Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/ /2014 Rymla 29 ASIA UPM-Kymmene Wood Oy on hakenut Kouvolan kaupungin ym pä ris tön suoje lu vi ran omai sel ta ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesti jat ko ai kaa Kalson höyrykattilalaitokselle myönnetyn ympäristöluvan lu pa mää räys ten tarkistamisen ajankohdalle. Jatkoaikaa haetaan as ti. Kalson viilutehtaan ja hoyrykattilalaitoksen ympäristölupien tar kis ta mi set tulisivat tuolloin vireille samanaikaisesti, jolloin luvat voitaisiin toi min nal li se na kokonaisuutena yhdistää. Nykyisin UPM-Kymmene Wood Oy omis taa sekä höyrykattilalaitoksen että viilutehtaan, mutta toi min noil la on erilliset ympäristöluvat. Hakija: UPM-Kymmene Wood Oy, Helsinki. Y-tunnus Yhteystiedot: UPM-Kymmene Wood Oy, Hanna Eklund, Siikakoskentie 88, Vuohijärvi, puh , Hakija on perustellut hakemustaan seuraavasti: UPM-Kymmene Wood Oy on ostanut höyrykattilalaitoksen Vapo Oy:ltä. Omis tus- ja hallintaoikeus on siirtynyt Toiminta jatkuu muu toin samanlaisena kuin tähänkin asti eikä erityistä tarvetta lu pa mää räys ten tarkistamiseen ole. Höyrykattilalaitos käyttää Kalson viilutehtaan haketta polttoaineena ja tuottaa tehtaan tuotannossa tarvittavan höyryn, joten toimintojen ym pä ris tö luvat on tarkoituksenmukaista käsitellä yhdessä. Höy ry kat ti la lai tok sen toiminta voi jatkua noudattaen voimassa olevan ympäristöluvan lu pa määräyk siä ja voimaan tulleen ja laitokseen sovellettavan polt to ai nete hol taan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ym pä ris tön suo jelu vaa ti muk sia koskevan valtioneuvoston asetuksen 750/2013 (ns. PIPO-asetus) päästö- ja muita suoraan asetuksen nojalla nou da tet ta via määräyksiä. Pääkattila (peruskuormakattila) on vuonna 2000 käyttöön otettu lei ju ker roskat ti la, joka käyttää polttoaineena viilutehtaalla syntyvää haketta. Va ra kat tilan (huippukuorma- ja varakattila) polttoaineena on raskas polt to öl jy. Käynnistyksessä pääkattilassa käytetään kevyttä polttoöljyä. Pää kat ti lan polttoaineteho on 12,2 MW (lämpöteho 10,7 MW) ja va ra kat ti lan 10,4 MW (lämpöteho 9,26 MW). Kattiloiden vuotuinen kes ki mää räi nen höyryntuotanto on GWh (v GWh). Pääs tö mit tauk set kattiloille on tehty v ja hakijan mukaan päästötaso alit taa PIPO -asetuk sel la annetut yleiset päästörajat. Päästömittaukset tul laan tekemään uudes taan vuoden 2015 aikana.

2 Kevyttä polttoöljyä varastoidaan 50 m 3 :n säiliössä ja raskasta polttoöljyä 300 m 3 :n säiliössä. Raskaan polttoöljyn säiliö on tarkastettu ja kevyen polttoöljyn säiliö tarkastetaan kesällä Säiliöalue on va rus tet tu betoniseinämillä ja pohjalla on paksu savikerros suo da tin kan kaan päällä. Säiliöalue tarkastetaan ja tarvittavat korjaustoimet tehdään vuo den 2016 aikana. Kattilalaitoksen tiedot siirretään viilutehtaan pe las tus suun ni tel maan ja tarkkailusuunnitelmaan vuoden 2014 aikana niiltä osin kuin ne eivät niissä vielä ole. Toiminta täyttää näin ollen hakijan käsityksen mukaan PIPO -asetuksen vaa ti muk set. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on saapunut Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluun YMPÄRISTÖLUPA Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön kuntayhtymä on myöntä nyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan höyrykattilaitoksen toimintaan. Höy ry kat tilai tos sijaitsee Kalson tehdasalueella Kouvolan kaupungissa, Se län pään kylässä osoitteessa Siikakoskentie 88, Rno Ym pä ris tö lu pa on voimassa toistaiseksi ja hakemus lupamääräysten tar kis ta mi sek si on tehtävä mennessä. ASIAN KÄSITTELY Ympäristönsuojelulain 115 :n mukaan luvan määräajan pidentäminen on käsiteltävä sovetuvin osin kuin lupahakemus. Ympäristöluvan määräajan pidentämistä koskevasta hakemuksesta on kuu lu tet tu Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla Naa pu reille on ilmoitettu nähtävillä olosta kirjeellä. Asiassa ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Kaakkois-Suomen elinkeino-, lii kenne- ja ympäristökeskukselta. ELY-keskus on ilmoittanut ettei se näe es tet tä kattilalaitoksen lupamääräysten tarkistamisajankohdan siir tä mi sel le esitettyyn aikaan mennessä. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

3 Ympäristöluvan myöntänyt viranomainen voi ympäristönsuojelulain 115 :n nojalla pidentää määräaikaa enintään kolmella vuodella, jos ym pä ris tö luvan määräyksen noudattaminen annetussa määräajassa tuottaa lu van hal tijal le hänestä riippumattomista syistä huomattavia vaikeuksia ei kä määräyksen noudattamisen lykkääntymisestä aiheudu ympäristön mer kittä vän pilaantumisen vaaraa. Lupaan on tehtävä pidentämisestä joh tu vat tarpeelliset tarkistukset astui voimaan Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan al le 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ym pä ris tön suo je lu vaa ti muk sis ta (Vna 750/2013). Asetusta sovellettaisiin Kalson höy ry kat ti la lai tok seen siitä alkaen, kun hakemus lu pa mää räys ten tarkistamiseksi on teh tä vä. Jatkoaika voidaan myöntää, koska toiminnanharjoittaja on vaihtunut samaan aikaan kuin lupamääräykset olisivat tulleet tarkistettaviksi. Toi min nan kehittämisen kannalta toiminnanharjoittajan on järkevää pe reh tyä viilutehtaan ja höyrykattilalaitoksen toimintaan kokonaisuutena en nen lupamääräysten tarkistamista. Jotta jatkoajan myöntämisestä ei ai heu tui si ympäristön merkittävän pilaantumisen vaaraa, on toimittava ha ke muk sen ja seuraavien määräysten mukaisesti: 1. Nestemäisten polttoaineiden varastointi on järjestettävä Vna:n 750/ :n mu kai ses ti mennessä. Mikäli muutostöiden yh tey des sä öl jy säi liöil le tehdään maahan kiinteä suoja-allas, tulee sa mal la selvittää onko nykyisen altaan savipohjassa öljypitoisuutta ja tar vit taes sa puhdistaa pilaantunut maaperä. Ilmoitus pilaantuneen maa pe rän puhdistamisesta tehdään Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen. 2. Vna:n 170/2013 mukaiset savukaasupäästöjen mittaukset tulee teh dä mennessä. Kertaluonteisia savukaasupäästöjen mit tauk sia koskeva suunnitelma on toimitettava kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omaisel le noin kuukautta ennen mittauksia. MÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Lupamääräys voi olla ym pä ris tön suo je lu lain nojalla annettuun val tio neu voston asetukseen sisältyvää yk si löi tyä ympäristönsuojelun vä him mäis vaa timus ta ankarampi esim. lu van myöntämisen edellytysten täyttämiseksi tai vesien suojelemiseksi (YSL 51 ). Mää räyk set 1 ja 2 on katsottu tarpeellisiksi, koska ne no peut ta vat ym pä ris tön suo je lun kannalta tarpeellisimpien kor jaus toi men pi tei den toteuttamista. Il man edellä mainittuja määräyksiä jatkoajan myön tä mi nen lu pa mää räys ten tarkistamiselle siirtäisi tarpeellisten kor jaus toi men pi tei den to teu tus ai kaa

4 myöhäisemmäksi, kos ka asetus tulee sovellettavaksi vasta lu pa mää räysten tarkistamisen yh tey des sä eikä hakemuksessa ole esitetty muutoksille riittävän nopeaa ai ka tau lua. Nykyisin polttonesteet varastoidaan yksivaippaisissa säiliöissä, joilla ei ole tiivistä suoja-allasta. Vna:n 750/2013 mukaan nestemäiset polt to ai neet on varastoitava asianmukaisessa kaksoisvaippasäiliössä tai tii vii seen suoja-altaaseen sijoitetussa säiliössä. Säiliöt sijaitsevat vesistön ran nal la. Mää räyk sel lä 1 pyritään ennalta ehkäisemään ympäristön pi laan tu mi nen öl jy säi liöi den vuototilanteessa ja varmistamaan ettei mah dol lis ten kiinteiden ra ken tei den alle jää pilaantunutta maata. Hakemuksessa on ilmoitettu, että päästömittaukset tullaan tekemään v aikana. Edellisen kerran mittaukset on hakemuksen mukaan tehty v. 2002, joten niiden perusteella ei voida todeta päästöraja-arvojen ny kyi sin alittuvan. PIPO -asetuksen mukaan kiinteää polttoainetta käyt tä vän peruskuormayksikön savukaasupäästöt on mitattava kolmen vuo den välein ja raskasta polttoainetta käyttävän vara- ja huip pu kuor ma yk si kön enintään 7000 käyttötunnin tai vähintään 7 vuoden välein. Mää räyk sel lä halutaan varmistaa, että toiminta täyttää PIPO -asetuksen vaa ti muk set savukaasupäästöjen osalta. Mikäli PIPO -asetuksen pääs tö ra ja-ar vot ylittyvät, on toiminnanharjoittajalla riittävästi aikaa tehdä tar vit ta vat korjaustoimenpiteet lupamääräysten tarkistamisen ajankohtaan men nes sä. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös toimitetaan kirjallisena UPM-Kymmene Wood Oy:lle sekä säh köpos tit se Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti toiminnan sijoituspaikan naapureille, joil le on lähetetty tieto lupahakemuksen vireilletulosta. Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Jaana Martin, p , jaana.martin(a)kouvola.fi

5 Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 115 :n nojalla myöntää UPM-Kymmene Wood Oy:lle jatkoaikaa lu pa mää räys ten tarkistamista varten koskien kiinteistöllä si jait se vaa Kalson höyrykattilaa. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on teh tä vä mennessä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 26.6.2012, kello 17.30 19.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot