PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS"

Transkriptio

1 804 JUANKOSKEN KAUPUNKI PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D KUOPIO puh. (017) , Oy

2 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET Esitiedot rakennuskohteesta Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuttaja Suunnittelija Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Säädökset ja viranomaisten määräykset Ohjeet Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet Rakennusalue Tontti Kulkutiet Yleiset suoritusvaatimukset Suoritusvaatimukset, yleistä Rakennustarvikkeet Työn suoritus ESITYÖT Mittaustyöt Raivaus, purku ja suojaukset Liikennejärjestelyt LIIKENNEVÄYLÄTYÖT Maaleikkaus Suodatinkankaan käyttö ja asennus Kuivatus- ja rumputyöt Yleistä Avo- ojat Sadevesiviemärit Salaojitus Päällysrakennetyöt Yleistä Siirtymäkiilat Suodatinkerros Jakava kerros Kantava kerros Päällyste VIHERTYÖT Yleistä Nurmetus VAROITUSVAATETUS LAADUNVALVONTA Yleistä Alusrakenne Sitomattomat kerrokset Päällyste Putkikaivannot Hulevesiviemärit... 11

3 3 JUANKOSKEN KAUPUNKI PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 Esitiedot rakennuskohteesta 01.11Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuskohde sijaitsee Juankosken kaupungin asemakaava-alueen eteläosassa. Työ sisältää Puhdistamontien perusparantamisen piirustuksissa esitetyssä laajuudessa Rakennuttaja Juankosken kaupunki Tekninen osasto Juankoskentie Juankoski Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Ari Räsänen p Suunnittelija Oy Maasto- ja pohjasuhteet Versokuja 4 D KUOPIO p. (017) Yhteyshenkilöt: Ins. Raili Metsävuori, puh. (017) Maastomittaukset on tehnyt T:mi Osmo Sutinen kesällä Suunnittelualueen tien kantavuus ja kuivatus on puutteellinen teollisuusalueen tien kuormitukseen nähden. Nykyisten rakennekerrosten alla pohjamaa on routivaa tiivistä savista silttiä. Kaavamuutoksen vuoksi osa tiestä rakennetaan uuteen paikkaan.

4 Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Säädökset ja viranomaisten määräykset - lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset määräykset - Suomen rakentamismääräyskokoelma - kunnalliset rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet - velvoittavina noudatetaan myös RIL:n ja BY:n ohjeita ja standardeja niiltä osin kuin sopimusasiakirjat eivät toisin määrää - InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 1, Väylät ja alueet ja InfraRYL 2006 Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat. - Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje. - PANK ry, Asfalttinormit tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat määräykset ja ohjeet - Rakennustyön järjestysohjeet - Räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeet. - Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (Suomen kuntatekniikan julkaisu 19/99) Työn suorittamista varten on työkohteeseen laadittava erillinen työturvallisuussuunnitelma, joka täydentää turvallisuusasiakirjaa. Urakoitsijan tulee hankkia tätä rakennustyötä koskevat säädökset ja määräykset työmaalle Ohjeet Jos asiakirjoista puuttuu osasuorituksen kohdalta työnsuorituksen määrittely, noudatetaan työnsuorituksessa tahdonvaltaisia määräyksiä ja ohjeita sekä rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa työtapaa Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet - tämä rakennustyöselitys

5 5 - pää-, rakenne- ja työpiirustukset - erikoispiirustukset - suunnittelijoiden täydentävät piirustukset ja selitykset rakennusaikana - rakennuttajan edustajien täydentävät kirjalliset ja suulliset ohjeet rakennusaikana. Asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että ne yhdessä määrittelevät sekä rakennustyön kokonaisuuden että sen osat. Urakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa sisältyvien rakennusosien ja laitteiden tarvittavat mitta- ja asennuspiirustukset sekä toimittaa nämä rakennuttajan ja ao. suunnittelijan hyväksyttäviksi Rakennusalue Tontti Rakennusalueen rajat ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. Työmaan yleisjärjestelyt hyväksytetään rakennuttajalla. Rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön siinä kunnossa kuin se on sopimusajankohtana. Säilytettävän kasvillisuuden laajuus määritellään ennen rakennustöiden aloittamista pidettävässä katselmuksessa Kulkutiet Urakoitsijan on sovittava etukäteen tilapäisteiden yms. paikoista rakennuttajan ja ao. alueen haltijan kanssa. Tällaiset alueet on työn päätyttyä kunnostettava siihen kuntoon, missä ne olivat ennen työn aloittamista Yleiset suoritusvaatimukset Suoritusvaatimukset, yleistä Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut materiaalit, tarvikkeet, työt ja velvoitteet. Myös sellaiset työt, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavaan lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava urakkaan kuuluvina, ellei niitä nimenomaan ole jätetty urakan ulkopuolelle Rakennustarvikkeet Työhön käytettävien rakennusaineiden ja tarvikkeiden tulee olla asiakirjojen määräysten mukaisia, käyttämättömiä ja virheettömiä. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuottei-

6 6 den tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/ kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. Tarvikkeissa ja pakkauksissa tulee olla valmistajan merkinnät, joiden perusteella tarvikkeiden asianmukaisuus on todettavissa. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata vain rakennuttajan suostumuksella toisilla laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaavilla tarvikkeilla. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus vastuu vaihtamisesta kuuluu urakoitsijalle Työn suoritus Työn suorituksessa käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, aliurakoitsijoita ja hankkijoita. Aliurakoitsijoiden tulee olla luotettavia, alan hallitsevia ja ammattitaitoisia erikoisliikkeitä. Nämä aliurakoitsijat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäviksi ennen ko. työn aloittamista. Meluntorjuntaan tulee kiinnittää huomiota ja mm. yötöitä ei sallita. Työskentely on sallittu vain klo välisenä aikana. Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus myös peittyvien suoritusten asiallisuudesta. Tällainen osasuoritusten toteaminen ei kuitenkaan vapauta urakoitsijaa lopullisesta vastuusta. 1 ESITYÖT 1.1 Mittaustyöt Suunnitelmissa esitetyt korkeudet ovat N60-järjestelmässä. Koordinaattijärjestelmä on KKJ. Urakoitsijan on selvitettävä ennen työn aloitusta pyykkien, rajamerkkien, sähköjohtojen, kaapeleiden, putkistojen ja muiden laitteiden sijainti sekä työ- ja siirtolupien olemassaolo. Pääpiste- ja paalutuslaskennat on esitetty liitteissä /804. Tiedot monikulmio- ja korkeuskiintopisteistä on saatavissa kaupungin teknisestä toimistosta. Kaavatien ja putkilinjojen sijainti on esitetty piirustuksissa

7 7 1.2 Raivaus, purku ja suojaukset 1.3 Liikennejärjestelyt Noudatetaan InfraRYL 2010 "11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus" sekä Suomen Kunnallisteknisen Yhdistyksen julkaisun "Vihertöiden tekniset ohjeet 1983, 2.12 Suojaukset". Rakennuttaja kaataa tarvittaessa työalueella olevat hyötypuut. Raivaustöihin kuuluu nykyisen päällysteen, humuspitoisen pintamaan, kasvillisuuden, pintakivien ja roskien sekä jätteiden poisto rakennusalueelta. Säilytettävä puusto, pensaat, pensasaidat yms. kasvillisuus sovitaan rakennuttajan kanssa yksityiskohtaisesti ennen rakennustöiden aloittamista pidettävässä alkukatselmuksessa. Raivausjätteet kuljetetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan ja käsitellään siellä rakennuttajan ohjeiden mukaisesti. Rakennustyössä noudatettavat järjestysohjeet velvoittavat kaivajaa ennen kaivutyötä varmistautumaan kaivualueella olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnista. Lisäksi on otettava selville ne rakenteet ja laitteet, joille rakennustyö tai siitä aiheutuva tärinä saattaa aiheuttaa vaurioita. Tarvittaessa rakenteet ja laitteet on suojattava ja siirrettävä suunnitelman ja laitteiden haltijan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan on tilattava tarvittavat johtojen, kaapelien yms. näytöt kustannuksellaan. Tiealueella sijaitsee eri operaattorien sähkö- ja tietoliikennekaapeleita sekä kunnallistekniikan putkia. Urakoitsija ei saa ilman asianomaista lupaa siirtää rajapyykkejä, monikulmiopisteitä yms. rakenteita tai laitteita, joiden siirron ainoastaan niiden haltija tai viranomainen on oikeutettu suorittamaan. Olemassa oleville rakenteille ei saa aiheutua vahinkoa. Tiealueella sijaitsevat, käyttöön jäävät, viemärikaivot ja vesijohtolinjan laitekaivot sekä venttiilien suojaputket hattuineen asennetaan uuden tien mukaiselle tasolle. Työn aikana esiin tulevat kunnallistekniikan putket tarvittaessa puretaan ja tilalle asennetaan uudet putket. Käytöstä poistettavat vesihuolto- yms. rakenteet kuuluvat rakennuttajalle. Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työnaikaiset liikennejärjestelyt voimassa olevien, työnaikaisia liikennejärjestelyjä koskevien säännösten mukaisesti. Urakoitsija vastaa liikennemerkkien, tilapäisten ajoteiden, varasiltojen yms. järjestämisestä tienpitäjän tai työnvalvojan määräysten mukaan. Liikennejärjestelyissä on huomioitava se, että teillä on jatkuva liikenne ja sen sujuvuus on varmistettava urakan aikana.

8 8 Urakoitsija vastaa työkohteen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä työnaikaisesta pölynsidonnasta ( tien kastelu tai suolaus). Liikennejärjestelysuunnitelma on hyväksytettävä tien pitäjällä. 2 LIIKENNEVÄYLÄTYÖT 2.1 Maaleikkaus Noudatetaan InfraRYL 2010 "16100 Maaleikkaukset". 2.2 Suodatinkankaan käyttö ja asennus Leikkauspohjan tulee täyttää suunnitelman mukaiset mitat. Korkeustasojen tarkkailemiseksi on rakennusalueelle asetettava riittävästi korkeusmerkkejä. Alusrakenteen yläpinta ei saa millään kohdalla jäädä suunnitellun tason yläpuolelle. Leikkauspohjan yläpinta muotoillaan suunnitelman mukaan. Leikkaustasossa esiintyvät kivet ja lohkareet poistetaan. Pohjamaa häiriintyy herkästi joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Leikkaustöiden yhteydessä mahdollisesti löyhtynyt leikkauspohja on tiivistettävä huolellisesti. Laadunvalvontaohjeet on esitetty kohdassa 5. Leikkausmassat kuljetetaan ensisijaisesti rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Urakoitsija voi rakennuttajan luvalla kuljettaa massoja myös muille läjitysalueille. Läjitysalueiden tasaus- ja hoitotyöt kuuluvat urakoitsijalle. Suodatinkangasta käytetään suunnitelman mukaan sekä siellä, missä se työn suorittamiseksi ja kunnollisen lopputuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Suodatinkankaan käyttöluokka on N3. Suodatinkankaiden sovellutusalueet on esitetty TAULUKOSSA 21120:T1, InfraRYL Kuivatus- ja rumputyöt 2.31 Yleistä Työssä noudatetaan InfraRYL 2010 "14300 Kuivatusrakenteet" sekä RIL "Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus". Tiealueelta tulevat pintavedet johdetaan sivuojien ja sadevesiviemäreiden kautta maastoon Avo- ojat Sivuojat tehdään piirustuksien mukaisesti yleensä tien pituuskaltevuuden mukaiseen kaltevuuteen. Pienin pituuskaltevuus on 0.5 %. Sivuojat tiivistetään vettä pidättävällä maalla (esim. moreeni, siltti tai savi).

9 Sadevesiviemärit Sadevesiviemärit tehdään SN8-luokan muoviputkista de =160 mm ja de =200 mm. Sadevesikaivot ovat lietepesällä (h > 500 mm) ja jäätymissuojalla varustettuja muovisia teleskooppikaivoja De 560/500. Kaivojen kannet varustetaan 40 t:n kuormituksen kestävillä siivilä- tai umpikansilla piirustuksen mukaisesti Salaojitus Salaojaputkina käytetään de = 110/95 mm tuplasalaojaputkia. Putkien liitoskappaleiden yms. tulee täyttää standardin SFS 5675 laatuvaatimukset. Salaojakaivannot täytetään salaojasoralla InfraRYL 2010 ohjeita noudattaen. Soran rakeisuuden tulee olla KT 02 kuvan ohjealue 2:n mukainen. 2.4 Päällysrakennetyöt 2.41Yleistä Noudatetaan InfraRYL 2010 "20000 Päällysrakennetyöt". Eri päällysrakennealueiden rajat ja päällysrakenteiden kerrosrakenteet ilmenevät piirustuksista. Alusrakenteen yläpinta tasataan ennen päällysrakenteiden tekoa kohdan 2 mukaisesti. Käytettävien päällysrakennemateriaalien on täytettävä esitetyt rakeisuusvaatimukset. Vaadittavan tiiviysasteen saavuttamiseksi tulisi kerrosmateriaalin kosteuden olla mahdollisimman lähellä sen optimivesipitoisuutta. Ennakkokokeiden avulla tulee selvittää tiivistettävän materiaalin optimivesipitoisuus, maksimikuivatilavuuspaino ja tarvittavien jyräyskertojen lukumäärä. Liikajyräystä tulee välttää, koska se usein johtaa tiivistetyn kerroksen uudelleen löyhtymiseen. Kunkin kerroksen tiivistystyön yhteydessä on kerroksen pinta muotoiltava lopullisen yläpinnan kaltevuuteen ja tasoitettava siten, ettei synny vettä kerääviä painanteita. Laadunvalvontaohjeet on esitetty kohdassa Siirtymäkiilat Teiden ali rakennettavien sadevesiviemäreiden molemmin puolin tehdään siirtymäkiilat, joiden kaltevuus tien pituussuunnassa on 1:5. Samoin siirtymäkiilat rakennetaan alusrakenteen muutoskohtiin ( routiva maaleikkaus / kallio) Suodatinkerros 2.44 Jakava kerros Suodatinkerros tehdään hiekasta mm. Suodatinkerroksen kiviaineksen rakeisuuden tulee olla InfraRYL 2010 kuvan 21110:K1 ohjealue 1 mukainen. Rakeisuuskäyrän tulee olla likimain alueen rajakäyrien suuntainen. Jakava kerros tehdään murskeesta mm. Kiviaineksen rakeisuuskäyrän tulee olla InfraRYL 2010 kuvan 21210:K4 ohjealueella ja likimain alueen rajakäyrien suuntainen.

10 Kantava kerros 2.46 Päällyste Kantava kerros rakennetaan murskeesta mm yhtenä kerroksena. Pinta tasoitetaan tarvittaessa murskeella mm. Kantavan kerroksen kiviaineksen rakeisuuden tulee olla InfraRYL 2010 kuvan 21310:K2 ohjealueen mukainen. Noudatetaan InfraRYL 2010 "21410 Asfalttipäällysteet", Päällystysalan neuvottelukunta "Asfalttinormit 2011" ja Suomen Kuntaliitto "Katujen ja piha-alueiden päällystystöiden työselitys Puhdistamontien ajoradan päällyste tehdään asfalttibetonista Ab 16/ VIHERTYÖT 3.1 Yleistä Rakennustyössä noudatetaan InfraRYL 2010 "23000 Kasvillisuusrakenteet". 3.2 Nurmetus Sivuojien luiskat nurmetetaan. Nurmetus tehdään InfraRYL 2010 "23200 Nurmija niittyverhoukset" nurmikkotyyppi A3 mukaan. Kasvualustan paksuus = 150 mm. Kasvualustan rakentamisessa noudatetaan InfraRYL 2010 "23100 Kasvualustat ja katteet". 4 VAROITUSVAATETUS Urakoitsijan työntekijöiden tulee käyttää työmaalla suojakypärää ja standardin SFS- EN 471 suojausluokan 2 mukaista varoitusvaatetusta ja liikenteenohjaustehtävissä suojausluokan 3 mukaista varoitusvaatetusta. 5 LAADUNVALVONTA 5.1 Yleistä Laadunvalvontaan kuuluu käytettävien materiaalien laadunvalvonta, oikeiden mittojen, korkeuksien ja tasaisuuden valvonta, tiiviystarkkailu sekä putkien tiiviyden valvonta. Eri materiaalien laadunvalvonnassa noudatetaan InfraRYL 2010 laadunvalvontaohjeita. Maa-ainesten laadunvalvonta suoritetaan määrittämällä määrävälein materiaalien rakeisuudet, joita verrataan rakeisuuksien raja-arvokäyriin. Erilaisten mittojen ja korkeuksien oikeellisuus tarkastetaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivalla menetelmällä.

11 11 Erityistä huomiota rakentamisessa on kiinnitettävä tiivistystöiden huolelliseen suorittamiseen. Riittävää huomiota tiivistämiseen on kiinnitettävä jo alusrakennetta ja kuivatus- ja vesihuoltojärjestelmiä sekä siirtymäkiiloja rakennettaessa. Tiiveysmääritys tehdään jokaisesta kerroksesta (suodatinkerros, jakava kerros ja kantava kerros) kultakin alkavalta 100 m:ltä jokaisen poikkileikkauksen kaistalta. 5.2 Alusrakenne Leikkauspohjan tasaisuus ja tiiveysvaatimukset ovat InfraRYL 2010 "16100 Maaleikkaukset" mukaiset. 5.3 Sitomattomat kerrokset Maa-aines poistetaan häiriintymättömään pohjamaahan saakka. Leikkauspohjassa ei saa olla vettä kerääviä painanteita. Suodatinkerroksen sekä jakavan ja kantavan kerroksen materiaalien rakeisuuden tulee täyttää InfraRYL :K1, 21210:K3 ja 21310:K2 kuvien rakeisuusvaatimukset. Suodatinkerroksen vaaditut näytemäärät (1 näyte / 5000 t, väh. 2 näytettä), tasaisuus- ja tiiveysvaatimukset on esitetty InfraRYL 2010 kohdassa "Suodatinrakenteet", jakavan kerroksen kohdassa Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset" (1 näyte / 5000 t, väh. 2 näytettä) ja kantavan kerroksen kohdassa Kantavat kerrokset" (1 näyte/ 2000 m3). 5.4 Päällyste Asfalttibetonipäällysteen laadunvalvonta suoritetaan "Asfalttinormit 2011" ohjeiden mukaisesti. 5.5 Putkikaivannot Tasauskerroksen, alkutäytön ja lopputäytön tiiveysvaatimukset on esitetty Infra- RYL 2006 "18300 Kaivantojen täytöt, "18310 Asennusalustat, Alkutäytöt ja Lopputäytöt. 5.6 Hulevesiviemärit Hulevesiputkien laatuvaatimukset ja tiiviydenvalvonta on esitetty InfraRYL 2006 Osa 2 kohdassa "31200 Hulevesiviemärit". Kuopiossa elokuun 11. päivänä 2014

12 12 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Raili Metsävuori

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS Mika Waltarin koulu 06.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1(9) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 RAKENNUSHANKE... 2 KOHDE... 2 URAKKA-ALUE... 2 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELITYS Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelo massaluettelo alitusputkiluettelo valaisinpylväskuvanto maakaapelioja urakkaohjelma

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja 1(16) Jaakopintien kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen, Äänekoski TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA.2.2013 Työturvallisuusasiakirja 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013 VIHDIN KUNTA Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja Työ: E25810.20 Turku 21.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401

Lisätiedot

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009 UTAJÄRVI Ahmasjärvi Viemäröinti Turvallisuusasiakirja Työ: E23196 Oulu, 29.9.2009 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot