KUOPION YLIOPISTON OPINTOVAATIMUKSET Avoin yliopisto-opetus HOITOTIEDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION YLIOPISTON OPINTOVAATIMUKSET 2006 2007. Avoin yliopisto-opetus HOITOTIEDE"

Transkriptio

1 KUOPION YLIOPISTON OPINTOVAATIMUKSET Avoin yliopisto-opetus HOITOTIEDE Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueilla ja näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä tietoa. Oppiaineen vastuuhenkilö on TtL Pirkko Mikkanen. Aineopinnot 60 op (sisältää perusopinnot) Terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. YHTEISET OPINTOJAKSOT 22 op HOITOTIETEEN ARVO- JA TIETOPERUSTA 9 op Values and knowledge basis in nursing science Jakson johtaja: FT Jari Kylmä. Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen. Tieteellisen toiminnan perusteet. Hoitotieteen päämäärä ja tutkimuskohde. Hoitotieteellisen tiedon lajit ja sisältö. Hoitotieteellisen tiedon tuottaminen. Eettinen tieto ja toiminta hoitotyössä ja hoitotieteessä. Hoitotieteellisen tiedon soveltaminen. Hoitotieteen laitoksen tutkimuksen pääsuuntaukset. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opetus- ja suoritustavat: Aktivoivat luennot ja oppimistehtävät 52 t, omatoiminen ja pienryhmissä tapahtuva opiskelu ja tentti. Lisätietoja: Yhteistyöoppilaitoksissa opintojakson suoritustapana ovat luennot ja oppimistehtävät 40 h, omatoiminen ja pienryhmissä tapahtuva opiskelu ja tentti. Opintojakson opetuksesta vastaa yhteistyöoppilaitoksissa TtL Pirkko Mikkanen. Lähipäivät: klo ja klo HOITOTIETEEN TUTKIMUSMENETELMÄT 4 op Nursing research methods Jakson johtaja: TtM Ari Haaranen. Sisältö: Tutkimuksen metodologiset peruskysymykset. Hoitotieteellisen tutkimuksen lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimusetiikka hoitotieteessä. Tutkimuksen luotettavuus. Hoitotieteellisen tutkimuksen hyödyntäminen.

2 Oppimateriaali: 1. Gillis A. & Jackson W.: Research for Nurses. Methods and Interpretation. F.A. Davis Company Paunonen M. & Vehviläinen-Julkunen K: Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY, Ajankohtaiset artikkelit. Opetus- ja suoritustavat: Johdantoluennot 2 tuntia, verkko-opiskelu ja kotitentti Lisätietoja: Opintojakso voidaan järjestää lähiopetuksena ainoastaan Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa, jolloin suoritustapana ovat luennot ja harjoitukset 32 t ja materiaalitentti. Yhteistyöoppilaitoksissa opetuksesta vastaa TtL Pirkko Mikkanen. Lähipäivät: ja , opetus alkaa tasan klo 8.00 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ 4op Evidence based nursing Jakson johtaja: TtT Pirjo Partanen Aikaisemmat opinnot: Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta, Hoitotieteen tutkimusmenetelmät Sisältö: Näyttöön perustuvan hoitotyön käsitteistö. Näyttöön perustuvan tutkimustiedon hakeminen tietokannoista. Tutkimustiedon kriittinen arviointi. Näyttöön perustuvan hoitotyön tuotteet (hoitosuositukset, hoitotyön suositukset). Tutkimustiedon leviämiseen liittyvät teoriat ja tekijät. Oppimateriaali: 1. Lauri S. (toim.): Näyttöön perustuva hoitotyö. WSOY, WS Bookwell Oy. 2. Dicenso A. ym.: Evidence-based Nursing. Mosby-Yearbook Inc, 2004 (soveltuvin osin). 3. Opintojakson alussa ilmoitettava muu materiaali. Opetus- ja suoritustavat: Luennot, harjoitustyöt 25 h ja ryhmätentti. Lisätietoja: Yhteystyöoppilaitoksissa opetuksesta vastaa TtL Pirkko Mikkanen. Lähipäivät: ja TILASTOTIETEEN JOHDANTOKURSSI 5 op (3 ov) Introduction to Statistics Järjestävä laitos: Matematiikan ja tilastotieteen laitos Opettajat: Lehtori Kari Mauranen Jakson sisältö: Mittaaminen ja mitta-asteikot. Tutkimuksen suunnittelu ja havaintoaineiston hankinta. Otantamenetelmiä. Aineiston kuvaaminen graafisin esityksin ja empiirisin jakaumin. Tunnusluvut. Todennäköisyyslaskennan perusteita. Teoreettisia todennäköisyysjakaumia. Tilastollisen päätöksenteon teoriaa: estimoinnista ja hypoteesin testauksesta. Oppimateriaali: Luentomoniste. Opetus ja suoritustavat: Luennot 28 t, harjoitukset 20 t, kuulustelu. Huom: Entinen Tilastotiede 1 -kurssi VALINNAISET OPINTOJAKSOT VÄHINTÄÄN 8 op HOITOTYÖN JOHTAMISEN TEOREETTISET PERUSTEET 5 op Theoretical basis of nursing leadership Jakson johtaja: TtT Pirjo Partanen Aikaisemmat opinnot: Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta Sisältö: Hoitotyön johtaminen osana terveydenhuollon johtamista. Toimintaympäristön haasteet ja tulevaisuuden kehityssuunnat. Hoitotyön johtamisen osaamisvaatimukset. Ihmisten ja asioiden johtaminen. Johtamisen eettisyys, arvolähtökohdat ja priorisointi.

3 Näyttöön perustuva johtaminen. Hoitotyön johtamisen vastuu toimintaympäristön muokkaus (potilasturvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi), organisaatioon sitoutuminen, osaamisen johtaminen, muutoksen johtaminen. Oppimateriaali: 1. Sullivan EJ. & Decker PJ.: Effective Leadership & Management in Nursing. 6th ed. Pearson Prentice Hall, 2005 (soveltuvin osin). 2. Sydänmaanlakka, P.: Älykäs johtajuus. Talentum, IOM. Keeping patients safe. Trasforming the work environment of nurses. Institute of Medicine of the National Academies The National Academies Press, (soveltuvin osin). 4. Muu opintojakson alkaessa ilmoitettava materiaali. Opetus- ja suoritustavat: Aktivoivat luennot 20 t ja ryhmätentti. Lisätietoja: Opetus järjestetään ainoastaan Kuopiossa. Luennot: klo 8-16, klo 8-14 ja klo HENKILÖSTÖN JA ASIAKKAIDEN OPETTAMISEN TEOREETTISET PERUSTEET JA HARJOITTELU 5 OP Theoretical basis for staff and client teaching Jakson johtaja: Dos. Hannele Turunen Sisältö: Henkilöstön koulutuksen ja mentoroinnin periaatteet oppivassa organisaatiossa. Potilaiden ja asiakkaiden ohjauksen periaatteet. Koulutuksen ja ohjauksen suunnittelu: oppija-analyysi, oppimistavoitteet, sisältöjen ja aktivoivien opetus-ja oppimismenetelmien valinta, oppimateriaalin valmistaminen, oppimisen ja opetuksen arviointi. Portfolio, merkitykselliset oppimiskokemukset, yhteistoiminnallinen oppiminen. Koulutusmateriaalin tuottaminen ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen. Henkilöstön, asiakkaiden ja potilaiden koulutuksen ja ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Oppimateriaali: ks. Opintojakson www-sivut (http://www.uku.fi/laitokset/kkk/hoitodida/) /lähdeluettelo Opetus ja suoritustavat: Verkko-opiskelu ja tehtävien teko verkko-oppimisympäristössä sekä toisten tehtävien kommentointi. Lisätiedot: Opetus järjestetään Avoimessa yliopistossa kahtena verkko-opintojaksona Henkilöstön ja asiakkaiden opettamisen teoreettiset perusteet 4 op ja Henkilöstön ja asiakkaiden opettamisen harjoittelu 1 op. KULTTUURINEN HOITOTIEDE: TEORIA 5 op Cultural nursing: theory Jakson johtaja: prof. Merja Nikkonen Aikaisemmat opinnot: Suositellaan kulttuuriantropologian perusteet -opintojaksoa. Sisältö: Kulttuurisen hoitotieteen historiallis-filosofinen tausta ja kehityksen lähtökohdat. Kulttuurisen hoitotieteen teoriat. Oppimateriaali: 1. Andrews M.M. & Boyle J.S.: Transcultura1 Concepts in Nursing Care. 2. Ed. J.B. Lippincott Company, Leininger M.M.: Culture Care Diversity & Universality: A Theory of Nursing. National League for Press, 1999, soveltuvin osin. 3. Campinha-Bacote J: The Process of Cultural Competence in the Delivery of Healthcare Services: A Cultural Competence Model od Care. 3rd edition. Transcultural C.A.R.E. Associates, Opetus- ja suoritustavat: Luennot 8 h, seminaarit 20 h ja harjoitustyö Lisätietoja: Yhteistyöoppilaitoksissa opetuksen suoritustapana on kotitentti ja seminaari, jossa opiskelijat esittävät kotitentissä tehdyt tehtävät. Kotitentin voi tehdä yksilö- tai ryhmätyönä.

4 KULTTUURIANTROPOLOGIAN PERUSTEET 5 op Introduction to Cultural Anthropology Jakson johtaja: prof. Merja Nikkonen Sisältö: Antropologian perusteet ja keskeiset tutkimusalueet. Kulttuuriantropologian (sosiaaliantropologian) keskeiset käsitteet ja paradigmat. Oppimateriaali: 1. Eriksen T.H.: Toista maata. Johdatus antropologiaan. Gaudeamus, Kulonen U-M ym. (toim.): Johdatus saamentutkimukseen, SKS, Tietolipas 131, Jasinskaja-Lahti I. ym.: Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuuttajien kokemuksia. Gaudeamus, Opetus- ja suoritustavat: Kirjallisuustentti MONIAMMATILLISUUS JA -KULTTUURISUUS HOITOTYÖN JOHTAMISESSA 4 op Multiprofessionalism and Multiculturalism in Nursing Leadership and Management Jakson johtaja: Prof. Merja Nikkonen Aikaisemmat opinnot: Hoitotyön johtamisen teoreettiset perusteet Jakson sisältö: Erilaisuuden kohtaaminen ja hyväksyminen työyhteisössä ja hoitotyön johtamisen eri tilanteissa. Kommunikoinnin ja viestinnän kehittäminen hoitotyön johtamisessa. Kulttuurisen pätevyyden kehittäminen hoitotyön johtamisessa. Johtajan kehittyminen kulttuurisesti sensitiiviseksi. Oppimateriaali: 1. Thompson LL.: Making the team. A guide for managers. Pearson Education Inc, Sullivan & Decker: Effective Leadership & Management in Nursing. Pearson Prentice Hall. 6. ed ) Muu opintojakson alussa osoitettava kirjallisuus. Opetus ja suoritustavat: Luennot, pienryhmä- ja seminaarityöskentely 30 h. Lisätietoja: Yhteistyöoppilaitoksissa opintojakso suoritustapana ovat luennot 8 t (1 päivä), jossa tehtävien anto ja seminaarit 12 t (2 päivää), jossa tehtävien purku, keskustelu ja reflektointi. NÄYTTÖÖN PERUSTUVA KIVUN ARVIOINTI JA HOITO 4 op Evidence based assessment and management of pain Aikaisemmat opinnot: Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta Jakson johtaja: Hoitotieteen lehtori Päivi Kankkunen Opettajat: Ulkopuoliset asiantuntijat, hoitotieteen laitoksen opettajat ja tutkijat Jakson sisältö: Kivun määrittely, luokittelu ja mekanismit. Kivun arviointi, kipumittarit. Kivun lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito. Monitieteinen näyttö kivun hoidossa. Kivun arvioinnin ja hoidon dokumentointi. Kivun hoidon vaikuttavuus. Oppimateriaali: 1. Kalso & Vainio (toim.): Kipu (soveltuvin osin). 2. Vehviläinen- Julkunen K. & Pietilä A-M. (toim.): Miten arvioida ja hoitaa potilaiden moniulotteista kipua? Otteita kokemuksista, menetelmistä ja etiikasta. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet (soveltuvin osin). 3. Ajankohtaiset tutkimusartikkelit. Opetus- ja suoritustavat: Asiantuntijaluennot 16 h ja seminaarit 12 h. Lisätietoja: Asiantuntijaluennot järjestetään ainoastaan Kuopiossa.

5 TERVEYDEN EDISTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT, MENETELMÄT JA TOIMINTA 5 op Basis, methods and action in health promotion Jakson johtaja: TtM Ari Haaranen Sisältö: Terveyden edistämisen filosofiset, eettiset, tieteelliset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat. Uudistuvat työmenetelmät. Terveyden edistämisen toimintakentät ja palvelut. Terveyden edistämisen arviointi ja tulevaisuus. Oppimateriaali: 1. Koivisto T. ym. (toim.): Hoitotyön vuosikirja Terveyden edistäminen. Tammi, Pietilä A-M. ym. (toim.): Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät. WSOY, Vertio H.: Terveyden edistäminen. Tammi, Opetus- ja suoritustavat: Kirjallisuustentti Muut tiedot: Opintojakso järjestetään vain avoimessa yliopistossa TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA MUUTTUVA YHTEISKUNTA 3 op Health Promotion and Changing Society Jakson johtaja: TtM Ari Haaranen Sisältö: Terveyden edistämiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset. Terveyteen vaikuttavat tekijät ja muutos. Yksilöön ja perheisiin vaikuttavat muutostekijät. Terveyden edistämisen haasteet muuttuvassa yhteiskunnassa. Oppimateriaali: Ajankohtainen kirjallisuus Opetus ja suoritustavat: Kotitentti TERVEYS JA KULTTUURI 5 op Health and Culture Jakson johtaja: Prof. Merja Nikkonen Sisältö: Kulttuurin ja terveyden vuorovaikutus. Monikulttuurinen, integroiva terveyden ja sen edistämisen tarkastelu. Terveys ja terveyden edistäminen monikulttuurisessa ympäristössä. Oppimateriaali: 1. Huff R.M. &. Kline M. V.: Promoting Health in Multicultural Populations. A Handbook for Practiticioners. Sage Publications, MacLachlan M.: Cultivating health. Cultural perspectives on promoting health, McGee P. (Edit.): Health, Culture and Delivering Care Opetus ja suoritustavat: Kirjallisuustentti YHTEISÖLLISYYS TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 3 op Community Based Practice in Health Promotion Jakson johtaja: prof. Kerttu Tossavainen Jakson sisältö: Kansainvälinen, kansallinen ja alueellinen näkökulma yhteisöllisyyteen. Erilaiset paradigmaattiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmälliset lähestymistavat yhteisön terveyden edistämisessä. Kehittämishankkeiden erilaiset paradigmattiset lähtökohdat yhteisön terveyden edistämisessä. Vaikuttavuus ja laadun arviointi sekä erilaiset tutkimukselliset lähestymistavat näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä. Yhteisöllisyys ja eettisyys. Oppimateriaali: 1. Koivisto T., Muurinen S., Peiponen A. & Rajalahti E.: Hoitotyön vuosikirja Tammi, Tammer-Paino, Tampere Scriven A. & Orme J. (Eds.): Health

6 promotion professional perspectives. Second edition. Basingstoke Palgrave in association with The Open University 2001, New York. 3. Tossavainen K., Okulov S., Leskinen L & Korhonen T.: Terveyden edistäminen toimintaoppimisena - PD-koulutuksen arviointia. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä Scriven A. & Garman S. Promoting health: global perspectives. Palgrarve Macmillan, New York Nutbeam, D.: Evaluating health promotion - progress, problems and solutions. Health Promotion International 1998: 13:1, Opetus ja suoritustavat: Kirjallisuustentti

TERVEYSHALLINTOTIEDE 34 op (aineopinnot, cum laude), yhdessä perusopintojen kanssa 60 op, KY Ky Yhteiskuntatieteet-terveyshallintotiede

TERVEYSHALLINTOTIEDE 34 op (aineopinnot, cum laude), yhdessä perusopintojen kanssa 60 op, KY Ky Yhteiskuntatieteet-terveyshallintotiede INNOMARE, koulutuspalvelut Terveysala, Kotka TERVEYSHALLINTOTIEDE 34 op (aineopinnot, cum laude), yhdessä perusopintojen kanssa 60 op, KY Ky Yhteiskuntatieteet-terveyshallintotiede kevät 2006 Opetusohjelma

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelma 210 op Opistoasteen tutkinnon täydentäminen AMK-tutkinnoksi FYSIOTERAPIAN,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK) Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK) Opetussuunnitelma 2014-2015 Sisällysluettelo Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008

Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008 Tutkintovaatimukset Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008 KASVATUSTIETEEN (DIDAKTINEN LINJA) MAISTERIN TUTKINTO Aineenopettajakoulutuksen maisteritutkinnossa

Lisätiedot

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Palveluliiketoiminna koulutusohjelma Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

YLIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

YLIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a YLIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 Projektijohtaminen...1 Muuttuva ryhmä...3 Tapaus- ja toimintatutkimus...4 Kvantitatiivinen tutkimus...6 Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi...7

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 30.1.2008 KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA (90 OPINTOPISTETTÄ) Hyväksytty Metropolia ammattikorkeakoulun hallituksessa 25.3.2008 SISÄLLYS 2 1.

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ 90 op Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opetussuunnitelma 2010-2011 2 Sisällys 1 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 Tavoite ja tarkoitus Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutus korostaa vastuullisen johtamisen tärkeyttä. Vastuullisuus näkyy organisaation kaikessa toiminnassa

Lisätiedot

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 1 of 176 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Tässä osiossa kuvattavia opintoja suorittavat

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 Koulutuksen tavoite ja tarkoitus Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutus korostaa vastuullisen johtamisen tärkeyttä. Vastuullisuus näkyy organisaation kaikessa

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Fysioterapian koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulusta valmistunut

Lisätiedot

1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op... 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS... 4 1.2 SAIRAANHOITAJAN AMMATTIIN OPPIMINEN 9 op... 6 1.2.

1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op... 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS... 4 1.2 SAIRAANHOITAJAN AMMATTIIN OPPIMINEN 9 op... 6 1.2. 1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op.............................................................. 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS................................................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen lasten hoitotyössä

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen lasten hoitotyössä KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 156 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 156 SIRPA TUOMI Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen lasten hoitotyössä Nurse s Professional

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot TIETOTEKNIIKKA Perusopinnot Johdatus verkkoliiketoimintaan Introduction to e-business Koodi: TITE1110 Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään e-liiketoiminnan keskeisimmät

Lisätiedot

Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä

Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä 1 Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä Anneli Sarajärvi Terveystieteiden tohtori, yliopettaja. projektipäällikkö PhD, RN, Principal Lecturer, Project Manager Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Tapaustutkimus laajennetusta tehtäväkuvasta

SAIRAANHOITAJAN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Tapaustutkimus laajennetusta tehtäväkuvasta SAIRAANHOITAJAN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Tapaustutkimus laajennetusta tehtäväkuvasta Anja Liimatainen Lisensiaatintutkielma Hoitotieteen laitos Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

BIOANALYYTIKKO-OPISKELIJOIDEN KULTTUURINEN KOMPETENSSI

BIOANALYYTIKKO-OPISKELIJOIDEN KULTTUURINEN KOMPETENSSI BIOANALYYTIKKO-OPISKELIJOIDEN KULTTUURINEN KOMPETENSSI Ulla Korhonen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen laitos

Lisätiedot