Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan yhdistymissopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan yhdistymissopimus"

Transkriptio

1 Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan yhdistymissopimus Vaasan kaupunginvaltuusto Vähänkyrön kunnanvaltuusto

2 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Kuntajaon toteuttaminen ja muoto Kuntien yhdistymisen edellytykset ja tavoitteet Kuntien yhdistymisen edellytykset Kuntien yhdistämisen visio ja tavoitteet Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus ja sen toimivalta Yhdistymishallituksen kokoonpano Yhdistymishallituksen yhteistyö yhdistyvien kuntien kanssa Uuden kunnan palvelujen järjestäminen Palvelujen järjestämisen periaatteet uudessa kunnassa Palvelujen järjestäminen Vähänkyrön alueella Luottamushenkilöorganisaatio ja aluedemokratia Luottamushenkilötoimielimet Alueellinen demokratia ja kuntalaisten osallistuminen Uuden kunnan palveluorganisaatio ja henkilöstö Kunnanjohtajien asema Henkilöstö ja henkilöstöasiat Taloudenhoidon periaatteet Yhdistymisavustuksen käyttö Talouden hoito ennen yhdistymistä Omaisuus, velat ja vastuut yhdistymishetkellä Taloudelliset tavoitteet Investointi- ja kehittämisohjelma

3 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain 8 :n mukainen yhdistymissopimus, jossa osapuolina ovat Vaasan kaupunki ja Vähänkyrön kunta. Vaasan ja Vähänkyrön kuntien yhdistymisessä Vähänkyrön kunta lakkaa ja yhdistyy Vaasan kaupunkiin. Kuntien yhdistymisen tuloksena syntynyttä kuntaa kutsutaan uudeksi kunnaksi. Uusi kunta vahvistaa nykyistä yhteistyötä paremmin alueen elinvoimaisuutta ja kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toimivuutta sekä turvaa palvelujen saatavuutta ja luo edellytykset rakenteiden ja toimintatapojen uudistamiselle. 2. Kuntajaon toteuttaminen ja muoto Sopimus tulee voimaan, kun kuntien valtuustot ovat tehneet yhdistymisesityksen valtioneuvostolle ja se sitoo sen jälkeen kuntia. Uusi kunta aloittaa toimintansa Kunnan nimi on Vaasan kaupunki ja vaakuna on Vaasan kaupungin vaakuna. Tavoitteena on, että sopimusta noudatetaan myös kuntajakolain edellyttämän kolmen vuoden määräajan jälkeen. 3. Kuntien yhdistymisen edellytykset ja tavoitteet 3.1. Kuntien yhdistymisen edellytykset Kuntajakolain 2 :n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Kuntajakolain 4 :n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Yhdyskuntarakenteen yhtenäinen suunnittelu ja alueen kokonaisnäkökulma varmistaa asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämisedellytykset. Elinkeinojen kehittämisosaamisen ja taloudellisten panosten yhdistäminen vahvistaa kaupunkiseudun elinvoimaa, vetovoimaisuutta ja mahdollistaa teollisuuden, matkailun ja hyvinvointipalvelujen voimakkaamman kehittämisen. Samalla kuntien resurssien yhdistäminen turvaa paremmat edellytykset järjestää kuntapalvelut myös tulevaisuudessa. 3

4 3.2. Kuntien yhdistämisen visio ja tavoitteet Kuntajaon muutoksella luodaan mahdollisuudet toiminnallisesti ja taloudellisesti vahvempaan kuntaan, joka turvaa alueella palvelut ja edistää elinvoimaa. Uuden kunnan toimintaedellytysten kannalta tärkeintä on oman alueen vahvuuksien hyödyntäminen sekä kasvupohjan ja vetovoiman vankistaminen. Yhtenäisellä toiminnalla ja resurssien yhtenäistämisellä luodaan perusta työlle, toimeentulolle ja talouden kasvulle. Tavoitteena on vahvistaa Vähänkyrön alueen elinvoimaa ja kasvua asunto- ja yritysrakentamista lisäämällä sekä liikenneyhteyksiä ja joukkoliikennettä parantamalla. Lähtökohtana on että peruspalvelut Vähänkyrön alueella säilytetään ja niitä tarvittaessa parannetaan. Vähäänkyröön luodaan toimiva ja päätösvaltaa omaava aluehallintokokonaisuus. 3.3 Uuden kunnan visio Uusi Vaasa on vetovoimainen Länsi-Suomen kansainvälinen kasvukeskus, joka lisää kaupunkiseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta sekä luo edellytykset rakenteiden ja toimintatapojen uudistamiselle. 3.4 Uuden kunnan strategiset tavoitteet Seudun elinvoiman, vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisääminen Seudun imagoa parannetaan uudenlaisella näkyvyydellä yhteistyössä naapurikuntien kanssa Väestökasvuun ja työpaikkojen lisäykseen panostetaan sekä kilpailukykyä suurten kaupunkiseutujen joukossa parannetaan Kaupunkia kehitetään koulutuskaupunkina varhaiskasvatuksesta yliopistokoulutukseen Kulttuurikaupungin imagoa vahvistetaan Elinkeinojen kehittämiseen ja matkailuun panostaminen nykyistä enemmän PK-yritysten sijoittumista maaseutualueille vahvistetaan tonttitarjonnalla Maaseudun elinkeinojen kehittämisohjelma laaditaan ja resursoidaan Kuntatalouden hallinta ja tuottavuuden parantaminen Tasapainoisen talouden varmistaminen palvelurakenteen uudistamisella Tuottavuutta parannetaan uudistamalla organisaatiota ja johtamista sekä tehostamalla palveluprosessien sujuvuutta ja teknologian hyödyntämistä Palvelurakenteet ja lähipalvelut Kuntalaisille taataan lähipalvelujen saatavuus koko uuden kunnan alueella Palveluverkostoa uudistetaan kuntalaislähtöisesti 4

5 3.4.4 Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksella ja antamalla mahdollisuus työtehtävien muutoksiin ja työkiertoon Henkilöstön saatavuus varmistetaan henkilöstöpolitiikkaa kehittämällä Yhdyskuntarakenne ja taajamien kehitys Kaupunki- ja maaseututaajamia kehitetään eheän yhdyskuntarakenteen ja viihtyisän monimuotoisen asumisen periaatteilla (kaupunkimaisesta maaseutumaiseen) Tehostetaan yleiskaavan mukaista rakentamista Vähässäkyrössä ja mahdollistetaan rakennustoiminta myös yleiskaava-alueiden ulkopuolella monimuotoisen asumisen ja yrittämisen turvaamiseksi Liikenneväyliä ja joukkoliikennettä kehitetään työssäkäynnin, asumisen, opiskelun ja asioinnin vaatimien tarpeiden mukaisesti. Maantie 717 parannetaan välillä Vähäkyrö Vaasa yhteistyössä valtion ja mahdollisesti muiden kuntien kanssa sekä toteutetaan yhteys maantien 717 ja moottoritien välille. Kuntien yhdistämispäätösten jälkeen käynnistetään uuden kunnan strategian ja sitä toteuttavien strategisten ohjelmien ja osa-strategioiden laadinta. 4. Yhdistymishallitus 4.1. Yhdistymishallitus ja sen toimivalta Kuntajakolain 10 :n mukaan yhdistymishallitus vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksen toimikausi käynnistyy välittömästi sen jälkeen, kun kuntien valtuustot ovat yhdistymisesityspäätösten jälkeen valinneet hallitukseen jäsenet ja varajäsenet. Yhdistymishallitus vastaa uuden kunnan toiminnan käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes yhteiset kuntavaalit on käyty syksyllä 2012 ja uuden kunnan kunnanhallitus on valittu. Yhdistymishallituksen käyttöön turvataan uuden kunnan valmistelun edellyttämät henkilöstö- ja talousresurssit Yhdistymishallituksen kokoonpano Yhdistymishallitukseen valitaan yhteensä 15 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistymishallituksessa on Vaasan kaupungista 11 ja Vähänkyrön kunnasta 4 edustajaa ottaen huomioon yhdistyvien kuntien poliittiset voimasuhteet. 5

6 4.3. Yhdistymishallituksen yhteistyö yhdistyvien kuntien kanssa Yhdistymishallituksen sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten yhteistyöstä sovitaan erillisellä ohjelmalla. Yhdistyvien kuntien valtuustojen foorumeja pidetään vuosina säännöllisesti vähintään 3 kertaa vuodessa. Foorumeissa raportoidaan yhdistymishallituksen valmistelutyöstä ja käsitellään teemoittain uuden kunnan elinvoiman, palvelujen ja talouden kysymyksiä. 5. Uuden kunnan palvelujen järjestäminen 5.1. Palvelujen järjestämisen periaatteet uudessa kunnassa Palvelujen järjestämisen periaatteina ovat asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, alueen palvelujen kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaan ja yhdenmukaiset perusteet palvelujen saannissa. Kuntalaisille taataan lähipalvelujen saatavuus sekä kattava ja toimiva palveluverkosto. Uutta Vaasaa koulutuskaupunkina vahvistetaan. Muutoksia palveluverkkoon tehdään, jos palvelujen käyttäjien määrässä tai rakenteessa tapahtuu oleellisia muutoksia. Uuden kunnan asukkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään taloudellisten voimavarojen puitteissa tarkoituksenmukaisina palvelukokonaisuuksina, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti mahdollisimman lähellä palveluiden käyttäjiä. Kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa lisätään ja sen toimijoiden palvelujen tuotantoa tuetaan. Kolmannen sektorin toimijoiden kyvystä ja mahdollisuuksista osallistua palvelutuotantoon tehdään selvitys. Uuden Vaasan organisaatiokulttuurissa vahvistetaan tulevaisuuteen suuntautuvia ja innovatiivisia käytäntöjä, joissa jatkuva oppiminen, kehittyvät palvelut ja toimiva vuorovaikutus ovat perustana. Palveluissa ja yhteispalveluissa hyödynnetään teknologian antamia mahdollisuuksia Palvelujen järjestäminen Vähänkyrön alueella Vähänkyrön aluelautakunta seuraa ja valvoo alueen palvelujen organisointia, toteuttamista ja kehittämistä. Lähipalvelut tarjotaan asiakaslähtöisesti eri palvelukanavista, suoraan kotiin, yhteispalveluyksiköstä tai kiinteistä toimipisteistä. Palvelut järjestetään asiakas- ja käyttäjälähtöisesti kuntalaisten elämänvaiheen ja tilanteen lähtökodista ottaen huomioon Vähänkyrön alueen erityispiirteet. Palvelujen järjestämisessä otetaan erityisesti huomioon mahdollisuudet uudenlaisiin tuotantotapoihin ja teknologian hyödyntämiseen. 6

7 Sosiaali- ja terveyspalvelut Lääkärin, hammaslääkärin, terveydenhoitajan ja laboratorionäytteiden vastaanotto sekä neuvolapalvelut järjestetään vähintään nykyisen tasoisena. Lääkärin vastaanotto järjestetään viitenä arkipäivänä viikossa Vähänkyrön terveysasemalla. Kotihoitoa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito), päivätoiminta, palveluasuminen, hoivaosasto ja tarvittava vuodeosastohoito sekä omaishoitajien vapaapäivien aikainen hoito järjestetään Vähänkyrön alueella ja yhdistetään sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuteen. Perustetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen perhepalvelukeskus Vähänkyrön alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyteen. Perhepalvelukeskuksesta tarjotaan mm. sosiaali- ja lastensuojelutyön, neuvolan, päivähoidon ja perhetyöntekijän palvelut. Vaasan Aluetyöterveyden toimipiste säilytetään Vähänkyrön alueella. Eläinlääkäripalvelut järjestetään nykyiseen tapaan yhteistoiminta-alueella Varhaiskasvatus ja perusopetus Varhaiskasvatus järjestetään vähintään nykyisen tasoisena. Perusopetus järjestetään Kirkonkylän yhtenäiskoulussa sekä Tervajoen ja Merikaarron koulussa. Tuntikehys pidetään ainakin nykytasolla. Kieliohjelma ja opetussuunnitelma ovat yhteneväiset siirtymäkauden jälkeen. Oppilashuollon järjestämisessä noudatetaan Vaasan kaupungin oppilashuoltostrategiaa, jossa Vähäkyrö muodostaa oman alueellisen työryhmän. Vähänkyrön kouluille taataan kouluterveydenhoitajan, psykologin ja kuraattorien palvelut. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään vähintään nykyisen tasoisena ja pääsääntöisesti kouluissa. Köpingin koulu säilytetään ja palveluja tarjotaan edelleenkin ostopalveluna muille kunnille Kirjasto Vähänkyrön alueella tarjotaan kirjastopalveluja kolmella taajama-alueella ja niitä kehitetään kiinteässä yhteydessä kouluihin Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen palvelut sekä liikuntapaikkojen hoito pidetään vähintään nykyisellä tasolla. Nuorisotilat rakennetaan investointija kehittämisohjelman mukaisesti. Kansalaisopistotoiminta Vähässäkyrössä jatkuu ja lähtökohtana on yhteistyö Kyrönmaan opiston kanssa. 7

8 Yhdyskuntatekniset palvelut ja ympäristönsuojelu Yhdyskuntateknisiä palveluja kuten rakennus- ja terveysvalvontapalveluja tarjotaan Vähänkyrön yhteispalvelutoimistosta. Vähänkyrön Vuokratalot kiinteistö Oy toimii konserniyhtiönä ja sen hallitus valitaan aluelautakunnan esityksen pohjalta. Haja-asutusalueen jätevesien käsittely järjestetään Vähänkyrön hajaasutusalueiden viemäröinnin yleissuunnitelma 2008 pohjalta. Rahoituksessa noudatetaan Vaasan nykyistä toimintamallia, jossa puolet rahoittaa kaupunki ja puolet liikelaitos Vaasan Vesi. Liikenneväylien hoito ja kunnossapito järjestetään vähintään nykyisen tasoisena. Pitkällä tähtäimellä liikenneväylien hoito ja kunnossapito pyritään yhtenäistämään Suomen Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon tukitoimet yhtenäistetään ja harmonisoidaan sekä rahoitus pidetään vähintään nykytasolla. Joukkoliikenteen parantamisella luodaan hyvät edellytykset panostamalla työ- ja opiskelu- asiointi- ja palveluliikenteen sekä koulukuljetusten sujuvuuteen ja laatuun. Vähänkyrön alueen joukkoliikenteen palvelutaso, bussireitit ja palveluliikenne järjestetään noudattaen laadittavana olevan seudullisen joukkoliikennesuunnitelman periaatteita. Vähänkyrön alueen julkisen liikenne ja bussiliikenne ja palveluliikenne järjestetään noudattaen seudullisen joukkoliikenteen kehittämisen periaatteita Pohjanmaan pelastuslaitoksen toiminnot (ml. ambulanssi ja paloasema) pyritään säilyttämään Vähänkyrön alueella Yhteispalvelukokonaisuuden toteuttaminen Vähänkyrön alueelle perustetaan yhteispalvelutoimisto, josta tarjotaan kunnan eri hallinnon alojen ja Vähänkyrön vuokratalot kiinteistö Oy:n lähipalveluja. Yhteispalvelutoimistossa pyritään tarjoamaan kunnan palvelujen lisäksi valtion, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluja Maaseudun kehittäminen Laaditaan Vähänkyrön alueen maaseutuohjelma, jossa keskeisenä osiona on elinkeinojen kehittäminen. Ohjelman laadinta ja sen toteutus resursoidaan investointi- ja kehittämisohjelmassa. Yhyres kehittämisyhdistyksen toimintaa jatketaan ja tuetaan. 8

9 Työllistäminen ja työpajatoiminta Työpajatoimintaa jatketaan Vähänkyrön alueella. 6. Luottamushenkilöorganisaatio ja aluedemokratia 6.1. Luottamushenkilötoimielimet Uuden kunnan luottamushenkilöorganisaatio rakennetaan järjestämisvastuun näkökulmasta. Lautakuntien tehtävänä on määrittää palvelutavoitteet, jotka mahdollistavat palvelujen tuotannon taloudellisesti ja tehokkaasti. Uuden kunnan valtuuston jäsenmäärä on 67 valtuutettua valtuustokaudella Valtuustokaudelle luottamushenkilöiden jäsenmäärät toimielimissä ovat seuraavat: kaupunginhallituksen jäsenmäärä on 15 jäsentä, joista vähintään neljä jäsentä on Vähänkyrön alueelta. lautakuntien, joiden jäsenmäärä on jäsentä vähintään neljä jäsentä on Vähänkyrön alueelta. lautakuntien, joiden jäsenmäärä on jäsentä vähintään kolme jäsentä on Vähänkyrön alueelta. lautakuntien ja johtokuntien, joiden jäsenmäärä on 8-10 jäsentä vähintään kaksi jäsentä on Vähänkyrön alueelta. lautakuntien ja johtokuntien, joiden jäsenmäärä on 5-7 vähintään yksi jäsen on Vähänkyrön alueelta. Vähänkyrön aluelautakunnassa on 11 jäsentä. Sosiaali- ja terveystoimen alueellisesta organisoinnista sovitaan vuoden 2011 aikana samalla, kun määritellään sosiaalitoimen palvelujen järjestämisestä yhteistoimintaalueella Alueellinen demokratia ja kuntalaisten osallistuminen Vähänkyrön alueelle perustetaan kunnanosahallinto, joka sisältää aluelautakunnan sekä kohdassa 6.1 mainitun sosiaali- ja terveyslautakunnan mahdollisen alueorganisaation. Kunnanosahallinnolla on laaja toimivalta Vähänkyrön alueen kehittämisessä ja peruspalvelujen järjestämisessä. Aluelautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan Vähänkyrön alueen asukkaista alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. 9

10 Aluelautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa. Aluelautakunnan nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus rakennus- ja ympäristölautakunnassa sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnassa ja sen suomenkielisessä jaostossa. Aluelautakunnan alaisena toimii päätoiminen lautakunnan valitsema aluejohtaja ja muita tarvittavia työntekijöitä. Aluejohtaja ja eri toimialojen Vähänkyrön alueen vastuuviranhaltijat muodostavat aluehallinnon johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida ja tukea eri palveluiden kehittämistä ja yhteistyötä. Aluejohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja muut johtoryhmän jäsenet valitsee asianomaisen toimialan viranomainen. Aluelautakunnalle sekä mahdolliselle muulle alueorganisaatiolle sekä alueen viranhaltijoille delegoidaan johtosäännöillä omaa toimialuetta koskevaa päätösvaltaa. Aluelautakunnalle myönnetään pysyvästi vuosittain erillinen alueellinen avustusmääräraha, jolla edistetään kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, kylä-, kotiseutu- ja asukasyhdistysten, potilas- ja vammaisjärjestöjen toimintaa sekä harrastus- ja liikuntatoimintaa. Avustusmääräraha määritellään vuosina kohdassa 9. Aluelautakunnan tehtävänä on: vastata o yhdistymissopimuksen noudattamisen valvonnasta o yhdessä kaupungin viestintäyksikön kanssa Vähänkyrön alueella kaupungin viestinnästä o Vähänkyrön yhteispalvelutoimiston toiminnasta o yhdyskunnan ja palvelujen kehittämisesitysten ja aloitteiden tekemisestä o kuntalaisten kanssa yhteistyössä Vähänkyrön alueen perinteiden säilyttämisestä ja identiteetin vahvistumisesta o paikallisten tapahtumien, kansalaisten kuulemistilaisuuksien ja foorumien järjestämisestä päättää o päättää maaseutuohjelman mukaisista kehittämiskohteista myönnettyjen määrärahojen puitteissa (sisältyvät liitteenä 1 olevaan investointi- ja kehittämisohjelmaan) o alueelle myönnettävien avustusmäärärahojen jakamisesta valita o Vähänkyrön aluehallinnon aluejohtaja o alueen edustajat edellä mainittuihin kaupungin toimielimiin o Vähänkyrön Vuokratalot kiinteistö Oy:n hallituksen jäsenet antaa lausunto o alueen toimintojen ja palvelujen talousarvioesityksistä o alueen asema- ja yleiskaavoista o aluetta sivuavista organisaatio- ja johtosääntömuutoksista o rakennusjärjestyksestä ja muista vastaavista säännöistä o yksityistieavustusten jakoperusteista o muista alueen kannalta tärkeiksi katsomistaan asioista Aluelautakunta voi tarvittaessa esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarkennuksia investointi- ja kehittämisohjelman toteuttamisesta. 10

11 Aluelautakunnalla on oikeus tehdä esityksiä ja aloitteita alueen kannalta tärkeiksi katsomistaan asioista. Aluelautakunta antaa vuosittain huhtikuun loppuun mennessä arvion Vähänkyrön alueen yleisestä kehityksestä ja palvelujen tilanteesta kaupunginvaltuustolle. Hallinto ja palvelut järjestetään Vähänkyrön alueen kielellisiä olosuhteita vastaaviksi. 7. Uuden kunnan palveluorganisaatio ja henkilöstö 7.1. Kunnanjohtajien asema Vaasan kaupunginjohtaja siirtyy uuden kunnan kaupunginjohtajaksi. Vähänkyrön kunnanjohtajan osalta sovitaan eläkejärjestelyistä ennen uuden kunnan käynnistymistä Henkilöstö ja henkilöstöasiat Uuden kunnan vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät entisin palvelusuhteen ehdoin uuden kunnan palvelukseen heille soveltuviin vastaavanlaisiin tai uusiin tehtäviin. Valtuustojen päätösten jälkeen siirrytään välittömästi henkilöstön rekrytoinnissa yhteiseen henkilöstötarpeen arviointiin ja eläköitymisen ennakoinnin suunnitteluun sekä henkilöstöhakuun ja valinnan valmisteluun. Yhdistymishallitus vastaa henkilöasioiden ja rekrytointien koordinoinnista kaupunginjohtajan kanssa. Toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa hyvin suunniteltu ja hallittu henkilöstövoimavarojen yhdistäminen. Uudelle kunnalle valmistellaan henkilöstöstrategia ja sen toteuttamisohjelma. Tässä yhteydessä laaditaan henkilöstön koulutusohjelma. Laaditaan vuoden 2012 loppuun mennessä palkkojen harmonisoinnin ja henkilöstön kuntakohtaisten etujen yhteensovittamisen suunnitelma. 8. Taloudenhoidon periaatteet 8.1. Yhdistymisavustuksen käyttö Valtiolta vuosina saatava yhdistymisavustus 3,2 milj. euroa käytetään täysimääräisesti Vähänkyrön alueen investointeihin Vähänkyrön alueen palvelujen, yhdyskuntarakenteen ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi (sisältyy kohtaan 9). 11

12 8.2. Talouden hoito ennen yhdistymistä Kunnat hoitavat taloutta vuosien aikana vastuullisesti hyväksyttyjen suunnitelmiensa mukaisesti. Kuntien vuoden 2012 talousarvio valmistellaan yhteistyössä yhdistymishallituksen kanssa. Kunnat eivät vuosien aikana tehtävillä ratkaisuilla sido laajentuvaa kuntaa uusiin taloudellisiin velvoitteisiin. Mikäli jossakin kunnassa ilmenee tarve talousarviosta poikkeaviin merkittäviin käyttömenoihin tai investointihankkeisiin asia on käsiteltävä yhdistymishallituksessa tai uuden kunnan hallituksessa. Vähänkyrön kuntakonsernin omistamat energiayhtiöosakkeet siirtyvät liitoksessa muodostettavalle uudelle kunnalle tai sen konserniyhtiölle. Tavoitteena on, että Hiirikosken Energia Oy fuusioidaan Vaasan Sähkö Oy konserniin Omaisuus, velat ja vastuut yhdistymishetkellä Yhdistyvien kuntien omaisuus, velat ja vastuut siirretään uuden kunnan omaisuudeksi, vastuiksi ja veloiksi Taloudelliset tavoitteet Uuden kunnan taloudenhoidossa noudatetaan vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä siten, että tavoitteen mukainen terve kuntatalous toteutuu. Eläke- ja muu luonnollinen poistuma hyödynnetään palvelujen järjestämisessä ja henkilöstösuunnittelussa. Tuottavuuden parantamiseksi tehdään vuoden 2012 aikana yksikkötasoiset suunnitelmat, joissa asetetaan tavoitteet henkilöstön osaamisen kehittämiselle, prosessien tehostamiselle ja teknologian hyödyntämiselle sekä eläköitymisen huomioon ottamiseksi. 9. Investointi- ja kehittämisohjelma Vähänkyrön alueen palvelujen, yhdyskuntarakenteen ja asumisviihtyisyyden parantamiseksi ja turvaamiseksi toteutetaan liitteenä 1 oleva investointi- ja kehittämisohjelma. Ohjelma toteutetaan 21,3 milj. euroon saakka, johon sisältyy kohdassa 8.1. mainittu yhdistymisavustus. Edellä mainittu 21,3 milj. euron rahoituspanos käytetään vuosien aikana toteutettaviin/käynnistettäviin liitteen 1 mukaisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin. Hankkeiden suunnittelu voi alkaa jo vuonna Tämä investointi- ja kehittämisohjelma ei poissulje muita mahdollisia välttämättömiä investointeja, jotka toteutetaan normaalijärjestyksessä. Tämän lisäksi kaupungin talousarviossa hyväksytään erillinen alueellinen avustusmääräraha Vähänkyrön aluelautakunnan käyttöön (sopimuksen kohta 6.2. kahdeksas kappale). Ko, määräraha on euroa/vuosi vuosina

13 VAASA VÄHÄKYRÖ YHDISTYMISSOPIMUS LIITE 1 INVESTOINTI- JA KEHITTÄMISOHJELMA ( ) 1. Vähänkyrön terveysasema Rakennetaan uusi terveysasema, johon tulee lääkärin- ja hammaslääkärin vastaanottotilat, neuvolan ja perhekeskuksen tarvitsemat tilat. Perhekeskuksen tiloja voidaan sijoittaa myös Vähäkyrö-talolle (kunnantalo). Suunnittelu käynnistetään v lopulla ja toteutus alkaa viimeistään v Nykyisen terveysaseman jatkokäytöstä tehdään erillinen selvitys. Investointi sijoittuu kunnan omistamalle alueelle nykyisen terveysaseman viereen. (Lääkärin tontti- ja Vähävainio- tilat, joilta vanhat rakennukset puretaan). 2. Tervajoen koulun laajennus ja peruskorjaus Koululle rakennetaan uudet liikuntatilat, Tervajoen sivukirjaston tarvitsemat tilat ja oppilasmäärän kasvun johdosta tarvittavat uudet opetustilat. Vanhat tilat peruskorjataan. Nykyiset Tervajoen kirjaston vuokratilat jäävät pois käytöstä. Suunnittelutyö käynnistetään v lopulla ja toteutus alkaa viimeistään v Vanhusten palvelukeskus Fyrrykartanon laajennus ja peruskorjaus sekä vanhusten päiväpalvelukeskuksen ja palveluasuntojen rakentaminen Fyrrykartanon yhteyteen rakennetaan uusi dementiayksikkö, peruskorjataan vuodeosasto ja keittiö ym. tiloja. Laaditaan vanhustenhuollon kokonaissuunnitelma ennen investointihankeen varsinaista suunnittelua. Suunnitelmassa selvitetään mahdollisuudet rakentaa päiväpalvelukeskus ja palveluasuntoja uuden terveysaseman läheisyyteen. Selvitetään mahdollisuudet saada hankkeeseen rahoitusta myös ARA:n kautta. 4. Merikaarron koulun kunnostaminen Vanha piharakennus puretaan ja AIP-toiminnan tilat sijoitetaan nykyisiin teknisen työn tiloihin. Teknisen työn tilat rakennetaan uuden osan kellaritiloihin. Koulun piha-alue kunnostetaan. 5. Pesäpallo- ja urheilukentän kunnostaminen Kyrölän kentälle (pesäpallokenttä) rakennetaan hiekkatekonurmi ja urheilukenttä kunnostetaan. Myös katsomotiloja uusitaan. Toteutus v Nuorisotilat Tilat rakennetaan kirkonkylän keskustaan. Mahdollinen sijoituspaikka Vähäkyrö-talo. 7. Kirkkosaaren ja kirkkolammen kunnostaminen virkistyskäyttöön huomioiden alueen historiallinen luonne 13

14 Hankkeeseen haetaan lisäksi rahoitusta ELY-keskukselta ja toteutus alueen muiden maanomistajien kanssa yhteistyössä 8. Haja-asutusalueiden viemäröinnin rakentaminen Toteutusjärjestys kunnanvaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 9. Vanhojen asuinalueiden infrakunnostukset Kaavateiden/yksityisteiden peruskorjaaminen ja asfaltointi ja katuvalaistuksen rakentaminen. Myös asuntoalueiden viihtyisyyden parantaminen (puistoalueet, leikkikentät ym.) Kunnostuskohteita tulee kirkolle, Tervajoelle ja Merikaartoon. 10. Kunnantalon (Vähäkyrö-talo) kunnostaminen Taloon sijoittuu yhteispalvelutoimisto ja mahdollisesti perhepalvelukeskuksen toimintoja. Selvitetään mahdollisuudet sijoittaa nuorisotilat ko. kiinteistöön. 11. Yleisten teiden kunnostushankkeet - Pt välillä Ojaniemi Mullolantie, tiesuunnitelman 2010 mukaisesti, pituus 1,7 km - Mt 7200 (Hiiripellontie) kevyen liikenteen väylä, pituus 2,2 km - Mt (Vanhankyläntie) kevyen liikenteen väylä, pituus 2,2 km - Mt 718 (Vöyrintie) kevyen liikenteen väylä, pituus 0,7 km - Mt 717 Merikaarto Mustasaaren raja, tievalaistus, pituus 1,2 km 12. Vähänkyrön alueen maaseutuohjelman toteuttaminen Sopimuksen kohdan toteuttamiseen käytetään vv yhteensä

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnanvaltuusto 26.4.2012 17 Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 25 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

21.1.2008 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen jär- jestämissopimus

21.1.2008 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen jär- jestämissopimus 21.1.2008 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus 1. Kuntien yhdistymisen toteuttaminen Tämä asiakirja on kuntajakolain 9

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen luonnos 14.12.

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen luonnos 14.12. 1 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen luonnos 14.12.2007 2 1. Kuntien yhdistymisen toteuttaminen Tämä asiakirja on

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Naantalin kaupunki Maskun kunta Taivassalon kunta Kustavin kunta Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen 26.11.2014

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Sisällys 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat... 2 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys

Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Kauniaisten kaupunki Sipoon kunta Vantaan kaupunki 5.12.2014 Sisältö 1 Helsingin

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari & Anni Antila 30.9.2014 Jyväskylä

Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari & Anni Antila 30.9.2014 Jyväskylä Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvityksen päätöstilaisuus Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari & Anni Antila 30.9.2014 Jyväskylä Valtiovarainministeriön määräys Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden tila

Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden tila Lausunto Punkaharjun sosialidemokraattisen valtuustoryhmän huomautuksesta Yhdistymisen hyödyt saavutetaan erityisesti yhteisesti sopimalla ja Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Kangasala. Kuhmalahti

Kangasala. Kuhmalahti Kangasala Kuhmalahti 1 KANGASALAN JA KUHMALAHDEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS, HALLINNON JA PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN SISÄLTÖ 1. Kuntaliitoksen yleiset edellytykset 2 2. Kuntaliitoksen toteuttaminen ja tavoitteet

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS

HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS Toisen vaiheen loppuraportti 19.5.2015 FCG KONSULTOINTI OY Jarkko Majava, Riitta Ekuri HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYKSEN PROJEKTIRYHMÄ

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Uusi Jyväskylä Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Työvaliokunta 26.11.2007 Talous, hallinto ja henkilöstö 2 Toimialaryhmien yhteiset sekä taloutta ja henkilöstöä koskevat

Lisätiedot

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä MUISTIO Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä Henkilöstöryhmä, poistui

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30. Muutettiin esityslistan asiakohtien 4. ja 5. käsittelyjärjestystä.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30. Muutettiin esityslistan asiakohtien 4. ja 5. käsittelyjärjestystä. Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 27.5.2014 kello 17.30-19.55 Paikka: Hämeenkoski, Seurala, Asikkalantie 1 Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016. Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä

TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016. Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä 1 TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016 Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 6 3. KUNNAN NYKYTILA 7 4. ORGANISAATIO 7 4.1

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot