Liikuntaa tarpeeksi, sopivasti, turvallisesti terveydeksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntaa tarpeeksi, sopivasti, turvallisesti terveydeksi"

Transkriptio

1 Liikuntaa tarpeeksi, sopivasti, turvallisesti terveydeksi 4 Liikunta & tiede / 2013

2 Teksti: URHO KUJALA Liikunta on hyväksi, mutta sen moninaisia vaikutusmekanismeja ei vielä täysin tunneta. Tutkimuksissa mitataan usein yksittäisiä muuttujia, jolloin liikunnan vaikutusten kokonaiskuva jää vähemmälle huomiolle. Satunnaistettuihin kontrolloituihin interventiotutkimuksiin perustuvaa tutkimusnäyttöä siitä, että liikunta ennaltaehkäisee sairauksia, on vielä varsin niukalti. Tällainen tutkimus vakuuttaisi entisestään terveydenhuollon päättäjiä. Kuva: VASTAVALO/PETRI JAUHIAINEN Se, että liikunta sopivasti toteutettuna on terveellistä, ei ole nykyisin kovin suuri uutinen. Taulukossa 1 on esimerkkejä siitä, minkälaista tutkimusnäyttöä liikunnan vaikutuksista sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä kuntoutuksessa on kertynyt. Tietoa näytöstä ja niihin perustuvia liikuntasuosituksia on kaikkien ulottuvilla muun muassa USA:ssa tehtyjen liikuntasuositusten perusteluissa (http://www.health.gov/paguidelines/guidelines/) ja suomalaisessa Käypä hoito -suosituksessa (www.kaypahoito.fi). Erilaisia väestöotoksia seuranneet tutkimukset osoittavat yhteyden alkutilanteen runsaan liikunnan ja tulevan sairauksien ilmaantumisen välillä useiden sairauksien osalta. Näiden tutkimusten ongelmana on se, että syy-seuraussuhdetta ei voida varmuudella osoittaa. Terveydenhuollon kulujen leikkaamisen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että sairauksia voitaisiin ennaltaehkäistä. Valitettavasti satunnaistettuihin kontrolloituihin interventiotutkimuksiin perustuvaa tutkimusnäyttöä siitä, että liikunta ennaltaehkäisee sairauksia, on vielä varsin niukalti. Tällainen tutkimusnäyttö vakuuttaisi entisestään terveydenhuollon päättäjiä ja tällaista tutkimusta tulisikin toteuttaa liikunta- ja terveydenhuolto-organisaatioiden yhteistyönä. Kun jo sairastuneille henkilöille aletaan ohjelmoida intensiivisempiä liikuntahoitoja, tarvitaan liikunnan ohjauksessa usein asiantuntijoita. Näin Liikunta & tiede /

3 kroonisesti sairaiden liikunnanohjaus aiheuttaa myös jo enemmän kustannuksia kuin terveiden liikunnanohjaus. On kuitenkin paljon tutkimusnäyttöä siitä, että jo sairastuneiden fyysistä kuntoa ja/tai toimintakykyä voidaan parantaa liikuntahoidoilla (Taulukko 1). Näitä tutkimustuloksia voidaan soveltaa myös mietittäessä sitä, miten vanhusten toimintakykyä voidaan ylläpitää. Joidenkin sairauksien osalta on myös alkanut kertyä näyttöä siitä, että liikunta voi hidastaa sairauksien etenemistä. Liikunnan moninaiset vaikutusmekanismit Kuvioon 1 on kerätty tutkimusnäyttöön perustuen liikunnan eräitä vaikutusmekanismeja, joiden kautta liikunta parantaa fyysistä kuntoa ja kehon koostumusta sekä edistää terveyttä ja toimintakykyä. Tutkimuksissa mitataan usein yksittäistä valittua lopputulosmuuttujaa, jolloin liikunnan vaikutusten kokonaiskuva jää vähemmälle huomiolle. Liikunnan merkittävin vaikutus lienee kuitenkin sen kokonaisvaikutus tunnetuilla ja tuntemattomilla mekanismeilla. Tämä erottaa liikuntahoidot selkeimmin lääkehoidoista, lääkkeet kun yleensä vaikuttavat vain muutamiin elimistön toiminnan säätelyreitteihin. Tästä syystä myös liikuntaa korvaamaan tarkoitetun pillerin kehittäminen on osoittautunut ylivoimaiseksi. Sellaisen kehittäminen on siis teoriassakin varsin mahdoton ajatus. Myös liikuntaan, kuten lääkkeidenkin käyttöön, voi liittyä sivuvaikutuksia. Siksi erityisesti kroonisia sairauksia potevilla ja erityisesti rasittavaa liikuntaa aloitettaessa tulee liikunnan mahdollisesti aiheuttamat riskit kartoittaa asianmukaisella tavalla ja valita liikuntamuotoja, joissa ei ole suurta tuki- ja liikuntaelinvammojen riskiä. Tämän liikuntakelpoisuuden arvioinnin osalta on sekä liikunta-alan että terveydenhuoltoalan ammattilaisten koulutusjärjestelmissä vielä paljon kehitettävää. Onneksi Suomi on kuitenkin tässä edelläkävijämaita. Ongelma-asiakkaiden liikuntaohjelmien laatimiseen on saatavilla konsultaatioapua esimerkiksi liikuntalääketieteen keskuksista. Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutus kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan Kun lähdetään liikkumaan, tietyt aivojen osat ja tietyt lihakset aktivoituvat ja kuluu energiaa. Elimistön rasvavarastoja poltetaan ja pienennetään. Tutkijat tosin edelleen kiistelevät siitä onko fyysinen aktiivisuus merkittävä keino väestön lihomisen ehkäisyssä. Satunnaistettuihin kontrolloituihin tutkimuksiin perus tuva tutkimusnäyttö kertoo, että nimenomaan verisuoni- ja aineenvaihduntasairauksien riskiä lisää vät rasvavarastot hupenevat liikuntainterventioiden aikana (Ohkavara ym. 2007, katso myös Leskinen ym. tässä numerossa). Säännöllisellä liikunnanharrastuksella on useita TAULUKKO 1. Liikunta sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. (o; ei luotettavaa näyttöä tai ristiriitaisia tutkimustuloksia, + viitteellinen näyttö, ++ vahva näyttö)* Havainnoivissa väestön seurantatutkimuksissa yhteys lähtötilanteen runsaan liikunnan ja alhaisen sairauden ilmaantumisen välillä Interventiotutkimuksissa nähty liikuntaintervention seurauksena alhaisempi sairastuvuus verrattuna kontrolliryhmään Jo sairautta potevilla potilailla liikuntainterventio parantanut fyysistä kuntoa tai toimintakykyä Osteoporoosi + + o o Nivelrikko o o ++ o Alaselkäkipu o o ++ o Nivelreuma o o ++ o Verenpainetauti Tyypin 2 diabetes Sepelvaltimotauti ++ o ++ + Aivoinfarkti ++ o ++ + Sydämen vajaatoiminta + o ++ + Keuhkoahtaumatauti o o ++ o Astma o o ++ o Rintasyöpä ++ o ++ o Masennus ++ o ++ o Dementia + o + o *Näytön aste perustuu PubMed tietokannasta asti tehtyihin kirjallisuushakuihin. Jo sairautta potevilla potilailla liikunnalla todettu sairauden etenemistä jarruttavia vaikutuksia 6 Liikunta & tiede / 2013

4 KUVIO 1. Tieteellisten tutkimusten mukaan liikunta voi tuottaa terveyshyötyjä usealla eri mekanismilla (mukailtu lähteestä Kujala, Br J Sports Med, 2009). KUVIO 2. Liikunnan lisääminen elämäntapaintervention aikana on hyvä indikaattori onnistuneesta interventiosta. RR= verenpaine (perustuu lähteeseen Kujala ym. BMJ Open 2011). terveysvaikutuksia, mutta liikunnan vaikutusmekanismien ymmärtäminen on vielä monilta osin puutteellista. Tuoreessa tutkimuksessamme Jyväskylän yliopiston ja lääketieteen opetusta antavien muiden suomalaisten yliopistojen yhteistyönä tutkittiin laajasti liikunnan pitkäaikaisvaikutuksia seerumin metabolomiikkaan (Kujala ym. 2013). Tutkittavana olivat kaksosparit joiden toinen jäsen oli harrastanut pitkään liikuntaa ja toinen parin jäsen ei. Tutkimukseen poimittiin lisäksi säännöllisesti liikuntaa harrastavia henkilöitä ja heille valittuja iän ja sukupuolen mukaan kaltaistettuja verrokkeja useammasta suomalaisesta väestötutkimusaineistosta. Metabolomiikkaa tutkittiin professori Mika Ala- Korpelan ryhmän kehittämällä NMR-teknologiaan perustuvalla menetelmällä, jolla määritettiin verestä yli sata verisuoni- ja aineenvaihduntasairauksien riskiä kuvaavaa riskitekijätasoa. Tulokset osoittivat että jatkuva liikunnanharrastus on yhteydessä laaja-alaisiin alentuneesta sairausriskistä kertoviin riskitekijätasomuutoksiin. Löydökset olivat varsin samankaltaisia kaikissa neljässä tutkitussa osa- Liikunta & tiede /

5 Kattavassa tuoreessa tutkimuksessa määritettiin verestä yli sata verisuoni- ja aineenvaihduntasairauksien riskiä kuvaavaa riskitekijätasoa. Jatkuva liikunnanharrastus paransi useimpien riskitekijöiden tasoa. aineistoissa. Tutkimus tarjosi samalla joukon uusia mielenkiintoisia kaikissa osa-aineistoissa toistuvia löydöksiä liikunnan ja metabolian yhteyksistä. Teoriasta käytäntöön Liikunnan maksimaaliset terveyshyödyt saavutetaan jos liikunta aloitetaan mahdollisimman nuorena ja sitä jatketaan sopivalla tavalla läpi elämän. Siksi liikuntaan aktivoimiseksi ja liikunnan terveyshyötyjen maksimoimiseksi tarvitaan monien tahojen panosta. Ensimmäisenä tulevat kotijoukot ja muita tärkeitä tahoja ovat koulut, urheiluseurat, kuntien liikuntasektorit ja terveydenhuolto. Kun nuoria ja terveitä ihmisiä pyritään aktivoimaan liikkumaan, olennaista ohjeistuksessa ei ole niinkään liikunnan intensiteetti kuin se, että liikuntaa on ja että tapaturmilta vältytään. Kun kyse on varttuneemmasta väestä tai sairausriskejä omaavien liikunnasta haasteet liikunnan turvallisuuden osalta lisääntyvät. Varsin monissa terveydenhuollon yksiköissä asiakkaiden/potilaiden erilaiseen liikkumiseen on kiinnitetty asianmukaisesti huomiota kaiken kiireen ja työpaineen keskellä. Monet kunnat ovat luoneet toimivia yhteistyömuotoja liikunta- ja terveydenhuoltosektorien välille. Kehittämistä ja parantamisen varaa on kuitenkin vielä paljon. Yksi mittavimmista riskihenkilöiden tosielämän interventiosta on Suomessa toteutettu D2D hanke. Siinä tyyppi 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn tähtäävän intervention yhtenä osana oli pyrkimys lisätä riskihenkilöitten liikuntaa. Hankkeen analyysi osoitti, että vuoden seurannassa valitettavasti vain noin viidennes interventio-ohjeita saaneista lisäsi liikuntaa merkittävästi. Myönteistä oli se, että liikuntaa lisänneillä kehon paino ja vyötärönympärys vähenivät merkittävästi enemmän kuin muilla interventioon osallistuneilla (Kuvio 2). Samanlainen tilastollisesti merkitsevä ero nähtiin liikuntaa lisänneiden eduksi myös verensokerin ja LDL-kolesterolin osalta. Tällainen tutkimus osoittaa, että tiukasti kontrolloiduissa olosuhteissa pienellä tutkimusjoukolla tehdyn tutkimuksen tuloksia voidaan myös soveltaa käytäntöön suurilla kohdejoukoilla. Parhaista mahdollisista väestön elämäntapoja muuttavista menetelmistä tarvitaan myös hyvätasoista tutkimusta jotta ennaltaehkäisyyn suunnattuja resursseja ei heitetä hukkaan. URHO KUJALA, LT Liikuntalääketieteen professori Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Sähköposti: KIRJALLISUUTTA: 1. Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2008; www. health.gov/paguidelines/guidelines/ 2. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Liikunta Käypä hoito suositus 2012; 3. Kujala UM. Evidence of the effects of exercise therapy in the treatment of chronic disease. Br J Sports Med 2009;43: Ohkawara K, Tanaka S, Miyachi M, Ishikawa-Takata K, Tabata I. A dose-response relation between aerobic exercise and visceral fat reduction: systematic review of clinical trials. Int J Obesity 2007;31: Kujala UM, Mäkinen V-P, Heinonen I, ym. Long-term leisure-time physical activity and serum metabolome. Circulation 2013;127: Kujala UM, Jokelainen J, Oksa H, ym. Increase in physical activity and cardiometabolic risk profile change during lifestyle intervention in primary healthcare: 1-year follow-up study among individuals at high risk for type 2 diabetes. BMJ Open 2011;1:e doi: /bmjopen Liikunta & tiede / 2013

Liikuntalääketiede Suomessa

Liikuntalääketiede Suomessa Liikuntalääketiede Suomessa Timo Takala & Arja Uusitalo Liikuntalääketieteen kehittyminen, nykytilanne ja kehitysnäkymät Kerstin Ehnholm & Mirja Virtala Liikuntalääketieteen kehitys valtionhallinnon näkökulmasta

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011 Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 TAUSTA... 2 2 VÄESTÖN ARVIOINTIMENETELMIÄ... 3 2.1 Yleinen terveyteen liittyvä elämänlaatu,

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä Terveysliikunta uutiset Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä 2014 Terveysliikuntauutiset 2014 Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset käsittelee tänä

Lisätiedot

Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna

Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna Kati Hämäläinen-Myllymäki pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Tiina Heikkinen Ikääntyvien itäsuomalaisten fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Physical activity and its determinants among ageing people in Eastern Finland Publications of the University

Lisätiedot

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista Hiltunen Juha Tursas Joonas Pro gradu -tutkielma Turun opettajankoulutuslaitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Methodology Menetelmät ja and käyttäjän user guide opas LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN JA -TOIMENPITEIDEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Alkuperäinen

Lisätiedot

kouluttaa ja kuntouttaa

kouluttaa ja kuntouttaa Diabeettisen munuaissairauden hoito Diabetes ja muistin heikentyminen ADA:n ja EASD:n kongressit 5 2014 joulukuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Diabetesliitto kouluttaa ja kuntouttaa

Lisätiedot

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen,

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään!

Terveysliikunta. uutiset. KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään! Terveysliikunta uutiset KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään! 2012 Terveysliikuntauutiset 2012 Mieli ja keho liikkeelle valtimoterveyttä edistämään UKK-instituutin julkaisema Terveysliikuntauutiset-lehti

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 9/2007 Tuki- ja liikuntaelimistön terveys Tules-vuori on kasvamassa s. 4 Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Tapaturmat ja alkoholi suomalaisuuden

Lisätiedot

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen arviointi kansansairauksien ehkäisyssä ja/tai hoidossa Anne-Mari Ottelin Teknologiakatsaus 153/2004 Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 2003 2010 2 TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYOHJELMA DEHKO Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2000 2010 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 2003 2010 Toimituskunta:

Lisätiedot

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN Ulla Tolonen Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Kansanterveystieteen ja kliinisen

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

Aktiivinen elää pidempään

Aktiivinen elää pidempään STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH 226 Jenni Marja Kulmala Äijö Aktiivinen elää pidempään Fyysinen aktiivisuus, sydänsairaudet ja kokonaiskuolleisuus iäkkäillä ihmisillä STUDIES IN SPORT,

Lisätiedot

2/2010. Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa. Teema: Liikunta

2/2010. Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa. Teema: Liikunta 2/2010 Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa Teema: Liikunta Osteo 1 OSTEO LEHTI 2010 Suomen Osteoporoosiliitto ry:n valtakunnallinen jäsen ja tiedotuslehti Vastaava päätoimittaja: Olli Simonen Kirjoittajat

Lisätiedot

Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen

Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen Nores, Laura Olkinuora, Anni Salenius, Jutta 2011 Laurea Otaniemi Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Tukea ja terveyttä työttömille

Lisätiedot

ACTA OHJAUSINTERVENTION VAIKUTTAVUUS ELINTAPOIHIN JA ELINTAPAMUUTOKSEEN SITOUTUMISEEN UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1285. Eeva-Leena Ylimäki MEDICA

ACTA OHJAUSINTERVENTION VAIKUTTAVUUS ELINTAPOIHIN JA ELINTAPAMUUTOKSEEN SITOUTUMISEEN UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1285. Eeva-Leena Ylimäki MEDICA OULU 2015 D 1285 ACTA Eeva-Leena Ylimäki UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA OHJAUSINTERVENTION VAIKUTTAVUUS ELINTAPOIHIN JA ELINTAPAMUUTOKSEEN SITOUTUMISEEN OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Volume 14 Issue 2 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Sairaanhoitajavetoiset

Lisätiedot

6/2006. Diabeteksen esiintyvyys Suomessa Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus EASD 2006 VOL. 35 JOULUKUU SUOMEN DIABETESLIITTO

6/2006. Diabeteksen esiintyvyys Suomessa Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus EASD 2006 VOL. 35 JOULUKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 6/2006 VOL. 35 JOULUKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Diabeteksen esiintyvyys Suomessa Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus EASD 2006 Kuva: Timo Saaristo Tilauslomake internetissä: www.diabetes.fi 7

Lisätiedot

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle Opinnäytetyö Fysioterapia tammikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.1.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot