FMT-ProgSys WIN 8 TIETOKONEJÄRJESTELMÄ VERSION 8 YLEINEN KÄYTTÖ STAATTISET KOKEET DYNAAMISET KOKEET SEKÄ SIMULAATIOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FMT-ProgSys WIN 8 TIETOKONEJÄRJESTELMÄ VERSION 8 YLEINEN KÄYTTÖ STAATTISET KOKEET DYNAAMISET KOKEET SEKÄ SIMULAATIOT"

Transkriptio

1 MATERTEST OY Aineenkoetuslaitteet ja testaussylinterijärjestelmät TIETOKONEJÄRJESTELMÄ FMT-ProgSys WIN 8 VERSION 8 YLEINEN KÄYTTÖ STAATTISET KOKEET DYNAAMISET KOKEET SEKÄ SIMULAATIOT

2 2 TIETOKONEJÄRJESTELMÄ FMT-PROGSYS WIN, VERSIO 8 OHJELMISTON YLEINEN KÄYTTÖ Johdanto Tämä esite täydentää esitettä Tietokonejärjestelmä FMT- ProgSys WIN ja käsittelee tietokonejärjestelmän FMT- ProgSys WIN versiota 8.0. Ohjelmien käyttöä kuvataan tässä veto-ohjelman avulla. Muut testausmuodot (puristus, taivutus, sekvenssi jne.) suoritetaan samankaltaisella tavalla omilla ohjelmamoduleillaan. Ohjelman yleiskuvaus Vetokoe-ohjelmalla kuten kaikilla ProgSys-ohjelmilla voidaan koestaa useita eri materiaaleja yleisten testausstandardien mukaisesti (mm. SFS-EN ) Vetokoeohjelma tulostaa mm. seuraavat standardin SFS-EN mukaiset koearvot: koekappaleen poikkipinta-ala So, myötörajat ReL, ReH, Rp0,2 mikäli hienovenymäanturi on käytössä, murtolujuus Rm, murtovenymä A, murtokurouma Z ja kimmokerroin E, optiona n-arvot jne. tai vastaavat jonkin muun standardin arvot. Tietojen haku ja hyväksikäyttö Yksittäisen kokeen tai koeryhmän koetiedot (tulokset, aiemmat asetukset) on helposti löydettävissä esim. jonkin hakukriteeriön (koekappaletunnus, tilaaja, koekappale-erä, tekijä, asetuksen tallennustunnus jne.) mukaan. Ohjelman simulointitilaa hyväksikäyttäen aiemmat kokeet voi läpikäydä suoritusvalikolla jälkikäteenkin, suorittaa zoomauksia, raja-arvojen uudelleen määrityksiä, tulostuksia jne. Tiedot on haettavissa ja käsiteltävissä myös yleisillä Windows-ohjelmilla kuten esim.: Access, Excel, Word, Lotus 123, SQL-Server, Crystal Reports, Oracle, Sybase, DB/2 jne: Tehostavat ja helpottavat toiminnot Koetiedot (syötöt ja tulokset) Koekappaletietojen ryhmittely Koekappaletiedot ryhmittyvät hierarkisesti eriin ja ne taas vielä eräryhmiksi (Projektit). Koekappalekohtaiset tiedot voivat valinnan mukaan sisältää lopputulostietojen lisäksi myös kaikki mittapistetiedot. Tietojen syöttö Asetus- ja koekappaletiedot tallentuvat ja niitä voidaan aina käyttää uudelleen hyväksi. Viimeiset syöttötiedot ovat aina oletustietoina uudelle koekappaleelle. asiakaskohtaisia omia merkintöjä tulosten yhteyteen voi tallentaa koekappalekohtaisesti ja koekappaleryhmäkohtaisesti runsaasti, ks. esimerkkitulostukset: Pääotsikko, Alaotsikko, Otsikko jne. Tietojen esitys Kokeen suorituksen aikana on reaaliaikainen ja automaattisesti skaalautuva graafinen sekä numeerinen näyttö. Diagrammiakselit valittavissa voima, siirtymä, jännitys, venymä, aika jne.. Lisäksi näytölle voit valita näkyvyyttä lisääviä viisarinäyttöjä ja suurikokoisten numeroiden näyttöjä. Tallennus tietokantaan ja taulukoihin Koetietojen tallennukset ryhmittyvät kovalevyllä halutussa muodossa (esim. Office-yhteensopivina) tietokantoihin (ODBC-tuetut) ja taulukoihin. Tulostus vakio- tai muokatuille lomakkeille Testaustiedot voi tulostaa valmiille tulostuslomakkeille, joihin on varattu huomattavasti tilaa käyttäjän omille merkinnöille ja tunnuksille (logot) ja jotka sisältävät laskennalliset lopputulokset, tilastolliset lukemat sekä mittapistegrafiikan hakemalla tiedot testaustietokannoista jollakin yleisellä taulukkolaskenta- tai tietokantaohjelmalla (Excel, Access, Lotus 123 jne.) ja tekemällä mieleinen tulostusraportti (ks. myös esimerkki) muuttamalla ja kehittämällä itse ohjelman tulosteita erillisellä optiona edullisesti saatavalla yleisellä ja helppotoimisella raportinkehittimellä (Crystal Reports). Lähiohjauslaite Close CTRL-1 Lähiohjauslaitteella Close CTRL-1 hoidetaan asemoinnit helposti ennen varsinaista kuormitusta, ks. kuva. Myös kuormituskokeen käynnistys ja pysäytys sekä koekappaleen valinta voidaan tehdä tietokoneen näppäimistön ohella myös lähiohjauslaitteella. Testauslaitteiston kehän joustojen poisto mittaustuloksista. Mittausten lineaaristen virheiden poisto. Erikoissuodatukset tarkentavat mittaustuloksia. Lisäanturit ja lisävenymäliuskat on helposti otettavissa käyttöön. Mittausten nollaukset Mittausdiagrammin zoomaukset Mittausdiagrammit valittavissa esim. diagrammin akselit, automaattiset skaalaukset yms. valittavissa Tallennusmuoto (Excel, Word, Lotus jne) valittavissa Tulosten graafinen muokkaus näytön mittauspistekäyrältä. Ohjelman laskemat tulokset (mm. myötörajat, kimmomoduli) näkyvät suoritusnäytön mittauspistekäyrällä. Ne voidaan helposti muuttaa osoittamalla hiirellä käyrästä haluttu piste tai alue Koekappaleiden ryhmäpiirto. Eri testausten vertailu on nopeata Mittaustallennusten aloitus- ja lopetusajankohdat valittavissa. Testauksen simulointitila: aiemmin tehdyt testaukset voidaan simuloida näytöllä tapahtuvaksi (testausten demonstraatio) ja laskennallisia tuloksia voidaan uudelleen käsitellä Kalibrointivalikkot. Kalibrointi on yksinkertaista ja selkeätä JNE.

3 Rutiinitestaus helppoa: vain kahdella painalluksella Kun asetukset ja koekappaletiedot on syötetty etukäteen esim. useamman koekappaleen erässä testaus vaatii ainoastaan kaksi hiiren tai lähiohjauslaitteen PC-painikkeen painallusta: 3 1. Vaihda erän seuraava koekappale koneen leukojen väliin ja hyväksy automaattinen paluuliike. Ohjelma valitsee automaattisesti seuraavan koekappaleen. 2. Suoritusnäytöllä nosta hiirellä STOP -painike ylös tai paina lähiohjauslaitteen painiketta. Tällöin automaattinen vetokoe käynnistyy. Voit seurata kuvaruudulla kehittyvää voima-siirtymä-käyrää, tarvittaessa zoomailla, vaihtaa skaalausta, lisätä tai vähentää nopeutta jne. Kun koekappale on katkennut liike pysähtyy automaattisesti. Tarpeen mukaan voit suorittaa tulostuksia. Siirry vaiheeseen 1

4 4 Esimerkkiohjelma FMT-ProgSys WIN A-T/TCB (veto) Seuraavassa kuvataan esimerkkinä veto-ohjelman päänäytöt, -dialogit. Liitteessä on lisäksi muutama esimerkki paperitulosteista. Kaikkien muidenkin ohjelmaosioiden (puristus-, taivutus-, dynaamiset-, sekvenssiohjelma jne.) käyttö on pitkälle samankaltainen. Kokeen suoritusnäyttö Kokeen ohjaus ja seuranta: Yksinkertainen kokeen suorituksen aloitus: koe aloitetaan painamalla -painike ylös tai lähiohjauslaitteen PCpainikkeella, jolloin vetokoe aloittaa automaattisen suorituksensa. Kokeen etenemisen reaaliaikainen esitys sekä monipuoliset toiminnot suoritusnäytöltä Kokeen aikana voi käyttää esim. seuraavia painikkeita: Kuormitusnopeuden muutos Asetusvalikoihin pääsy Näytön tulostus paperille ja, ja Mittauskäyrän zoomaus Koordinaattiakselien määritys Viisari- ja lukemanäytöt Anturien mittaustiedot Koetuloksia Automaattisesti skaalautuva reaaliaikainen mittauskäyrä Koe-kappaleen manuaalinen valinta. Ohjelma valitsee muutoin automaattisesti aina seuraavan Kuva 1 Kokeen suoritusnäyttö

5 5 Suoritusnäytön päälle saat erilaisia säädettäviä (koko, lukema-arvot jne.) lisänäyttöjä, jotka suurennettuna saat selkeästi näkymään kauaksi: Kokeen jälkeinen koetulosten tarkastelu ja käsittely suoritusnäytöllä: Voit edelleenkin muutella näytöllä näkyviä diagrammiakseleita, zoomata (suurentaa) mittauskäyrän haluttuja kohtia, suorittaa erilaisia tulostuksia, niiden esikatseluita jne. Voit muuttaa hiirellä osoittaen ohjelman automaattisesti valitseman alemman ja ylemmän myötörajan paikan sekä kimmokertoimen määritysalueen uudeksi. -painikkeella voit vertailla samassa diagrammissa eri koekappaleiden käyriä ja esim. poistaa mahdollisesti epäonnistunut koetieto. Voit asetella ohjelmallista suodatusta ja hakea parasta suodatinta koetulosten häiriökohtien poistamiseksi Voit automaattisten tallennusten lisäksi tallentaa koetulokset eri muodoissa (Excel, Word, Access jne) Voit tehdä erillisen kuvatiedoston tulosgrafiikasta. Katso myös aiemmat yleiset kohdat. JNE, JNE. Ohjauksen ja rajojen säädön muuttaminen säädettävissä myös kokeen aikana Asetusvalikoihin päästään suoritusnäytöltä ja -painikkeilla Asetusarvot tarvitsee erikseen syöttää vain, mikäli tietoja ei ole aiemmin syötetty tiedostoon. Oletustietoina on aina viimeksi syötetyt tiedot, joten mikäli asetukset ovat halutunlaiset, ko. valikolla käynti ei ole välttämätön. Aiemmin tallennettujen asetustietojen valinta Kuva 2 Ohjauksen asetukset

6 6 Koekappaletietojen muuttaminen Kappaleryhmäkohtaisten tietojen muuttaminen Tarvitaan vain ryhmän vaihtuessa Helpon koetietojen hallinnan takia koetiedot tallennetaan koekappaleryhmittäin hierarkisesti, ks. taulukko. Tilaus- ja eräkohtaiset tiedot näkyvät myös ko. koekappaleiden tallennuksissa ja tuloksissa. Tämän syöttösivun valinta Nimitys esim. asiakkaan tai testaajan mukaan tai tilausnumerolla jne. Nimitys esim. koekappalesarjan, testaajan jne. mukaan Uutta erää varten pohjana voi käyttää näytön oletustietoja tai aiemmin tallennettuja tietoja.

7 7 Koekappalekohtaisten tietojen muuttaminen sekä koetulosten tarkastelu Useamman koekappaleen tiedot voi syöttää etukäteen Sivulle pääsee suoritusnäytöltä, kun painetaan -painiketta. Sivulle ei tarvitse poiketa, mikäli koekappalekohtaiset tiedot on jo etukäteen syötetty Voit tarkastella ja muutella helposti ko. erän edellisiä ja seuraavia koekappaletietoja Uutta koekappaletta varten pohjana voi käyttää näytön oletustietoja tai aiemmin tallennettuja tietoja hyväksesi. Voit hakea, tarkastella ja tulostaa (ks. tulostesivut liitteissä) aiempia koetietoja Ko. syöttösivun valinta Koetulokset näkyvät kokeen jälkeen Koekappaleen tallennustunnus Mitattavien ja laskettavien tulosten valinta Koekappaleen loppudimensiot; annetaan kokeen jälkeen. Kuvassa: F = Voima fm = Jännitys E = Kimmokerroin A = Murtovenymä ReL = Alempimyötöraja ReH = Ylempimyötöraja Rpx.x = Venymäraja jossa x.x on pysyvän venymän arvo prosentteina Z = Murtokurouma

8 8 Lisämittalaitteet Testauslaitteisto voidaan varustaa esim. lisäanturi- tai venymäliuskamittausjärjestelmillä. Näytöltä on mahdollista seurata numeerisesti ja graafisesti testausta, tallentaa mittauspisteinä ja huippuarvoina sekä asettaa rajoja aivan kuten perusmittaustenkin kohdalla.

9 9 Koetietojen edelleen käsittely Koetietoja voi helposti hakea ja tehokkaasti edelleen käsitellä yleisillä Windows-ohjelmilla Testausohjelmisto sellaisenaan sisältää jo erittäin kattavan mittaustulosten käsittelyn (laskennan) sekä tulostukset. Mittaustulokset ovat aina haettavissa tai hyväksikäytettävissä paitsi itse testausohjelmalla myös jollakin yleisellä Windows:in taulukkolaskenta/tietokantataohjelmalla (esim. Excel, Lotus 123, Access jne), tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. Word), sekä erillisillä raportinhallintaohjelmilla (Crystal Reports jne.). Tulokset voidaan liittää numeerisessa ja graafisessa muodossa erilaisiin asiakirjoihin. Koetuloksista voi helposti tehdä taulukkolaskenta/tietokantataohjelmilla erillisiä kyselyjä, lomakkeita ja raportteja. Koetulokset ovat edelleen analysoitavissa ja niitä voi käyttää lisälaskelmiin jne. Esimerkki koetietojen käsittelystä Exceltaulukkolaskentaohjelman avulla Seuraavassa esitetään esimerkin avulla, miten erään koestetun vetokoekappaleen mittauspistetiedot ovat tallentuneet tietokantaan ja miten ne on helposti haettavissa ja edelleen käsiteltävissä tässä tapauksessa Exceltaulukkolaskentaohjelmalla. Lopputulokset (myötö- ja murtorajat, kimmomoduli, jne.) löytyvät ja ovat käsiteltävissä vastaavalla tavalla ko. koekappaleen rinnakkaisesta tietokannan taulusta. 1. Mittauspisteet tallentuvat tietokantaan seuraavan kuvan taulukkomuodossa, joka saadaan esille avaamalla ko. tallennus normaalisti Excel-ohjel-malla. Kuvassa näkyy vain ensimmäiset 10 mit-tauspistettä (tietueriviä). Kaikenkaikkiaan mit-tauspisteitä on tässä n. 600 riviä. (S = suodatetut arvot) 2. Seuraavassa Excel:illä on tehty muutamalla hiiren osoittimen painalluksella koetuloksista graafinen esitys. VETOKOKEEN SUODATETUT MITTAUKSET 25 VOIMA KN Svoima kn SIIRTYMÄ MM 3. Taulukkoon lisätään Excel:issä uusi sarake: Energia (J). Sarakkeessa kuormitusenergia saadaan mittauspistekohtaisesti yksinkertaisella laskukaavalla.

10 10 4. Energiasarakkeesta saadaan Excel:issä esim. seuraava diagrammiesitys: VETOKOE: VETOENERGIA 200 ENERGIA J SIIRTYMÄ MM Energia (J) Diagrammeja ja taulukoita voit edelleen käsitellä tai siirtää esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman asiakirjaan jne.

11 11

12 12 Koekappaleryhmän mittauspistekäyrät

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1 Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Kari J Keinonen 1 Käyttöoikeustiedot Ornanet Koulutuksen e-kirjat Apu- ja harjoitustiedostot Excel 2010 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain,

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi Kolmipiirinen lämmönsäädin - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE www.ouman.fi Tämä on C203 käyttäjälle tarkoitettu käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa esitellään

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

AutoCAD 2013 perusteet. opetusmateriaali

AutoCAD 2013 perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD 2013 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A Future 00810 Helsinki CAD Oy Sahaajankatu Puh. (09) 478528 400, A faksi (09) 4785 4500 00810

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Tekstinkäsittely PERUSMATERIAALI Microsoft Word 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Tekstinkäsittely Microsoft Word 2010 3/32 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

TravelPilot Navigaattori Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Käyttöohje. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigaattori Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Käyttöohje. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigaattori Radio/CD TravelPilot E1/E2 Käyttöohje www.blaupunkt.com Laitteen esittely 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -painike Lyhyt painallus: käynnistää navigoinnin ja aktivoi

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2010 Opas

Microsoft PowerPoint 2010 Opas Microsoft PowerPoint 2010 Opas PowerPoint on Microsoftin esitysgrafiikkaohjelma jolla on helppo laatia esityksiä eri tarpeisiin, kuten vaikkapa esitelmien pitoon tai opetukseen. PowerPoint esitys koostuu

Lisätiedot

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Käyttöohjeet (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 3 1 2 2 Laitteen esittely Näytön vieressä ovat seuraavat näppäimet: 1 Virtakatkaisin: Pitkä painallus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 7 1 LISENSSIEHDOT... 8 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman opas Tähän oppaaseen on koottu opiskelussa tarvittavia Word-ohjelman perustoimintoja. Pidemmälle vietyjä ohjeita löytyy opaskirjoista ja muista lähteistä. Tämä opas

Lisätiedot

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Ring Käyttöohje Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Oyj Elisa Ring 2 (57) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 4 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 4 3 Elisa Ring vastaaja...

Lisätiedot

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versio 17 Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Elämäsi elokuvina Copyright 2013 Corel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kunnioita taiteilijoiden ja muiden

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot