TERVEYSHALLINTOTIEDE 34 op (aineopinnot, cum laude), yhdessä perusopintojen kanssa 60 op, KY Ky Yhteiskuntatieteet-terveyshallintotiede

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYSHALLINTOTIEDE 34 op (aineopinnot, cum laude), yhdessä perusopintojen kanssa 60 op, KY Ky Yhteiskuntatieteet-terveyshallintotiede"

Transkriptio

1 INNOMARE, koulutuspalvelut Terveysala, Kotka TERVEYSHALLINTOTIEDE 34 op (aineopinnot, cum laude), yhdessä perusopintojen kanssa 60 op, KY Ky Yhteiskuntatieteet-terveyshallintotiede kevät 2006 Opetusohjelma on julkaistu ennakkotietona. Tiedot voivat vielä muuttua! Toteuttaja:Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, INNOMARE, koulutuspalvelut Takojantie 1, Kotka Ilmoittautumiset: Kurssisihteeri Päivi Piira, puh , säköposti: Aineopinnot koostuvat perusopintojen lisäksi seuraavista opintojaksoista ja suorituksista: 1. Arviointitutkimus 6 op 2. Hyvinvointipolitiikka 5 op 3. Terveyshallintotieteen kirjallisuus 9 op 4. Johtamisteoriat 5 op* 5. Terveystaloustiede I 4 op 6. Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op 7. Terveyshallintotieteen metodologia 6 op* Edeltävät opinnot: Terveyshallintotieteen perusopinnot (26 op) tulee olla suoritettu vähintään hyvin arvosanoin. Hinta: 410 Rekisteröintimaksu: Kuopion yliopisto perii ensimmäisenä vuotena 42 ja seuraavana vuonna 42. yhdelle opintojaksolle ilmoittautuneelta opiskelijalta peritään 21.

2 1. Arviointitutkimus 6 op Arviointitutkimuksen tarve, kehitys, yhteydet yhteiskunnallisiin tekijöihin ja eri tieteenaloihin. Arviointi - arviointitutkimus, keskeiset käsitteet ja lähestymistavat. Arviointitutkimuksen eri suuntaukset ja keskeiset menetelmälliset kysymykset. Arviointitiedon hyödyntäminen johtamisessa ja politiikassa. Edeltävät opinnot: Projektinhallinta. Johdatus kvantitatiiviseen tutkimukseen. Johdatus kvalitatiiviseen tutkimukseen. Suoritusvaatimus: Kotitentti (syksyllä 2006) Kirjallisuus:Clarke, A: Evaluation Research: an Introduction to Principles, Methods and Practice. Sage Publications, Kuusela, P: Julkisen sektorin modernisaatio, tuloksellisuus ja arviointi: realistisen sosiaalitieteen ja arvioinnin näkökulma. Kuopion yliopisto, Robson, C: Käytännön arvioinnin perusteet: opas evaluaation tekijöille ja tilaajille. Tammi, Hinta: 75 Lisätiedot: Opintojakso korvaa aikaisemman arviointitutkimus -opintojakson ja korvaa osittain Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan arviointi - opintojakson. 2. Hyvinvointipolitiikka 5 op Kurssilla käsitellään hyvinvointipolitiikan teoriaa, päämääriä, keinoja ja vaikutuksia sekä hyvinvointi- ja terveyspolitiikan muotoutumista, nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa ja eräissä muissa maissa. Suoritusvaatimus: Kirjallisuustentti klo (uusinta 28.4.) Kirjallisuus: Hellsten, K: Vaivaishoidosta hyvinvointivaltion kriisiin. Helsingin yliopiston tutkimuksia 2/1993. Hakapaino Oy, 1993.

3 Julkunen, R: Suunnan muutos. Suomalaisen sosiaalipolitiikan reformi 1990-luvulla. Vastapaino, Saari, J: Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa. Yliopistopaino, Terveyshallintotieteen kirjallisuus 9 op Suoritusvaatimus: Kotitentti (keväällä 2007) Kirjallisuus:Kirjallisuus ilmoitetaan liitteessä. Hinta: 75 Lisätiedot: Hyväksytään TtM -tutkinnossa terveyshallintotieteen pääaineena vapaavalintaisin opintoihin. 4. Johtamisteoriat 5 op* Johtamiskäsitteistön ja teorioiden sekä ajattelutapojen kehitys. Erilaiset johtamismallit ja niiden erilaiset sovellukset. Suoritusvaatimukset: Kirjallisuustentti klo (Uusinta syksyllä 2006) Kirjallisuus: Pauli, J: Johtamispuhe. PS -kustannus, Virtanen, P: Houkutteleva työyhteisö. Edita, Sydänmaanlakka, P: Älykäs johtajuus. Talentum, Lisätietoja:Opintojakso korvaa aikaisemman Johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa -opintojakson. Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet perusopinnot uusien opintovaatimusten v mukaisesti, tekevät Johtamisteoriat 5 op -jakson tilalla Terveyshallintotieteen metodologia 6 op -opintojakson.

4 5. Terveystaloustiede I 4 op Terveystaloustieteen peruskäsitteet: tehokkuus, oikeudenmukaisuus ja terveydenhuollon taloudellinen organisointi. Terveyden ja terveydenhuollon erityispiirteet ja analysointi talousteoriassa. Suomen terveydenhuoltojärjestelmän taloudellinen organisaatio. Edeltävät opinnot: Mikrotaloustieteen peruskurssi Suoritusvaatimus: Kirjallisuustentti syksyllä 2006 Kirjallisuus:Sintonen, H ym. Terveystaloustiede. WSOY, 1997 tai uudempi. Mooney, G: Economics, medicine and health care. Wheatsheat Books Ltd, 2003/1992/1989. Lisätietoja: Korvaa aikaisemman Terveystaloustiede 1 opintojakson. 6. Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op Sosiaalipsykologinen näkökulma työelämän kysymyksiin ja työyhteisöjen toimintakulttuurien kehittämiseen. Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalipsykologisia näkökulmia organisaatioiden tutkimiseen. Suoritusvaatimus: Kirjallisuustentti (syksyllä 2006) Kirjallisuus: Yksi seuraavista: Kortteinen, M: Kunnian kenttä. Suomalainen palkkatyö kulttuurisena muotona. Hanki ja jää, Kalliola, S: Lewiniläinen ryhmäpäätös kunnallishallinnon työyhteisöissä: tutkimus yhteistoiminnasta ja toimintatutkijan kenttätyöstä.tampereen yliopisto, Haslam, A.S: Psychology in organizations : the social identity approach. Sage, Brotherton, C: Social Psychology and management. Open University Press, 1998.

5 7. Terveyshallintotieteen metodologia 6 op* Terveyshallintotieteen paradigma ja tieteenfilosofian käsitteet tutkimuksessa. Totuuden määrittelyn merkitys käytännön terveyshallintotoiminnalle ja päinvastoin. Edeltävät opinnot: Organisaatio- ja hallintoteorioiden perusta, Tieteenfilosofia, Tilastotiede 1. Suoritusvaatimus: Kirjallisuustentti klo (Uusinta syksyllä 2006) Kirjallisuus: Raunio, K: Positivismi ja ihmistiede. Sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus, Järvinen, P. & Järvinen, A:Tutkimustyön metodeista. Opinpajan kirja, Lisätietoja: Korvaa aikaisemman Hallinnon tutkimuksen filosofinen perusta opintojakson. *) Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vanhojen opintovaatimusten v mukaiset perusopinnot, tekevät aineopinnoissaan Johtamisteoriat 5 op jakson. Ne opiskelijat, jotka suorittavat perusopinnot opintovaatimusten mukaisesti, tekevät Johtamisteoriat 5 op jakson perusopinnoissaan. Aineopinnoissa he tekevät ko. jakson tilalla Terveyshallintotieteen metodologia 6 op opintojakson.

6 ERILLINEN OHJE KIRJALLISUUDEN SUORITTAMISEEN TERVEYSHALLINTOTIEDE: KIRJALLISUUS 9 op Kokoa oheisesta kirjallisuusluettelosta opintovaatimuksiasi vastaava määrä kirjallisuutta. Uusimmat väitöskirjat löytyvät osoitteesta: Kinnunen Juha & Lindström Kari (toim.) 2005: Rakenteellisen ja toiminnallisen muutoksen vaikutukset HUSin johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Arvioinnin tieteellinen loppuraportti. (1,5 op) Kinnunen Juha, Meriläinen Pirkko, Vehviläinen -Julkunen Katri & Nyberg Tiina Terveystieteiden monialainen tutkimus ja yliopistokoulutus: suunnistuspoluilta tiedon valtateille: professori Sirkka Sinkkoselle omistettu juhlakirja Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 74. Kuopio. (2 op) Kukkonen Jarmo Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi rutiinisti kerätyn tiedon pohjalta. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. (1,5 op) Kvist Tarja Hoidon laatu potilaiden ja henkilöstön yhteinen asia? Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 111. Kuopio. (1,5 op) Laine Juha Laatua ja tuotannollista tehokkuutta? Taloustieteellinen tutkimus vanhusten laitoshoidosta. Julkaistaan kesäkuussa. (1,5 op) Lammintakanen Johanna Health Care Prioritisation Evolution of the Concept, Research and Policy Process. Kuopio University Publications E. Social Sciences 116. Kuopio. (2 op) Leskinen Hannu Kunta vastuuseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennepolitiikan toimeenpano ja sen arviointi. Acta väitöskirjasarja 1/ Helsinki: Suomen Kuntaliitto, (1,5 op) Malkki Pertti Strategia-ajattelu yliopiston johtamisessa: neljän yliopiston hallituksen jäsenten käsitykset strategia-ajattelun keskeisistä alueista / Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 75. Kuopio. (1,5 op) Mäki Tiina Laadun informaatio-ohjauksen haasteet - Hoitohenkilökunnan ja laatusuositusten laadulle antamien merkitysten harmonisuus ja ristiriitaisuus. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 109. Kuopio. (1,5 op) Rasimus Mirja Turvattomuus työtoverina. Turvattomuus ja väkivalta sairaalan päivystyspoliklinikalta. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 98. Kuopio. (1,5 op)

7 Rissanen Sari Omaishoito ja hoivayritykset vanhusten huolenpidon ratkaisuina? Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 73. Kuopio. (1,5 op) Ryynänen Olli-Pekka, Kinnunen Juha, Myllykangas Markku, Lammintakanen Johanna & Kuusi Osmo Suomen terveydenhuollon tulevaisuudet. Skenaariot ja strategiat palvelujärjestelmän turvaamiseksi. Esiselvitys. Tulevaisuusvaliokunta. Teknologian arviointeja 20. (1 op) Vaarama Marja and Pieper Richard (eds.) Managing integrated care for older persons: European perspectives and good practices. Helsinki: Stakes, National Research and Development Centre for Welfare and Health: Ehma, European Health Management Association. (2 op) Vohlonen Ilkka, Vehviläinen Arto & Kinnunen Juha (toim.) Terveysturva ja sen rahoitus. Tuloksia tutkimus- ja kehittämishankkeen ensimmäisestä vaiheesta. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet 34. (1,5 op) Vuori Jari Kenen terveydenhuolto? Julkinen ja yksityinen vertailussa: tutkimus henkilöstön merkityssuhteista julkisen ja yksityisen sairaalaorganisaation osastokulttuurissa. Ankkurikustannus, Vaasa. (1,5 op)

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Palveluliiketoiminna koulutusohjelma Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Finanssihallinto- ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting 30 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Aihealueina hoitotyö / hoitotiede ja liiketalous / liiketaloustiede Oulussa 11.10.2006 Hilkka Alila Oulun

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta

Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta SATU HAUTAMÄKI Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta Monitahoarviointi osaamisen johtamisen välineeksi ACTA WASAENSIA 313 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE 9 III Julkaisija Julkaisupäivämäärä

Lisätiedot

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA OULU 2008 D 968 ACTA Helena Heikka UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN LAITOS, TERVEYSHALLINTOTIEDE,

Lisätiedot

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 1 of 176 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Tässä osiossa kuvattavia opintoja suorittavat

Lisätiedot

Kotihoidon integrointi ja laatu

Kotihoidon integrointi ja laatu KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 171 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 171 MERJA TEPPONEN Kotihoidon integrointi ja laatu Integration and Quality of Home care Väitöskirja

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan?

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan? 1 Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari IX Bruno Sarlin työseminaari, Helsinki 21.11.2013 KUNNALLISEN SOSIAALIPOLITIIKAN TILA JA TULEVAISUUS - Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Professori Vuokko

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 168 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 168 EIJA PELTONEN Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina

Lisätiedot

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Kartoitus monimuotoisuuden johtamisen koulutuksesta Suomessa Helmikuu 2012 YES Yhdenvertaisuus Etusijalle hanke Tämä raportti on tuotettu osana YES

Lisätiedot

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 Koulutuksen tavoite ja tarkoitus Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutus korostaa vastuullisen johtamisen tärkeyttä. Vastuullisuus näkyy organisaation kaikessa

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Abstrakti

Toukokuu 2014. Abstrakti ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali -ja terveydenhuollon tietohallinto, jatkokoulutus KLEMOLA, LIISA: Ikääntyneiden toimintakykyarvioinnit ja tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta

Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta VTT TIEDOTTEITA 2540 Raimo Lovio & Sirkku Kivisaari Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta Katsaus kansainväliseen kirjallisuuteen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2540 Julkisen sektorin innovaatiot

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

JOHTAMISOSAAMINEN JULKISESSA JA YKSITYISESSÄ TERVEYDENHUOLLOSSA LÄHIJOHDON KUVAAMANA

JOHTAMISOSAAMINEN JULKISESSA JA YKSITYISESSÄ TERVEYDENHUOLLOSSA LÄHIJOHDON KUVAAMANA JOHTAMISOSAAMINEN JULKISESSA JA YKSITYISESSÄ TERVEYDENHUOLLOSSA LÄHIJOHDON KUVAAMANA Leppänen Anri Pro gradu- tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Syyskuu

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 114 TUTKIMUKSIA Päivi Nygren & Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 114 Turun

Lisätiedot

Palkitsemisdiskurssit terveydenhuollon strategisessa henkilöstövoimavarojen

Palkitsemisdiskurssit terveydenhuollon strategisessa henkilöstövoimavarojen Anitta Ruuska Palkitsemisdiskurssit terveydenhuollon strategisessa henkilöstövoimavarojen johtamisessa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies

Lisätiedot

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla PÄIVI SANERMA Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla Toimintatutkimus kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistymisestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

Kyösti Raunio TUTKIMUSMENETELMIÄ KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA

Kyösti Raunio TUTKIMUSMENETELMIÄ KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA Kyösti Raunio TUTKIMUSMENETELMIÄ KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA Päivitetty 3.8.2010 2010 Al/vuksi Tämä kirjallisuusluettelo on laadittu sosiaalityön graduntekijöiden (ja muidenkin kiinnostuneiden) avuksi

Lisätiedot