Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan yhdistymissopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan yhdistymissopimus"

Transkriptio

1 Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan yhdistymissopimus Vaasan kaupunginvaltuusto Vähänkyrön kunnanvaltuusto

2 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Kuntajaon toteuttaminen ja muoto Kuntien yhdistymisen edellytykset ja tavoitteet Kuntien yhdistymisen edellytykset Kuntien yhdistämisen visio ja tavoitteet Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus ja sen toimivalta Yhdistymishallituksen kokoonpano Yhdistymishallituksen yhteistyö yhdistyvien kuntien kanssa Uuden kunnan palvelujen järjestäminen Palvelujen järjestämisen periaatteet uudessa kunnassa Palvelujen järjestäminen Vähänkyrön alueella Luottamushenkilöorganisaatio ja aluedemokratia Luottamushenkilötoimielimet Alueellinen demokratia ja kuntalaisten osallistuminen Uuden kunnan palveluorganisaatio ja henkilöstö Kunnanjohtajien asema Henkilöstö ja henkilöstöasiat Taloudenhoidon periaatteet Yhdistymisavustuksen käyttö Talouden hoito ennen yhdistymistä Omaisuus, velat ja vastuut yhdistymishetkellä Taloudelliset tavoitteet Investointi- ja kehittämisohjelma

3 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain 8 :n mukainen yhdistymissopimus, jossa osapuolina ovat Vaasan kaupunki ja Vähänkyrön kunta. Vaasan ja Vähänkyrön kuntien yhdistymisessä Vähänkyrön kunta lakkaa ja yhdistyy Vaasan kaupunkiin. Kuntien yhdistymisen tuloksena syntynyttä kuntaa kutsutaan uudeksi kunnaksi. Uusi kunta vahvistaa nykyistä yhteistyötä paremmin alueen elinvoimaisuutta ja kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toimivuutta sekä turvaa palvelujen saatavuutta ja luo edellytykset rakenteiden ja toimintatapojen uudistamiselle. 2. Kuntajaon toteuttaminen ja muoto Sopimus tulee voimaan, kun kuntien valtuustot ovat tehneet yhdistymisesityksen valtioneuvostolle ja se sitoo sen jälkeen kuntia. Uusi kunta aloittaa toimintansa Kunnan nimi on Vaasan kaupunki ja vaakuna on Vaasan kaupungin vaakuna. Tavoitteena on, että sopimusta noudatetaan myös kuntajakolain edellyttämän kolmen vuoden määräajan jälkeen. 3. Kuntien yhdistymisen edellytykset ja tavoitteet 3.1. Kuntien yhdistymisen edellytykset Kuntajakolain 2 :n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Kuntajakolain 4 :n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Yhdyskuntarakenteen yhtenäinen suunnittelu ja alueen kokonaisnäkökulma varmistaa asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämisedellytykset. Elinkeinojen kehittämisosaamisen ja taloudellisten panosten yhdistäminen vahvistaa kaupunkiseudun elinvoimaa, vetovoimaisuutta ja mahdollistaa teollisuuden, matkailun ja hyvinvointipalvelujen voimakkaamman kehittämisen. Samalla kuntien resurssien yhdistäminen turvaa paremmat edellytykset järjestää kuntapalvelut myös tulevaisuudessa. 3

4 3.2. Kuntien yhdistämisen visio ja tavoitteet Kuntajaon muutoksella luodaan mahdollisuudet toiminnallisesti ja taloudellisesti vahvempaan kuntaan, joka turvaa alueella palvelut ja edistää elinvoimaa. Uuden kunnan toimintaedellytysten kannalta tärkeintä on oman alueen vahvuuksien hyödyntäminen sekä kasvupohjan ja vetovoiman vankistaminen. Yhtenäisellä toiminnalla ja resurssien yhtenäistämisellä luodaan perusta työlle, toimeentulolle ja talouden kasvulle. Tavoitteena on vahvistaa Vähänkyrön alueen elinvoimaa ja kasvua asunto- ja yritysrakentamista lisäämällä sekä liikenneyhteyksiä ja joukkoliikennettä parantamalla. Lähtökohtana on että peruspalvelut Vähänkyrön alueella säilytetään ja niitä tarvittaessa parannetaan. Vähäänkyröön luodaan toimiva ja päätösvaltaa omaava aluehallintokokonaisuus. 3.3 Uuden kunnan visio Uusi Vaasa on vetovoimainen Länsi-Suomen kansainvälinen kasvukeskus, joka lisää kaupunkiseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta sekä luo edellytykset rakenteiden ja toimintatapojen uudistamiselle. 3.4 Uuden kunnan strategiset tavoitteet Seudun elinvoiman, vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisääminen Seudun imagoa parannetaan uudenlaisella näkyvyydellä yhteistyössä naapurikuntien kanssa Väestökasvuun ja työpaikkojen lisäykseen panostetaan sekä kilpailukykyä suurten kaupunkiseutujen joukossa parannetaan Kaupunkia kehitetään koulutuskaupunkina varhaiskasvatuksesta yliopistokoulutukseen Kulttuurikaupungin imagoa vahvistetaan Elinkeinojen kehittämiseen ja matkailuun panostaminen nykyistä enemmän PK-yritysten sijoittumista maaseutualueille vahvistetaan tonttitarjonnalla Maaseudun elinkeinojen kehittämisohjelma laaditaan ja resursoidaan Kuntatalouden hallinta ja tuottavuuden parantaminen Tasapainoisen talouden varmistaminen palvelurakenteen uudistamisella Tuottavuutta parannetaan uudistamalla organisaatiota ja johtamista sekä tehostamalla palveluprosessien sujuvuutta ja teknologian hyödyntämistä Palvelurakenteet ja lähipalvelut Kuntalaisille taataan lähipalvelujen saatavuus koko uuden kunnan alueella Palveluverkostoa uudistetaan kuntalaislähtöisesti 4

5 3.4.4 Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksella ja antamalla mahdollisuus työtehtävien muutoksiin ja työkiertoon Henkilöstön saatavuus varmistetaan henkilöstöpolitiikkaa kehittämällä Yhdyskuntarakenne ja taajamien kehitys Kaupunki- ja maaseututaajamia kehitetään eheän yhdyskuntarakenteen ja viihtyisän monimuotoisen asumisen periaatteilla (kaupunkimaisesta maaseutumaiseen) Tehostetaan yleiskaavan mukaista rakentamista Vähässäkyrössä ja mahdollistetaan rakennustoiminta myös yleiskaava-alueiden ulkopuolella monimuotoisen asumisen ja yrittämisen turvaamiseksi Liikenneväyliä ja joukkoliikennettä kehitetään työssäkäynnin, asumisen, opiskelun ja asioinnin vaatimien tarpeiden mukaisesti. Maantie 717 parannetaan välillä Vähäkyrö Vaasa yhteistyössä valtion ja mahdollisesti muiden kuntien kanssa sekä toteutetaan yhteys maantien 717 ja moottoritien välille. Kuntien yhdistämispäätösten jälkeen käynnistetään uuden kunnan strategian ja sitä toteuttavien strategisten ohjelmien ja osa-strategioiden laadinta. 4. Yhdistymishallitus 4.1. Yhdistymishallitus ja sen toimivalta Kuntajakolain 10 :n mukaan yhdistymishallitus vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksen toimikausi käynnistyy välittömästi sen jälkeen, kun kuntien valtuustot ovat yhdistymisesityspäätösten jälkeen valinneet hallitukseen jäsenet ja varajäsenet. Yhdistymishallitus vastaa uuden kunnan toiminnan käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes yhteiset kuntavaalit on käyty syksyllä 2012 ja uuden kunnan kunnanhallitus on valittu. Yhdistymishallituksen käyttöön turvataan uuden kunnan valmistelun edellyttämät henkilöstö- ja talousresurssit Yhdistymishallituksen kokoonpano Yhdistymishallitukseen valitaan yhteensä 15 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistymishallituksessa on Vaasan kaupungista 11 ja Vähänkyrön kunnasta 4 edustajaa ottaen huomioon yhdistyvien kuntien poliittiset voimasuhteet. 5

6 4.3. Yhdistymishallituksen yhteistyö yhdistyvien kuntien kanssa Yhdistymishallituksen sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten yhteistyöstä sovitaan erillisellä ohjelmalla. Yhdistyvien kuntien valtuustojen foorumeja pidetään vuosina säännöllisesti vähintään 3 kertaa vuodessa. Foorumeissa raportoidaan yhdistymishallituksen valmistelutyöstä ja käsitellään teemoittain uuden kunnan elinvoiman, palvelujen ja talouden kysymyksiä. 5. Uuden kunnan palvelujen järjestäminen 5.1. Palvelujen järjestämisen periaatteet uudessa kunnassa Palvelujen järjestämisen periaatteina ovat asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, alueen palvelujen kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaan ja yhdenmukaiset perusteet palvelujen saannissa. Kuntalaisille taataan lähipalvelujen saatavuus sekä kattava ja toimiva palveluverkosto. Uutta Vaasaa koulutuskaupunkina vahvistetaan. Muutoksia palveluverkkoon tehdään, jos palvelujen käyttäjien määrässä tai rakenteessa tapahtuu oleellisia muutoksia. Uuden kunnan asukkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään taloudellisten voimavarojen puitteissa tarkoituksenmukaisina palvelukokonaisuuksina, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti mahdollisimman lähellä palveluiden käyttäjiä. Kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa lisätään ja sen toimijoiden palvelujen tuotantoa tuetaan. Kolmannen sektorin toimijoiden kyvystä ja mahdollisuuksista osallistua palvelutuotantoon tehdään selvitys. Uuden Vaasan organisaatiokulttuurissa vahvistetaan tulevaisuuteen suuntautuvia ja innovatiivisia käytäntöjä, joissa jatkuva oppiminen, kehittyvät palvelut ja toimiva vuorovaikutus ovat perustana. Palveluissa ja yhteispalveluissa hyödynnetään teknologian antamia mahdollisuuksia Palvelujen järjestäminen Vähänkyrön alueella Vähänkyrön aluelautakunta seuraa ja valvoo alueen palvelujen organisointia, toteuttamista ja kehittämistä. Lähipalvelut tarjotaan asiakaslähtöisesti eri palvelukanavista, suoraan kotiin, yhteispalveluyksiköstä tai kiinteistä toimipisteistä. Palvelut järjestetään asiakas- ja käyttäjälähtöisesti kuntalaisten elämänvaiheen ja tilanteen lähtökodista ottaen huomioon Vähänkyrön alueen erityispiirteet. Palvelujen järjestämisessä otetaan erityisesti huomioon mahdollisuudet uudenlaisiin tuotantotapoihin ja teknologian hyödyntämiseen. 6

7 Sosiaali- ja terveyspalvelut Lääkärin, hammaslääkärin, terveydenhoitajan ja laboratorionäytteiden vastaanotto sekä neuvolapalvelut järjestetään vähintään nykyisen tasoisena. Lääkärin vastaanotto järjestetään viitenä arkipäivänä viikossa Vähänkyrön terveysasemalla. Kotihoitoa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito), päivätoiminta, palveluasuminen, hoivaosasto ja tarvittava vuodeosastohoito sekä omaishoitajien vapaapäivien aikainen hoito järjestetään Vähänkyrön alueella ja yhdistetään sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuteen. Perustetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen perhepalvelukeskus Vähänkyrön alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyteen. Perhepalvelukeskuksesta tarjotaan mm. sosiaali- ja lastensuojelutyön, neuvolan, päivähoidon ja perhetyöntekijän palvelut. Vaasan Aluetyöterveyden toimipiste säilytetään Vähänkyrön alueella. Eläinlääkäripalvelut järjestetään nykyiseen tapaan yhteistoiminta-alueella Varhaiskasvatus ja perusopetus Varhaiskasvatus järjestetään vähintään nykyisen tasoisena. Perusopetus järjestetään Kirkonkylän yhtenäiskoulussa sekä Tervajoen ja Merikaarron koulussa. Tuntikehys pidetään ainakin nykytasolla. Kieliohjelma ja opetussuunnitelma ovat yhteneväiset siirtymäkauden jälkeen. Oppilashuollon järjestämisessä noudatetaan Vaasan kaupungin oppilashuoltostrategiaa, jossa Vähäkyrö muodostaa oman alueellisen työryhmän. Vähänkyrön kouluille taataan kouluterveydenhoitajan, psykologin ja kuraattorien palvelut. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään vähintään nykyisen tasoisena ja pääsääntöisesti kouluissa. Köpingin koulu säilytetään ja palveluja tarjotaan edelleenkin ostopalveluna muille kunnille Kirjasto Vähänkyrön alueella tarjotaan kirjastopalveluja kolmella taajama-alueella ja niitä kehitetään kiinteässä yhteydessä kouluihin Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen palvelut sekä liikuntapaikkojen hoito pidetään vähintään nykyisellä tasolla. Nuorisotilat rakennetaan investointija kehittämisohjelman mukaisesti. Kansalaisopistotoiminta Vähässäkyrössä jatkuu ja lähtökohtana on yhteistyö Kyrönmaan opiston kanssa. 7

8 Yhdyskuntatekniset palvelut ja ympäristönsuojelu Yhdyskuntateknisiä palveluja kuten rakennus- ja terveysvalvontapalveluja tarjotaan Vähänkyrön yhteispalvelutoimistosta. Vähänkyrön Vuokratalot kiinteistö Oy toimii konserniyhtiönä ja sen hallitus valitaan aluelautakunnan esityksen pohjalta. Haja-asutusalueen jätevesien käsittely järjestetään Vähänkyrön hajaasutusalueiden viemäröinnin yleissuunnitelma 2008 pohjalta. Rahoituksessa noudatetaan Vaasan nykyistä toimintamallia, jossa puolet rahoittaa kaupunki ja puolet liikelaitos Vaasan Vesi. Liikenneväylien hoito ja kunnossapito järjestetään vähintään nykyisen tasoisena. Pitkällä tähtäimellä liikenneväylien hoito ja kunnossapito pyritään yhtenäistämään Suomen Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon tukitoimet yhtenäistetään ja harmonisoidaan sekä rahoitus pidetään vähintään nykytasolla. Joukkoliikenteen parantamisella luodaan hyvät edellytykset panostamalla työ- ja opiskelu- asiointi- ja palveluliikenteen sekä koulukuljetusten sujuvuuteen ja laatuun. Vähänkyrön alueen joukkoliikenteen palvelutaso, bussireitit ja palveluliikenne järjestetään noudattaen laadittavana olevan seudullisen joukkoliikennesuunnitelman periaatteita. Vähänkyrön alueen julkisen liikenne ja bussiliikenne ja palveluliikenne järjestetään noudattaen seudullisen joukkoliikenteen kehittämisen periaatteita Pohjanmaan pelastuslaitoksen toiminnot (ml. ambulanssi ja paloasema) pyritään säilyttämään Vähänkyrön alueella Yhteispalvelukokonaisuuden toteuttaminen Vähänkyrön alueelle perustetaan yhteispalvelutoimisto, josta tarjotaan kunnan eri hallinnon alojen ja Vähänkyrön vuokratalot kiinteistö Oy:n lähipalveluja. Yhteispalvelutoimistossa pyritään tarjoamaan kunnan palvelujen lisäksi valtion, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluja Maaseudun kehittäminen Laaditaan Vähänkyrön alueen maaseutuohjelma, jossa keskeisenä osiona on elinkeinojen kehittäminen. Ohjelman laadinta ja sen toteutus resursoidaan investointi- ja kehittämisohjelmassa. Yhyres kehittämisyhdistyksen toimintaa jatketaan ja tuetaan. 8

9 Työllistäminen ja työpajatoiminta Työpajatoimintaa jatketaan Vähänkyrön alueella. 6. Luottamushenkilöorganisaatio ja aluedemokratia 6.1. Luottamushenkilötoimielimet Uuden kunnan luottamushenkilöorganisaatio rakennetaan järjestämisvastuun näkökulmasta. Lautakuntien tehtävänä on määrittää palvelutavoitteet, jotka mahdollistavat palvelujen tuotannon taloudellisesti ja tehokkaasti. Uuden kunnan valtuuston jäsenmäärä on 67 valtuutettua valtuustokaudella Valtuustokaudelle luottamushenkilöiden jäsenmäärät toimielimissä ovat seuraavat: kaupunginhallituksen jäsenmäärä on 15 jäsentä, joista vähintään neljä jäsentä on Vähänkyrön alueelta. lautakuntien, joiden jäsenmäärä on jäsentä vähintään neljä jäsentä on Vähänkyrön alueelta. lautakuntien, joiden jäsenmäärä on jäsentä vähintään kolme jäsentä on Vähänkyrön alueelta. lautakuntien ja johtokuntien, joiden jäsenmäärä on 8-10 jäsentä vähintään kaksi jäsentä on Vähänkyrön alueelta. lautakuntien ja johtokuntien, joiden jäsenmäärä on 5-7 vähintään yksi jäsen on Vähänkyrön alueelta. Vähänkyrön aluelautakunnassa on 11 jäsentä. Sosiaali- ja terveystoimen alueellisesta organisoinnista sovitaan vuoden 2011 aikana samalla, kun määritellään sosiaalitoimen palvelujen järjestämisestä yhteistoimintaalueella Alueellinen demokratia ja kuntalaisten osallistuminen Vähänkyrön alueelle perustetaan kunnanosahallinto, joka sisältää aluelautakunnan sekä kohdassa 6.1 mainitun sosiaali- ja terveyslautakunnan mahdollisen alueorganisaation. Kunnanosahallinnolla on laaja toimivalta Vähänkyrön alueen kehittämisessä ja peruspalvelujen järjestämisessä. Aluelautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan Vähänkyrön alueen asukkaista alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. 9

10 Aluelautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa. Aluelautakunnan nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus rakennus- ja ympäristölautakunnassa sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnassa ja sen suomenkielisessä jaostossa. Aluelautakunnan alaisena toimii päätoiminen lautakunnan valitsema aluejohtaja ja muita tarvittavia työntekijöitä. Aluejohtaja ja eri toimialojen Vähänkyrön alueen vastuuviranhaltijat muodostavat aluehallinnon johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida ja tukea eri palveluiden kehittämistä ja yhteistyötä. Aluejohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja muut johtoryhmän jäsenet valitsee asianomaisen toimialan viranomainen. Aluelautakunnalle sekä mahdolliselle muulle alueorganisaatiolle sekä alueen viranhaltijoille delegoidaan johtosäännöillä omaa toimialuetta koskevaa päätösvaltaa. Aluelautakunnalle myönnetään pysyvästi vuosittain erillinen alueellinen avustusmääräraha, jolla edistetään kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, kylä-, kotiseutu- ja asukasyhdistysten, potilas- ja vammaisjärjestöjen toimintaa sekä harrastus- ja liikuntatoimintaa. Avustusmääräraha määritellään vuosina kohdassa 9. Aluelautakunnan tehtävänä on: vastata o yhdistymissopimuksen noudattamisen valvonnasta o yhdessä kaupungin viestintäyksikön kanssa Vähänkyrön alueella kaupungin viestinnästä o Vähänkyrön yhteispalvelutoimiston toiminnasta o yhdyskunnan ja palvelujen kehittämisesitysten ja aloitteiden tekemisestä o kuntalaisten kanssa yhteistyössä Vähänkyrön alueen perinteiden säilyttämisestä ja identiteetin vahvistumisesta o paikallisten tapahtumien, kansalaisten kuulemistilaisuuksien ja foorumien järjestämisestä päättää o päättää maaseutuohjelman mukaisista kehittämiskohteista myönnettyjen määrärahojen puitteissa (sisältyvät liitteenä 1 olevaan investointi- ja kehittämisohjelmaan) o alueelle myönnettävien avustusmäärärahojen jakamisesta valita o Vähänkyrön aluehallinnon aluejohtaja o alueen edustajat edellä mainittuihin kaupungin toimielimiin o Vähänkyrön Vuokratalot kiinteistö Oy:n hallituksen jäsenet antaa lausunto o alueen toimintojen ja palvelujen talousarvioesityksistä o alueen asema- ja yleiskaavoista o aluetta sivuavista organisaatio- ja johtosääntömuutoksista o rakennusjärjestyksestä ja muista vastaavista säännöistä o yksityistieavustusten jakoperusteista o muista alueen kannalta tärkeiksi katsomistaan asioista Aluelautakunta voi tarvittaessa esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarkennuksia investointi- ja kehittämisohjelman toteuttamisesta. 10

11 Aluelautakunnalla on oikeus tehdä esityksiä ja aloitteita alueen kannalta tärkeiksi katsomistaan asioista. Aluelautakunta antaa vuosittain huhtikuun loppuun mennessä arvion Vähänkyrön alueen yleisestä kehityksestä ja palvelujen tilanteesta kaupunginvaltuustolle. Hallinto ja palvelut järjestetään Vähänkyrön alueen kielellisiä olosuhteita vastaaviksi. 7. Uuden kunnan palveluorganisaatio ja henkilöstö 7.1. Kunnanjohtajien asema Vaasan kaupunginjohtaja siirtyy uuden kunnan kaupunginjohtajaksi. Vähänkyrön kunnanjohtajan osalta sovitaan eläkejärjestelyistä ennen uuden kunnan käynnistymistä Henkilöstö ja henkilöstöasiat Uuden kunnan vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät entisin palvelusuhteen ehdoin uuden kunnan palvelukseen heille soveltuviin vastaavanlaisiin tai uusiin tehtäviin. Valtuustojen päätösten jälkeen siirrytään välittömästi henkilöstön rekrytoinnissa yhteiseen henkilöstötarpeen arviointiin ja eläköitymisen ennakoinnin suunnitteluun sekä henkilöstöhakuun ja valinnan valmisteluun. Yhdistymishallitus vastaa henkilöasioiden ja rekrytointien koordinoinnista kaupunginjohtajan kanssa. Toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa hyvin suunniteltu ja hallittu henkilöstövoimavarojen yhdistäminen. Uudelle kunnalle valmistellaan henkilöstöstrategia ja sen toteuttamisohjelma. Tässä yhteydessä laaditaan henkilöstön koulutusohjelma. Laaditaan vuoden 2012 loppuun mennessä palkkojen harmonisoinnin ja henkilöstön kuntakohtaisten etujen yhteensovittamisen suunnitelma. 8. Taloudenhoidon periaatteet 8.1. Yhdistymisavustuksen käyttö Valtiolta vuosina saatava yhdistymisavustus 3,2 milj. euroa käytetään täysimääräisesti Vähänkyrön alueen investointeihin Vähänkyrön alueen palvelujen, yhdyskuntarakenteen ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi (sisältyy kohtaan 9). 11

12 8.2. Talouden hoito ennen yhdistymistä Kunnat hoitavat taloutta vuosien aikana vastuullisesti hyväksyttyjen suunnitelmiensa mukaisesti. Kuntien vuoden 2012 talousarvio valmistellaan yhteistyössä yhdistymishallituksen kanssa. Kunnat eivät vuosien aikana tehtävillä ratkaisuilla sido laajentuvaa kuntaa uusiin taloudellisiin velvoitteisiin. Mikäli jossakin kunnassa ilmenee tarve talousarviosta poikkeaviin merkittäviin käyttömenoihin tai investointihankkeisiin asia on käsiteltävä yhdistymishallituksessa tai uuden kunnan hallituksessa. Vähänkyrön kuntakonsernin omistamat energiayhtiöosakkeet siirtyvät liitoksessa muodostettavalle uudelle kunnalle tai sen konserniyhtiölle. Tavoitteena on, että Hiirikosken Energia Oy fuusioidaan Vaasan Sähkö Oy konserniin Omaisuus, velat ja vastuut yhdistymishetkellä Yhdistyvien kuntien omaisuus, velat ja vastuut siirretään uuden kunnan omaisuudeksi, vastuiksi ja veloiksi Taloudelliset tavoitteet Uuden kunnan taloudenhoidossa noudatetaan vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä siten, että tavoitteen mukainen terve kuntatalous toteutuu. Eläke- ja muu luonnollinen poistuma hyödynnetään palvelujen järjestämisessä ja henkilöstösuunnittelussa. Tuottavuuden parantamiseksi tehdään vuoden 2012 aikana yksikkötasoiset suunnitelmat, joissa asetetaan tavoitteet henkilöstön osaamisen kehittämiselle, prosessien tehostamiselle ja teknologian hyödyntämiselle sekä eläköitymisen huomioon ottamiseksi. 9. Investointi- ja kehittämisohjelma Vähänkyrön alueen palvelujen, yhdyskuntarakenteen ja asumisviihtyisyyden parantamiseksi ja turvaamiseksi toteutetaan liitteenä 1 oleva investointi- ja kehittämisohjelma. Ohjelma toteutetaan 21,3 milj. euroon saakka, johon sisältyy kohdassa 8.1. mainittu yhdistymisavustus. Edellä mainittu 21,3 milj. euron rahoituspanos käytetään vuosien aikana toteutettaviin/käynnistettäviin liitteen 1 mukaisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin. Hankkeiden suunnittelu voi alkaa jo vuonna Tämä investointi- ja kehittämisohjelma ei poissulje muita mahdollisia välttämättömiä investointeja, jotka toteutetaan normaalijärjestyksessä. Tämän lisäksi kaupungin talousarviossa hyväksytään erillinen alueellinen avustusmääräraha Vähänkyrön aluelautakunnan käyttöön (sopimuksen kohta 6.2. kahdeksas kappale). Ko, määräraha on euroa/vuosi vuosina

13 VAASA VÄHÄKYRÖ YHDISTYMISSOPIMUS LIITE 1 INVESTOINTI- JA KEHITTÄMISOHJELMA ( ) 1. Vähänkyrön terveysasema Rakennetaan uusi terveysasema, johon tulee lääkärin- ja hammaslääkärin vastaanottotilat, neuvolan ja perhekeskuksen tarvitsemat tilat. Perhekeskuksen tiloja voidaan sijoittaa myös Vähäkyrö-talolle (kunnantalo). Suunnittelu käynnistetään v lopulla ja toteutus alkaa viimeistään v Nykyisen terveysaseman jatkokäytöstä tehdään erillinen selvitys. Investointi sijoittuu kunnan omistamalle alueelle nykyisen terveysaseman viereen. (Lääkärin tontti- ja Vähävainio- tilat, joilta vanhat rakennukset puretaan). 2. Tervajoen koulun laajennus ja peruskorjaus Koululle rakennetaan uudet liikuntatilat, Tervajoen sivukirjaston tarvitsemat tilat ja oppilasmäärän kasvun johdosta tarvittavat uudet opetustilat. Vanhat tilat peruskorjataan. Nykyiset Tervajoen kirjaston vuokratilat jäävät pois käytöstä. Suunnittelutyö käynnistetään v lopulla ja toteutus alkaa viimeistään v Vanhusten palvelukeskus Fyrrykartanon laajennus ja peruskorjaus sekä vanhusten päiväpalvelukeskuksen ja palveluasuntojen rakentaminen Fyrrykartanon yhteyteen rakennetaan uusi dementiayksikkö, peruskorjataan vuodeosasto ja keittiö ym. tiloja. Laaditaan vanhustenhuollon kokonaissuunnitelma ennen investointihankeen varsinaista suunnittelua. Suunnitelmassa selvitetään mahdollisuudet rakentaa päiväpalvelukeskus ja palveluasuntoja uuden terveysaseman läheisyyteen. Selvitetään mahdollisuudet saada hankkeeseen rahoitusta myös ARA:n kautta. 4. Merikaarron koulun kunnostaminen Vanha piharakennus puretaan ja AIP-toiminnan tilat sijoitetaan nykyisiin teknisen työn tiloihin. Teknisen työn tilat rakennetaan uuden osan kellaritiloihin. Koulun piha-alue kunnostetaan. 5. Pesäpallo- ja urheilukentän kunnostaminen Kyrölän kentälle (pesäpallokenttä) rakennetaan hiekkatekonurmi ja urheilukenttä kunnostetaan. Myös katsomotiloja uusitaan. Toteutus v Nuorisotilat Tilat rakennetaan kirkonkylän keskustaan. Mahdollinen sijoituspaikka Vähäkyrö-talo. 7. Kirkkosaaren ja kirkkolammen kunnostaminen virkistyskäyttöön huomioiden alueen historiallinen luonne 13

14 Hankkeeseen haetaan lisäksi rahoitusta ELY-keskukselta ja toteutus alueen muiden maanomistajien kanssa yhteistyössä 8. Haja-asutusalueiden viemäröinnin rakentaminen Toteutusjärjestys kunnanvaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 9. Vanhojen asuinalueiden infrakunnostukset Kaavateiden/yksityisteiden peruskorjaaminen ja asfaltointi ja katuvalaistuksen rakentaminen. Myös asuntoalueiden viihtyisyyden parantaminen (puistoalueet, leikkikentät ym.) Kunnostuskohteita tulee kirkolle, Tervajoelle ja Merikaartoon. 10. Kunnantalon (Vähäkyrö-talo) kunnostaminen Taloon sijoittuu yhteispalvelutoimisto ja mahdollisesti perhepalvelukeskuksen toimintoja. Selvitetään mahdollisuudet sijoittaa nuorisotilat ko. kiinteistöön. 11. Yleisten teiden kunnostushankkeet - Pt välillä Ojaniemi Mullolantie, tiesuunnitelman 2010 mukaisesti, pituus 1,7 km - Mt 7200 (Hiiripellontie) kevyen liikenteen väylä, pituus 2,2 km - Mt (Vanhankyläntie) kevyen liikenteen väylä, pituus 2,2 km - Mt 718 (Vöyrintie) kevyen liikenteen väylä, pituus 0,7 km - Mt 717 Merikaarto Mustasaaren raja, tievalaistus, pituus 1,2 km 12. Vähänkyrön alueen maaseutuohjelman toteuttaminen Sopimuksen kohdan toteuttamiseen käytetään vv yhteensä

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 4 Johtoryhmän 14.2.2012 käsittelyyn Käsittelyvaiheet Johtoryhmä

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 Sisällys 1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.1 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 3 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työvaliokunnan kokous 15.9.2014 Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia Kokemäki Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi MML, 2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KURIKAN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Selvitysprosessissa otettava huomioon

Selvitysprosessissa otettava huomioon Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Kuntajakoselvityksen toteutus Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen Karhukuntaneuvosto 17.6.2013 17.6.2013 Page 1 Selvitysprosessissa otettava huomioon Avoin

Lisätiedot

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS Arto Saarinen kuntajakoselvittäjä 28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus 3 1.2. Sopimuksen

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Sisältö LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS,

Sisältö LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS, 1 LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS, 5.12.2014 Sisältö 1. KUNTAJAON MUUTTAMISEN TOTEUTTAMISTAPA JA AJANKOHTA... 2 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 2 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 2

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on kuntarakennelain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus Juankosken ja Kuopion kaupungin yhdistymisestä.

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Kuntalaisfoorumi Uuden sukupolven organisaatio 4.10.2010 Veijo

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI

JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI 10.06.11. YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS 24.05.2011 2 SISÄLLYS 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talousvastaavien työ, tilannekatsaus Yhdistymisavustuksen käyttö Työryhmätyöskentely: hyödyt ja haitat + yhdistymisavustus + muut linjaukset Talousvastaavien työ

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Työryhmien työn käynnistys 16.1.2014 klo 14 Hämeenlinna Jarkko Majava FCG konsultointi 0503252306 24.1.2014 Page 1 Selvityksen

Lisätiedot

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu www.mustasaari.fi Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma 2011 2015 Tavoitteena laatu Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2010 Kunnan visio Mustasaari vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuselvitykset Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintoselvitys Yhdessä Helsingin seudun kuntien ja Uudenmaan liiton kanssa selvittää kaksiportaisen seutuhallintomallin

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys Vesangan kuntalaistilaisuus 30.1.2008 Rientolassa Kuntajakoselvittäjä Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 1 Kuntajako Asukkaiden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Luonnos Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus XX.XX.2014

Luonnos Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus XX.XX.2014 Luonnos 24.11.2014 Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus XX.XX.2014 1 Uuden kunnan perustaminen... 3 2 Uuden kunnan yhdistymisen tavoitteet... 3 3. Elinvoima... 3 3.1 Työpaikkojen määrän lisääminen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän avulla Eero Vaissi Maisema-seminaari 6.2.2013 Lausunnolla olevasta laista Rakennelakiluonnos lähetettiin kuntiin lausunnolle 22.11.2012 ja lausuntoaika päättyy

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013

KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013 KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013 Kunnallisvaaliehdokkaiden /laisuus Laajavuori 11.10.2012 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kaupungin strategisesta kehi/ämisestä 1. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Ohjausryhmä 170914 1 2 Kuntainfoista Osallistujia yhteensä noin 370 henkilöä vajaa puolet valtuutettuja Imatralla muita enemmän viranhaltijoita 20 henkilön lukioluokka

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Joensuun selvitysalueen yhteistarkastelu Ennustettu väestökehitys 2012-2030: +5,4% Koko väestö 110 Joensuun selvitysalue Koko maa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 13 12.1.2015 5 Asianro 3209/00.00.01.00/2014 Maaningan edustajat Kuopion kaupungin toimielimissä historia Kaupunginhallitus 12.1.2015 13 Maaningan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Sammatin kunnan ja Lohjan kaupungin hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus

Sammatin kunnan ja Lohjan kaupungin hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus Lohjan kaupunginvaltuusto 15.8.2007 66 Sammatin kunnanvaltuusto 27.8.2007 41 Kohta 12 muutettu - Lohjan kaupunginvaltuusto 12.3.2008 26 - Sammatin kunnanvaltuusto 7.4.2008 5 Sammatin kunnan ja Lohjan kaupungin

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot