KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN

2 SISÄLTÖ 1. LAUSUNNOT Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto K.H.Renlundin museo, Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Kokkolan kaupunki Museovirasto Pääesikunta Pohjois-Pohjanmaan Sotilasläänin esikunta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TraFi, Liikenteen turvallisuusvirasto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 4 2. MIELIPITEET Jouni ja Päivi Ainali Kauno ja Päivi Erkkilä: Esa Erkkilä Jarkko Polet ja 8 muuta allekirjoittanutta Korvenkylän kyläläiset, 28 allekirjoittanutta: Mutkalammin maamiesseura ry, 15 allekirjoittanutta Pajunpää Niina ja Pasi Kortetmaa 9 Ramboll Pitkänsillankatu KOKKOLA P F

3 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 1 / 9 1. LAUSUNNOT 1.1 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Vaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota ihmisten terveyteen kohdistuviin haitallisiin vaikutuksiin, joita aiheuttavat mm. melu, välkkyminen ja varjostus. Suunnittelussa tulee pyrkiä ehkäisemään suoja-alueilla ja paikan valinnalla. Tuulivoiman kokonaisvaikutukset tulee esittää kaavaselostuksessa mm. terveydellisten ja sosiaalisten vaikutusten osalta. Tuulivoimapuiston mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavat tekijät tulee ao. alueen osalta ratkaista yksityiskohtaisesti YVA-lain mukaisessa menettelyssä ja toiminnalle vaadittavalla ympäristöluvalla. Mutkalammin tuulivoimapuiston YVA-selostuksessa ( ) on arvioitu melu-, välke- ja varjostusvaikutukset. YVA-selostuksessa on arvioitu myös muita sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia. Kaavaselostusta täydennetään yllämainittujen vaikutusten arvioinnilla. Kaupunki määrittelee ympäristölupatarpeen voimalakohtaisesti sen jälkeen kun kaava on saanut lainvoiman. Melu on keskeinen tekijä arvioitaessa tuulivoimapuistojen vaikutuksia ihmisiin. Melumallinnuksen tulokset tulee esittää YVA-selostuksessa selvästi ja mallinnus tulee tehdä riittävän kattavasti kuvaamaan eri tilanteet jossa melua syntyy. Yhden kerran tietyssä nimellisessä tuuliolossa (esim. 8m/s 10 metrin korkeudella maasta) tehdyt 10 yhden minuutin mittausta tai 30 minuutin kokonaismittausaikaa aluehallintovirasto ei katso riittäväksi. Uudet voimaan astuneet Ympäristöministeriön ohjeet tuulivoimaloiden melun mallintamiseen tullaan ottamaan huomioon kaavaehdotusvaiheessa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että hankkeessa esitetty suojaetäisyys metriä on riittämätön ja että suojaetäisyydeksi tulee asettaa vähintään 1420 metriä (10 x napakorkeus). Ympäristöministeriö on antanut uudet ohjeet melun mallintamiselle tuulivoima-alueella. Tämän ohjeistuksen avulla suojaetäisyydet asuin- ja lomarakennuksiin saadaan määriteltyä ja toimitaan uusien voimassaolevien yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti. Virkistyskäyttöön vaikuttavia asioita kuten jäänheittomatka on huomioitava alueen suunnittelussa. Hankkeen YVA-selostuksessa on arvioitu myös tuulivoimalasta mahdollisesti irtoavan jään ja lumen vaikutuksia. Kaavaselostusta täydennetään tältä osin. Pohjavesialueet ovat paikallisen talousvedenhankinnan kannalta tärkeitä ja näin ollen aluehallintovirasto katsoo, että talousveden turvaaminen on taattava kaavoituksen edetessä. Aluehallintovirasto katsoo, että tuulivoimaloita ei tule sijoittaa pohjavesialueille ja rakennusvaiheen vaikutukset pohjavesiin on arvioitava. Tuulivoimaloita ei ole sijoitettu pohjavesialueille, joten vaikutukset pohjaveteen jäävät siten vähäisiksi. Hankkeen vaikutukset pohjaveteen arvioidaan kaavaselostuksessa.

4 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 2 / 9 Alueiden suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on mm. otettava huomioon myös vaikutukset virkistykseen, lintuihin, liikenneväyliin, sähkönsiirtoon, maisemaan, kulttuuriperintöön, luontoon, maa-aineshuoltoon ja alkutuotantoon. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on arvioitu vaikutukset yllä mainittuihin asioihin. Kaavaselostusta täydennetään näiltä osin. Olemassa olevia tieverkostoja tulee käyttää niin pitkälti kuin mahdollista. Tieverkoston mahdollisen uusimisen ja rakentamisen yhteydessä mm. pölyn nostattaminen pienhiukkasten terveysvaikutukset tulee ottaa kattavasti huomioon viimeistään yleis- ja asemakaavoituksessa. Olemassa olevia tieverkostoja hyödynnetään tuulivoima-alueella ja sen läheisyydessä niin pitkälti kuin mahdollista. Tiestön rakentamisesta aiheutuva pölyn nostattaminen on tarvittaessa teknisesti ratkaistavissa hankeen jatkosuunnittelussa, joskaan pölylle alttiita toimintoja ei rakentamisvaiheessa ole hankealueella. Arvioinnissa on hyvä ottaa huomioon mahdolliset yhteisvaikutukset lähiseudun muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Vuorovaikutusmenettelyissä tulisi huomioida myös alueen ympäristöterveydenhuollosta vastaava viranomainen, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto. Tuulivoimapuiston YVA-selostuksessa on arvioitu yhteisvaikutukset lähiseudun muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Kaavaselostukseen lisätään kappale asiasta. Tuulivoima-alueet tulee sijoittaa erittäin harkitusti riittävän etäälle asutuksesta siten, etteivät ne aiheuta melun tai välkkeen seurauksena muita terveyshaittoja. Ympäristöministeriön ohje 4/2012 tuulivoimarakentamisen suunnittelusta tulee ottaa huomioon sekä melun että välkevaikutuksen arvioimisessa. Ympäristöministeriön ohje 4/2012 on otettu huomioon hankkeen melun ja välkkeen vaikutusten arvioimisessa. Jatkosuunnittelussa (kaavaehdotusvaiheessa) uudet voimaan astuneet Ympäristöministeriön ohjeet tuulivoimaloiden melun mallintamiseen tullaan ottamaan huomioon. 1.2 K.H.Renlundin museo, Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Osayleiskaavaluonnoksessa esitetyistä vaihtoehdoista maakuntamuseo pitää vaihtoehtoa 2 (VE2), jossa Uusi-Someron, Mutkalammin ja Mökkiperän alueille rakennettaisiin noin 102 tuulivoimalaa, joista 53 sijoittuisi Kannuksen alueelle, liian laajana paikallisesti arvokkaan Mutkalammin kylämaiseman kannalta. Tästä johtuen maakuntamuseo esittää tarkistettavaksi tuulipuistoalueen laajuutta vähentämällä voimaloiden määrää ja sijoittamalla ne kauemmaksi näkemäanalyysissä todetuilta lähivaikutusalueilta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tutkittu myös pienempiä vaihtoehtoja, jossa hankealueelle rakennettaisiin 36,45 tai 57 voimalaa. Näissä vaihtoehdoissa maisemalliset vaikutukset Mutkalammin alueelle jäävät pienemmiksi. Lopullinen voimaloiden määrä tulee määritellyksi yleiskaavaehdotuksessa. 1.3 Kokkolan kaupunki Ei huomautettavaa.

5 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 3 / 9 Merkitään asia tiedoksi. 1.4 Museovirasto Hankealueella on tehty vuosina arkeologinen inventointi. Kaavaselostuksessa mainitaan 11 kohdetta, joista Hietakangas 1-2 on yksi kohde. Kohteet on merkitty kaavakartalle kohdemerkinnällä (sm) tai aluevarauksena (SM). Merkintöjen osalta Hietakankaan kivikautinen asuinpaikka tulee merkitä yhtenä laajana alueen a kahden aluevarauksen sijasta. Linnankankaan ja Ympyräiskankaan asuinpaikkojen merkintä tulee muuttaa muinaismuistoalueeksi (SM) muinaismuistokohteen (sm) sijaista. Muinaisjäännökset tulee numeroida kaavakartalle ja numeroinnin tulee olla yhteneväinen selostuksessa olevan luettelon numeroinnin kanssa. Asia on otettu huomioon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Kaavakartta ja kaavaselostus päivitetään tämän asian osalta. 1.5 Pääesikunta Pääesikunta on antanut lausunnon koskien hankkeen tutkavaikutusten tarkempaa selvittämistarvetta. Tammikuussa 2013 annetussa lausunnossa on todennut, että suunnitelman mukaista 83 kappaleen, maksimissaan 200 metriä korkeaa tuulivoimaloista ei ole tarpeen tehdä tarkempaa tutkavaikutusselvitystä VTT:n laskentamenetelmiä käyttäen. Lisäksi Puolustusvoimat on lokakuussa 2013 antanut lausunnon tuulivoimatoimijalle Mutkalammin tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä 2. viiteasiakirjalla. Lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta esitetyn suunnitelman (83 voimalaa, maksimissaan 200 metriä korkeaa tuulivoimalaa) mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista. Puolustusvoimien toimintaan vaikuttavien vaikutusten osalta Pääesikunnan logistiikkaosasto toteaa, että mikäli toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Pääesikunta (operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeiden hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto. Puolustusvoimat on antanut uuden lausunnon 102 voimalan hankkeesta. Lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta esitetyn suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista. Pääesikunnan logistiikkaosaston näkemyksen mukaan kaavaselostuksiin tulisi lisätä oma erillinen kohta jossa käsitellään hankkeen vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan (mm. valvontajärjestelmiin). Asia kuvataan kaava-asiakirjoissa tai niiden liitteissä. Jos kaavat mahdollistavat rakennettaviksi tuulivoimaloita enemmän kuin mitä tuulivoimatoimijan aiemmissa, puolustusvoimien lausunnossa (2. viiteasiakirja) perusteena olevissa suunnitelmissa on esitetty, tulee kaavakarttaan sisällyttää kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä. Kaavaehdotusvaiheessa lisätään kaavamääräyksiin: Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä.

6 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 4 / Pohjois-Pohjanmaan Sotilasläänin esikunta Ei ole huomautettavaa osayleiskaavasta. Merkitään asia tiedoksi. 1.7 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tässä vaiheessa käytettävissä olevilla taustatiedoilla tutkimuslaitos ei voi antaa yksityiskohtaista arvioita tuulivoimaloiden, teiden ja sähkölinjojen sijoittamisen onnistumisesta. Tutkimuslaitos tullee myöhemmin antamaan lausuntonsa Mutkalammin tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta. Merkitään asia tiedoksi. 1.8 TraFi, Liikenteen turvallisuusvirasto Ei ole huomautettavaa osayleiskaavan luonnoksesta tai sen valmisteluaineistosta. Merkitään asia tiedoksi. 1.9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus YVA-menettelyn päätyttyä (heinäkuussa 2014) ajankohtaistuu Mutkalammin tuulivoima-alueen osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuulemisessa esitettyjen asiakirjojen ajankohtaisuuden läpikäynti ts. kuinka YVA arviointi ja arviointiselostuksen huomiointi on muuttanut valmisteluvaiheen kuulemisessa julkipantujen asiakirjojen sisältöä? Mutkalammen tuulivoiman osayleiskaavasuunnittelualueen ollessa osa laajempaa tuulipuistohanketta, joka sijoittuu Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan kaupungin alueille on ympäristöarvioselostuksen huomioivan kaavaluonnoksen esittäminen sekä siitä annettavat viranomaislausunnot koottava erillisessä yhteisessä kaavaneuvottelussa. Kaavaluonnoksen laajempi huomiointi johtanee tarpeeseen laittaa Mutkalammin tuulivoiman osayleiskaavasuunnittelualueen kaavaluonnos uudelleen nähtäville. Yleiskaavaluonnosta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Viranomaisneuvottelu järjestetään ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. 2. MIELIPITEET 2.1 Jouni ja Päivi Ainali Omistamme kaavaselostuksessa useaan kertaan mainitun Pohjantähti-nimisen kiinteistön. Olemme investoineet tilan rakennuskantaan viime vuosina miljoonaluokan investoinnit, joten on selvää että tilallamme tulee olemaan toimintaa koko tuulivoimapuiston toiminta-ajan. Myös naapurimme Erkkilän tilalla (Pohjanpelto) on vastaava tilanne, joten Mutkalammin pohjoisosan asukkaissa ei tule olemaan vaihtuvuutta tulevina vuosikymmeninä.

7 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 5 / 9 Emme pelkää tuulivoimaloiden esitettyjen sijaintien aiheuttavan haittavaikutuksia asumisviihtyisyyteemme melun tai välkkeen muodossa vaikka asummekin lähimpänä ehdotettuja myllyjä. Oma maataloustoimintamme on pitkälle koneistettua ja siitä aiheutuu niin paljon ympärivuorokautista taustamelua, ettei tuulivoimaloiden mahdollisesti aiheuttama ääni tule kuulumaan pihallemme. Meille vakituisesti Mutkalammin pohjoisosassa asuville päinvastoin myllyjen nro 16, 18, 102, 14, 3, 13, 17, 37, 31, 45, 46, 68 rakentaminen on tilojemme tulevaisuuden kannalta elintärkeää, sillä niiden rakentamisen myötä kylätiemme ja kulkureittimme pelloillemme ja metsiimme parantuu huomattavasti ja siten mahdollistaa toiminnan kehittämisen myös jatkossa. Koemme tuulivoimapuiston seurauksineen parantavan asumismukavuutta sekä elinkeinotoimintamme edellytyksiä parannettavien tieverkoston sekä nettiyhteyksien muodossa. Esitämme hankkeen eteenpäin viemistä siten, että jokainen kaavaluonnoksessa esitetyistä rakennuspaikoista hyödynnetään. Merkitään tiedoksi. 2.2 Kauno ja Päivi Erkkilä: Asuntomme ja tuotantotilamme sijaitsevat kiinteistöllä Pohjanpelto. Tilamme on keskittynyt erikoiskasvien sekä perunanviljelyyn. Olemme viime vuosina tehneet useiden satojen tuhansien eurojen investoinnit tuotanto- ja asuinrakennuksiimme sekä peltoihimme vuosikymmenten aikajänteelle. Tilamme siis tulee pysymään varmasti hallussamme koko tuulivoimapuiston elinkaaren. Emme pelkää lainkaan tuulivoimaloiden esitettyjen sijaintien aiheuttavan haittavaikutuksia asumisviihtyvyyteemme melun, välkkeen tai minkään muunkaan haitan muodossa vaikka asummekin lähellä ehdotettuja myllyjä. Oma maataloustoimintamme on pitkälle koneistettua ja siitä aiheutuu niin paljon ympärivuorokautista taustamelua, ettei tuulivoimaloiden mahdollisesti aiheuttama ääni tule kuulumaan pihallamme kuitenkaan. Meille vakituisesti Mutkalammin pohjoisosassa asuville päinvastoin myllyjen nro 16, 18, 102, 14, 3, 13, 17, 37, 31 ja 45 rakentaminen on tilojemme tulevaisuuden kannalta elintärkeää, sillä niiden rakentamisen myötä kylätiemme ja kulkureittimme pelloillemme ja metsiimme parantuu huomattavasti ja mahdollistaa siten toiminnan kehittämisen myös jatkossa. Perunanviljelymme tuloksena ympäri Mutkalampia, Hannia, Märsylää ja Korvenkylää sijaitsevilta pelloiltamme siirretään perunavarastollemme vuositasolla noin 3 miljoonaa kiloa perunaa, luonnollisesti tämä määrä lähtee vuoden mittaan myös varastolta maailmalle. Ajoneuvomääriksi muutettuna tämä merkitsee noin 300 traktorikärryllistä ja 100 rekka-autollista, joten tieverkostolla on meille todella tärkeä merkitys toimintoja kehitettäessä. Koemme tuulivoimapuiston seurauksineen päinvastoin parantavan asumismukavuutta sekä elinkeinotoimintamme perusedellytyksiä parannettavan tieverkoston ja nettiyhteyksien muodossa. Esitämme hankkeen eteenpäin viemistä täysimääräisenä siten, että jokainen kaavaluonnoksessa esitetyistä rakennuspaikoista hyödynnetään mahdollisimman nopealla aikataululla. Koemme osayleiskaavaluonnoksessa esitetyn tuulivoimaloiden sijainnin tasapuolisena alueella vakituisesti asuvien (eli myös haittojen kokijoiden) näkökulmasta. Edellytämme hankkeen toteuttajalta myös valmiutta toteuttaa tuulivoimahanke koko laajuudelta. Avoin prosessi tuulivoimahankkeen yhteydessä on koettu kyläläisten keskuudessa positiivisena, ja toivomme että mielipiteitämme aidosti kuunnellaan nytkin kuten suunnittelun aikaisemmissa vaiheissa.

8 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 6 / 9 Merkitään tiedoksi. 2.3 Esa Erkkilä Esitän, että Mutkalammin ja Korven kylien osalta suoritetaan vuoden mittainen melumittaus kummankin kylän keskipisteessä VTT:n hyväksyminen mittaus- ja tallennuslaitteistojen avulla, jotta mahdollisessa kiistatilanteessa olisi taustamelun määrä todennettavissa. Kaavaehdotusvaiheessa hankealueelta tullaan laatimaan uusi melumallinnus Ympäristöministeriön uusien voimaan tulleiden tuulivoimaloiden melumallinnukseen liittyvien ohjeiden mukaisesti. Tämän ohjeistuksen avulla suojaetäisyydet asuin- ja lomarakennuksiin saadaan määriteltyä ja toimitaan uusien voimassaolevien yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti. Melumittausta käytetään rakennettujen tuulivoimaloiden todellisen melun mittauksessa. Mahdollisen melumittaustarpeen määrittää viranomainen. Koska suunnitteilla oleva tuulivoima-alue on maamme suurimpia, katson, että välkkeelle on syytä määrittää dimensio sekä raja-arvot välkkeen hyväksyttävälle määrälle. Välkemittaus tulee tarvittaessa tapahtua asukkaan pitäessä sitä haitallisena. Mutkalammin tuulivoima-alueen ympäristövaikutusten arvioinnissa ( ) on tutkittu hankkeen välkevaikutuksia. Mallinnustulosten perusteella vaihtoehdoissa 2, 3 ja 4 joidenkin voimaloiden aiheuttamaa välkettä voidaan joutua teknisesti rajoittamaan, sillä välketuntien määrä mallinnuksen perusteella ylittää 8 h vuotuisen rajan. Tuulivoimala voidaan tarvittaessa teknisesti pysäyttää välketuntien ajaksi. Tämä asia on jo huomioitu kaavaluonnoskartan kaavamääräyksessä. Valmisteluvaiheen aikana tuulivoimapuiston tulevassa valokentässä olevien asukkaiden on vaikea määrittää valojen haitallisuutta. Esitän, että tuulivoimapuiston valoista valmistetaan tietokoneanimaatio, joka esittää tuulivoimapuiston valot erilaisissa sääolosuhteissa ja vuorokauden aikoina. Animaation rakentaminen on teknisesti on erittäin haastavaa ja sitä ei ole katsottu yleensäkään tarpeen laatia. Vaikutuksia on arvioitu yleisesti käytössä olevien arviointiperusteiden mukaisesti hankeen yva-selostuksessa. Mutkalammin ja Korven kylät sijoittuvat tuulivoimapuistoon nähden siten, että meluhaitta tulee kyliin kolmesta eri suunnasta eli ne ovat osittain puiston sisällä. Osa asuinrakennuksista sijaitsee noin 1 km päässä lähimmästä tuulivoimalasta. Tämä erityisseikka tulee ottaa huomioon kaavan suunnittelussa. Kaavaehdotusvaiheessa hankealueelta tullaan laatimaan uusi melumallinnus Ympäristöministeriön uusien voimaan tulleiden tuulivoimaloiden melumallinnukseen liittyvien ohjeiden mukaisesti. Tämän ohjeistuksen avulla suojaetäisyydet asuin- ja lomarakennuksiin saadaan määriteltyä ja toimitaan uusien voimassaolevien yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti. 2.4 Jarkko Polet ja 8 muuta allekirjoittanutta

9 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 7 / 9 Kalajoen kaupungin Mökkiperän-Pahkamaan tuulipuiston kaavaluonnoksessa tuulivoimaloita esitetään sijoitettavaksi Pitkäjärven järvimaisemaan. Tuulivoimayhtiön esittämien havainnekuvien perusteella voidaan todeta, että tuulivoimalat tulisivat hallitsemaan erittäin vahvasti järvimaisemaa koko järven leveydeltä. Pitkäjärvi on arvostettu virkistymispaikka Kalajoen isoimpana järvenä ja siellä sijaitsee useita loma-asuntoja. Pitkäjärvellä on myös seurakunnan leirikeskus ja yleinen uimaranta sekä luontoreittejä. Perheellämme on ollut lomahuvila Pitkäjärven rannassa -70 luvulta saakka ja kiinteistö on ollut erittäin aktiivisessa käytössä. Pitkäjärven loma-asukkaana ja virkistyskäyttäjänä ihmettelen miksi tuulivoimalat on luonnosteltu kaavaan näin lähelle järveä. Tuulipuisto tuo kylille vetovoimaa, työllisyyttä, maanomistajille tuloja ja kiinteistöihin paljon kaivatun valokuidun. Mitään näitä etuja ei saada eikä ole tarpeen hyödyntää virkistyskäyttäjien ja loma-asukkaiden näkökulmasta vaan tuulipuiston vaikutukset järviympäristöön ovat ainoastaan haitalliset. Lähimmät voimalat ovat 2,5km etäisyydellä Pitkäjärven etelän puoleisesta rannasta. Tuulivoimalat ovat suuria ja ne muuttavat aina lähialueen maisemakuvaa. Muutoksen suuruutta ja merkittävyyttä on selvitetty näkyvyysanalyysillä ja kuvasovitteilla. Maisemavaikutuksen hyväksyttävyyden raja on aina subjektiivinen eikä selvää rajaa voida määrittää. Luonnollisesti maisemavaikutuksen suuruus pienenee etäisyyden kasvaessa. Voimaloiden lukumäärää ja maisemavaikutusta arvioidaan kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen yhteydessä tehtyjen selvitysten pohjalta. Tuulivoimayhtiön esittämien melulaskelmien mukaan haitallinen melu pysähtyy järven taakse. Järven takana on kuitenkin aavaa maastoa ja puusto on osittain kitukasvuista. Tuulivoimayhtiön kertoman mukaan äänet voivat kantautua toisinaan melukartan ulkopuolellekin. Yleisen tuulivoimamelusta tehdyn selvityksen mukaan tuulivoimaloiden sijoittaminen järvi- ja vaaramaisemaan tulisi kieltää kokonaan, koska melun leviäminen tässä ympäristössä on arvaamaton. Myös ympäristöministeriön suosituksen mukaan tuulimyllyjen sijoittaminen tällaiseen ympäristöön ei ole tarkoituksenmukaista. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että näin isojen tuulimyllyjen melut syntyvät matalilla taajuuksilla. Pitkäjärven loma-asunnot eivät tällaisia taajuuksia pysty suodattaman. Melun lisäksi syntyvä haitta tapahtuu järvimaisemassa, jota tuulimyllyt tulisivat halkomaan koko järven osalta. Nykyiset valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) ääniohjearvot ja ympäristöministeriön ohjeet 4/2012 tuulivoimaloiden ulkomelutasosta varmistavat sen, ettei tuulivoimasta aiheudu terveysvaikutuksia eikä kohtuutonta haittaa sen äänen vaikutuspiirissä oleville ihmisille valmistuneen ympäristöministeriön tuulivoimaloiden melunmallintamisohjeiden mukaan tehdyt mallinnukset varmistavat sen, että tuulivoimalan äänen kaikki mahdolliset ominaispiirteet tulevat huomioiduksi, myös pieni(matalataajuuksinen) ääni. Mutkalammin tuulivoimapuistoon tehdään uusi melumallinnus kaavaehdotusvaiheessa, jossa sovelletaan ympäristööministeriön uusia ohjearvoja ja melumallintamisen ohjeita. Kaavaselostusta päivitetään näiden uusien mallinnusten tuloksien mukaan. Pitkäjärven loma-asuntojen rakennuspaikat eivät ole valikoituneet sattumanvaraisesti vuosikymmenten saatossa vaan ainutlaatuinen luonto ja hiekkakangasmaisemat ovat olleet olennainen tekijä järven virkistyskäyttäjien valinnoissa. Järveltä löytyy omaa luokkaansa oleva rauha, jota juuri loma-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien tavoitteena on löytää. Omaa elinympäristöämme tällaisissa tuulipuistohankkeissa tulee kunnioittaa eikä maanomistajien ja luonnon käyttäjien etuja tule jättää toissijaiseksi.

10 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 8 / 9 Esitän tuulivoimaloiden hylkäämistä tai muualle sijoittamista niiltä osin, jotka tulisivat näkymään Pitkäjärven järvimaisemassa. Mikäli tuulimyllyjen kokonaismäärä halutaan pitää kaavaluonnoksen mukaisena, tulisi kyseisille tuulimyllyille selvittää korvaava paikka. Korvaavista paikoista tulisi käydä vuoropuhelua esimerkiksi tuulipuiston alueen kylien kesken. Voimaloiden lukumäärää ja maisemavaikutusta arvioidaan kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen yhteydessä tehtyjen selvitysten pohjalta. Lopullinen esitys voimaloiden määrästä ja sijainneista määritellään kaavaehdotuksessa. 2.5 Korvenkylän kyläläiset, 28 allekirjoittanutta: Hankkeen myötä kylien tieverkostoja tulee parantaa. Kaavaselostuksessa mainittua tuulipuiston kuljetusreittiä välillä Märsylä-Korvenkylä (7720) tulee kunnostaa kantavuutta parantamalla ja liikenneturvallisuutta lisäämällä vaarallisia mutkia oikomalla. Kyläläisten mielestä on erittäin tärkeää, että tämä tie valitaan pääkuljetusreitiksi ja tieverkosto tulee kuntoon hankkeen myötä. Toivomme, että hanke etenee nopeasti ja alkaa tieverkoston parantamisella. Tuulivoimapuiston toteutuessa hankealueen tieverkostoa parannetaan tuulivoimapuiston väylä- ja rakennussuunnitelman mukaisesti, sillä tuulipuiston rakentaminen ja voimaloiden osien kuljettaminen vaativat hyväkuntoiset väylät. Tuulivoimaloiden tarvitsemat nettiyhteydet tulisi toteuttaa kuituyhteydellä joka mahdollistaa myös kyläläisille siihen liittymisen. Toivomme edelleen, että tuulivoimahanke toteutetaan hyödyntäen kaikki kaavakartassa esitetyt rakennuspaikat. Merkitään tiedoksi. 2.6 Mutkalammin maamiesseura ry, 15 allekirjoittanutta Esitämme, että tuulivoimahanke toteutetaan täysimääräisenä hyödyntäen kaikki kaavakartassa esitetyt rakennuspaikat, koska maisemallisesti ja ympäristövaikutuksellisesti tuulivoimaloiden kappalemäärän pienellä vähentämisellä ei ole merkittävää vaikutusta. Tuulivoimaloiden tarvitsemat tietoliikenneverkostot tulee toteuttaa kuituyhteytenä siten, että kyläläisillä on mahdollisuus liittyä kuituasiakkaaksi. Kuituyhteys mahdollistaa mm. nykyaikaisten navetoiden seuranta- ja huoltojärjestelmät, yritystoiminnan kylillä sekä jatkossa lisääntyvät etätyöt. Nämä kaikki edesauttavat kylille muuttoa ja sitä kautta lisäävät kylien elinvoimaa ja tulevaisuuden näkymiä. Hankkeen mahdollistama kuituyhteys hyödyntäisi kaikkia alueella asuvia tasapuolisesti riippumatta maanomistuksesta. Merkitään tiedoksi. Hankkeen myötä kylien tieverkostoja sekä metsäautotiestöä tulee parantaa. Kaavaselostuksessa mainittua tuulipuiston kuljetusreittiä välillä Märsylä-Korvenkylä (7720) tulee kunnostaa kantavuutta parantamalla ja liikenneturvallisuutta lisäämällä vaarallisia mutkia oikomalla. Edellytämme hankkeen toteuttajalta, kaupungilta ja ELY-keskukselta panostusta tieverkostojen kehittämiseen.

11 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 9 / 9 Tuulivoimapuiston toteutuessa hankealueen tieverkostoa parannetaan tuulivoimapuiston väylä- ja rakennussuunnitelman mukaisesti, sillä tuulipuiston rakentaminen ja voimaloiden osien kuljettaminen vaativat hyväkuntoiset väylät. Tieverkon parantaminen kuuluu tuulivoimatoimijalle. Näemme hankkeen kokonaisuutena katsottuna positiivisena, ja toivomme hankkeelle nopeaa edistymistä. Laajasti katsottuna näemme tuulivoimaloiden keskittämisen isoiksi kokonaisuuksiksi hyvänä asiana. Vaikka hanke myös tuo mukanaan haittoja, niin kylämme tarvitsee hankkeen mahdollistamat parannukset (tiet, nettiyhteydet, työt urakoitsijoille, korvaukset maanomistajille, kaupungin saamat tulot), jotta kylämme pysyy haluttuna ja nykyaikaiset tarpeet täyttävänä asuinpaikkana myös jatkossa. Toivomme, että nämä asiat auttavat osaltaan myös säilyttämään Märsylän kyläkoulun. Merkitään tiedoksi. 2.7 Pajunpää Tilan Päivärinne 22:1 ( ) eteläpäässä olevat muinaismuistokohteet. Mitä ne ovat ja onko sijoitus oikein? Kyseessä on Hietakankaan kivikautinen asuinpaikka, joka on löytynyt tuulipuistoalueen arkeologisessa inventoinnissa vuonna Alueelta löytyi myös kirves ja taltta. Kohteet on merkitty myös Museoviraston rekisteriin. 2.8 Niina ja Pasi Kortetmaa Tilan 22:2, 6:47, 2:9 maa-aineksen ottoalue puuttuu kartoilta (lupa olemassa). Ottaminen on sallittava jatkossakin, eikä tuulivoimatoiminta saa vaikuttaa maa-ainesten ottamiseen em. tilojen osalta jatkossakaan. Kyseiset tilat on otettu huomioon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Tuulivoima-alue ei estä maa-ainesten ottoa kyseisten tilojen alueelta. Tiedot maa-ainesten ottoalueista päivitetään kaavaehdotukseen.

12 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 1-1 [APPENDIX TITLE]

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

KALAJOEN MÖKKIPERÄN- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KALAJOEN MÖKKIPERÄN- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kalajoen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 8.11.2016 KALAJOEN MÖKKIPERÄN- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Projektisuunnittelija Eeva Paitula eeva.paitula@satakunta.fi 28.11.2012, Alueiden käyttö 1 Ympäristöministeriön rahoittama pilottiprojekti Osa Satakunnan vaihemaakuntakaavaa

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN SAADUN PALAUTTEEN VASTINEET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN SAADUN PALAUTTEEN VASTINEET 18.1.2017 WSP Finland Oy PAJUPERÄNKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN SAADUN PALAUTTEEN VASTINEET LAUSUNNOT Puolustusvoimat 1.12.2016 Tarvittaessa hankkeista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE 1 / 6 VASTINE MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 180 Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 180 on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 8.4. 7.5.2013 Mynämäen kunnassa. Luonnoksesta on

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu 4.2.2015 1 (5) Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu Aika ti 13.1.2015 klo 9.00-11.10 Paikka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, 4. krs. kokoushuone

Lisätiedot

Vastineet osayleiskaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettyihin mielipiteisiin

Vastineet osayleiskaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettyihin mielipiteisiin TYRNÄVÄ Tyrnävän Kivimaan tuulivoimaosayleiskaava Vastineet osayleiskaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettyihin mielipiteisiin ja lausuntoihin Vastineen laatija Ilkka Oikarinen,

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

3. Logistiikkarykmentti Lausunto 1 (3) Esikunta TIKKAKOSKI BL16831 30.11.2015 4430/10.02/2015 Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta lausuntopyyntö BL16005/5.11.2015 3LOGR ak BL10084/18.8.2015 RAAHEN JA SIIKAJOEN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19. 5.2016 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Täydennetty lausunto Mastokankaan tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Täydennetty lausunto Mastokankaan tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 30.6.2015 POPELY/1/07.04/2014 Tuulikolmio Oy Heikki Kauppinen Lars Sonckin kaari 14 02600 Espoo Täydennetty lausunto Mastokankaan tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ELY-keskus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17. 3.2016 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1. Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.2011 Suomen tuulivoimalaitokset 130 197 12/2010 Julkaistut tuulivoimahankkeet

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Havainnekuvat ja analyysikartat 4.1.2012 Kuva 1.

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus III oli nähtävillä 12.3. 14.4.2015. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa LIITE 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa VIRANOMAISEN LAUSUNTO Hankekuvaus Hankekuvausta on hyvä päivittää suunnitelmien tarkentuessa. Esimerkiksi

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIMON KUNTA Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19456 Vastineet luonnosvaiheen Sisällysluettelo 1 Lapin elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

BILAGA 9. Fotomontage

BILAGA 9. Fotomontage BILAGA 9 Fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VindIn AB OY Pörtom tuulivoimahanke, Närpiö Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Havainnekuvat

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Kaavojen vaikutusten arviointi miniseminaari 3.11.2016 Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus Jouttikallio tuulipuisto Projektikuvaus PROJEKTIKUVAU JOUTTIKALLIO 2/5 OX2 kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi uusiutuvan energian hankkeita Pohjois- Euroopassa. Johdamme muutosta kohti kestävämpää

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sonkajärven kunta 1(6) SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Sonkajärven kirkonkylän osaa kortteleista 32, 35,

Lisätiedot

Kaavaluonnos oli nähtävillä Lausuntoja tuli 12 kpl ja mielipiteitä tuli 3 kpl.

Kaavaluonnos oli nähtävillä Lausuntoja tuli 12 kpl ja mielipiteitä tuli 3 kpl. Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava luonnosvaiheen vastineet Kaavaluonnos oli nähtävillä 7.4. 9.5.2016. Lausuntoja tuli 12 kpl ja mielipiteitä tuli 3 kpl. A1. KAINUUN ELY-KESKUS Vastine: Sähköverkkoon

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Heike Wankel ja Albert Oswald Osterham Bernau, Saksa

Heike Wankel ja Albert Oswald Osterham Bernau, Saksa SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KANTOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KUUSAMON KAUPUNKI (305) VIRRAN KYLÄ (422) TILA Heirola 8:37 OMISTAJAT Heike Wankel ja Albert Oswald Osterham 23 83233

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointimenettely Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto 1.6.2015 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY SUUNNITELLUN HANKKEEN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Tuulipuisto Oy Kalajoki suunnittelee tuulivoimapuistoa

Lisätiedot