KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN

2 SISÄLTÖ 1. LAUSUNNOT Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto K.H.Renlundin museo, Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Kokkolan kaupunki Museovirasto Pääesikunta Pohjois-Pohjanmaan Sotilasläänin esikunta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TraFi, Liikenteen turvallisuusvirasto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 4 2. MIELIPITEET Jouni ja Päivi Ainali Kauno ja Päivi Erkkilä: Esa Erkkilä Jarkko Polet ja 8 muuta allekirjoittanutta Korvenkylän kyläläiset, 28 allekirjoittanutta: Mutkalammin maamiesseura ry, 15 allekirjoittanutta Pajunpää Niina ja Pasi Kortetmaa 9 Ramboll Pitkänsillankatu KOKKOLA P F

3 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 1 / 9 1. LAUSUNNOT 1.1 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Vaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota ihmisten terveyteen kohdistuviin haitallisiin vaikutuksiin, joita aiheuttavat mm. melu, välkkyminen ja varjostus. Suunnittelussa tulee pyrkiä ehkäisemään suoja-alueilla ja paikan valinnalla. Tuulivoiman kokonaisvaikutukset tulee esittää kaavaselostuksessa mm. terveydellisten ja sosiaalisten vaikutusten osalta. Tuulivoimapuiston mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavat tekijät tulee ao. alueen osalta ratkaista yksityiskohtaisesti YVA-lain mukaisessa menettelyssä ja toiminnalle vaadittavalla ympäristöluvalla. Mutkalammin tuulivoimapuiston YVA-selostuksessa ( ) on arvioitu melu-, välke- ja varjostusvaikutukset. YVA-selostuksessa on arvioitu myös muita sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia. Kaavaselostusta täydennetään yllämainittujen vaikutusten arvioinnilla. Kaupunki määrittelee ympäristölupatarpeen voimalakohtaisesti sen jälkeen kun kaava on saanut lainvoiman. Melu on keskeinen tekijä arvioitaessa tuulivoimapuistojen vaikutuksia ihmisiin. Melumallinnuksen tulokset tulee esittää YVA-selostuksessa selvästi ja mallinnus tulee tehdä riittävän kattavasti kuvaamaan eri tilanteet jossa melua syntyy. Yhden kerran tietyssä nimellisessä tuuliolossa (esim. 8m/s 10 metrin korkeudella maasta) tehdyt 10 yhden minuutin mittausta tai 30 minuutin kokonaismittausaikaa aluehallintovirasto ei katso riittäväksi. Uudet voimaan astuneet Ympäristöministeriön ohjeet tuulivoimaloiden melun mallintamiseen tullaan ottamaan huomioon kaavaehdotusvaiheessa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että hankkeessa esitetty suojaetäisyys metriä on riittämätön ja että suojaetäisyydeksi tulee asettaa vähintään 1420 metriä (10 x napakorkeus). Ympäristöministeriö on antanut uudet ohjeet melun mallintamiselle tuulivoima-alueella. Tämän ohjeistuksen avulla suojaetäisyydet asuin- ja lomarakennuksiin saadaan määriteltyä ja toimitaan uusien voimassaolevien yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti. Virkistyskäyttöön vaikuttavia asioita kuten jäänheittomatka on huomioitava alueen suunnittelussa. Hankkeen YVA-selostuksessa on arvioitu myös tuulivoimalasta mahdollisesti irtoavan jään ja lumen vaikutuksia. Kaavaselostusta täydennetään tältä osin. Pohjavesialueet ovat paikallisen talousvedenhankinnan kannalta tärkeitä ja näin ollen aluehallintovirasto katsoo, että talousveden turvaaminen on taattava kaavoituksen edetessä. Aluehallintovirasto katsoo, että tuulivoimaloita ei tule sijoittaa pohjavesialueille ja rakennusvaiheen vaikutukset pohjavesiin on arvioitava. Tuulivoimaloita ei ole sijoitettu pohjavesialueille, joten vaikutukset pohjaveteen jäävät siten vähäisiksi. Hankkeen vaikutukset pohjaveteen arvioidaan kaavaselostuksessa.

4 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 2 / 9 Alueiden suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on mm. otettava huomioon myös vaikutukset virkistykseen, lintuihin, liikenneväyliin, sähkönsiirtoon, maisemaan, kulttuuriperintöön, luontoon, maa-aineshuoltoon ja alkutuotantoon. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on arvioitu vaikutukset yllä mainittuihin asioihin. Kaavaselostusta täydennetään näiltä osin. Olemassa olevia tieverkostoja tulee käyttää niin pitkälti kuin mahdollista. Tieverkoston mahdollisen uusimisen ja rakentamisen yhteydessä mm. pölyn nostattaminen pienhiukkasten terveysvaikutukset tulee ottaa kattavasti huomioon viimeistään yleis- ja asemakaavoituksessa. Olemassa olevia tieverkostoja hyödynnetään tuulivoima-alueella ja sen läheisyydessä niin pitkälti kuin mahdollista. Tiestön rakentamisesta aiheutuva pölyn nostattaminen on tarvittaessa teknisesti ratkaistavissa hankeen jatkosuunnittelussa, joskaan pölylle alttiita toimintoja ei rakentamisvaiheessa ole hankealueella. Arvioinnissa on hyvä ottaa huomioon mahdolliset yhteisvaikutukset lähiseudun muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Vuorovaikutusmenettelyissä tulisi huomioida myös alueen ympäristöterveydenhuollosta vastaava viranomainen, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto. Tuulivoimapuiston YVA-selostuksessa on arvioitu yhteisvaikutukset lähiseudun muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Kaavaselostukseen lisätään kappale asiasta. Tuulivoima-alueet tulee sijoittaa erittäin harkitusti riittävän etäälle asutuksesta siten, etteivät ne aiheuta melun tai välkkeen seurauksena muita terveyshaittoja. Ympäristöministeriön ohje 4/2012 tuulivoimarakentamisen suunnittelusta tulee ottaa huomioon sekä melun että välkevaikutuksen arvioimisessa. Ympäristöministeriön ohje 4/2012 on otettu huomioon hankkeen melun ja välkkeen vaikutusten arvioimisessa. Jatkosuunnittelussa (kaavaehdotusvaiheessa) uudet voimaan astuneet Ympäristöministeriön ohjeet tuulivoimaloiden melun mallintamiseen tullaan ottamaan huomioon. 1.2 K.H.Renlundin museo, Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Osayleiskaavaluonnoksessa esitetyistä vaihtoehdoista maakuntamuseo pitää vaihtoehtoa 2 (VE2), jossa Uusi-Someron, Mutkalammin ja Mökkiperän alueille rakennettaisiin noin 102 tuulivoimalaa, joista 53 sijoittuisi Kannuksen alueelle, liian laajana paikallisesti arvokkaan Mutkalammin kylämaiseman kannalta. Tästä johtuen maakuntamuseo esittää tarkistettavaksi tuulipuistoalueen laajuutta vähentämällä voimaloiden määrää ja sijoittamalla ne kauemmaksi näkemäanalyysissä todetuilta lähivaikutusalueilta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tutkittu myös pienempiä vaihtoehtoja, jossa hankealueelle rakennettaisiin 36,45 tai 57 voimalaa. Näissä vaihtoehdoissa maisemalliset vaikutukset Mutkalammin alueelle jäävät pienemmiksi. Lopullinen voimaloiden määrä tulee määritellyksi yleiskaavaehdotuksessa. 1.3 Kokkolan kaupunki Ei huomautettavaa.

5 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 3 / 9 Merkitään asia tiedoksi. 1.4 Museovirasto Hankealueella on tehty vuosina arkeologinen inventointi. Kaavaselostuksessa mainitaan 11 kohdetta, joista Hietakangas 1-2 on yksi kohde. Kohteet on merkitty kaavakartalle kohdemerkinnällä (sm) tai aluevarauksena (SM). Merkintöjen osalta Hietakankaan kivikautinen asuinpaikka tulee merkitä yhtenä laajana alueen a kahden aluevarauksen sijasta. Linnankankaan ja Ympyräiskankaan asuinpaikkojen merkintä tulee muuttaa muinaismuistoalueeksi (SM) muinaismuistokohteen (sm) sijaista. Muinaisjäännökset tulee numeroida kaavakartalle ja numeroinnin tulee olla yhteneväinen selostuksessa olevan luettelon numeroinnin kanssa. Asia on otettu huomioon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Kaavakartta ja kaavaselostus päivitetään tämän asian osalta. 1.5 Pääesikunta Pääesikunta on antanut lausunnon koskien hankkeen tutkavaikutusten tarkempaa selvittämistarvetta. Tammikuussa 2013 annetussa lausunnossa on todennut, että suunnitelman mukaista 83 kappaleen, maksimissaan 200 metriä korkeaa tuulivoimaloista ei ole tarpeen tehdä tarkempaa tutkavaikutusselvitystä VTT:n laskentamenetelmiä käyttäen. Lisäksi Puolustusvoimat on lokakuussa 2013 antanut lausunnon tuulivoimatoimijalle Mutkalammin tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä 2. viiteasiakirjalla. Lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta esitetyn suunnitelman (83 voimalaa, maksimissaan 200 metriä korkeaa tuulivoimalaa) mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista. Puolustusvoimien toimintaan vaikuttavien vaikutusten osalta Pääesikunnan logistiikkaosasto toteaa, että mikäli toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Pääesikunta (operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeiden hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto. Puolustusvoimat on antanut uuden lausunnon 102 voimalan hankkeesta. Lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta esitetyn suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista. Pääesikunnan logistiikkaosaston näkemyksen mukaan kaavaselostuksiin tulisi lisätä oma erillinen kohta jossa käsitellään hankkeen vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan (mm. valvontajärjestelmiin). Asia kuvataan kaava-asiakirjoissa tai niiden liitteissä. Jos kaavat mahdollistavat rakennettaviksi tuulivoimaloita enemmän kuin mitä tuulivoimatoimijan aiemmissa, puolustusvoimien lausunnossa (2. viiteasiakirja) perusteena olevissa suunnitelmissa on esitetty, tulee kaavakarttaan sisällyttää kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä. Kaavaehdotusvaiheessa lisätään kaavamääräyksiin: Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä.

6 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 4 / Pohjois-Pohjanmaan Sotilasläänin esikunta Ei ole huomautettavaa osayleiskaavasta. Merkitään asia tiedoksi. 1.7 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tässä vaiheessa käytettävissä olevilla taustatiedoilla tutkimuslaitos ei voi antaa yksityiskohtaista arvioita tuulivoimaloiden, teiden ja sähkölinjojen sijoittamisen onnistumisesta. Tutkimuslaitos tullee myöhemmin antamaan lausuntonsa Mutkalammin tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta. Merkitään asia tiedoksi. 1.8 TraFi, Liikenteen turvallisuusvirasto Ei ole huomautettavaa osayleiskaavan luonnoksesta tai sen valmisteluaineistosta. Merkitään asia tiedoksi. 1.9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus YVA-menettelyn päätyttyä (heinäkuussa 2014) ajankohtaistuu Mutkalammin tuulivoima-alueen osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuulemisessa esitettyjen asiakirjojen ajankohtaisuuden läpikäynti ts. kuinka YVA arviointi ja arviointiselostuksen huomiointi on muuttanut valmisteluvaiheen kuulemisessa julkipantujen asiakirjojen sisältöä? Mutkalammen tuulivoiman osayleiskaavasuunnittelualueen ollessa osa laajempaa tuulipuistohanketta, joka sijoittuu Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan kaupungin alueille on ympäristöarvioselostuksen huomioivan kaavaluonnoksen esittäminen sekä siitä annettavat viranomaislausunnot koottava erillisessä yhteisessä kaavaneuvottelussa. Kaavaluonnoksen laajempi huomiointi johtanee tarpeeseen laittaa Mutkalammin tuulivoiman osayleiskaavasuunnittelualueen kaavaluonnos uudelleen nähtäville. Yleiskaavaluonnosta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Viranomaisneuvottelu järjestetään ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. 2. MIELIPITEET 2.1 Jouni ja Päivi Ainali Omistamme kaavaselostuksessa useaan kertaan mainitun Pohjantähti-nimisen kiinteistön. Olemme investoineet tilan rakennuskantaan viime vuosina miljoonaluokan investoinnit, joten on selvää että tilallamme tulee olemaan toimintaa koko tuulivoimapuiston toiminta-ajan. Myös naapurimme Erkkilän tilalla (Pohjanpelto) on vastaava tilanne, joten Mutkalammin pohjoisosan asukkaissa ei tule olemaan vaihtuvuutta tulevina vuosikymmeninä.

7 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 5 / 9 Emme pelkää tuulivoimaloiden esitettyjen sijaintien aiheuttavan haittavaikutuksia asumisviihtyisyyteemme melun tai välkkeen muodossa vaikka asummekin lähimpänä ehdotettuja myllyjä. Oma maataloustoimintamme on pitkälle koneistettua ja siitä aiheutuu niin paljon ympärivuorokautista taustamelua, ettei tuulivoimaloiden mahdollisesti aiheuttama ääni tule kuulumaan pihallemme. Meille vakituisesti Mutkalammin pohjoisosassa asuville päinvastoin myllyjen nro 16, 18, 102, 14, 3, 13, 17, 37, 31, 45, 46, 68 rakentaminen on tilojemme tulevaisuuden kannalta elintärkeää, sillä niiden rakentamisen myötä kylätiemme ja kulkureittimme pelloillemme ja metsiimme parantuu huomattavasti ja siten mahdollistaa toiminnan kehittämisen myös jatkossa. Koemme tuulivoimapuiston seurauksineen parantavan asumismukavuutta sekä elinkeinotoimintamme edellytyksiä parannettavien tieverkoston sekä nettiyhteyksien muodossa. Esitämme hankkeen eteenpäin viemistä siten, että jokainen kaavaluonnoksessa esitetyistä rakennuspaikoista hyödynnetään. Merkitään tiedoksi. 2.2 Kauno ja Päivi Erkkilä: Asuntomme ja tuotantotilamme sijaitsevat kiinteistöllä Pohjanpelto. Tilamme on keskittynyt erikoiskasvien sekä perunanviljelyyn. Olemme viime vuosina tehneet useiden satojen tuhansien eurojen investoinnit tuotanto- ja asuinrakennuksiimme sekä peltoihimme vuosikymmenten aikajänteelle. Tilamme siis tulee pysymään varmasti hallussamme koko tuulivoimapuiston elinkaaren. Emme pelkää lainkaan tuulivoimaloiden esitettyjen sijaintien aiheuttavan haittavaikutuksia asumisviihtyvyyteemme melun, välkkeen tai minkään muunkaan haitan muodossa vaikka asummekin lähellä ehdotettuja myllyjä. Oma maataloustoimintamme on pitkälle koneistettua ja siitä aiheutuu niin paljon ympärivuorokautista taustamelua, ettei tuulivoimaloiden mahdollisesti aiheuttama ääni tule kuulumaan pihallamme kuitenkaan. Meille vakituisesti Mutkalammin pohjoisosassa asuville päinvastoin myllyjen nro 16, 18, 102, 14, 3, 13, 17, 37, 31 ja 45 rakentaminen on tilojemme tulevaisuuden kannalta elintärkeää, sillä niiden rakentamisen myötä kylätiemme ja kulkureittimme pelloillemme ja metsiimme parantuu huomattavasti ja mahdollistaa siten toiminnan kehittämisen myös jatkossa. Perunanviljelymme tuloksena ympäri Mutkalampia, Hannia, Märsylää ja Korvenkylää sijaitsevilta pelloiltamme siirretään perunavarastollemme vuositasolla noin 3 miljoonaa kiloa perunaa, luonnollisesti tämä määrä lähtee vuoden mittaan myös varastolta maailmalle. Ajoneuvomääriksi muutettuna tämä merkitsee noin 300 traktorikärryllistä ja 100 rekka-autollista, joten tieverkostolla on meille todella tärkeä merkitys toimintoja kehitettäessä. Koemme tuulivoimapuiston seurauksineen päinvastoin parantavan asumismukavuutta sekä elinkeinotoimintamme perusedellytyksiä parannettavan tieverkoston ja nettiyhteyksien muodossa. Esitämme hankkeen eteenpäin viemistä täysimääräisenä siten, että jokainen kaavaluonnoksessa esitetyistä rakennuspaikoista hyödynnetään mahdollisimman nopealla aikataululla. Koemme osayleiskaavaluonnoksessa esitetyn tuulivoimaloiden sijainnin tasapuolisena alueella vakituisesti asuvien (eli myös haittojen kokijoiden) näkökulmasta. Edellytämme hankkeen toteuttajalta myös valmiutta toteuttaa tuulivoimahanke koko laajuudelta. Avoin prosessi tuulivoimahankkeen yhteydessä on koettu kyläläisten keskuudessa positiivisena, ja toivomme että mielipiteitämme aidosti kuunnellaan nytkin kuten suunnittelun aikaisemmissa vaiheissa.

8 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 6 / 9 Merkitään tiedoksi. 2.3 Esa Erkkilä Esitän, että Mutkalammin ja Korven kylien osalta suoritetaan vuoden mittainen melumittaus kummankin kylän keskipisteessä VTT:n hyväksyminen mittaus- ja tallennuslaitteistojen avulla, jotta mahdollisessa kiistatilanteessa olisi taustamelun määrä todennettavissa. Kaavaehdotusvaiheessa hankealueelta tullaan laatimaan uusi melumallinnus Ympäristöministeriön uusien voimaan tulleiden tuulivoimaloiden melumallinnukseen liittyvien ohjeiden mukaisesti. Tämän ohjeistuksen avulla suojaetäisyydet asuin- ja lomarakennuksiin saadaan määriteltyä ja toimitaan uusien voimassaolevien yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti. Melumittausta käytetään rakennettujen tuulivoimaloiden todellisen melun mittauksessa. Mahdollisen melumittaustarpeen määrittää viranomainen. Koska suunnitteilla oleva tuulivoima-alue on maamme suurimpia, katson, että välkkeelle on syytä määrittää dimensio sekä raja-arvot välkkeen hyväksyttävälle määrälle. Välkemittaus tulee tarvittaessa tapahtua asukkaan pitäessä sitä haitallisena. Mutkalammin tuulivoima-alueen ympäristövaikutusten arvioinnissa ( ) on tutkittu hankkeen välkevaikutuksia. Mallinnustulosten perusteella vaihtoehdoissa 2, 3 ja 4 joidenkin voimaloiden aiheuttamaa välkettä voidaan joutua teknisesti rajoittamaan, sillä välketuntien määrä mallinnuksen perusteella ylittää 8 h vuotuisen rajan. Tuulivoimala voidaan tarvittaessa teknisesti pysäyttää välketuntien ajaksi. Tämä asia on jo huomioitu kaavaluonnoskartan kaavamääräyksessä. Valmisteluvaiheen aikana tuulivoimapuiston tulevassa valokentässä olevien asukkaiden on vaikea määrittää valojen haitallisuutta. Esitän, että tuulivoimapuiston valoista valmistetaan tietokoneanimaatio, joka esittää tuulivoimapuiston valot erilaisissa sääolosuhteissa ja vuorokauden aikoina. Animaation rakentaminen on teknisesti on erittäin haastavaa ja sitä ei ole katsottu yleensäkään tarpeen laatia. Vaikutuksia on arvioitu yleisesti käytössä olevien arviointiperusteiden mukaisesti hankeen yva-selostuksessa. Mutkalammin ja Korven kylät sijoittuvat tuulivoimapuistoon nähden siten, että meluhaitta tulee kyliin kolmesta eri suunnasta eli ne ovat osittain puiston sisällä. Osa asuinrakennuksista sijaitsee noin 1 km päässä lähimmästä tuulivoimalasta. Tämä erityisseikka tulee ottaa huomioon kaavan suunnittelussa. Kaavaehdotusvaiheessa hankealueelta tullaan laatimaan uusi melumallinnus Ympäristöministeriön uusien voimaan tulleiden tuulivoimaloiden melumallinnukseen liittyvien ohjeiden mukaisesti. Tämän ohjeistuksen avulla suojaetäisyydet asuin- ja lomarakennuksiin saadaan määriteltyä ja toimitaan uusien voimassaolevien yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti. 2.4 Jarkko Polet ja 8 muuta allekirjoittanutta

9 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 7 / 9 Kalajoen kaupungin Mökkiperän-Pahkamaan tuulipuiston kaavaluonnoksessa tuulivoimaloita esitetään sijoitettavaksi Pitkäjärven järvimaisemaan. Tuulivoimayhtiön esittämien havainnekuvien perusteella voidaan todeta, että tuulivoimalat tulisivat hallitsemaan erittäin vahvasti järvimaisemaa koko järven leveydeltä. Pitkäjärvi on arvostettu virkistymispaikka Kalajoen isoimpana järvenä ja siellä sijaitsee useita loma-asuntoja. Pitkäjärvellä on myös seurakunnan leirikeskus ja yleinen uimaranta sekä luontoreittejä. Perheellämme on ollut lomahuvila Pitkäjärven rannassa -70 luvulta saakka ja kiinteistö on ollut erittäin aktiivisessa käytössä. Pitkäjärven loma-asukkaana ja virkistyskäyttäjänä ihmettelen miksi tuulivoimalat on luonnosteltu kaavaan näin lähelle järveä. Tuulipuisto tuo kylille vetovoimaa, työllisyyttä, maanomistajille tuloja ja kiinteistöihin paljon kaivatun valokuidun. Mitään näitä etuja ei saada eikä ole tarpeen hyödyntää virkistyskäyttäjien ja loma-asukkaiden näkökulmasta vaan tuulipuiston vaikutukset järviympäristöön ovat ainoastaan haitalliset. Lähimmät voimalat ovat 2,5km etäisyydellä Pitkäjärven etelän puoleisesta rannasta. Tuulivoimalat ovat suuria ja ne muuttavat aina lähialueen maisemakuvaa. Muutoksen suuruutta ja merkittävyyttä on selvitetty näkyvyysanalyysillä ja kuvasovitteilla. Maisemavaikutuksen hyväksyttävyyden raja on aina subjektiivinen eikä selvää rajaa voida määrittää. Luonnollisesti maisemavaikutuksen suuruus pienenee etäisyyden kasvaessa. Voimaloiden lukumäärää ja maisemavaikutusta arvioidaan kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen yhteydessä tehtyjen selvitysten pohjalta. Tuulivoimayhtiön esittämien melulaskelmien mukaan haitallinen melu pysähtyy järven taakse. Järven takana on kuitenkin aavaa maastoa ja puusto on osittain kitukasvuista. Tuulivoimayhtiön kertoman mukaan äänet voivat kantautua toisinaan melukartan ulkopuolellekin. Yleisen tuulivoimamelusta tehdyn selvityksen mukaan tuulivoimaloiden sijoittaminen järvi- ja vaaramaisemaan tulisi kieltää kokonaan, koska melun leviäminen tässä ympäristössä on arvaamaton. Myös ympäristöministeriön suosituksen mukaan tuulimyllyjen sijoittaminen tällaiseen ympäristöön ei ole tarkoituksenmukaista. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että näin isojen tuulimyllyjen melut syntyvät matalilla taajuuksilla. Pitkäjärven loma-asunnot eivät tällaisia taajuuksia pysty suodattaman. Melun lisäksi syntyvä haitta tapahtuu järvimaisemassa, jota tuulimyllyt tulisivat halkomaan koko järven osalta. Nykyiset valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) ääniohjearvot ja ympäristöministeriön ohjeet 4/2012 tuulivoimaloiden ulkomelutasosta varmistavat sen, ettei tuulivoimasta aiheudu terveysvaikutuksia eikä kohtuutonta haittaa sen äänen vaikutuspiirissä oleville ihmisille valmistuneen ympäristöministeriön tuulivoimaloiden melunmallintamisohjeiden mukaan tehdyt mallinnukset varmistavat sen, että tuulivoimalan äänen kaikki mahdolliset ominaispiirteet tulevat huomioiduksi, myös pieni(matalataajuuksinen) ääni. Mutkalammin tuulivoimapuistoon tehdään uusi melumallinnus kaavaehdotusvaiheessa, jossa sovelletaan ympäristööministeriön uusia ohjearvoja ja melumallintamisen ohjeita. Kaavaselostusta päivitetään näiden uusien mallinnusten tuloksien mukaan. Pitkäjärven loma-asuntojen rakennuspaikat eivät ole valikoituneet sattumanvaraisesti vuosikymmenten saatossa vaan ainutlaatuinen luonto ja hiekkakangasmaisemat ovat olleet olennainen tekijä järven virkistyskäyttäjien valinnoissa. Järveltä löytyy omaa luokkaansa oleva rauha, jota juuri loma-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien tavoitteena on löytää. Omaa elinympäristöämme tällaisissa tuulipuistohankkeissa tulee kunnioittaa eikä maanomistajien ja luonnon käyttäjien etuja tule jättää toissijaiseksi.

10 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 8 / 9 Esitän tuulivoimaloiden hylkäämistä tai muualle sijoittamista niiltä osin, jotka tulisivat näkymään Pitkäjärven järvimaisemassa. Mikäli tuulimyllyjen kokonaismäärä halutaan pitää kaavaluonnoksen mukaisena, tulisi kyseisille tuulimyllyille selvittää korvaava paikka. Korvaavista paikoista tulisi käydä vuoropuhelua esimerkiksi tuulipuiston alueen kylien kesken. Voimaloiden lukumäärää ja maisemavaikutusta arvioidaan kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen yhteydessä tehtyjen selvitysten pohjalta. Lopullinen esitys voimaloiden määrästä ja sijainneista määritellään kaavaehdotuksessa. 2.5 Korvenkylän kyläläiset, 28 allekirjoittanutta: Hankkeen myötä kylien tieverkostoja tulee parantaa. Kaavaselostuksessa mainittua tuulipuiston kuljetusreittiä välillä Märsylä-Korvenkylä (7720) tulee kunnostaa kantavuutta parantamalla ja liikenneturvallisuutta lisäämällä vaarallisia mutkia oikomalla. Kyläläisten mielestä on erittäin tärkeää, että tämä tie valitaan pääkuljetusreitiksi ja tieverkosto tulee kuntoon hankkeen myötä. Toivomme, että hanke etenee nopeasti ja alkaa tieverkoston parantamisella. Tuulivoimapuiston toteutuessa hankealueen tieverkostoa parannetaan tuulivoimapuiston väylä- ja rakennussuunnitelman mukaisesti, sillä tuulipuiston rakentaminen ja voimaloiden osien kuljettaminen vaativat hyväkuntoiset väylät. Tuulivoimaloiden tarvitsemat nettiyhteydet tulisi toteuttaa kuituyhteydellä joka mahdollistaa myös kyläläisille siihen liittymisen. Toivomme edelleen, että tuulivoimahanke toteutetaan hyödyntäen kaikki kaavakartassa esitetyt rakennuspaikat. Merkitään tiedoksi. 2.6 Mutkalammin maamiesseura ry, 15 allekirjoittanutta Esitämme, että tuulivoimahanke toteutetaan täysimääräisenä hyödyntäen kaikki kaavakartassa esitetyt rakennuspaikat, koska maisemallisesti ja ympäristövaikutuksellisesti tuulivoimaloiden kappalemäärän pienellä vähentämisellä ei ole merkittävää vaikutusta. Tuulivoimaloiden tarvitsemat tietoliikenneverkostot tulee toteuttaa kuituyhteytenä siten, että kyläläisillä on mahdollisuus liittyä kuituasiakkaaksi. Kuituyhteys mahdollistaa mm. nykyaikaisten navetoiden seuranta- ja huoltojärjestelmät, yritystoiminnan kylillä sekä jatkossa lisääntyvät etätyöt. Nämä kaikki edesauttavat kylille muuttoa ja sitä kautta lisäävät kylien elinvoimaa ja tulevaisuuden näkymiä. Hankkeen mahdollistama kuituyhteys hyödyntäisi kaikkia alueella asuvia tasapuolisesti riippumatta maanomistuksesta. Merkitään tiedoksi. Hankkeen myötä kylien tieverkostoja sekä metsäautotiestöä tulee parantaa. Kaavaselostuksessa mainittua tuulipuiston kuljetusreittiä välillä Märsylä-Korvenkylä (7720) tulee kunnostaa kantavuutta parantamalla ja liikenneturvallisuutta lisäämällä vaarallisia mutkia oikomalla. Edellytämme hankkeen toteuttajalta, kaupungilta ja ELY-keskukselta panostusta tieverkostojen kehittämiseen.

11 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 9 / 9 Tuulivoimapuiston toteutuessa hankealueen tieverkostoa parannetaan tuulivoimapuiston väylä- ja rakennussuunnitelman mukaisesti, sillä tuulipuiston rakentaminen ja voimaloiden osien kuljettaminen vaativat hyväkuntoiset väylät. Tieverkon parantaminen kuuluu tuulivoimatoimijalle. Näemme hankkeen kokonaisuutena katsottuna positiivisena, ja toivomme hankkeelle nopeaa edistymistä. Laajasti katsottuna näemme tuulivoimaloiden keskittämisen isoiksi kokonaisuuksiksi hyvänä asiana. Vaikka hanke myös tuo mukanaan haittoja, niin kylämme tarvitsee hankkeen mahdollistamat parannukset (tiet, nettiyhteydet, työt urakoitsijoille, korvaukset maanomistajille, kaupungin saamat tulot), jotta kylämme pysyy haluttuna ja nykyaikaiset tarpeet täyttävänä asuinpaikkana myös jatkossa. Toivomme, että nämä asiat auttavat osaltaan myös säilyttämään Märsylän kyläkoulun. Merkitään tiedoksi. 2.7 Pajunpää Tilan Päivärinne 22:1 ( ) eteläpäässä olevat muinaismuistokohteet. Mitä ne ovat ja onko sijoitus oikein? Kyseessä on Hietakankaan kivikautinen asuinpaikka, joka on löytynyt tuulipuistoalueen arkeologisessa inventoinnissa vuonna Alueelta löytyi myös kirves ja taltta. Kohteet on merkitty myös Museoviraston rekisteriin. 2.8 Niina ja Pasi Kortetmaa Tilan 22:2, 6:47, 2:9 maa-aineksen ottoalue puuttuu kartoilta (lupa olemassa). Ottaminen on sallittava jatkossakin, eikä tuulivoimatoiminta saa vaikuttaa maa-ainesten ottamiseen em. tilojen osalta jatkossakaan. Kyseiset tilat on otettu huomioon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Tuulivoima-alue ei estä maa-ainesten ottoa kyseisten tilojen alueelta. Tiedot maa-ainesten ottoalueista päivitetään kaavaehdotukseen.

12 VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 1-1 [APPENDIX TITLE]

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

KALAJOEN MÖKKIPERÄ- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KALAJOEN MÖKKIPERÄ- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kalajoen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 17.11.2014 KALAJOEN MÖKKIPERÄ- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7)

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7) Lakiakankangas 1 Malinen Pertti Liite 7 1 (7) 16.2.2014 Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Yrittäjänkatu 13, PL 186, 65101 Vaasa Puh. 010 4090, fax 010 409 6999,

Lisätiedot

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (9) Sisällysluettelo 1 Ylivieskan kaupunki,

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

ALUE 2) 15. 6.2015 P25633

ALUE 2) 15. 6.2015 P25633 LESTIJÄRVEN KUNTAA KOSOLANKANKAAN OSAYLEISKAAVA (OSA-A( ALUE 2) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15. 6.2015 P25633 I SUUNN ITTELU JA TEKNIIKKA P25633 Outi Järvinen 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Muistutukset...

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Yhteenveto OAS:n palautteesta/ Kattiharjun tuulivoimapuisto, 1 (5) Paananen Susanna 6.8 2014 KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta

Lisätiedot

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 6.10.2015 KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

KALAJOEN MÖKKIPERÄN- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KALAJOEN MÖKKIPERÄN- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kalajoen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 8.11.2016 KALAJOEN MÖKKIPERÄN- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastineet, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 Lausuntojen vastineet, 1 (11) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA Nähtävilläoloaika 16.9. 13.11.2015 Lausunnot L1 Lausunnon Varsinais- Suomen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen Tilaaja Raahen kaupunki Päiväys 20.2.2017 RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavan laatijan vastineet 7.3.2016 8.4.2016 nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen 1 1 LAUSUNNOT 2 1.1

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 1/3 SAVONLINNAN KAUPUNKI Valtakatu 25 53100 Lappeenranta www.poyry.fi Päiväys 28.3.2013 Viite 16USP0033.BSE Sivu 1 (3) SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA VASTINEET YLEISKAAVALUONNOKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUN-

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti 2.2.2015

Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti 2.2.2015 Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti Loimaan kaupunki Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoimapuisto, Savonlinna Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoima maailmalla Tuulivoimalla tuotettiin n. 2,26 % (282 482 MW) koko maailman sähköstä v. 2012 Eniten tuulivoimaa on maailmassa

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa TUULIVOIMA KOTKASSA Tuulivoima Suomessa Heidi Lettojärvi 1 Tuulivoimatilanne EU:ssa ja Suomessa Kansalliset tavoitteet ja suunnitteilla oleva tuulivoima Yleiset tuulivoima-asenteet Tuulivoimahankkeen kehitys

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 Lausuntojen vastineet 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu PL 77 24101 Salo Finland SALON MÄRYNUMMEN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoalueen melu

Tuulivoimatuotantoalueen melu Tuulivoimatuotantoalueen melu John Öst Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.3.2017 Tuulivoiman keskeiset vaikutukset Keskeisiä vaikutuksia ovat muun muassa vaikutukset maisemaan, linnustoon ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

Liite 14 1 (21) 10.3.2014

Liite 14 1 (21) 10.3.2014 Liite 14 1 (21) 10.3.2014 Koski Tl kunta ja Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaluonnos Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Koski Tl:n ja Marttilan Verhonkulman

Lisätiedot

MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Oulaisten kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 25.3.2014 MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Oulaisten kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 19.8.2014 MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso 20.11.2013

Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso 20.11.2013 Tuulivoimaa Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso 20.11.2013 Tuulivoiman kilpajuoksu Kymmenet erilaiset yhtiöt lähteneet kisaan tuulivoiman rakentamisesta Osa energiayhtiöitä, osa kehittäjiä Valtion syöttötariffi

Lisätiedot

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA Pirkanmaan tuulivoimaseminaari Tampere, Komediateatteri Pirkanmaan ELY-keskus, yks.pääll. Hannu Wirola Viranomaisprosesseihin vaikuttavia seikkoja Suurten tuulivoimalayksiköiden

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN SAADUN PALAUTTEEN VASTINEET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN SAADUN PALAUTTEEN VASTINEET 18.1.2017 WSP Finland Oy PAJUPERÄNKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN SAADUN PALAUTTEEN VASTINEET LAUSUNNOT Puolustusvoimat 1.12.2016 Tarvittaessa hankkeista

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19. 5.2016 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: Kuva Hannu

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Juuan kunta TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 Kaavaluonnoksesta

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17. 3.2016 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014. Jari Suominen

Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014. Jari Suominen Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014 Jari Suominen Siikainen Jäneskeidas Projekti muodostuu 8:sta voimalasta Toimittaja tanskalainen Vestas á 3,3 MW, torni 137 m, halkaisija 126 m Kapasiteetti yhteensä 26

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

3. Logistiikkarykmentti Lausunto 1 (3) Esikunta TIKKAKOSKI BL16831 30.11.2015 4430/10.02/2015 Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta lausuntopyyntö BL16005/5.11.2015 3LOGR ak BL10084/18.8.2015 RAAHEN JA SIIKAJOEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot