HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin"

Transkriptio

1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin Janne Tolppanen Sisällysluettelo 1 Lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ) Pohjois-Pohjanmaan liitto ( ) Museovirasto ( ) Pohjois-Pohjanmaan museo ( ) Puolustusvoimat (3. logistiikkarykmentti) ( ) Jokilaaksojen pelastuslaitos ( ) Fingrid Oyj ( ) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (sähköposti ) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne ( ) Pyhäjärven kaupunki ( ) Kärsämäen kunta ( ) Nivalan kaupunki ( ) Suomen Turvallisuusverkko Oy (Sähköposti ) Jatkotoimet... 14

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (14) RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen on ollut Haapajärven teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten aikavälillä Haapajärven kaupunginvirastolla ja Haapajärven kaupungin internetsivuilla osoitteessa Nähtävilläolosta on kuulutettu Selänne-lehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Pohjois-Pohjanmaan liitto, Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Puolustusvoimat, Elenia Oy, Digita Oy, Finavia Oyj ja Fingrid Oyj, Haapajärven kehityskeskus Oy, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Haapajärven Vesi Oy, Haapajärven Lämpö Oy, Ppky Selänteen ympäristölautakunta, Pyhäjärven kaupunki ja Kärsämäen kunta. Lausuntoja osayleiskaavaluonnoksesta saatiin 13 ja mielipiteitä 0. 1 LAUSUNNOT 1.1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ) Haapajärven kaupunki on pyytänyt ELY-keskuksen lausuntoa nähtävillä olevasta Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta. ELY-keskus on ilmoittanut Haapajärven kaupungille , että se tulee antamaan lausunnon Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta sen jälkeen, kun yhteysviranomainen on antanut lausunnon Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistojen YVA-selostuksesta. Yhteysviranomainen on antanut lausunnon YVA-selostuksesta Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävänä Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen eri vastuualueilla ja yksiköissä ja siitä on annettu seuraavaa palautetta: Alueidenkäyttöryhmä Ristiniityn tuulivoima-alue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueella (tv-1 alue 355). Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty , hyväksymispäätös on pääosin vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä Vaihemaakuntakaavassa esitetyt tuulivoimaalueet perustuvat Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan liiton vuonna 2011 laatimaan manneralueen tuulivoimaselvitykseen. Ristiniityn alue on kohteen 147 alueella, joka on luokiteltu A/B luokkaan pääosin hyvien teknistaloudellisten ominaisuuksiensa perusteella. Ristiniityn alueen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa yleiskaavoja eikä asemakaavoja.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 2 (14) Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuistojen YVA-ohjelma tuli vireille ja yhteysviranomainen antoi siitä lausunnon Arviointiselostus tuli vireille Ristiniityn osayleiskaavasta on pidetty viranomaisneuvottelu yhdessä Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan kanssa. Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on päivätty ja se on ollut nähtävillä Kaavaluonnoksessa ja kaavaselostuksessa on ehkä ehditty ottaa huomioon viranomaisneuvottelun kommentit, mutta ei yhteysviranomaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamassa lausunnossa esittämiä muutos- ja täydennysvaatimuksia. Ainakin seuraavia asioita yleiskaavaluonnoksessa ja kaavaselostuksessa tulee tarkistaa tai täydentää yhteysviranomaisen lausunnon perusteella: Hankkeen melu- ja välkevaikutukset on arvioitava todenmukaisella tuulivoimalakorkeudella ja on tutkittava maisemavaikutukset ja tehtävä näkyvyysanalyysi. YVA:n havainnekuvissa voimaloiden kokonaiskorkeus on 10 metriä pienempi kuin yleiskaavassa. Maa-ainesten ottoalueet, kallioalueet sekä työmaatukikohtien alueet on selvitettävä ja merkittävä kaavakarttaan ja kaavaselostukseen. Digitan häiriöt on otettava huomioon. Maisemallisia yhteisvaikutuksia on lievennettävä ja laadittava tarkennettu seurantaohjelma. Toteuttamiskelpoisuuden pohdintaa on täydennettävä. Ympäristöministeriön edustajat ovat ohjeistaneet ELY-keskuksia, että kaavamääräyksillä ei tule luoda uutta MRL:sta poikkeavaa lupajärjestelmää. Sen vuoksi puolustusvoimien lausunnosta huolimatta hankkeille ei tulisi pyytää puolustusvoimilta hyväksyntää, vaan pääesikunnan lausuntoa rakennuslupavaiheessa. Luonnonsuojeluryhmä Luonnonsuojeluryhmän näkökohdat on kirjattu yhteysviranomaisen antamaan YVA-selostuslausuntoon ja ne tulee ottaa jatkosuunnittelussa huomioon. Ympäristönsuojeluyksikkö Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) on annettu Asetuksen mukaan 40 db:n yöajan ohjearvoa sovelletaan sekä pysyvälle että loma-asutukselle. Asetuksen mukaisia ohjearvoja sovellettaessa melun ohjearvot eivät ylittyisi. Melualueelle kuitenkin sijoittuu maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan lomarakennukseksi merkitty rakennus jolla ei Haapajärven kaupungin rakennusrekisterin mukaan kuitenkaan olisi rakennuslupaa. Kyseisen rakennuksen lupa- ja käyttötarkoitustiedot tulee tarkistaa. Mikäli ohjearvojen ylityksiä aiheutuu, on meluvaikutuksia ehkäistävä tuulivoimaloiden sijoitusta muuttamalla sekä luopumalla meluvaikutusten kannalta kriittisillä paikoilla sijaitsevista voimaloista. Pienitaajuisen melun laskentatuloksia tulee verrata

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 3 (14) uuden voimaan tulleen asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisiin pienitaajuisen sisämelun toimenpiderajoihin. Yhteenveto Yhteysviranomaisen Välikankaan ja Ristiniityn YVA-selostuksesta antama lausunto tulee ottaa huomioon. Kaavakartalla ja kaavaselostukseen on tehtävä edellä mainitut ja muut YVAselostuslausunnosta aiheutuvat muutokset ja tarkennukset. On selvitettävä melualueelle sijoittuvan rakennuksen tilanne ja tarvittaessa tehtävä muutoksia tuulivoimaloiden sijoitukseen. Asiassa ei ole tarpeen pitää viranomaisneuvottelua. Ehdotusvaiheessa on pyydettävä lakisääteiset lausunnot. Melu- ja varjostusraportit sekä näkyvyysalueanalyysi ja havainnekuvat on päivitetty vastaamaan kaavan mahdollistamaa voimaloiden maksimikorkeutta. Ristiniityn kaava-alueelle ei sijoitu luvallisia maa-ainesten ottoalueita. Alueelle ei sijoitu myöskään kallioalueita. Ristiniityn tuulivoimapuiston työmaa- ja varastointialueet tullaan sijoittamaan lähtökohtaisesti Välikankaan tuulivoimapuiston kaava-alueelle. Alueet sisältävät työmaa-aluetta noin m 2 ja varastointialueita arviolta 40 x 50 metriä eli noin 2000 m 2. Hankkeet toteutetaan lähtökohtaisesti suunnilleen yhtä aikaa. Mikäli toteutusaikataulut kuitenkin eriävät huomattavasti toisistaan, tarvitaan vastaavan kokoiset alueet myös Ristiniityn kaava-alueelle. Tämä tieto on lisätty molempien kaavojen kaavaselostuksiin. Tällaisia väliaikaisiksi katsottavia työmaa-alueita ei ole kuitenkaan perusteltua merkitä toistaiseksi voimassa olevaan kaavakarttaan. Digita Oy:n kaava-aluetta lähimmät TV-lähetinasemat sijaitsevat Haapavedellä ja Pihtiputaalla. Hankevastaava on teettänyt kaava-alueen ympäristössä antenni-tvvastaanoton voimakkuudesta mittaukset, joilla on selvitetty alueen signaalin voimakkuus (referenssimittaus). Häiriövaikutukset voidaan todeta vasta tuulivoimapuistojen ollessa valmiita ja roottorien pyöriessä. Mikäli häiriöitä esiintyy, ne hoidetaan alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Maisemalliset yhteisvaikutusten on todettu jäävän Ristiniityn ja muiden tiedossa olevien tuulivoimahankkeiden välillä pääasiassa vähäisiksi tai kohtalaisiksi, eikä yhteisvaikutusten lieventämistarkastelua ole täten katsottu tarpeelliseksi. Tarkennettu ympäristövaikutusten seurantaohjelma on lisätty kaavaselostukseen. Puolustusvoimat pitää erityisen tärkeänä, että tuulivoimayleiskaavoihin sisällytetään määräys, joka edellyttää pyytämään puolustusvoimilta hyväksyntää hankkeelle ennen rakennuslupien myöntämistä. Puolustusvoimat katsoo, ettei heidän etujaan muutoin voida riittävästi turvata. Tästä johtuen kaavamääräystä ei ole

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 4 (14) muutettu. Kaavan laatija pitää jatkon osalta tärkeänä, että viranomaiset (Ympäristöministeriö ja Puolustusvoimat) saavat pikimmiten sovittua asiaan yhteisen linjan, koska hanketoimijan ja kaavoittajan ei ole mahdollista toimia viranomaisten nykyisten, keskenään ristiriitaisten näkemysten mukaisesti. Ristiniityn alueella olevan rakennuksen lupatiedot on tarkistettu kunnasta. Rakennus ei ole loma-asunto, ja täten rakennuksen kohdalla ei sovelleta ääniasetuksen (1107/2015) ulkomelun ohjearvoja eikä asumisterveysasetuksen (545/2015) sisämelun toimenpiderajoja. Matalataajuisen melun osalta laskentatuloksia on verrattu uuden voimaan tulleen asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisiin matalataajuisen sisämelun toimenpiderajoihin. Rajat eivät ylity yhdenkään rakennuksen kohdalla. Yhteysviranomaisen Välikankaan ja Ristiniityn YVA-selostuksesta antama lausunto otetaan kaavaehdotuksessa huomioon. 1.2 Pohjois-Pohjanmaan liitto ( ) Haapajärven Välikankaan ja Ristiniityn alueille suunnitellaan kahta tuulivoimapuistoa. Osayleiskaavaluonnoksissa osoitetaan Välikankaan alueelle 16 tuulivoimalaa ja Ristiniityn alueelle 8 voimalaa. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 3 5 MW ja kokonaiskorkeus enintään 220 m. Tuulivoimapuistot liitetään maakaapeleiden kautta sähköverkkoon. Hankkeiden yhteinen YVA-menettely on vireillä. Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualueille ei kohdistu kaavamerkintöjä. Maakuntavaltuuston hyväksymässä Pohjois- Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Välikankaan alue sijoittuu tuulivoimaloiden alueelle tv ja Ristiniitty tv-1 -alueelle 355. Välikankaan alueen eteläpuolella on turvetuotantoalue (EO-tu). Kaava tulee voimaan, kun ympäristöministeriö on sen vahvistanut. Keväällä 2015 nähtävillä olleessa 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa ei ole alueita koskevia merkintöjä. Yleiskaavaluonnosten selvitykset ja vaikutusten arviointi on laadittu hankkeen YVA-selostuksen yhteydessä. Sen mukaan arvioidut vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Hankkeen merkittävimmät vaikutukset liittyvät linnustoon, muuhun eläimistöön ja ihmisten elinympäristöön. Vaikutusten arvioidaan olevan korkeintaan kohtalaisia. Melu- ja maisemavaikutukset on arvioitu vähäisiksi, vaikka tuulivoimalat näkyvät maisemassa melko laajalla alueella, mm. järvien rannoilla. Hankkeella ei todeta olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Hankkeiden suhde 1. vaihemaakuntakaavaan on esitetty yleiskaavaselostuksen kaavakarttaotteessa. Ristiniityn alue sijoittuu kokonaan vaihemaakuntakaavassa osoitetun tuulivoimarakentamiseen soveltuvan alueen sisään, mutta Välikankaan alueen 14 voimalasta kuusi sijoittuu tv alueen ulkopuolelle. Yleiskaavaluonnoksen selostuksessa hankkeen on todettu olevan "korkeintaan kohtalaisesti" ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, mutta eroavuuden tarkempia perusteita ei ole esitetty.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 5 (14) Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ohjeistuksen mukaan maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Tällöin kyseessä on hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. Vaihemaakuntakaavassa ja sen perusteena olevassa selvityksessä Välikankaan alueen rajaus perustui muun muassa kohteen itäpuolen maasto-olosuhteiden ja linnustoarvojen (Nurmesjärven Natura-alue) huomioimiseen. Hankealueen itä- ja eteläpuolen läheisyydessä on niukasti asutusta tai maisemallisesti herkkiä kohteita, eikä sille arvioida kohdistuvan merkittäviä melu-, välke- tai maisemavaikutuksia. Linnuston osalta maakuntakaavan rajauksessa otettiin huomioon erityisesti äärimmäisen uhanalaisen lintulajin pesimäpaikka Nurmesjärven läheisyydessä. Hankkeen selvityksen mukaan reviiri on kuitenkin autioitunut ja lajin palaamista alueelle pidetään erittäin epätodennäköisenä. Voimaloiden sijoittelu on linjassa maakuntakaavoituksen yhteydessä muodostettujen tuulivoima-alueiden sijoittamiskriteerien kanssa (etäisyydet mm. asutukseen ja ympäristön arvokohteisiin). Perusteet maakuntakaavan aluerajauksesta poikkeamiseen on kuitenkin osoitettava kaavaselostuksessa. Pohjois-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa lausuttavana olevaan Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnokseen, joten lausunto ei edellytä kaavoittajan vastinetta. Lausunnossa annetut huomautukset koskevat Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. 1.3 Museovirasto ( ) Haapajärven kaupunki on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta, jonka on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Museovirasto antaa lausunnon arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta. Hankkeen takana on Infinergies Finland Oy:n suunnitelma rakentaa enintään kahdeksan tuulivoimalan tuulipuisto noin 11 kilometrin päähän Haapajärven keskustaajamasta. Hankealueen laajuus on noin 510 hehtaaria ja osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimaloiden ja niihin liittyvien huoltotie- ja sähkölinjojen sekä sähköaseman rakentaminen. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana ja sen perusteella voidaan myöntää suoraan tarvittavat rakennusluvat hankkeen toteuttamiseen tuulivoimaloiden (tv) alueilla. Hanke on yhtäaikainen Haapajärven Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan kanssa ja molemmille tuulipuistoille laaditaan samalla yhteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Ristiniityn tuulivoimalahanke perustuu YVA-vaihtoehtoon

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 6 (14) VE3 ja hankkeen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu YVAmenettelyn yhteydessä. Museovirasto on osallistunut aiemmin hankkeen valmisteluun antamalla lausunnon (Dnro MV/85/ /2015) Ristiniityn tuulipuiston osayleiskaavasta Haapajärven kaupungille sekä , ja (Dnro MV/256/ ) Pohjois-Pohjanmaan ELY:lle Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnoissaan Museovirasto on todennut, että hankkeen vaikutusten arvioinnin pohjaksi arkeologiseen kulttuuriperintöön tulee hanke-alueilla suorittaa arkeologinen maastoselvitys, joka kattaa kaikki toteuttamisvaihtoehdot sekä sähkönsiirtolinjaukset. Ristiniityn hanke-alueella suoritettiin arkeologinen maastoinventointi kesällä Museovirasto katsoo, että selvitys on riittävän laajasti suoritettu ja arkeologisten kenttätöiden laatuvaatimusten mukainen. Ristiniityn kaava-alueelta havaittiin neljä uutta muinaisjäännöstä, jotka on viety Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin. Ristiniityn tuulipuiston hankerakentamisella ei ole välitöntä kajoavaa vaikutusta kohteisiin, mutta lähin muinaisjäännös (Vasikkahaudan tervahauta, muinaisjäännösrekisteritunnus ) sijaitsee noin 20 metrin päässä parannettavasta huoltotiestä. Kaavaluonnoksessa kohteet on esitetty luvussa 5.4., kaavakarttaan ja selostukseen ne on merkitty oikein sekä varustettu asianmukaisilla teksteillä. Luvussa Vaikutukset muinaisjäännöksiin todetaan, että Vasikkahaudan tervahauta on otettava huomioon tienparannuksessa. Museovirasto yhtyy todettuun ja esittää, että rakennuslupaa myönnettäessä siihen kirjataan vaatimus kohteen maastomerkinnästä ennen rakennustöiden aloittamista. Museovirastolla ei ole muuta huomautettavaa Haapajärven Välikankaan tuulipuiston osayleiskaavaluonnokseen. Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta lausunnon antaa Pohjois- Pohjanmaanmuseo Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Kaavaselostuksen lukuun 12.5 Vaikutukset muinaisjäännöksiin on lisätty Vasikkahaudan tervahautaa käsittelevään kohtaan lause: Kohde merkitään maastoon rakennustöiden ajaksi, jolloin sen säilyminen voidaan turvata. Rakennusluvan myöntämisvaihetta koskevista vaatimuksista päättää kaupungissa rakennuslupia myöntävä viranomainen. Museovirastolla ei ole muuta huomautettavaa lausuttavana olevaan Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnokseen.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 7 (14) 1.4 Pohjois-Pohjanmaan museo ( ) Infinergies Finland Oy suunnittelee kahta tuulivoimapuistoa Haapajärven kaupungin Välikankaan ja Ristiniityn alueille. Tuulivoimapuistoissa olisi enimmillään yhteensä 24 tuulivoimalaa. Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue sijoittuu noin 13 km Haapajärven kaupungin keskustaajamasta koilliseen. Ristiniityn alueelle rakennetaan enintään 8 tuulivoimalaa. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 3 5 MW, voimaloiden napakorkeus on enintään 150 metriä ja roottorin halkaisija enintään 140 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 220 metriä. Ristiniityn tuulivoimapuiston sisäinen ja ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Sähköverkkoliitäntä tapahtuu valitun vaihtoehdon mukaisesti olemassa olevan Pyhäjärvi Haapajärvi 110 kv:n voimajohtolinjan varteen rakennettavalle uudelle 110/20 kv sähköasemalle. Haapajärven Välikankaan ja Ristiniityn alueiden tuulivoimapuistoista on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus. VY A-selostuksessa on selvitetty tuulivoimapuistojen vaikutusalueella sijaitsevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet. Tuulivoimaloiden vaikutusta niihin on tutkittu maastokäyntien, valo- ja ilmakuvien, karttojen, näkemäanalyysien ja valokuvasovitteiden avulla. YVA-selostuksen mukaan Haapajärven Välikankaan ja Ristiniityn alueiden tuulivoimapuistojen haitalliset vaikutukset arvokkaille maisema-alueille ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteille jäävät suurimmilta osin vähäisiksi. Muutaman yksittäisen pihapiirin maisemaan lähinnä Settijärven ympäristössä ja hankealueiden välillä saattaa kohdistua kohtalaisia haitallisia vaikutuksia. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ale huomautettavaa Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnonantajana toimii Museovirasto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa lausuttavana olevaan Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnokseen, joten lausunto ei edellytä kaavoittajan vastinetta. 1.5 Puolustusvoimat (3. logistiikkarykmentti) ( ) 1. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan (PVLOGLE) lausunto Kaava ottaa riittävästi huomioon Puolustusvoimien tarpeet. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaavaehdotukseen on merkitty kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien (pääesikunnan) hyväksyntä.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 8 (14) Puolustusvoimat edellyttää, että määräystä ei kirjata pelkäksi lausuntopyyntövelvoitteeksi, koska se ei pysty riittävästi turvaamaan puolustusvoimien etuja. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. Tuulivoimaloista tulee aina pyytää Pääesikunnan lausunto hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen toteuttamista. PVLOGLE:n saaman tiedon mukaan Pääesikunnan lausuntoa ei ole vielä pyydetty, minkä vuoksi kaupunkia pyydetään tiedottamaan lausunnon tarpeellisuudesta tuulivoimatoimijalle. Pääesikunnan operatiivisen osaston yhteyshenkilöinä toimivat Kari Salin puh ja Jussi Karhila puh (puolustusvoimien vaihde). Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen on alkaen pyydettävä lausunnot puolustusvoimien lisäksi myös Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä, osoitteesta 2. Jatkotyö Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. Kaikki kaapelinäytöt tilataan Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE); Erillisverkko-konsernin vaihde on Kaavoituksesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle. Koska kuntakaavoilla ja rakennus-/ toimenpideluvilla voidaan joskus ratkaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, Puolustusvoimat esittää, että Haapajärven kaupunki lisäisi laadittavaan kunnalliseen rakennusjärjestykseen ja tarvittavilta osin muihin yleiskaavoihin seuraavat lauseet: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Lausuntopyynnöt ja kutsut neuvotteluihin tulee lähettää sähköpostilla tai 3. Logistiikkarykmentin Esikunta (3LOGRE), käyntiosoite Elementtitie 18, Tikkakoski. Postiosoite on PL 14, TIKKAKOSKI. Tutkavaikutuksien selvittämistarpeesta ja tuulivoimalahankkeiden hyväksyttävyydestä Puolustusvoimien kannalta vastaa Pääesikunta, joten niitä koskevat lausun-

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 9 (14) topyynnöt tulee toimittaa osoitteella: tai Pääesikunta, PL 919, Helsinki. 3. Yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöinä alkaen ovat 3. LOGR:n kiinteistöpäällikkö p ja kiinteistöinsinööri p Tuulivoimahankkeisiin (kuten rakennusluvat) liittyvät lausuntopyynnöt pyydetään toimittamaan Pääesikunnalle osoitteella tai Pääesikunta, PL 919, Helsinki. Pääesikunnassa tuulivoima-asiaa hoitaa tällä hetkellä Pääesikunnan operatiivinen osasto (komentajakapteeni Kari Salin, puh ja insinööri Jussi Karhila, puh ). Lisätietoja tästä asiakirjasta PVLOGLE:ssa antaa DI Eero Ruotsila, p Kaavamääräys edellyttää, että ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä tulee hankkeella olla Puolustusvoimien (Pääesikunnan) hyväksyntä, jolloin se ei ole pelkkä lausuntopyyntövelvoite. ELY-keskus on kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa ( ) esittänyt kyseisen määräyksen poistamista. Määräystä ei ole kuitenkaan poistettu Puolustusvoimien kannan takia. Kaavan laatija pitää jatkon osalta tärkeänä, että viranomaiset (Ympäristöministeriö ja Puolustusvoimat) saavat pikimmiten sovittua asiaan yhteisen linjan, koska hanketoimijan ja kaavoittajan ei ole mahdollista toimia viranomaisten nykyisten, keskenään ristiriitaisten näkemysten mukaisesti. Hanketoimijaa on tiedotettu, että tuulivoimaloiden hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista tulee pyytää Pääesikunnan lausunto hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen toteuttamista. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunto Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä, jotta saatiin selville onko kaava-alueella mahdollisesti puolustusvoimien kaapelilinjoja. Myös kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto STUVE:lta. 1.6 Jokilaaksojen pelastuslaitos ( ) Haapajärven kaupungin tekniset palvelut on esittänyt lausuntopyynnön Jokilaaksojen pelastuslaitokselle liittyen Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuistojen osayleiskaavaluonnoksiin. Pelastusviranomainen on tutustunut luonnoksiin ja lausuu seuraavaa. Kohteet eivät sijaitse pohjavesialueella, eivätkä turvetuotantoalueiden välittömässä läheisyydessä.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 10 (14) Pelastuslain (379/2011) 11 :n mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut tiet on pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä. Liikennejärjestelyiden tulee mahdollistaa kohteiden mahdollisimman hyvä saavutettavuus myös pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla. Voimaloiden valmistuttua tulee niiden osoitenumerot merkata tiestön risteyskohtiin ja pelastuslaitokselle tulee toimittaa voimala-alueen asemapiirros, johon voimalat ja alueen muut rakenteet on merkitty. Tuulivoimaloiden rakentaminen ja huolto edellyttää alueen teiden parantamista hyvin raskaille ja suurikokoisille kuljetuksille, joten ajettavuus myös pelastuslaitoksen raskaille ajoneuvoille paranee. Teitä pidetään ajokuntoisena huoltotoimenpiteitä varten. Hanketoimija on ohjeistettu merkitsemään voimaloiden osoitenumerot tiestön risteyskohtiin ja toimittamaan pelastuslaitokselle voimala-alueen asemapiirros, johon voimalat ja alueen muut rakenteet on merkitty. 1.7 Fingrid Oyj ( ) Kiitämme lausuntopyynnöstä. Fingridillä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksista. Hankevastaavan on oltava yhteydessä liityntäratkaisusta Elenia Oy:n edustajiin. Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 tarkoittamia voimajohtoja. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajilta. Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja, pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, HELSINKI. Fingrid Oyj:llä ei ole huomautettavaa lausuttavana olevaan Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnokseen. Fingrid Oyj:tä tiedotetaan myös jatkossa kaavan etenemisestä ja mahdollisista muutoksista. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunto myös Elenia Oy:ltä.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 11 (14) 1.8 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (sähköposti ) Trafi on lausunut hankkeesta ympäristövaikutusten arviointiohjelman lausuntopyynnön yhteydessä ja lausuntomme on huomioitu. Trafilla ei ole arviointiselostuksesta uutta kommentoitavaa. Ainoana yksityiskohtana mainittakoon, että selostuksessa on viitattu vanhaan ilmailulakiin, uusi laki ja sen lentoestepykälä on: 864/2014, 158. YVA-selostuksessa on mainittu vanha ilmailulaki. Kaavaselostukseen ilmailulaki on kirjattu oikein. 1.9 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne ( ) Haapajärven kaupungin tekninen lautakunta on pyytänyt peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunnalta lausuntoa Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta. Ympäristölautakunta on delegoinut (13 ) toimivallanlausuntojen antamisen osalta alaisilleen viranhaltijoille. Olemme tutustuneet Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen asiapapereihin ja toteamme lausuntonamme, ettei meillä ale asiasta huomautettavaa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä ei ole huomautettavaa lausuttavana olevaan Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnokseen, joten lausunto ei edellytä kaavoittajan vastinetta Pyhäjärven kaupunki ( ) KHALL Haapajärven kaupunki on kaavoittamassa osayleiskaavoja Ristiniityn alueelle kahdeksan tuulivoimalan ja läheiselle Välikankaan alueella 16 tuulivoimalan yksiköitä varten. Osayleiskaavat laaditaan oikeusvaikutteisina MRL 77 a :n mukaisesti jolloin kaavan perusteella voidaan myöntää. rakennuslupia. Kaavahankkeiden perusteella on enimmillään toteutettavissa 24 tuulivoimalaa alueella. Hankealueet sijaitsevat Pyhäjärven rajan tuntumassa VT-27 pohjoispuolella. Kaavaprosessissa tehtyjen selvitysten perusteella tuulivoimaloilla ei ole meluvaikutuksia eikä merkittäviä välkevaikutuksia Pyhäjärven alueen asuinpaikoilla. Välikankaan tuulivoimaloiden itäisimpien yksiköiden osalta meluvaikutuksia yltää Pyhäjärven puolelle vain asumattomille alueille ja välkevaikutuksia 1 h/a on yhdelle asuinpaikalle. Vaikutukset eivät ylitä annettuja ohjearvoja. Hankkeella on käyn-

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 12 (14) nissä myös ympäristövaikutusten arviointimenettely ELY-keskuksella, joka on YVA-selostusten nähtävillä olon vaiheessa. Valmistelija: Tekninen johtaja Sami Laukkanen, puh Lausunto on pyydetään toimittamaan mennessä Haapajärven kaupungille. Kaupunginjohtajan (TR) päätösehdotus: Kaupunginhallitus antaa lausuntonaan Haapajärven kaupungille, että tehdyt selvitykset vaikutuksista luontoon ja asumiseen ovat riittävät eikä kaavaluonnoksiin Ristiniityn ja Välikankaan osalta ole huomautettavaa. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Pyhäjärven kaupungilla ei ole huomautettavaa lausuttavana olevaan Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnokseen, joten lausunto ei edellytä kaavoittajan vastinetta Kärsämäen kunta ( ) KHALL 237 Infinergies Finland Oy suunnittelee Haapajarven kaupungin alueelle Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuistoja. Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 16 tuulivoimalan ja Ristiniityn 8 tuulivoimalan rakentaminen. Tuulivoimapuistoilla on ollut yhteinen ympäristövaikutustenarviointimenettely (YV A). Molemmalle tuulivoimapuistolle laaditaan oma osayleiskaavansa. Osayleiskaavat laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a :n mukaisena, jolloin niitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Haapajärven tekninen lautakunta on päättänyt asettaa Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuistojen osayleiskaavaluonnokset MRL:n 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtäville väliseksi ajaksi (30 vrk). Haapajärven kaupunki pyytää lausuntoja nähtävillä olevista Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksista. Kaavaluonnosaineistot sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat luettavissa Haapajärven kaupungin internetsivuilla osoitteessa olevat. Osayleiskaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Muistio on oheismateriaalina luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 13 (14) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Haapajärven alueella oleviin Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuistojen osayleiskaavaluonnoksiin. Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin. Kärsämäen kunnalla ei ole huomautettavaa lausuttavana olevaan Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnokseen, joten lausunto ei edellytä kaavoittajan vastinetta Nivalan kaupunki ( ) KHALL Valmistelija maanmittausteknikko Oheismateriaali: Lausuntopyyntö, kartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma. ( haapajarvi. fi/kaavoitus/vireilla olevat) Haapajärven kaupunki pyytää lausuntoa Haapajärven alueella Välikankaan ja Ristiniityn alueille suunnitellun tuulivoimayleiskaavan luonnoksista. Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue sijaitsee noin 12 kilometriä Haapajärven kaupungin keskustaajamasta koilliseen kohti Kärsämäkeä. Suunnittelualueen etäisyys Nivalan keskustaajamasta on noin 28 km kaakkoon, kaupungin rajalle etäisyyttä on n. 12 km. Ristiniityn tuulivoimapuiston alustava hankekoko on enintään 8 tuulivoimalaa. Ristiniityn tuulivoimapuiston kanssa yhtä aikaa on suunnitteilla Välikankaan tuulivoimapuisto, joka sijoittuu Ristiniityn osayleiskaavaalueen eteläpuolelle noin 2,7 kilometrin etäisyydelle. Hankkeille on tekeillä yhteinen Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Välikankaan alustava hankekoko on enintään 16 tuulivoimalaa, jolloin hankkeiden yhteiskoko on enintään 24 tuulivoimalaa. Tuulivoimalan yksikköteho on 3 5 MW ja Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 220 metriä maanpinnasta ja 405 metriä merenpinnasta. Tuulivoimapuistoissa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla hankealueen eteläpuolelle sijoittuvan Pyhäjärvi Haapajärvi 110 kv voimajohdon varteen rakennettavalle uudelle sähköasemalle. Valmistelijan ehdotus Kaavaluonnoksessa esitettyjen selvitysten mukaan hankkeesta ei todennäköisesti ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Nivalan kaupungin alueelle, joten Nivalan kaupungilla ei ole huomautettavaa Ristiniityn eikä Välikankaan tuulivoimapuistojen osayleiskaavaluonnoksiin.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 14 (14) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin. Nivalan kaupungilla ei ole huomautettavaa lausuttavana olevaan Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnokseen, joten lausunto ei edellytä kaavoittajan vastinetta Suomen Turvallisuusverkko Oy (Sähköposti ) Suomen Turvallisuusverkko Oy:llä ei ole lausuttavaa tai osallistumistarvetta suunnittelukokonaisuuteen liittyen. Suomen turvallisuusverkko oy:llä ei ole huomautettavaa lausuttavana olevaan Haapajärven Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnokseen, joten lausunto ei edellytä kaavoittajan vastinetta. 2 JATKOTOIMET Kaavan laatija on tehnyt kaava-asiakirjoihin vastineiden mukaiset korjaukset ja esittää Haapajärven kaupunginhallitukselle osayleiskaavaehdotuksen asettamista MRL 65 mukaisesti julkisesti nähtäville.

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19. 5.2016 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

3. Logistiikkarykmentti Lausunto 1 (3) Esikunta TIKKAKOSKI BL16831 30.11.2015 4430/10.02/2015 Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta lausuntopyyntö BL16005/5.11.2015 3LOGR ak BL10084/18.8.2015 RAAHEN JA SIIKAJOEN

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17. 3.2016 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

4.1.2017 1187/2016 saap. 22.11.2016 1187/2016 saap. 1.11.2016 1187/2016 saap. 23.11.2016 1187/2016 saap. 14.11.2016 LAUSUNTO 1 (1) 14.11.2016 Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus Ruskatie

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen Tilaaja Raahen kaupunki Päiväys 20.2.2017 RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavan laatijan vastineet 7.3.2016 8.4.2016 nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen 1 1 LAUSUNNOT 2 1.1

Lisätiedot

NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA VAALAN KUNTA NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.12.2016 P27515 NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA P27515 Vastine ehdotusvaiheen

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA

URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA YLIVIESKAN KAUPUNKI URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKA AAVA Vastine osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihinn lausuntoihin ja mie- lipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 5.2017 URAKKANEVAN

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivitetty 29.11.2012, 5.6.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella Vaalan kunta Vaalantie 14 91700 Vaala c/o St1 Oy PL 100 00381 Helsinki : Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella on käynnistänyt hankkeen kuusi (6)

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(8) TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne Kaavoituksen kohde:

PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(8) TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 6.6.2012 1(8) PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 17. Röyttän kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMON KUNTA LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Puhuri Oy:n kaavoitusaloite koskien Kopsan tuulivoimapuiston laajennusta kuudella tuulivoimalalla 1.4.

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Puhuri Oy:n kaavoitusaloite koskien Kopsan tuulivoimapuiston laajennusta kuudella tuulivoimalalla 1.4. RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Raahen Kopsan tuulivoimapuiston laajennushanke (Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaava) 1451/10.1002.100202/2014 KH 262 Puhuri Oy:n kaavoitusaloite koskien

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAUKUNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.2.2013 KUNTA Enonkoski 046 KYLÄ Haukiniemi 404 TILA Kurppala 5:2 Möngänkangas 5:18 Päiväsuo 5:28 Keisarinviitta 5:29 Hanikonsiru

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Juuan kunta TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 Kaavaluonnoksesta

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot