Ympäristölautakunta /551/2015 YMPL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristöluvan myöntäminen Noormarkun Murske Oy:lle/ siirrettävälle kivenmurskaamolle Järilän kylän kiinteistöille , ja /551/2015 YMPL Noormarkun Murske Oy, kotipaikka Söörmarkku, hakee Ko ke mäen kaupun gin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa soran murs kauk seen siir rettä väl lä murskauslaitoksella ja tuotteiden vä li va ras toin tiin sekä kul je tuk siin Kokemäen kaupungin Järilän ky läs sä tiloilla Paavola III, ; Sorapaavola, ja Met sä paa vo la, Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n 1 momentti, liitteen 1 taulukko 2. Toimivaltaisena lu pa vi ran omai se na on Kokemäen kaupungin ympäristölautakunta ym pä ris tön suo je lu lain 34 :n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 :n 1 mo men tin kohdan 6 b perusteella. Hakemus on toimitettu Kokemäen kaupungille , jolloin asia on tul lut vireille. Alueella on Kokemäen kaupungin ym pä ris tö lau ta kun nan myöntämä maa-ainesten ottolupa, joka on voi mas sa asti. Murskaamon ympäristölupaa haetaan tois tai sek si. Murskauslaitos sijaitsee I luokan pohjavesialueella, pohjaveden muo dos tumis alu eel la. Pohjavedenpinta on tasolla +27,60 +29,70 ja maa-ai nes ten otossa pohjaveden päälle jää vähintään nel jän metrin suo ja ker ros. Alueella on pitkään jatkunut maa-ai nes ten otto ja murskaustoiminta. Murskaus suoritetaan siirrettävällä sähkökäyttöisellä murs kaus lait teel la, jon ka käyttöenergia tuotetaan aggregaatilla. Aggregaatti käyt tää kevyttä polt to öl jyä keskimäärin t ja enimmillään 200 t vuodessa. Ki vi ai nes ta tuotetaan keskimäärin t vuo des sa. Pohjaveden virtaussuunnassa ottamisalueen alapuolella sijaitsevat San tamaan, Hiittenharjun ja Järilänvuoren vedenottamot. Murs kaus lai tos on veden ot ta moi den kaukosuoja-alueella, jonne ei saa pe rus taa uusia ym pä ristön suo je lu ase tuk sen 1 :n 1 momentissa mai nit tu ja laitoksia. Alu eel la on myös kielletty suojaamattomat öl jy säi liöt. Murskauksesta, kuormauksesta ja kuljetuksista aiheutuu melua. Murs kaus ei ole jatkuvaa, vaan kysynnästä riippuvaa ja toi min ta-ai ka on 2-8 kk vuosittain. Murskausjaksolla toimintaa voi olla 24 h vuorokaudessa kaik kina viikonpäivinä. Etäisyys lähimpään asuin kiin teis töön on noin 1500 metriä, joten toiminnan melu, tärinä ja pölyhaitat jäävät alle val tio neu vos ton asettamien ohjearvojen. Toi min nas ta aiheutuvaa pölyämistä vä hen ne tään tarvittaessa kas te le mal la murskattavaa materiaalia sekä alu eel le kuljettavan tien pin taa vedellä. Lisäksi ilmaan pääseviä päästöjä vä hen netään uu si mal la ja huoltamalla kalustoa säännöllisesti. Lupahakemuksen käsittely

2 Lupahakemuksesta tiedottaminen Kokemäen kaupungin ympäristölautakunta on tiedottanut ha ke muk sen vireil le tu los ta kuuluttamalla kaupungin virallisella il moi tus tau lul la Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on tie do tet tu kirjeellä naa puri kiin teis töil le. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Varsinais-Suomen ELY-kes kuk sen ym pä ris tö ja luonnonvarat vastuualueelta. Lausunto on an net tu Hakemuksesta ei ole jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä. Teknisen johtajan päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää myöntää Noormarkun Murske Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ym pä ris tö lu van Kokemäen Järilän kylän tiloille Paavola III, ; Sorapaavola, ja Met sä paa vo la, Ympäristölupa myönnetään hakemuksen mukaiselle toi minnal le seuraavin tarkentavin lupamääräyksin: 1. Toimintaa voidaan harjoittaa hakemuksen mukaisina toimin ta-ai koi na, koska etäisyys lähimpään häiriintyvään koh teeseen täyttää valtioneuvoston asetuksen (800/2010) mu kai sen 500 metrin vaatimuksen. 2. Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman matalalle tasol le ja varastokasojen sijoittelulla pyrittävä estämään me lun leviämistä. 3. Laitoksen toiminnoissa on huomioitava riittävä pö lyn tor junta esim. murskauksen ja tiepohjan tehokkaalla kas te lul la, jotta toiminnasta aiheutuva pölyäminen haitallisesti ym pä ristöön estetään. Pölyntorjunnassa ei saa käyttää pö lyn si don take mi kaa le ja. 4. Toiminnanharjoittajan on varoitettava alueen jyrkistä luiskis ta tarvittaessa erillisillä työmaa-aidoilla, jotka on va rus tet tu varoituskilvin. 5. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen raken tei den ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta si ten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toi minnas ta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen ris ki lisääntyy. 6. Koneiden ja laitteiden säilytys- ja tankkauspaikat on suo jatta va siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pi laan tumi sen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maa pe rään ja pohjaveteen estetään. 7. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteäs ti valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä me-

3 kaa nis ta ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönes ti mil lä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sul ku vent tii leillä. 8. Laitteistojen ja koneiden huoltoja tai pesuja ei saa suo rit taa alueella. 9. Murskattavaa materiaalia ei saa tuoda pohjavesialueen ulko puo lel ta. 10. Pohjavesialueella ei saa tehdä pesuseulontaa. 11. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee käsitellä Kokemäen kau pun gin yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 12. Onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalle on toi min ta-alueel la oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia sekä al ku sammu tus- ja vuotojen torjuntakalustoa. 13. Toiminnan harjoittajan on ryhdyttävä viipymättä on net tomuu den tai häiriötilanteen edellyttämiin torjunta- ja kor jaus toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja hai tal lis ten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 14. Poikkeuksellisista tilanteista, joista voi aiheutua vaaraa ym pä ris töl le tai terveydelle on välittömästi ilmoitettava Sa takun nan pelastuslaitokselle sekä ym pä ris tön suo je lu vi ran omaisel le. 15. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminnalle on nimet tä vä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava valvon ta vi ran omai sel le ennen toiminnan aloittamista. Yh teys tiedot on pidettävä ajantasaisina. 16. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi toiminta-ajat, tuotantomäärät, syntyneet jät teet ja niiden käsittely, poikkeukselliset tilanteet ja toi men pi teet. Yhteenveto on toimitettava vuosittain Kokemäen kau pun gin ympäristönsuojeluviranomaiselle maaliskuun lop puun mennessä. 17. Murskauslaitoksen välittömään läheisyyteen poh ja ve den virtaussuunnassa alapuolelle on asennettava ha vain to put ki mennessä ja pohjaveden laatu alueella tu lee määrittää kerran vuo des sa. Vedestä tulee analysoida läm pö tila, haju, maku, sa meus, väri, ph, happi, KMnO4-lu ku, hiilidioksidi, säh kön joh ta vuus, rauta, mangaani, sul faat ti, typpiyhdisteet, kloridi, ko vuus, alkaliniteetti, polt to ai ne hii li vedyt, mineraaliöljyt se kä koliformiset ja E.coli bakteerit. Tu lokset raportoidaan vuo sit tain Kokemäen kaupungin ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sel le ja Varsinais-Suomen ELY -kes kuk sen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle.

4 18. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä alansa par haan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja va rau dutta va sen käyttöönottoon. 19. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin viimeistään kol me kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä suun ni telma ympäristönsuojelua koskevista toiminnan lo pet ta mi seen liittyvistä toimista. 20. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jä telain nojalla luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvas ta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tar kista mi ses ta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. 21. Luvansaajan on huolehdittava siitä, että ottamisalueella toi mi vat ovat tietoisia tämän päätöksen lupamääräyksistä ja toimivat tämän päätöksen mukaisesti. Ratkaisun perustelut Lupaharkinnan perustelu Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä ta valla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympä ris tön suo je lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla an net tu jen asetusten vaatimukset. Luvan myöntämisen edellytykset Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toi minnas ta ei aiheudu ympäristösuojelulain mukaista haittaa (terveys hait taa, merkittävää muuta ympäristön pi laan tu mis ta tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, eri tyis tä luonnonolosuhteiden huonontumista, ve den han kin nan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyt tö mah dol li suu den vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naa puruus suh teis sa annetussa laissa tarkoitettua koh tuu ton ta rasitusta), jonka perusteella lupaa ei tulisi myöntää. Mää räyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan si jain ti paik ka, toiminnan aiheuttaman pilaantumisen to den nä köi syys ja onnettomuusriski. Varsinais-Suomen ELY-kes kuk sen lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huo mi oon lupamääräyksissä ilmenevillä tavoilla. Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset on annettu ihmisten ja eläinten terveyteen koh dis tu van vaaran ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi, eräistä naapuruussuhteista annetun lain mukaisten hait to jen ehkäisemiseksi, pohjavesien ja maaperän suo je le mi sek si, muun ympäristölle aiheutuvan haitan rajoittamiseksi ja toiminnan valvonnan toteuttamiseksi. Sijoittamalla murskauslaitos mahdollisimman alhaiselle ta solle voidaan vähentää syntyvän melun leviämistä vaikka asutuk seen on valtioneuvoston asetuksen mukaista oh je ar voa

5 pidempi etäisyys. Pölyntorjuntaa tulee toteuttaa pölyhaittojen vähentämiseksi ym pä ris tös sä. Pohjavesialueella toimittaessa kemikaaleja ei saa käyttää pölyn tai liukkauden torjunnassa. Ulkopuolisia on varoitettava toiminta-alueen vaaroista, jyr kis tä rinteistä ja murskaamon laitteista. Koneiden ja laitteiden huollosta ja kunnossapidosta on huoleh dit ta va siten, ettei aiheudu vaaraa ympäristölle, poh ja ve sille tai terveydelle. Pohjavesialueella toimittaessa on noudatettava erityistä va rovai suut ta öljyjen ja kemikaalien käsittelyssä ja ve den ot ta mon kaukosuojavyöhykkeen määräyksiä noudatettava. Jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä on annettu määräyk siä jätelain nojalla. Jätteiden oikealla käsittelyllä var mis tetaan, ettei jätteistä tai niiden varastoinnista ai heu du maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumisen vaa raa. Ympäristölle haitallisten aineiden joutuminen maa pe rään ja sitä kautta pohjaveteen on estettävä ympäristö- ja ter veyshait to jen ehkäisemiseksi. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin tulee varautua ennalta, jotta voidaan ehkäistä haitallisia terveys- ja ym pä ris tö vai ku tuk sia. Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojeluasetuksen mukaan ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaiselle sel laises ta toimintaa koskevasta muutoksesta tai poik keus ti lantees ta, jolla on vaikutusta ympäristöön tai luvan nou dat ta miseen. Valvonnan edellytyksenä on kirjanpito toiminnan laa juu des ta, toiminnassa syntyneistä jätteistä sekä mahdollisista poik keuksel li sis ta tilanteista. Alueen pohjaveden laatua ja toiminnan vaikutuksia siihen on seurattava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lau sun nos sa esitetyllä tavalla, koska alue on arvokas poh ja ve si alue, jolta pohjavettä otetaan yhdyskuntien käyttöön. Paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy jatkuvasti ja toi minnan har joit ta jan on koneita ja laitteita uusiessaan mah dol lisuuk sien mukaan otettava käyttöön tällaisia uusia, ym pä ristön suo je lun kannalta nykyistä parempia tekniikoita. Toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista on tarpeen edellyt tää suunnitelmaa hyvissä ajoin, jotta alueen kun nos ta mises ta, päästöjen ehkäisemisestä ja mahdollisesta tark kai lun järjestämisestä voidaan päättää ajoissa. Ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla voidaan antaa mää-

6 räyk siä, joita lupaehdoista huolimatta tulee noudattaa. Luvanhaltijan lisäksi kaikkien alueella toimivien tulee olla selvil lä tämän päätöksen määräyksistä sen var mis ta mi sek si, että päätöstä noudatetaan. Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toi min nas sa tai toiminnan laajuudessa tapahtuu olennainen muu tos, on toiminnanharjoittajan haettava toiminnalleen uusi ym pä ris tö lupa. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettava Kokemäen kaupungin ym pä ris tö lau ta kun nal le mennessä. Päätöksen täytäntöönpano Jos tähän lupapäätökseen ei haeta muutosta, lupapäätös on lainvoimainen kolmantenakymmenentenä päivänä pää tök sen antamispäivästä, antamispäivää lukuun ottamatta. (YSL 190 ; hallintolainkäyttölaki 586/1996) Ympäristölautakunta katsoo, että toiminnan laatu ja laajuus huo mi oon ottaen ja koska kyse on olemassa olevan toi minnan jatkamisesta, päätöksen täytäntöönpano ei tee muu toksen ha kua hyödyttömäksi, joten ympäristölautakunta päät tää ympäristönsuojelulain 199 :n nojalla, että toiminta voi daan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä nou dattaen. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää pää tök sen täytäntöönpanon. (YSL 201 ) Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun ki ven lou hinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Tämän ympäristöluvan käsittelystä peritään Kokemäen kaupun gin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mu kai nen maksu 1400,00 euroa. Taksan on kaupunginvaltuusto hy väksy nyt Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea ympäristönsuojelulain 190 :n

7 mukaista muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Päätös Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yk si mie lises ti. Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Matti Forsman, puh

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari)

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) Ympäristölautakunta 47 25.05.2015 Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) 206/610/2015 Ympäristölautakunta 25.05.2015 47 ASIA Kuljetus Villman Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 86 05.06.2013 Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi 199/11.01.00/2013 Ymplk 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Ympäristölautakunta/valvontajaosto Aika 01.03.2012 klo 14:00-14:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas

Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas Ympäristölautakunta 05.05.2014 38 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristöluvan muutos Pih ti putaan kunnan Alvajärven

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 19 22.01.2014 Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta 961/11/01/00/2013 Rakennus-

Lisätiedot