Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiosta saapuneiden lausuntojen keskeinen sisältö:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiosta saapuneiden lausuntojen keskeinen sisältö:"

Transkriptio

1 Opetus- ja kultuuriministeriö Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiosta saapuneiden lausuntojen keskeinen sisältö: Keskustan eduskuntaryhmä Lausunnon keskeinen sisältö Keskustan eduskuntaryhmä painottaa, että koko ikäluokalle on taattava toisen asteen tutkinto syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että opintojen ohjaukseen lisätään resursseja ja sen sisältöjä kehitetään edelleen tukemaan erityisesti jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä. Lukioiden on verkostoiduttava tiiviimmin paikallisen elinkeinoelämän, yhteiskunnallisten toimijoiden sekä korkeakoulujen kanssa lukiolaisen kansalaistaitojen sekä työelämä- ja jatkokoulutusvalmiuksien vahvistamiseksi. - Tuntijakouudistus Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että opiskelijan yksilöllisen lahjakkuuden kehittäminen edellyttää nykyistä laajempaa valinnaisuutta lukion kurssivalinnoissa. Kuitenkin tulee huolehtia siitä, ettei valinnaisuutta viedä niin pitkälle, että se vaarantaa kansallisesti yhteisen perustan hakeutua jatko-opintoihin. - Opettajien täydennyskoulutus ja pedagogiikka Keskustan eduskuntaryhmä kannattaa vahvasti työryhmän ehdotuksia pedagogiikan vahvistamisesta kaikessa opetuksessa ja edellyttää sen menetelmien jatkuvaa kehittämistä. Keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että opettajien ja oppilaitosten johdon täydennyskoulutukseen kiinnitetään enemmän huomiota sekä sen sisältöjen että saatavuuden osalta. Keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että oppilaitosten johtoa varten perustetaan erityinen koulutusohjelma, jolla johtoa valmennetaan tapahtuviin muutoksiin. On tärkeää, että rehtoreiden lisäksi myös opettajat voivat osallistua tähän koulutukseen. - Ylioppilastutkinto ja sen kehittämistarpeet Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että ylioppilastutkintoa on edelleen kehitettävä niin sisällöllisesti kuin teknisesti palvelemaan entistä paremmin lukio-opinnoissa saavutetun yleissivistyksen arviointia sekä korkeaasteen opiskelijavalintoja. Vanhempien varallisuus ei saa estää ylioppilastutkinnon suorittamista ja kannattaa toimenpiteitä, joilla tutkintomaksuja voidaan laskea. - Lukiokoulutuksen kattavuus Keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että lukioverkko säilyy mahdollisimman kattavana ja lukiokoulutus turvataan tasapuolisesti koko maassa alueen erityispiirteet huomioon ottaen myös tulevaisuudessa. Samalla on jatkettava lukiokoulutuksen sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä. Kaikille oppilaitoksille on kiireellisesti turvattava sellaiset nopeat tietoliikenneyhteydet, jotka mahdollistavat etäopetuksen ja muun toiminnan tietoliikenneyhteyksiä hyödyntämällä. Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että erityisesti harvaanasutuilla alueilla on kannustettava lukioita ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tiiviiseen ja tarkoituksenmukaiseen hallinnolliseen ja opetukselliseen yhteistyöhön keskenään sekä muidenkin koulutusasteiden kanssa. - Opintojen ohjaus ja opiskelijoiden tuki Keskusta eduskuntaryhmä kannattaa esitystä yksilöllisen opintojen ohjauksen kirjaamisesta lukiolakiin sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista. Toisen asteen opintotukea kehitettäessä on painotettava erityisesti itsenäisesti asuvien nuorten toimeentulon turvaamista. - Lukion rahoitusmalli ja laadun arviointi Lukion rahoituksen on jatkossakin pohjauduttava laskennalliseen yksikköhintaan suoritettujen tutkintojen tai oppimäärän sijaan. Laatumittariston kehittäminen on tärkeää, mutta se ei saa olla rahoituksen perusta. Keskustan eduskuntaryhmä pitää välttämättömänä, että rahoituksessa huomioidaan korotusperusteena erityispiirteet, kuten koulutuksen saavutettavuus, lukion koko ja maahanmuuttajien tai erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä. Erityisen tärkeää on, että pienten ja pitkien etäisyyksien päässä olevien lukioiden rahoitus turvataan yksikköhintaan lisättävällä erityisrahoituksella. Nykyinen erityisrahoitus tulee säilyttää ja tehdä siihen tarvittavat tarkistukset. 1

2 - Uudistuksen kustannukset Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että lukiokoulutusta uudistettaessa kustannusten nousu on korvattava täysimääräisenä kunnille. Kehittämistyön rahoituksen turvaamiseksi koulutuksen järjestämiseen myönnettävät valtionosuudet on käytettävä täysimääräisenä koulutukseen. Ikäluokkien pienenemisen myötä säästyvät varat on käytettävä opetuksen ja oppimisympäristöjen parantamiseen. - Yhteisöllisyys ja osallisuus Luokattomassa lukiossa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteisöllisyyteen. Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että oppilaskuntien asemaa opiskelijoiden edustajana koulun päätöksenteossa on vahvistettava. Tutortoiminta on kirjattava lukiolakiin. Lukiolaisten osallistuminen koulun päätöksentekoon vahvistaa kokemusta yhteisestä kouluyhteisöstä, luottamusta kansalaisyhteiskuntaan ja sen instituutioihin ja yksilön vaikuttamismahdollisuuksiin. Kokoomuksen eduskuntaryhmä Lausunnon keskeinen sisältö Yhteenvetona lausunnon keskeisestä sisällöstä Kokoomuksen eduskuntaryhmä toteaa, että: Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää työryhmän tekemiä ehdotuksia pääpiirteissään hyvinä ja oikeansuuntaisina. Yleissivistävyyden ja laadun vahvistamisen, lukiokoulutuksen nykyaikaistamisen ja lukiokoulutuksen profiilin kirkastamisen tulee olla keskeisiä lähtökohtia lukiokoulutuksen kehittämiselle. Lukiokoulutuksen kehittämisen on oltava yksi seuraavan hallituskauden keskeisistä koulutuspoliittisista painopisteistä. Lukiokoulutusta on kehitettävä jatkossakin duaalimallin pohjalta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää uudistuksen onnistumisen edellytyksenä lukiokoulutuksen riittävän rahoituksen turvaamista. Lukio-opetuksen pedagoginen uudistaminen ja tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen opetuksessa ovat kannatettavia esityksiä. Onnistuminen näissä tavoitteissa edellyttää opetuksenjärjestäjän velvollisuutta tarjota täydennyskoulutusta opettajille ja opettajien velvollisuutta päivittää osaamistaan säännöllisesti. Lukion tuntijaon uudistamistyö on aloitettava pikaisesti ensi hallituskaudella. Tehtävien ratkaisujen on mukailtava perusopetuksen tuntijakoon tehtäviä muutoksia siten, että yleissivistävään opetukseen muodostuu selkeä yhtenäinen linja. Lukiokoulutukseen tulee laatia laatusuositukset. Lukiokoulutus tulee turvata alueellisena koulutuspalveluna koko maassa. Lukioverkon tulee olla valtakunnallisesti sellainen, että opiskelijalla on mahdollisuus käydä lukiota kotoa käsin. Yksikköhintakorotus pienelle lukiolle on perusteltua vain silloin, kun kyse on lähialueensa ainoasta lukiosta. Moninkertaisten rakenteiden sijaan on panostettava koulutuksen laatuun, oppimisympäristön viihtyisyyteen, opiskelun tukipalveluihin, moderneihin oppimisvälineisiin sekä opetuksen monipuolisuuteen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että myös etäopetuksen osalta luodaan laatukriteerit ja turvataan opiskelijoille riittävät opiskelun tukipalvelut. Työryhmän esitykset opinto-ohjauksen lisäämisestä ja oppilashuollon kehittämisestä ovat kannatettavia. 2

3 Täysi-ikäisten toisen asteen opiskelijoiden opintotuen tason riippuvuus vanhempien tuloista tulee purkaa. Opintorahan sitominen elinkustannusindeksiin edellyttää, että opintotuen rakennetta uudistetaan kokonaisuudessaan kannustamaan täysipäiväiseen opiskeluun ja nopeampaan valmistumiseen. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Lukio-opetuksen kehittämistä ja uudistamista pohtinut työryhmä on tehnyt pääsääntöisesti hyvää työtä. Tässä lausunnossa käydään läpi keskeisimpiä huomioita työryhmän ehdotuksista. Uudistuksia edelleen pohdittaessa on erityisen tärkeää turvata maamme lukioverkon säilyminen riittävän kattavana alueellisen tasa-arvon ylläpitämiseksi. Työryhmän ehdottamaan valinnaisuuden lisäämiseen ja harvempien oppiaineiden opiskeluun lukiossa Vasemmistoliitto suhtautuu varauksella. Lukion monipuolisesti yleissivistävä tehtävä on pidettävä mielessä yksilöllisiä opinpolkuja suunniteltaessa. Jos opiskelija keskittyy lukio-opiskelussa harvempiin aineisiin, tulee varmistaa, etteivät valinnat rajoita tulevaisuuden jatko-opintomahdollisuuksia. Valinnaisuuden lisääminen johtaa myös lisääntyvään alueelliseen eriarvoisuuteen lukioiden välillä. Työryhmän esityksen mukaan lukion yleisiä tavoitteita sekä opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita on suunnattava valmiuksien ja taitojen suuntaan. Tämä on kannatettava tavoite, jonka avulla on mahdollista siirtyä ulkoa opettelusta ja pintaoppimisesta kohti tiedon konstruktiivista rakentumista. Tämä tukee myös esitettyä tavoitetta kehittää ylioppilastutkintoa entistä enemmän taitoja ja kokonaisuuksien hallintaa mittavaksi. Lukio-opiskelua kehitettäessä tulee selvittää nykyistä laaja-alaisempi mahdollisuus valita opintoja myös muista toisen asteen oppilaitoksista. Vasemmistoliitto pitää hyvänä, että työryhmän ehdotusten vaikutukset lukion opettajien palvelussuhteisiin, työaikajärjestelyihin ja toimenkuvaan selvitetään. Opetushenkilökunnan perus- ja täydennyskoulutuksen tarpeen lisäksi on kiinnitettävä huomiota opettajankoulutuksen alueelliseen kattavuuteen. Esimerkiksi Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen alasajo ei tue opettajankoulutukselle uudistuksesta aiheutuvaa lisätarvetta. Lisäksi on syytä varmistaa, ettei esityksessä ehdotettu koulutuksen laadunvalvontajärjestelmä aiheuta opettajille kohtuuttomia hallinnollisia lisävelvoitteita. Hyviä tavoitteita ovat myös opiskelijoiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja koulu toimintakulttuurin muuttaminen vuorovaikutteisemmaksi opettajien ja johdon koulutuksen avulla. Tämän osallisuuden lisäämisen on toimittava myös kansalaisuus- ja demokratiakasvatuksena osallistuvaan yhteiskunnan jäsenyyteen. Yhteisöllisyyden lisäksi opiskelijoille on taattava yksilöllinen opinto-ohjaus ja riittävät opiskelun tukitoimet, kuten esityksessä todetaan. Vasemmistoliitto kannattaa ehdotettua lukiolain (629/1998) 7 :n 4 momentin muuttamista kuuluvaksi: "Opiskelijalle tulee antaa myös opinto-ohjausta. Ryhmämuotoisen ohjauksen lisäksi opiskelijalla on oikeus saada yksilöllistä opinto-ohjausta." Vasemmistoliitto kannattaa erityisesti työryhmän ehdotuksia opiskelijoiden aseman parantamiseksi ja opintososiaalisten etuuksien korottamiseksi. Opintorahan sitominen elinkustannusindeksiin, vanhempien tulojen huomioimisesta luopuminen täysi-ikäisille opiskelijoille ja opintorahan korotukset ovat olleet Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaatimuksia jo pitkään. Myös opiskelumateriaalien kuten kirjojen maksuttomuus opiskelijalle on tavoite, joka on syytä lisätä osaksi lukio-opetuksen uudistamista. Kannatettava tavoite on myös maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen käynnistäminen, sekä kielivähemmistöjen huomioiminen opinto-ohjauksessa ja oppimateriaalin tuottamisessa. Kaiken kaikkiaan on todettava, että lukiokoulutuksen ja -opetuksen uudistamista pohtineen työryhmän esitykset muodostavat hyvän pohjan tulevalle kehitystyölle. Svenska riksdagsgruppen/ruots.eduskuntaryhmä Svenska riksdagsgruppens utlåtande om förslagen från arbetsgruppen som bereder åtgärder för utveckling av gymnasieutbildningen 3

4 Svenska riksdagsgruppen önskar som sitt utlåtande framhålla följande: Gymnasiets främsta uppgift är, inom ramen för dualmodellen med arbetsfördelningen med yrkesutbildningen, att erbjuda en gedigen allmänbildning, som grund för akademiska studier eller sådan vidare, högre yrkesutbildning som bygger på gymnasiet. Gymnasiet har i resurstilldelningen släpat efter både grundskolan och yrkesutbildningen. Målet måste vara att höja utbildningens kvalitet och därmed gymnasiets attraktionskraft. Regional jämlikhet kan tryggas med hjälp av nätverk, så kallade regiongymnasier, som har verksamhet på flera orter. Eventuella nätverk ska bildas på språklig grund, för att trygga jämlikheten i utbildningsutbudet. Till allmänbildningens natur hör ett tillräckligt, för alla gemensamt urval av både samhälls- och naturvetenskapliga studier, och inte minst språk. Detta gemensamma ämnesurval kompletteras sedan med valbara ämnen. Valfriheten i gymnasiet och studentexamen har dock tyvärr visat sig ha konsekvenser för språkmångfalden, särskilt svenskan och tyskan. Alla elever borde utöver modersmålet läsa det andra nationalspråket, engelska och ett valbart, utländskt språk. Studentexamen måste reformeras i samma riktning. Språkinlärningen bör vara mer praktisk och inriktad på muntliga färdigheter än nu. Det behövs nya undervisningsmetoder, och en storsatsning på informationsteknologi. Distansstudier bör uppmuntras som ett komplement, men inte så att svagare elever halkar efter. Det behövs ökade resurser för elev- och studiehandledning samt för specialundervisning, såsom arbetsgruppen föreslår. Det är viktigt att alla elever klarar av både årskurslöshet och valfrihet. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä Lausunnon keskeinen sisältö: - Kannatamme erityisesti opinto-ohjauksen lisäämistä lakisääteisesti, sekä opiskelijahuollon kehittämistä ja yhteisöllisyyden lisäämistä. - Suhtaudumme varauksella valinnaisuuden lisäämiseen ja muistutamme, että nuorten tasa-arvo ja yhtäläiset jatko-opintomahdollisuudet toteutuvat parhaiten riittävillä yhteisillä opinnoilla. - Tuemme lukiokoulutuksen järjestämisessä erilaisten hallinnollisten mallien ja verkostojen avulla turvattavaa opetuksen alueellisesti laajaa saavutettavuutta. - Kannatamme lukiolaisten opintososiaalisten etuuksien parantamista. - Edellytämme, että uudistusten toteuttamiseen varataan kunnille riittävät lisäresurssit. Vihreä eduskuntaryhmä Lausunnon keskeinen sisältö Opinto-ohjausta on vahvistettava ja henkilökohtaistettava. Näille parannuksille on taattava riittävät resurssit. Laadukasta ja riittävää opinto-ohjausta tulee saada asuinpaikasta riippumatta. Opinto-ohjaukseen kaivataan nykyistä parempaa kytköstä työelämään ja jatko-opintoihin. Opiskelutaitojen opetusta tulee lisätä ja niitä tulee myös harjoittaa läpäisevästi kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Alueellisia eroja opetustarjonnassa ja valinnaisuudessa on pyrittävä kaventamaan mahdollisuuksien mukaan. Asuinpaikka ei saa sanella liikaa, millaiset eväät lukiosta saa jatko-opintoihin. Keskeytetty peruskoulun tuntijakouudistus viedä loppuun ennen kuin lukion tuntijakoa voidaan käsitellä. 4

5 Vihreät kannattaa mahdollisuutta yksilöllisempiin opintopolkuihin. Valinnaisuuden lisäämisen tulee kuitenkin tapahtua vaarantamatta kaikille annettavaa yhteistä tietopohjaa. Vihreät kannattaa työryhmän esitystä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisäämisestä. TVT:n käyttö on integroitava osaksi opetusta ja myös ylioppilaskirjoituksia. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tulee hyödyntää. Vihreät kannattaa lukiokoulutuksen turvaamisesta alueellisena koulutuspalveluna koko maassa. Oppiainevalintojen sukupuolittumista on pyrittävä purkamaan opetuksessa, opinto-ohjauksessa ja kouluissa tehtävällä tasa-arvotyöllä. Ylioppilastutkinnon voimakkaampi painottaminen opiskelijavalinnoissa on kannatettavaa, jos sillä voidaan nopeuttaa opintoihin siirtymistä ja lisätä ylioppilaiden tasa-arvoa. Osa opiskelijavalinnoista on kuitenkin tehtävä edelleen pelkän pääsykokeen perusteella, jotta myös ylioppilaskokeessa epäonnistuneille taataan mahdollisuus jatko-opintoihin. Toisen asteen koulutusta on kehitettävä kokonaisuutena. Kaksoistutkinnot ja valinnaisten kurssien tarjontaa tulee kehittää. Lukion opiskelijahuollon puutteet on korjattava: lukiolaisten tavoitettavissa tulee olla riittävästi osaavaa opiskelijahuollon henkilökuntaa. Oikeusministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt oikeusministeriöltä lausuntoa työryhmän muistiosta Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän (OKM 2010:14). Oikeusministeriö lausuu muistion johdosta kunnioittavasti seuraavaa: Oikeusministeriö pitää perusteltuna työryhmän ehdotusta jonka mukaan lukiokoulutusta tulee jatkossakin kehittää omana koulutusmuotonaan ja yhtyy työryhmän ehdotukseen) että lukiokoulutuksen ensisijaisena tarkoituksena on antaa tarvittavat akateemiset valmiudet yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin sekä työelämään. Ministeriö pitää erityisen tärkeänä) että opetuksessa ja oppilaiden ohjauksessa kiinnitetään huomiota lukio-oppilaiden mahdollisuuksiin saavuttaa sellaisia taitoja, joita tarvitaan jotta kykenee omaksumaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen opintoja. Muun muassa kieliopinnoissa vaadittavat perustiedot tulevat monelle yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen opiskelijalle yllätyksenä. Riittämättömät kieliopinnot lukio-opetuksessa heijastuvat tällä hetkellä korkeakoulujen kieliopintoihin ja työelämään. Korkeakouluissa joudutaan tällä hetkellä usein varsinkin ruotsin kielessä paikkaamaan lukio-opetuksen puutteita opiskelijoiden ammatti sanaston kehittämisen sijaan. Oikeusministeriön mielestä lukiokoulutuksen kehittämisessä tulee huomioida, että riittämättömät ruotsin kielen opinnot kaikilla koulutusasteilla ovat johtamassa siihen) että kielilainsäädännön toteuttamisedellytykset ovat yhä harvempien kielitaitoisten yksilöiden harteilla. Työryhmän ehdotusta, jonka mukaan säädetään opiskelijan oikeudesta saada yksilöllistä opinto-ohjausta sekä vahvistetaan lukion opiskelijoiden oikeutta saada erityistä tukea oppimisvaikeuksiin, pidetäänkin kannatettavana. Oikeusministeriö pitää tärkeänä että opetus suunnitelmia uudistettaessa arvioidaan keinoja demokratiakasvatuksen vahvistamiseen ja demokratiakasvatuksen kehittämiseen lukionopetuksessa. Oikeusministeriön mielestä koulujen kynnystä käsitellä poliittis-yhteiskunnallisia sisältöjä sekä osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja opetuksessa tulisi madaltaa. Oikeusministeriö yhtyy työryhmän toteamukseen siitä, että lukiokoulutuksen antaman yleissivistyksen tulee olla monipuolista ja integroivaa. Ministeriö pitää myös ehdotusta opiskelijan mahdollisuuksista rakentaa yksilöllisempiä opintopolkuja muun muassa nykyistä laajemman valinnaisuuden kautta sinänsä hyvänä mutta korostaa yleissivistävien perusopintojen merkitystä. 5

6 Oikeusministeriö pitää hyvänä työryhmän ehdotusta, että lukiokoulutus turvataan alueellisena koulutuspalveluna koko maassa alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Ministeriö korostaa että muun muassa suunniteltaessa työryhmän muistiossa mainitsemia lukio-koulutuksen rakenteellisia muutoksia, tulee turvata perustuslaissa säädetty jokaisen oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin, sekä saamelaisten, romanien ja viittomakielisten sekä muiden ryhmien oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Työryhmän ehdottama lukiokoulutuksen järjestäjien verkostoituminen lukiokoulutuksen turvaamiseksi tulevaisuudessa, on oikeusministeriön näkemyksen mukaan tärkeä. Oikeusministeriö pitää tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena, että maahanmuuttajien edellytyksiä lukioopintoihin parannetaan muun muassa molempien kotimaisten kielten tehostamisen osalta käynnistämällä maahanmuuttajien lukiokoulutukseen yhden vuoden laajuinen valmistava koulutus. Ministeriön mielestä on tärkeää, että koko lukion ajan tehostetaan vieraskielisille opiskelijoille tarkoitetun suomi tai ruotsi toisena kielenä opetustarjontaa. Lisäksi oikeusministeriö katsoo, että aikuisopiskelun omaleimaisuus tulee, kuten ehdotetaan turvata myös jatkossa erikseen aikuisille tarkoitetulla tuntijaolla ja opetussuunnitelman perusteilla. Puolustusministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt mm. puolustusministeriöltä lausuntoa lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiosta. Puolustusministeriöllä ei ole oman toimialansa osalta lausuttavaa muistion johdosta. Oheisena kuitenkin eräitä yksittäisiä näkökohtia ja kommentteja muistiosta (petiitti). Opiskelijan hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden edistäminen ja ylläpitäminen sekä sen edellytyksiä lisäävä toiminta ovat osa lukiolain 29 a :n mukaista opiskelijahuoltoa. Opiskelijan hyvän terveyden ja toimintakyvyn edistäminen voisi olla osa lukion opetussuunnitelmaa. Lasten ja nuorten eräiden ryhmien vähäisen liikkumisen ja epäterveellisten tottumusten aiheuttamiin terveydellisiin riskeihin on kiinnitetty huomiota mm. lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmassa sekä valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisessa kehittämisohjelmassa. Lisätään lukiokoulutuksessa tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käyttöä opetuksessa ja oppimisessa. Otetaan huomioon tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisääntyminen lukion opetussuunnitelmia uudistettaessa. Tuetaan valtionavustuksilla koulutuksen järjestäjiä lukioiden tieto- ja viestintäteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankinnassa sekä teknisten tukipalvelujen järjestämisessä. Muistiossa painotetaan vahvasti tieto- ja viestintätekniikan merkitystä ja mahdollisuuksia lukiokoulutuksessa. Monilta osin ajatuksiin voidaan yhtyä. Kuitenkin tiettyä ristiriitaisuutta on havaittavissa tietotekniikan ajatellussa roolissa opetuksessa: onko tietotekniikka ja erityisesti laitekannan tiheys päämäärä sinänsä vai tulisiko tietotekniikalle osoittaa selkeitä, opetuksen sisältöjä ja koulun kasvatuksellisia tavoitteita ja pedagogisia menetelmiä palvelevia tehtäviä ennen mittavia investointeja. TVT-laitteistojen ja ohjelmien elinkaari on lyhyt ja hinta korkea. Tietotekniikkaan tulisi suunnata julkisia varoja vain silloin, kun siitä saatava hyöty arvioidaan suuremmaksi kuin vaihtoehtoisista investoinneista kuten opetusryhmien pienentämisestä, oppilaiden henkilökohtaisesta ohjauksesta ja opetussisältöjen monipuolistamisesta saatava hyöty. Lukiokoulutuksen tulisi ottaa huomioon entistä enemmän erilaisten lahjakkuuden muotojen toteutuminen ja mahdollistuminen lukion opetusrakenteiden puitteissa ja sen myötä lahjakkuuden virittäminen kaikissa opiskelijoissa. Ihanne olisi vastata mahdollisimman hyvin kunkin opiskelijan lahjakkuudellisiin erityispiirteisiin ja tarpeisiin. Näin lahjakkuutta ei nähdä kapea-alaisesti esimerkiksi älykkyysosamäärän ilmentymänä, vaan sitä tarkastellaan laaja-alaisena ja alati kehittyvänä ominaisuutena, johon sisältyy myös olennaisena osana luovuus. Edellä lausutut, lahjakkuuden monimuotoisuuden tunnistavat ehdotukset, ovat hyvin kannatettavia. 6

7 Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö pitää lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia hyvinä. Huolimatta siitä, että lukiokoulutuksen yleissivistävää tehtävää kirkastetaan, tulee samalla kuitenkin kehittää myös lukioiden työelämäyhteyksiä ja niihin liittyviä oppisisältöjä. Lukiokoulutuksen yhteistyö yritysten ja työnantajien kanssa jää tällä hetkellä huomattavasti alle peruskouluissa tehtävän työelämäyhteistyön (EK, 2009). Monilla lukion oppiaineilla olisi paljon nykyistä enemmän luonnollisia liittymäkohtia työelämään. Työelämään liittyvää tietoutta tulisi integroida systemaattisesti mahdollisimman monien lukioaineiden opetukseen. Työ- ja elinkeinoministeriö kannattaa työryhmän ehdotuksia opinto-ohjauksen lisäämisestä ja kehittämisestä. Opinto-ohjauksella on kaksi päätavoitetta, joita tulee samanaikaisesti toteuttaa: opiskelijoiden oppimisen ja henkilökohtaisen kehityksen tukeminen sekä valmistautuminen jatko-opintoihin ja työelämään pitkällä aikavälillä. OKM ja TEM valmistelevat strategialinjauksia kansalaisten elinikäisen ohjauksen palvelujen järjestämisestä ja on tärkeää, että lukiossa tapahtuva opinto-ohjaus nähdään osana tätä palvelukokonaisuutta. Alue- ja paikallistasolla tulee entisestään parantaa työ- ja elinkeinohallinnon ja opetushallinnon yhteistyötä esim. jatkokoulutukseen ohjaamisessa ja siitä tiedottamisessa. Yhteistyö on tarpeen myös mahdollisissa keskeyttämistapauksissa ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden palveluissa. Kuten työryhmän raportissa todetaan, ohjaus tulee nähdä entistä enemmän koko lukio-opetuksen tehtävänä. Ohjaus ja työelämäyhteydet ovat kaikkien opettajien ja muun henkilökunnan tehtäviä. Tästä huolimatta tarvitaan kuitenkin entistä enemmän myös päteviä opinto-ohjaajia, joiden erityistehtäviä koko ajan kehitetään. Korkeakouluista valmistuvien ongelmana näyttää edelleen olevan ns. generalistien sijoittuminen työmarkkinoille. Esimerkiksi yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden taitoa ja kykyä soveltaa koulutustaan työmarkkinoilla tulee lisätä. Lukion oppiaineiden työelämäulottuvuuksien kehittäminen sekä opinto-ohjaus voisivat nykyistä paremmin ennalta ehkäistä näitä ongelmia. Lukion ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa jatko-opinnot ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. On kuitenkin tärkeää, että jatkossa lukio-opintojen jälkeen mahdollistetaan myös sijoittuminen muihin ammatillisiin opintoihin. Niin ikään on tärkeää, että lukio-koulutuksen aloituspaikat suhteutetaan työmarkkinoiden tarpeisiin. Alueiden koulutusta tulee tarkastella kokonaisuutena ja ELY- keskusten asiantuntemusta tulisi kuulla lukioiden aloistuspaikkojen määristä päätettäessä. Työ- ja elinkeinoministeriö kannattaa myös lukioon valmentavaa opetusta maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat ovat tällä hetkellä aliedustettuina lukioissa ja erityisesti nivelvaihetta peruskouluopinnoista eteenpäin tulee kehittää. On tärkeää, että tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa maahanmuuttajanuorten kaikki potentiaali ja heille tarjotaan henkilökohtaista tukea myös akateemisilla koulutus- ja työllistymispoluilla. Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää saamastaan mahdollisuudesta lausua näkemyksensä lukiokoulutuksen kehittämisestä. Yleisenä kommenttina toteamme, että valmistelun lähtökohdat yleissivistyksen vahvistamisen sekä valinnaisuuden lisääminen ovat vahvasti kannatettavia asioita. Erityisen lämpimästi kannatamme työryhmän esitystä, että opetuksessa ja oppimisessa tulisi lisätä merkittävästi tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja hyödyntää ylioppilastutkinnon suorittamisessa tieto- ja viestintäteknologiaa asteittain vuodesta 2014 alkaen. Näemme äärimmäisen tärkeänä opettajien koulutuksen ja tuen tieto- ja viestintäteknisissä asioissa. 7

8 Näkemyksemme mukaan tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja on opetettava koulussa. Tietoyhteiskunnan kansalasitaidot pohjautuvat mediataidoille ja teknis-käytännöllisille taidoille. Mediataidot voidaan puolestaan jakaa luovaan, kriittiseen ja sosiaaliseen mediaosaamiseen. Lisäksi on erotettavissa edellä mainittu tekniskäytännöllinen osaaminen joka läpäisee kaikki muut edellä mainitut osa-alueet, mutta muodostaa myös oman kokonaisuutensa. Nämä osa-alueet olisi otettava huomioon lukio-opetusta kehitettäessä. Toivoisimme että lukio-opetuksen kehittämisen yhteydessä kiinnitettäisiin huomiota myös tietotekniikan voimakkaampaan hyödyntämiseen kansainvälisessä yhteistyössä, esimerkiksi siten, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa kursseja tietoverkkojen välityksellä myös muissa maissa olevissa oppilaitoksissa. Valtiovarainministeriö Toimenpide-ehdotusten mahdollisen toteuttamisen tulee aina tapahtua olemassa olevan valtion talousarvion, peruspalveluohjelman ja valtiontalouden kehysten puitteissa. Lukiokoulutuksen ja sen rahoituksen uudistamisella on lisäksi merkittäviä kuntavaikutuksia, koska kunnat vastaavat pääosin lukiokoulutuksen järjestämisestä. Työryhmän esityksiin sisältyy lukuisia ehdotuksia, joiden toteuttaminen toisi kunnille uusia velvotteita ja lisäisi kuntien kustannuksia. Ottaen huomioon kuntien väestökehityksestä ja muista kuntien toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista johtuvat kuntatalouden menopaineet, kunnille ei tule säätää uusia tehtäviä tai tehtävien laajennuksia. Työryhmän ehdotukset edellyttävät jatkovalmistelua ja taloudellisten vaikutusten perusteellisempaa arviointia. Koska kyse on hyvin laaja-alaisesta uudistuskokonaisuudesta, Valtiovarainministeriö edellyttää, että sitä tulisi käsitellä kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa (Kuthanek) jo siinä vaiheessa, kun tehdään periaatteellisia linjauksia lukiokoulutuksen kehittämisestä. Varsinaisista hallituksen esityksistä tulee käydä kuntalain (365/1995) 8 :n mukaiset neuvottelut. Toisen asteen koulutuksen kehittäminen tulisi nähdä kokonaisuutena siten, että pienentyvien ikäluokkien aiheuttamat muutokset voitaisiin hyödyntää ja suunnata käytettävissä olevia resursseja tarvittaessa uudelleen. Tämä edellyttää keskustelua ammatillisen koulutuksen ja toisaalta lukiokoulutuksen tarjonnan tarpeesta. Lukiokoulutuksen rahoitussäännöstön mahdollinen uudistaminen tulee toteuttaa kustannusneutraalisti nykyiseen järjestelmään verrattuna. Selvityksen tekemisessä tulisi lisäksi ottaa huomioon toisen asteen koulutuksen rahoitus kokonaisuudessaan siten, että mahdolliset uudistukset voidaan toteuttaa tarvittaessa resursseja uudelleen kohdentamalla ilman, että niistä aiheutuu uusia lisämenopaineita. Rahoitusjärjestelmän tulee olla taloudellisuuteen ja toiminnan tuloksellisuuteen kannustava. Pienten lukioiden yksikköhintakorotuksen osalta tulee jatkossa harkittavaksi, onko pienten yksikköjen säilyttämiseen tähtäävä rahoitusmalli taloudellisesti kestävä tai ylipäätään lukiokoulutuksen laadun kannalta järkevä ratkaisu. Sisäasiainministeriö Ei tiivistelmää. Kultuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto OKM Ei tiivistelmää. Itä-Suomen aluehallintovirasto Lausunnon keskeinen sisältö Opiskelijavalintaa koskeva oppilaitosten päätöksentekomenettely tulee toteuttaa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti valitsematta jääneiden hakijoiden oikeusturvan varmistamiseksi. 8

9 Valinnaisuuden lisäämisessä tulee huolehtia riittävästä resursoinnista koulutuksellisen tasa-arvon ja valtakunnallisen yhdenvertaisuuden toteutumisesta etenkin lukioissa, joissa opiskelijamäärä on pieni. Valmistava koulutus maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tulee käynnistää. Lukioiden opiskelijoiden osalta tulisi säätää selkeästi paitsi oikeudesta erityiseen tukeen myös oikeudesta erityisopettajan antamaan tuki-, konsultaatio- tai erityisopetukseen. Lisäksi tulisi säätää lukion erityisopettajien pätevyysvaatimuksista. Erityisopetus- ja tukipalvelujen saatavuus tulee turvata yksikköhinnan porrastuksessa ja varaamalla ministeriölle määräraha harkinnanvaraisen yksikköhinnan korotusta varten. Lapin aluehallintovirasto Lausunnon keskeinen sisältö: Työryhmän esittämä lähtökohta lukiokoulutuksen kehittämisestä omana koulutusmuotonaan on hyvä lähtökohta. Lukiokoulutuksen monimuotoisuuden takia on hyvä säilyttää mahdollisuus lukio-opintojen ja toisen asteen ammatillisten opintojen yhdistämiseen (ns. ammattilukio). Samalla perusteella aluehallintovirasto kannattaa myös erikoistumistehtävän saaneiden lukioiden säilyttämistä. Lukio-opetusta on kehitettävä kohti oppiainekokonaisuuksia. Opettajien pedagogisia valmiuksia ja erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lukio-opetuksessa on tuettava, jotta tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää ylioppilastutkinnon suorittamisessa vuodesta 2014 alkaen. Opiskelijahuollon palvelut ja opiskelijoiden yksilöllisen opinto-ohjauksen riittävä määrä on tarpeen ottaa uuteen tarkasteluun. Lukioopetuksen kokonaiskehittämistä varten on hyvä laatia laatukriteerit kuten perusopetusta varten on jo tehty. Lukiokoulutuksen kohtuullinen saavutettavuus on turvattava. Lukioverkkoratkaisuissa on otettava huomioon, että pienillä paikkakunnilla lukion lakkauttaminen vaikeuttaa myös laadukkaan aineenopetuksen järjestämistä peruskouluissa, koska lukioissa ja peruskouluissa on yhteisiä opettajia. Saamelaisten kotiseutualueella on varmistettava saamen kielen ja saamenkielisen lukio-opetuksen saavutettavuus. Rahoituslainsäädäntöä on uudistettava siten, että harvaan asutuilla alueilla sijaitsevien pienten lukioiden keskimääräistä korkeammat kustannukset otetaan huomioon valtionosuutta määrättäessä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lausunnon keskeinen sisältö Työryhmän ehdotukset ovat yleisesti ottaen kannatettava, joskin melko yllätyksettömiä. Ilmeisesti työryhmä on ottanut työnsä lähtökohdaksi lähinnä työtään päättelevän hallituksen ohjelman käytännön toteuttamisen. Sen sijaan työryhmä ei ole nähnyt tehtäväkseen hahmotella vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja lukion kehittämiselle osana koko koulutusjärjestelmää pitkällä aikavälillä. Lukiokoulutuksen menneen kehityspolun kuvaaminen on ansiokkaampi kuin vaihtoehtoisten tulevaisuuspolkujen kuvaaminen. Työryhmä ei esitä lukiokoulutukseen kovin radikaaleja uudistuksia, vaan suosii kehittämistyössä pienten askelten politiikkaa. Tällaisena työryhmän esitykset palvelevat lukiokoulutuksen asiantuntijoiden toteuttamaa lukion kehittämistyötä, mutta suuremman koulukeskustelun virittämiseen ehdotuksissa on niukasti aineksia. Lukiokoulutuksen tulee muun ohella tukea myös nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoiseen aikuisuuteen ja antaa heille muitakin kuin pelkästään opiskelussa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukiokoulutuksen kehittämisen tulee tapahtua tiiviissä yhteistyössä muun toisen asteen koulutuksen kanssa. Lisäksi yhteistyön perusopetuksen ja toisaalta korkea-asteen koulutuksen kanssa tulee olla kiinteää. Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittämisessä vaanii teknistymisen vaara, että keskitytään tekniikkaan sisältöjen kustannuksella. Nuoret pitää saada mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan oppimisen menetelmiä. Lukion oppilaanohjausta tulisi kehittää niin, että jokainen opettaja kantaisi siitä selkeästi vastuuta. Lukiossa työelämään tutustumista pitäisi olla jokaisena opiskeluvuotena.lukiokoulutuksen ohjauksessa on otettava huomioon, että lukiokoulutuksella on erilaisissa ympäristöissä erilaisia tehtäviä. Toisen asteen koulutuksen saatavuus, saavutettavuus ja alueellinen vaikuttavuus näyttäytyvät erilaisissa ympäristöissä erilaisina. Lukiokoulutuksen merkitys näyttäytyy erilaisena myös perusopetuksen yläkoulujen saavutettavuushaasteisiin yhdistyneenä asiana. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen, 9

10 erityiseen tukeen ja opiskelijahuoltoon tulee kohdentaa lisää resurssia. Mielenterveyden ongelmien ehkäisemiseen, varhaiseen tunnistamiseen ja nopean avun saamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Etelä-Suomen aluehallintavirasto Ei tiivistelmää. Lounais-Suomen aluehallintovirasto Ei tiivistelmää. Ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikkö Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Utlåtandets centrala innehåll: - Frågor om tystnadsplikt och rätt till sekretessbelagda uppgifter samt dokumentering bör regleras i samband med det yrkesövergripande samarbetet inom studerandevården - Det bör vara möjligt att överföra sekretessbelagda uppgifter som är nödvändiga för ordnande av undervisning mellan grundskolan och andra stadiet - Elever som har haft individualiserad lärokurs i ett eller flera ämnen i den grundläggande utbildningen eller inte haft tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket bör antas till gymnasiet enligt prövning - Tillämpningsområdet för särskilda undervisningsarrangemang enligt 13 gymnasielagen bör preciseras i fråga om befrielse från obligatoriska kurser - Det bör göras satsningar på personalens kunskaper och intresse att utöka användningen av informationsoch kommunikationsteknologi i gymnasieundervisningen - Varje gymnasium bör förses med tidsenlig data- och kommunikationsteknisk utrustning - Lärarrollen bör förändras i riktning mot dialog och helhetstänkande över ämnesgränser - Fortbildning för undervisningspersonalen och för ledningen i gymnasierna bör prioriteras - Utbyte av lärarerfarenhet mellan gymnasiet, högskolor, universitet, forskningsinstitutioner bör uppmuntras - Det pedagogiska upplägget i gymnasiet ska inriktas på studiehelheter, dialog och samarbete med aktörer i närsamhället och kontakter till andra utbildningsorganisationer - Satsningar bör göras på att höja undervisningspersonalens beredskap att hjälpa de studerande att utarbeta personliga planer för fortsatta studier - Tillräckliga resurser för studiehandledningen bör garanteras Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lausunnon keskeinen sisältö Aluehallintovirasto kannattaa työryhmän esitystä kehittää lukiokoulutusta edelleen omana, yleissivistävänä koulutusmuotonaan. Kuitenkin niin, että kehittämisresurssien vahvistamiseksi koulutuksen ylläpitäjiä tuetaan lukioiden verkottumisessa keskenään sekä ammatillisen koulutuksen kanssa. Lukioiden houkuttelevuutta toisen asteen koulutuksena tulee lisätä koulutuksen sisältöjä, opetusmenetelmiä ja oppikokonaisuuksia kehittämällä sekä opintojen valinnaisuutta lisäämällä. Lukioverkon ylläpitäminen on tärkeää toisen asteen koulutuksen saavutettavuuden tason varmistamiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin etä- ja virtuaaliopetuksen edelleen lisäämistä ja opetuksen laadun kehittämistä. Virtuaalikanavat ovat mahdollisuus myös opetushenkilöstölle opetuksen sisältöjen ja menetelmien kehittämisessä yhteistyössä. Lukioiden tulee ylläpitää yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa opetuksen tarjonnan ja oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Lukiokoulutuksessa tulee ottaa selvästi vahvempi ote opiskelijahuollon sekä oppimisen ja kasvun tuen kehittämisessä. Lukiokoulutuksella on edessään lukuisia haasteita. Työryhmän esitykset rajoittuvat nykyisiin tarpeisiin. Lukiokoulutuksen kehittämisen tavoitteiden miettimistä tulee edelleen jatkaa pitemmän aikavälin ennakoinnin kautta. 10

11 Evijärven kunta LAUSUNNON KESKEINEN SISÄLTÖ Lukiokoulutusta on kehitettävä jatkossakin omana koulutusmuotonaan. Lukio-opetuksen punaisena lankana tulee olla yleissivistävyys sekä akateemisten valmiuksien antaminen jatko-opintoihin. Valinnaisuuden lisääminen ei saa vähentää kovin paljon pakollisten kurssien määrää. Pienissä lukioissa valinnaisuuden lisääntyessä ongelmana tulee olemaan se, että kurssit eivät vähäisen opiskelijamäärän vuoksi toteudu. Näin todellinen valinnaisuus ei lisäänny. Verkko- ja virtuaaliopetusta tulee kehittää edelleen, mutta samalla muistaa, että se ei voi kaikissa aineissa korvata lähiopetusta. Oppimisympäristöjen uudistamiseen on valtion varattava riittävästi rahaa. Ajanmukaiset pedagogiset työtavat ja etenkin opettajuuden muutos edellyttävät aineenopettajakoulutuk-sen kehittämistä ja laajaa täydennyskoulutusta. Huomiota on kiinnitettävä opettajien valmiuksiin oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien hallintaan sekä valmiuksiin tunnistaa ja tukea opiskelijoiden erityistarpeita. Opiskelijan oikeudesta saada opinto-ohjausta tulee säätää lukiolaissa. Lukio-opiskelijoiden oikeuteen saada erityistä tukea tarvittaessa tulee myös kiinnittää erityistä huomiota. Opiskelijoiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen on kiinnitettävä huomiota joka tasolla. Sen on oltava todellista ja pysyvää. Lukiokoulutus tulee turvata alueellisena koulutuspalveluna koko maassa. Lukiokoulutus on kuitenkin toisen asteen opiskelua ja opiskelijalla tulee edelleen olla mahdollisuus hakeutua mihin tahansa haluamaansa lukioon. Toisaalta, jos kunta joutuu lopettamaan oman lukion opiskelijoiden vähäisen määrän vuoksi, ei voida edellyttää, että kunta sen jälkeen tukisi alueellista lukioa. Yleiset periaatteet osaamisen tunnistamisessa on syytä määritellä lukion opetussuunnitelman perusteissa. Valtionosuusjärjestelmää kehitettäessä pienten lukioiden yksikköhinnankorotuksen tulee säilyä. Pienissä kunnissa lukion merkitys on erittäin suuri perusopetukselle. Ikäluokkien pienentyessä myös yläkoulun oppilasmäärä vähenee ja tuntikehystä pienennetään. Lukion ja perusopetuksen yhteisillä viroilla mahdollistetaan opettajan opetusvelvollisuuden täyttyminen ja näin pätevien aineenopettajien saaminen avoimiin virkoihin. Kahden tutkinnon suorittajien osalta tulee valtionosuutta tulla myös lukiokurssit järjestävälle oppilaitokselle. Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Helsingin ranskalais-suomalainen koulu kiittää lausuntopyynnöstä. Pidämme työryhmän esityksiä pääosin onnistuneina ja tärkeinä. Toteutuessaan ne edistävät merkittävästi suomalaisen lukion toimintaa ja asemaa. Kiinnitämme huomiota seuraaviin kohtiin. Kuten työryhmä esittää, on tärkeää kehittää lukiota omana, korkeakouluopintoihin valmentavana koulutusmuotonaan. Valinnaisuuden lisääminen ja pakollisten kurssien ja mahdollisesti aineidenkin vähentäminen on positiivinen asia. Koulussamme (erityistehtävän saanut lukio) on kokemusperäisesti selvästi havaittavissa, että omien valintojen tekeminen ja toteutuminen selvästi parantaa lukiolaisten opiskelumotivaatiota. Erityinen koulutustehtävä tulee jatkossakin säilyttää ja sen riittävästä resurssoinnista tulee huolehtia. Koulumme toteuttaa koko valtakunnan kannalta tärkeää erityistehtävää yhä edelleen kansainvälistyvässä maailmassa. Väljentyvä tuntijako antaisi muillekin kouluille / koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden laajempaan profiloitumiseen, mitä pidämme positiivisena. Koulutuksen järjestäjien yhdenvertaisesta asemasta ja toimintavapaudesta tulee kaikissa tilanteissa huolehtia. Roolimme erityistehtävän saaneena valtion oppilaitoksena pääkaupunkiseudun lukioverkossa 11

12 tulee turvata laaja ja eri ylläpitäjämuotojen koulutus-tarjonta turvaa nuorille myönteisen valinnanmahdollisuuden. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen sekä maahanmuuttajien koulutukseen tulee taata riittävä resurssi. Olemme onnistuneet kouluttamaan puutteellisen suomen kielen taidon omaavia nuoria aina ylioppilaaksi saakka tähän on kuitenkin varattava tarpeeksi lisäresurssia. Lukiokoulutuksen aloituspaikkojen riittävästä mitoituksesta päätettäessä tulee huolehtia siitä, että koulutuksen järjestäjät tasavertaisessa ja hyvässä yhteistyössä takaavat kullekin ikäluokalle riittävän määrän koulutuspaikkoja. Ylioppilastutkintoon liittyvät toimenpide-ehdotukset ovat oikeansuuntaisia mutta aikataulu on varsin kireä. Jos työryhmän esitykset toteutuisivat, tulisi atk-pohjainen suorittaminen koskemaan jo 2011 syksyllä aloittavaa ikäluokkaa. Kiinnitämme huomiota siihen, että tietotekniikan tuominen osaksi ylioppilastutkinnon suorittamista ei saisi jäädä pelkästään suorittamisen apuvälineeksi. Uudistuksen myötä tulisi kehittää myös uudenlaisia tehtävätyyppejä, mikä on varsin vaativa ja aikaa vievä prosessi. Lukiolaisten oikeusturva edellyttäisi sitä, että heillä olisi mahdollisuus jo varsinaisen lukiokoulutuksen aikana harjoitella tällaisia uudentyyppisiä tehtäviä. Ennen näitä muutoksia on varmistettava, että kouluilla on ajanmukainen laitteisto ja että opettajilla on tarvittava osaaminen. Koulumme toiminta on jo nykyisellään varsin kansainvälistä. Tarjoudumme mielellämme jakamaan kokemuksiamme toisille koulutuksen järjestäjille. Rahoitusmallia koskevat periaatteet vaikuttavat pohdituilta ja perustelluilta. Nuorten kouluvalintojen (vapaa hakeutumisoikeus) toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että rahoitus suoritetaan selkein ja läpinäkyvin perustein suoraan koulutuksen järjestäjälle. Kauniaisten kaupunki Ei tiivistelmää. Kiteen kaupunki Ei tiivistelmää. Kuopion kaupunki Lausunnon keskeinen sisältö Työryhmän näkemys siitä, että tulevaisuuden avaintaidot ja osaaminen edellyttävät koulutuksen suunnittelemista enemmän valmiuksia antavaksi, on hyvä. Luokattomuus ja valinnaisuus jatkukoon, sillä tarve yksilöllisiin opintopolkuihin on kasvanut, ja siihen tulisi erityisesti kiinnittää huomiota kuntatalouden tiukkuudesta huolimatta. Työryhmän esitys lukiokoulutuksen rakenteesta on oikeansuuntainen: pohjana oppiaineet mutta tavoitteena kokonaisuuksien hallinta ja oppiainerajat ylittävä oppiminen. Lukiokoulutuksen kurssien tavoitteista ja sisällöistä ei pidä tehdä liian laajoja, jotta aikaa jää tiedon soveltamis- ja hankintataitojen kehittämiseen. Lukiossa opetettavat asiat ovat pääosin yleissivistäviä ja ajattomia, mutta niitä tulisi käydä läpi uusin menetelmin nykyaikaan soveltaen ja tulevaisuuteen suuntautuen. Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat hyviä tavoitteita ja toimintatapojen kautta edistävät sosiaalisten taitojen kehittymistä. Tieto- ja viestintäteknologiassa lisääntyvän käytön asemesta tulee korostaa sen tarkoituksenmukaista käyttöä. Se edellyttää opettajien täydennyskouluttamista ja asioiden kirjaamista opetussuunnitelmaan sekä asian huomioon ottamista jo opettajien yliopistokoulutuksessa. Valtakunnalliseen etäopetusportaaliin tulee 12

13 sisältyä sähköistä oppi- ja muuta toimintaa tukevaa materiaalia. Jos vuodesta 2014 siirrytään ylioppilastutkinnossa asteittain tietotekniikan käyttöön, mikä on kannatettava kehityssuunta, jo ensimmäisen vaiheen pitäisi olla muutakin kuin pelkkä kirjoituskonekäyttö. Tämä edellyttää myös riittävän rahoituksen takaamista kunnille sekä laitteistoon että tukeen. Opinto-ohjauksen osalta esitys lisää ja laajentaa selvästi opinto-ohjaajan toimenkuvaa ja vastuuta opiskelijoiden opintojen onnistumisen suhteen. Muutos edellyttää siirtymistä laaja-alaisemmin kokopäivätoimisiin opinto-ohjaajan virkoihin. Opinto-ohjaajan työnkuvan laajentuessa olisi välttämätöntä vahvistaa lukiolaisten opiskelijahuoltoa riittävillä koulupsykologi- ja kuraattoripalveluilla. Erityisen tärkeäksi koetaan (aineen)opettajien tiimityövalmiuksien kehittäminen, jota erityisesti tarvitaan oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien käsittelyssä sekä kollegoiden että opiskelijoiden kanssa. Erilaiset oppijat ja erityisen tuen tarpeen havaitseminen ovat erityisesti viime vuosien haaste lukioille. Lukion opettajien täydennyskoulutuksen tulee antaa opettajille entistä enemmän valmiuksia erityistä tukea tarvitsevan lukiolaisen opiskelun tukemiseen ja ohjaamiseen sekä erilaisten oppimistyylien tunnistamiseen. Erityisopettajan tarjoamien palvelujen riittävyys ja läheisyys on myös turvattava. Myös erilaisten arviointityylien kehittäminen on tärkeää, jotta arvioinnissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota asian ymmärtämiseen ja tiedon soveltamiseen. Ylioppilastutkintotodistusta ja lukion päättötodistusta voisi hyödyntää nykyistä enemmän jatkoopintovalinnoissa, sillä se vahvistaisi lukiokoulutuksen asemaa ja merkitystä. Valintakriteeristön tulee olla tiedossa hyvissä ajoin. Jatko-opintoihin valintaa tulee edelleen suorittaa myös pääsykokeen kautta, jotta lukiosta ei muodostu liian suoritus- ja tulospainotteinen elämänvaihe aikuistuvalle nuorelle. Koska yo-tutkinto perustuu valtakunnallisiin lukiokursseihin, on oikeudenmukaista, että kaikilta kirjoituksiin osallistujilta edellytetään samojen kurssien opiskelu ennen yo-koetta. Rahoituksen tulee olla laskennallinen ja yksikköhintaperusteinen: yksikköperusteena tulee olla sekä oppilaiden lukumäärä että koko lukion oppimäärän suorittaneet ja erilaiset olosuhdetekijät tulee ottaa huomioon rahoituksen korotusperusteena. Olosuhdetekijöiden huomioimisen tavoitteena on turvata lukioiden toimintaedellytykset myös kuntarakenteiden muuttuessa ja lukioiden verkostoituessa. Työryhmä on tehnyt hyvää ja perusteellista työtä ja mikäli työryhmän toimenpide-ehdotukset lähtevät toteutumaan, se tarkoittaa merkittävää lukiokoulutuksen kehittämistä. Sen tulisi merkitä myös huomattavaa lisäystä lukiokoulutuksen rahoitukseen niin, ettei kunnissa jouduta kehittämään opetuksen kustannuksella. Oulun kaupunki Monet työryhmän ehdotuksista ja visioista ovat jo toteutuneet tai toteutumassa Oulun lukiokoulutuksessa. Tällaisia ovat muun muassa oppimisympäristöjen kehittäminen, etä- ja monimuoto-opetuksen toteuttaminen, lukiolaisten erityinen tuki, opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen lukion neuvottelukunnan ja kaupungin osallisuustoiminnan myötä, opetusteknologian valmiudet sekä maahanmuuttajien opetuksen kehittäminen. Myös lukioiden seudullinen verkostoituminen ja organisoitu yhteistyö ammatillisen toisen asteen koulutuksen kanssa ovat pitkälti työryhmän ehdotuksen mukaisessa muodossa. Oulun opetustoimi suhtautuu myönteisesti oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämisajatuksiin. Erityisesti monipuolisen teknologian hyödyntäminen tulee lisäämään opiskelijan mahdollisuuksia aidosti opiskella monimuotoisesti. Maahanmuuttajien koulutuksen koordinoitu suunnittelu ja toteuttaminen edistää koulutuksen järjestäjien valmiuksia opetuksen järjestämisessä sekä lisää vertaistukea. Painopisteet opettajien täydennyskoulutuksessa ovat pedagogislähtöisiä. Teknologian tuleekin tukea oppimiskäsitystä ja edesauttaa opiskelijan oppimisulottuvuuksia. Myönteistä on edelleen, että opiskelijan oikeutta ohjaukseen ja erityiseen tukeen vahvistetaan. Mikäli lukiosäädöksiä kuitenkin muutetaan velvoittavampaan suuntaan, tulee huolehtia rahoituksesta täysimääräisesti yksikköhintaa korottamalla. Tämä työryhmän esitykseen osittain sisältyykin. Opiskelijoiden osallisuuden vahvistamisen tukeminen on hyvä asia. Todettava on, että koulutuksen järjestäjä on päävastuussa toimenpiteistä, joilla yhteisöllisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Lukioiden ja opiskelijoiden näkökulmasta suurimpia muutoksia ovat valinnaisuuden lisääminen ja oppiainekokonaisuudet, jotka on koottu seitsemäksi kategoriaksi: matematiikka, luonnontieteet, äidinkieli ja 13

14 vieraat kielet, etiikka/uskonto/elämänkatsomus, kulttuuri ja historia, taiteet ja liikunta sekä yhteiskunta. Varsinaista tuntijakoesitystä ei muistioon sisälly. Valinnaisuuden lisäämistä perustellaan mahdollisuudella yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen ja opiskelijan mahdollisuuteen keskittyä nykyistä harvempien oppiaineiden opiskeluun. Edellinen johtaa paineeseen, jossa opiskelijan tulee tehdä koulutus- ja ammatinvalintaan liittyviä ratkaisuja jo lukion alkuvaiheessa. Opiskelijan kannalta tärkeää on, että opinto-ohjausta vahvistetaan ja kaikille laaditaan henkilökohtainen oppimis- ja jatko-opintosuunnitelma. Keskittyminen harvempiin oppiaineisiin sotii myös lukion yleissivistävää luonnetta vastaan. Muistiossa kuitenkin yleissivistävyyttä ja toisen asteen duaalimallia korostetaan. Tulevassa lukion tuntijaon uudistuksessa on syytä olla huolellinen, jotta monipuolisten tietojen ja taitojen hankinnan sijaan opiskelijoita ei pakoteta erikoistumaan liian varhain. Muistion mukaan ylioppilaskokeen toteuttamisessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa asteittain vuodesta 2014 lukien. Ajatus on sinänsä kannatettava, mutta ei avaudu konkreettisesti. Kysymykseksi jää, miten opettajien ja opiskelijoiden riittävät teknologiset valmiudet sekä koulutuksen järjestäjien tekniset edellytykset varmistetaan. Ylioppilaskokeen sisältöjä tuleekin uudistaa muistion mainitsemaan enemmän taitoja ja kokonaisuuksien hallintaa mittaaviksi. Kokeiden sisällön uudistaminen tulee aloittaa välittömästi ja tuoda uudistuvan teknologian mahdollisuudet tukemaan muutosta. Lukiokoulutuksen laadunvarmistus koostuu työryhmän näkemyksen mukaan neljästä kokonaisuudesta: lainsäädännöstä ja opetussuunnitelman perusteista, tilasto- ja erillisarvioinnista, ylioppilastutkinnosta sekä itse toteutettavasta paikallisesta arvioinnista. Juuri paikallisessa arvioinnissa on kehittämistä. Oulun opetustoimessa on aloitettu arvioinnin kehittämiseksi ja laadun kuvaamiseksi systemaattinen laatutyö myös lukio-opetuksen kohdalta. Arvioinnin tuloksena laaditaan laatukäsikirja mittaamaan koulujen toimintakulttuuria ja opetuksen laatua. Paikallista arviointityötä olisi hyvä koordinoida valtakunnallisestikin osana koulutuksen kehittämistä. Siilinjärven kunta Tiivistelmä Työryhmän esitys, että lukiokoulutus antaa akateemiset valmiudet niin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin kuin työelämään, on oikea. Lukiokoulutuksen rakenteen säilyttämisesitys 3-4 vuotisena on myös hyvä. Lukio-opintojen kokoaminen kolmen vuoden opintokokonaisuuksiksi olisi liian haasteellinen. Nykyisen muotoinen lukion 75 kurssin järjestelmä tukee sirpaleista opintokokonaisuutta eikä välttämättä anna laajaa yleissivistystä. Jos säilytetään lukio-opinnot oppiainejakoisena, tuntijakoa tulee uudistaa rohkeasti. Nykyisen lukion tietopainotteisesta opiskelusta tulisi siirtyä opiskeluun, mikä antaa taidot tietojen hakemiseen. Kokonaisuuksiin ryhmitellyissä opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä nykyistä harvempien oppiaineiden opiskeluun ja opintopolkujen rakenteesta tulee tavoitteellinen lukion jälkeisiin opintoihin. Edellä esitetyn mukaisesti ryhmiteltyjen opintojen suorittaminen vaatii uudenlaista pedagogista lähestymistä ja edellyttää opettajien täydennyskoulutusta. Lukion yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita sekä keskeisiä sisältöjä tulee suunnata entistä enemmän valmiuksien ja taitojen suuntaan työryhmän esityksen mukaisesti. Työryhmän ehdotukset opettajien perus- ja etenkin täydennyskoulutuksen painopistealueista ovat oikean suuntaisia. Opinto-ohjausta tulee kehittää koko koulun vastuulla olevaksi kokonaisuudeksi. Opiskelijan tulee saada ohjausta koko lukio-opintojen ajan eri vaihtoehtojen (lukio-opinnot) merkityksestä jatko-opintoihin. Erikoisesti tulee kiinnittää huomiota myös lahjakkaiden opiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen. Lukioissa tulee lisätä ammattitaitoista tukihenkilöstöä ja selkiytettävä opettajien työnkuvaa opiskelijahuollollisissa asioissa täydennyskoulutuksen avulla. Opiskelijoiden opinto-ohjaukseen sekä erityisen tuen ja opiskelijahuollon vahvistamiseen tarvitaan lisäresursseja. 14

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2014 Lausuntoyhteenveto Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän

Lisätiedot

Koulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:

Koulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010: Koulutus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010: Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Sisällysluettelo Johdanto...2 Koulutuksella elämä haltuun...2 Koulutuksella tuetaan yksilön

Lisätiedot

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 1.1 Toiminta-ajatus 5 1.2 Arvopainotukset 6 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 2.1 Toimintakulttuuri 6 2.2 Opiskeluympäristö 7 2.3 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Espoon kaupunki Suomenkielinen koulutuskeskus Espoonlahden lukio Versio 14 / ESLU 24.5.2013 10:08 / POS ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön julkaisuja 2009:48 Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja

Lisätiedot

Kokemäen lukion opetussuunnitelma

Kokemäen lukion opetussuunnitelma Kokemäen lukion opetussuunnitelma Käyttöön 1.8. 2005 Sisällys 1. Arvoperusta ja tehtävät 1.1 Kokemäen lukion arvot 1.2 Lukiokoulutuksen tehtävät 1.3 Kokemäen lukion erityistehtävät, painopistealueet ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Opetushallitus Kirjoittajat ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 978

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Luonnos 29.6.2007 Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA JOHDANTO Lukiokoulutus on osa yhteiskunnan järjestämiä koulutuspalveluita. Se rakentuu valtakunnallisten säädösten ja lukion opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

Kuopion lukiokoulutuksen. selvitystyöryhmän raportti

Kuopion lukiokoulutuksen. selvitystyöryhmän raportti Kuopion lukiokoulutuksen selvitystyöryhmän raportti 20.5.2008 0 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 1. JOHDANTO...2 1.1. SELVITYSTYÖN TAUSTA...2 2. LUKIOKOULUTUS...2 2.1. LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET...2 2.2.

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot