SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 1/3 SAVONLINNAN KAUPUNKI Valtakatu Lappeenranta Päiväys Viite 16USP0033.BSE Sivu 1 (3) SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA VASTINEET YLEISKAAVALUONNOKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUN- TOIHIN Yleiskaavaluonnos pidettiin MRA 30 :n mukaisesti kommentoitavana välisen ajan jona aikana pyydettiin viranomaislausunnot. Luonnoksesta jätettiin 10 lausuntoa. 1 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS, ALUEIDEN KÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN Etelä-Savon Ely-keskuksen lausunnon mukaan hankkeeseen laaditut luonto- ja linnustoselvitykset ovat kaikki erittäin hyviä ja perusteltuja. Luontoselvityksen kohteet 6 ja 7 on syytä merkitä kaavakartalle sekä muuttolintuselvityksiä pitäisi osittain toistaa. Vaikutusten arviointeja tulee vielä syventää. Etelä-Savon Ely-keskuksen näkemyksen mukaan Syvälahden tuulivoimayleiskaava etenee omana prosessinaan ilman YVA-prosessia huolimatta naapurikiinteistöjen tuulivoimakaavoitusaikeista. Vastine: Luontoselvityksen kohteet 6 ja 7 merkitään kaavakartalle päivätyn kaavaluonnoksen mukaisen tuulivoimalan 6 poisto ja tuulivoimalan 8 siirto 350 metriä pohjoiseen lieventävät ääni-, varjo- ja välkevaikutuksia. Maakuntakaavan tuulivoimavaihekaavaan laaditut selvitykset (mm. näkyvyysanalyysin osalta) ovat pohjana yleiskaavan selvityksille. 2 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS, LIIKENNE- JA INFRAVASTUUALUE Pohjois-Savon Ely-keskus esittää, että liikennejärjestelyjä on tarpeen osoittaa selkeämmin kaavassa. Vastine: Ely-keskuksen esittämän kaavamääräyksen sisältö; Ennen rakennustöiden lupaa koskevan hakemuksen ratkaisemista tulee esittää yksityiskohtainen kuljetussuunnitelma ja suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä tieverkon ja liittymien parantamiseksi, lisätään kaavamääräyksiin ja selostukseen lisätään liikenteellisiä perusteluja.

2 2/3 3 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Maakuntaliitto esittää lausunnossaan, että Syvälahden tuulivoimayleiskaavassa osoitetut tuulivoimalat istuvat hyvin voimassa olevan maakuntakaavan kokonaisuuteen ja ovat tuulivoimaa koskevan 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston mukaisia. Lisäksi maakuntaliitto antaa ymmärtää, että voimassa olevan rantayleiskaavan ja tuulivoimayleiskaavan ohjausvaikutukset ovat sopusoinnussa keskenään sekä että kaikille voimaloille on myönnetty lentoesteluvat. Vastine: Syvälahden tuulivoimayleiskaava on maakuntakaavan ja valmisteilla olevan tuulivoimaa koskevan vaihemaakuntakaan mukainen. 4 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Syvälahden tuulivoimayleiskaavasuunnitelmiin. 5 FINGRID Fingridillä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta ja esittää lausunnossaan ettei sillä ole voimajohtoja alueella. Lausunto on pyydettävä Järvi-Suomen Energia Oy:ltä, jonka voimajohtoon tuulivoimapuisto liitetään. Vastine: Suomen Tuulivoima Oy on sopinut sähkönsiirrosta Järvi-Suomen Energian kanssa. 6 ILMATIETEENLAITOS Ilmatieteenlaitoksella ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta, koska säätutkamittausten havaintoasemia ei ole tuulivoimapuiston vaikutusalueella. 7 MUSEOVIRASTO Museovirastolla ei ole kaavaluonnoksesta huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön suojelun kannalta. Savonlinnan maakuntamuseo on kaavahankkeessa osallinen arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomainen ja lausunnonantaja. Museovirasto pitää hyvänä, että kaavaselostuksessa käsitellään tuulivoimarakentamisen maisemallista suhdetta myös Pyyveden alueen kulttuuriperintöön. 8 SAVONLINNAN MAAKUNTAMUSEO Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta, mutta toivoo saavansa Oriveden suunnalta laaditut havainnekuvat nähtäväkseen ennen kaavaehdotusta. Vastine: Maisemasovitteita löytyy Suomen Tuulivoima Oy:n kotisivulta (www.suomentuulivoima.fi). 9 PÄÄESIKUNTA Pääesikunnan lausunto Pääesikunta esittää lausunnossaan, että tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä tutkille ja että asia pitää huomioida kaavamääräyksissä.

3 3/3 Vastine: Pääesikunnan esittämän kaavamääräyksen sisältö; Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä tulee hankkeelle olla puolustusvoimien hyväksyntä, huomioidaan kaavamääräyksissä. Pääesikunnan lausunto Pääesikunta esittää toisessa lausunnossaan, joka perustuu VTT:n tutkimusraporttiin, että maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi puolustusvoimat vastustaa suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Savonlinnan Syvälahden alueelle. Lausunnon mukaan alue sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien vaikutusalueelle. Ilmavoimien esikunta on arvioinut Syvälahden tuulivoimapuistosta aiheutuvien tutkavaikutusten olevan niin huomattavia, että niillä on merkittäviä ja laaja-alaisia haittavaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisten aluevalvontatehtävien toteuttamiselle. Vastine: Uusituvan energian kehittäminen Suomeen ja maanpuolustuksen turvaaminen ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden rinnakkaisia tavoitteita. Näiden asioiden yhteensovittaminen on noussut valtakunnalliseksi haasteeksi Suomessa. Lakialoitteita on kehitteillä asian ratkaisemiseksi. Lisäksi puolustusvoimat on hankkimassa uutta tutkakalustoa ongelman ratkaisemiseksi. Syvälahden tuulivoimayleiskaavaprosessia on syytä viedä eteenpäin johtuen tulossa olevista valtakunnallisista ratkaisuista tuulivoiman hyväksi sekä siksi, että alue on yksi potentiaalisimpia tuulivoima-alueita Etelä-Savossa. Maakuntakaavoituksen tuki puoltaa myös kaavan eteenpäin viemistä. 10 TRAFI Trafi esittää lausunnossaan, että ilmailulaki edellyttää lentoestelupien hakemista tuulivoimaloille ja että ne on tässä hankkeessa haettu. Vastine: Tuulivoimaloille on haettu ilmailulain 165 :n mukaiset lentoesteluvat. 11 VIESTINTÄVIRASTO Viestintävirasto esittää lausunnossaan, että tuulivoimapuiston rakentamisella on vaikutuksia radiopaikannusjärjestelmille ja tutkille, joiden käyttö on turvallisuusliikennettä. Vastine: Lausunnossa mainituille radiotaajuuksien käyttäjille ilmoitetaan tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa. Kaupunki- ja aluesuunnittelu Kaavanlaatija LIITE Viranomaislausunnot

4 1/2 SAVONLINNAN KAUPUNKI Valtakatu Lappeenranta Päiväys Viite 16USP0033.BSE Sivu 1 (2) SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA VASTINEET YLEISKAAVALUONNOKSESTA JÄTETTYIHIN OSALLISTEN MIELIPI- TEISIIN Yleiskaavaluonnos pidettiin MRA 30 :n mukaisesti kommentoitavana välisen. Luonnoksesta jätettiin 5 mielipidettä. 1 AUVINEN RAINER Auvinen esittää mielipiteessään, että liikennettä ei ohjattaisi Vänikäntien kautta. Vastine: Tuulivoimapuiston rakentamisen ja huollon liikennettä ei ole suunniteltu Vänikäntien kautta kulkevaksi. Voimajohtolinjalle sijoittuvan sähköaseman liikenne voi mahdollisesti osittain kulkea Vänikäntien kautta, mihin voidaan katsoa olevan normaali yksityistielain mukainen oikeus. 2 HUTTUNEN SUSANN JA ARI Huttuset kritisoivat laajalti kaavoitukseen laadittuja selvityksiä ja kyseenalaistavat koko kaavaprosessin sekä esittävät kaavoitusprosessin keskeytystä. Huttusilla on kesämökki Syvännimenselän Karittajasaaressa. Saaresta on matkaa lähimmälle voimalalle Pässityykynmäkeen 2,6 km. Metsosaari peittää näkymää Pässityykynmäkeen jonkin verran. Parrikankaan lähimmälle voimalalle on matkaa 3,5 km. Vastine: Varjo-, välke- ja äänimallinnusten mukaan tuulivoimapuiston vaikutukset eivät ulotu Karittajasaareen ja eivät ole kohtuuttomia. Luonto- ja linnustoselvitykset sekä vaikutusten arviointi osoittavat, että tuulivoimapuisto voidaan sijoittaa Syvälahden alueelle. Viranomaiset ovat hyväksyneet kaavaan laaditut selvitykset. Yleiskaavaratkaisun aiheuttamat vaikutukset ovat paikallisia. Kaavaratkaisulla ei vaaranneta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia arvokkaita maisema-alueita, kansallismaisemia, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä, muinaismuistoja ja maakunnallisesti merkittäviä maisema- ja kulttuuriympäristökohteita.

5 2/2 3 KÄRKI JUHA JA HANNA-MARI Kärjet huomattavat, että he ovat laittaneet vireille tuulivoimaan liittyen yleiskaavan ja rantaasemakaavan muutoksen. Etelä-Savon maakuntakaavan tuulivoimavaihekaavaluonnoksen tuulipuistovaraus ulottuu Kärkien kiinteistöille. Asia on ollut myös sekä teknisessä lautakunnassa että kaupunginhallituksessa. Vastine: Kärjillä maanomistajina on mahdollisuus viedä hankkeitaan eteenpäin omina prosesseinaan. Syvälahden tuulivoimayleiskaava etenee omana prosessinaan Etelä-Savon Ely-keskuksen YVA-päätöksen mukaisena. Lisäksi YVA-asetuksen 6 7e-kohdan mukaan Syvälahden tuulivoimayleiskaava voi edetä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena omana prosessinaan. Nyt käynnissä oleva yleiskaava ei estä Kärkien kaavahankkeita. 4 LAAMASET, KOSONEN, PITKONEN Tuulivoimalat 6 ja 8 sijaitsevat päivätyssä kaavaluonnoksessa Yhtymä Laamasen mielestä liian lähellä loma-asuntokäytössä olevaa entistä maatilaa Luokkimäessä. Kaavaluonnoksen mukaan voimalat 6 ja 8 sijaitsevat molemmat n. 700 m etäisyydellä Luokkimäestä. Samassa kaavaluonnoksessa Niinilamminmäen vakituisesta asunnosta on lähimpään tuulivoimalaan Parrikankaalle n. 600 m ja asukkaat ovat hyväksyneet kaavaluonnoksen. Vastine: Voimala 6 poistetaan kaavasta kokonaan ja voimalaa 8 siirretään 350 metriä pohjoiseen Kalattomankankaalle. Ratkaisulla saadaan vaikutuksia lievennettyä ja lähimmästä voimalasta tulee matkaa Luokkimäen pihapiiriin 900 metriä. 5 STELLALANE OY, MATIKAINEN ANTTI Stellalane Oy vastustaa hanketta, viitaten mm. tuulivoiman kannattomattomuuteen ja tuulivoiman haittoihin. Lähimmästä Nilkonkallion tuulivoimalasta on matkaa Stellalane Oy:n rantakiinteistölle Kortelahteen n. 1,7 km. Yleiskaavan mukaan Stellalanella on kaksi rakentamatonta rantarakennuspaikkaa. Vastine: Hankkeeseen laadittujen ääni-, varjo- ja välkeselvitysten mukaan Stellalanen kiinteistö ei ole selvitysten vaikutusalueella. Maisemahaittaa lieventää Kortelahden itärannan korkeat mäet. Laadittujen maisemasovitteiden mukaan maisemahaitat eivät muodostu kohtuuttomiksi. Maisemasovitteet (kuvauskartta 1, kuvat 1 ja 2) Suomen Tuulivoima Oy:n kotisivulta (www.suomentuulivoima.fi). Kaupunki- ja aluesuunnittelu Kaavanlaatija LIITE Osallisten mielipiteet

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: MTK-Satakunta Itsenäisyydenkatu 35 A 28130 Pori Pirkanmaan liitto PL 76 33201 TAMPERE pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOSTA 1/5 10.4.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

YVA-lain 6 :ssä tarkoitettu neuvottelu viranomaisten kesken arviointimenettelyn harkinnanvaraista soveltamista koskevassa asiassa

YVA-lain 6 :ssä tarkoitettu neuvottelu viranomaisten kesken arviointimenettelyn harkinnanvaraista soveltamista koskevassa asiassa MUISTIO HAMELY/5/07.04/2014 Häme Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 24.4.2014 Asia: Hanke: YVA-lain 6 :ssä tarkoitettu neuvottelu viranomaisten kesken arviointimenettelyn harkinnanvaraista soveltamista

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011

Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011 Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011 Kommenttien antajat: Energiateollisuus ry (ET) ja Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) Aihe: Luonnos Työryhmän ehdotukseksi tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot