CENTRAL COUNCIL OF JEWISH COMMUNITIES IN FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CENTRAL COUNCIL OF JEWISH COMMUNITIES IN FINLAND"

Transkriptio

1 SUOMEN JUUTALAISTEN SEURAKUNTIEN KESKUSNEUVOSTO r.y. PUH. (09) , FAX. (09) MALMINKATU 26, HELSINKI CENTRAL COUNCIL OF JEWISH COMMUNITIES IN FINLAND CENTRALRÅDET FÖR DE JUDISKA FÖRSAMLINGARNA I FINLAND r.f. TEL. (09) , FAX. (09) MALMGATAN 26, HELSINGFORS Oikeusministeri Anna Maja Henriksson Oikeusministeriö PL Val oneuvosto Arvoisa ministeri Anna Maja Henriksson, Kansanedustaja Vesa Ma Saarakkala on esi änyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen ympärileikkauksesta. Kansanedustaja Saarakkala katsoo, e ä uskonnollisten perustein tehtävä poikien ympärileikkaus tulisi säätää rikoslailla rangaistavaksi teoksi. Toteamme tämän vuoksi kohteliaimmin seuraavaa: 1. Poikalasten ympärileikkauksen asema juutalaisuudessa Ympärileikkauskäsky on yhtä keskeinen juutalaisuudessa kuin Raamatun kymmenen käskyä. Sen suori aminen on uskonnollinen määräys ja velvoite. Yhtä tärkeää juutalaisuudessa on, e ä ympärileikkaukset suoritetaan tarkoin uskonnollisten, kirjoite ujen normien mukaises. Perusta ja peruste löytyvät Raamatun ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luvun jakeista 9 14, jotka sisältävät seuraavat elemen t: ympärileikkaus on Jumalan ja Aabrahamin jälkeläisten ikuisen liiton ulkoinen symboli, merkki; jokaisen juutalaisen miehen on oltava ympärileika u; ympärileikkaus on raja u koskemaan vain peniksen esinahkaa; ympärileikkaus on suorite ava poikalapselle kahdeksantena päivänä syntymäpäivästä lukien edelly äen, e ä lapsi on täysin terve; mies, joka on ympärileikkaamaton ei voi olla yhteisön jäsen hän on rikkonut Jumalan Liiton. Ympärileikkaus siihen lii yvine seremonioineen on eri äin merki ävä, lämminhenkinen perhejuhla ja tärkeä sosiaalinen tapahtuma koko yhteisölle. Kyseessä on kris yjen kastetoimitukseen verra avissa oleva pyhä tapahtuma, jossa lapsi liitetään perhe, uskonto ja kul uuriyhteisöönsä. Ympärileikkaus on keskeinen osa juutalaista iden tee ä ja se on omalta osaltaan ollut myötävaiku amassa siihen, e ä juutalaiset ovat säily äneet uskontonsa ja perinteensä vuosituhansien ajan meidän päiviimme saakka. Elämän säily äminen ja kaikkinainen toiminta, joka edistää yksilön ja koko ihmiskunnan hyvinvoin a on juutalaisuuden syvintä ydintä. Esimerkkinä tästä käyköön Raamatun nk. kultainen sääntö: Rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi, minä olen Herra (3M 19:18). Jos ympärileikkaus olisi terveydelle haitallinen toimenpide, se so si juutalaisuuden keskeisiä moraalis ee siä periaa eita vastaan. 2. Juutalaisen uskonnon mukaisen poikalapsen ympärileikkauksen lääke eteelliset aspek t Juutalaisen uskonnon määräysten mukainen vastasyntyneen, kahdeksan päivän ikäisen poikalapsen ympärileikkaus on vähäinen kirurginen toimenpide, joka ei aiheuta terveydellistä hai aa ja joka asiantuntevas ja asianmukaisella kivunlievityksellä suorite una on sekä kivuton e ä vaaraton. Juutalaisen ympärileikkauksen suori aa joko siihen erityisen koulutuksen saanut ympärileikkaaja (mohel) tai vastaavan koulutuksen saanut lääkäri. 1/3

2 Toimenpiteellä on todistetus monia myönteisiä vaikutuksia, kuten merki äväs pienempi riski saada HIV tartunta tai sairastua virtsa en tulehduksiin. Miesten ympärileikkaus vähentää myös papillomaviruksen tartuntariskiä niiden naisten keskuudessa, jotka ovat sukupuoliyhteydessä ympärileika ujen miesten kanssa. Tuoreet tutkimukset ovat antaneet vii eitä siitä, e ä ympärileikkaus myös vähentää miesten prostatariskiä. (Wright J, Lin D, Stanford J. Circumcision and the Risk of Prostate Cancer. Cancer. 2012, vol 118, issue 6). Toimenpiteeseen lii yy toki, niin kuin kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin, komplikaa oriski, mu a jos toimenpide tehdään mahdollisimman varhaisessa iässä ja oikeissa olosuhteissa ja asiantuntevas, niin tämän pienen kirurgisen toimenpiteen komplikaa oriski on kuitenkin häviävän pieni. On myös selvää, e ä varhaisesta ympärileikkauksesta koituvat hyödyt ovat Suomen kaltaisessa korkean elintason ja elinolosuhteiden maassa vähemmän merki äviä kuin alhaisen elin ja hygieniatason maissa, mu a toisaalta paremmat olosuhteet luovat myös paremmat edellytykset eliminoida komplikaa oriskiä. Suomen juutalaisessa yhteisössä on 150 vuoden ajan ympärileika u noin poikalasta. Ympärileikkaukset on suori anut juutalainen lääkäri tai koulute u ympärileikkaaja (mohel), ja ainoa edossamme oleva yksi äinen komplikaa o lii yi lapsen hemofiliaan, jota ei oltu diagnosoitu ennen toimenpide ä. Tästä yksi äistapauksestakin on kulunut jo yli puoli vuosisataa. 3. Poikalasten ympärileikkaus ja ihmisoikeudet Poikalasten ympärileikkauksella on lii ymäkohta moneen keskeiseen perus ja ihmisoikeuteen. Kysymystä tulisikin punnita näiden kokonaisuutena eikä vain yhdestä näkökulmasta. Perus ja ihmisoikeudet ovat keskenään samanarvoisia eikä mikään niistä ole ylitse muiden tai kumoa toistaan. Keskeisiä perus ja ihmisoikeuksia tarkastelun kannalta ovat usein maini ujen lapsen itsemääräämisoikeuden ja ruumiillisen koskema omuuden lisäksi muun muassa perhe elämän suoja ja uskonnonvapaus. Korkein oikeus on päätöksessään (KKO:2008:93) punninnut eri äin perusteellises ja monipuolises tätä kokonaisuu a ja todennut päätöksessään seuraavaa: Uskonnollisista syistä suorite avalla ympärileikkauksella voidaan arvioida olevan myönteistä merkitystä nimenomaan leika avan pojan itsensä, hänen iden tee nsä kehi ymisen sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöönsä kiinni ymisen kannalta. Näistä syistä uskonnollisin perustein suoritetun lääke eteellises asianmukaisen ympärileikkauksen muodossa tapahtuvaa puu umista pojan ruumiilliseen koskema omuuteen voidaan pitää lapsen kokonaisedun kannalta puoluste avana ja kokonaisuutenakin arvostellen siinä määrin vähäisenä toimenpiteenä, e ei lapsen huoltajien mene elyä tällaisen ympärileikkauksen tee ämisessä lapselleen ole aihe a pitää sellaisena lapsen etua ja oikeu a loukkaavana tekona, joka olisi pahoinpitelynä rangaistava. KKO:n päätös on linjassa eurooppalaisen ja yleismaailmallisen oikeus lan ja käytännön kanssa. Uskonnollisista tai kul uurisista syistä tehtävä poikalasten ympärileikkaus ei ole lailla kielle y missään maailman maassa. Julkisessa keskustelussa on vedo u Euroopan neuvoston yleissopimukseen ihmisoikeuksista ja biolääke eteestä ja jopa väite y sen kumoavan Korkeimman oikeuden päätöksen vuodelta Saman suuntaiseen näkemykseen on myös esi änyt Helsingin käräjäoikeus päätöksessään Kyseinen sopimus, jonka Suomi ra fioi vuonna 2010, on jo vuodelta Sen on allekirjoi anut ja ra fioinut yli vuosikymmen aikaisemmin useimmat Euroopan maat, joissa monissa poikalasten ympärileikkaus on huoma avas yleisempää kuin Suomessa. Missään näistä maista ei kyseistä yleissopimusta ole sovelle u tässä yhteydessä, eikä koko asiaa ole edes maini u sopimuksessa tai sen selitysmuis oissa. On selvää, e ei sopimuksessa ole tarkoite u muu aa eurooppalaista oikeus laa ja käytäntöä poikien ympärileikkauksen suhteen. 2/3

3 4. Kiellon merkitys juutalaisille Poikalasten ympärileikkaus kahdeksan päivän vanhana on yksi juutalaisuuden keskeisimmistä uskonperiaa eista. Sen suori aminen on uskonnollinen määräys ja velvoite. Poikalasten ympärileikkauksen kieltäminen lailla estäisi juutalaisen uskonnon ja kul uurin harjoi amista Suomessa. Kielto polkisi karkeas täällä asuvien tai tänne muu avien juutalaisten ihmisoikeuksia ja uskonnonvapau a ja vies äisi myös, e eivät juutalaiset ole tervetulleita tähän maahan. Toivommekin, e ä hallitus o aa selkeän kannan uskonnollisista ja kul uurisista syistä tehtävän poikalasten ympärileikkauksen sallimisen puolesta ja näin osoi aa kunnioi avansa Suomen perinteisten vähemmistöjen, kuten Suomen juutalaisten, oikeu a harjoi aa omaa uskontoaan ja kul uuriaan. Helsingissä, 14. maaliskuuta 2012 Kunnioi aen, Suomen Juutalaisten Seurakun en Keskusneuvosto ry. Gideon Bolotowsky Puheenjohtaja Dan Kantor Asiamies 3/3

4 SUOMEN JUUTALAISTEN SEURAKUNTIEN KESKUSNEUVOSTO r.y. PUH. (09) , FAX. (09) MALMINKATU 26, HELSINKI CENTRAL COUNCIL OF JEWISH COMMUNITIES IN FINLAND CENTRALRÅDET FÖR DE JUDISKA FÖRSAMLINGARNA I FINLAND r.f. TEL. (09) , FAX. (09) MALMGATAN 26, HELSINGFORS Peruspalveluministeri Maria Guzenina Richardson Sosiaali ja terveysministeriö PL Val oneuvosto Arvoisa ministeri Maria Guzenina Richardson, Kansanedustaja Vesa Ma Saarakkala on esi änyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen ympärileikkauksesta. Kansanedustaja Saarakkala katsoo, e ä uskonnollisten perustein tehtävä poikien ympärileikkaus tulisi säätää rikoslailla rangaistavaksi teoksi. Toteamme tämän vuoksi kohteliaimmin seuraavaa: 1. Poikalasten ympärileikkauksen asema juutalaisuudessa Ympärileikkauskäsky on yhtä keskeinen juutalaisuudessa kuin Raamatun kymmenen käskyä. Sen suori aminen on uskonnollinen määräys ja velvoite. Yhtä tärkeää juutalaisuudessa on, e ä ympärileikkaukset suoritetaan tarkoin uskonnollisten, kirjoite ujen normien mukaises. Perusta ja peruste löytyvät Raamatun ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luvun jakeista 9 14, jotka sisältävät seuraavat elemen t: ympärileikkaus on Jumalan ja Aabrahamin jälkeläisten ikuisen liiton ulkoinen symboli, merkki; jokaisen juutalaisen miehen on oltava ympärileika u; ympärileikkaus on raja u koskemaan vain peniksen esinahkaa; ympärileikkaus on suorite ava poikalapselle kahdeksantena päivänä syntymäpäivästä lukien edelly äen, e ä lapsi on täysin terve; mies, joka on ympärileikkaamaton ei voi olla yhteisön jäsen hän on rikkonut Jumalan Liiton. Ympärileikkaus siihen lii yvine seremonioineen on eri äin merki ävä, lämminhenkinen perhejuhla ja tärkeä sosiaalinen tapahtuma koko yhteisölle. Kyseessä on kris yjen kastetoimitukseen verra avissa oleva pyhä tapahtuma, jossa lapsi liitetään perhe, uskonto ja kul uuriyhteisöönsä. Ympärileikkaus on keskeinen osa juutalaista iden tee ä ja se on omalta osaltaan ollut myötävaiku amassa siihen, e ä juutalaiset ovat säily äneet uskontonsa ja perinteensä vuosituhansien ajan meidän päiviimme saakka. Elämän säily äminen ja kaikkinainen toiminta, joka edistää yksilön ja koko ihmiskunnan hyvinvoin a on juutalaisuuden syvintä ydintä. Esimerkkinä tästä käyköön Raamatun nk. kultainen sääntö: Rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi, minä olen Herra (3M 19:18). Jos ympärileikkaus olisi terveydelle haitallinen toimenpide, se so si juutalaisuuden keskeisiä moraalis ee siä periaa eita vastaan. 2. Juutalaisen uskonnon mukaisen poikalapsen ympärileikkauksen lääke eteelliset aspek t Juutalaisen uskonnon määräysten mukainen vastasyntyneen, kahdeksan päivän ikäisen poikalapsen ympärileikkaus on vähäinen kirurginen toimenpide, joka ei aiheuta terveydellistä hai aa ja joka asiantuntevas ja asianmukaisella kivunlievityksellä suorite una on sekä kivuton e ä vaaraton. Juutalaisen ympärileikkauksen suori aa joko siihen erityisen koulutuksen saanut ympärileikkaaja (mohel) tai vastaavan koulutuksen saanut lääkäri. 1/3

5 Toimenpiteellä on todistetus monia myönteisiä vaikutuksia, kuten merki äväs pienempi riski saada HIV tartunta tai sairastua virtsa en tulehduksiin. Miesten ympärileikkaus vähentää myös papillomaviruksen tartuntariskiä niiden naisten keskuudessa, jotka ovat sukupuoliyhteydessä ympärileika ujen miesten kanssa. Tuoreet tutkimukset ovat antaneet vii eitä siitä, e ä ympärileikkaus myös vähentää miesten prostatariskiä. (Wright J, Lin D, Stanford J. Circumcision and the Risk of Prostate Cancer. Cancer. 2012, vol 118, issue 6). Toimenpiteeseen lii yy toki, niin kuin kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin, komplikaa oriski, mu a jos toimenpide tehdään mahdollisimman varhaisessa iässä ja oikeissa olosuhteissa ja asiantuntevas, niin tämän pienen kirurgisen toimenpiteen komplikaa oriski on kuitenkin häviävän pieni. On myös selvää, e ä varhaisesta ympärileikkauksesta koituvat hyödyt ovat Suomen kaltaisessa korkean elintason ja elinolosuhteiden maassa vähemmän merki äviä kuin alhaisen elin ja hygieniatason maissa, mu a toisaalta paremmat olosuhteet luovat myös paremmat edellytykset eliminoida komplikaa oriskiä. Suomen juutalaisessa yhteisössä on 150 vuoden ajan ympärileika u noin poikalasta. Ympärileikkaukset on suori anut juutalainen lääkäri tai koulute u ympärileikkaaja (mohel), ja ainoa edossamme oleva yksi äinen komplikaa o lii yi lapsen hemofiliaan, jota ei oltu diagnosoitu ennen toimenpide ä. Tästä yksi äistapauksestakin on kulunut jo yli puoli vuosisataa. 3. Poikalasten ympärileikkaus ja ihmisoikeudet Poikalasten ympärileikkauksella on lii ymäkohta moneen keskeiseen perus ja ihmisoikeuteen. Kysymystä tulisikin punnita näiden kokonaisuutena eikä vain yhdestä näkökulmasta. Perus ja ihmisoikeudet ovat keskenään samanarvoisia eikä mikään niistä ole ylitse muiden tai kumoa toistaan. Keskeisiä perus ja ihmisoikeuksia tarkastelun kannalta ovat usein maini ujen lapsen itsemääräämisoikeuden ja ruumiillisen koskema omuuden lisäksi muun muassa perhe elämän suoja ja uskonnonvapaus. Korkein oikeus on päätöksessään (KKO:2008:93) punninnut eri äin perusteellises ja monipuolises tätä kokonaisuu a ja todennut päätöksessään seuraavaa: Uskonnollisista syistä suorite avalla ympärileikkauksella voidaan arvioida olevan myönteistä merkitystä nimenomaan leika avan pojan itsensä, hänen iden tee nsä kehi ymisen sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöönsä kiinni ymisen kannalta. Näistä syistä uskonnollisin perustein suoritetun lääke eteellises asianmukaisen ympärileikkauksen muodossa tapahtuvaa puu umista pojan ruumiilliseen koskema omuuteen voidaan pitää lapsen kokonaisedun kannalta puoluste avana ja kokonaisuutenakin arvostellen siinä määrin vähäisenä toimenpiteenä, e ei lapsen huoltajien mene elyä tällaisen ympärileikkauksen tee ämisessä lapselleen ole aihe a pitää sellaisena lapsen etua ja oikeu a loukkaavana tekona, joka olisi pahoinpitelynä rangaistava. KKO:n päätös on linjassa eurooppalaisen ja yleismaailmallisen oikeus lan ja käytännön kanssa. Uskonnollisista tai kul uurisista syistä tehtävä poikalasten ympärileikkaus ei ole lailla kielle y missään maailman maassa. Julkisessa keskustelussa on vedo u Euroopan neuvoston yleissopimukseen ihmisoikeuksista ja biolääke eteestä ja jopa väite y sen kumoavan Korkeimman oikeuden päätöksen vuodelta Saman suuntaiseen näkemykseen on myös esi änyt Helsingin käräjäoikeus päätöksessään Kyseinen sopimus, jonka Suomi ra fioi vuonna 2010, on jo vuodelta Sen on allekirjoi anut ja ra fioinut yli vuosikymmen aikaisemmin useimmat Euroopan maat, joissa monissa poikalasten ympärileikkaus on huoma avas yleisempää kuin Suomessa. Missään näistä maista ei kyseistä yleissopimusta ole sovelle u tässä yhteydessä, eikä koko asiaa ole edes maini u sopimuksessa tai sen selitysmuis oissa. On selvää, e ei sopimuksessa ole tarkoite u muu aa eurooppalaista oikeus laa ja käytäntöä poikien ympärileikkauksen suhteen. 2/3

6 4. Kiellon merkitys juutalaisille Poikalasten ympärileikkaus kahdeksan päivän vanhana on yksi juutalaisuuden keskeisimmistä uskonperiaa eista. Sen suori aminen on uskonnollinen määräys ja velvoite. Poikalasten ympärileikkauksen kieltäminen lailla estäisi juutalaisen uskonnon ja kul uurin harjoi amista Suomessa. Kielto polkisi karkeas täällä asuvien tai tänne muu avien juutalaisten ihmisoikeuksia ja uskonnonvapau a ja vies äisi myös, e eivät juutalaiset ole tervetulleita tähän maahan. Toivommekin, e ä hallitus o aa selkeän kannan uskonnollisista ja kul uurisista syistä tehtävän poikalasten ympärileikkauksen sallimisen puolesta ja näin osoi aa kunnioi avansa Suomen perinteisten vähemmistöjen, kuten Suomen juutalaisten, oikeu a harjoi aa omaa uskontoaan ja kul uuriaan. Helsingissä, 14. maaliskuuta 2012 Kunnioi aen, Suomen Juutalaisten Seurakun en Keskusneuvosto ry. Gideon Bolotowsky Puheenjohtaja Dan Kantor Asiamies 3/3

Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista

Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista YHTEENVETO 22.6.2015 ASIA: Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista AIKA: Maanantai 15.6.2015 klo 9 12 PAIKKA: Säätytalo, Helsinki. Pyöreän pöydän keskustelun

Lisätiedot

OIKEUS OMAAN KEHOON. Puheenvuoroja poikien sukupuolielinten silpomisesta

OIKEUS OMAAN KEHOON. Puheenvuoroja poikien sukupuolielinten silpomisesta OIKEUS OMAAN KEHOON Puheenvuoroja poikien sukupuolielinten silpomisesta Graafinen suunnittelu ja taitto Miia Törmänen Kansikuva Sexpo-säätiö Kuva aukeamalla 22-23 James Loewen, muut kuvat istock Painopaikka

Lisätiedot

Tyttöjen ympärileikkauksien ehkäisy Suomessa

Tyttöjen ympärileikkauksien ehkäisy Suomessa Tyttöjen ympärileikkauksien ehkäisy Suomessa Jaana Kortesniemi 013632559 Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Kandidaatin tutkielma Syksy 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIETOA

Lisätiedot

Toimittaneet Elina Korhonen ja Riikka Närhi. Uskonnot. ja seksuaalisuus. Toimittanut Elina Korhonen. Väestötietosarja 24

Toimittaneet Elina Korhonen ja Riikka Närhi. Uskonnot. ja seksuaalisuus. Toimittanut Elina Korhonen. Väestötietosarja 24 Toimittaneet Elina Korhonen ja Riikka Närhi Uskonnot ja seksuaalisuus Toimittanut Elina Korhonen Väestötietosarja 24 3 Väestötietosarja 24 Toimittajat: Elina Korhonen ja Riikka Närhi Tilastot: Heikki Laakkonen

Lisätiedot

Sisältö 4/2013. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 4 /2013. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. Ota talteen s. 19 22.

Sisältö 4/2013. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 4 /2013. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. Ota talteen s. 19 22. Luustotieto tieto Suomen Luustoliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa 4 2013 Irtonumero 6 Vuosikerta 20 30-vuotias Nina Teivonen: Minulla on osteoporoosi Terveyttä ja

Lisätiedot

islamilaiseen maailmaan

islamilaiseen maailmaan Katsaus Sylvia Akar Marja Tiilikainen islamilaiseen maailmaan NAISET, PERHE JA SEKSUAALITERVEYS Väestöliitto Väestötietosarja 13 Sanasto GHUSL Suuri puhdistautuminen, jolloin kylvetään kokonaan. Ghusl

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA: Puheenjohtajalta 3. Sihteerin palsta 4. Lähetyssihteerin palsta 6. Hallituksen palsta 10. Hallitus 2013 11

TÄSSÄ NUMEROSSA: Puheenjohtajalta 3. Sihteerin palsta 4. Lähetyssihteerin palsta 6. Hallituksen palsta 10. Hallitus 2013 11 1 K S K L 3/2013 2 TÄSSÄ NUMEROSSA: Puheenjohtajalta 3 Sihteerin palsta 4 Lähetyssihteerin palsta 6 Hallituksen palsta 10 Hallitus 2013 11 SKLS:n alueelliset yhteyshenkilöt 12 Opiskelija-asiat 13 Keskustelun

Lisätiedot

Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 1 /2014. Vauhtia ja vertaistilanteita asiaa liikunnasta ja vertaistuesta sivulla 23.

Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 1 /2014. Vauhtia ja vertaistilanteita asiaa liikunnasta ja vertaistuesta sivulla 23. Luustotieto tieto Suomen Luustoliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa 1 2014 Irtonumero 6 Vuosikerta 20 Lihasten käyttö on välttämätöntä Luusto ja keliakia Anne ja Tarja:

Lisätiedot

Sisältö 2/2015. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 2/2015

Sisältö 2/2015. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 2/2015 Luustotieto tieto Suomen Luustoliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa 2 2015 Irtonumero 6 Vuosikerta 22 Anja Peni (85 v.): Häntä pystyyn vaikka hakaneulalla! Liikuntaharjoittelulla

Lisätiedot

Ai! Sisältö 3/2014. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 3/2014. Miesten juttu Lue lisää sivuilta 22 23. Luuston omahoitoa yhdessä s.

Ai! Sisältö 3/2014. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 3/2014. Miesten juttu Lue lisää sivuilta 22 23. Luuston omahoitoa yhdessä s. Luustotieto tieto Suomen Luustoliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa 3 2014 Irtonumero 6 Vuosikerta 22 Potilas kaiken keskiössä Kaikki eivät tarvitse lääkehoitoa Luustoterveydestä

Lisätiedot

Sisältö 1/2015. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 1/2015. Lonkkamurtuman jälkeen tarvitaan pitkää ko kuntoutusta Lue lisää sivuilta 18 20

Sisältö 1/2015. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 1/2015. Lonkkamurtuman jälkeen tarvitaan pitkää ko kuntoutusta Lue lisää sivuilta 18 20 Luustotieto tieto Suomen Luustoliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa 1 2015 Irtonumero 6 Vuosikerta 22 D-vitamiinin monet terveys- vaikutukset Tuore tohtori Anu Salpakoski:

Lisätiedot

SAY FGM TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS. Batulo Essak, Eriikka Sailo & Kati Illahe (toim.)

SAY FGM TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS. Batulo Essak, Eriikka Sailo & Kati Illahe (toim.) SAY NO TO FGM TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS Batulo Essak, Eriikka Sailo & Kati Illahe (toim.) Julkaisija: Africarewo ry (African Care Women) Kuvittaja: Susanna Dementjeff Taitto: Abcultura / abcultura.com

Lisätiedot

Mulki Mölsä AJAT OVAT MUUTTUNEET

Mulki Mölsä AJAT OVAT MUUTTUNEET Mulki Mölsä AJAT OVAT MUUTTUNEET Selvitys tyttöjen ja naisten ympärileikkaukseen liittyvistä asenteista ja aikeista pääkaupunkiseudulla asuvien maahanmuuttajien keskuudessa SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

2/2013. Irtonumero 6 euroa Vuosikerta 20 euroa

2/2013. Irtonumero 6 euroa Vuosikerta 20 euroa 2/2013 Irtonumero 6 euroa Vuosikerta 20 euroa Suomen Osteoporoosiliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa RAVITSEMUSOHJAUS parantaa muistisairaan elämänlaatua s. 4 Marja

Lisätiedot

Uskonnon harjoittaminen kouluissa KANTELU

Uskonnon harjoittaminen kouluissa KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 24.03.2014 Dnro OKV/230/1/2013 1/10 ASIA Uskonnon harjoittaminen kouluissa KANTELU Kantelija on 8.2.2013 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan,

Lisätiedot

Suvi Parrilla. Pako Egyptiin. Pyhäinkuvien etnisen identiteetin representaatioita

Suvi Parrilla. Pako Egyptiin. Pyhäinkuvien etnisen identiteetin representaatioita Suvi Parrilla Pako Egyptiin Pyhäinkuvien etnisen identiteetin representaatioita Pallas - Kuvataiteiden maisteriohjelma Visuaalisen kul uurin osasto Taideteollinen korkeakoulu 2007 Pako Egyptiin Pyhäinkuvien

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 4 / 2012

J ä s e n l e h t i 4 / 2012 J ä s e n l e h t i 4 / 2012 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ

USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ O p e t u s m i n i s t e r i ö l l e Valtioneuvosto asetti 1 päivänä lokakuuta 1998 komitean, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi uskonnonvapauslainsäädännöksi.

Lisätiedot

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20 Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Väestötietosarja 20 VäesTöTieTOsarja 20 Kirjoittajat: FT sylvia akar työskentelee

Lisätiedot

Haluttu, pelätty ilmastonmuutos

Haluttu, pelätty ilmastonmuutos aluttu, pelätty ilmastonmuutos Jari olopainen ja amuli elama allitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin CC:n (ntergovernmental anel on Climate Change) neljännen arviointiraportin toisen osan yhteenveto julkaistiin

Lisätiedot

Numero 55 31.12.2002. * Ufokuvat - aitoja vai ei? * Utele-teoria kuohuttaa * Muuan mystinen aine...

Numero 55 31.12.2002. * Ufokuvat - aitoja vai ei? * Utele-teoria kuohuttaa * Muuan mystinen aine... Numero 55 31.12.2002 * Ufokuvat - aitoja vai ei? * Utele-teoria kuohuttaa * Muuan mystinen aine... 4 2002 PÄÄKIRJOITUS Skepsismin taakka S keptikon elämä on joskus raskasta. Nuorehko ystäväni sairastui

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS SUOMESSA

TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS SUOMESSA TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS SUOMESSA Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle Ihmisoikeusliitto ry Toimittanut Marja Tiilikainen Kuvitus Hanna-Leena Aromaa ja Outi

Lisätiedot

SEKSUAALINEN KOSKEMAT- TOMUUS IHMISOIKEUTENA

SEKSUAALINEN KOSKEMAT- TOMUUS IHMISOIKEUTENA SEKSUAALINEN KOSKEMAT- TOMUUS IHMISOIKEUTENA SEKSUAALINEN KOSKEMATTOMUUS IHMISOIKEUTENA Tutkas-seminaari 16.20 16.25 Seminaarin avaus Kansanedustaja Kimmo Kiljunen 16.25-16.45 Isän vallasta itsenäiseksi

Lisätiedot

EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa

EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa FEMANET EUROCADRES Euroopan koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta (The Council of European Professional and Managerial Staff) tuo

Lisätiedot

Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten Tuki - Österbottens Hörselskadade Barns Stöd ry 2011

Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten Tuki - Österbottens Hörselskadade Barns Stöd ry 2011 1 Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten Tuki - Österbottens Hörselskadade Barns Stöd ry 2011 2 Muista ehan ilmoitaa puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle edossanne olevat koulunsa pää ävät kuulovammaiset

Lisätiedot

Squash-lehti on Suomen Squashliitto ry:n jäsenjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Squash-lehti on Suomen Squashliitto ry:n jäsenjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Päätoimittajalta Juha Saarentaus Lehden tekijät Taas eletään mielenkiintoisia aikoja. Talouden taantuma tuntuu kääntyvän ja pääministerin ajojah on saavu anut jälleen uuden tason. Ma parka. Jonkin verran

Lisätiedot

Sanna Ihatsu, CasaCo Studio Oy, 2014

Sanna Ihatsu, CasaCo Studio Oy, 2014 Sanna Ihatsu, CasaCo Studio Oy, 2014 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 4 2 KÄYTETYT LÄHTEET JA KÄSITTEET 5 Käytetyt lähteet 5 Selvityksessä käyte yjä käsi eitä 6 Selvityksen lii eet 7 3 TERVEYSKESKUS OSAKSI

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2010 MOTIVIRE - liikunnallinen matka maailmalle Yli 50 ydinreaktoria rakenteilla - suomalaisten alihankkijoiden on nyt

Lisätiedot

2004 2,5. Poliittinen islam. vapauden pahin uhka. Huononeeko katsomusvapaus? Posthumanismi. Operaatio eroakirkosta.fi 1

2004 2,5. Poliittinen islam. vapauden pahin uhka. Huononeeko katsomusvapaus? Posthumanismi. Operaatio eroakirkosta.fi 1 1 2004 2,5 Poliittinen islam vapauden pahin uhka Huononeeko katsomusvapaus? Posthumanismi Operaatio eroakirkosta.fi 1 Sisältö 1/2004 60. vuosikerta, 10.3.2004 Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Vastaava

Lisätiedot