettu asiantuntijuus Yhteistoiminta Tilanteessa olo Sosiaalinen vaikuttaminen Peli

19 Yhteistyön aste? Sooloartisti Yhteiskonsertti Bändi Orkesteri Mikä on yhteistä? Millaista johtajuutta tarvitaan? Satu Roos 2010

20 Mikä tieto on oikeaa tietoa? Kosmologi Esko Valtaoja 2008: Tieteellinen tietokin on aina vajavaista. Maailmankaikkeudesta me pystymme hahmottamaan kerralla varsin pienen osan. Meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä maailmasta. Silti tulemme toimeen keskenämme. Kiitos!

21 Kirjallisuutta Arnkil, Tom Erik & Erikson, Esa & Arnkil, Robert (2002). Palveluiden dialoginen kehittäminen kunnissa. Raportteja 253. Helsinki: Stakes. Aaltonen, Mika & Heikkilä, Titi Tarinoiden voima. Miten yritykset hyödyntävät tarinoita? Helsinki: Talentum. Iivari Juhani (toim.)2007. Rikos ja riita-asioiden sovittelijan opas. Suomen sovittelun tukiry. Stakesin tutkimuksia. Oppaita 66. Bahtin, M Dostojevskin poetiikan ongelmia. Suomentanut Tapani Laine. Helsinki: Orient Express. Bahtin Mihail Francois Rabellais keskiajan ja renesanssin nauru. Suomentanut Tapani Laine. Helsinki: Taifuuni. Buber, Martin Minä ja sinä. Juva: WSOY. Isaacs William Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Helsinki: Kauppakaari. Jalonen Jukka ja Ilkka Lampi Menestyksen pelikirja. Docendo Oy. Mönkkönen Kaarina, Roos Satu Työyhteisötaidot. Unipress. Mönkkönen, Kaarina Vuorovaikutus. Kaarina Mönkkönen Dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita. 21

22 Perman Timo Paremmin puhumalla. Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä. Akateeminen väitöskirja. Lapland university press. Roos Satu, Mönkkönen Kaarina Ihmisiksi työssä. Miten kehitämme työn yhteistä vaikuttavuutta? Kirjan käsikirjoitus. Seikkula, Jaakko The aim of therapy is to generate dialogue: Bakhtin and Vygotsky in family sessions. The journal of Systemic Consultation & Management 4, Sirviö, Kaarina, Mönkkönen, Kaarina, Hoffren, Tarja, Roine, Maija ja Lappalainen, Jaana Ennakoiva osaaminen - toimintaa ennen erityistä. Malli ennakoivan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Lähetetty julkaistavaksi teokseen Ruuskanen Petri & Savolainen Suonio Mari (toim.) Toivo sosiaalisessa. UNIpress. Shotter, John Cultural politics of everyday life. Bukingham: Open University Press.

DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA

DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Tämä kirjoitelma perustuu pääosin omiin kokemuksiini siitä, miten erityisesti perheterapian piirissä heränneitä ajatuksia keskustelun

Lisätiedot

DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA

DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA Tämä kirjoitelma perustuu pääosin omiin kokemuksiini siitä, miten erityisesti perheterapian piirissä heränneitä ajatuksia keskustelun merkityksellisyydestä voidaan kuljettaa

Lisätiedot

Ihmisyys johtamisessa - dialoginen lähestymistapa ja sen merkitys muutostilanteessa

Ihmisyys johtamisessa - dialoginen lähestymistapa ja sen merkitys muutostilanteessa Ihmisyys johtamisessa - dialoginen lähestymistapa ja sen merkitys muutostilanteessa Leena Markkanen Pro gradu -tutkielma Sosiaalipsykologia Yhteiskuntatieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Syyskuu 2010

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti

YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti Karoliina Sipilä YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti Opinnäytetyö Järjestö- ja Nuorisotyönkoulutusohjelma Yamk Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Työnohjaus ja työyhteisö ohjaajan ja

Työnohjaus ja työyhteisö ohjaajan ja Työnohjaus ja työyhteisö ohjaajan ja opettajan tukena monikulttuurisessa työssä Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen ja tukeminen 20.11.2012 Pohjola-Opisto, Oulu Jussi Onnismaa, Helsingin yliopisto, Palmenia

Lisätiedot

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 3/2012 KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

Paradigman muutos? Muutosjohtaminen kaipaa narratiivisuutta

Paradigman muutos? Muutosjohtaminen kaipaa narratiivisuutta PeRttu salovaara Toimii Innotiimi Oy:n toimitusjohtajana ja tekee työtään konsulttina muutoksen ja johtamisen kehittämisen, sekä filosofisen konsultaation parissa. Hän väittelee syksyllä 2011 Tampereen

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.)

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie uuteen Tie UUTEEN OPETUS- OPETUS- SUUNNI- SUUNNITELMAAN T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNI- T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Ulkoasu ja taitto: Mene Creative Oy Tampereen

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 2 2007 Sisällysluettelo Mutta mitä sinä oikein teet, isä? 2 l 2010 14 Rautakirjassa kehitetään varhaisen välittämisen toimintatapaa Prosessikonsultin työnkuva

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön

Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön TARJA SURAKKA & NINA LAINE Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön Taurus Media Tampere 2013 Tarja Surakka & Nina Laine, 2013 Taurus Media www.taurus.fi 2. painos isbn 978-952-92-8976-9 (sid.) isbn 978-952-93-0873-6

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ YHDENMUKAISEKSI KESKI-UUDELLAMAALLA - Mitä teimme ja mitä on vielä edessä

AIKUISSOSIAALITYÖ YHDENMUKAISEKSI KESKI-UUDELLAMAALLA - Mitä teimme ja mitä on vielä edessä AIKUISSOSIAALITYÖ YHDENMUKAISEKSI KESKI-UUDELLAMAALLA - Mitä teimme ja mitä on vielä edessä Aikuissosiaalityö laadukkaaksi ja vaikuttavaksi Keski-Uudellamaalla - kehittämishankkeen väliraportti 2007-2008

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN. Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti

KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN. Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti Esityksen sisältö Mitä jaettu johtaminen on? Jaettu johtajuus perustuu kokemuksien ja tunteiden työstämiselle Jaetun johtamisen taustalla olevat

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2014 4 UNELMIEN TYÖKULTTUURI LUODAAN SE YHDESSÄ 8 KONSULTOIVA TYÖOTE ASENNETTA JA ROHKEUTTA ASIANTUNTIJATYÖHÖN 11 JOHTORYHMÄ KOKO ORGANISAATION PEILI Miten työ maistuu?

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI S I S Ä L LY S L U E T T E L O 1 / 2015 4 MOBIILI TYÖ Ihan tavallinen sankari Bulevardi 6 A 14 (7. krs), 00120 Helsinki Puh. 050 338 2601 J Y VÄ S K Y L Ä Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

Luova tietotyö ja johtaminen

Luova tietotyö ja johtaminen Luova tietotyö ja johtaminen Esko Kilpi Oy Esko Kilpi Oy Rehbinderintie 3, 00150 Helsinki www.kilpi.fi Voice +358 400 501 800 Skype videophone eskokilpi Jokaisesta ajasta nousee tarve omanlaiselleen johtamiselle.

Lisätiedot